About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

The Consolidate Secret Patents Act (Consolidate Act No. 107 of January 24, 2012), Denmark

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2010 Dates Consolidated: January 24, 2012 Adopted: January 27, 1960 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Patents (Inventions) Subject Matter (secondary) IP Regulatory Body Notes The Consolidate Secret Patents Act (Consolidated Act No. 107 of January 24, 2012) takes into account amendments up to the 'Act on Amendments to the Patents Act and Other Acts (Act No. 1370 of December 28, 2011)', which entered into force on February 1, 2012.

Section 7 of the said amending Act No. 1370 of December 28, 2011 amended paragraph 1 of section 11 of this consolidated version where the words 'imprisonment' was removed.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) English The Consolidate Secret Patents Act (Consolidate Act No. 107 of January 24, 2012)         Danish Bekendtgørelse af lov om hemmelige patenter (LBK nr 107 af 24/01/2012)        

Bekendtgørelse af lov om hemmelige patenter Hermed bekendtgøres lov om hemmelige patenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 27. november 1989 med de

ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 1370 af 28. december 2011.1)

§ 1. På opfindelser, der vedrører krigsmateriel eller fremgangsmåder til fremstilling af krigsmateriel, kan meddeles hemmeligt patent i overensstemmelse med nedenstående regler.

Stk. 2. Det bestemmes ved kgl. anordning, hvad der i denne lov skal forstås ved krigsmateriel.

§ 2. Såfremt hensynet til rigets forsvar gør det påkrævet, kan erhvervs- og vækstministeren efter anmodning fra forsvarsministeren bestemme, at patent på en opfindelse, der omfattes af § 1, når ansøgning om patent på denne er indgivet af en her i landet hjemmehørende person eller virksomhed eller af en dansk institution, skal meddeles som hemmeligt patent.

§ 2 a. Opfindelser, der er omfattet af § 1, og som tilhører en her i landet hjemmehørende person eller virksomhed eller en dansk institution, må ikke søges beskyttet ved patent i henhold til en international eller en europæisk patentansøgning, der omfatter eller efter indleveringen ændres til at omfatte Danmark, medmindre ansøgningen indleveres gennem patentmyndigheden her i landet.

Stk. 2. Træffes der bestemmelse om, at patent på opfindelsen her i landet kun kan meddeles som hemmeligt patent, kan ansøgningen ikke uden forsvarsministerens tilladelse videreføres som international eller europæisk ansøgning. Gives sådan tilladelse ikke, kan ansøgeren ændre ansøgningen til at angå patent alene for Danmark, idet reglerne i patentlovens kapitel 3 og 10 A om konvertering i så fald finder tilsvarende anvendelse.

§ 3. Opfindelser, der omfattes af § 1, og som er genstand for ansøgning om patent, indgivet af en her i landet hjemmehørende person eller virksomhed eller af en dansk institution, må ikke uden forsvarsministerens tilladelse offentliggøres, røbes til andre eller i fremmed stat gøres til genstand for ansøgning om patent, brugsmønster eller anden beskyttelse. Ej heller må rettigheder i henhold til sådan ansøgning uden forsvarsministerens samtykke overføres til andre ved aftale eller retsforfølgning.

Stk. 2. De i stk. 1 indeholdte bestemmelser gælder ikke, når der er forløbet 3 måneder fra ansøgningens indlevering, uden at der er truffet bestemmelse om, at et eventuelt patent vil være at udfærdige som hemmeligt patent, eller givet ansøgeren meddelelse om, at der ikke er truffet endelig afgørelse af spørgsmålet, hvorefter bestemmelserne i stk. 1 vil være gældende i yderligere 3 måneder.

§ 4. Bestemmelserne i §§ 2, 2a og 3 omfatter ikke opfindelser, der, før ansøgning om patent er indgivet, er offentliggjort eller i udlandet gjort til genstand for ansøgning om almindeligt patent. Det samme gælder opfindelser, der tidligere er gjort til genstand for ansøgning om patent i Danmark, såfremt sådan ansøgning efter udløbet af de i § 3 fastsatte frister er videreført som en ansøgning om almindeligt patent.

§ 5. Ansøgninger om patent, der skal meddeles som hemmeligt, behandles efter forskrifterne i patentloven, idet bestemmelserne i §§ 19-23 dog ikke finder anvendelse. Er ansøgningen i overensstemmelse med forskrifterne, og findes der ikke grundlag for at afslå ansøgningen efter § 16, skal hemmeligt patent meddeles og patentbrev udfærdiges.

§ 6. Er der truffet bestemmelse om patentets udfærdigelse som hemmeligt patent, foretages den i patentlovens § 26 foreskrevne bekendtgørelse om udfærdigelsen samt indførelsen i det i § 27 omhandlede register med betegnelsen »hemmeligt patent« uden angivelse af patentets genstand og patenthaverens og hans fuldmægtigs navn. Også eventuelle senere bekendtgørelser vedrørende patentet sker med den angivne betegnelse og uden de nævnte oplysninger. Trykning og offentliggørelse af patentbeskrivelsen finder indtil videre ikke sted, og der er ikke adgang til eftersyn af patentsagens akter. Trykningsafgift erlægges dog på sædvanlig måde.

§ 7. Opfindelser, der er genstand for hemmeligt patent, må ikke uden samtykke af forsvarsministeren søges patentbeskyttet i udlandet eller åbenbares for uvedkommende. Ej heller må rettigheder i henhold til sådant patent uden samtykke af forsvarsministeren overføres til andre ved aftale eller retsforfølgning.

§ 8. Når en i henhold til § 2 truffet bestemmelse ophæves, forinden patent er meddelt, viderebehandles ansøgningen efter de almindelige regler i patentloven.

Stk. 2. Ophæves en bestemmelse, der er truffet i henhold til § 2, efter at hemmeligt patent er udfærdiget, skal dette ændres til et almindeligt patent. Patentregisteret suppleres da med de oplysninger, der skal indføres i registeret efter reglerne for almindelige patenter, ligesom der udstedes en fuldstændig bekendtgørelse om patentet. Endvidere offentliggøres beskrivelsen af den patenterede opfindelse.

Stk. 3. Når gyldigheden af et hemmeligt patent ophører, offentliggøres den til patentet hørende beskrivelse snarest muligt, medmindre forsvarsministeren træffer bestemmelse om fortsat hemmeligholdelse af opfindelsen.

§ 9. De i § 8, stk. 1 og 2 indeholdte regler finder tilsvarende anvendelse, såfremt det over for Patent- og Varemærkestyrelsen dokumenteres, at opfindelsen er blevet offentliggjort således, at sagkyndige derigennem er i stand til at udøve den.

§ 10. Erhvervs- og vækstministeren kan bestemme, at ansøgninger om patent på opfindelser, der omfattes af § 1, når de indgives her i riget af institutioner, personer eller virksomheder hjemmehørende i en fremmed stat, skal behandles i overensstemmelse med reglerne i denne lov, og at patentet i givet fald skal udstedes som hemmeligt patent.

§ 11. 2) Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2a, 3 og 7 straffes, såfremt ikke højere straf er forskyldt efter andre lovbestemmelser, med bøder eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 2. Med samme straf anses den, der til uvedkommende åbenbarer en opfindelse, efter at forsvarsministeren i henhold til § 8, stk. 3 har truffet bestemmelse om fortsat hemmeligholdelse.

Stk. 3. I retssager vedrørende de i denne lov omhandlede opfindelser kan retten bestemme, at sagen skal behandles for lukkede døre.

§ 12. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren fastsætte de til gennemførelsen af denne lov nødvendige forskrifter, herunder bestemmelser med hensyn til Erhvervs- og Vækstministeriets og Forsvarsministeriets adgang til at gøre sig bekendt med de i Patent- og Varemærkestyrelsen indkomne ansøgninger.

Lov nr. 1370 af 28. december 2011 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. februar 2012.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 24. januar 2012

Ole Sohn

/ Officielle noter

1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, der er vedtaget i folketingsåret 2011/2012. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for tidligere vedtagne ændringer af lov om hemmelige patenter findes i lovbekendtgørelse nr. 732 af 27. november 1989. Den nedenfor angivne ændring som følge af lov nr. 1370 af 28. december 2011 om ændring af patentloven og forskellige andre love gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 2) § 11, stk. 1 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. februar 2012, jf. lov nr. 1370 af 28. december 2011.

______________________________ The Ministry of Business and Growth, The Patent and Trademark Office, File No. 12/4

Consolidate Act. No. 107 of 24 January 2012

The Consolidate Secret Patents Act

Publication of the Secret Patents Act, cf. Consolidate Act No. 732 of 27 November 1989 as amended by section 7 of Act No. 1370 of 28 December 2011.1)

1.- (1) For inventions relating to war materiel or processes for the manufacture of war mate- riel secret patents may be granted in accord- ance with the provisions below.

(2) For the purposes of this Act the meaning of “war materiel” shall be defined by Royal de- cree.

2. If required for the sake of the defence of the country, the Minister of Business and Growth may at the request of the Minister of Defence decide that a patent for an invention compre- hended by section 1 shall be granted as a secret patent, provided that the application for a pa- tent for the said invention has been filed by a person or an enterprise residing in this country or by a Danish institution.

2. a.-(1) For an invention comprehended by section 1 and owned by a person or an enter- prise residing in this country or by a Danish institution patent protection may not be sought on the basis of an international or a European application designating Denmark or being changed after the filing to designate Denmark, unless the application is filed through the Pa- tent Authority of this country.

(2) If it is decided that a patent for the inven- tion in this country may be granted only as a secret patent, the application may not be pro- ceeded with as an international or a European application without the authorization of the Minister of Defence. If such authorization is not given, the applicant may convert the appli- cation into an application for a patent in Den- mark only; in that case the provisions of Part III and Part XA of the Patents Act concerning conversion shall apply mutatis mutandis.

3.-(1) An invention comprehended by section 1 and being the subject of an application for a patent filed by a person or an enterprise resid- ing in this country or by a Danish institution

may not be published, disclosed to others or made the subject of an application for a patent, for the registration of a utility model or for any other protection in a foreign state without the authorization of the Minister of Defence. Nei- ther may rights attached to such application be transferred to others by agreement or by legal proceedings without the consent of the Minis- ter of Defence.

(2) The provisions of subsection (1) shall not apply after the expiry of 3 months from the filing of the application, unless it has been decided that a patent, if granted, shall be grant- ed as a secret patent or the applicant has been notified that the matter has not been finally decided upon and that, consequently, the pro- visions of subsection (1) will be applicable for a further 3 months.

4. The provisions of sections 2, 2a and 3 shall not apply to any invention which prior to the filing of an application for a patent has been published or made the subject of an application for an ordinary patent abroad. Nor shall they apply to any invention which has previously been made the subject of an application for a patent in Denmark if after the expiry of the time limits prescribed in section 3 such appli- cation has been proceeded with as an applica- tion for an ordinary patent.

5. Applications for patents which are to be granted as secret patents shall be examined and processed according to the provisions of the Patents Act, with the proviso that the provi- sions of sections 19 to 23 shall not app1y. If the application complies with the requirements, and if there is no basis for a refusal under sec- tion 16, a secret patent shall be granted and a patent certificate be issued.

6. If it has been decided to grant a patent as a secret patent, the advertisement of the grant

2/3

provided for in section 26 of the Patents Act and the entry in the Register referred to in sec- tion 27 shall be effected with an indication of the words “secret patent” and without any in- dication of the subject-matter of the patent and the names of the proprietor of the patent and his agent. Also any further advertisements concerning the patent shall be effected with an indication of the said words and without any indication of the information referred to. Until further notice printing and publication of the patent specification shall not be effected, and the files of the patent application and the patent shall not be open to inspection. The publication fee shall, however, be payable in the usual way.

7. Inventions which are the subject of secret patents may not be sought protected by patents abroad or disclosed to third parties without the consent of the Minister of Defence. Neither may rights attached to such patents be trans- ferred to others by agreement or by legal pro- ceedings without the consent of the Minister of Defence.

8.-(1) Where a decision under section 2 is re- scinded prior to the grant of the patent, the application shall be proceeded with according to the normal provisions of the Patents Act.

(2) Where a decision under section 2 is re- scinded after the grant of a secret patent, that patent shall be converted into an ordinary pa- tent. In that case the Register of Patents shall be supplemented with the information to be entered in the Register according to the provi- sions applicable to ordinary patents just as a complete advertisement concerning the patent shall be effected. Furthermore, the patent spec- ification shall be published.

(3) When a secret patent ceases to have effect, the corresponding patent specification shall be published without undue delay, unless the Minister of Defence decides that the invention shall continue to be kept secret.

9. The provisions of section 8 (1) and (2) shall apply mutatis mutandis if it is proved to the Patent Authority that the invention has been

disclosed in such a manner as to enable a per- son skilled in the art to carry it out.

10. The Minister of Business and Growth may direct that applications for patents for inven- tions comprehended by section 1 and filed in this country by institutions, persons or enter- prises residing in a foreign state shall be exam- ined and processed according to the provisions of this Act and that the patents, if granted, shall be granted as secret patents.

11.-(1)2) Any violation of the provisions of sections 2a, 3 and 7 shall be punished by fines or by imprisonment of not more than 1 year, provided that a severer punishment is not pro- vided for by other legislation.

(2) The same punishment shall be imposed upon any person who discloses an invention to third parties after the Minister of Defence has decided under section 8 (3) that it shall contin- ue to be kept secret.

(3) In legal proceedings concerning the inven- tions provided for in this Act the court may decide that the case shall be heard in camera.

12. After negotiation with the Minister of De- fence the Minister of Business and Growth may lay down the provisions necessary for the implementation of this Act, including provi- sions governing the right of the Ministry of Business and Growth and the Ministry of De- fence to make themselves acquainted with the patent applications files with the Patent and Trademark office.

______________________________

Act. No. 1370 of 28 December 2011 contains the following provision as to entry into force:

Section 9

This Act shall enter into force on 1 February 2012.

The Ministry of Business and Growth, 24 January 2012

OLE SOHN /Jesper Kongstad

3/3

1) This Consolidate Act contains comments on provisions as to entry into force and transitional provisions adopt- ed during the sessional year 2011/2012 of the Danish Parliament (the Folketing). Provisions as to entry into force and transitional provisions for previously adopted amendments to the Secret Patents Act are laid down in Con- solidate Act No. 732 of 27 November 1989. The amendment indicated below in consequence of Act No. 1370 of 28 December 2011to Amend the Patents Act and various other Acts shall not apply to the Faroe Islands and Greenland, but it may by Royal Ordinance enter into force for these islands with such deviations as the circum- stances of the Faroe Islands and Greenland may require. 2) Section 11(1) in the wording of this Act entered into force on 1 February 2012, cf. Act No. 1370 of 28 Decem- ber 2011.

Additional Text(s) WTO Notifications Coversheet (3 text(s)) WTO Notifications Coversheet (3 text(s)) English The Consolidate Secret Patents Act (Consolidate Act No. 107 of January 24, 2012) French Loi codifiée sur les brevets d'invention secrets (loi codifiée n° 107 du 24 janvier 2012) Spanish Ley codificada de Patentes Secretas (Ley Refundida N° 107 de 24 de enero de 2012)

Bekendtgørelse af lov om hemmelige patenter Hermed bekendtgøres lov om hemmelige patenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 27. november 1989 med de

ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 1370 af 28. december 2011.1)

§ 1. På opfindelser, der vedrører krigsmateriel eller fremgangsmåder til fremstilling af krigsmateriel, kan meddeles hemmeligt patent i overensstemmelse med nedenstående regler.

Stk. 2. Det bestemmes ved kgl. anordning, hvad der i denne lov skal forstås ved krigsmateriel.

§ 2. Såfremt hensynet til rigets forsvar gør det påkrævet, kan erhvervs- og vækstministeren efter anmodning fra forsvarsministeren bestemme, at patent på en opfindelse, der omfattes af § 1, når ansøgning om patent på denne er indgivet af en her i landet hjemmehørende person eller virksomhed eller af en dansk institution, skal meddeles som hemmeligt patent.

§ 2 a. Opfindelser, der er omfattet af § 1, og som tilhører en her i landet hjemmehørende person eller virksomhed eller en dansk institution, må ikke søges beskyttet ved patent i henhold til en international eller en europæisk patentansøgning, der omfatter eller efter indleveringen ændres til at omfatte Danmark, medmindre ansøgningen indleveres gennem patentmyndigheden her i landet.

Stk. 2. Træffes der bestemmelse om, at patent på opfindelsen her i landet kun kan meddeles som hemmeligt patent, kan ansøgningen ikke uden forsvarsministerens tilladelse videreføres som international eller europæisk ansøgning. Gives sådan tilladelse ikke, kan ansøgeren ændre ansøgningen til at angå patent alene for Danmark, idet reglerne i patentlovens kapitel 3 og 10 A om konvertering i så fald finder tilsvarende anvendelse.

§ 3. Opfindelser, der omfattes af § 1, og som er genstand for ansøgning om patent, indgivet af en her i landet hjemmehørende person eller virksomhed eller af en dansk institution, må ikke uden forsvarsministerens tilladelse offentliggøres, røbes til andre eller i fremmed stat gøres til genstand for ansøgning om patent, brugsmønster eller anden beskyttelse. Ej heller må rettigheder i henhold til sådan ansøgning uden forsvarsministerens samtykke overføres til andre ved aftale eller retsforfølgning.

Stk. 2. De i stk. 1 indeholdte bestemmelser gælder ikke, når der er forløbet 3 måneder fra ansøgningens indlevering, uden at der er truffet bestemmelse om, at et eventuelt patent vil være at udfærdige som hemmeligt patent, eller givet ansøgeren meddelelse om, at der ikke er truffet endelig afgørelse af spørgsmålet, hvorefter bestemmelserne i stk. 1 vil være gældende i yderligere 3 måneder.

§ 4. Bestemmelserne i §§ 2, 2a og 3 omfatter ikke opfindelser, der, før ansøgning om patent er indgivet, er offentliggjort eller i udlandet gjort til genstand for ansøgning om almindeligt patent. Det samme gælder opfindelser, der tidligere er gjort til genstand for ansøgning om patent i Danmark, såfremt sådan ansøgning efter udløbet af de i § 3 fastsatte frister er videreført som en ansøgning om almindeligt patent.

§ 5. Ansøgninger om patent, der skal meddeles som hemmeligt, behandles efter forskrifterne i patentloven, idet bestemmelserne i §§ 19-23 dog ikke finder anvendelse. Er ansøgningen i overensstemmelse med forskrifterne, og findes der ikke grundlag for at afslå ansøgningen efter § 16, skal hemmeligt patent meddeles og patentbrev udfærdiges.

§ 6. Er der truffet bestemmelse om patentets udfærdigelse som hemmeligt patent, foretages den i patentlovens § 26 foreskrevne bekendtgørelse om udfærdigelsen samt indførelsen i det i § 27 omhandlede register med betegnelsen »hemmeligt patent« uden angivelse af patentets genstand og patenthaverens og hans fuldmægtigs navn. Også eventuelle senere bekendtgørelser vedrørende patentet sker med den angivne betegnelse og uden de nævnte oplysninger. Trykning og offentliggørelse af patentbeskrivelsen finder indtil videre ikke sted, og der er ikke adgang til eftersyn af patentsagens akter. Trykningsafgift erlægges dog på sædvanlig måde.

§ 7. Opfindelser, der er genstand for hemmeligt patent, må ikke uden samtykke af forsvarsministeren søges patentbeskyttet i udlandet eller åbenbares for uvedkommende. Ej heller må rettigheder i henhold til sådant patent uden samtykke af forsvarsministeren overføres til andre ved aftale eller retsforfølgning.

§ 8. Når en i henhold til § 2 truffet bestemmelse ophæves, forinden patent er meddelt, viderebehandles ansøgningen efter de almindelige regler i patentloven.

Stk. 2. Ophæves en bestemmelse, der er truffet i henhold til § 2, efter at hemmeligt patent er udfærdiget, skal dette ændres til et almindeligt patent. Patentregisteret suppleres da med de oplysninger, der skal indføres i registeret efter reglerne for almindelige patenter, ligesom der udstedes en fuldstændig bekendtgørelse om patentet. Endvidere offentliggøres beskrivelsen af den patenterede opfindelse.

Stk. 3. Når gyldigheden af et hemmeligt patent ophører, offentliggøres den til patentet hørende beskrivelse snarest muligt, medmindre forsvarsministeren træffer bestemmelse om fortsat hemmeligholdelse af opfindelsen.

§ 9. De i § 8, stk. 1 og 2 indeholdte regler finder tilsvarende anvendelse, såfremt det over for Patent- og Varemærkestyrelsen dokumenteres, at opfindelsen er blevet offentliggjort således, at sagkyndige derigennem er i stand til at udøve den.

§ 10. Erhvervs- og vækstministeren kan bestemme, at ansøgninger om patent på opfindelser, der omfattes af § 1, når de indgives her i riget af institutioner, personer eller virksomheder hjemmehørende i en fremmed stat, skal behandles i overensstemmelse med reglerne i denne lov, og at patentet i givet fald skal udstedes som hemmeligt patent.

§ 11. 2) Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2a, 3 og 7 straffes, såfremt ikke højere straf er forskyldt efter andre lovbestemmelser, med bøder eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 2. Med samme straf anses den, der til uvedkommende åbenbarer en opfindelse, efter at forsvarsministeren i henhold til § 8, stk. 3 har truffet bestemmelse om fortsat hemmeligholdelse.

Stk. 3. I retssager vedrørende de i denne lov omhandlede opfindelser kan retten bestemme, at sagen skal behandles for lukkede døre.

§ 12. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren fastsætte de til gennemførelsen af denne lov nødvendige forskrifter, herunder bestemmelser med hensyn til Erhvervs- og Vækstministeriets og Forsvarsministeriets adgang til at gøre sig bekendt med de i Patent- og Varemærkestyrelsen indkomne ansøgninger.

Lov nr. 1370 af 28. december 2011 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. februar 2012.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 24. januar 2012

Ole Sohn

/ Officielle noter

1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, der er vedtaget i folketingsåret 2011/2012. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for tidligere vedtagne ændringer af lov om hemmelige patenter findes i lovbekendtgørelse nr. 732 af 27. november 1989. Den nedenfor angivne ændring som følge af lov nr. 1370 af 28. december 2011 om ændring af patentloven og forskellige andre love gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 2) § 11, stk. 1 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. februar 2012, jf. lov nr. 1370 af 28. december 2011.

______________________________ The Ministry of Business and Growth, The Patent and Trademark Office, File No. 12/4

Consolidate Act. No. 107 of 24 January 2012

The Consolidate Secret Patents Act

Publication of the Secret Patents Act, cf. Consolidate Act No. 732 of 27 November 1989 as amended by section 7 of Act No. 1370 of 28 December 2011.1)

1.- (1) For inventions relating to war materiel or processes for the manufacture of war mate- riel secret patents may be granted in accord- ance with the provisions below.

(2) For the purposes of this Act the meaning of “war materiel” shall be defined by Royal de- cree.

2. If required for the sake of the defence of the country, the Minister of Business and Growth may at the request of the Minister of Defence decide that a patent for an invention compre- hended by section 1 shall be granted as a secret patent, provided that the application for a pa- tent for the said invention has been filed by a person or an enterprise residing in this country or by a Danish institution.

2. a.-(1) For an invention comprehended by section 1 and owned by a person or an enter- prise residing in this country or by a Danish institution patent protection may not be sought on the basis of an international or a European application designating Denmark or being changed after the filing to designate Denmark, unless the application is filed through the Pa- tent Authority of this country.

(2) If it is decided that a patent for the inven- tion in this country may be granted only as a secret patent, the application may not be pro- ceeded with as an international or a European application without the authorization of the Minister of Defence. If such authorization is not given, the applicant may convert the appli- cation into an application for a patent in Den- mark only; in that case the provisions of Part III and Part XA of the Patents Act concerning conversion shall apply mutatis mutandis.

3.-(1) An invention comprehended by section 1 and being the subject of an application for a patent filed by a person or an enterprise resid- ing in this country or by a Danish institution

may not be published, disclosed to others or made the subject of an application for a patent, for the registration of a utility model or for any other protection in a foreign state without the authorization of the Minister of Defence. Nei- ther may rights attached to such application be transferred to others by agreement or by legal proceedings without the consent of the Minis- ter of Defence.

(2) The provisions of subsection (1) shall not apply after the expiry of 3 months from the filing of the application, unless it has been decided that a patent, if granted, shall be grant- ed as a secret patent or the applicant has been notified that the matter has not been finally decided upon and that, consequently, the pro- visions of subsection (1) will be applicable for a further 3 months.

4. The provisions of sections 2, 2a and 3 shall not apply to any invention which prior to the filing of an application for a patent has been published or made the subject of an application for an ordinary patent abroad. Nor shall they apply to any invention which has previously been made the subject of an application for a patent in Denmark if after the expiry of the time limits prescribed in section 3 such appli- cation has been proceeded with as an applica- tion for an ordinary patent.

5. Applications for patents which are to be granted as secret patents shall be examined and processed according to the provisions of the Patents Act, with the proviso that the provi- sions of sections 19 to 23 shall not app1y. If the application complies with the requirements, and if there is no basis for a refusal under sec- tion 16, a secret patent shall be granted and a patent certificate be issued.

6. If it has been decided to grant a patent as a secret patent, the advertisement of the grant

2/3

provided for in section 26 of the Patents Act and the entry in the Register referred to in sec- tion 27 shall be effected with an indication of the words “secret patent” and without any in- dication of the subject-matter of the patent and the names of the proprietor of the patent and his agent. Also any further advertisements concerning the patent shall be effected with an indication of the said words and without any indication of the information referred to. Until further notice printing and publication of the patent specification shall not be effected, and the files of the patent application and the patent shall not be open to inspection. The publication fee shall, however, be payable in the usual way.

7. Inventions which are the subject of secret patents may not be sought protected by patents abroad or disclosed to third parties without the consent of the Minister of Defence. Neither may rights attached to such patents be trans- ferred to others by agreement or by legal pro- ceedings without the consent of the Minister of Defence.

8.-(1) Where a decision under section 2 is re- scinded prior to the grant of the patent, the application shall be proceeded with according to the normal provisions of the Patents Act.

(2) Where a decision under section 2 is re- scinded after the grant of a secret patent, that patent shall be converted into an ordinary pa- tent. In that case the Register of Patents shall be supplemented with the information to be entered in the Register according to the provi- sions applicable to ordinary patents just as a complete advertisement concerning the patent shall be effected. Furthermore, the patent spec- ification shall be published.

(3) When a secret patent ceases to have effect, the corresponding patent specification shall be published without undue delay, unless the Minister of Defence decides that the invention shall continue to be kept secret.

9. The provisions of section 8 (1) and (2) shall apply mutatis mutandis if it is proved to the Patent Authority that the invention has been

disclosed in such a manner as to enable a per- son skilled in the art to carry it out.

10. The Minister of Business and Growth may direct that applications for patents for inven- tions comprehended by section 1 and filed in this country by institutions, persons or enter- prises residing in a foreign state shall be exam- ined and processed according to the provisions of this Act and that the patents, if granted, shall be granted as secret patents.

11.-(1)2) Any violation of the provisions of sections 2a, 3 and 7 shall be punished by fines or by imprisonment of not more than 1 year, provided that a severer punishment is not pro- vided for by other legislation.

(2) The same punishment shall be imposed upon any person who discloses an invention to third parties after the Minister of Defence has decided under section 8 (3) that it shall contin- ue to be kept secret.

(3) In legal proceedings concerning the inven- tions provided for in this Act the court may decide that the case shall be heard in camera.

12. After negotiation with the Minister of De- fence the Minister of Business and Growth may lay down the provisions necessary for the implementation of this Act, including provi- sions governing the right of the Ministry of Business and Growth and the Ministry of De- fence to make themselves acquainted with the patent applications files with the Patent and Trademark office.

______________________________

Act. No. 1370 of 28 December 2011 contains the following provision as to entry into force:

Section 9

This Act shall enter into force on 1 February 2012.

The Ministry of Business and Growth, 24 January 2012

OLE SOHN /Jesper Kongstad

3/3

1) This Consolidate Act contains comments on provisions as to entry into force and transitional provisions adopt- ed during the sessional year 2011/2012 of the Danish Parliament (the Folketing). Provisions as to entry into force and transitional provisions for previously adopted amendments to the Secret Patents Act are laid down in Con- solidate Act No. 732 of 27 November 1989. The amendment indicated below in consequence of Act No. 1370 of 28 December 2011to Amend the Patents Act and various other Acts shall not apply to the Faroe Islands and Greenland, but it may by Royal Ordinance enter into force for these islands with such deviations as the circum- stances of the Faroe Islands and Greenland may require. 2) Section 11(1) in the wording of this Act entered into force on 1 February 2012, cf. Act No. 1370 of 28 Decem- ber 2011.


Legislation Supersedes (3 text(s)) Supersedes (3 text(s)) Is amended by (2 text(s)) Is amended by (2 text(s)) Is implemented by (6 text(s)) Is implemented by (6 text(s))
Treaties Relates to (8 records) Relates to (8 records) WTO Document Reference
IP/N/1/DNK/5
IP/N/1/DNK/P/10
No data available.

WIPO Lex No. DK178