About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

The Consolidate Secret Patents Act (Consolidate Act No. 732 of November 27, 1989), Denmark

Back
Superseded Text  Go to latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 1989 Dates Adopted: January 27, 1960 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Patents (Inventions)

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) English The Consolidate Secret Patents Act (Consolidate Act No. 732 of November 27, 1989)         French Loi codifiée sur les brevets d'invention secrets (loi codifiée n° 732 du 27 novembre 1989)         Danish Bekendtgørelse af lov om hemmelige patenter (LBK nr 732 af 27/11/1989)        

Dokumentet er Historisk

LBK nr 732 af 27/11/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 08-12-1989 Erhvervsministeriet

Senere ændringer til forskriften

• LOV nr 1370 af 28/12/2011 § 7 • LBK nr 107 af 24/01/2012

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om hemmelige patenter (lov om hemmelige patenter)

Herved bekendtgøres lov om hemmelige patenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 547 af 25. oktober 1978 som ændret ved lov nr. 369 af 7. juni 1989.

§ 1. På opfindelser, der vedrører krigsmateriel eller fremgangsmåder

til fremstilling af krigsmateriel, kan meddeles hemmeligt patent i

overensstemmelse med nedenstående regler.

Stk. 2. Det bestemmes ved kgl. anordning, hvad der i denne lov skal forstås ved krigsmateriel.

§ 2. Såfremt hensynet til rigets forsvar gør det påkrævet, kan industriministeren efter anmodning fra forsvarsministeren bestemme, at patent på en opfindelse, der omfattes af § 1, når ansøgning om patent på denne er indgivet af en her i landet hjemmehørende person eller virksomhed eller af en dansk institution, skal meddeles som hemmeligt patent.

§ 2 a. Opfindelser, der er omfattet af § 1, og som tilhører en her i landet hjemmehørende person eller virksomhed eller en dansk institution, må ikke søges beskyttet ved patent i henhold til en international eller en europæisk patentansøgning, der omfatter eller efter indleveringen ændres til at omfatte Danmark, medmindre ansøgningen indleveres gennem patentmyndigheden her i landet.

Stk. 2. Træffes der bestemmelse om, at patent på opfindelsen her i landet kun kan meddeles som hemmeligt patent, kan ansøgningen ikke uden forsvarsministerens tilladelse videreføres som international eller europæisk ansøgning. Gives sådan tilladelse ikke, kan ansøgeren ændre ansøgningen til at angå patent alene for Danmark, idet reglerne i patentlovens kapitel 3 og 10 A om konvertering i så fald finder tilsvarende anvendelse.

§ 3. Opfindelser, der omfattes af § 1, og som er genstand for ansøgning om patent, indgivet af en her i landet hjemmehørende person eller virksomhed eller af en dansk institution, må ikke uden forsvarsministerens tilladelse offentliggøres, røbes til andre eller i fremmed stat gøres til genstand for ansøgning om patent, brugsmønster eller anden beskyttelse. Ej heller må rettigheder i henhold til sådan ansøgning uden forsvarsministerens samtykke overføres til andre ved aftale eller retsforfølgning.

Stk. 2. De i stk. 1 indeholdte bestemmelser gælder ikke, når der er forløbet 3 måneder fra ansøgningens indlevering, uden at der er truffet bestemmelse om, at et eventuelt patent vil være at udfærdige som hemmeligt patent, eller givet ansøgeren meddelelse om, at der ikke er truffet endelig afgørelse af spørgsmålet, hvorefter bestemmelserne i stk. 1 vil være gældende i yderligere 3 måneder.

§ 4. Bestemmelserne i §§ 2, 2a og 3 omfatter ikke opfindelser, der, før ansøgning om patent er indgivet, er offentliggjort eller i udlandet gjort til genstand for ansøgning om almindeligt patent. Det samme gælder opfindelser, der tidligere er gjort til genstand for ansøgning om patent i Danmark, såfremt sådan ansøgning efter udløbet af de i § 3 fastsatte frister er videreført som en ansøgning om almindeligt patent.

§ 5. Ansøgninger om patent, der skal meddeles som hemmeligt, behandles efter forskrifterne i patentloven, idet bestemmelserne i §§ 19-23 dog ikke finder anvendelse. Er ansøgningen i overensstemmelse med forskrifterne, og findes der ikke grundlag for at afslå ansøgningen efter § 16, skal hemmeligt patent meddeles og patentbrev udfærdiges.

Dokumentet er Historisk

§ 6. Er der truffet bestemmelse om patentets udfærdigelse som hemmeligt patent, foretages den i patentlovens § 26 foreskrevne bekendtgørelse om udfærdigelsen samt indførelsen i det i § 27 omhandlede register med betegnelsen »hemmeligt patent« uden angivelse af patentets genstand og patenthaverens og hans fuldmægtigs navn. Også eventuelle senere bekendtgørelser vedrørende patentet sker med den angivne betegnelse og uden de nævnte oplysninger. Trykning og offentliggørelse af patentbeskrivelsen finder indtil videre ikke sted, og der er ikke adgang til eftersyn af patentsagens akter. Trykningsafgift erlægges dog på sædvanlig måde.

§ 7. Opfindelser, der er genstand for hemmeligt patent, må ikke uden samtykke af forsvarsministeren søges patentbeskyttet i udlandet eller åbenbares for uvedkommende. Ej heller må rettigheder i henhold til sådant patent uden samtykke af forsvarsministeren overføres til andre ved aftale eller retsforfølgning.

§ 8. Når en i henhold til § 2 truffet bestemmelse ophæves, forinden patent er meddelt, viderebehandles ansøgningen efter de almindelige regler i patentloven.

Stk. 2. Ophæves en bestemmelse, der er truffet i henhold til § 2, efter at hemmeligt patent er udfærdiget, skal dette ændres til et almindeligt patent. Patentregisteret suppleres da med de oplysninger, der skal indføres i registeret efter reglerne for almindelige patenter, ligesom der udstedes en fuldstændig bekendtgørelse om patentet. Endvidere offentliggøres beskrivelsen af den patenterede opfindelse.

Stk. 3. Når gyldigheden af et hemmeligt patent ophører, offentliggøres den til patentet hørende beskrivelse snarest muligt, medmindre forsvarsministeren træffer bestemmelse om fortsat hemmeligholdelse af opfindelsen.

§ 9. De i § 8, stk. 1 og 2 indeholdte regler finder tilsvarende anvendelse, såfremt det over for Patentdirektoratet dokumenteres, at opfindelsen er blevet offentliggjort således, at sagkyndige derigennem er i stand til at udøve den.

§ 10. Industriministeren kan bestemme, at ansøgninger om patent på opfindelser, der omfattes af § 1, når de indgives her i riget af institutioner, personer eller virksomheder hjemmehørende i en fremmed stat, skal behandles i overensstemmelse med reglerne i denne lov, og at patentet i givet fald skal udstedes som hemmeligt patent.

§ 11. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2a, 3 og 7 straffes, såfremt ikke højere straf er forskyldt efter andre lovbestemmelser, med bøder, hæfte eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 2. Med samme straf anses den, der til uvedkommende åbenbarer en opfindelse, efter at forsvarsministeren i henhold til § 8, stk. 3 har truffet bestemmelse om fortsat hemmeligholdelse.

Stk. 3. I retssager vedrørende de i denne lov omhandlede opfindelser kan retten bestemme, at sagen skal behandles for lukkede døre.

§ 12. Industriministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren fastsætte de til gennemførelsen af denne lov nødvendige forskrifter, herunder bestemmelser med hensyn til Industriministeriets og Forsvarsministeriets adgang til at gøre sig bekendt med de i Patentdirektoratet indkomne ansøgninger.

Lov nr. 265 af 8. juni 1978 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af handelsministeren.

Lov nr. 369 af 7. juni 1989 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse.

§ 2

Denne lov træder i kraft den 1. januar 1990.

Industriministeriet, den 27. november 1989

Nils Wilhjelm

/ Per Lund Thoft

Officielle noter

Ingen

Dokumentet er Historisk

Secret Patents Act
(Consolidated Act No. 547 of October 25, 1978,
as amended by Act No. 369 of June 7, 1989)*

1.-
(1) For inventions relating to war materials or processes for the manufacture of war materials, secret patents may be granted in accordance with the provisions below.
(2) For the purposes of this Act the meaning of "war materials" shall be defined by Royal decree.
2. If required for the sake of the defense of the country, the Minister of Industry may, at the request of the Minister of Defense, decide that a patent for an invention falling within the scope of Section 1 shall be granted as a secret patent, provided that the application for a patent for the said invention has been filed by a person or an enterprise residing in this country or by a Danish institution.
2a.-
(1) For an invention falling within the scope of Section 1 and owned by a person or an enterprise residing in this country or by a Danish institution, patent protection may not be sought on the basis of an international or European application designating Denmark or which was changed after the filing to designate Denmark, unless the application is filed through the Patent Authority of this country.
(2) If it is decided that a patent for the invention in this country may be granted only as a secret patent, the application may not be proceeded with as an international or European application without the authorization of the Minister of Defense. If such authorization is not given, the applicant may convert the application into an application for a patent in Denmark only; in that case, the provisions of Parts III and XA of the Patents Act2 concerning conversion shall apply mutatis mutandis.
3.-
(1) An invention falling within the scope of Section 1 and being the subject of an application for a patent filed by a person or an enterprise residing in this country or by a Danish institution may not be published, disclosed to others or made the subject of an application for a patent, for the registration of a utility model or for any other protection in a foreign State without the authorization of the Minister of Defense. Neither may rights attached to such application be transferred to others by agreement or by legal proceedings without the consent of the Minister of Defense.
(2) The provisions of subsection (1) shall not apply after the expiry of three months from the filing of the application, unless it has been decided that a patent, if granted, shall be granted as a secret patent or the applicant has been notified that the matter has not been finally decided upon and that, consequently, the provisions of subsection (1) will be applicable for a further three months.
4. The provisions of Sections 2, 2a and 3 shall not apply to any invention which, prior to the filing of an application for a patent, has been published or made the subject of an application for an ordinary patent abroad. Nor shall they apply to any invention which has previously been made the subject of an application for a patent in Denmark if, after the expiry of the time limits prescribed in Section 3, such application has been proceeded with as an application for an ordinary patent.
5. Applications for patents which are to be granted as secret patents shall be examined and processed according to the provisions of the Patents Act, with the proviso that the provisions of Sections 19 to 23 shall not apply. If the application complies with the requirements, and if there is no basis for refusal under Section 16, a secret patent shall be granted and a patent certificate issued.
6. If it has been decided to grant a patent as a secret patent, the advertisement of the grant provided for in Section 26 of the Patents Act and the entry in the Register referred to in Section 27 shall be effected with an indication of the words "secret patent" and without any indication of the subject matter of the patent and the names of the proprietor of the patent and his agent. In addition, any further advertisements concerning the patent shall be effected with an indication of the said words and without any indication of the information referred to. Until further notice, printing and publication of the patent specification shall not be effected, and the files of the patent application and the patent shall not be open to inspection. The publication fee shall, however, be payable in the usual way.
7. Inventions which are the subject of secret patents may not be sought to be protected by patents abroad or disclosed to third parties without the consent of the Minister of Defense. Neither may rights attached to such patents be transferred to others by agreement or by legal proceedings without the consent of the Minister of Defense.
8.-
(1) Where a decision under Section 2 is rescinded prior to the grant of the patent, the application shall be proceeded with according to the normal provisions of the Patents Act.
(2) Where a decision under Section 2 is rescinded after the grant of a secret patent, that patent shall be converted into an ordinary patent. In that case the Register of Patents shall be supplemented with the information to be entered therein according to the provisions applicable to ordinary patents and a complete advertisement concerning the patent shall be effected. Furthermore, the patent specification shall be published.
(3) When a secret patent ceases to have effect, the corresponding patent specification shall be published without undue delay, unless the Minister of Defense decides that the invention shall continue to be kept secret.
9. The provisions of Section 8(1) and 8(2) shall apply mutatis mutandis if it is established to the satisfaction of the Patent Authority that the invention has been disclosed in such a manner as to enable a person skilled in the art to carry it out.
10. The Minister of Industry may direct that applications for patents for inventions falling within the scope of Section 1 and filed in this country by institutions, persons or enterprises residing in a foreign State shall be examined and processed according to the provisions of this Act and that the patents, if granted, shall be granted as secret patents.
11.-
(1) Any violation of the provisions of Sections 2a, 3 and 7 shall be punished by fines or by imprisonment of not more than one year, provided that a more severe punishment is not provided for by other legislation.
(2) The same punishment shall be imposed upon any person who discloses an invention to third parties after the Minister of Defense has decided under Section 8(3) that it shall continue to be kept secret.
(3) In legal proceedings concerning the inventions provided for in this Act, the court may decide that the case shall be heard in camera.
12. After negotiation with the Minister of Defense, the Minister of Industry may lay down the provisions necessary for the implementation of this Act, including provisions governing the right of the Ministry of Commerce and the Ministry of Defense to consult the patent applications filed with the Patent Office.

* Danish title: Bekendtgorelse af Lov om hemmelige patenter (Lov nr. 18 af 27. januar 1960 om hemmelige patenter, som aendret ved lov nr. 215 af 31. maj 1968 og lov nr. 265 af 8. juni 1978).

Entry into force (of the Law of 1989): January 1, 1990.

Source: Communication from the Danish authorities.

Note: English translation furnished by the Danish authorities.

2 See Industrial Property Laws and Treaties, DENMARK Text 2-001.

DANEMARKBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

DK075FR page 1/2

Loi sur les brevets d’invention secrets

(loi codifiée N° 547 du 25 octobre 1978, modifiée par la loi N° 369 du 7 juin 1989)*

1. – 1) Conformément aux dispositions ci-après, un brevet d’invention secret peut être délivré pour une

invention relative à du matériel de guerre ou à un procédé de fabrication de matériel de guerre. 2) Aux fins de la présente loi, le sens de l’expression «matériel de guerre» est défini par décret royal.

2. Si la défense du pays l’exige, le ministre du commerce peut, à la demande du ministre de la défense, décider qu’un brevet secret sera délivré pour une invention régie par les dispositions de l’article 1er, à condition que la demande de brevet visant cette invention ait été déposée par une personne ou une entreprise ayant son domicile ou son siège au Danemark ou par un organisme danois.

2a. – 1) Une invention régie par les dispositions de l’article 1er et appartenant à une personne ou une

entreprise qui a son domicile ou son siège au Danemark ou à un organisme danois ne peut faire l’objet d’une demande internationale ou européenne de brevet désignant le Danemark ou modifiée après son dépôt pour désigner le Danemark, à moins d’être déposée par l’intermédiaire de l’administration des brevets du Danemark.

2) S’il est décidé que seul un brevet secret peut être délivré au Danemark pour l’invention, la demande ne peut être instruite comme demande internationale ou européenne sans l’autorisation du ministre de la défense. En cas de refus de cette autorisation, le déposant peut transformer sa demande en demande de brevet valable seulement pour le Danemark; les dispositions des parties III et XA de la Loi sur les brevets 1

concernant la transformation s’appliquent alors par analogie.

3. – 1) Une invention régie par les dispositions de l’article 1er qui fait l’objet d’une demande de brevet

déposée par une personne ou une entreprise ayant son domicile ou son siège au Danemark ou par un organisme danois ne peut, à l’étranger, ni être publiée, ni être divulguée, ni faire l’objet d’une demande de brevet, de modèle d’utilité ou d’un autre titre de protection sans l’autorisation du ministre de la défense. Les droits découlant d’une telle demande ne peuvent pas non plus être transmis à autrui par voie contractuelle ou par un acte juridique sans l’autorisation du ministre de la défense.

2) L’alinéa 1) ci-dessus cesse de s’appliquer à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, sauf s’il est décidé que le brevet demandé sera délivré comme brevet secret ou si le déposant a été avisé que la question n’est pas encore définitivement tranchée; dans ce dernier cas, l’alinéa 1) reste applicable pendant un nouveau délai de trois mois.

4. Les articles 2, 2a et 3 ne s’appliquent pas à une invention qui a été publiée ou a fait l’objet d’une demande de brevet ordinaire à l’étranger avant le dépôt de la demande de brevet au Danemark. Ils ne s’appliquent pas non plus à une invention qui a antérieurement fait l’objet d’une demande de brevet au Danemark si, après l’expiration des délais fixés à l’article 3, la demande a été instruite comme demande de brevet ordinaire.

* Titre danois : Bekendtgørelse af Lov om hemmelige patenter (Lov nr. 18 af 27. januar 1960 om hemmelige patenter, som ændret ved lov nr. 215 af 31. maj 1968 og lov nr. 265 af 8. juni 1978).

Entrée en vigueur (de la loi de 1989) : 1er janvier 1990.

Source : traduction anglaise fournie par les autorités danoises. 1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, DANEMARK – Texte 2-001.

DANEMARKBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

DK075FR page 2/2

5. Une demande portant sur un brevet qui doit être délivré comme brevet secret est examinée et instruite conformément aux dispositions de la Loi sur les brevets, étant entendu que les articles 19 à 23 ne s’appliquent pas. Si la demande remplit les conditions fixées et s’il n’existe aucun motif de rejet selon l’article 16, un brevet secret est délivré et un certificat de brevet est accordé.

6. S’il a été décidé d’accorder un brevet secret, l’annonce de la délivrance prévue à l’article 26 de la Loi sur les brevets et l’inscription au registre mentionnée à l’article 27 comportent la mention «brevet secret», sans indiquer l’objet du brevet ni les noms du titulaire du brevet et de son mandataire. Toute autre annonce relative au brevet comporte la même mention, sans donner les indications précitées. Il est sursis jusqu’à nouvel avis à l’impression et à la publication du fascicule de brevet et les pièces de la demande ainsi que le brevet lui-même ne sont pas mis à l’inspection publique. La taxe de publication doit toutefois être payée de la manière habituelle.

7. Une invention ayant fait l’objet d’un brevet secret ne peut pas faire l’objet d’une demande de brevet à l’étranger ni être communiquée à autrui sans l’autorisation du ministre de la défense. Les droits découlant d’un brevet secret ne peuvent pas non plus être transmis à autrui par voie contractuelle ou par un acte juridique sans l’autorisation du ministre de la défense.

8. – 1) Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’article 2 est annulée avant la délivrance du brevet, la

demande de brevet est instruite conformément aux dispositions ordinaires de la Loi sur les brevets. 2) Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’article 2 est annulée après la délivrance d’un brevet

secret, celui-ci est transformé en brevet ordinaire. En pareil cas, le registre des brevets est complété par les renseignements qui doivent y figurer en vertu des dispositions régissant les brevets ordinaires et une annonce complète est publiée au sujet du brevet. En outre, le fascicule de brevet est publié.

3) Lorsqu’un brevet secret arrive à échéance, le fascicule de brevet correspondant est publié à bref délai, à moins que le ministre de la défense ne décide que l’invention sera maintenue au secret.

9. L’article 8.1) et 2) s’applique par analogie s’il est prouvé à l’administration des brevets que l’invention a été divulguée d’une façon qui permet à l’homme du métier de l’exécuter.

10. Le ministre du commerce peut ordonner qu’une demande de brevet visant une invention régie par les dispositions de l’article 1er ci-dessus, déposée au Danemark par un organisme, une personne ou une entreprise qui a son siège ou son domicile dans un Etat étranger, soit examinée et instruite conformément aux dispositions de la présente loi et que le brevet éventuellement délivré soit un brevet secret.

11. – 1) L’auteur d’infractions aux dispositions des articles 2a, 3 et 7 ci-dessus est passible d’une amende

ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 mois, pour autant qu’une peine plus lourde ne soit pas prévue par un autre texte législatif.

2) Les mêmes peines sont prononcées à l’encontre de quiconque communique à autrui une invention maintenue au secret par le ministre de la défense en vertu de l’article 8.3).

3) Dans toute procédure judiciaire se rapportant à une invention régie par les dispositions de la présente loi, le tribunal peut ordonner le huis clos.

12. Après consultation du ministre de la défense, le ministre du commerce peut fixer les modalités d’application de la présente loi, et notamment les dispositions qui régissent le droit du Ministère du commerce et du Ministère de la défense de consulter les demandes de brevet déposées auprès de l’Office des brevets.


Legislation Supersedes (2 text(s)) Supersedes (2 text(s)) Is superseded by (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. DK075