About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Act No. 1370 of December 28, 2011, on Amendments to the Patents Act and Other Acts, Denmark

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2012 Dates Entry into force: February 1, 2012 Adopted: December 28, 2011 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Patents (Inventions), Utility Models, Industrial Designs, Trademarks, Layout Designs of Integrated Circuits, Undisclosed Information (Trade Secrets) Subject Matter (secondary) IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Danish Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (LOV nr 1370 af 28/12/2011)        

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (LOV nr 1370 af 28/12/2011)

(Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 28. januar 2009, som ændret ved § 20 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, nr. 3, udgår »eller«.

2. I § 3, stk. 3, nr. 4, indsættes efter »lande,«: »eller«.

3. I § 3 b, stk. 2, 2. pkt., ændres »patenter« til: »avlsdyr og animalske reproduktionsmaterialer«.

4. I § 7, stk. 2, 1. pkt., ændres »lov om mønstre« til: »designloven«, og i 2. pkt. ændres »mønstre« til: »design«.

5. I § 7, stk. 2, 3. pkt., ændres »Højskole« til: »Universitet«.

6. I § 24, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 19, stk. 3« til: »§ 19, stk. 4«.

7. I § 33, stk. 3, indsættes efter »på dansk«: »eller engelsk«.

8. § 68 affattes således: »§ 68. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om betaling for særlige ekspeditioner, publikationer, udskrifter,

kurser m.v.«

9. I § 88, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »til dansk«: »eller engelsk«.

10. § 91, stk. 2, affattes således: »Stk. 2. For behandlingen af sager vedrørende supplerende beskyttelsescertifikat betales et gebyr.«

11. Efter § 97 indsættes:

»Kapitel 10 D

Gebyrer

§ 98. For ansøgning om dansk patent betales et gebyr på 3.000 kr., jf. § 8, stk. 5. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 300 kr. for hvert patentkrav, der overstiger de første ti krav. Stk. 2. For konvertering af en europæisk patentansøgning til en dansk patentansøgning betales et gebyr på 3.000 kr., jf. §

88, stk. 1, nr. 3. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 300 kr. for hvert patentkrav, der overstiger de første ti krav. Stk. 3. For ansøgning om videreførelse af en international patentansøgning for Danmark betales et gebyr på 3.000 kr., jf. §

31, stk. 1, og § 38, stk. 2. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 300 kr. for hvert patentkrav, der overstiger de første ti krav. For senere indlevering af en oversættelse af eller genpart af den internationale patentansøgning betales et tillægsgebyr på 1.100 kr., jf. § 31, stk. 2. Stk. 4. For Patent- og Varemærkestyrelsens behandling i henhold til §§ 36 og 37 om internationale patentansøgninger

betales 3.800 kr. Stk. 5. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i forbindelse med nyhedsundersøgelse hos en international

nyhedsundersøgende myndighed betales 500 kr., jf. § 9. Stk. 6. For publicering af patentskrift betales et gebyr på 2.850 kr., jf. § 19, stk. 1. Der betales endvidere et tillægsgebyr

på 80 kr. for publicering af hver påbegyndt side, hvormed beskrivelsen med tilhørende patentkrav, tegninger, fotografier og sammendrag overstiger 35 sider. Der betales maksimalt tillægsgebyr for 400 sider. Stk. 7. For publicering af europæisk patentskrift i henhold til § 77, stk. 2, betales et gebyr på 1.050 kr. Der betales

endvidere et tillægsgebyr på 80 kr. for publicering af hver påbegyndt side, hvormed beskrivelsen med tilhørende patentkrav, tegninger og fotografier overstiger 35 sider. Der betales maksimalt tillægsgebyr for 400 sider.

§ 99. For patentansøgning, patent og europæisk patent betales et årsgebyr, jf. § 8, stk. 5, § 40 og § 81, stk. 1, med følgende beløb pr. år:

1) 1. gebyrår: 500 kr. 2) 2. gebyrår: 500 kr. 3) 3. gebyrår: 500 kr. 4) 4. gebyrår: 1.100 kr. 5) 5. gebyrår: 1.250 kr. 6) 6. gebyrår: 1.400 kr. 7) 7. gebyrår: 1.600 kr. 8) 8. gebyrår: 1.800 kr. 9) 9. gebyrår: 2.050 kr. 10) 10. gebyrår: 2.300 kr. 11) 11. gebyrår: 2.550 kr. 12) 12. gebyrår: 2.800 kr. 13) 13. gebyrår: 3.050 kr. 14) 14. gebyrår: 3.300 kr. 15) 15. gebyrår: 3.600 kr. 16) 16. gebyrår: 3.900 kr. 17) 17. gebyrår: 4.200 kr. 18) 18. gebyrår: 4.500 kr. 19) 19. gebyrår: 4.800 kr. 20) 20. gebyrår: 5.100 kr. Stk. 2. Årsgebyrer, der betales efter forfaldsdagen og indtil 6 måneder derefter, forhøjes med 20 pct.

§ 100. For fremsættelse af indsigelse mod et meddelt patent betales 2.500 kr., jf. § 21, stk. 1. Stk. 2. For begæring om administrativ omprøvning betales 7.000 kr., jf. § 53 b, stk. 6. Stk. 3. For publicering af ændret patentskrift i henhold til § 23, stk. 3, § 53 d, stk. 3, eller § 53 e, stk. 2, betales et gebyr

på 2.850 kr. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 80 kr. for publicering af hver påbegyndt side, hvormed beskrivelsen med tilhørende patentkrav, tegninger, fotografier og sammendrag overstiger 35 sider. Der betales maksimalt tillægsgebyr for 400 sider. Stk. 4. For publicering af ændret patentskrift i henhold til § 86, stk. 1, betales et gebyr på 1.050 kr. Der betales endvidere

et tillægsgebyr på 80 kr. for hver påbegyndt side, hvormed beskrivelsen med tilhørende patentkrav, tegninger og fotografier overstiger 35 sider. Der betales maksimalt tillægsgebyr for 400 sider.

§ 101. For anmodning om genoptagelse af en patentansøgning betales 700 kr., jf. § 15, stk. 3, og § 19, stk. 4. Stk. 2. For anmodning om genoprettelse af en patentansøgning eller et meddelt patent betales 3.000 kr., jf. § 72.

§ 102. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i sager vedrørende indlevering af international patentansøgning betales 1.500 kr., jf. § 28.

§ 103. For ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikat betales 3.000 kr., jf. § 91, stk. 2. For ansøgning om forlængelse af supplerende beskyttelsescertifikat betales 2.500 kr. Stk. 2. For supplerende beskyttelsescertifikat betales et årsgebyr på 5.100 kr. pr. påbegyndt gebyrår, jf. § 91, stk. 2.

Årsgebyrer, der betales efter forfaldsdagen og indtil 6 måneder derefter, forhøjes med 20 pct. Stk. 3. For anmodning om genoptagelse af en ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikat betales 600 kr., jf. § 91,

stk. 2. Stk. 4. For anmodning om genoprettelse af en ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikat eller udstedte rettigheder

betales 3.000 kr., jf. § 91, stk. 2. Stk. 5. For begæring om administrativ omprøvning betales 1.500 kr., jf. § 91, stk. 2.

§ 104. Gebyrer indbetalt i henhold til §§ 98-103 tilbagebetales ikke, når betalingen er foretaget rettidigt. Stk. 2. Gebyrer, der ikke er betalt i rette tid, eller som ved fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb med den følge,

at betalingen ikke kan godkendes, tilbagebetales. Stk. 3. Afviser Patent- og Varemærkestyrelsen den behandling, der er betalt for, vil der ske tilbagebetaling af gebyrer

indbetalt i forbindelse med behandlingen.

§ 105. Gebyrerne anført i §§ 98-103 er angivet i 2011-niveau. Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan regulere beløbene anført i §§ 98-103 i overensstemmelse med den generelle

pris- og lønudvikling, der anvendes i finansloven. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør de gældende gebyrer i en prisliste.«

§ 2

I varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009, som ændret ved § 18 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 1, 3. pkt., udgår », hvis størrelse fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren«.

2. I § 30, stk. 1, 2. pkt., udgår », hvis størrelse fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren«.

3. § 48, stk. 3, affattes således: »Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om betaling for særlige ekspeditioner, publikationer, udskrifter,

kurser m.v.«

4. I § 48, stk. 4, udgår »samt om gebyrer herfor«.

5. I § 48 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke: »Stk. 5. For deling af ansøgninger og registreringer og for underretning betales et gebyr. For behandling af sager

vedrørende EF-varemærke betales et gebyr.« Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

6. § 60, 3. pkt., ophæves.

7. I § 60 indsættes som stk. 2: »Stk. 2. For behandling af sager vedrørende international varemærkeregistrering betales et gebyr.«

8. Efter § 60 indsættes:

»Kapitel 8 A

Gebyrer

§ 60 a. For ansøgning om registrering af varemærke betales et gebyr på 2.350 kr., jf. § 12, stk. 2. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 600 kr. for hver klasse i henhold til Nicearrangementet af 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser (Niceklassifikationen), der overstiger de første tre klasser. Stk. 2. For en EF-varemærkeansøgnings eller -registrerings overgang til national ansøgning, jf. § 48, stk. 5, betales

gebyrer som nævnt i stk. 1. Stk. 3. For ansøgning om dansk varemærkeregistrering på grundlag af en udslettet international varemærkeregistrering, jf.

§ 53, stk. 2, nr. 3, betales 1.500 kr. Stk. 4. Gebyr for designering af Danmark i en international varemærkeregistrering i henhold til artikel 7, stk. 1, i

Protokollen af 27. juni 1989 til Madrid-Arrangementet om den internationale registrering af varemærker (»Madrid-Protokollen (1989)«), opgøres som nævnt i stk. 1.

§ 60 b. For fornyelse af en varemærkeregistrering betales et gebyr på 2.350 kr., jf. § 27, stk. 1. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 600 kr. for hver klasse i henhold til Nice-klassifikationen, der overstiger de første tre klasser. Stk. 2. Gebyrer i henhold til stk. 1, der betales efter registreringsperiodens udløb og indtil 6 måneder derefter, forhøjes

med 20 pct. Stk. 3. Gebyr i henhold til Madridprotokollens artikel 8, stk. 7, for fornyelse af designering af Danmark i en international

varemærkeregistrering fastsættes som nævnt i stk. 1.

§ 60 c. For fremsættelse af indsigelse mod en dansk eller international varemærkeregistrerings gyldighed betales 2.500 kr., jf. § 23, stk. 1, og § 60. Stk. 2. For begæring om administrativ ophævelse af en dansk eller international varemærkeregistrering betales 2.500 kr.,

jf. § 30, stk. 1, og § 60. Stk. 3. For indsigelse, jf. stk. 1, eller begæring om administrativ ophævelse, jf. stk. 2, der udelukkende er fremsat, under

henvisning til at registreringen er sket i strid med § 14, nr. 1 eller nr. 3, betales ikke gebyr.

§ 60 d. For anmodning om deling af en varemærkeansøgning eller -registrering betales for hver ansøgning eller registrering, der ønskes udskilt, 2.000 kr., jf. § 48, stk. 5. Stk. 2. For underretning af indehaveren af en dansk varemærkerettighed eller af en international varemærkerettighed med

gyldighed i Danmark betales et gebyr på 1.000 kr. pr. år, jf. § 48, stk. 5.

§ 60 e. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i sager vedrørende ansøgning om EF-varemærke betales 200 kr., jf. § 48, stk. 5. Stk. 2. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i sager vedrørende ansøgning om international

varemærkeregistrering betales 500 kr., jf. § 60, stk. 2.

Stk. 3. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i sager vedrørende efterfølgende designering i internationale varemærkeregistreringer betales 300 kr., jf. § 60, stk. 2.

§ 60 f. Gebyrer indbetalt i henhold til §§ 60 a-60 e tilbagebetales ikke, når betalingen er foretaget rettidigt. Stk. 2. Gebyrer, der ikke er betalt i rette tid, eller som ved fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb med den følge,

at betalingen ikke kan godkendes, tilbagebetales. Stk. 3. Afviser Patent- og Varemærkestyrelsen den behandling, der er betalt for, vil der ske tilbagebetaling af gebyrer

indbetalt i forbindelse med behandlingen. Stk. 4. Gebyrer indbetalt i forbindelse med fremsættelse af en indsigelse mod eller begæring om ophævelse af en

varemærkeregistrering tilbagebetales med halvdelen af det indbetalte beløb i de tilfælde, hvor behandlingen af begæringen om indsigelse eller ophævelse bliver suspenderet og varemærkeregistreringen bliver ophævet.

§ 60 g. Gebyrerne anført i §§ 60 a-60 e er angivet i 2011-niveau. Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan regulere beløbene anført i §§ 60 a-60 e i overensstemmelse med den generelle

pris- og lønudvikling, der anvendes i finansloven. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør de gældende gebyrer i en prisliste.«

§ 3

I designloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 89 af 28. januar 2009, som ændret ved § 19 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 3, udgår »samt gebyret for undersøgelsen«.

2. § 30, stk. 1, 2. pkt., affattes således: »Den, til hvem ansøgningen eller registreringen overføres, skal betale ansøgningsgebyr.«

3. I § 49 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: »Stk. 3. For behandlingen af sager vedrørende EF-design betales et gebyr.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

4. § 49, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således: »Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om betaling for særlige ekspeditioner, publikationer, udskrifter,

kurser m.v.«

5. § 51, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

6. § 59, 3. pkt., ophæves.

7. I § 59 indsættes som stk. 2: »Stk. 2. For behandlingen af sager vedrørende international designregistrering betales et gebyr.«

8. Efter § 59 indsættes:

»Kapitel 10 A

Gebyrer

§ 59 a. For ansøgning om registrering af design betales et gebyr på 1.200 kr., jf. § 13, stk. 5. Ved ansøgning, som omfatter flere design, jf. § 15, betales endvidere et tillægsgebyr på 700 kr. for hvert design ud over det første. For offentliggørelse af design betales et tillægsgebyr på 400 kr. for hver afbildning ud over den første. Stk. 2. For undersøgelse i henhold til § 17, stk. 2, betales et gebyr på 1.500 kr. Ved ansøgning, som i henhold til § 15

omfatter flere design, betales et tillægsgebyr på 900 kr. for hvert design ud over det første. Stk. 3. Gebyr for designering af Danmark i en international designregistrering fastsættes i overensstemmelse med artikel 7,

stk. 1, i Genève-aftalen af 2. juli 1999 under Haag-Arrangementet om international registrering af industrielle design (Genève-aftalen).

§ 59 b. For fornyelse af designregistrering, jf. § 24, stk. 1, betales et gebyr på 2.200 kr. for hver periode, jf. § 23. Ved registrering, som i henhold til § 15 omfatter flere design, betales endvidere et tillægsgebyr på 1.100 kr. for hvert design ud over det første. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på fornyelse af registreringer i medfør af § 25, stk. 1, i den

hidtil gældende mønsterlov.

Stk. 3. Gebyrer i henhold til stk. 1 eller 2, der betales efter registreringsperiodens udløb og indtil 6 måneder derefter, forhøjes med 20 pct. Stk. 4. Gebyr for fornyelse af designering af Danmark i en international designregistrering fastsættes i overensstemmelse

med Genève-aftalens artikel 17, stk. 2, jf. artikel 7, stk. 1.

§ 59 c. For anmodning om administrativ prøvning, herunder af design indeholdt i en registrering, som omfatter flere design, jf. § 15 og § 25, stk. 4, betales for hvert design 3.000 kr. Stk. 2. For offentliggørelse af en registrering i ændret form betales et grundgebyr på 400 kr., jf. § 33, stk. 2. Der betales

endvidere et tillægsgebyr på 400 kr. for hver afbildning ud over den første.

§ 59 d. For anmodning om genoptagelse af en ansøgning om design betales 400 kr., jf. § 19, stk. 3. Stk. 2. For anmodning om genoprettelse af en designansøgning eller -registrering betales 3.000 kr., jf. § 48.

§ 59 e. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i sager vedrørende ansøgning om EF-design betales 200 kr., jf. § 49, stk. 3. Stk. 2. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i sager vedrørende ansøgning om international registrering af

design betales 200 kr., jf. § 59, stk. 2.

§ 59 f. Gebyrer indbetalt i henhold til §§ 59 a-59 e tilbagebetales ikke, når betalingen er foretaget rettidigt. Stk. 2. Gebyrer, der ikke er betalt i rette tid, eller som ved fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb med den følge,

at betalingen ikke kan godkendes, tilbagebetales. Stk. 3. Afviser Patent- og Varemærkestyrelsen den behandling, der er betalt for, vil der ske tilbagebetaling af gebyrer

indbetalt i forbindelse med behandlingen.

§ 59 g. Gebyrerne anført i §§ 59 a-59 e er angivet i 2011-niveau. Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan regulere beløbene anført i §§ 59 a-59 e i overensstemmelse med den generelle

pris- og lønudvikling, der anvendes på finansloven. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør de gældende gebyrer i en prisliste.«

§ 4

I lov om brugsmodeller, jf. lovbekendtgørelse nr. 88 af 28. januar 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 2, 2. pkt., ændres »brugsmodelregistreringer« til: »avlsdyr og animalske reproduktionsmaterialer«.

2. I § 57, 1. pkt., udgår »om bøde og hæfte«.

3. § 69 affattes således: »§ 69. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om betaling for særlige ekspeditioner, publikationer, udskrifter,

kurser m.v.«

4. Efter § 73 indsættes:

»Kapitel 11 A

Gebyrer

§ 73 a. For ansøgning om registrering af dansk brugsmodel betales 2.000 kr., jf. § 14, stk. 1. Stk. 2. For konvertering af en europæisk patentansøgning til en dansk ansøgning om brugsmodel betales 2.000 kr., jf. §

36, stk. 1, nr. 3. Stk. 3. For ansøgning om videreførelse af en international brugsmodelansøgning for Danmark betales et gebyr på 2.000

kr., jf. § 29, stk. 1. For senere indlevering af en oversættelse af eller genpart af den internationale brugsmodelansøgning betales et tillægsgebyr på 1.100 kr., jf. § 29, stk. 2. Stk. 4. For anmodning om prøvning af en ansøgning om brugsmodel i henhold til § 19, stk. 2, betales 4.000 kr. Stk. 5. For Patent- og Varemærkestyrelsens behandling i henhold til §§ 33 og 34 om internationale brugsmodelansøgninger

betales 2.400 kr.

§ 73 b. For fornyelse af brugsmodelregistrering betales et gebyr på 2.000 kr. for første periode og et gebyr på 3.000 kr. for anden periode, jf. § 38. Stk. 2. Gebyrer i henhold til stk. 1, der betales efter registreringsperiodens udløb og indtil 6 måneder derefter, forhøjes

med 20 pct.

§ 73 c. For anmodning om prøvning af en registreret brugsmodel i henhold til § 50, stk. 1, betales 4.000 kr.

Stk. 2. For publicering af ændret brugsmodelskrift betales 1.100 kr., jf. § 52, stk. 2.

§ 73 d. For anmodning om genoptagelse af en brugsmodelansøgning betales 400 kr., jf. § 20, stk. 3. Stk. 2. For anmodning om genoprettelse af en brugsmodelansøgning eller -registrering betales 3.000 kr., jf. § 66, stk. 1.

§ 73 e. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i sager vedrørende internationale ansøgninger betales 1.500 kr., jf. § 26.

§ 73 f. Gebyrer indbetalt i henhold til §§ 73 a-73 e tilbagebetales ikke, når betalingen er foretaget rettidigt. Stk. 2. Gebyrer, der ikke er betalt i rette tid, eller som ved fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb med den følge,

at betalingen ikke kan godkendes, tilbagebetales. Stk. 3. Afviser Patent- og Varemærkestyrelsen den behandling, der er betalt for, vil der ske tilbagebetaling af gebyrer

indbetalt i forbindelse med behandlingen.

§ 73 g. Gebyrerne anført i §§ 73 a-73 e er angivet i 2011-niveau. Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan regulere beløbene anført i §§ 73 a-73 e i overensstemmelse med den generelle

pris- og lønudvikling, der anvendes i finansloven. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør de gældende gebyrer i en prisliste.«

§ 5

I fællesmærkeloven, lov nr. 342 af 6. juni 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter »regler«: », herunder regler om gebyrer,«.

2. I § 4, stk. 3, ændres »gebyrerne for indlevering og behandling af ansøgninger, for ekspeditioner, udskrifter m.v.« til: »betaling for særlige ekspeditioner, publikationer, udskrifter, kurser m.v.«

§ 6

I lov nr. 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), som ændret ved § 4 i lov nr. 1430 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 udgår »og mod betaling af et gebyr«.

2. § 12, stk. 2, affattes således: »Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om betaling for særlige ekspeditioner, publikationer, udskrifter,

kurser m.v.«

3. Efter § 12 indsættes:

»Kapitel 2 A

Gebyrer

§ 12 a. For ansøgning om registrering af en topografi til et halvlederprodukt betales 1.500 kr., jf. § 8. Stk. 2. For behandling af anmodning om overførelse af ansøgning betales 1.000 kr., jf. § 11. Stk. 3. Gebyrer indbetalt i henhold til stk. 1 eller 2 tilbagebetales ikke, når betalingen er foretaget rettidigt. Stk. 4. Gebyrer, der ikke er betalt i rette tid, eller som ved fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb med den følge,

at betalingen ikke kan godkendes, tilbagebetales. Stk. 5. Afviser Patent- og Varemærkestyrelsen den behandling, der er betalt for, vil der ske tilbagebetaling af gebyrer

indbetalt i forbindelse med behandlingen.

§ 12 b. Gebyrerne anført i § 12 a er angivet i 2011-niveau. Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan regulere beløbene anført i § 12 a i overensstemmelse med den generelle pris-

og lønudvikling, der anvendes i finansloven. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør de gældende gebyrer i en prisliste.«

4. I § 16, stk. 3, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 7

I lov om hemmelige patenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 27. november 1989, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 1, udgår », hæfte«.

§ 8

I lov om arbejdstageres opfindelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 131 af 18. marts 1986, som ændret ved § 51 i lov nr. 130 af 26. februar 1992 og § 44 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 2, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 9

Loven træder i kraft den 1. februar 2012.

§ 10

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Stk. 2. Lovens §§ 1-5, 7 og 8 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne eller Grønland med

de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Sohn


Legislation Amends (8 text(s)) Amends (8 text(s))
Treaties Relates to (1 record) Relates to (1 record)
No data available.

WIPO Lex No. DK170