About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

The Consolidate Act on Collective Marks (Consolidate Act No. 103 of January 24, 2012), Denmark

Back
Repealed Text 
Details Details Year of Version 2012 Dates Consolidated: January 24, 2012 Entry into force: June 6, 1991 Adopted: June 6, 1991 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Trademarks, Geographical Indications, Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body Notes The Consolidate Act on Collective Marks (Consolidate Act No. 103 of January 24, 2012) takes into account amendments up Act No. 1370 of December 28, 2011, which entered into force on February 1, 2012.

Section 7 of the 'Act on Amendments to Trade Marks Act and Other Acts and on the Repeal of the Collective Marks Act (Act No. 1533 of December 18, 2018)' provided for the repeal of this Consolidate Act No. 103 of January 24, 2012.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) English The Consolidate Act on Collective Marks (Consolidate Act No. 103 of January 24, 2012)         Danish Bekendtgørelse af fællesmærkeloven (LBK nr 103 af 24/01/2012)        

Bekendtgørelse af fællesmærkeloven Herved bekendtgøres fællesmærkelov nr. 342 af 6. juni 1991 med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 1370 af

28. december 2011.1)

§ 1. Et fællesmærke er et kollektivmærke eller et garantimærke. Stk. 2. Et kollektivmærke et særligt kendetegn, der tilhører en forening af erhvervsdrivende, og som dens

medlemmer benytter eller agter at benytte til varer eller tjenesteydelser. Stk. 3. Et garantimærke er et særligt kendetegn, der tilhører en juridisk person, der fører kontrol med eller

fastsætter normer for varer eller tjenesteydelser, og som benyttes eller agtes benyttet til de varer eller tjenesteydelser, der er genstand for kontrol, eller for hvilke normer er fastsat.

§ 2. 2) Varemærkelovens regler, herunder regler om gebyrer, gælder for fællesmærker i det omfang, de efter deres beskaffenhed kan finde anvendelse, medmindre andet følger af bestemmelserne nedenfor.

§ 3. Tegn eller angivelser, der i omsætningen anvendes til at angive varers eller tjenesteydelsers geografiske oprindelse, kan uanset bestemmelsen i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, udgøre et fællesmærke. Mærket giver ikke indehaveren ret til at forbyde en tredjemand at bruge sådanne tegn eller angivelser i omsætningen, når de bruges i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Navnlig kan mærket ikke påberåbes over for tredjemand, der har ret til at bruge en given geografisk betegnelse.

§ 4. 3) Fællesmærker registreres i fællesmærkeregistret. Stk. 2. Ansøgning om registrering af et fællesmærke skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i varemærkelovens

§ 12, og angive de bestemmelser, der er fastsat om mærkets benyttelse. Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere bestemmelser om ansøgning, om påberåbelse af

fortrinsrettigheder, jf. varemærkelovens §§ 18 og 19, om registrering og udslettelse af fællesmærker, om registrets indretning og førelse, om offentliggørelse af registreringer m.v. og om betaling for særlige ekspeditioner, publikationer, udskrifter, kurser m.v.

§ 5. Indehaveren skal meddele senere ændringer i bestemmelserne om mærkets benyttelse til Patent- og Varemærkestyrelsen senest 3 måneder efter, at ændringerne er vedtaget.

§ 6. Overdragelse af et registreret fællesmærke kan noteres i registret, medmindre mærket efter overdragelsen er egnet til at vildlede.

§ 7. Varemærkelovens § 25 finder anvendelse på fællesmærker med de tilføjelser, som følger af stk. 2. Stk. 2. Følgende betragtes ligeledes som brug i overensstemmelse med varemærkelovens § 25, stk. 1: 1) Brug af et kollektivmærke af mindst een erhvervsdrivende, der er berettiget til at anvende mærket. 2) Brug af et garantimærke af mindst een erhvervsdrivende med tilladelse fra indehaveren.

§ 8. En fællesmærkeregistrering kan ophæves, hvis 1) der foreligger forhold, som svarer til dem, der er nævnt i varemærkelovens § 28, 2) mærket strider mod almene samfundsinteresser eller 3) indehaveren ikke har givet meddelelse om ændringer i de bestemmelser, der er fastsat om mærkets benyttelse.

§ 9. Sag om krænkelse af et fællesmærke kan alene anlægges af mærkeindehaveren. Den, som krænker en fællesmærkeret, og som er erstatningsansvarlig efter varemærkeloven, er pligtig at erstatte den skade, der måtte være påført mærkeindehaveren eller dem, som er berettiget til at benytte mærket.

§ 10. Henlægger erhvervs- og vækstministeren sine beføjelser efter loven til Patent- og Varemærkestyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 1992, og samtidig ophæves fællesmærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 17. april 1989.

Stk. 2. De administrative regler, der er fastsat i medfør af fællesmærkeloven, jf. stk. 1, forbliver i kraft, indtil de afløses af forskrifter udstedt efter denne lov.

Stk. 3. For fællesmærker, der er registreret før den 31. december 1991, påbegyndes 5-årsperioden efter § 7, jf. varemærkelovens § 25, først den 1. januar 1992.

§ 12. Ansøgninger, der ved lovens ikrafttræden ikke er bekendtgjort i overensstemmelse med de hidtidige bestemmelser, behandles efter bestemmelserne i denne lov.

§ 13. 4) Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr. 1370 af 28. december 2011 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. februar 2012.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 24. januar 2012

Ole Sohn

/ Officielle noter

1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, der er vedtaget i folketingsåret 2011/2012. De nedenfor angivne ændringer som følge af lov nr. 1370 af 28. december 2011 om ændring af patentloven og forskellige andre love gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 2) § 2 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. februar 2012, jf. lov nr. 1370 af 28. december 2011. 3) § 4, stk. 3 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. februar 2012, jf. lov nr. 1370 af 28. december 2011. 4) Fællesmærkelov nr. 342 af 6. juni 1991 blev sat i kraft for Grønland den 1. januar 1992 ved kongelig anordning nr. 856 af 16. december 1991 og for Færøerne den 1. juni 1994 ved kongelig anordning nr. 331 af 4. maj 1994.

Consolidate Act No. 103 of 24 January 2012

The Consolidate Collective Marks Act

Publication of the Collective Marks Act No. 342 of 6 June 1991 including the amendments which 1)

follow from section 5 of Act No. 1370 of 28 December 2011.

1.-(1) A collective mark is an association

mark or a certification mark.

(2) An association mark is a specific sign

which belongs to an association of enterprises

and which is used or intended to be used by

its members for goods or services.

(3) A certification mark is a specific sign

which belongs to a legal entity supervising or

laying down standards for goods or services

and which is used or intended to be used for

the goods or services which are the object of

supervision or for which standards are laid

down.

2) 2. - The rules of the Trade Marks Act,

including rules concerning fees, shall apply to

collective marks to the extent they are

applicable according to their nature, unless

otherwise provided for in the following

sections.

3.- Signs or indications which are used in the

course of trade to designate the geographical

origin of goods or services may, irrespective

of the provision of section 13(2)(i) of the

Trade Marks Act, constitute a collective mark.

The mark shall not entitle the proprietor to

prohibit a third party from using such signs or

indications in the course of trade, provided

that they are used in accordance with honest

practices in industrial or commercial matters.

In particular, the mark may not be invoked

against any third party who is entitled to use a

certain geographical name.

4. 3)

-(1) Collective marks shall be registered in

the Register of Collective Marks.

(2) Applications for the registration of

collective marks shall contain the information

referred to in section 12 of the Trade Marks

Act and shall state the conditions which have

been laid down for the use of the mark.

(3) The Minister of Business and Growth

shall lay down further provisions concerning

applications, concerning priority claims, cf.

sections 18 and 19 of the Trade Marks Act,

concerning registrations and deletions of

collective marks, concerning the arrangement

and keeping of the Register, concerning the

publication of registrations, etc. and

concerning the payment for special

transactions, publications, transcripts, courses,

etc.

5.- The proprietor shall communicate any

later amendments of the conditions

concerning the use of the mark to the Patent

and Trademark Office not later than three

months after the amendments have been

adopted.

The Ministry of Business and Growth

The Patent and Trademark Office, File No. 12/4

__________

2

6.- The transfer of a registered collective mark

may be entered in the Register, unless the

mark after the transfer is liable to mislead.

7.-(1) Section 25 of the Trade Marks Act shall

apply to collective marks with the additions

provided for in subsection 2.

(2) The following shall also be regarded as

use in accordance with section 25(1) of the

Trade Marks Act:

(i) Use of an association mark by at least one

enterprise which is entitled to use the mark.

(ii) Use of a certification mark by at least one

enterprise with the consent of the proprietor.

8.- The registration of a collective mark may

be revoked if

(i) there are circumstances corresponding to

those referred to in section 28 of the Trade

Marks Act,

(ii) the mark is contrary to general public

interests or

(iii) the proprietor has not communicated

amendments of the conditions laid down for

the use of the mark.

9.- Proceedings concerning the infringement

of a collective mark shall only be brought by

the proprietor of the mark. The party who

infringes a collective mark right and who is

liable to pay damages pursuant to the Trade

Marks Act shall be liable to compensate for

the injury which might be suffered by the

proprietor of the mark or by those entitled to

use the mark.

10.- If the Minister of Business and Growth

refers his rights under this Act to the Patent

and Trademark Office, the Minister may lay

down rules concerning the right of appeal

including rules to the effect that appeals may

not be brought before any higher

administrative authority.

11.-(1) This Act shall enter into force on 1

January 1992, and at the same time the

Collective Marks Act, cf. Consolidate Act No.

250 of 17 April l989, shall be repealed.

(2) The administrative rules laid down

pursuant to the Collective Marks Act, cf.

subsection 1, shall remain in force until they

are replaced by provisions issued under this

Act.

(3) With respect to collective marks which are

registered prior to 31 December 1991, the

five-year period under section 7, cf. section

25 of the Trade Marks Act, shall not

commence until 1 January 1992.

12.- Applications which, at the time of entry

into force of this Act, have not been published

in accordance with the previous provisions

shall be examined and processed pursuant to

the provisions of this Act.

13. 4)

- This Act shall not apply to the Faeroe

Islands and Greenland, but may by Royal

Ordinance be put into force for the Faeroe

Islands and Greenland with such deviations as

the special Faeroese and Greenland

circumstances may require.

Act No. 1370 of 28 December 2011 contains

the following provisions as to entry into force

and transitional provisions:

Section 9

This Act shall enter into force on 1 February

2012.

3

The Ministry of Business and Growth, 24 January 2012

OLE SOHN

/Jesper Kongstad

1) This Consolidate Act contains information about provisions as to entry into force and transitional provisions adopted

during the sessional year 2011/2012 of the Danish Parliament (the Folketing). The amendments indicated below in

consequence of Act No. 1370 of 28 December 2011 to Amend the Patents Act and various other Acts shall not apply

to the Faeroe Islands and Greenland, but may by Royal Ordinance be put into force for the Faeroe Islands and

Greenland with such deviations as the circumstances of the Faeroe Islands and Greenland may require.

2) Section 2 in the wording of this Act entered into force on 1 February 2012, cf. Act No. 1370 of 28 December 2011.

3) Section 4(3) in the wording of this Act entered into force on 1 February 2012, cf. Act No. 1370 of 28 December 2011.

4) The Collective Marks Act No. 342 of 6 June 1991 was put into force for Greenland on 1 January 1992 by Royal

Ordinance No. 856 of 16 December 1991 and for the Faeroe Islands on 1 June 1994 by Royal Ordinance No. 331 of 4

May 1994.


Legislation Supersedes (1 text(s)) Supersedes (1 text(s)) Is amended by (1 text(s)) Is amended by (1 text(s)) Is implemented by (3 text(s)) Is implemented by (3 text(s)) Is repealed by (1 text(s)) Is repealed by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. DK176