About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

The Consolidate Act on Employees' Inventions (Consolidate Act. No. 104 of January 24, 2012), Denmark

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2012 Dates Consolidated: January 24, 2012 Adopted: April 29, 1955 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Patents (Inventions) Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body, Utility Models Notes The Consolidate Act on Employees' Inventions (Consolidate Act. No. 104 of January 24, 2012) takes into account amendments up to the 'Act on Amendments to the Patents Act and Other Acts (Act No. 1370 of December 28, 2011)', which entered into force on February 1, 2012.
Section 8 of the amending Act No. 1370 of December 28, 2011 amended paragraph 2 of section 12 where the words 'of up to four months' were added after the words 'imprisonment'.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) English The Consolidate Act on Employees' Inventions (Consolidate Act. No. 104 of January 24, 2012)         Danish Bekendtgørelse af lov om arbejdstageres opfindelser (LBK nr 104 af 24/01/2012)        

Bekendtgørelse af lov om arbejdstageres opfindelser Herved bekendtgøres lov om arbejdstageres opfindelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 131 af 18. marts 1986 med de

ændringer, der følger af § 51 i lov nr. 130 af 26. februar 1992, § 44 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 og § 8 i lov nr. 1370 af 28. december 2011.1)

§ 1. 2) Ordet opfindelser omfatter i denne lov opfindelser, der kan patenteres her i riget, og frembringelser, der kan registreres som brugsmodel her i riget.

Stk. 2. Ordet »arbejdstager« omfatter enhver, der er ansat i offentlig eller privat tjeneste. Stk. 3. Lærere og andet videnskabeligt personale ved universiteter og andre højere læreanstalter anses ikke i denne

deres egenskab som arbejdstagere og har den fulde ret til de af dem gjorte opfindelser, medmindre andet måtte være bestemt ved anden lov eller følge af aftale.

§ 2. Denne lovs bestemmelser kommer, for så vidt de ikke udtrykkeligt er erklæret for ufravigelige, kun til anvendelse, hvis ikke andet er eller må anses aftalt.

§ 3. I det omfang, ikke andet følger af denne eller anden lov, har en arbejdstager retten til de af ham gjorte opfindelser.

§ 4. (Ophævet).

§ 5. Har en arbejdstager gjort en opfindelse, som han må anses at være nået til gennem sin tjeneste, er arbejdsgiveren, såfremt udnyttelsen af opfindelsen falder inden for hans virksomheds arbejdsområde, berettiget til at kræve retten til opfindelsen overdraget til sig for et eller flere lande. Samme ret har arbejdsgiveren, selv om udnyttelsen af opfindelsen ikke falder inden for virksomhedens arbejdsområde, hvis arbejdstagerens opfindelse angår en ham af virksomheden stillet, nærmere angiven opgave.

§ 6. En arbejdstager, der har gjort en opfindelse, som omfattes af bestemmelserne i § 5, er pligtig til uden ugrundet ophold at underrette arbejdsgiveren herom under angivelse af sådanne oplysninger om opfindelsen, at arbejdsgiveren sættes i stand til at bedømme opfindelsens betydning.

§ 7. 3) Ønsker en arbejdsgiver at erhverve retten til en opfindelse i henhold til § 5, skal han underrette arbejdstageren herom inden 4 måneder efter at have modtaget den i § 6 nævnte meddelelse.

Stk. 2. Inden udløbet af denne frist må arbejdstageren ikke uden arbejdsgiverens skriftlige samtykke disponere over opfindelsen eller åbenbare den for andre på en sådan måde, at den kan offentliggøres eller udnyttes for andres regning. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren skriftligt har erklæret at være uden interesse i opfindelsen.

Stk. 3. Selv om den nævnte frist ikke er udløbet, kan arbejdstageren, så snart han har givet sådan meddelelse som i § 6 omhandlet, søge patent på opfindelsen eller registrering af frembringelsen, men han skal i så fald forinden underrette arbejdsgiveren herom. Arbejdstageren kan ikke på forhånd give afkald på denne ret.

§ 8. 4) Erhverver arbejdsgiveren i henhold til § 5 eller på andet grundlag retten til en af arbejdstageren gjort opfindelse, er arbejdstageren, selv om andet måtte være aftalt, berettiget til rimelig godtgørelse, medmindre værdien af opfindelsen ikke overstiger, hvad arbejdstageren under hensyn til sine arbejdsforhold i det hele med rimelighed kan forudsættes at skulle præstere.

Stk. 2. Ved fastsættelsen af godtgørelsen skal hensyn særligt tages til opfindelsens værdi og dens betydning for virksomheden, til arbejdstagerens ansættelsesvilkår samt til den betydning, arbejdstagerens tjeneste har haft for opfindelsen.

Stk. 3. Selv om andet måtte være aftalt, kan bestemmelser eller aftaler vedrørende godtgørelse på forlangende af en af parterne senere ændres, når de forhold, der har været bestemmende, har forandret sig væsentligt, eller andre særlige omstændigheder taler derfor. Der skal dog aldrig i medfør af foranstående bestemmelse finde tilbagegivelse sted af ydelser, som arbejdstageren har modtaget på grundlag af tidligere fastsættelse af godtgørelsen.

§ 9. 5) Søges der inden 6 måneder, efter at en arbejdstager er fratrådt sin tjeneste, patent eller brugsmodelregistrering på en af ham gjort opfindelse, som, hvis den var blevet til, medens tjenesten varede, ville have været omfattet af bestemmelserne i § 5, antages opfindelsen gjort, medens tjenesten varede, medmindre det kan sandsynliggøres, at opfindelsen er blevet til efter tjenestens ophør.

§ 10. En overenskomst mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, gående ud på at begrænse arbejdstagerens ret til at disponere over opfindelser, der gøres senere end et år, efter at tjenesteforholdet er ophørt, er ugyldig.

§ 11. (Ophævet).

§ 12. 6) Den, der som følge af bestemmelserne i denne lov kommer til kundskab om en opfindelse, må ikke uhjemlet udnytte, hvad han på denne måde har erfaret, eller upåkrævet åbenbare noget herom.

Stk. 2. Forsætlig overtrædelse af denne bestemmelse eller af bestemmelsen i § 7, stk. 2, straffes med bøder eller fængsel indtil 4 måneder. Bøder tilfalder statskassen.

Stk. 3. Påtale sker på begæring af den forurettede.

§ 13. (Udeladt).

§ 14. (Ophævet).

Lov nr. 130 af 26. februar 1992 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 52. Loven træder i kraft den 1. juli 1992, jf. dog stk. 2. Stk. 2-3. (Overgangsbestemmelser, udeladt).

Lov nr. 523 af 6. juni 2007 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 47

Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

§ 48

Stk. 1. Loven finder anvendelse også på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdagen er forældet efter de hidtil gældende regler. Forældelse indtræder dog tidligst den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet såvel efter de hidtil gældende bestemmelser som efter de bestemmelser, der gælder efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 7. I det sidstnævnte tilfælde anvendes det seneste tidspunkt for forældelsens indtræden.

Stk. 2. Afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før lovens ikrafttræden, har fortsat virkning som afbrydelse, selv om den ikke er sket på den efter lovens ikrafttræden foreskrevne måde.

Stk. 3-8. (Overgangsbestemmelser, udeladt).

Lov nr. 1370 af 28. december 2011 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. februar 2012.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 24. januar 2012

Ole Sohn

Consolidate Act No. 104 of 24 January 2012

The Consolidate Employees’ Inventions Act

Publication of the Employees’ Inventions Act, cf. Consolidate Act No. 131 of 18 March 1986 including the amendments which follow from section 51 of Act No. 130 of 26 February 1992, section 44 of Act No. 523 of 6 June 2007 and section 8 of Act No. 1370 of

1)28 December 2011.

1.2)-(1) For the purposes of this Act the term “inventions” comprises inventions which are patentable in this Kingdom and creations which are registrable as utility models in this Kingdom. (2) The term “employee” comprises any person who is employed in public or private service. (3) Teachers and other scientific personnel at universities and other institutes of higher education shall in that capacity not be regarded as employees and shall have the full right to the inventions made by them, unless otherwise provided by other legislation or implied by an agreement.

2.- Provided that they have not expressly been declared to be indispensable, the provisions of this Act shall apply only if nothing else has been or may be considered to be agreed.

3.- To the extent nothing else follows from this Act or other Acts an employee shall have the right to the inventions made by him.

4.- (Repealed)

5.- If an employee has made an invention which he may be considered to have arrived at through his employment, the employer shall, provided that the exploitation of the invention falls within the scope of the activities of his undertaking, be entitled to claim that the right to the invention be transferred to him for one or more countries. The same right shall be enjoyed by the employer even if the exploitation of the invention does not fall within the scope of the activities of the undertaking, if the employee’s invention relates to a specific task assigned to him by the undertaking.

6.- An employee who has made an invention comprised be the provisions of section 5 shall be obliged to notify the employer thereof without undue delay giving such information about the invention as to enable the employer to estimate the importance of the invention.

7.3)-(1) If an employer wants to acquire the right to an invention under section 5, he shall

The Ministry of Business and Growth The Patent and Trademark Office, File No. 12/4

__________

2

notify the employee to that effect within four months after having received the notification referred to in section 6. (2) Before the expiry of that time limit the employee may not without the employer’s written consent dispose of the invention or disclose it to others in such a way that it may be published or exploited for the account of others. That shall, however, not apply if the employer has declared in writing not to be interested in the invention. (3) Even if the said time limit has not expired, the employee may, as soon as he has given such notification as referred to in section 6, apply for a patent for the invention or for the registration of the creation, but in that case he shall notify the employer to that effect beforehand. The employee may not renounce that right in advance.

8.4)-(1) If the employer under section 5 or on another basis acquires the right to an invention made by the employee, the employee shall, even if something else might be agreed, be entitled to a reasonable compensation, unless the value of the invention does not exceed what the employee, in view of his working conditions as a whole, may reasonably be assumed to produce. (2) In fixing the compensation the value of the invention and its importance for the undertaking, the employee’s employment conditions and the influence which the employee’s service has had on the invention shall be taken into consideration. (3) Even if something else might be agreed, stipulations or agreements relating to compensation may be modified subsequently at the request of either party when the determining conditions have changed substantially or when indicated by other special circumstances. However, return of benefits which the employee has received on the basis of a previous fixing of the compensation shall never be effected pursuant to the above provision.

9.5)- If within six months after an employee has retired from his employment a patent or a utility model registration is applied for for an invention made by him which, if it had come into existence during the employment, would have been comprised by the provisions of section 5, the invention shall be considered made during the employment, unless it can be rendered probable that the invention has come into existence after the termination of the contract of service.

10.- An agreement between an employer and an employee for the purpose of limiting the employee’s right to dispose of inventions made later than one year after the termination of the contract of service shall be void.

11.- (Repealed).

12.6)-(1) Any person who in consequence of the provisions of this Act learns about an invention may not unauthorised exploit what he has learnt in that way or uninvited disclose anything about it. (2) Intentional violation of this provision or the provision of section 7(2) shall be punished with fines or imprisonment of up to four months. Fines shall go to the Treasury. (3) Proceedings shall be instituted by the injured party.

13.- (Not reproduced).

14.-(Repealed).

Act No. 130 of 26 February 1992 contains the following provisions as to entry into force and transitional provisions:

52.-(1) This Act shall enter into force on 1 July 1992, cf., however, subsection 2.

__________

__________

3

(2) to (3) (Transitional provisions, not reproduced).

Act No. 523 of 6 June 2007 contains the following provisions as to entry into force and transitional provisions:

Section 47

This Act shall enter into force on 1 January 2008.

Section 48

(1) This Act shall apply also to previously created claims which are not statute-barred pursuant to the previous rules before the date of the entry into force. Statute-barring shall, however, at the earliest set in on 1 January 2011 unless the claim before that date would have been statute-barred pursuant to the previous rules as well as pursuant to the rules in force after the entry into force of this Act,

cf., however, subsection 7. In the latter case the latest date shall be applied to the setting in of the statute-barring. (2) An interruption of a statute-barring which has occurred before the entry into force of this Act shall continue to have effect as an interruption even if it has not occurred in the way prescribed by this Act. (3) to (8) (Transitional provisions, not reproduced).

Act No. 1370 of 28 December 2011 contains the following provisions as to entry into force and transitional provisions:

Section 9

This Act shall enter into force on 1 February 2012.

The Ministry of Business and Growth, 24 January 2012

OLE SOHN

/Jesper Kongstad

1) This Consolidate Act contains information about provisions as to entry into force and transitional provisions adopted during the sessional years 1991/1992 to 2011/2012 of the Danish Parliament (the Folketing). Provisions as to entry into force and transitional provisions for previously adopted amendments of the Employees’ Inventions Act are laid down in Consolidate Act No. 131 of 18 March 1986. The amendments indicated below in consequence of Act No. 130 of 26 February 1992 on Utility Models, etc., Act No. 523 of 6 June 2007 to Amend various Legal Provisions on the Statute-Barring of Claims, etc. and Act No. 1370 of 28 December 2011 to Amend the Patents Act and various other Acts shall not apply to the Faeroe Islands and Greenland, but may by Royal Ordinance be put into force for the Faeroe Islands and Greenland with such deviations as the circumstances of the Faeroe Islands and Greenland may require.

2) Section 1(1) in the wording of this Act entered into force on 1 July 1992, cf. Act No. 130 of 26 February 1992.

4

3) Section 7(3) in the wording of this Act entered into force on 1 July 1992, cf. Act No. 130 of 26 February 1992. 4) Section 8(3) in the previous wording was repealed by Act No. 523 of 6 June 2007, which entered into force on 1

January 2008. Hence section 8(4) became section 8(3). 5) Section 9 in the wording of this Act entered into force on 1 July 1992, cf. Act No. 130 of 26 February 1992. 6) Section 12(2) in the wording of this Act entered into force on 1 February 2012, cf. Act No. 1370 of 28 December

2011.

Additional Text(s) WTO Notifications Coversheet (3 text(s)) WTO Notifications Coversheet (3 text(s)) English The Consolidate Act on Employees' Inventions (Consolidate Act. No. 104 of January 24, 2012) French Loi codifiée n° 104 du 24 janvier 2012 sur les inventions d'employées (loi codifiée n° 104 du 24 janvier 2012) Spanish Ley Refundida N° 104 de 24 de enero de 2012 sobre las Invenciones de los Empleados (Ley Refundida N° 104 de 24 de enero de 2012)

Bekendtgørelse af lov om arbejdstageres opfindelser Herved bekendtgøres lov om arbejdstageres opfindelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 131 af 18. marts 1986 med de

ændringer, der følger af § 51 i lov nr. 130 af 26. februar 1992, § 44 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 og § 8 i lov nr. 1370 af 28. december 2011.1)

§ 1. 2) Ordet opfindelser omfatter i denne lov opfindelser, der kan patenteres her i riget, og frembringelser, der kan registreres som brugsmodel her i riget.

Stk. 2. Ordet »arbejdstager« omfatter enhver, der er ansat i offentlig eller privat tjeneste. Stk. 3. Lærere og andet videnskabeligt personale ved universiteter og andre højere læreanstalter anses ikke i denne

deres egenskab som arbejdstagere og har den fulde ret til de af dem gjorte opfindelser, medmindre andet måtte være bestemt ved anden lov eller følge af aftale.

§ 2. Denne lovs bestemmelser kommer, for så vidt de ikke udtrykkeligt er erklæret for ufravigelige, kun til anvendelse, hvis ikke andet er eller må anses aftalt.

§ 3. I det omfang, ikke andet følger af denne eller anden lov, har en arbejdstager retten til de af ham gjorte opfindelser.

§ 4. (Ophævet).

§ 5. Har en arbejdstager gjort en opfindelse, som han må anses at være nået til gennem sin tjeneste, er arbejdsgiveren, såfremt udnyttelsen af opfindelsen falder inden for hans virksomheds arbejdsområde, berettiget til at kræve retten til opfindelsen overdraget til sig for et eller flere lande. Samme ret har arbejdsgiveren, selv om udnyttelsen af opfindelsen ikke falder inden for virksomhedens arbejdsområde, hvis arbejdstagerens opfindelse angår en ham af virksomheden stillet, nærmere angiven opgave.

§ 6. En arbejdstager, der har gjort en opfindelse, som omfattes af bestemmelserne i § 5, er pligtig til uden ugrundet ophold at underrette arbejdsgiveren herom under angivelse af sådanne oplysninger om opfindelsen, at arbejdsgiveren sættes i stand til at bedømme opfindelsens betydning.

§ 7. 3) Ønsker en arbejdsgiver at erhverve retten til en opfindelse i henhold til § 5, skal han underrette arbejdstageren herom inden 4 måneder efter at have modtaget den i § 6 nævnte meddelelse.

Stk. 2. Inden udløbet af denne frist må arbejdstageren ikke uden arbejdsgiverens skriftlige samtykke disponere over opfindelsen eller åbenbare den for andre på en sådan måde, at den kan offentliggøres eller udnyttes for andres regning. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren skriftligt har erklæret at være uden interesse i opfindelsen.

Stk. 3. Selv om den nævnte frist ikke er udløbet, kan arbejdstageren, så snart han har givet sådan meddelelse som i § 6 omhandlet, søge patent på opfindelsen eller registrering af frembringelsen, men han skal i så fald forinden underrette arbejdsgiveren herom. Arbejdstageren kan ikke på forhånd give afkald på denne ret.

§ 8. 4) Erhverver arbejdsgiveren i henhold til § 5 eller på andet grundlag retten til en af arbejdstageren gjort opfindelse, er arbejdstageren, selv om andet måtte være aftalt, berettiget til rimelig godtgørelse, medmindre værdien af opfindelsen ikke overstiger, hvad arbejdstageren under hensyn til sine arbejdsforhold i det hele med rimelighed kan forudsættes at skulle præstere.

Stk. 2. Ved fastsættelsen af godtgørelsen skal hensyn særligt tages til opfindelsens værdi og dens betydning for virksomheden, til arbejdstagerens ansættelsesvilkår samt til den betydning, arbejdstagerens tjeneste har haft for opfindelsen.

Stk. 3. Selv om andet måtte være aftalt, kan bestemmelser eller aftaler vedrørende godtgørelse på forlangende af en af parterne senere ændres, når de forhold, der har været bestemmende, har forandret sig væsentligt, eller andre særlige omstændigheder taler derfor. Der skal dog aldrig i medfør af foranstående bestemmelse finde tilbagegivelse sted af ydelser, som arbejdstageren har modtaget på grundlag af tidligere fastsættelse af godtgørelsen.

§ 9. 5) Søges der inden 6 måneder, efter at en arbejdstager er fratrådt sin tjeneste, patent eller brugsmodelregistrering på en af ham gjort opfindelse, som, hvis den var blevet til, medens tjenesten varede, ville have været omfattet af bestemmelserne i § 5, antages opfindelsen gjort, medens tjenesten varede, medmindre det kan sandsynliggøres, at opfindelsen er blevet til efter tjenestens ophør.

§ 10. En overenskomst mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, gående ud på at begrænse arbejdstagerens ret til at disponere over opfindelser, der gøres senere end et år, efter at tjenesteforholdet er ophørt, er ugyldig.

§ 11. (Ophævet).

§ 12. 6) Den, der som følge af bestemmelserne i denne lov kommer til kundskab om en opfindelse, må ikke uhjemlet udnytte, hvad han på denne måde har erfaret, eller upåkrævet åbenbare noget herom.

Stk. 2. Forsætlig overtrædelse af denne bestemmelse eller af bestemmelsen i § 7, stk. 2, straffes med bøder eller fængsel indtil 4 måneder. Bøder tilfalder statskassen.

Stk. 3. Påtale sker på begæring af den forurettede.

§ 13. (Udeladt).

§ 14. (Ophævet).

Lov nr. 130 af 26. februar 1992 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 52. Loven træder i kraft den 1. juli 1992, jf. dog stk. 2. Stk. 2-3. (Overgangsbestemmelser, udeladt).

Lov nr. 523 af 6. juni 2007 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 47

Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

§ 48

Stk. 1. Loven finder anvendelse også på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdagen er forældet efter de hidtil gældende regler. Forældelse indtræder dog tidligst den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet såvel efter de hidtil gældende bestemmelser som efter de bestemmelser, der gælder efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 7. I det sidstnævnte tilfælde anvendes det seneste tidspunkt for forældelsens indtræden.

Stk. 2. Afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før lovens ikrafttræden, har fortsat virkning som afbrydelse, selv om den ikke er sket på den efter lovens ikrafttræden foreskrevne måde.

Stk. 3-8. (Overgangsbestemmelser, udeladt).

Lov nr. 1370 af 28. december 2011 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. februar 2012.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 24. januar 2012

Ole Sohn

Consolidate Act No. 104 of 24 January 2012

The Consolidate Employees’ Inventions Act

Publication of the Employees’ Inventions Act, cf. Consolidate Act No. 131 of 18 March 1986 including the amendments which follow from section 51 of Act No. 130 of 26 February 1992, section 44 of Act No. 523 of 6 June 2007 and section 8 of Act No. 1370 of

1)28 December 2011.

1.2)-(1) For the purposes of this Act the term “inventions” comprises inventions which are patentable in this Kingdom and creations which are registrable as utility models in this Kingdom. (2) The term “employee” comprises any person who is employed in public or private service. (3) Teachers and other scientific personnel at universities and other institutes of higher education shall in that capacity not be regarded as employees and shall have the full right to the inventions made by them, unless otherwise provided by other legislation or implied by an agreement.

2.- Provided that they have not expressly been declared to be indispensable, the provisions of this Act shall apply only if nothing else has been or may be considered to be agreed.

3.- To the extent nothing else follows from this Act or other Acts an employee shall have the right to the inventions made by him.

4.- (Repealed)

5.- If an employee has made an invention which he may be considered to have arrived at through his employment, the employer shall, provided that the exploitation of the invention falls within the scope of the activities of his undertaking, be entitled to claim that the right to the invention be transferred to him for one or more countries. The same right shall be enjoyed by the employer even if the exploitation of the invention does not fall within the scope of the activities of the undertaking, if the employee’s invention relates to a specific task assigned to him by the undertaking.

6.- An employee who has made an invention comprised be the provisions of section 5 shall be obliged to notify the employer thereof without undue delay giving such information about the invention as to enable the employer to estimate the importance of the invention.

7.3)-(1) If an employer wants to acquire the right to an invention under section 5, he shall

The Ministry of Business and Growth The Patent and Trademark Office, File No. 12/4

__________

2

notify the employee to that effect within four months after having received the notification referred to in section 6. (2) Before the expiry of that time limit the employee may not without the employer’s written consent dispose of the invention or disclose it to others in such a way that it may be published or exploited for the account of others. That shall, however, not apply if the employer has declared in writing not to be interested in the invention. (3) Even if the said time limit has not expired, the employee may, as soon as he has given such notification as referred to in section 6, apply for a patent for the invention or for the registration of the creation, but in that case he shall notify the employer to that effect beforehand. The employee may not renounce that right in advance.

8.4)-(1) If the employer under section 5 or on another basis acquires the right to an invention made by the employee, the employee shall, even if something else might be agreed, be entitled to a reasonable compensation, unless the value of the invention does not exceed what the employee, in view of his working conditions as a whole, may reasonably be assumed to produce. (2) In fixing the compensation the value of the invention and its importance for the undertaking, the employee’s employment conditions and the influence which the employee’s service has had on the invention shall be taken into consideration. (3) Even if something else might be agreed, stipulations or agreements relating to compensation may be modified subsequently at the request of either party when the determining conditions have changed substantially or when indicated by other special circumstances. However, return of benefits which the employee has received on the basis of a previous fixing of the compensation shall never be effected pursuant to the above provision.

9.5)- If within six months after an employee has retired from his employment a patent or a utility model registration is applied for for an invention made by him which, if it had come into existence during the employment, would have been comprised by the provisions of section 5, the invention shall be considered made during the employment, unless it can be rendered probable that the invention has come into existence after the termination of the contract of service.

10.- An agreement between an employer and an employee for the purpose of limiting the employee’s right to dispose of inventions made later than one year after the termination of the contract of service shall be void.

11.- (Repealed).

12.6)-(1) Any person who in consequence of the provisions of this Act learns about an invention may not unauthorised exploit what he has learnt in that way or uninvited disclose anything about it. (2) Intentional violation of this provision or the provision of section 7(2) shall be punished with fines or imprisonment of up to four months. Fines shall go to the Treasury. (3) Proceedings shall be instituted by the injured party.

13.- (Not reproduced).

14.-(Repealed).

Act No. 130 of 26 February 1992 contains the following provisions as to entry into force and transitional provisions:

52.-(1) This Act shall enter into force on 1 July 1992, cf., however, subsection 2.

__________

__________

3

(2) to (3) (Transitional provisions, not reproduced).

Act No. 523 of 6 June 2007 contains the following provisions as to entry into force and transitional provisions:

Section 47

This Act shall enter into force on 1 January 2008.

Section 48

(1) This Act shall apply also to previously created claims which are not statute-barred pursuant to the previous rules before the date of the entry into force. Statute-barring shall, however, at the earliest set in on 1 January 2011 unless the claim before that date would have been statute-barred pursuant to the previous rules as well as pursuant to the rules in force after the entry into force of this Act,

cf., however, subsection 7. In the latter case the latest date shall be applied to the setting in of the statute-barring. (2) An interruption of a statute-barring which has occurred before the entry into force of this Act shall continue to have effect as an interruption even if it has not occurred in the way prescribed by this Act. (3) to (8) (Transitional provisions, not reproduced).

Act No. 1370 of 28 December 2011 contains the following provisions as to entry into force and transitional provisions:

Section 9

This Act shall enter into force on 1 February 2012.

The Ministry of Business and Growth, 24 January 2012

OLE SOHN

/Jesper Kongstad

1) This Consolidate Act contains information about provisions as to entry into force and transitional provisions adopted during the sessional years 1991/1992 to 2011/2012 of the Danish Parliament (the Folketing). Provisions as to entry into force and transitional provisions for previously adopted amendments of the Employees’ Inventions Act are laid down in Consolidate Act No. 131 of 18 March 1986. The amendments indicated below in consequence of Act No. 130 of 26 February 1992 on Utility Models, etc., Act No. 523 of 6 June 2007 to Amend various Legal Provisions on the Statute-Barring of Claims, etc. and Act No. 1370 of 28 December 2011 to Amend the Patents Act and various other Acts shall not apply to the Faeroe Islands and Greenland, but may by Royal Ordinance be put into force for the Faeroe Islands and Greenland with such deviations as the circumstances of the Faeroe Islands and Greenland may require.

2) Section 1(1) in the wording of this Act entered into force on 1 July 1992, cf. Act No. 130 of 26 February 1992.

4

3) Section 7(3) in the wording of this Act entered into force on 1 July 1992, cf. Act No. 130 of 26 February 1992. 4) Section 8(3) in the previous wording was repealed by Act No. 523 of 6 June 2007, which entered into force on 1

January 2008. Hence section 8(4) became section 8(3). 5) Section 9 in the wording of this Act entered into force on 1 July 1992, cf. Act No. 130 of 26 February 1992. 6) Section 12(2) in the wording of this Act entered into force on 1 February 2012, cf. Act No. 1370 of 28 December

2011.


Legislation Supersedes (1 text(s)) Supersedes (1 text(s)) Is amended by (3 text(s)) Is amended by (3 text(s)) WTO Document Reference
IP/N/1/DNK/6
IP/N/1/DNK/P/11
No data available.

WIPO Lex No. DK171