About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Consolidate Act on Employees' Inventions (Consolidate Act No. 131 of March 18, 1986), Denmark

Back
Superseded Text  Go to latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 1986 Dates Consolidated: March 18, 1986 Adopted: April 29, 1955 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Patents (Inventions) Notes The notification by Denmark to the WTO under Article 63.2 of TRIPS states: 'The Act contains provisions on the inventions made by employees. Thus including provisions on the employee's right to apply for patent and the employer's right to transfer of the rights to the invention.' This consolidated Act on Employees' Inventions includes the amendments that ensue from Act No. 479 of December 20, 1967, Act No. 555 of December 17, 1971, and Law No. 250 of June 12, 1975.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Danish Bekendtgørelse af Lov om arbejdstageres opfindelser (LOV nr. 131 af 18. marts 1986)        

Industriministeriets lorbekendtgorelse nr. J 3 J af J 8. marts J 986

Bekendtgørelse af Lov om arbejdstageres opfindelser

Her\'ed bekendtgores lov nr. 142 af 29. april 1955 om arbejdstageres opfindelser med de ændringer, der folger af lov nr. 479 af 20. december 1967, lov nr. 555 af 17. december 1971 og lov nr. 250 af 12. juni 1975.

§ 1. Ordet »opfindelser« omfatter i denne lov kun opfindelser, der kan patenteres her i riget.

Ordet »arbejdstager« omfatter enhver, der er ansat i offentlig eller privat tjeneste.

Lærere og andet videnskabeligt personale ved uni\'ersiteter og andre hejere læreanstal· ter anses ikke i denne deres egenskab som arbejdstagere og har den fulde ret til de af dem gjorte opfindelser, medmindre andet måtte være bestemt ved anden lov eller felge af aftale.

§ 2. Denne lovs bestemmelser kommer, forsåvidt de ikke udtrykkeligt er erklæret for ufravigelige, kun til anvendelse, hvis ikke andet er eller må anses aftalt.

§ 3. I det omfang, ikke andet felger af denne eller anden lov, har en arbejdstager retten til de af ham gjorte opfindelser.

§ 4. (Ophævet).

§ S. Har en arbejdstager gjort en opfindel­ se, som han må anses at være nået til gen­ nem sin tjeneste, er arbejdsgiveren, såfremt udnyttelsen af opfindelsen falder inden for hans virksomheds arbejdsområde, berettiget til at kræve retten til opfindelsen overdraget til sig for et eller flere lande. Samme ret har arbejdsgiveren, selv om udnyttelsen af opfin­ delsen ikke falder inden for virksomhedens arbejdsomr de, hvis arbejdstagerens opfin­ delse angår en ham af virksomheden stillet, nærmere angiven opgave.

§ 6. En arbejdstager, der har gjort en op­ findelse, som omfattes af bestemmelserne i § S, er pligtig til uden ugrundet ophold at un­ derrette arbejdsgiveren herom under angivel­ se af sådanne oplysninger om opfindelsen, at arbejdsgiveren sættes i stand til at bedemme opfindelsens betydning.

§ 7. Ønsker en arbejdsgiver at erhverve retten til en opfindelse i henhold til § 5, skal han underrette arbejdstageren herom inden 4

Industriministeriet, j.nr. 254-86 J. H. SCHULTI Als 19·3 I/lHDu3.9667K07x

2

måneder efter at have modtaget den i § 6 nævnte meddelelse.

Inden udlobet af denne frist må arbejdsta­ geren ikke uden arbejdsgiverens skriftlige samtykke disponere over opfindelsen eller åbenbare den for andre på en sådan måde, at den kan offentliggores eller udnyttes for andres regning. Dette gældet dog ikke, hvis arbejdsgiveren skriftligt har erklæret at være uden interesse i opfindelsen.

Selv om den nævnte frist ikke er udløbet, kan arbejdstageren, så snart han har givet sådan meddelelse som i § 6 omhandlet, søge patent på opfindelsen, men han skal i så fald forinden underrette arbejdsgiveren herom. Arbejdstageren kan ikke på forhånd give af­ kald på denne ret.

§ 8. Erhverver arbejdsgiveren i henhold til § S eller på andet grundlag retten til en af arbejdstageren gjort opfindelse, er arbejdsta­ geren, selv om andet måtte være aftalt, beret­ tiget til rimelig godtgørelse, medmindre vær­ dien af opfindelsen ikke overstiger, hvad ar­ bejdstageren under hensyn til sine arbejds­ forhold i det hele med rimelighed kan forud­ sættes at skulle præstere.

Ved fastsættelsen af godtgørelsen skal hen­ syn særligt tages til opfindelsens værdi og dens betydning for virksomheden, til arbejds­ tagerens ansættelsesvilkår samt til den betyd­ ning, arbejdstagerens tjeneste har haft for opfindelsen.

Kravet på fastsættelse af godtgørelse for­ ældes på S år i overensstemmelse med lov nr. 274 af 22. december 1908, idet forældelsesfri­ sten regnes fra det tidspunkt, da arbejdsgive­ ren har tilkendegivet, at han ønsker at er­ hverve opfindelsen.

Selv om andet måtte være aftalt, kan be­ stemmelser eller aftaler vedrørende godtgø­ relse på forlangende af en af parterne senere ændres, når de forhold, der har været be­ stemmende, har forandret sig væsentligt, eller andre særlige omstændigheder taler derfor. Der skal dog aldrig i medfør af foranstående bestemmelse finde tilbagegiveise sted af ydel­ ser, som arbejdstageren har modtaget på grundlag af tidligere fastsættelse af godtgo­ relsen.

§ 9. Soges der inden 6 måneder, efter at en arbejdstager er fratrådt sin tjeneste, patent på en af ham gjort opfindelse, som, hvis den

var blevet til, medens tjenesten varede, ville have været omfattet af bestemmelserne i § S, antages opfindelsen gjort, medens tjenesten varede, medmindre det kan sandsynliggores, at opfindelsen er blevet til efter tjenestens ophor.

§ 10. En overenskomst mellem en arbejds­ giver og en arbejdstager, gående ud på at begrænse arbejdstagerens ret til a disponere over opfindelser, der gøres senere end et år, efter at tjenesteforholdet er ophort, er ugyl­ dig.

§ 11. (Ophævet).

§ 12. Den, der som følge af bestemmelser­ ne i denne lov kommer til kundskab om en opfindelse, må ikke uhjemlet udnytte, hvad han på denne måde har erfaret, eller upåkræ­ vet åbenbare noget herom.

Forsætlig overtrædelse af denne bestem­ melse eller af bestemmelsen i § 7, stk. 2, straffes med boder eller hæfte. Bøder tilfal­ der statskassen.

Påtale sker på begæring af den forurette­ de.

§ 13. (Udeladt).

§ 14. (Ophævet).

Lov nr. 479 af 20. december 1967, hvorved § 4 ophævedes, indeholder følgende ikraft­ trædelsesbestemmelse :

1. Denne lov træder i kraft den l . januar

142 af 29.

1968. Samtidig ophæves patentloven, jfr. lov­ bekendtgørelse nr. 361 af 19. december 1958. Endvidere ophæves § 4 i lov nr. april 1955 om arbejdstageres opfindelser.

Stk. 2. (Udeladt).

Lov nr. 250 af 12. juni 1975, hvorved § II ophævedes, indeholder følgende ikrafttrædel­ sesbestemmeiser:

§ 3

Loven træder i kraft den I. juli 1975.

§ 4

3

§ 5

Folgende lovbestemmelser ophæves: Stk. I. loven gælder ikke for Færoernel) og Gronland!).

1}-4) (Udeladt). og 6,Stk. 2. §§ l, 1 og 4, nr. I, 2, 3, 5)

5) § II i loy nr. 141 af 19. april 1955 om kan ved kongelig anordning sættes i kraft for arbejdstageres opfindelser Færoerne.

6) (Udeladt). Stk. J. §§ 2 og 4, nr. I. 2, 3, S ) og 6, kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Gronland.

Industriministeriet, den 18. marts 1986

NILS WILHJEL I /Niels Erik D. Jensen

Noter: l) Ved kundgorelse af IO. juli 1973 er lov nr. 142 af 29. april 1955 og lov nr. 555 af 17. december 1971

sat i kraft for Fæ oerne. Ved kundgorelse af 4. juli 1981 er lov nr. 479 af 20. december 1967 sat i kraft for Færoerne.

!) Lov nr. 142 af 29. april 1955 er sat i kraft for Gronland ved lov nr. 87 af 16. marts 1960, jfr. anordning nr. 334 af 21. september 1960. Lov nr. 479 af 20. december 1967 og lov nr. 555 af 17. december 1971 er ligeledes gældende for Gronland, jfr. cirk. nr. 176 af 19. oktober 1954.

l) § 4, nr. 5 er ikke sat i kraft for Færoerne. § II i lov nr. 142 af 29. april 1955 er derfor fortsat gældende for Færoerne og har folgende ordlyd: ,,§ II. Vilkår, der indeholdes i en aftale mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager om retten til arbejdstagerens opfindelser, kan helt eller delvis tilsidesættes, hvis det ville stride mod god skik eller fore til åbenbart ubillige resultater at anvende dem.«

') Ved anordning nr. 350 af 14. juli 1980 er lov nr. 250 af 12. juni 1975 (ophævelsen af § II) SJt i kraft for Gronland den I. oktober 1980.


Legislation Is superseded by (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s)) WTO Document Reference
IP/N/1/DNK/1
IP/N/1/DNK/1/Rev.1
No data available.

WIPO Lex No. DK026