World Intellectual Property Organization Supplerende reglertil Reglerne for løsning af tvister om .eu domænenavne

(de "Supplerende regler")

(I kraft pr, 1. juni, 2017)

1. Anvendelsesområde

2. Definitioner

3. Kommunikationer

4. Indsendelse af klage og bilag

5. Kontrol af formaliteterne

6. Udpegning af sagsansvarlig

7. Indsendelse af svar og bilag

8. Proceduren for udpegning af nævn

9. Erklæring

10. Gebyrer

11.Grænser for antallet af ord

12. Filstørrelse og tilladte formater

13. Forlig

14. Nævnsafgørelse

15. Ændringer

16. Udelukkelse af ansvar


1. Anvendelsesområde

(a) Forholdet til ADR-Reglerne. Disse Supplerende regler skal læses og bruges i sammenhæng med Reglerne for løsning af tvister om .eu domænenavne ("ADR-Reglerne")

(b) Version af de Supplerende regler. Den version af disse Supplerende regler som er i kraft på datoen for indsendelse af klagen skal anvendes på den administrative procedure, der derved påbegyndes.

2. Kommunikationer

Alle begreber, der er defineret i ADR-Reglerne skal have den samme betydning i disse Supplerende regler.

3. Communications

(a) Metoder. I henhold til pkt. I henhold til pkt. A(2)(c) i ADR-Reglerne, skal enhver meddelelse som kan eller skal indsendes til WIPO´s Arbitration and Mediation Center (“Centret”) eller til et nævn, ske i overensstemmelse med disse ADR-Regler, finde sted enten:

(i) ved brug af elektronisk post (e-mail) ved anvendelse af den adresse som centret angiver ; eller

(ii) ) ved brug af Centrets internetbaserede sagsbehandlingssystem.

(b) Arkiv. Centret skal opretholde et arkiv over alle meddelelser, der er modtaget eller er afsendt I medfør af ADR-Reglerne.

4. Indsendelse af klage og bilag

(a) Klage og bilag. I henhold til pkt. A(2)(c) i ADR-Reglerne, skal klagen I sin helhed inklusive bilag indsendes elektronisk (i overensstemmelse med pkt. 12(a) nedenfor).

(b) Meddelelse om oversendelse af klage. Klageren skal sende eller indlevere klagen ved brug af dokumentet Meddelelse om oversendelse af klage, som fremgår af Bilag A nedenfor, og som findes på Centrets hjemmeside. Klageren skal bruge den version, som er på det samme sprog som registreringsaftalen(erne) for de omtvistede domænenavnet(ne), i det omfang denne sprogversion forefindes.

(c) Administrators bekræftelse. Centret skal sende en anmodning til bekræftelse til administratoren. Anmodningen vil omfatte en anmodning om at blokere domænenavnet i henhold til pkt. B(1)(e) i ADR-Reglerne.

(d) Underretning om klagen. I overensstemmelse med pkt. A(2)(b) og A(2)(c) i ADR-Reglerne, skal Centret fremsende klagen elektronisk til indklagede sammen med de oplysninger, der fremgår af Bilag B nedenfor og som er tilgængelige på Centrets hjemmeside. Centret skal også fremsende en underretning til indklagede med oplysninger om klagen til indklagede (i henhold til pkt. A(2)(b)(ii) i ADR-Reglerne).

5. Kontrol af formaliteterne

(a) Underretning om mangler. Centret skal inden for fem (5) arbejdsdage efter at have modtaget klagen kontrollere, om klagen overholder de formelle krav i ADR-Reglerne og i de Supplerende regler og skal underrette klageren om eventuelle mangler.

Centret skal inden fem (5) arbejdsdage efter at have modtaget svaret , kontrollere om svaret overholder de formelle krav i ADR-Reglerne og i de Supplerende regler og skal underrette indklagede om eventuelle mangler.

(b) Afvisning. Hvis klageren ikke udbedrer de mangler, der er påpeget af Centret inden for den i pkt. B(2)(b) i ADR-Reglerne angive frist (dvs. syv (7) dage), skal Centret underrette klageren, indklagede og administrator om, at klagen anses for at være afvist. Klagerens mulighed for at gøre indsigelse mod afvisningen af klagen som følge af formel mangel (i henhold til pkt. B(2)(c) i ADR-Reglerne) er beskrevet i Bilag F.

6. Udpegning af sagsansvarlig

(a) Underretning. Centret skal give sagens parter navn og kontaktoplysninger på den af Centrets ansatte, der skal fungere som sagsansvarlig for den pågældende klage, og som vil være ansvarlig for alle administrative forhold I forbindelse med tvisten og for kommunikationen med det administrative nævn.

(b) Opgaver. Den sagsansvarlige kan give administrative hjælp til nævnet eller til et nævnsmedlem, men har ikke kompetence til at træffe afgørelser af indholdsmæssig karakter af betydning for tvisten.

7. Indsendelse af svar og bilag

I henhold til pkt. A(2)(c) i ADR-Reglerne skal et svar og dertil hørende bilag indsendes elektronisk (i overensstemmelse med pkt. 12(b) nedenfor).

8. Procedure for udpegning af det administrative nævn

(a) Parternes kandidater. I det omfang en part i sagen skal fremsende navnene på tre (3) kandidater, som Centret skal overveje at udpege til medlem af nævnet, (jf. nærmere pkt. B(1)(b)(4), B(3)(b)(4) og B(4)(c) i ADR-Reglerne), så skal parten oplyse navnene og kontaktoplysningerne på de tre kandidater i prioriteret rækkefølge. Centret skal, i det omfang de nævnte kandidater har mulighed for at deltage, respektere parternes prioriteringer.

(b) Formand for nævnet

(i) Det tredje nævnsmedlem, der bliver udpeget i overensstemmelse med pkt. B(4)(d) i ADR-Reglerne, skal fungere som formand for nævnet.

(ii) I henhold pkt. B(4)(d) i ADR-Reglerne, skal Centret udpege en formand for nævnet fra Centrets offentliggjorte liste.

(c) Manglende svar.

Hvis indklagede ikke indsender et svar I henhold til pkt. B(3)(f) i ADR-Reglerne eller ikke foretager den i pkt. B(3)(c) i ADR-Reglerne krævede betaling inden for den af Centret angive frist, skal Centret gå videre med at udpege nævnet på følgende måde:

(i) Hvis klageren has valgt et nævn bestående af ét medlem, udpeger Centret medlemmet fra dets offentliggjorte liste.

(ii) Hvis klageren har valt et trepersoners nævn, skal Centret udpege ét af medlemmerne blandt de forslag som klageren har indsendt, forudsat at medlemmet er til rådighed, og skal udpege de andet nævnsmedlem og formanden for nævnet fra dets offentliggjorte liste.

Indklagedes indsigelse mod Centrets underretning om indklagedes manglende svar (i henhold til pkt. B(3)(g) i ADR-Reglerne) er beskrevet i Bilag G.

9. Erklæring

I overensstemmelse med pkt. B(5) i ADR-Reglerne, skal et nævnsmedlem forud for det udpegning indsende en Erklæring om accept og erklæring om upartiskhed og uafhængighed til Centret ved brug af det skema, der fremgår af Bilag C og som er tilgængelig på Centrets hjemmeside.

10. Gebyrer

De gældende gebyrer for den administrative procedure fremgår af Bilag D og er tilgængelig på Centrets hjemmeside.

11. Grænser for antallet af ord

(a) Den ordgrænse, der er nævnt i pkt. B(1)(b)(10) i ADR-Reglerne, er på 5,000 ord.

(b) Den ordgrænse, der er nævnt i pkt. B(3)(b)(6) i ADR-Reglerne, er på 5,000 ord.

(c) For så vidt angår pkt. B(12) i ADR-Reglerne, er der ikke nogen ordgrænse.

12. Filstørrelse og tilladte formater

(a) De filstørrelser og formater, der er tilladte i henhold til pkt. B(1)(b) i ADR-Reglerne, fremgår af Bilag E og af Centrets hjemmeside.

(b) De filstørrelser og formater, der er tilladte i henhold til pkt. B(3)(b) i ADR-Reglerne, fremgår af Bilag E og af Centrets hjemmeside.

13. Forlig

Hvis parterne forliger sagen, før der er udpeget et nævn, skal parterne underrette Centret.

14. Nævnets afgørelse

Nævnets afgørelse skal indeholde et kort referat på engelsk som foreskrevet i ADR-Reglerne. Nævnets afgørelse skal offentliggøres på Centrets hjemmeside.

15. Ændringer

Centret kan egenhændigt ændre disse Supplerende regler og skal underrette administrator om alle sådanne ændringer mindst halvfems (90) dage før, de træder i kraft, med mindre andet er aftalt I fællesskab.

16. Ansvarsfraskrivelse

Undtagen i tilfælde af forsætlig skadevoldelse er Centret ansvarsfri overfor enhver part i en sag, enhver berørt registrator eller administrator for enhver handling eller undladelse, der foretages som led i den administrative procedure.