About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Finland

FI081

Back

Lag om uppfinningar av betydelse för landets försvar 15.12.1967/551 (21.3.1997/245)

 Lag om uppfinningar av betydelse för landets försvar 15.12.1967/551

Lag om uppfinningar av betydelse för landets försvar 15.12.1967/551

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Uppfinning, som är av betydelse huvudsakligen för landets försvar och vars hemlighållande är av vikt för försvaret, må med stöd av denna lag, så snart patent på uppfinningen blivit sökt, medelst beslut av statsrådet exproprieras för staten.

För uppfinning, som enligt 1 mom. exproprieras för staten, skall till innehavaren av uppfinningen erläggas skälig ersättning av statens medel, uppnås ej överenskommelse om ersättningen, må innehavaren av patentet därom föra särskild talan vid rådstuvurätten i Helsingfors.

Vad som i denna lag stadgas om patent eller patentansökan gäller i tillämpliga delar också nyttighetsmodellrätt och ansökan om nyttighetsmodellrätt. Härvid skall i stället för 21 och 22 §§ patentlagen tillämpas 18 § lagen om nyttighetsmodellrätt. (8.12.1995/1397)

2 §

Är det uppenbart, att uppfinning är av betydelse huvudsakligen för landets försvar, må i Finland bosatt uppfinnare eller hans rättsinnehavare ej söka eller berättiga annan att söka patent på uppfinningen i utlandet, innan patent på denna sökts i Finland och innan sex månader förflutit från den dag, då patentansökan här i landet gjordes.

Är det uppenbart att en uppfinning är av betydelse huvudsakligen för landets försvar, skall en i Finland bosatt uppfinnare eller hans rättsinnehavare inge en sådan europeisk patentansökan som avses i den europeiska patentkonventionen (FördrS 8/96) eller en internationell ansökan enligt 3 kap. patentlagen till patentmyndigheten i Finland. (22.12.1995/1697)

3 §

Av försvarsministeriet förordnad person äger rätt att hos patent­ och registerstyrelsen taga del av gjorda patentansökningar.

Finnes uppfinning vara av betydelse huvudsakligen för landets försvar, skola på yrkande av försvarsministeriet 21 och 22 §§ patentlagen ej tillämpas.

Har statsrådet icke inom sex månader från det ansökan gjordes beslutat om expropriation av uppfinningen för staten, fortgår behandlingen av ansökningen i vanlig ordning.

Beträffande europeisk patentansökan och internationell patentansökan är den i 3 mom. föreskrivna tidsfristen dock

1) tre månader från den dag ansökan har ingivits till patentmyndigheten om det är fråga om europeisk patentansökan eller, om prioritet har yrkats, tretton månader från den dag då prioritet begärs, och

2) tre månader från det internationell ansökan har ingivits om det är fråga om internationell patentansökan eller, om prioritet har yrkats, tolv månader och tio dagar från den dag då prioritet begärs.

(22.12.1995/1697)

4 §

Ärenden som angå i denna lag avsedda uppfinningar skola av alla myndigheter handläggas hemligt.

Har ansökan om patent på i 1 § avsedd uppfinning gjorts av förvarsministeriet eller av vederbörande organ inom försvarsmakten, skall ansökningen, där ministeriet så yrkar, jämte det den hemlighålles, även utelämnas ur det offentliga diariet.

5 §

På en uppfinning, som enligt denna lag skall hemlighållas, meddelas patent utan iakttagande av stadgandena om offentliggörande av uppfinningen i 20–22, 24 och 25 §§ patentlagen, om förutsättningar för meddelande av patent i övrigt föreligger. (21.3.1997/245)

På yrkande av försvarsministeriet antecknas patent som avses i 1 mom. icke i det offentliga patentregistret.

6 §

Angående försvarsmaktens rätt till uppfinningar gjorda av personer i dess tjänst gäller vad om arbetsgivares rätt är särskilt stadgat.

7 §

Den som vunnit kännedom om uppfinning som avses i denna lag, må ej utnyttja uppfinningen eller yppa vad han sålunda erfarit.

8 § (21.4.1995/599)

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 2 och 7 §§ döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff stadgas för den på något annat ställe i lag.

9 §

Närmare bestämmelser angående tillämpningen och verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov av statsrådet.

10 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

Ikraftträdelsestadganden:

21.4.1995/599:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

8.12.1995/1397:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 47/95, EkUB 14/95, RSv 46/95

22.12.1995/1697:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 161/95, EkUB 29/95, RSv 170/95

21.3.1997/245:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

En patentansökan som godkänts för utläggning innan denna lag träder i kraft handläggs och avgörs enligt de stadganden som gäller innan denna lag träder i kraft.

RP 254/1996, EkUB 1/1997, RSv 6/1997