Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Finlandia

FI081

Atrás

Lag om uppfinningar av betydelse för landets försvar 15.12.1967/551 (21.3.1997/245)

 Lag om uppfinningar av betydelse för landets försvar 15.12.1967/551

Lag om uppfinningar av betydelse för landets försvar 15.12.1967/551

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Uppfinning, som är av betydelse huvudsakligen för landets försvar och vars hemlighållande är av vikt för försvaret, må med stöd av denna lag, så snart patent på uppfinningen blivit sökt, medelst beslut av statsrådet exproprieras för staten.

För uppfinning, som enligt 1 mom. exproprieras för staten, skall till innehavaren av uppfinningen erläggas skälig ersättning av statens medel, uppnås ej överenskommelse om ersättningen, må innehavaren av patentet därom föra särskild talan vid rådstuvurätten i Helsingfors.

Vad som i denna lag stadgas om patent eller patentansökan gäller i tillämpliga delar också nyttighetsmodellrätt och ansökan om nyttighetsmodellrätt. Härvid skall i stället för 21 och 22 §§ patentlagen tillämpas 18 § lagen om nyttighetsmodellrätt. (8.12.1995/1397)

2 §

Är det uppenbart, att uppfinning är av betydelse huvudsakligen för landets försvar, må i Finland bosatt uppfinnare eller hans rättsinnehavare ej söka eller berättiga annan att söka patent på uppfinningen i utlandet, innan patent på denna sökts i Finland och innan sex månader förflutit från den dag, då patentansökan här i landet gjordes.

Är det uppenbart att en uppfinning är av betydelse huvudsakligen för landets försvar, skall en i Finland bosatt uppfinnare eller hans rättsinnehavare inge en sådan europeisk patentansökan som avses i den europeiska patentkonventionen (FördrS 8/96) eller en internationell ansökan enligt 3 kap. patentlagen till patentmyndigheten i Finland. (22.12.1995/1697)

3 §

Av försvarsministeriet förordnad person äger rätt att hos patent­ och registerstyrelsen taga del av gjorda patentansökningar.

Finnes uppfinning vara av betydelse huvudsakligen för landets försvar, skola på yrkande av försvarsministeriet 21 och 22 §§ patentlagen ej tillämpas.

Har statsrådet icke inom sex månader från det ansökan gjordes beslutat om expropriation av uppfinningen för staten, fortgår behandlingen av ansökningen i vanlig ordning.

Beträffande europeisk patentansökan och internationell patentansökan är den i 3 mom. föreskrivna tidsfristen dock

1) tre månader från den dag ansökan har ingivits till patentmyndigheten om det är fråga om europeisk patentansökan eller, om prioritet har yrkats, tretton månader från den dag då prioritet begärs, och

2) tre månader från det internationell ansökan har ingivits om det är fråga om internationell patentansökan eller, om prioritet har yrkats, tolv månader och tio dagar från den dag då prioritet begärs.

(22.12.1995/1697)

4 §

Ärenden som angå i denna lag avsedda uppfinningar skola av alla myndigheter handläggas hemligt.

Har ansökan om patent på i 1 § avsedd uppfinning gjorts av förvarsministeriet eller av vederbörande organ inom försvarsmakten, skall ansökningen, där ministeriet så yrkar, jämte det den hemlighålles, även utelämnas ur det offentliga diariet.

5 §

På en uppfinning, som enligt denna lag skall hemlighållas, meddelas patent utan iakttagande av stadgandena om offentliggörande av uppfinningen i 20–22, 24 och 25 §§ patentlagen, om förutsättningar för meddelande av patent i övrigt föreligger. (21.3.1997/245)

På yrkande av försvarsministeriet antecknas patent som avses i 1 mom. icke i det offentliga patentregistret.

6 §

Angående försvarsmaktens rätt till uppfinningar gjorda av personer i dess tjänst gäller vad om arbetsgivares rätt är särskilt stadgat.

7 §

Den som vunnit kännedom om uppfinning som avses i denna lag, må ej utnyttja uppfinningen eller yppa vad han sålunda erfarit.

8 § (21.4.1995/599)

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 2 och 7 §§ döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff stadgas för den på något annat ställe i lag.

9 §

Närmare bestämmelser angående tillämpningen och verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov av statsrådet.

10 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

Ikraftträdelsestadganden:

21.4.1995/599:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

8.12.1995/1397:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 47/95, EkUB 14/95, RSv 46/95

22.12.1995/1697:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 161/95, EkUB 29/95, RSv 170/95

21.3.1997/245:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

En patentansökan som godkänts för utläggning innan denna lag träder i kraft handläggs och avgörs enligt de stadganden som gäller innan denna lag träder i kraft.

RP 254/1996, EkUB 1/1997, RSv 6/1997