À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Finlande

FI081

Retour

Lag om uppfinningar av betydelse för landets försvar 15.12.1967/551 (21.3.1997/245)

 Lag om uppfinningar av betydelse för landets försvar 15.12.1967/551

Lag om uppfinningar av betydelse för landets försvar 15.12.1967/551

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Uppfinning, som är av betydelse huvudsakligen för landets försvar och vars hemlighållande är av vikt för försvaret, må med stöd av denna lag, så snart patent på uppfinningen blivit sökt, medelst beslut av statsrådet exproprieras för staten.

För uppfinning, som enligt 1 mom. exproprieras för staten, skall till innehavaren av uppfinningen erläggas skälig ersättning av statens medel, uppnås ej överenskommelse om ersättningen, må innehavaren av patentet därom föra särskild talan vid rådstuvurätten i Helsingfors.

Vad som i denna lag stadgas om patent eller patentansökan gäller i tillämpliga delar också nyttighetsmodellrätt och ansökan om nyttighetsmodellrätt. Härvid skall i stället för 21 och 22 §§ patentlagen tillämpas 18 § lagen om nyttighetsmodellrätt. (8.12.1995/1397)

2 §

Är det uppenbart, att uppfinning är av betydelse huvudsakligen för landets försvar, må i Finland bosatt uppfinnare eller hans rättsinnehavare ej söka eller berättiga annan att söka patent på uppfinningen i utlandet, innan patent på denna sökts i Finland och innan sex månader förflutit från den dag, då patentansökan här i landet gjordes.

Är det uppenbart att en uppfinning är av betydelse huvudsakligen för landets försvar, skall en i Finland bosatt uppfinnare eller hans rättsinnehavare inge en sådan europeisk patentansökan som avses i den europeiska patentkonventionen (FördrS 8/96) eller en internationell ansökan enligt 3 kap. patentlagen till patentmyndigheten i Finland. (22.12.1995/1697)

3 §

Av försvarsministeriet förordnad person äger rätt att hos patent­ och registerstyrelsen taga del av gjorda patentansökningar.

Finnes uppfinning vara av betydelse huvudsakligen för landets försvar, skola på yrkande av försvarsministeriet 21 och 22 §§ patentlagen ej tillämpas.

Har statsrådet icke inom sex månader från det ansökan gjordes beslutat om expropriation av uppfinningen för staten, fortgår behandlingen av ansökningen i vanlig ordning.

Beträffande europeisk patentansökan och internationell patentansökan är den i 3 mom. föreskrivna tidsfristen dock

1) tre månader från den dag ansökan har ingivits till patentmyndigheten om det är fråga om europeisk patentansökan eller, om prioritet har yrkats, tretton månader från den dag då prioritet begärs, och

2) tre månader från det internationell ansökan har ingivits om det är fråga om internationell patentansökan eller, om prioritet har yrkats, tolv månader och tio dagar från den dag då prioritet begärs.

(22.12.1995/1697)

4 §

Ärenden som angå i denna lag avsedda uppfinningar skola av alla myndigheter handläggas hemligt.

Har ansökan om patent på i 1 § avsedd uppfinning gjorts av förvarsministeriet eller av vederbörande organ inom försvarsmakten, skall ansökningen, där ministeriet så yrkar, jämte det den hemlighålles, även utelämnas ur det offentliga diariet.

5 §

På en uppfinning, som enligt denna lag skall hemlighållas, meddelas patent utan iakttagande av stadgandena om offentliggörande av uppfinningen i 20–22, 24 och 25 §§ patentlagen, om förutsättningar för meddelande av patent i övrigt föreligger. (21.3.1997/245)

På yrkande av försvarsministeriet antecknas patent som avses i 1 mom. icke i det offentliga patentregistret.

6 §

Angående försvarsmaktens rätt till uppfinningar gjorda av personer i dess tjänst gäller vad om arbetsgivares rätt är särskilt stadgat.

7 §

Den som vunnit kännedom om uppfinning som avses i denna lag, må ej utnyttja uppfinningen eller yppa vad han sålunda erfarit.

8 § (21.4.1995/599)

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 2 och 7 §§ döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff stadgas för den på något annat ställe i lag.

9 §

Närmare bestämmelser angående tillämpningen och verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov av statsrådet.

10 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

Ikraftträdelsestadganden:

21.4.1995/599:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

8.12.1995/1397:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 47/95, EkUB 14/95, RSv 46/95

22.12.1995/1697:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 161/95, EkUB 29/95, RSv 170/95

21.3.1997/245:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

En patentansökan som godkänts för utläggning innan denna lag träder i kraft handläggs och avgörs enligt de stadganden som gäller innan denna lag träder i kraft.

RP 254/1996, EkUB 1/1997, RSv 6/1997