About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Azerbaijan

AZ095

Back

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. 2004 il aprelin 13də Ankara şəhərində imzalanmış Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş təsdiq edilsin.

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 iyun 2004 il

 № 709IIQ

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında

SAZ İŞ

Bundan sonra ʺTərəflərʺ adlandırılan Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti

ticarətiqtisadi və elmitexniki əməkdaşlığı inkişaf etdirməkməqsədilə və sənaye mülkiyyətinin qarşılıqlı olaraq effektiv və adekvat mühafizəsinin bu cür əməkdaşlığın inkişafı üçün zəruri şərt olduğunu etiraf edərək,

sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində hüquq sahiblərinin hüquqlarının mühafizəsi üçün qarşılıqlı əlverişli şərait yaradılmasının zəruriliyini dərk edərək,

aşağıdakılar barədə razılığagəldilər:

Madd ə 1

Bu Sazişin məqsədləri üçün ʺsənaye mülkiyyətiʺ anlayışı 1883 il 20 mart tarixində qəbul olunmuş, 1967ci il 14 iyul tarixində Stokholmda yenidən baxılmış sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyasının birinci maddəsində göstərilənmənada başa şülür.

Tərəflər bu Sazişə və dövlətlərin iştirakçısı olduqları digər beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq qarşılıqlı fayda və mənafelərdə bərabərlik əsasında ixtiralara, faydalı modellərə,sənaye nümunələrinə, əmtəə nişanlarına, coğrafi göstəricilərə və sənaye mülkiyyətinin digər obyektlərinə aid hüquqların mühafizəsi və istifadəsi sahəsində əməkdaşlığıhəyata keçirir və inkişaf etdirirlər.

Madd ə 2

Tərəflərin əməkdaşlığıaşağıdakılara yönəldiləcəkdir:

sənaye mülkiyyəti obyektlərinin hüquqlarının mühafizəsi, istifadəsi və informasiya texnologiyaları ilə bağlı məsələlərin qarşılıqlı şəkildə tənzimlənməsirıə və təkmilləşdirilməsinə;

sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində milli qanunvericiliyin hər iki Tərəfin dövlətinin iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə uyğunlaşdırılmasına;

hər iki Tərəfin səlahiyyətli orqanları tərəfindənsənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydiyyata alınması və mühafizə sənədlərinin verilməsi ilə bağlı vətəndaşlara qarşılıqlı şəkildə kömək göstərilməsinə;

sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində informasiya, normativ və başqa müvafiq sənədlər, həmçinin iş təcrübəsi üzrə mübadiləyə.

Madd ə 3

Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində bir Tərəfin fiziki və hüquqi şəxsləri digər Tərəfin ərazisində milli qanunvericiliyə uyğun olaraq həmin Tərəfin fiziki və hüquqi şəxslərinə verilmiş hüquqlardan istifadə edəcəklər.

Madd ə 4

Tərəflər aralarında iqtisadi, elmi və texniki əməkdaşlıq haqqında imzalanacaq ikitərəfli sazişlərdə sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsinin təmin edilməsi məsələlərini nəzərə alacaqlar.

Madd ə 5

Tərəflərin iddiaçıları iddia sənədlərinin digərTərəfin səlahiyyətli orqanına təqdim edilməsini öz milli qanunvericilikləri çərçivəsində həyata keçirəcəklər.

Madd ə 6

Tərəflərin qüvvədə olan qanunvericiliyi əsasında nəzərdə tutulan sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi ilə bağlı işlərə görə ödənişlər dövlətlərin qüvvədə olan normativ hüquqi aktları ilə əyyən edilən qaydada və məbləğdə ödəniləcəkdir.

M ad d ə 7

Bu Sazişin həyata keçirilmə prosesində Tərəflərin birbirinə ünvanladıqları bütün sənədlər Azərbaycan və türk dillərində təqdim ediləcəkdir.

Madd ə 8

Tərəflər bu Sazişin həyata keçirilməsi və şərhi ilə bağlı mübahisələri məsləhətləşmələrvə danışıqlar yolu ilə diplomatik kanallar vasitəsilə həll edəcəklər.

Mübahisəli məsələlər diplomatik kanallar vasitəsilə həll edilmədiyi halda, hər iki Tərəfin razılığı ilə seçilənməhkəməyə müraciət olunacaq.

Beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq məhkəmənin qərarı hər iki Tərəf üçün qəbul olunacaq.

Madd ə 9

Bu Saziş Tərəflərin sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində digər ölkələrlə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıqda iştirakına maneçilik yaratmır.

Madd ə 10

Bu Sazişin həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı səlahiyyətli orqanlar məsuldur:

Azərbaycan Respublikasında ‐Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi;

Türkiyə Respublikasında ‐Türkiyə Patent İnstitutu.

Onların əməkdaşlıq qaydası və şərtləri göstəriləntəşkilatlar arasında razılaşdırılmış Sazişin həyata keçirilmə Reqlamenti ilə təyin ediləcəkdir.

Madd ə 11

Bu Saziş, onun qüvvəyə minməsi üçün zərəri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirilməsi haqqında Tərəflərin birbirinə diplomatik kanallar vasitəsilə göndərdikləri yazılı bildirişin alındığı tarixdən qüvvəyə minir.

Bu Saziş beş il müddətinə bağlanılır. Tərəflərdən biri diplomatik kanallar vasitəsilə Sazişin qüvvəsinin başa çatmasına altı ay qalmış onu xitam etmək niyyəti barədə yazılı şəkildə digərTərəfə bildiriş verməzsə, onun qüvvəsi növbəti beş il müddətinə uzadılır.

Bu Sazişin ləğv edilməsi, onun ləğv edilənədəkhər iki dövlətin fiziki və hüquqi şəxslərinə verilmiş və ya veriləcək mühafizə sənədlərinin qüvvəsinə toxunmur.

Bu Saziş Ankara şəhərində 2004 il 13 aprel tarixində iki əsl nüsxədə,hər biri Azərbaycan və türk dillərində imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.

Azərbaycan Respublikası Türkiyə Respublikası
Hökuməti adından Hökuməti adından
(imza) (imza)