Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Azerbaiyán

AZ095

Atrás

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. 2004 il aprelin 13də Ankara şəhərində imzalanmış Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş təsdiq edilsin.

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 iyun 2004 il

 № 709IIQ

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında

SAZ İŞ

Bundan sonra ʺTərəflərʺ adlandırılan Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti

ticarətiqtisadi və elmitexniki əməkdaşlığı inkişaf etdirməkməqsədilə və sənaye mülkiyyətinin qarşılıqlı olaraq effektiv və adekvat mühafizəsinin bu cür əməkdaşlığın inkişafı üçün zəruri şərt olduğunu etiraf edərək,

sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində hüquq sahiblərinin hüquqlarının mühafizəsi üçün qarşılıqlı əlverişli şərait yaradılmasının zəruriliyini dərk edərək,

aşağıdakılar barədə razılığagəldilər:

Madd ə 1

Bu Sazişin məqsədləri üçün ʺsənaye mülkiyyətiʺ anlayışı 1883 il 20 mart tarixində qəbul olunmuş, 1967ci il 14 iyul tarixində Stokholmda yenidən baxılmış sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyasının birinci maddəsində göstərilənmənada başa şülür.

Tərəflər bu Sazişə və dövlətlərin iştirakçısı olduqları digər beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq qarşılıqlı fayda və mənafelərdə bərabərlik əsasında ixtiralara, faydalı modellərə,sənaye nümunələrinə, əmtəə nişanlarına, coğrafi göstəricilərə və sənaye mülkiyyətinin digər obyektlərinə aid hüquqların mühafizəsi və istifadəsi sahəsində əməkdaşlığıhəyata keçirir və inkişaf etdirirlər.

Madd ə 2

Tərəflərin əməkdaşlığıaşağıdakılara yönəldiləcəkdir:

sənaye mülkiyyəti obyektlərinin hüquqlarının mühafizəsi, istifadəsi və informasiya texnologiyaları ilə bağlı məsələlərin qarşılıqlı şəkildə tənzimlənməsirıə və təkmilləşdirilməsinə;

sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində milli qanunvericiliyin hər iki Tərəfin dövlətinin iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə uyğunlaşdırılmasına;

hər iki Tərəfin səlahiyyətli orqanları tərəfindənsənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydiyyata alınması və mühafizə sənədlərinin verilməsi ilə bağlı vətəndaşlara qarşılıqlı şəkildə kömək göstərilməsinə;

sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində informasiya, normativ və başqa müvafiq sənədlər, həmçinin iş təcrübəsi üzrə mübadiləyə.

Madd ə 3

Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində bir Tərəfin fiziki və hüquqi şəxsləri digər Tərəfin ərazisində milli qanunvericiliyə uyğun olaraq həmin Tərəfin fiziki və hüquqi şəxslərinə verilmiş hüquqlardan istifadə edəcəklər.

Madd ə 4

Tərəflər aralarında iqtisadi, elmi və texniki əməkdaşlıq haqqında imzalanacaq ikitərəfli sazişlərdə sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsinin təmin edilməsi məsələlərini nəzərə alacaqlar.

Madd ə 5

Tərəflərin iddiaçıları iddia sənədlərinin digərTərəfin səlahiyyətli orqanına təqdim edilməsini öz milli qanunvericilikləri çərçivəsində həyata keçirəcəklər.

Madd ə 6

Tərəflərin qüvvədə olan qanunvericiliyi əsasında nəzərdə tutulan sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi ilə bağlı işlərə görə ödənişlər dövlətlərin qüvvədə olan normativ hüquqi aktları ilə əyyən edilən qaydada və məbləğdə ödəniləcəkdir.

M ad d ə 7

Bu Sazişin həyata keçirilmə prosesində Tərəflərin birbirinə ünvanladıqları bütün sənədlər Azərbaycan və türk dillərində təqdim ediləcəkdir.

Madd ə 8

Tərəflər bu Sazişin həyata keçirilməsi və şərhi ilə bağlı mübahisələri məsləhətləşmələrvə danışıqlar yolu ilə diplomatik kanallar vasitəsilə həll edəcəklər.

Mübahisəli məsələlər diplomatik kanallar vasitəsilə həll edilmədiyi halda, hər iki Tərəfin razılığı ilə seçilənməhkəməyə müraciət olunacaq.

Beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq məhkəmənin qərarı hər iki Tərəf üçün qəbul olunacaq.

Madd ə 9

Bu Saziş Tərəflərin sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində digər ölkələrlə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıqda iştirakına maneçilik yaratmır.

Madd ə 10

Bu Sazişin həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı səlahiyyətli orqanlar məsuldur:

Azərbaycan Respublikasında ‐Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi;

Türkiyə Respublikasında ‐Türkiyə Patent İnstitutu.

Onların əməkdaşlıq qaydası və şərtləri göstəriləntəşkilatlar arasında razılaşdırılmış Sazişin həyata keçirilmə Reqlamenti ilə təyin ediləcəkdir.

Madd ə 11

Bu Saziş, onun qüvvəyə minməsi üçün zərəri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirilməsi haqqında Tərəflərin birbirinə diplomatik kanallar vasitəsilə göndərdikləri yazılı bildirişin alındığı tarixdən qüvvəyə minir.

Bu Saziş beş il müddətinə bağlanılır. Tərəflərdən biri diplomatik kanallar vasitəsilə Sazişin qüvvəsinin başa çatmasına altı ay qalmış onu xitam etmək niyyəti barədə yazılı şəkildə digərTərəfə bildiriş verməzsə, onun qüvvəsi növbəti beş il müddətinə uzadılır.

Bu Sazişin ləğv edilməsi, onun ləğv edilənədəkhər iki dövlətin fiziki və hüquqi şəxslərinə verilmiş və ya veriləcək mühafizə sənədlərinin qüvvəsinə toxunmur.

Bu Saziş Ankara şəhərində 2004 il 13 aprel tarixində iki əsl nüsxədə,hər biri Azərbaycan və türk dillərində imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.

Azərbaycan Respublikası Türkiyə Respublikası
Hökuməti adından Hökuməti adından
(imza) (imza)