À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Azerbaïdjan

AZ095

Retour

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. 2004 il aprelin 13də Ankara şəhərində imzalanmış Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş təsdiq edilsin.

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 iyun 2004 il

 № 709IIQ

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında

SAZ İŞ

Bundan sonra ʺTərəflərʺ adlandırılan Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti

ticarətiqtisadi və elmitexniki əməkdaşlığı inkişaf etdirməkməqsədilə və sənaye mülkiyyətinin qarşılıqlı olaraq effektiv və adekvat mühafizəsinin bu cür əməkdaşlığın inkişafı üçün zəruri şərt olduğunu etiraf edərək,

sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində hüquq sahiblərinin hüquqlarının mühafizəsi üçün qarşılıqlı əlverişli şərait yaradılmasının zəruriliyini dərk edərək,

aşağıdakılar barədə razılığagəldilər:

Madd ə 1

Bu Sazişin məqsədləri üçün ʺsənaye mülkiyyətiʺ anlayışı 1883 il 20 mart tarixində qəbul olunmuş, 1967ci il 14 iyul tarixində Stokholmda yenidən baxılmış sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyasının birinci maddəsində göstərilənmənada başa şülür.

Tərəflər bu Sazişə və dövlətlərin iştirakçısı olduqları digər beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq qarşılıqlı fayda və mənafelərdə bərabərlik əsasında ixtiralara, faydalı modellərə,sənaye nümunələrinə, əmtəə nişanlarına, coğrafi göstəricilərə və sənaye mülkiyyətinin digər obyektlərinə aid hüquqların mühafizəsi və istifadəsi sahəsində əməkdaşlığıhəyata keçirir və inkişaf etdirirlər.

Madd ə 2

Tərəflərin əməkdaşlığıaşağıdakılara yönəldiləcəkdir:

sənaye mülkiyyəti obyektlərinin hüquqlarının mühafizəsi, istifadəsi və informasiya texnologiyaları ilə bağlı məsələlərin qarşılıqlı şəkildə tənzimlənməsirıə və təkmilləşdirilməsinə;

sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində milli qanunvericiliyin hər iki Tərəfin dövlətinin iştirakçısı olduğu beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə uyğunlaşdırılmasına;

hər iki Tərəfin səlahiyyətli orqanları tərəfindənsənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydiyyata alınması və mühafizə sənədlərinin verilməsi ilə bağlı vətəndaşlara qarşılıqlı şəkildə kömək göstərilməsinə;

sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində informasiya, normativ və başqa müvafiq sənədlər, həmçinin iş təcrübəsi üzrə mübadiləyə.

Madd ə 3

Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində bir Tərəfin fiziki və hüquqi şəxsləri digər Tərəfin ərazisində milli qanunvericiliyə uyğun olaraq həmin Tərəfin fiziki və hüquqi şəxslərinə verilmiş hüquqlardan istifadə edəcəklər.

Madd ə 4

Tərəflər aralarında iqtisadi, elmi və texniki əməkdaşlıq haqqında imzalanacaq ikitərəfli sazişlərdə sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsinin təmin edilməsi məsələlərini nəzərə alacaqlar.

Madd ə 5

Tərəflərin iddiaçıları iddia sənədlərinin digərTərəfin səlahiyyətli orqanına təqdim edilməsini öz milli qanunvericilikləri çərçivəsində həyata keçirəcəklər.

Madd ə 6

Tərəflərin qüvvədə olan qanunvericiliyi əsasında nəzərdə tutulan sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi ilə bağlı işlərə görə ödənişlər dövlətlərin qüvvədə olan normativ hüquqi aktları ilə əyyən edilən qaydada və məbləğdə ödəniləcəkdir.

M ad d ə 7

Bu Sazişin həyata keçirilmə prosesində Tərəflərin birbirinə ünvanladıqları bütün sənədlər Azərbaycan və türk dillərində təqdim ediləcəkdir.

Madd ə 8

Tərəflər bu Sazişin həyata keçirilməsi və şərhi ilə bağlı mübahisələri məsləhətləşmələrvə danışıqlar yolu ilə diplomatik kanallar vasitəsilə həll edəcəklər.

Mübahisəli məsələlər diplomatik kanallar vasitəsilə həll edilmədiyi halda, hər iki Tərəfin razılığı ilə seçilənməhkəməyə müraciət olunacaq.

Beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq məhkəmənin qərarı hər iki Tərəf üçün qəbul olunacaq.

Madd ə 9

Bu Saziş Tərəflərin sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində digər ölkələrlə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıqda iştirakına maneçilik yaratmır.

Madd ə 10

Bu Sazişin həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı səlahiyyətli orqanlar məsuldur:

Azərbaycan Respublikasında ‐Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi;

Türkiyə Respublikasında ‐Türkiyə Patent İnstitutu.

Onların əməkdaşlıq qaydası və şərtləri göstəriləntəşkilatlar arasında razılaşdırılmış Sazişin həyata keçirilmə Reqlamenti ilə təyin ediləcəkdir.

Madd ə 11

Bu Saziş, onun qüvvəyə minməsi üçün zərəri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirilməsi haqqında Tərəflərin birbirinə diplomatik kanallar vasitəsilə göndərdikləri yazılı bildirişin alındığı tarixdən qüvvəyə minir.

Bu Saziş beş il müddətinə bağlanılır. Tərəflərdən biri diplomatik kanallar vasitəsilə Sazişin qüvvəsinin başa çatmasına altı ay qalmış onu xitam etmək niyyəti barədə yazılı şəkildə digərTərəfə bildiriş verməzsə, onun qüvvəsi növbəti beş il müddətinə uzadılır.

Bu Sazişin ləğv edilməsi, onun ləğv edilənədəkhər iki dövlətin fiziki və hüquqi şəxslərinə verilmiş və ya veriləcək mühafizə sənədlərinin qüvvəsinə toxunmur.

Bu Saziş Ankara şəhərində 2004 il 13 aprel tarixində iki əsl nüsxədə,hər biri Azərbaycan və türk dillərində imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.

Azərbaycan Respublikası Türkiyə Respublikası
Hökuməti adından Hökuməti adından
(imza) (imza)