About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Regulations relating to Copyright and Photography, Norway

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 1989 Dates Entry into force: December 1, 1964 Adopted: November 27, 1964 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights) Notes The notification by Norway to the WTO under article 63.2 of TRIPS states:
'The Regulation supplements Section 16 of Copyright Act regarding archives' and libraries' right to make copies for conservation and safety purposes and other special purposes. It will be amended due to amendments in the Copyright Act, in particular with regard to an extension regarding museums.'

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Norwegian Forskrift om opphavsrett til åndsverk og fotografi        

~7 nov. l ~H)-t ill'. l Filrsknft ,)m <.)pph~,vsrett tli ..lndsverk· m.m.

RECEIVE·D 27 nov. 1964 nr. l N O O j -1..-. 2 1 JUN 1996 Forskrift om opphavsrett til åndsverk og f~tografi. TRlPs Fastsatt i medhold av lov om rett tIl fotografi av 17. Juni 1960 § 6 og lov om opphavsrett til åndsverk m. v. a v 12. mai 1961 § 16 første ledd og § 17 annet ledd. Endre t 22. desember 1989 nr. 1273. (Ved Kronpnnsreg.res. av 21. desember 1990 nr. 1022 er ansvaret for denne forskrift lagt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementetJ. .

§ 1. Arkiv under Arkivverket, bibliotekene under universiteter og høgskoler. og andre vitenskapelige og faglige bibliotek som drives av det offentlige, skal til bruk i sin virksomhet ha rett til. i samsvar med bestemmelsene i § § 2-7. uten opphavsmannens eller fotografens samtykke gjennom fotografi å fremstille eksemplar av vernet åndsverk eller av vern1t fotografisk bilde.Kirke- og undet'visningsdepartementet kan bestemme at ogsa andre, nærmere angitte arkiv eller bibliotek, så som bibliotek under folkebibliotekvesenet og museer, skal ha slik rett som i første ledd bestemt.

1 Kirke-, utdannings- og forskningsdepurtementet i følge Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990 nr. 1022

§ 2. Arkiv eller bibliotek med slik l'ett som bestemt i § l, kan ved mikrofotografering eller liknende midler fremstille kopier av åndsverk og fotografiske bilder som det har eksemplar av i sine samlinger, i den utstrekning dette er nødvendig a v konserverings- eller beredskapshensyn.

Arkiv eller bibliotek som nevnt kan gjennom fotografi fremstille kopier for utlån av åndsverk eller fotografiske bilder som det har eksemplar av i sine samlinger,

. når slikt eksemplar ikke bør gjøres tilgjengelig for lånere fordi det lett kan utsettes for skade ved utlån eller vanskelig kari erstattes hvis det tapes. Yler enn to kopiet' ma, dog ikke fremstilles, med mindre særlige grunner foreligger.

Andsverk eller fotografisk bilde som ikke er offentliggjort kan ikke kopieres uten samtykke fra opphavsmannen eller fotografen eller deres rettsettel'følgere, med mindre kopiering skjer i konserveringsøyemed.

§ 3. ~ lI' det gjelder enkelte artikler i samleverk. a vis eller tidsskrift, eller korte avsnitt i andre utgitt verk. kan kopiering ved fotografering ogsa skje i forsknings­ eller studieøyemed og kopiene utleveres til lunere istedenfor de bind ellet' hefter som det kopierte inngår i. ivIer enn en kopi av hver artikkel eller. avsnitt må ikke utleveres til samme låner.

§ 4. Hvis eksemplar av åndsverk er ufullstendig, kan arkiv ellet' bibliotek fremstille manglende partier ved fotografi, hvis disse. utgjør en mindre del i forhold til hele verket.

Fremstilling aven manglende del av et verk som er utkommet i f1ere deler, eller av manglende bind eller hefter av tidsskrift, må likevel bare skje hvis delen, bindet eller heftet ikke er å få fra vanlig utsalgssted eller fra utgiver eller forlegger.

§ 5. Bibliotek som etter den til enhver tid gjeldende lovgivning har rett til å få bibliotekeksemplar av trykt skrift, kan, nlrsærlige grunner foreligger, gjennom fotografi fremstille kopi av slike skrifter som antas å burde erverves til dets samling, men ikke kan sk:lffes fra vanlig utsalgssted ellel' fra utgiver eller forlegger. :VIer enn en kopi ml dog ikke fremstilles :lV hvert verk.

§ 6. Bestemmelsene i § § 3-5 har tilsvarende anvendelse for fotografiske bildel'.

§ 7.. Uten samtykke av opphavsm:lnn og fotograf kan bibliotek med slik rett som bestemt i § l gjennom opptak på film. fremst.ille - med henblikk på bruk i leseapparat - eksemplar av utgitt undsverk eller utgitt fotografisk bilde, for utlån til personer som på grunn av nedsatt førlighet ikke kan tilegne seg verket eller bildet gjennom eksemplar som har vært br:lkt i handelen. Opphavsmannen har krav pl vederlag som utredes av staten.

§ 8. Uten samtykke av opphavsmannen kan' bibliotek med slik rett som bestemt i § 1, i samsvar med bestemmelsene i § § 9-10. gjennom lydopptak fremstille eksemplar av utgitt litterært eller vitenskapelig verk (talebok) for vederlagsfritt utlån til blinde. lese blinde og personer som nevnt i § 7. Opph:lvsm:lnnen har krav på vederbg som utredes av staten.

§ 9. T;.tlebok ml fremstilles bare gjennom innlesning eller gjennom overføring fra allerede fremstilt talebok.

T;.tlebok ml ikke fremstilles hvis lydopptak av verket er utkommet i handelen.

§ to. N:,r talt:buk fl'emstilles, skal verkt-ts tittel angis P:l hvert eksernpL..l1'. Det

----------------------------------------- - ----------------

Forskrift om opphavsrett til lndsverk m.m. 27 nov. 1064 nr. l

samme gjelder opplysning om lret for fremstillingen og om hvem som har foretatt fremstillingen eller ellers har ansvaret for denne.

Bestemmelsene i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12. mai 1961 om plikt til å navngi opphavsmann og utøvende kunstner, og bestemmelsene om forbud

_mot endring av verk, gjelder på vanlig mate. Opphavsmannen skal så vidt mulig gis adgang til å gjennomgå lydopptak før

utlån av talebok finner sted. Rimelige innsigelser som han måtte gjøre gjeldende mot den foretatte innlesning skal det tas hensyn til, selv om de i foregående ledd nevnte bestemmelser ikke er overtrådt. Tvist om hvorvidt en innsigelse må anses som rimelig avgjøres av departementet.

Bibliotek som fremstiller talebøker med hjemmel i disse bestemmelser, skal føre register over de talebøkene som blir fremstilt. § 11. Kirke- og undervisningsdepartementet 1 kan gi nærmere angitt organisasjon slik rett som er angitt i § 8. Bestemmelsene i § § 8-10 får tilsvarende anvendelse.

1 Kirke- og kulturdepartementet i følge res. 22. desember 1989 nr. 1273.

§ 12. Kirke- og undervisningsdepartementet1 kan gi utfyllende forskrifter. og kan sette vilkår for bevilling gitt etter bestemmelsene foran.

1 Kirke- og kulturdepartementet i følge res. 22. desember 1989 nr. 12.3.

§ 13. Eksemplar som utleveres fra fremstilleren, skal være påfør·t opplysning om at det ikke må brukes som grunnlag for ytterligere kopiering. § 14. Bestemmelsene i §§ 1-6 og §§ 12 og 13 trer i kraft 1. desember 1964, mens bestemmelsene i § § 7-ll trer i kraft fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer.


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. NO021