About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Act No. 719 of June 8, 2018, on Amendments to Copyright Act, Denmark

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2018 Dates Entry into force: October 11, 2018 Adopted: June 8, 2018 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Danish Lov om ændring af lov om ophavsret (LOV nr 719 af 08/06/2018)        

LOV nr 719 af 08/06/2018 (Gældende)

Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j. nr. 17/03661

Senere ændringer til forskriften Ingen

Lov om ændring af lov om ophavsret1) (Gennemførelse af Marrakeshdirektivet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 23. oktober 2014, som ændret ved § 42 i lov nr. 321 af 5. april 2016, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 84, side 72« til: »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 84, side 72, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/1564/EU af 13. september 2017, EU-Tidende 2017, nr. L 242, side 6«.

2. Overskriften før § 17 affattes således:

»Personer med syns-, læse- eller hørehandicap m.v.«

3. I § 17, stk. 1, 1. pkt., udgår »blinde, svagtseende,«, og »samt personer i øvrigt, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst« ændres til: », i det omfang §§ 17 a-17 e ikke finder anvendelse«.

4. § 17, stk. 3, ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

5. I § 17, stk. 4, der bliver stk. 3, indsættes som 3. pkt.: »1. og 2. pkt. gælder ikke for områder, der er omfattet af §§ 17 a-17-e.«

6. Efter § 17 indsættes før overskriften før § 18: »§ 17 a. I §§ 17 b-17 e forstås ved:

1) Person med syns- eller læsehandicap: en person, der uanset eventuelle andre handicap a) er blind, b) har en synsnedsættelse, som ikke kan afhjælpes, så vedkommende får en synsfunktion, der tilnær‐

melsesvis svarer til synet hos en person uden en sådan funktionsnedsættelse, og som derfor er ude af stand til at læse trykte værker i tilnærmelsesvis samme grad som en person uden en sådan funk‐ tionsnedsættelse,

c) har et perceptions- eller læsehandicap, og som derfor er ude af stand til at læse trykte værker i tilnærmelsesvis samme grad som en person uden et sådant handicap, eller

d) på anden måde grundet et fysisk handicap er ude af stand til at holde eller håndtere en bog eller fokusere eller bevæge øjnene i et omfang, der normalt muliggør læsning.

1

2) Tilgængeligt format: værker, der præsenteres på en alternativ måde eller i en alternativ form, der gi‐ ver en person med syns- eller læsehandicap lige så let og behagelig adgang til værket som en person uden de funktionsnedsættelser eller handicap, som er nævnt i nr. 1.

3) Bemyndiget enhed: en enhed, der er godkendt eller anerkendt i en medlemsstat inden for Den Euro‐ pæiske Union til at forestå uddannelse, undervisning, tilpasset læsning eller adgang til information for personer med syns- eller læsehandicap på ikkekommerciel basis. Det omfatter også offentlige institu‐ tioner eller nonprofitorganisationer, der leverer de samme ydelser til personer med syns- eller læse‐ handicap som en af deres primære aktiviteter eller institutionelle forpligtelser eller som en del af de‐ res almennyttige opgaver.

§ 17 b. §§ 17 c-17 e finder anvendelse på offentliggjorte værker i form af bøger, tidsskrifter, aviser, blade eller anden type skriftligt materiale, notationer og tilhørende illustrationer på ethvert medie.

§ 17 c. En person med syns- eller læsehandicap eller en person, der handler på dennes vegne, må frem‐ stille et tilgængeligt format. Et tilgængeligt format må kun bruges af en person med syns- eller læsehandi‐ cap.

Stk. 2. En bemyndiget enhed må fremstille, overføre, stille til rådighed, sprede eller udlåne et tilgænge‐ ligt format til en person med syns- eller læsehandicap eller en anden bemyndiget enhed inden for Den Europæiske Union. Handlinger efter 1. pkt. må kun ske på ikkekommerciel basis til brug for personer med syns- eller læsehandicap.

Stk. 3. En person med syns- eller læsehandicap eller en bemyndiget enhed må tilegne sig eller få adgang til et tilgængeligt format, der overføres, stilles til rådighed, spredes eller udlånes af en bemyndiget enhed, der er etableret inden for Den Europæiske Union.

Stk. 4. Stk. 1-3 kan ikke fraviges ved aftale.

§ 17 d. Anvender en bemyndiget enhed, der er etableret i Danmark, § 17 c, stk. 2, har ophavsmanden krav på kompensation, jf. dog stk. 2. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis skaden for en ophavsmand er minimal.

Stk. 2. Der skal ikke betales kompensation, når en bemyndiget enhed, der er etableret i Danmark, frem‐ stiller, overfører, stiller til rådighed, spreder eller udlåner et tilgængeligt format i punktskrift eller andre formater, der normalt kun anvendes af personer med syns- eller læsehandicap.

Stk. 3. Opnås der ikke enighed om kompensation efter stk. 1, kan hver af parterne forelægge spørgsmå‐ let for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, når en bemyndiget enhed, der er etableret i Danmark, fo‐ retager handlinger i medfør af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskri‐ dende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andre frembringelser, der er beskyt‐ tet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap.

§ 17 e. En bemyndiget enhed, der er etableret i Danmark, og som overfører, stiller til rådighed, spreder eller udlåner tilgængelige formater til personer med syns- eller læsehandicap eller bemyndigede enheder i andre lande inden for Den Europæiske Union, eller som importerer tilgængelige formater fra en bemyndi‐ get enhed, der er etableret i et af disse lande, skal indføre en praksis for at sikre, at enheden 1) kun spreder, overfører tilgængelige formater til og stiller tilgængelige formater til rådighed for perso‐

ner med syns- eller læsehandicap eller andre bemyndigede enheder, 2) tager passende skridt for at modvirke, at tilgængelige formater bliver fremstillet, spredt, overført eller

stillet til rådighed på uautoriseret vis, 3) udviser den fornødne omhu ved og fører registre over sin behandling af værker og tilgængelige for‐

mater deraf og

2

4) på sin hjemmeside, hvis dette er passende, eller gennem andre digitale eller fysiske kanaler offentlig‐ gør og opdaterer oplysninger om, hvordan den overholder forpligtelserne i nr. 1-3.

Stk. 2. De bemyndigede enheder, der er nævnt i stk. 1, skal efter anmodning give personer med syns- eller læsehandicap, andre bemyndigede enheder eller ophavsmænd en liste over de tilgængelige formater, som enheden har til rådighed, og navn og kontaktoplysninger på de bemyndigede enheder, enheden har samarbejdet med i forbindelse med udvekslingen af tilgængelige formater. Gives den information, der er nævnt i 1. pkt., til en person med syns- eller læsehandicap, skal den gives i et format, der kan tilgås af personen med syns- eller læsehandicap.«

7. I § 47, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 17, stk. 3« til: »§ 17 d, stk. 3«.

8. I § 48, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 17, stk. 4« til: »§ 17, stk. 3«.

9. I § 49, stk. 1, ændres »§ 17, stk. 3« til: »17 d, stk. 1«.

10. I § 50, stk. 1, ændres »§ 17, stk. 4« til: »§ 17, stk. 3«.

11. I § 52, stk. 1, ændres »§ 17, stk. 4« til: »§ 17, stk. 3«.

12. I § 65, stk. 6, ændres »og § 16 a, § 17, stk. 1, 2 og 4« til: », 16 a og 17-17 e«.

13. I § 66, stk. 2, ændres »og 16 a, § 17, stk. 1, 2 og 4« til: », 16 a og 17-17 e«.

14. I § 67, stk. 2, ændres »§ 17, stk. 1 og 4« til: »§ 17, stk. 1 og 3«.

15. I § 69, stk. 3, indsættes efter »§ 17, stk. 1 og 2,«: »§§ 17 a-17 e,«.

16. I § 70, stk. 3, ændres »17, stk. 1 og 4« til: »§ 17, stk. 1 og 3, §§ 17 a-17 e«.

17. I § 71, stk. 5, ændres »13-17« til: »13-17 e«.

18. I § 72 indsættes efter »Danmark«: », jf. dog §§ 17 a-17 e«.

19. I § 75 d, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 17, stk. 1-3« til: »§ 17, stk. 1, § 17 c«.

20. I § 75 d, stk. 3, indsættes som 2. pkt.: »Dette gælder dog ikke for gengivelse i medfør af § 17 c.«

21. I § 88 indsættes som stk. 3: »Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at §§ 17 a-17 e finder tilsvarende anvendelse på im‐

port og eksport af tilgængelige formater fra og til lande, som er en del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 11. oktober 2018. Stk. 2. Loven finder anvendelse på tilgængelige formater, der er fremstillet før lovens ikrafttrædelse.

3

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne eller Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller del‐ vis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Bock

4

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/1564/EU af 13. september 2017 om visse tilladte former for anvendelse af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og be‐ slægtede rettigheder i informationssamfundet, EU-Tidende 2017, nr. L 242, side 6.

5


Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s)) Implements (2 text(s)) Implements (2 text(s))
Treaties Relates to (1 record) Relates to (1 record)
No data available.

WIPO Lex No. DK236