Regulamin uzupełniający rozwiązywania sporów o domeny .eu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

(„Regulamin uzupełniający ADR”)

(data wejścia w życie: 1 czerwca 2017 r.)

1. Zakres

2. Definicje

3. Porozumiewanie się

4. Wniesienie Pozwu wraz z załącznikami

5. Weryfikacja spełnienia wymogów formalnych

6. Powołanie Administratora sprawy

7. Wniesienie Odpowiedzi na Pozew wraz z załącznikami

8. Procedura powoływania Zespołu Orzekającego

9. Oświadczenie

10. Opłaty

11. Ograniczenie objętości tekstu

12. Rozmiar i format pliku

13.Ugoda

14. Wyroki Zespołu Orzekającego

15. Zmiany i uzupełnienia

16. Wyłączenie odpowiedzialności


1. Zakres

(a) Związek z Regulaminem ADR. Interpretacja i stosowanie niniejszego Regulaminu uzupełniającego ADR odbywa się w powiązaniu z Regulaminem rozwiązywania sporów o domeny .eu („Regulamin ADR”).

(b) Wersja Regulaminu uzupełniającego ADR. Postępowanie administracyjne wszczęte w oparciu o Pozew odbywa się zgodnie z wersją Regulaminu uzupełniającego ADR obowiązującą w dniu wniesienia Pozwu.

2. Definicje

Wszelkie terminy zdefiniowane w Regulaminie ADR mają takie samo znaczenie w niniejszym Regulaminie uzupełniającym ADR.

3. Porozumiewanie się

(a) Formy porozumiewania się. Z zastrzeżeniem postanowień ust. A(2)(c) Regulaminu ADR, wszelka komunikacja odbywająca się zgodnie z niniejszym Regulaminem uzupełniającym ADR, która jest lub może być konieczna z Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (zwanym dalej „Centrum”) lub z Zespołem Orzekającym będzie prowadzona w następujących formach:

(i) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres określony przez Centrum; lub

(ii) poprzez internetowy system wnoszenia pozwów i administracji Centrum

(b) Archiwizacja. Centrum przechowuje wszelką korespondencję otrzymaną lub wymaganą w związku z Regulaminem ADR.

4. Wniesienie Pozwu wraz z załącznikami

(a) Pozew wraz z załącznikami. Z zastrzeżeniem postanowień ust. A(2)(c) Regulaminu ADR, pozew wraz z wszelkimi załącznikami wnosi się w formie pełnej drogą elektroniczną (zgodnie z par. 12(a) niniejszego Regulaminu).

(b) Pismo przewodnie dołączone do Pozwu. Powód ma obowiązek wysłania lub przekazania Pozwu wraz z Pismem przewodnim dołączonym do Pozwu określonym w Załączniku A niniejszego Regulaminu i opublikowanym na stronie internetowej Centrum. Powód ma obowiązek skorzystania ze wzoru Pisma przewodniego w tym(-ych) samym(-ych) języku(-ach), w jakim(-ich) sporządzono Umowę(-y) rejestracyjną(-e) nazw(y) domen(y) będącej(-ych) przedmiotem Pozwu, jeśli taka wersja językowa jest dostępna.

(c) Weryfikacja Administratora. Centrum ma obowiązek złożenia prośby o weryfikację do Administratora. Prośba o weryfikację powinna zawierać prośbę o zablokowanie nazwy domeny, zgodnie z ust. B(1) Regulaminu ADR.

(d) Instrukcje dotyczące powiadomienia o Pozwie. Zgodnie z ust. A(2)(b) i A(2)(c) Regulaminu ADR, Centrum ma obowiązek przesłania Pozwanemu Pozwu drogą elektroniczną wraz z instrukcjami zawartymi w Załączniku B do niniejszego Regulaminu i opublikowanymi na stronie internetowej Centrum. Centrum ma także obowiązek przesłania Pozwanemu zawiadomienia wraz z informacjami o Pozwie do Pozwanego (zgodnie z ust. A(2)(b)(ii) Regulaminu ADR).

5.Weryfikacja spełnienia wymogów formalnych

(a) Zawiadomienie o wystąpieniu uchybienia. W ciągu pięciu (5) dni od chwili doręczenia Pozwu, Centrum ma obowiązek weryfikacji spełnienia przez wnoszony Pozew wymogów formalnych określonych w Regulaminie ADR oraz Regulaminie uzupełniającym ADR, a także powiadomienia Powoda o wszelkich zaistniałych uchybieniach.

W ciągu pięciu (5) dni od chwili doręczenia Odpowiedzi na Pozew, Centrum ma obowiązek weryfikacji spełnienia przez Odpowiedź wymogów formalnych określonych w Regulaminie ADR oraz Regulaminie uzupełniającym ADR, a także powiadomienia Pozwanego o wszelkich zaistniałych uchybieniach.

(b) Wycofanie. W przypadku, gdy Powód nie usunie uchybień stwierdzonych przez Centrum w terminie określonym w ust. B(2)(b) Regulaminu ADR (tj. w ciągu siedmiu (7) dni), Centrum ma obowiązek powiadomienia Powoda, Pozwanego i Administratora o uznaniu Pozwu za wycofany.

Załącznik F opisuje Zażalenie Powoda na wycofanie pozwu ze względu na uchybienia administracyjne (zgodnie z ust. B(2)(c) Regulaminu ADR). .

6. Powołanie Administratora sprawy

(a) Powiadomienie. Centrum ma obowiązek przekazania stronom nazwiska i danych kontaktowych pracownika Centrum powołanego do sprawowania funkcji Administratora sprawy, który jest odpowiedzialny za wszelkie kwestie administracyjne związane z rozstrzyganym sporem oraz komunikację z Zespołem Orzekającym.

(b) Odpowiedzialność. Administrator sprawy może zapewniać Zespołowi Orzekającemu i arbitrom pomoc o charakterze administracyjnym, lecz nie jest upoważniony do wydawania decyzji dotyczących kwestii o charakterze merytorycznym dla rozstrzyganego sporu.

7. Wniesienie Odpowiedzi na Pozew wraz z załącznikami

Z zastrzeżeniem postanowień ust. A(2)(c) Regulaminu ADR, Odpowiedź na Pozew wraz z wszelkimi załącznikami wnosi się w formie pełnej drogą elektroniczną (zgodnie z par. 12(b) niniejszego Regulaminu).

8. Procedura powoływania Zespołu Orzekającego

(a) Kandydaci nominowani przez Strony. Jeżeli Strona ma obowiązek podania nazwisk trzech (3) kandydatów w celu rozważenia ich powołania przez Centrum na stanowisko Arbitra (tzn. zgodnie z ust. B(1)(b)(4), B(3)(b)(4) i B(4)(c) Regulaminu ADR), wówczas podaje ona nazwiska i dane kontaktowe trzech swoich kandydatów w kolejności zgodnej z własnymi preferencjami. Powołując Arbitra, Centrum przestrzega, stosownie do możliwości, kolejności zgodnej z preferencjami Strony.

(b) Przewodniczący Zespołu Orzekającego

(i) Przewodniczącym Zespołu Orzekającego zostaje trzeci z Arbitrów powołanych na podstawie ust. B(4)(d) Regulaminu ADR.

(ii) Zgodnie z ust. B(4) Regulaminu ADR, Przewodniczący Zespołu Orzekającego jest powoływany przez Centrum z prowadzonej przez siebie listy Arbitrów.

(c) Uchybienia Pozwanego

W przypadku gdy pozwany nie złoży Odpowiedzi na Pozew zgodnie z ust. B(3)(f) Regulaminu ADR lub nie uiści opłaty określonej w ust. B(3)(c) Regulaminu ADR w terminie przewidzianym przez Centrum, Zespół Orzekający powoływany jest przez Centrum w sposób następujący:

(i) Jeżeli Powód wybrał jednoosobowy Zespół Orzekający, wówczas Centrum powołuje Arbitra z prowadzonej przez siebie listy.

(ii) Jeżeli Powód wybrał trzyosobowy Zespół Orzekający, wówczas Centrum, stosownie do możliwości, powołuje jednego Arbitra spośród osób wskazanych przez Powoda, natomiast drugiego Arbitra oraz Przewodniczącego Zespołu Orzekającego z prowadzonej przez siebie listy.

Załącznik G opisuje Zażalenie Pozwanego na zawiadomienie Centrum o uchybieniu z jego strony (zgodnie z ust. B(3)(g) Regulaminu ADR).

9. Oświadczenie

Przed powołaniem na stanowisko Arbitra, zgodnie z ust. B(5) Regulaminu ADR, kandydat zobowiązany jest przedstawić Centrum Oświadczenie o Bezstronności i Niezawisłości zgodnie z wzorem znajdującym się w Załączniku C do niniejszego Regulaminu i opublikowanym na stronie internetowej Centrum.

10. Opłaty

Opłaty za postępowanie administracyjne zostały przedstawione w Załączniku D do niniejszego Regulaminu i opublikowane na stronie internetowej Centrum.

11. Ograniczenie objętości tekstu

(a) Limit słów w tekście przewidzianym w ust. B(1)(b)(10) Regulaminu ADR wynosi 5000.

(b) Limit słów w tekście przewidzianym w ust. B(3)(b)(6) Regulaminu ADR wynosi 5000.

(c) Dla tekstu przewidzianego w ust. B(12) Regulaminu ADR nie ustanawia się limitu słów.

12. Rozmiar i format pliku

(a) Rozmiar i format pliku przewidzianego w ust. B(1)(b) Regulaminu ADR są określone w Załączniku E do niniejszego Regulaminu i opublikowane na stronie internetowej Centrum.

(b) Rozmiar i format pliku przewidzianego w ust. B(3)(b) Regulaminu ADR są określone w Załączniku E do niniejszego Regulaminu i opublikowane na stronie internetowej Centrum.

13. Ugoda

Jeżeli Strony zawrą ugodę przed powołaniem Zespołu Orzekającego, są wówczas zobowiązane powiadomić Centrum o tym fakcie.

14. Wyrok Zespołu Orzekającego

Wyrok Zespołu Orzekającego zawiera zwięzłe streszczenie w języku angielskim, zgodnie z wymaganiami Regulaminu ADR. Wyrok Zespołu Orzekającego ogłasza się na stronie internetowej Centrum.

15. Zmiany i uzupełnienia

Centrum ma prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do niniejszego Regulaminu według swojego uznania. Centrum powiadomi Administratora o każdej takiej zmianie przynajmniej dziewięćdziesiąt (90) dni przed jej wejściem w życie, o ile nie postanowiono inaczej w wyniku wspólnej decyzji.

16. Wyłączenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem przypadków umyślnego wyrządzenia szkody, Zespół Orzekający, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej i Centrum nie ponoszą odpowiedzialności wobec Stron, Rejestratora ani Administratora za działania lub zaniechania powstałe w związku z postępowaniem administracyjnym.