About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Czech Republic

CZ110

Back

Zákon č. 417/2004 Sb., ze dne 10. června 2004 o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví (ve znění zákona č. 227/2009 Sb.)

 Zákon č. 417/2004 Sb. ze dne 10. června 2004 o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví (ve znění zákona č. 227/2009 Sb.)

417/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 10. června 2004

o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

Změna: 296/2007 Sb. Změna: 189/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PATENTOVÍ ZÁSTUPCI

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje postavení a činnost patentových zástupců, společností patentových zástupců, zahraničních organizačních forem, asistentů patentových zástupců, podmínky, za nichž mohou být poskytovány služby patentových zástupců, jakož i vznik, postavení a působnost samosprávného profesního sdružení patentových zástupců.

(2) Službami patentových zástupců se rozumí poskytování odborné pomoci fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména jejich zastupování před orgány státní správy a v řízení před soudy

1) za

podmínek a v rozsahu stanoveném zákony o řízení před soudy, jakož i poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví.

§ 2

Oprávnění

(1) Služby patentového zástupce jsou oprávněni poskytovat na území České republiky za podmínek stanovených tímto zákonem a způsobem v něm uvedeným

a) patentoví zástupci,

b) fyzické osoby, které jsou státními příslušníky nebo jsou usazeny v jiném členském státě Evropské unie, členském státě Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci (dále jen „domovský stát“) a které v některém členském státě Evropské unie, jiném státě Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci získaly oprávnění poskytovat služby patentového zástupce (dále jen „zahraniční patentový zástupce“),

c) společnosti patentových zástupců (§ 10),

d) zahraniční organizační formy (§ 29).

(2) Patentový zástupce a společnost patentových zástupců mohou poskytovat služby podle § 1 jen v rozsahu svého oprávnění, popřípadě v rozsahu oprávnění svých společníků či akcionářů, a to za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

(3) Rozsah oprávnění k činnosti je dán rozsahem složené odborné zkoušky (§ 11 odst. 2) nebo rozsahem oprávnění k výkonu regulované činnosti v rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace

1a) .

(4) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno oprávnění

a) advokátů, jimž zvláštní právní předpis 2)

svěřuje poskytování právních služeb,

b) zaměstnanců právnické nebo fyzické osoby, popřípadě členů družstva, k nimž jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, vykonávat pro tyto osoby činnost, která odpovídá svou povahou poskytování služeb patentového zástupce podle ustanovení § 1 odst. 2, pokud je výkon této činnosti součástí povinností vyplývajících z tohoto poměru.

§ 3

Komora patentových zástupců České republiky

(1) Zřizuje se Komora patentových zástupců České republiky (dále jen "Komora") se sídlem v Brně; Komora je právnickou osobou.

(2) Komora je samosprávným profesním sdružením všech patentových zástupců.

HLAVA II

REJSTŘÍK PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ

§ 4

(1) Komora vede rejstřík patentových zástupců (dále jen "rejstřík"), který obsahuje seznamy

a) patentových zástupců a usazených zahraničních patentových zástupců (§ 27), a to včetně vyškrtnutých (§ 7),

b) asistentů patentových zástupců, a to včetně vyškrtnutých (§ 46),

c) sdružení patentových zástupců (§ 23),

d) společností patentových zástupců (§ 7 odst. 2),

e) usazených zahraničních organizačních forem (§ 29).

(2) Seznam patentových zástupců a usazených zahraničních patentových zástupců obsahuje

a) jméno, příjmení a titul patentového zástupce, datum narození, místo podnikání, u usazeného zahraničního patentového zástupce též bydliště nebo sídlo nebo adresu pro doručování na území České republiky, nemá-li na území České republiky místo podnikání, identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) poskytnuté správcem základního registru osob

3) ,

b) datum složení a rozsah odborné zkoušky, u usazeného zahraničního patentového zástupce rozdílové zkoušky, byla-li vykonána, a oprávnění, na jehož základě žadatel poskytuje služby patentového zástupce v domovském státě,

c) datum zápisu do seznamu a číslo osvědčení o zápisu do seznamu,

d) rozsah oprávnění k výkonu činnosti patentového zástupce,

e) případné uložení disciplinárního opatření (§ 49), pozastavení činnosti patentového zástupce (§ 14 a 15) a vyškrtnutí ze seznamu (§ 18 a 19).

(3) Seznam asistentů patentových zástupců (dále jen "asistent") obsahuje

a) jméno, příjmení a titul asistenta, datum narození a bydliště,

b) údaje o zaměstnavateli, jeho jméno a příjmení, popřípadě jméno sdružení nebo obchodní firmu společnosti patentových zástupců nebo zahraniční organizační formy, místo podnikání, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c) datum zápisu do seznamu, číslo osvědčení o zápisu do seznamu,

d) dobu, která se nepovažuje za výkon praxe podle § 47 odst. 3,

e) případné uložení disciplinárního opatření (§ 49), pozastavení (§ 47) a vyškrtnutí asistenta ze seznamu (§ 47).

(4) Seznam sdružení patentových zástupců (dále jen "sdružení") obsahuje

a) název sdružení,

b) jméno, příjmení a titul, popřípadě obchodní firmu účastníků sdružení,

c) datum zápisu do seznamu,

d) případné vyškrtnutí ze seznamu.

(5) Seznam společností patentových zástupců obsahuje

a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo,

b) údaje o zápisu do obchodního rejstříku,

c) datum zápisu do seznamu, číslo osvědčení o zápisu do seznamu,

d) jméno, příjmení, datum narození patentových zástupců poskytujících služby patentového zástupce jménem společnosti patentových zástupců; u patentových zástupců, kteří jsou společníky společnosti patentových zástupců, rozsah jejich hlasovacích práv, u akciové společnosti seznam akcionářů, kteří jsou patentovými zástupci,

e) údaje o pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce společností patentových zástupců, o vyškrtnutí ze seznamu společností patentových zástupců a o uložení opatření podle § 49 odst. 5.

(6) Seznam usazených zahraničních organizačních forem obsahuje

a) obchodní firmu nebo jiný název,

b) oprávnění, na jehož základě zahraniční organizační forma poskytuje služby patentového zástupce v domovském státě,

c) údaj o zápisu zahraniční organizační formy nebo organizační složky zahraniční organizační formy do obchodního rejstříku,

d) údaj o sídle v domovském státě,

e) datum zápisu do seznamu, číslo osvědčení o zápisu do seznamu,

f) údaje o pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce zahraniční organizační formou, o vyškrtnutí ze seznamu zahraničních organizačních forem a o uložení opatření podle § 55.

§ 5

(1) Patentový zástupce, asistent sdružení a společnost patentových zástupců jsou povinni oznámit Komoře

a) bez odkladu, nejpozději však do 15 dnů po zahájení výkonu činnosti, své sídlo, místo trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování, způsob poskytování služeb patentového zástupce, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, jakož i další údaje nezbytné pro vedení jednotlivých seznamů,

b) změnu údajů uvedených pod písmenem a), nejpozději do 15 dnů poté, co nastala,

c) veškeré skutečnosti, které by mohly být důvodem k pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce nebo k vyškrtnutí ze seznamu, nejpozději do 15 dnů poté, co nastaly.

(2) Zahraniční organizační forma (§ 29) je povinna kromě údajů uvedených v odstavci 1 oznámit Komoře

a) nejpozději do 15 dnů po zahájení činnosti na území České republiky údaje uvedené v § 4 odst. 6,

b) změnu údajů uvedených pod písmenem a), nejpozději však do 15 dnů poté, co nastala.

§ 6

(1) Rejstřík je veřejně přístupný. Každý má právo do něj v sídle Komory nahlížet a pořizovat si z něj bezplatně výpisy či pořizovat kopie.

(2) Komora zveřejňuje seznamy zapsané v rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup s cílem zajistit veřejnosti informace o osobách, jež poskytují služby patentových zástupců.

HLAVA III

PATENTOVÝ ZÁSTUPCE

Díl 1

Předpoklady pro výkon činnosti

§ 7

(1) Patentovým zástupcem je ten, kdo je zapsán v seznamu patentových zástupců [§ 4 odst. 1 písm. a)] vedeném Komorou.

(2) Usazeným zahraničním patentovým zástupcem je ten, kdo je zapsán v seznamu podle odstavce 1 na základě § 9 odst. 1.

(3) Asistentem patentového zástupce je ten, kdo je zapsán v seznamu asistentů patentových zástupců [§ 4 odst. 1 písm. b)] vedeném Komorou.

(4) Sdružením patentových zástupců je sdružení, které je zapsáno v seznamu sdružení patentových zástupců [§ 4 odst. 1 písm. c)] vedeném Komorou.

(5) Společností patentových zástupců je společnost, která je zapsána v seznamu společností patentových zástupců [§ 4 odst. 1 písm. d)] vedeném Komorou.

(6) Usazenou zahraniční organizační formou je ta, která je zapsána v seznamu usazených zahraničních forem [§ 4 odst. 1 písm. e)] vedeném Komorou.

§ 8

(1) Komora zapíše na žádost do seznamu patentových zástupců každého, kdo

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) je bezúhonný,

c) získal vysokoškolské vzdělání,

d) získal odpovídající odbornou praxi soustavným a pravidelným výkonem činnosti v oblasti průmyslových práv (dále jen "odborná praxe") v délce trvání alespoň 3 roky,

e) nebyl disciplinárně potrestán vyškrtnutím ze seznamu nebo na něhož se hledí, jako by mu nebylo takové disciplinární opatření uloženo,

f) nebyl vyškrtnut ze seznamu z důvodu prohlášení konkursu na jeho majetek nebo na majetek společnosti patentových zástupců, jejímž je společníkem nebo akcionářem, nebo z důvodu, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo z důvodu, že konkurs byl zrušen proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, pokud od vyškrtnutí neuplynula doba 5 let,

g) složil odbornou zkoušku patentového zástupce, a

h) složil do rukou předsedy Komory tento slib: "Slibuji na své svědomí a občanskou čest, že budu zachovávat Ústavu České republiky a ostatní zákony, svědomitě plnit povinnosti patentového zástupce a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvím v souvislosti s výkonem této činnosti."

(2) Komora umožní složení slibu do 1 měsíce ode dne doručení žádosti o zápis do seznamu patentových zástupců doložené doklady, podle nichž k datu složení slibu žadatel splňuje podmínky pro zápis do seznamu podle odstavce 1 nebo § 9.

(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo

b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s poskytováním služeb patentového zástupce, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(4) Bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů nebo odpovídajícím dokladem vydaným příslušným orgánem domovského státu, který dokládá, že požadavky na bezúhonnost pro výkon regulované činnosti jsou splněny.

§ 9

(1) Komora na žádost zapíše do seznamu usazených zahraničních patentových zástupců toho, kdo splňuje podmínky podle § 8 s výjimkou písmen c), d) a g) a jemuž byla Komorou podle zvláštního právního předpisu

1a) uznána odborná kvalifikace

nebo jiná způsobilost za dostatečnou pro výkon povolání patentového zástupce. Podrobnosti řízení o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti stanoví stavovský předpis, který vydává Komora.

(2) Poplatek za podání žádosti o uznání odborné kvalifikace ve výši 2 000 Kč je příjmem Komory.

§ 10

(1) Komora zapíše na žádost do seznamu společností patentových zástupců společnost,

a) kde minimálně jedním společníkem, akcionářem nebo zaměstnancem je patentový zástupce; jde-li o akciovou společnost, musí být základní kapitál společnosti tvořen akciemi vydanými na jméno, a

b) kde je ve statutárním a dozorčím orgánu zastoupen patentový zástupce; je-li statutární nebo dozorčí orgán tvořen jednou osobou, musí jí být patentový zástupce; je-li tvořen dvěma fyzickými osobami, musí být jednou z nich patentový zástupce.

(2) Obchodní společnost předloží spolu se žádostí o zápis do seznamu společností patentových zástupců společenskou smlouvu, zakladatelskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu, stanovy, byly-li vydány, a doklad o jejím zápisu do obchodního rejstříku,

4) pokud je ke dni předložení žádosti v obchodním rejstříku zapsána. Doklady musí být předloženy v

originálech nebo ověřených kopiích.

(3) Komora bez odkladu, nejpozději do 15 dnů od zápisu do příslušného seznamu, vydá společnosti patentových zástupců osvědčení o zápisu do seznamu společností patentových zástupců. V osvědčení Komora uvede rozsah oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce.

(4) Doklad o zápisu do obchodního rejstříku předloží společnost patentových zástupců Komoře do 15 dnů od jeho provedení.

Díl 2

Odborné a rozdílové zkoušky

§ 11

Odborná zkouška

(1) Odbornou zkouškou se ověřuje úroveň teoretických a praktických znalostí potřebných pro výkon povolání patentového zástupce, znalostí právních předpisů a mezinárodních smluv platných na území České republiky týkajících se ochrany průmyslového vlastnictví a schopnost jejich použití v praxi.

(2) Rozsah odborné zkoušky je volitelný. Uchazeč si může zvolit buď samostatnou zkoušku z oblasti ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti nebo samostatnou zkoušku z oblasti ochrany práv na označení nebo soubornou zkoušku z obou oblastí. Odborná zkouška má písemnou a ústní část a skládá se u Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") před zkušební komisí. Odborné zkoušky se konají zpravidla dvakrát ročně a jsou veřejné.

(3) Předseda Úřadu jmenuje po projednání s Komorou 10 zkušebních komisařů, z toho 5 z řad zaměstnanců Úřadu, popřípadě z řad význačných odborníků v oblasti průmyslových práv a 5 z řad patentových zástupců.

(4) Zkušební komisi jmenuje ze zkušebních komisařů předseda Úřadu pro každou z odborných zkoušek. Zkušební komise sestává z předsedy a tří členů. Dva zkušební komisaři jsou z řad zaměstnanců Úřadu, popřípadě z řad význačných odborníků v oblasti průmyslových práv a dva zkušební komisaři jsou z řad patentových zástupců.

(5) K složení odborné zkoušky je oprávněn každý uchazeč, který podal u Úřadu žádost o složení odborné zkoušky, splňuje podmínky uvedené v § 8 písm. c) a který uhradil Úřadu poplatek za odbornou zkoušku. Poplatek za odbornou zkoušku činí 5 000 Kč za soubornou zkoušku, popřípadě 2 500 Kč za každou částečnou zkoušku. Uchazeč o složení odborné zkoušky je v žádosti povinen vymezit rozsah podle odstavce 2, v němž hodlá odbornou zkoušku složit.

(6) O výsledku zkoušky probíhá hlasování, v němž je uchazeč hodnocen slovem "uspěl" nebo "neuspěl". Každý z členů komise má 1 hlas. Při rovnosti hlasů členů komise rozhoduje hlas předsedy komise.

(7) Předseda odborné komise neprodleně po skončení zkoušky vypracuje protokol o průběhu zkoušky a o jejím výsledku s uvedením jmen a příjmení zkušebních komisařů. Výsledek zkoušky oznámí předseda odborné komise ústně uchazeči po vypracování a podepsání protokolu. Kopii protokolu předá předseda uchazeči.

(8) Úřad vydá uchazeči do 15 dnů od složení odborné zkoušky osvědčení o složení zkoušky, které obsahuje jméno, příjmení a titul uchazeče, místo a datum narození, datum konání zkoušky, její výsledek a její rozsah. Osvědčení podepisuje předseda odborné komise.

(9) Ten, kdo při odborné zkoušce neuspěl, může požádat Úřad o její opakování. Úřad umožní opakování odborné zkoušky nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne konání zkoušky, při které uchazeč neuspěl.

(10) Uchazeč, který neuspěl ani při první opakované odborné zkoušce, může požádat Úřad o druhé opakování. Úřad umožní opakování nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne konání první opakované odborné zkoušky, při které uchazeč neuspěl; to platí i pro další opakování odborných zkoušek.

(11) Uchazeč, který u souborné zkoušky neuspěl v jedné ze samostatných oblastí, může požádat o opakování pouze této části zkoušky za podmínek stanovených v odstavci 9 nebo 10.

§ 12

Rozdílová zkouška

(1) Rozdílovou zkouškou se podle zvláštního právního předpisu 1a)

ověřuje úroveň teoretických a praktických znalostí potřebných zejména pro výkon povolání patentového zástupce, znalostí právního řádu České republiky a mezinárodních smluv týkajících se ochrany průmyslového vlastnictví platných na území České republiky a schopnost jejich použití v praxi. Úroveň teoretických a praktických znalostí potřebných pro výkon povolání patentového zástupce se ověřuje pouze v rozsahu, ve kterém byl podle dokladů o dosažené kvalifikaci uchazeče zjištěn podstatný rozdíl v obsahu vzdělávání a přípravy podle zákona o

1a) uznávání odborné kvalifikace .

(2) Ustanovení § 11 se pro rozdílovou zkoušku použije obdobně.

§ 13

(1) Komora bez odkladu, nejpozději však do 15 dnů od zápisu do příslušného seznamu, vydá patentovému zástupci osvědčení o zápisu do seznamu patentových zástupců a průkaz. V osvědčení a průkazu Komora uvede rozsah oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce.

(2) Podrobnosti o zkouškách stanoví zkušební řád, který vydá Komora po dohodě s Úřadem.

Díl 3

Pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce

§ 14

(1) Oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce se pozastavuje

a) byl-li vzat do vazby, a to dnem, kdy se toto rozhodnutí stalo vykonatelným,

b) nástupem výkonu trestu odnětí svobody; ustanovení § 18 odst. 2 písm. d) a § 19 odst. 1 písm. a) tím není dotčeno,

c) po dobu trvání trestu zákazu výkonu činnosti 5)

patentového zástupce, a to dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým byl tento trest uložen; ustanovení § 18 odst. 2 písm. d) a § 19 odst. 1 písm. a) tím není dotčeno,

d) ke dni vzniku pracovního nebo jiného obdobného poměru k správnímu orgánu, který rozhoduje o průmyslových právech, a nástupu do funkce člena vlády, poslance nebo senátora, soudce, popřípadě brání-li mu ve výkonu činnosti patentového zástupce jiná překážka,

e) bylo-li mu uloženo disciplinární opatření pozastavení výkonu činnosti, a to ke dni právní moci rozhodnutí Komory o tomto disciplinárním opatření,

f) byl-li prohlášen konkurs na jeho majetek, a to dnem, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu,

g) je-li společníkem nebo akcionářem společnosti patentových zástupců (§ 10), na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to dnem, kdy nastaly účinky prohlášení konkursu.

(2) Komora pozastaví oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce patentovému zástupci nebo společnosti patentových zástupců na dobu určitou uvedenou v písemné odůvodněné žádosti.

(3) Oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce se pozastavuje společnosti patentových zástupců, které bylo uloženo opatření spočívající v pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce. Toto oprávnění je pozastaveno dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o uložení tohoto opatření.

(4) Pozastavení oprávnění k poskytování služeb zaznamená Komora do seznamu bez odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděla o důvodech pozastavení činnosti. O záznamu Komora patentového zástupce a společnost patentových zástupců písemně vyrozumí.

§ 15

(1) Komora může pozastavit patentovému zástupci oprávnění k poskytování služeb podle tohoto zákona,

a) byla-li proti němu podána obžaloba pro úmyslný trestný čin, a to nejdéle do dne pravomocného rozhodnutí o ukončení trestního řízení,

b) bylo-li zahájeno řízení o jeho způsobilosti k právním úkonům, a to nejdéle do dne pravomocného rozhodnutí, kterým se toto řízení končí,

c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek patentového zástupce nebo společnosti patentových zástupců, jejímž je společníkem nebo akcionářem.

(2) Pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce podle odstavce 1 zaznamená Komora do seznamu bez odkladu, nejpozději však do 1 měsíce poté, co se rozhodnutí o pozastavení výkonu činnosti stalo vykonatelným. O záznamu Komora patentového zástupce písemně vyrozumí.

§ 16

(1) Pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce zaniká

a) dnem, kdy pominula okolnost, která byla důvodem k pozastavení výkonu činnosti, a v případech podle § 15 odst. 1 písm. a) nebo b) dnem, kdy uplynula doba, po kterou byl výkon činnosti pozastaven,

b) dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o pozastavení činnosti zrušeno nebo změněno.

(2) Zánik pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce zaznamená Komora v seznamu bez prodlení, nejpozději však do 1 měsíce poté, co se o něm dozvěděla. O záznamu Komora patentového zástupce nebo společnost patentových zástupců písemně vyrozumí.

§ 17

Po dobu pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce

a) nejsou patentový zástupce ani společnost patentových zástupců oprávněni poskytovat služby ve smyslu tohoto zákona,

b) zaniká členství patentového zástupce ve volených orgánech Komory a patentový zástupce nemůže být do těchto orgánů volen,

c) nezaniká účast patentového zástupce ve sdružení (§ 23) nebo ve společnosti patentových zástupců (§ 22),

d) nezaniká povinnost patentového zástupce platit příspěvky na činnost Komory, pokud představenstvo Komory nerozhodne na odůvodněnou žádost patentového zástupce jinak,

e) není dotčena disciplinární odpovědnost patentového zástupce nebo společnosti patentových zástupců, a to ani pokud jde o disciplinární provinění, ke kterým došlo v době pozastavení výkonu činnosti.

Díl 4

Vyškrtnutí patentového zástupce nebo společnosti patentových zástupců ze seznamu

§ 18

(1) Oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce nebo společnosti patentových zástupců zaniká vyškrtnutím ze seznamu.

(2) Komora ze seznamu vyškrtne patentového zástupce,

a) který zemřel, a to ke dni úmrtí,

b) který byl prohlášen za mrtvého, a to ke dni právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

c) který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, a to ke dni právní moci soudního rozhodnutí o jeho způsobilosti,

d) který byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti patentového zástupce, a to ke dni právní moci rozsudku,

e) který byl zapsán do seznamu, ačkoliv nesplňuje některou z podmínek uvedených v tomto zákoně pro zápis do seznamu.

(3) Komora ze seznamu vyškrtne patentového zástupce nebo společnost patentových zástupců,

a) kterým bylo uloženo disciplinární opatření vyškrtnutí ze seznamu, a to ke dni právní moci rozhodnutí Komory o tomto disciplinárním opatření,

b) na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, a to ke dni právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu,

c) kteří podali Komoře písemnou žádost o vyškrtnutí ze seznamu opatřenou úředně ověřeným podpisem, a to uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost o vyškrtnutí Komoře doručena.

(4) O vyškrtnutí patentového zástupce podle odstavce 2 písm. e) je Komora oprávněna rozhodnout pouze do 1 roku ode dne, kdy se o nesplnění podmínky pro zápis do seznamu dozvěděla; to neplatí, jde-li o podmínky uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až c) a g) a § 9.

(5) Vyškrtnutí podle odstavců 2 a 3 Komora zaznamená v seznamu bez odkladu, nejpozději však do 1 měsíce poté, co se dozvěděla o skutečnostech, které zakládají vyškrtnutí. Komora písemně vyrozumí toho, jehož se týká záznam o vyškrtnutí ze seznamu z důvodů uvedených v odstavci 3; v ostatních případech Komora písemně vyrozumí osoby blízké, jsou-li jí známy.

§ 19

(1) Komora může ze seznamu vyškrtnout také

a) patentového zástupce, který byl pravomocně odsouzen za jiný úmyslný trestný čin, než který je uveden v § 18 odst. 2 písm. d), pokud Komora shledala, že tato trestná činnost patentového zástupce ohrožuje důvěru v řádný výkon činnosti patentového zástupce,

b) patentového zástupce nebo společnost patentových zástupců, kteří jsou v prodlení se zaplacením příspěvku na činnost Komory delším než 6 měsíců a příspěvek nezaplatili ani do 1 měsíce poté, co byli k tomu vyzváni s poučením o následcích nezaplacení,

c) patentového zástupce nebo společnost patentových zástupců, kteří nejsou pojištěni na odpovědnost za škodu (§ 42) a neuzavřeli odpovídající pojistnou smlouvu ani do 1 měsíce poté, co byli na tento nedostatek písemně upozorněni, s výjimkou uvedenou v § 42 odst. 2,

d) společnost patentových zástupců, u níž došlo k přeměně podle zvláštního právního předpisu; 6)

to neplatí v případě změny právní formy společnosti patentových zástupců,

e) společnost patentových zástupců, která přestala splňovat podmínky stanovené v § 10.

(2) Vyškrtnutí patentového zástupce nebo společnosti patentových zástupců ze seznamu podle odstavce 1 Komora zaznamená v seznamu bez odkladu, nejpozději však do 1 měsíce poté, co se rozhodnutí o vyškrtnutí stalo vykonatelným.

(3) Proti rozhodnutí, které není v právní moci a kterým Komora rozhodla podle odstavce 1 o vyškrtnutí patentového zástupce nebo společnosti patentových zástupců z příslušného seznamu, lze podat opravný prostředek k soudu.7)

§ 20

Dojde-li u zahraničního patentového zástupce nebo zahraniční organizační formy zapsaných do seznamu k pozastavení či k zániku oprávnění poskytovat služby patentového zástupce v domovském státě, může Komora podle okolností případu pozastavit oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce podle tohoto zákona, popřípadě je ze seznamu vyškrtnout. Ustanovení § 14 až 19 se použijí obdobně.

§ 21

Komora informuje bez odkladu v potřebném rozsahu příslušný orgán domovského státu o uložení disciplinárního opatření pozastavení výkonu činnosti, popřípadě o vyškrtnutí zahraničního patentového zástupce nebo zahraniční organizační formy ze seznamu.

Díl 5

Způsob poskytování služeb patentového zástupce

§ 22

Patentový zástupce může poskytovat služby patentového zástupce svým jménem a na svůj účet nebo jako společník nebo zaměstnanec společnosti patentových zástupců jejím jménem a na její účet nebo jako zaměstnanec patentového zástupce jeho jménem a na jeho účet.

§ 23

Sdružení

(1) Vykonávají-li patentoví zástupci svou činnost společně, upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou. Účastníky sdružení mohou být pouze patentoví zástupci.

(2) Ustanovení předchozího odstavce se nepoužijí, dohodli-li se patentoví zástupci o dočasném společném poskytování služeb patentových zástupců v předem vymezených případech.

Díl 6

Zahraniční patentový zástupce a zahraniční organizační forma

Hostující zahraniční patentový zástupce

§ 24

(1) Hostující zahraniční patentový zástupce je patentový zástupce usazený v domovském státě, který vykonává služby patentového zástupce na území České republiky ojediněle nebo dočasně.

(2) Hostující zahraniční patentový zástupce nemůže být členem sdružení ani společníkem nebo akcionářem společnosti patentových zástupců podle tohoto zákona.

(3) Hostující zahraniční patentový zástupce má právo účasti na sněmu Komory (§ 57) bez hlasovacího a volebního práva.

(4) Hostující zahraniční patentový zástupce je povinen dočasný nebo příležitostný výkon služeb patentového zástupce předem písemně oznámit Komoře. K oznámení přiloží doklady uvedené v zákoně o uznávání odborné kvalifikace

1a) .

(5) Hostující zahraniční patentový zástupce je osvobozen od povinnosti platit příspěvky podle § 44.

(6) Hostující patentový zástupce je oprávněn na území České republiky poskytovat služby patentového zástupce v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto služby poskytovat v domovském státě.

§ 25

(1) Při poskytování služeb patentového zástupce spočívajících v zastupování v řízení před orgány státní správy a před soudy je hostující zahraniční patentový zástupce povinen dodržovat povinnosti, které jsou stanoveny právním nebo profesním předpisem pro patentové zástupce.

(2) Komora vede evidenci oznámení hostujících zahraničních patentových zástupců a hostujících zahraničních organizačních forem.

§ 26

zrušen

Usazený zahraniční patentový zástupce

§ 27

(1) Usazeným zahraničním patentovým zástupcem je fyzická osoba, která je zapsána do seznamu podle § 9.

(2) Usazený zahraniční patentový zástupce je oprávněn poskytovat služby patentového zástupce na území České republiky soustavně.

(3) Bylo-li usazenému zahraničnímu patentovému zástupci rozhodnutím o uznání odborné kvalifikace přikázáno kompenzační opatření, je jedinou jeho formou rozdílová zkouška způsobilosti

1b) .

§ 28

Není-li stanoveno jinak, použije se pro usazeného patentového zástupce obdobně ustanovení tohoto zákona, pokud stanoví práva a povinnosti patentových zástupců v souvislosti s poskytováním služeb patentového zástupce, včetně profesních předpisů a ustanovení zvláštních právních předpisů, a práva účasti na sněmu Komory (§ 57) s hlasovacím a volebním právem.

Zahraniční organizační forma

§ 29

Zahraniční organizační formou se rozumí

a) právnická osoba poskytující služby patentového zástupce v domovském státě, nebo

b) jiná organizační forma poskytující služby patentového zástupce svým jménem v domovském státě, která vykonává činnost patentového zástupce na základě oprávnění příslušného orgánu v domovském státě.

§ 30

(1) Zahraniční organizační forma, která je na území České republiky usazena a poskytuje služby patentového zástupce, je usazenou zahraniční organizační formou a musí být zapsána v seznamu.

(2) Jestliže má zahraniční organizační forma záměr poskytovat na území České republiky služby patentového zástupce ojediněle nebo dočasně jako hostující zahraniční organizační forma, je povinna tuto skutečnost předem písemně oznámit Komoře. K oznámení přiloží doklady uvedené v zákoně o uznávání odborné kvalifikace

1a) .

§ 31

(1) Zahraniční organizační forma poskytující služby patentových zástupců, která má právo podnikat na území České republiky, je povinna neprodleně informovat Komoru o změnách všech skutečností, které uvedla nebo které byly obsahem listin předložených spolu s žádostí o zápis do seznamu.

(2) Není-li stanoveno jinak, použijí se pro zahraniční organizační formu poskytující služby patentových zástupců soustavně přiměřeně ustanovení tohoto zákona, jestliže stanoví práva a povinnosti společnosti patentových zástupců v souvislosti s poskytováním služeb patentového zástupce, včetně profesních předpisů a ustanovení zvláštních právních předpisů.

(3) Není-li stanoveno jinak, je zahraniční organizační forma poskytující služby patentových zástupců příležitostně při poskytování služeb patentového zástupce spočívajících v zastupování v řízení před orgány státní správy a před soudy povinna dodržovat povinnosti, které jsou stanoveny právním nebo profesním předpisem pro patentové zástupce.

Díl 7

Společná ustanovení ke způsobu poskytování služeb patentového zástupce

§ 32

Ustanovení § 33 až 43 a § 45 se použijí pro společnost patentových zástupců a zahraniční organizační formu přiměřeně.

§ 33

Při poskytování služeb je patentový zástupce a usazený zahraniční patentový zástupce povinen používat označení "patentový zástupce". Společnost patentových zástupců je povinna používat označení "společnost patentových zástupců". Patentový zástupce, usazený patentový zástupce a společnost patentových zástupců mohou používat i jiná označení, kterými jsou údaje o místu podnikání, popřípadě o pracovištích, o výkonu znalecké či tlumočnické činnosti, jakož i ochrannou známku nebo jiné označení, pokud tyto doplňky nevzbuzují pochybnost o způsobu výkonu činnosti.

Díl 8

Práva a povinnosti patentových zástupců

§ 34

(1) Patentový zástupce je vázán právními předpisy a v jejich mezích pokyny klienta; jsou-li pokyny klienta v rozporu s právními nebo profesními předpisy, je patentový zástupce povinen klienta o tom poučit.

(2) Patentový zástupce je povinen chránit práva a oprávněné zájmy klienta; přitom je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a činit vše, co podle svého přesvědčení a pokynů klienta pokládá pro něj za prospěšné.

§ 35

Patentový zástupce je povinen při výkonu činnosti dodržovat pravidla profesní etiky, pravidla soutěže a další profesní předpisy vydávané Komorou tak, aby nesnižoval profesní důstojnost.

§ 36

(1) Patentový zástupce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním služeb patentového zástupce. Této povinnosti jej může zprostit písemným prohlášením pouze klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce.

(2) Povinnost mlčenlivosti má i ten, kdo byl vyškrtnut ze seznamu, nebo ten, jemuž byl výkon činnosti pozastaven.

(3) Patentový zástupce nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje provedením jednotlivých úkonů služeb patentového zástupce, pokud je tato osoba sama povinna mlčenlivost zachovávat.

(4) Povinností mlčenlivosti není patentový zástupce vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a klientem nebo jeho právním nástupcem; povinností mlčenlivosti není patentový zástupce vázán též v disciplinárním řízení (§ 49). Povinnosti mlčenlivosti se patentový zástupce nemůže dovolávat v disciplinárním řízení též vůči předsedovi a členům dozorčí komise, kteří šetří disciplinární provinění patentového zástupce.

(5) Povinnost mlčenlivosti se vztahuje obdobně i na

a) osoby, které patentový zástupce nebo společnost zaměstnává v pracovním nebo jiném obdobném poměru,

b) členy orgánů Komory a její zaměstnance, jakož i na všechny osoby, které se účastní disciplinárního řízení, včetně předsedy a členů dozorčí komise pověřených k přípravě úkonů pro disciplinární řízení a k šetření, zda došlo k disciplinárnímu provinění; to neplatí pro řízení před soudem v uvedených věcech.

§ 37

Patentový zástupce je povinen poskytnutí služeb patentového zástupce odmítnout, jestliže

a) poskytnutím služeb patentového zástupce by došlo ke spáchání trestného činu,

b) v téže věci nebo ve věci související již poskytl služby patentového zástupce jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o poskytnutí služeb patentového zástupce žádá,

c) osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o služby patentového zástupce žádá, poskytl již v téže věci nebo ve věci související služby patentového zástupce ten patentový zástupce, s nímž vykonává činnost patentových zástupců ve sdružení nebo ve společnosti patentových zástupců,

d) informace, kterou má o jiném klientovi nebo o bývalém klientovi, by mohla toho, kdo o poskytnutí služeb patentového zástupce žádá, neoprávněně zvýhodnit,

e) zájmy toho, kdo o poskytnutí služeb patentového zástupce žádá, jsou v rozporu se zájmy patentového zástupce nebo osoby patentovému zástupci blízké.

§ 38

(1) Patentový zástupce je povinen odstoupit od smlouvy o poskytování služeb patentového zástupce, zjistí-li dodatečně skutečnosti uvedené v § 37.

(2) Patentový zástupce je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb patentového zástupce, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem, neposkytuje-li klient potřebnou součinnost nebo nesložil-li bez vážného důvodu přiměřenou zálohu na odměnu za zastupování a poskytování služeb patentového zástupce, ačkoliv byl o to patentovým zástupcem požádán (§ 40).

(3) Nedohodne-li se patentový zástupce s klientem jinak nebo neučinil-li klient jiné opatření, je patentový zástupce povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy podle odstavce 1 nebo 2 ukončil zastupování, popřípadě odstoupil od smlouvy o poskytování služeb patentového zástupce, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient patentovému zástupci sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.

§ 39

(1) Patentový zástupce se v rámci svého pověření ve stejném rozsahu může dát zastoupit jiným patentovým zástupcem (dále jen "náhradník"); zastoupení náhradníkem není možné proti vůli klienta.

(2) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může patentový zástupce pověřit pro jednotlivé úkony svého asistenta nebo svého zaměstnance.

(3) Brání-li patentovému zástupci, který vykonává činnost samostatně, jakákoliv překážka ve výkonu činnosti a neučiní-li jiné opatření pro ochranu práv nebo právem chráněných zájmů svých klientů, je povinen ustanovit bez odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy taková překážka vznikla, náhradníka, a to v dohodě s ním; klienty o tom bezodkladně písemně vyrozumí. Poruší-li patentový zástupce tuto povinnost, ustanoví náhradníka Komora s tím, že podle okolností případu určí i výši náhrady, kterou je mu povinen patentový zástupce poskytnout.

(4) Nedohodne-li se náhradník ustanovený Komorou podle odstavce 3 věty druhé s klientem do 1 měsíce ode dne, kdy byl klient o jeho ustanovení vyrozuměn, jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, přecházejí na náhradníka ve vztahu ke klientovi práva a povinnosti původního patentového zástupce. Komora tento přechod práv a povinností na žádost náhradníka osvědčí.

(5) Předmětem přechodu práv a povinností podle odstavce 4 není dotčena povinnost původního patentového zástupce k náhradě škody (§ 41), jakož i povinnost k vrácení věcí včetně peněžních prostředků poskytnutých klientem. Na náhradníka nepřecházejí také práva a povinnosti vyplývající z původního smluvního vztahu mezi patentovým zástupcem a klientem, pokud by byl náhradník následkem jejich přechodu vůči původnímu zástupci bezdůvodně zvýhodněn nebo znevýhodněn anebo pokud by splnění těchto povinností nebylo možno po náhradníkovi spravedlivě požadovat.

(6) Pokud byl původní patentový zástupce, který vykonával činnost samostatně, vyškrtnut ze seznamu a pokud je to vzhledem k okolnostem případu třeba, učiní Komora vhodná opatření k ochraně práv a právem chráněných zájmů jeho klientů, zejména může určit náhradníka. Komora o přijatých opatřeních klienty bezodkladně písemně vyrozumí. Ustanovení odstavců 4 a 5 platí obdobně.

(7) Zemře-li patentový zástupce, který vykonával činnost samostatně, soud ustanoví podle zvláštního právního předpisu

8) na návrh Komory správcem té části dědictví, kterou zemřelý patentový zástupce používal k výkonu své činnosti,

jiného patentového zástupce, pokud ten s ustanovením souhlasí.

§ 40

Patentový zástupce vykonává svou činnost za odměnu a má právo žádat od klienta přiměřenou zálohu.

§ 41

(1) Patentový zástupce odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem činnosti patentového zástupce.

(2) Vznikne-li škoda při poskytování služeb patentového zástupce společností patentových zástupců, odpovídá za ni poškozenému společnost patentových zástupců.

(3) Patentový zástupce bude odpovědnosti podle odstavce 1 zproštěn, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.

§ 42

(1) Patentový zástupce a společnost patentových zástupců musí mít před zahájením činnosti uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním služeb patentového zástupce (dále jen "pojištění"), a to v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jej mohla taková odpovědnost postihnout.

(2) Pojištění musí trvat po celou dobu, po kterou je patentový zástupce zapsán v seznamu, s výjimkou období, kdy mu byl pozastaven výkon činnosti podle § 14 odst. 1 písm. d) a e) a podle § 14 odst. 2.

(3) Výši minimálního pojištění stanoví Komora profesním předpisem.

§ 43

(1) O poskytování služeb patentového zástupce jsou patentový zástupce a společnost patentových zástupců povinni vést dokumentaci, jejíž rozsah stanoví Komora profesním předpisem.

(2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy o účetnictví a o vedení záznamní povinnosti.9)

§ 44

(1) Patentový zástupce zapsaný do seznamu je povinen platit příspěvky na úhradu nákladů činnosti Komory ve výši stanovené sněmem [§ 58 písm. c)].

(2) V případech hodných zřetele může představenstvo Komory na odůvodněnou žádost příspěvek snížit nebo prominout [§ 59 odst. 3 písm. d)].

§ 45

(1) Patentový zástupce nebo jeho asistent jsou v zájmu cti a vážnosti svého povolání povinni předtím, než proti jinému patentovému zástupci nebo asistentovi zahájí soudní nebo jiné řízení ve věci související s výkonem činnosti patentového zástupce, využít smírčího řízení před orgány Komory.

(2) Smírčí řízení je zpravidla vedeno předsedou Komory nebo jiným členem jejího představenstva; účelem smírčího řízení je vést účastníky sporu k jeho vyřešení smírem.

HLAVA IV

ASISTENT

§ 46

(1) Asistentem je ten, kdo je zapsán v seznamu vedeném Komorou.

(2) Asistent vykonává u patentového zástupce, ve společnosti patentových zástupců nebo v zahraniční organizační formě praxi, jejímž cílem je získat pod vedením a dohledem patentového zástupce znalosti a osvojit si zkušenosti potřebné k výkonu činnosti patentového zástupce.

(3) Při výkonu praxe je asistent povinen postupovat v souladu s tímto zákonem a profesními předpisy.

(4) Ustanovení § 34 až 36 se použijí pro asistenta přiměřeně.

(5) Asistent má právo účasti na sněmu Komory (§ 57) bez hlasovacího a volebního práva.

§ 47

(1) Komora zapíše do seznamu asistentů každého, kdo

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) je bezúhonný; při posuzování bezúhonnosti se postupuje podle § 8 odst. 3 a 4 obdobně,

c) získal vysokoškolské vzdělání,10)

d) nebyl disciplinárně potrestán vyškrtnutím ze seznamu nebo na něhož se hledí, jako by mu toto disciplinární opatření nebylo uloženo,

e) je k patentovému zástupci nebo ke společnosti v pracovním poměru.

(2) Pro účely stanovené v § 8 písm. d) se doba výkonu praxe počítá ode dne zápisu do seznamu; do této doby se 11) 12)

nezahrnuje doba výkonu vojenské základní nebo náhradní služby, doba výkonu civilní služby, doba mateřské a rodičovské dovolené, pracovní volno bez náhrady mzdy poskytované zaměstnavatelem a doba pracovní neschopnosti v rozsahu více než 3 měsíců za dobu výkonu praxe.

(3) Splňuje-li žadatel podmínky uvedené v odstavci 1, Komora jej zapíše do seznamu na základě písemné žádosti doložené doklady, a to nejpozději do 2 měsíců od doručení žádosti nebo k pozdějšímu datu uvedenému v žádosti. Po zápisu do seznamu Komora asistentovi vydá průkaz asistenta.

(4) Komora pozastaví asistentovi výkon praxe na základě jeho písemné žádosti. Asistentovi je pozastaven výkon praxe, nastoupil-li výkon trestu odnětí svobody nebo byl-li mu uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu praxe asistenta, popřípadě mu může pozastavit výkon praxe z důvodů uvedených v § 15.

(5) Komora asistenta ze seznamu vyškrtne, zjistí-li, že nesplňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 1.

(6) Ze seznamu je vyškrtnut také asistent,

a) kterému bylo uloženo disciplinární opatření vyškrtnutí ze seznamu, a to ke dni právní moci rozhodnutí o uložení tohoto disciplinárního opatření,

b) který podal Komoře písemnou žádost o vyškrtnutí ze seznamu, opatřenou úředně ověřeným podpisem, a to uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost o vyškrtnutí Komoře doručena.

(7) V případě vyškrtnutí ze seznamu nebo pozastavení výkonu praxe se ustanovení § 14 odst. 4, § 15 odst. 2, § 16, § 17 písm. e), § 18 odst. 2 a § 19 odst. 2 použijí obdobně.

§ 48

Patentový zástupce nebo společnost, která zaměstnává asistenta vykonávajícího praxi asistenta, vytvářejí asistentovi takové pracovní podmínky, které mu umožní řádnou přípravu na povolání patentového zástupce; asistentovi musí být umožněna zejména účast na školeních z oboru průmyslových práv, řádná příprava na odbornou zkoušku patentového zástupce, jakož i účast u odborné zkoušky.

HLAVA V

DISCIPLINÁRNÍ ODPOVĚDNOST A DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ

§ 49

(1) Patentový zástupce, společnost patentových zástupců a asistent jsou disciplinárně odpovědni za disciplinární provinění.

(2) Disciplinárním proviněním je závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených patentovému zástupci, společnosti patentových zástupců nebo asistentovi zákonem nebo profesním předpisem.

(3) Patentovému zástupci lze za disciplinární provinění uložit některé z těchto disciplinárních opatření:

a) písemné napomenutí,

b) veřejné napomenutí,

c) pokutu až do výše 100 000 Kč,

d) pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce až na dobu 3 let,

e) vyškrtnutí ze seznamu patentových zástupců.

(4) Asistentovi lze za disciplinární provinění uložit některé z těchto disciplinárních opatření:

a) písemné napomenutí,

b) veřejné napomenutí,

c) pokutu až do výše 50 000 Kč,

d) vyškrtnutí ze seznamu asistentů.

(5) Společnosti patentových zástupců lze za disciplinární provinění uložit některé z těchto disciplinárních opatření:

a) písemné napomenutí,

b) veřejné napomenutí,

c) pokutu až do výše 1 000 000 Kč,

d) pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce až na dobu 3 let,

e) vyškrtnutí ze seznamu společností patentových zástupců.

(6) Při ukládání disciplinárních opatření se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno.

(7) Výnos z pokut je příjmem Komory, která je vybírá a vymáhá.

(8) Jedná-li se o méně závažné porušení povinností, lze od uložení disciplinárního opatření patentovému zástupci nebo asistentovi nebo společnosti patentových zástupců upustit, pokud samotné projednání disciplinárního provinění je možno považovat za postačující.

§ 50

(1) O tom, zda se patentový zástupce nebo asistent nebo společnost patentových zástupců dopustili disciplinárního provinění, a o uložení disciplinárního opatření rozhoduje disciplinární komise v řízení zahájeném na návrh předsedy dozorčí komise nebo jím pověřeného člena dozorčí komise (dále jen "disciplinární žalobce"). Účastníky disciplinárního řízení jsou disciplinární žalobce a patentový zástupce nebo asistent nebo společnost patentových zástupců, proti nimž je disciplinární řízení zahájeno (dále jen "disciplinárně obviněný").

(2) Návrh na zahájení disciplinárního řízení musí být disciplinárním žalobcem podán písemně do 6 měsíců ode dne, kdy se o disciplinárním provinění dozvěděl. Disciplinární opatření lze uložit nejpozději do 3 let od doby, kdy k disciplinárnímu provinění došlo.

§ 51

(1) Pro rozhodnutí v disciplinárním řízení je rozhodující skutkový a právní stav v době, kdy k disciplinárnímu provinění došlo; pozdější právní úpravy se použije, jestliže je to pro disciplinárně obviněného příznivější.

(2) Rozhodnutí v disciplinárním řízení musí být písemné, musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku a musí být doručeno účastníkům.

(3) Nebylo-li rozhodnutí v disciplinárním řízení doručeno disciplinárně obviněnému z důvodů, které jsou na jeho straně, platí, že bylo doručeno po uplynutí 3 dnů od opakovaného marného doručení.

§ 52

(1) Proti rozhodnutí disciplinární komise Komory může účastník disciplinárního řízení podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání; odvolání má odkladný účinek.

(2) O odvolání rozhoduje představenstvo Komory, které napadené rozhodnutí buď potvrdí, nebo zruší [§ 59 odst. 3 písm. c)]. Zruší-li představenstvo Komory napadené rozhodnutí, vrátí věc disciplinární komisi Komory k dalšímu řízení; komise je v takovém případě vázána právním názorem představenstva Komory.

§ 53

Na patentového zástupce nebo asistenta nebo společnost patentových zástupců a na žadatele o zápis do seznamu se pro účely jiného disciplinárního řízení hledí, jako by disciplinární opatření nebylo uloženo,

a) dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo od uložení disciplinárního opatření upuštěno,

b) dnem, kdy rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření písemného napomenutí nebo veřejného napomenutí bylo vykonáno,

c) uplynula-li ode dne, kdy bylo vykonáno rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření pokuty nebo pozastavení výkonu činnosti, doba 1 roku,

d) uplynula-li ode dne, kdy bylo vykonáno rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření vyškrtnutí ze seznamu, doba 5 let,

e) uplynula-li ode dne, kdy bylo vykonáno rozhodnutí o vyškrtnutí asistenta ze seznamu, doba 3 let.

§ 54

Podrobnosti o disciplinárním řízení stanoví disciplinární řád, který vydává Komora.

§ 55

Ustanovení § 49 až 53 se použijí pro zahraničního patentového zástupce a zahraniční organizační formu obdobně.

HLAVA VI

ORGÁNY KOMORY

§ 56

(1) Komora má tyto orgány:

a) sněm,

b) představenstvo,

c) předsedu,

d) místopředsedu,

e) dozorčí komisi,

f) disciplinární komisi.

(2) Komora může zřizovat poradní orgány.

§ 57

Sněm

(1) Nejvyšším orgánem Komory je sněm. Právo účastnit se sněmu s právem hlasovacím a volebním mají všichni patentoví zástupci zapsaní v seznamu patentových zástupců [§ 4 odst. 1 písm. a)]. Patentový zástupce může být na sněmu zastoupen jiným patentovým zástupcem, který s ním vykonává činnost společně ve sdružení nebo ve společnosti. Zastoupený patentový zástupce se považuje za přítomného na sněmu.

(2) Sněm svolává představenstvo nejméně jednou za 3 roky písemnou pozvánkou adresovanou prokazatelně všem patentovým zástupcům. Představenstvo je povinno svolat sněm vždy, požádá-li o to písemně alespoň třetina všech patentových zástupců nebo požádá-li o to dozorčí komise, a to nejpozději do 2 měsíců; pokud tak představenstvo neučiní, je oprávněna svolat sněm dozorčí komise. Sněm musí být svolán tak, aby se sešel nejdříve po uplynutí 1 měsíce a nejpozději do 3 měsíců ode dne svolání.

(3) Sněm je schopný se usnášet bez ohledu na počet přítomných patentových zástupců. Usnesení sněmu je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných patentových zástupců. Při volbě členů a náhradníků orgánů Komory rozhoduje počet hlasů odevzdaných přítomnými patentovými zástupci jednotlivým kandidátům, přičemž musí získat alespoň jednu třetinu přítomných patentových zástupců. K návrhu na odvolání člena nebo náhradníka orgánu Komory se vyžaduje souhlas alespoň jedné třetiny přítomných patentových zástupců.

§ 58

Sněm

a) volí přímou a tajnou volbou na dobu 3 let z patentových zástupců předsedu, místopředsedu, členy a náhradníky představenstva, dozorčí komise a disciplinární komise; členy těchto orgánů také tajnou volbou odvolává,

b) přijímá a mění profesní předpisy, zejména organizační řád, disciplinární řád, volební řád, jednací řády představenstva a

komisí, pravidla profesní etiky,

c) stanoví výši příspěvku patentových zástupců na činnost Komory, jakož i výši poplatku za zápis do seznamu, popřípadě přijímá zásady pro určení jejich výše představenstvem,

d) projednává a schvaluje zprávu o činnosti ostatních orgánů Komory,

e) může zrušit nebo změnit rozhodnutí představenstva, vyjma rozhodnutí podle § 59 odst. 3; práva, která ze zrušeného rozhodnutí představenstva vznikla patentovým zástupcům nebo jiným osobám, však nemohou být dotčena,

f) usnáší se ve všech dalších věcech, které si vyhradí, s výjimkou rozhodování v disciplinárním řízení,

g) schvaluje rozpočet a roční účetní závěrky.

§ 59

Představenstvo

(1) Představenstvo je výkonným orgánem Komory.

(2) Představenstvo má včetně předsedy a místopředsedy 7 členů a 3 náhradníky; klesne-li počet členů představenstva pod 7, je představenstvo oprávněno doplnit počet o členy z řad náhradníků.

(3) Představenstvo rozhoduje

a) o vyškrtnutí ze seznamu podle § 19 a § 47 odst. 7, nejde-li o vyškrtnutí na vlastní žádost,

b) o pozastavení oprávnění k poskytování služeb podle § 15 a o pozastavení praxe asistenta, nejde-li o pozastavení výkonu činnosti patentového zástupce nebo praxe asistenta na jeho žádost,

c) o opravných prostředcích podle ustanovení § 52,

d) o snížení nebo prominutí příspěvků na činnost Komory,

e) ve všech věcech svěřených Komoře, pokud o nich podle tohoto zákona nerozhodují jiné orgány Komory.

(4) Představenstvo dále

a) svolává sněm,

b) navrhuje zkušební komisaře,

c) spravuje majetek Komory,

d) chrání a prosazuje zájmy patentových zástupců,

e) pravidelně informuje patentové zástupce o činnosti Komory,

f) činí veškerá opatření nezbytná k činnosti Komory,

g) vede rejstřík,

h) provádí další činnosti, pokud podle tohoto zákona nepřísluší jiným orgánům Komory.

(5) Představenstvo se schází zpravidla jednou za 3 měsíce; zasedání představenstva svolává předseda Komory.

§ 60

Předseda Komory

(1) Předseda je statutárním orgánem, který jedná jménem Komory ve všech věcech. V případě jeho nepřítomnosti nebo z jeho pověření jej zastupuje místopředseda.

(2) Předseda Komory

a) rozhoduje o určení náhradníka patentového zástupce podle § 39 odst. 3 a 7,

b) vyznačuje v seznamu pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce na základě jeho žádosti,

c) vyznačuje v seznamu pozastavení výkonu praxe asistenta na základě jeho žádosti.

(3) Předseda Komory je oprávněn činit další opatření nebo rozhodnutí, která jsou svěřena do jeho působnosti tímto zákonem nebo profesním předpisem.

§ 61

Dozorčí komise

(1) Dozorčí komise je kontrolním orgánem Komory.

(2) Počet členů a náhradníků dozorčí komise stanoví organizační řád; klesne-li počet členů dozorčí komise pod počet takto stanovený, doplní se dozorčí komise z řad náhradníků.

(3) Dozorčí komise

a) kontroluje plnění usnesení sněmu a činnost představenstva; za tím účelem musí být dozorčí komisi umožněn přístup ke všem dokladům Komory,

b) dohlíží na řádný výkon činnosti patentových zástupců,

c) volí ze svých členů a odvolává předsedu, který řídí činnost komise a podává návrh na zahájení disciplinárního řízení,

d) kontroluje vedení dokumentace podle § 43.

(4) Má-li dozorčí komise za to, že rozhodnutí nebo jiné opatření představenstva je v rozporu s právním předpisem, profesním předpisem nebo s usnesením sněmu, je povinna jeho výkon pozastavit; pozastavení však pozbude platnosti, pokud sněm pozastavené rozhodnutí nebo jiné opatření potvrdí.

§ 62

Disciplinární komise

(1) Disciplinární komise je orgán, který vykonává disciplinární působnost stanovenou tímto zákonem, disciplinárním řádem a dalšími předpisy, zejména profesními pravidly etiky.

(2) Počet členů a náhradníků disciplinární komise stanoví disciplinární řád Komory; klesne-li počet členů disciplinární komise pod počet takto stanovený, doplní se disciplinární komise z řad náhradníků.

(3) Disciplinární komise

a) provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárním opatření podle zákona,

b) volí ze svých členů a odvolává předsedu komise, který řídí její činnost.

§ 63

Společná ustanovení o orgánech Komory

(1) Funkce v orgánech Komory jsou čestné; za jejich výkon přísluší jen náhrada hotových výdajů.

(2) Podrobnější úpravu organizace Komory, jejích orgánů a působnosti těchto orgánů stanoví organizační řád Komory.

HLAVA VII

PŮSOBNOST ÚŘADU

§ 64

(1) Předseda Úřadu je oprávněn podat Komoře návrh na zahájení disciplinárního řízení.

(2) Komora je povinna do 30 dnů předložit Úřadu profesní předpisy přijaté jejími orgány.

(3) Má-li předseda Úřadu za to, že profesní předpis Komory je v rozporu se zákonem nebo s předpisem práva Evropské unie, je oprávněn podat žalobu u příslušného soudu

7) ve lhůtě 2 měsíců od jeho přijetí. V tomto řízení se postupuje

přiměřeně podle ustanovení o řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

HLAVA VIII

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Ustanovení společná

§ 65

(1) Komora vydá profesní předpisy o právech a povinnostech patentových zástupců jako členů profesního sdružení; dnem jejich vyhlášení je den jejich schválení sněmem. Profesní předpis, který byl vyhlášen v souladu s tímto zákonem, nabývá účinnosti šedesátým dnem po jeho vyhlášení, nestanoví-li sněm jinak, nejdříve však dnem jeho vyhlášení.

(2) V profesních předpisech Komora stanoví

a) podrobnosti o právech a povinnostech patentových zástupců a asistentů,

b) podrobnosti o placení příspěvků na úhradu nákladů činnosti Komory,

c) podrobnosti o vedení dokumentace podle § 43 a meze její kontroly Komorou,

d) podrobnosti o disciplinárním řízení,

e) minimální výši pojistného (§ 42).

(3) Komora po dohodě s Úřadem stanoví rozsah zkušebních otázek, podmínky výkonu a podrobnosti o průběhu odborných a rozdílových zkoušek.

§ 66

Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 67

Každý,

a) kdo nebyl ve lhůtách stanovených tímto zákonem zapsán do seznamu,

b) komu nebylo vydáno osvědčení o zápisu do seznamu,

c) komu ve lhůtě stanovené tímto zákonem nebylo umožněno složení odborné nebo rozdílové zkoušky,

d) komu nebylo ve lhůtě stanovené tímto zákonem umožněno složení slibu,

e) kdo byl vyškrtnut ze seznamu nebo mu byl pozastaven výkon činnosti, je oprávněn obrátit se na soud, 7)

aby o jeho právu rozhodl.

Ustanovení přechodná

§ 68

(1) Patentoví zástupci zapsaní v rejstříku patentových zástupců vedeném podle dosavadního právního předpisu se dnem účinnosti tohoto zákona stávají patentovými zástupci s oprávněním v rozsahu podle složení odborné zkoušky. Údaje o složených odborných zkouškách potřebné pro zápis rozsahu oprávnění do seznamů sdělí Komoře Úřad podle protokolů o jejich vykonání ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Potvrzení o zápisu do rejstříku vydaná podle dosavadního předpisu pozbývají platnosti vydáním osvědčení podle tohoto zákona.

(3) Komora vydá osvědčení o zápisu do seznamu a průkaz patentového zástupce podle § 13 odst. 1 s vyznačením rozsahu oprávnění k výkonu činnosti patentového zástupce.

§ 69

(1) Řízení o disciplinárním opatření vůči patentovému zástupci zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona; při stanovení disciplinárního opatření se použije dosavadní právní předpis, pokud je to pro disciplinárně obviněného příznivější. Obdobně se postupuje i v řízení o odvolání a obnově řízení.

(2) Řízení o pozastavení či vyškrtnutí z rejstříku zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona.

(3) Řízení o zápisu do rejstříku a o zápisu změn do rejstříku zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona.

§ 70

(1) Odborné zkoušky složené podle dosavadního právního předpisu se uznávají za odborné zkoušky podle § 11 odst. 2 tohoto zákona a v rozsahu jím stanoveném.

(2) Patentoví zástupci zapsaní do rejstříku podle stávajícího zákona č. 237/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou patentovými zástupci podle tohoto zákona, a to v rozsahu oprávnění podle § 2 odst. 3.

§ 71

(1) Zrušuje se Komora patentových zástupců zřízená zákonem č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích.

(2) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí práva a povinnosti Komory patentových zástupců na Komoru.

(3) Orgány a poradní orgány Komory patentových zástupců zvolené podle dosavadního právního předpisu vykonávají

____________________

činnost jako orgány a poradní orgány Komory podle tohoto zákona až do konce svého funkčního období.

(4) Profesní předpisy přijaté orgány Komory patentových zástupců podle dosavadního právního předpisu zůstávají v platnosti do doby přijetí profesních předpisů podle tohoto zákona, nejdéle však 1 rok ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 72

Ustanovení zrušovací

Zrušují se:

1. Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.

2. Vyhláška č. 350/1991 Sb., o odměňování patentových zástupců.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

§ 73

V zákoně č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, se § 6 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 74

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

1) § 35 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

§ 25b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

1a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

1b) Čl. 14 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací.

2) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

4) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 49 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 69 a následující zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 150/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8) § 175e občanského soudního řádu.

9) Například zákon č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

11) § 16 odst. 2 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb.

12) Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů.