About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Türkiye

TR116

Back

Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No. 2010/2)

 Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ, (Tebliğ No:2010/2)

24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27561

TEBLİĞ

Rekabet Kurumu Başkanlığından:

REKABET KURULU NEZDİNDE YAPILAN SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTILARI HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ NO:2010/2

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 46 ve 47 nci

maddeleri uyarınca Rekabet Kurulu nezdinde yapılan sözlü savunma toplantılarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, uygun olduğu ölçüde Rekabet Kurulunun yapacağı diğer sözlü görüş/bilgi alma toplantıları bakımından da uygulanır.

Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 27, 46 ve 47 nci

maddelerine dayanılarak çıkarılmıştır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, b) Başkan: Rekabet Kurulu Başkanını, Başkanın bulunmadığı hallerde İkinci Başkanı, c) İlgili Daire: Kanunun 43 üncü maddesi uyarınca soruşturma sürecini yürüten mesleki daireyi, ç) İspat vasıtası: Maddi vakıaların ispatında kullanılan her türlü delili, d) Kanun: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu, e) Kurul: Rekabet Kurulunu, f) Kurum: Rekabet Kurumunu, g) Soruşturma heyeti: Kanunun 43 ve 44 üncü maddeleri uyarınca, Kurul tarafından belirlenen ve soruşturma

ya da nihai incelemeyi yürütmekle görevli raportörlerden oluşan heyeti, ğ) Soruşturma safhası: Soruşturma kararının alınmasından, haklarında soruşturma yürütülenlerin son yazılı

savunma tarihine ya da bu sürenin bitimine kadar geçen safhayı, h) Şikâyetçi: Kuruma başvuru yapanlardan meşru bir menfaati olan gerçek veya tüzel kişileri, ı) Taraf: Haklarında soruşturma ya da nihai inceleme yürütülenleri, i) Toplantı: Sözlü savunma toplantısını, j) Üçüncü kişi: İlgili oturumun konusuyla doğrudan ya da dolaylı bir menfaat bağı olduğu Kurul tarafından

kabul edilen, taraf ve şikâyetçi dışındaki kişileri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

Sözlü savunma hakkı ve toplantı kararı MADDE 4 – (1) Haklarında soruşturma ya da nihai inceleme yürütülenler, Kurul önünde sözlü savunma

hakkına sahiptir. Tarafların, savunma ya da cevap dilekçelerinde sözlü savunma hakkını kullanmak istediklerini bildirmeleri halinde sözlü savunma toplantısı yapılır. Kurul, gerekli gördüğü hallerde kendiliğinden de sözlü savunma toplantısı yapılmasına karar verebilir.

(2) Kurul, toplantı tarihini, yerini, saatini ve toplantıya katılmak isteyen şikâyetçiler ile üçüncü kişiler için başvuru süresini tespit eder ve bu karar Kurum internet sayfasında duyurulur.

Toplantı zamanı ve davetiye MADDE 5 – (1) Sözlü savunma toplantısı, soruşturma safhasının bitiminden en az 30 gün en çok 60 gün

içinde yapılır. Sözlü savunma toplantısı davetiyeleri sözlü savunma toplantısı gününden en az 30 gün önce taraflara gönderilir.

Şikâyetçilerin, üçüncü kişilerin ve Bakanlığın katılımı MADDE 6 – (1) Şikâyetçiler, Kurul tarafından belirlenen sürede yazılı talepte bulunmaları halinde toplantıya

katılabilir. Toplantıya katılmak isteyen üçüncü kişiler, aynı süre içinde, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren bir dilekçe ile Kurula başvurabilir. Kurulun söz konusu başvurulara ilişkin kararı, ilgili kişilere toplantıdan önce bildirilir.

(2) Kurul, soruşturma heyetinin talebi üzerine ya da kendiliğinden ilgili gördüğü veya kendisinden bilgi almaya ihtiyaç duyduğu diğer gerçek ve tüzel kişileri de görüşlerini sunmaları için toplantıya davet edebilir.

(3) Bakanlığın talebi üzerine başlatılan soruşturmalarda, toplantıya katılım sağlanmasını teminen Bakanlığa da bildirim yapılır.

Temsil MADDE 7 – (1) Taraflar sözlü savunma toplantısına bizzat katılabilecekleri gibi, yetkili temsilcileri

vasıtasıyla da katılabilirler. (2) Temsilcinin avukat unvanını haiz olması gerekmez. Tarafları toplantıda kimlerin temsil edeceğinin, bu

kişilerin temsil yetkisini gösterir belgeler ile birlikte en geç toplantıdan yedi gün öncesine kadar Kuruma bildirilmesi asıldır. Zorunlu hallerde Başkan, bu süre içinde bildirilmemiş temsilcilerin dinlenmesine de izin verebilir. Bu şekilde bildirilen temsilci sayısı, toplantı yerinin fiziki imkânları ve sürenin daha etkin kullanımı gibi gerekçelerle Başkanlık tarafından kısıtlanabilir.

(3) Tüzel kişiliğe sahip olmayan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin ortakları veya üyeleri toplantıya ayrı ayrı katılabilecekleri gibi, ortak bir temsilci ile de katılabilirler.

(4) Bu madde hükümleri toplantıya katılan şikâyetçiler ve üçüncü kişiler bakımından da geçerlidir. Dinleyiciler MADDE 8 – (1) Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenlerin bu talepleri, toplantı

saatinden makul bir süre önce toplantı mahallinde hazır bulunmaları koşuluyla, toplantı salonunun fiziki imkânları ölçüsünde ve salona geliş sırasına göre karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alenilik ve Gizli Oturum

Toplantının aleniyeti ve gizli oturum kararı MADDE 9 – (1) Sözlü savunma toplantıları açık olarak yapılır. Genel ahlakın ve ticari sırların korunması

gerekçesi ile sözlü savunma toplantısının gizli olarak yapılmasına karar verilebilir. (2) Gizli oturum kararı Kurul tarafından resen alınabileceği gibi, tarafların yazılı olarak başvurmaları üzerine

de alınabilir. (3) Taraflar, sözlü savunmalarının kısmen veya tamamen gizli oturumda yapılmasına ilişkin taleplerini en geç,

ispat vasıtalarının sunulmasına ilişkin sürenin sonuna kadar Kurula yazılı olarak bildirebilirler. Bu süre geçirildikten sonra yapılan gizlilik talebi kabul edilmez.

(4) Gizlilik talebinde bulunan taraflar, sözlü savunmalarında kullanacakları ispat vasıtalarının yanı sıra, yapacakları sunumun temel unsurlarını içeren bir taslağını, toplantıdan en geç yedi gün önce Kurula iletirler. Gizlilik niteliğine sahip dokümanlar, açık ve görülebilir bir şekilde “gizlidir” ya da “ticari sır içermektedir” ifadeleri ile işaretlenir ve bu dokümanların gizlilik içeren bir nüshasıyla birlikte, yalnızca gizlilik içeren kısımlarının çıkarılmış ya da kapatılmış olduğu, gizlilik içermeyen bir nüshası da Kurula sunulur.

(5) Ticari sırların korunması gerekçesiyle gizlilik talebinde bulunan taraf, işaretlenen bütün bilgiler bakımından, bunların neden ticari sır olarak kabul edilmesi gerektiğini, söz konusu ticari sırların açıklanmasının kendisi bakımından nasıl bir zarara yol açacağını ve bunların korunması için sunumun hangi kısımlarının gizli yapılması gerektiğini gerekçeleriyle açıklamakla yükümlüdür.

(6) Kurul, gizlilik talebini sözlü savunma toplantısından evvel değerlendirerek karara bağlar. Kurul, bu talebi kısmen ya da tamamen kabul ya da reddedebilir. Kurulun bu talebe ilişkin olarak aldığı kararın gerekçesi, nihai kararda yer alır.

Gizli oturum uygulaması MADDE 10 – (1) Gizli oturumda, ilgili taraf, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili görevli Kurum personeli

dışındaki bütün kişiler salon dışına çıkarılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İspat Vasıtaları

İspat vasıtaları ve bildirim MADDE 11 – (1) Taraflar, sözlü savunmada Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun İkinci Babının

Sekizinci Faslında düzenlenen her türlü delil ve ispat vasıtasından yararlanabilirler. (2) Sözlü savunma toplantısından en geç yedi gün önce taraflar sözlü savunmada yararlanacakları ispat

vasıtalarını Kurula bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde bildirilmemiş ispat vasıtalarından yararlanılamaz. (3) Sunuma ilişkin metin ya da slayt gibi diğer dokümanların da aynı süre içinde bildirilmesi esastır. Aksi

halde, bu dokümanlar; kayda alınmak ve Kurul üyeleri ve soruşturma heyetine dağıtımını temin etmek için sunumu yapacak tarafça çoğaltılarak toplantı başlamadan önce görevlilere teslim edilir.

(4) Bu madde hükümleri toplantıya katılan şikâyetçiler ve üçüncü kişiler bakımından da geçerlidir. Tanık MADDE 12 – (1) Taraflar, belirli konuların aydınlatılması için tanık dinletebilir. � (2) Tanık gösteren taraf, tanık dinletmek istediği konuyu ve dinlenmesi istenen tanıkların bir listesi ile birlikte

bu kişilerin konu ile ilgilerine dair açıklamayı içeren bir yazıyı 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde

Kurula sunar. Usulüne uygun olarak Kurula bildirilmeyen kişiler tanık olarak dinlenilmez. Tanıkların toplantıda hazır bulundurulma sorumluluğu taraflara aittir.

(3) Kurul, tanıklardan bir kısmının tanıklığı ile ispat edilmek istenen husus hakkında yeter derecede bilgi edindiği kanaatine varırsa, geri kalanların dinlenmemesine karar verebilir.

(4) Kurul tanıkları ayrı ayrı dinler. Tanıklar gerektiğinde yüzleştirilirler. Uzman görüşü MADDE 13 – (1) Taraflar, dosya konusu olayla ilgili olarak, konunun uzmanlarından bilimsel görüş

alabilirler. (2) Kurul, talep üzerine veya resen, kendisinden görüş alınan uzman kişinin Toplantıda dinlenmesine karar

verebilir. (3) Savunmasında uzman görüşüne başvuracak olan taraf, uzman görüşü ile birlikte, eğer görüş niceliksel

analizler de içeriyorsa bu analizlerin dayandığı her türlü veriyi ve analizi 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde Kurula sunar.

BEŞİNCİ BÖLÜM Toplantının İcrasına İlişkin Hususlar

Sözlü savunma süresi MADDE 14 – (1) Sözlü savunma toplantıları birbirini izleyen en çok beş oturumda tamamlanır ve bir gün

içinde yapılan çeşitli toplantılar bir oturum sayılır. Toplantının yönetimi MADDE 15 – (1) Sözlü savunma toplantılarını Başkan yönetir. Toplantı, Başkan dâhil en az beş Kurul

üyesinin katılımı ile yapılır. (2) Toplantı, açık yoklama ile başlar. Toplantıya taraflardan hiçbiri katılmamış ise Başkan toplantıyı

sonlandırır. (3) Yoklamanın ardından ilk olarak iddiaların ve dosyanın içeriğini kısaca özetlemek üzere soruşturma

heyetine söz verilir. Soruşturma heyetinin sunumundan sonra sırayla varsa önce şikâyetçilere, üçüncü kişilere ve Bakanlığa, ardından da taraflara ad/unvan bakımından alfabetik sıraya göre söz hakkı verilir. Başkan, resen veya tarafların talebi üzerine bu sırayı değiştirebilir.

(4) Kurul, sözlü savunma toplantısında tarafları ve varsa şikâyetçi ve üçüncü kişileri ayrı ayrı veya birlikte dinleyebilir.

(5) Toplantıda Başkan ve Kurul üyeleri, taraflara ve varsa şikâyetçi, üçüncü kişi, tanık ve uzman kişilere sözlerini açıklaması veya tamamlaması için soru yöneltebilirler. Son söz taraflara aittir.

Toplantının düzeni MADDE 16 – (1) Toplantının düzeninden Başkan sorumludur. Başkan, oturumların sükunet içerisinde,

sağlıklı, tarafsız ve eksiksiz olarak tamamlanabilmesi için gereken tüm tedbirleri alır. (2) Konuşmalar saygı dairesi içinde yapılır. Toplantının sağlıklı bir şekilde yürümesine engel olacak nitelikte

davranışlarda bulunulması halinde Başkan, durumun gereğine göre ilgili kişileri uyarabilir ya da doğrudan toplantı salonu dışına çıkarabilir.

Fiziki altyapı MADDE 17 – (1) Tarafların makul bir süre önceden bildirmeleri halinde gerekli görülürse, tercüman, işaret

dili tercümanı ve tekerlekli sandalye gibi özel ekipman ve imkanlar Kurum tarafından sağlanabilir. Kayıt MADDE 18 – (1) Toplantı salonunda Kurum’un ses ve/veya görüntü kayıt tertibatı bulunur ve toplantının

tamamı kayıt altına alınır. Toplantının ertelenmesi MADDE 19 – (1) Kurul, zaruret halinde toplantının yapılmasını ileri bir tarihe erteleyebilir. Erteleme kararı

taraflara tefhim ya da tebliğ edilir, varsa şikâyetçi ve üçüncü kişiler ile Bakanlığa bildirilir ve Kurum internet sayfasından duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM Son Hükümler

Mevcut toplantılar GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yürürlüğe girmesinden önce yapılmasına karar verilmiş olan sözlü

savunma toplantılarına uygulanmaz. Yürürlük MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

REKABET KURULU NEZDİNDE YAPILAN SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTILARI HAKKINDA TEBLİĞİ GENEL

GEREKÇESİ

(1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 46 ve 47 nci maddelerinde düzenlenen sözlü savunma toplantısı, savunma hakkının daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan, usule ilişkin güvencelerden birisidir. Sözlü savunma toplantısı zorunlu olmamakla birlikte, taraflar savunmalarını sözlü olarak daha iyi yapacaklarını düşünüyorlarsa, süresi içinde bu yöndeki taleplerini iletmeleri halinde sözlü savunma toplantısı yapılır. Ayrıca Rekabet Kurulu, sözlü savunma toplantısı yapılmasını gerekli görmesi halinde, tarafların talebi olmaksızın, kendiliğinden de sözlü savunma toplantısı yapılmasına karar verebilir.

(2) 4054 sayılı Kanun uyarınca soruşturma sürecinde taraflara, biri soruşturmanın başlangıcında, ikisi de soruşturma raporunun tebliğinden sonra olmak üzere üç yazılı savunma hakkı ve yazılı savunmalara ilişkin sürecin sonunda da bir sözlü savunma hakkı tanınmaktadır. Kanunun 46 ve 47 nci maddeleri uyarınca sözlü savunma toplantısı, soruşturma safhasının bitiminden itibaren belirli süreler içinde tamamlanmak zorunda olup, en çok birbirini takip eden beş oturum ile sınırlandırılmıştır. Bu itibarla, sözlü savunmanın ana gayesi, soruşturma taraflarının bütün savunmalarını bu yolla sunmaları değil, esasen daha önce sunmuş oldukları yazılı savunmalardaki hususlardan, önemli gördükleri ve Kurulun dikkatini çekmek istedikleri esaslı noktaları bir kez de Rekabet Kurulu önünde şifahen sunmalarına imkân sağlamak ve Kurulun, tarafları ve diğer ilgileri dinleyerek ve gerektiğinde sorular sorarak, nihai kararını oluşturmasına yardımcı olmaktır. Bu çerçevede sözlü savunma sunumlarının, önemli noktalara odaklanması ve makul bir süre içinde tamamlanması önemlidir.

(3) Kanunun 47 nci maddesi gereğince, sözlü savunma toplantılarının aleni olarak yapılması esas olup, genel ahlakın ve ticari sırların korunması amacıyla Kurul, sözlü savunma toplantısının gizli olarak yapılmasına karar verebilecektir. Bu esas doğrultusunda, gizli oturum kararı verilebilmesi için, buna ilişkin taleplerin, sözlü savunma toplantısından makul bir süre öncesinde, gerekçeleriyle birlikte Kurula iletilmesi gerekmektedir. Gizli oturum talebinin kabul edilmesi ya da resen bu yönde karar alınması, sözlü savunmanın tamamının gizli yapılacağı anlamına gelmez. Bu sebeple, gizli oturumlar için tahsis olunan süre, amaca aykırı ve aleniyet prensibinin dolanılması maksadıyla kullanılamaz.

(4) Yukarıda yer verilen hususlar dışında, Kanunun 47 nci maddesinde, ilgili tarafların sözlü savunmada Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun İkinci Babının Sekizinci Faslında düzenlenen her türlü delilden yararlanabilecekleri, sözlü savunmada kullanacakları ispat vasıtalarını en geç sözlü savunma toplantısından yedi gün önce Kurula bildirmekle yükümlü oldukları ve doğrudan ya da dolaylı menfaati bulunan kişilerin de sözlü savunma toplantısına katılabilecekleri düzenlenmektedir. İşbu Tebliğ ile, bu hususlara ilişkin usul ve esasların daha ayrıntılı olarak açıklanması amaçlanmıştır.

(5) Rekabet Kurulu, yukarıda yer verilen açıklamaları dikkate alarak, etkinlik, şeffaflık ve hukuki belirlilik ilkelerinden hareketle, sözlü savunma toplantılarına ilişkin olarak tarafların haklarını tam ve etkin bir şekilde kullanabilmelerini temin etmek, tarafların, şikâyetçilerin ve diğer menfaat sahiplerinin katılımlarının ve gizlilik uygulamalarının ne şekilde olacağını tespit ve ilan etmek ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunları bertaraf etmek üzere, sözlü savunma toplantılarına ilişkin usul ve esaslara dair bu Tebliği çıkarmıştır.