À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Turquie

TR116

Retour

Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No. 2010/2)

 Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ, (Tebliğ No:2010/2)

24 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27561

TEBLİĞ

Rekabet Kurumu Başkanlığından:

REKABET KURULU NEZDİNDE YAPILAN SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTILARI HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ NO:2010/2

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 46 ve 47 nci

maddeleri uyarınca Rekabet Kurulu nezdinde yapılan sözlü savunma toplantılarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, uygun olduğu ölçüde Rekabet Kurulunun yapacağı diğer sözlü görüş/bilgi alma toplantıları bakımından da uygulanır.

Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 27, 46 ve 47 nci

maddelerine dayanılarak çıkarılmıştır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, b) Başkan: Rekabet Kurulu Başkanını, Başkanın bulunmadığı hallerde İkinci Başkanı, c) İlgili Daire: Kanunun 43 üncü maddesi uyarınca soruşturma sürecini yürüten mesleki daireyi, ç) İspat vasıtası: Maddi vakıaların ispatında kullanılan her türlü delili, d) Kanun: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu, e) Kurul: Rekabet Kurulunu, f) Kurum: Rekabet Kurumunu, g) Soruşturma heyeti: Kanunun 43 ve 44 üncü maddeleri uyarınca, Kurul tarafından belirlenen ve soruşturma

ya da nihai incelemeyi yürütmekle görevli raportörlerden oluşan heyeti, ğ) Soruşturma safhası: Soruşturma kararının alınmasından, haklarında soruşturma yürütülenlerin son yazılı

savunma tarihine ya da bu sürenin bitimine kadar geçen safhayı, h) Şikâyetçi: Kuruma başvuru yapanlardan meşru bir menfaati olan gerçek veya tüzel kişileri, ı) Taraf: Haklarında soruşturma ya da nihai inceleme yürütülenleri, i) Toplantı: Sözlü savunma toplantısını, j) Üçüncü kişi: İlgili oturumun konusuyla doğrudan ya da dolaylı bir menfaat bağı olduğu Kurul tarafından

kabul edilen, taraf ve şikâyetçi dışındaki kişileri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

Sözlü savunma hakkı ve toplantı kararı MADDE 4 – (1) Haklarında soruşturma ya da nihai inceleme yürütülenler, Kurul önünde sözlü savunma

hakkına sahiptir. Tarafların, savunma ya da cevap dilekçelerinde sözlü savunma hakkını kullanmak istediklerini bildirmeleri halinde sözlü savunma toplantısı yapılır. Kurul, gerekli gördüğü hallerde kendiliğinden de sözlü savunma toplantısı yapılmasına karar verebilir.

(2) Kurul, toplantı tarihini, yerini, saatini ve toplantıya katılmak isteyen şikâyetçiler ile üçüncü kişiler için başvuru süresini tespit eder ve bu karar Kurum internet sayfasında duyurulur.

Toplantı zamanı ve davetiye MADDE 5 – (1) Sözlü savunma toplantısı, soruşturma safhasının bitiminden en az 30 gün en çok 60 gün

içinde yapılır. Sözlü savunma toplantısı davetiyeleri sözlü savunma toplantısı gününden en az 30 gün önce taraflara gönderilir.

Şikâyetçilerin, üçüncü kişilerin ve Bakanlığın katılımı MADDE 6 – (1) Şikâyetçiler, Kurul tarafından belirlenen sürede yazılı talepte bulunmaları halinde toplantıya

katılabilir. Toplantıya katılmak isteyen üçüncü kişiler, aynı süre içinde, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren bir dilekçe ile Kurula başvurabilir. Kurulun söz konusu başvurulara ilişkin kararı, ilgili kişilere toplantıdan önce bildirilir.

(2) Kurul, soruşturma heyetinin talebi üzerine ya da kendiliğinden ilgili gördüğü veya kendisinden bilgi almaya ihtiyaç duyduğu diğer gerçek ve tüzel kişileri de görüşlerini sunmaları için toplantıya davet edebilir.

(3) Bakanlığın talebi üzerine başlatılan soruşturmalarda, toplantıya katılım sağlanmasını teminen Bakanlığa da bildirim yapılır.

Temsil MADDE 7 – (1) Taraflar sözlü savunma toplantısına bizzat katılabilecekleri gibi, yetkili temsilcileri

vasıtasıyla da katılabilirler. (2) Temsilcinin avukat unvanını haiz olması gerekmez. Tarafları toplantıda kimlerin temsil edeceğinin, bu

kişilerin temsil yetkisini gösterir belgeler ile birlikte en geç toplantıdan yedi gün öncesine kadar Kuruma bildirilmesi asıldır. Zorunlu hallerde Başkan, bu süre içinde bildirilmemiş temsilcilerin dinlenmesine de izin verebilir. Bu şekilde bildirilen temsilci sayısı, toplantı yerinin fiziki imkânları ve sürenin daha etkin kullanımı gibi gerekçelerle Başkanlık tarafından kısıtlanabilir.

(3) Tüzel kişiliğe sahip olmayan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin ortakları veya üyeleri toplantıya ayrı ayrı katılabilecekleri gibi, ortak bir temsilci ile de katılabilirler.

(4) Bu madde hükümleri toplantıya katılan şikâyetçiler ve üçüncü kişiler bakımından da geçerlidir. Dinleyiciler MADDE 8 – (1) Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenlerin bu talepleri, toplantı

saatinden makul bir süre önce toplantı mahallinde hazır bulunmaları koşuluyla, toplantı salonunun fiziki imkânları ölçüsünde ve salona geliş sırasına göre karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alenilik ve Gizli Oturum

Toplantının aleniyeti ve gizli oturum kararı MADDE 9 – (1) Sözlü savunma toplantıları açık olarak yapılır. Genel ahlakın ve ticari sırların korunması

gerekçesi ile sözlü savunma toplantısının gizli olarak yapılmasına karar verilebilir. (2) Gizli oturum kararı Kurul tarafından resen alınabileceği gibi, tarafların yazılı olarak başvurmaları üzerine

de alınabilir. (3) Taraflar, sözlü savunmalarının kısmen veya tamamen gizli oturumda yapılmasına ilişkin taleplerini en geç,

ispat vasıtalarının sunulmasına ilişkin sürenin sonuna kadar Kurula yazılı olarak bildirebilirler. Bu süre geçirildikten sonra yapılan gizlilik talebi kabul edilmez.

(4) Gizlilik talebinde bulunan taraflar, sözlü savunmalarında kullanacakları ispat vasıtalarının yanı sıra, yapacakları sunumun temel unsurlarını içeren bir taslağını, toplantıdan en geç yedi gün önce Kurula iletirler. Gizlilik niteliğine sahip dokümanlar, açık ve görülebilir bir şekilde “gizlidir” ya da “ticari sır içermektedir” ifadeleri ile işaretlenir ve bu dokümanların gizlilik içeren bir nüshasıyla birlikte, yalnızca gizlilik içeren kısımlarının çıkarılmış ya da kapatılmış olduğu, gizlilik içermeyen bir nüshası da Kurula sunulur.

(5) Ticari sırların korunması gerekçesiyle gizlilik talebinde bulunan taraf, işaretlenen bütün bilgiler bakımından, bunların neden ticari sır olarak kabul edilmesi gerektiğini, söz konusu ticari sırların açıklanmasının kendisi bakımından nasıl bir zarara yol açacağını ve bunların korunması için sunumun hangi kısımlarının gizli yapılması gerektiğini gerekçeleriyle açıklamakla yükümlüdür.

(6) Kurul, gizlilik talebini sözlü savunma toplantısından evvel değerlendirerek karara bağlar. Kurul, bu talebi kısmen ya da tamamen kabul ya da reddedebilir. Kurulun bu talebe ilişkin olarak aldığı kararın gerekçesi, nihai kararda yer alır.

Gizli oturum uygulaması MADDE 10 – (1) Gizli oturumda, ilgili taraf, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili görevli Kurum personeli

dışındaki bütün kişiler salon dışına çıkarılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İspat Vasıtaları

İspat vasıtaları ve bildirim MADDE 11 – (1) Taraflar, sözlü savunmada Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun İkinci Babının

Sekizinci Faslında düzenlenen her türlü delil ve ispat vasıtasından yararlanabilirler. (2) Sözlü savunma toplantısından en geç yedi gün önce taraflar sözlü savunmada yararlanacakları ispat

vasıtalarını Kurula bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde bildirilmemiş ispat vasıtalarından yararlanılamaz. (3) Sunuma ilişkin metin ya da slayt gibi diğer dokümanların da aynı süre içinde bildirilmesi esastır. Aksi

halde, bu dokümanlar; kayda alınmak ve Kurul üyeleri ve soruşturma heyetine dağıtımını temin etmek için sunumu yapacak tarafça çoğaltılarak toplantı başlamadan önce görevlilere teslim edilir.

(4) Bu madde hükümleri toplantıya katılan şikâyetçiler ve üçüncü kişiler bakımından da geçerlidir. Tanık MADDE 12 – (1) Taraflar, belirli konuların aydınlatılması için tanık dinletebilir. � (2) Tanık gösteren taraf, tanık dinletmek istediği konuyu ve dinlenmesi istenen tanıkların bir listesi ile birlikte

bu kişilerin konu ile ilgilerine dair açıklamayı içeren bir yazıyı 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde

Kurula sunar. Usulüne uygun olarak Kurula bildirilmeyen kişiler tanık olarak dinlenilmez. Tanıkların toplantıda hazır bulundurulma sorumluluğu taraflara aittir.

(3) Kurul, tanıklardan bir kısmının tanıklığı ile ispat edilmek istenen husus hakkında yeter derecede bilgi edindiği kanaatine varırsa, geri kalanların dinlenmemesine karar verebilir.

(4) Kurul tanıkları ayrı ayrı dinler. Tanıklar gerektiğinde yüzleştirilirler. Uzman görüşü MADDE 13 – (1) Taraflar, dosya konusu olayla ilgili olarak, konunun uzmanlarından bilimsel görüş

alabilirler. (2) Kurul, talep üzerine veya resen, kendisinden görüş alınan uzman kişinin Toplantıda dinlenmesine karar

verebilir. (3) Savunmasında uzman görüşüne başvuracak olan taraf, uzman görüşü ile birlikte, eğer görüş niceliksel

analizler de içeriyorsa bu analizlerin dayandığı her türlü veriyi ve analizi 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde Kurula sunar.

BEŞİNCİ BÖLÜM Toplantının İcrasına İlişkin Hususlar

Sözlü savunma süresi MADDE 14 – (1) Sözlü savunma toplantıları birbirini izleyen en çok beş oturumda tamamlanır ve bir gün

içinde yapılan çeşitli toplantılar bir oturum sayılır. Toplantının yönetimi MADDE 15 – (1) Sözlü savunma toplantılarını Başkan yönetir. Toplantı, Başkan dâhil en az beş Kurul

üyesinin katılımı ile yapılır. (2) Toplantı, açık yoklama ile başlar. Toplantıya taraflardan hiçbiri katılmamış ise Başkan toplantıyı

sonlandırır. (3) Yoklamanın ardından ilk olarak iddiaların ve dosyanın içeriğini kısaca özetlemek üzere soruşturma

heyetine söz verilir. Soruşturma heyetinin sunumundan sonra sırayla varsa önce şikâyetçilere, üçüncü kişilere ve Bakanlığa, ardından da taraflara ad/unvan bakımından alfabetik sıraya göre söz hakkı verilir. Başkan, resen veya tarafların talebi üzerine bu sırayı değiştirebilir.

(4) Kurul, sözlü savunma toplantısında tarafları ve varsa şikâyetçi ve üçüncü kişileri ayrı ayrı veya birlikte dinleyebilir.

(5) Toplantıda Başkan ve Kurul üyeleri, taraflara ve varsa şikâyetçi, üçüncü kişi, tanık ve uzman kişilere sözlerini açıklaması veya tamamlaması için soru yöneltebilirler. Son söz taraflara aittir.

Toplantının düzeni MADDE 16 – (1) Toplantının düzeninden Başkan sorumludur. Başkan, oturumların sükunet içerisinde,

sağlıklı, tarafsız ve eksiksiz olarak tamamlanabilmesi için gereken tüm tedbirleri alır. (2) Konuşmalar saygı dairesi içinde yapılır. Toplantının sağlıklı bir şekilde yürümesine engel olacak nitelikte

davranışlarda bulunulması halinde Başkan, durumun gereğine göre ilgili kişileri uyarabilir ya da doğrudan toplantı salonu dışına çıkarabilir.

Fiziki altyapı MADDE 17 – (1) Tarafların makul bir süre önceden bildirmeleri halinde gerekli görülürse, tercüman, işaret

dili tercümanı ve tekerlekli sandalye gibi özel ekipman ve imkanlar Kurum tarafından sağlanabilir. Kayıt MADDE 18 – (1) Toplantı salonunda Kurum’un ses ve/veya görüntü kayıt tertibatı bulunur ve toplantının

tamamı kayıt altına alınır. Toplantının ertelenmesi MADDE 19 – (1) Kurul, zaruret halinde toplantının yapılmasını ileri bir tarihe erteleyebilir. Erteleme kararı

taraflara tefhim ya da tebliğ edilir, varsa şikâyetçi ve üçüncü kişiler ile Bakanlığa bildirilir ve Kurum internet sayfasından duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM Son Hükümler

Mevcut toplantılar GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yürürlüğe girmesinden önce yapılmasına karar verilmiş olan sözlü

savunma toplantılarına uygulanmaz. Yürürlük MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

REKABET KURULU NEZDİNDE YAPILAN SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTILARI HAKKINDA TEBLİĞİ GENEL

GEREKÇESİ

(1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 46 ve 47 nci maddelerinde düzenlenen sözlü savunma toplantısı, savunma hakkının daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan, usule ilişkin güvencelerden birisidir. Sözlü savunma toplantısı zorunlu olmamakla birlikte, taraflar savunmalarını sözlü olarak daha iyi yapacaklarını düşünüyorlarsa, süresi içinde bu yöndeki taleplerini iletmeleri halinde sözlü savunma toplantısı yapılır. Ayrıca Rekabet Kurulu, sözlü savunma toplantısı yapılmasını gerekli görmesi halinde, tarafların talebi olmaksızın, kendiliğinden de sözlü savunma toplantısı yapılmasına karar verebilir.

(2) 4054 sayılı Kanun uyarınca soruşturma sürecinde taraflara, biri soruşturmanın başlangıcında, ikisi de soruşturma raporunun tebliğinden sonra olmak üzere üç yazılı savunma hakkı ve yazılı savunmalara ilişkin sürecin sonunda da bir sözlü savunma hakkı tanınmaktadır. Kanunun 46 ve 47 nci maddeleri uyarınca sözlü savunma toplantısı, soruşturma safhasının bitiminden itibaren belirli süreler içinde tamamlanmak zorunda olup, en çok birbirini takip eden beş oturum ile sınırlandırılmıştır. Bu itibarla, sözlü savunmanın ana gayesi, soruşturma taraflarının bütün savunmalarını bu yolla sunmaları değil, esasen daha önce sunmuş oldukları yazılı savunmalardaki hususlardan, önemli gördükleri ve Kurulun dikkatini çekmek istedikleri esaslı noktaları bir kez de Rekabet Kurulu önünde şifahen sunmalarına imkân sağlamak ve Kurulun, tarafları ve diğer ilgileri dinleyerek ve gerektiğinde sorular sorarak, nihai kararını oluşturmasına yardımcı olmaktır. Bu çerçevede sözlü savunma sunumlarının, önemli noktalara odaklanması ve makul bir süre içinde tamamlanması önemlidir.

(3) Kanunun 47 nci maddesi gereğince, sözlü savunma toplantılarının aleni olarak yapılması esas olup, genel ahlakın ve ticari sırların korunması amacıyla Kurul, sözlü savunma toplantısının gizli olarak yapılmasına karar verebilecektir. Bu esas doğrultusunda, gizli oturum kararı verilebilmesi için, buna ilişkin taleplerin, sözlü savunma toplantısından makul bir süre öncesinde, gerekçeleriyle birlikte Kurula iletilmesi gerekmektedir. Gizli oturum talebinin kabul edilmesi ya da resen bu yönde karar alınması, sözlü savunmanın tamamının gizli yapılacağı anlamına gelmez. Bu sebeple, gizli oturumlar için tahsis olunan süre, amaca aykırı ve aleniyet prensibinin dolanılması maksadıyla kullanılamaz.

(4) Yukarıda yer verilen hususlar dışında, Kanunun 47 nci maddesinde, ilgili tarafların sözlü savunmada Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun İkinci Babının Sekizinci Faslında düzenlenen her türlü delilden yararlanabilecekleri, sözlü savunmada kullanacakları ispat vasıtalarını en geç sözlü savunma toplantısından yedi gün önce Kurula bildirmekle yükümlü oldukları ve doğrudan ya da dolaylı menfaati bulunan kişilerin de sözlü savunma toplantısına katılabilecekleri düzenlenmektedir. İşbu Tebliğ ile, bu hususlara ilişkin usul ve esasların daha ayrıntılı olarak açıklanması amaçlanmıştır.

(5) Rekabet Kurulu, yukarıda yer verilen açıklamaları dikkate alarak, etkinlik, şeffaflık ve hukuki belirlilik ilkelerinden hareketle, sözlü savunma toplantılarına ilişkin olarak tarafların haklarını tam ve etkin bir şekilde kullanabilmelerini temin etmek, tarafların, şikâyetçilerin ve diğer menfaat sahiplerinin katılımlarının ve gizlilik uygulamalarının ne şekilde olacağını tespit ve ilan etmek ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunları bertaraf etmek üzere, sözlü savunma toplantılarına ilişkin usul ve esaslara dair bu Tebliği çıkarmıştır.