About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Denmark

DK116

Back

Lov om ikraftsættelse i Grønland af visse danske love på den industrielle restsbeskyttelses område (LOV nr. 87 af 16. marts 1960)

 Lov om ikraftsættelse i Grønland af visse danske love på den industrielle restsbeskyttelses område

Lo/' /ti. g,- /lj 16. //Iarts l!Jao.

Lov om ikraftsættelse i Grønland af visse danske love på den industrielle retsbeskyttelses område.

VI FREDERIK DEX NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters,

Hertug tj! Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenuorg, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

G'ivet på Christiansborg slot, den 16. marts 1960.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIKR. Kjeld Philip.

J H. SCHULTZ.I./< K081SNtlAVN

14520

§ l. Fra nærværende lovs ikrafttræden finder de nedennævnte love med dertil hø­ rende administrative bestemmelser anven­ delse i Grønland med de i §§ 2 og 3 angivne ændringer:

1. Patentlov, jfr. lovbekendtgørelse nr. 361 af 19. december 1958.

2. Lov nr. 142 af 29. april 1955 om arbejds­ tageres opfindelser, jfr. lov nr. 336 af 19. december 1959.

3. Lov om mønstre, jfr. lovbekendtgørelse nr. 193 af 1. september 1936.

4. Lov om uretmæssig konkurrence og vare­ betegnelse §§ 1-4 og 9-18, jfr. lovbekendt­ gøreise nr. 145 af 1. maj 1959.

Hvor der i nogen af de forannævnte love eller de dertil hørende administrative be­ stemmelser måtte være anvendt udtrykkene "her i landet" eller "i landet", skal disse udtryk anses at omfatte også Grønland.

§ 2. De i henhold til de i l nævnte love ved nærværende lovs ikrafttræden bestående rettigheder har gyldighed i Grønland.

Patent- og mønsterrettigheder kan dog ikke gøre ga.'ldende i Grønland over for den, som inden denne lovs ikrafttræden har taget de pågældende opfindelser og mønstre i brug i Grønland eller har truffet de væsent­ lige foranstaltninger hertil.

§ 3. Retssager, der i henhold til de nævnte love rejses mod personer og virksomheder hjemmehørende i Grønland, behandles af Grønlands landsret som første instans.

I stedet for de i lovene hjemlede straffe anvendes advarsel eller bøde.

§ 4. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes ved kongelig anordning. Loven skal dog senest sættes i kraft den l. okto­ ber 1960.