À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Danemark

DK116

Retour

Lov om ikraftsættelse i Grønland af visse danske love på den industrielle restsbeskyttelses område (LOV nr. 87 af 16. marts 1960)

 Lov om ikraftsættelse i Grønland af visse danske love på den industrielle restsbeskyttelses område

Lo/' /ti. g,- /lj 16. //Iarts l!Jao.

Lov om ikraftsættelse i Grønland af visse danske love på den industrielle retsbeskyttelses område.

VI FREDERIK DEX NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters,

Hertug tj! Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenuorg, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

G'ivet på Christiansborg slot, den 16. marts 1960.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIKR. Kjeld Philip.

J H. SCHULTZ.I./< K081SNtlAVN

14520

§ l. Fra nærværende lovs ikrafttræden finder de nedennævnte love med dertil hø­ rende administrative bestemmelser anven­ delse i Grønland med de i §§ 2 og 3 angivne ændringer:

1. Patentlov, jfr. lovbekendtgørelse nr. 361 af 19. december 1958.

2. Lov nr. 142 af 29. april 1955 om arbejds­ tageres opfindelser, jfr. lov nr. 336 af 19. december 1959.

3. Lov om mønstre, jfr. lovbekendtgørelse nr. 193 af 1. september 1936.

4. Lov om uretmæssig konkurrence og vare­ betegnelse §§ 1-4 og 9-18, jfr. lovbekendt­ gøreise nr. 145 af 1. maj 1959.

Hvor der i nogen af de forannævnte love eller de dertil hørende administrative be­ stemmelser måtte være anvendt udtrykkene "her i landet" eller "i landet", skal disse udtryk anses at omfatte også Grønland.

§ 2. De i henhold til de i l nævnte love ved nærværende lovs ikrafttræden bestående rettigheder har gyldighed i Grønland.

Patent- og mønsterrettigheder kan dog ikke gøre ga.'ldende i Grønland over for den, som inden denne lovs ikrafttræden har taget de pågældende opfindelser og mønstre i brug i Grønland eller har truffet de væsent­ lige foranstaltninger hertil.

§ 3. Retssager, der i henhold til de nævnte love rejses mod personer og virksomheder hjemmehørende i Grønland, behandles af Grønlands landsret som første instans.

I stedet for de i lovene hjemlede straffe anvendes advarsel eller bøde.

§ 4. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes ved kongelig anordning. Loven skal dog senest sættes i kraft den l. okto­ ber 1960.