About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Sweden

SE166

Back

Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket (Ändring införd: t.o.m. 2018:15)

 Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Svensk författningssamling 2008:1421

t.o.m. SFS 2018:15

SFS nr: 2008:1421 Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet Utfärdad: 2008­12­18 Ändrad: t.o.m. SFS 2018:15 Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Uppgifter

1 §/Upphör att gälla U:2018­03­01/ Kungl. biblioteket är nationalbibliotek och arkiv för ljud­ och bilddokument och rörliga bilder samt fullgör dokumenterande uppgifter och

serviceuppgifter. Myndigheten ska

1. ta emot, förvara, beskriva och tillhandahålla den svenska tryckproduktionen i dess helhet och

sådana dokument för elektronisk återgivning som avses i 10 § första stycket lagen (1993:1392)

om pliktexemplar av dokument,

2. ta emot, förvara och i enlighet med 6 § förordningen (2008:1420) om pliktexemplar av

dokument tillhandahålla pliktexemplar av filmer, fonogram, videogram, sådana dokument för

elektronisk återgivning som avses i 14 § tredje stycket lagen om pliktexemplar av dokument och

upptagningar av ljudradio­ och televisionsprogram, och

3. inom sitt verksamhetsområde vara en resurs för forskning i rollen som främst humanistiskt och

samhällsvetenskapligt forskningsbibliotek och främja den svenska forskningens kvalitet genom

att tillhandahålla en effektiv forskningsinfrastruktur. Förordning (2013:1050).

1 §/Träder i kraft I:2018­03­01/ Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och ska främja den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling genom att

tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur. Förordning (2018:15).

2 §/Upphör att gälla U:2018­03­01/Myndigheten ska även 1. fullgöra de uppgifter som följer av

­ lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument,

­ lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material,

­ förordningen (2008:1420) om pliktexemplar av dokument och

­ förordningen (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material,

2. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla utomlands utgivna publikationer med svensk

anknytning,

3. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla en representativ samling utländsk litteratur, särskilt

inom samhällsvetenskap och humaniora,

4. vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker och annat tryck, handskrifter, kartor

och bilder,

5. framställa nationalbibliografin,

6. svara för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek när det gäller digitalisering och

digitalt tillgängliggörande, och

7. analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet. Förordning (2012:867).

2 §/Träder i kraft I:2018­03­01/Myndigheten ska samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt och digitalt material som behövs för att fullgöra myndighetens uppgifter. Förordning

(2018:15).

3 §/Upphör att gälla U:2018­03­01/Myndigheten får som deposition eller gåva ta emot eller på annat sätt förvärva sådana dokument som avses i 2 § 2 och 4, andra upptagningar av ljud och

rörlig bild än sådana som avses i 1 § 2 och sådana framställningar i skrift, ljud eller rörlig bild

som är avsedda att användas tillsammans med upptagningarna. Förordning (2011:942).

3 §/Träder i kraft I:2018­03­01/Myndigheten ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i enlighet med 18 § bibliotekslagen (2013:801).

Myndigheten ska tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av

digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet.

Myndigheten ska tillhandahålla en fullgod och heltäckande datakälla för utvärdering av svenska

vetenskapliga publikationer. Förordning (2018:15).

/Rubriken träder i kraft I:2018­03­01/

Ledning

4 § /Upphör att gälla U:2018­03­01 genom förordning 2018:15)./ Myndigheten ska i fråga om de dokument som avses i 1 § 2 och 3 §

1. vårda de samlingar som förvaras hos myndigheten samt förvara dem på ett betryggande sätt,

och

2. gallra samlingarna i den utsträckning som behövs. Förordning (2011:942).

4 §/Träder i kraft I:2018­03­01/Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2018:15).

5 § /Upphör att gälla U:2018­03­01 genom förordning 2018:15)./ Myndigheten ska ha en nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling

inom området. Myndigheten ska särskilt ansvara för

1. biblioteksstatistik enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen

(2001:100) om den officiella statistiken,

2. de nationella bibliotekssystemen LIBRIS, och

3. den uppföljning som myndigheten ska göra tillsammans med de regionala

biblioteksverksamheterna och kommunerna av hur de biblioteksplaner som kommuner och

landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) har utformats och hur de används.

Myndigheten ska också verka för utveckling och samordning av digitala tjänster och system

inom biblioteksväsendet. Förordning (2013:1050).

5 §/Träder i kraft I:2018­03­01/ Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2018:15).

/Rubriken träder i kraft I:2018­03­01/

Anställningar och uppdrag

6 § /Upphör att gälla U:2018­03­01 genom förordning 2018:15)./ Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde främja internationellt samarbete och samverka med utländska institutioner

och internationella organisationer.

6 §/Träder i kraft I:2018­03­01/ Riksbibliotekarien är myndighetschef. Förordning (2018:15).

/Rubriken upphör att gälla U:2018­03­01/

Ledning

/Rubriken träder i kraft I:2018­03­01/

Personalansvarsnämnd

7 § /Ny beteckning 4 § U:2018­03­01/ Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 §/Träder i kraft I:2018­03­01/ Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2018:15).

/Rubriken träder i kraft I:2018­03­01/

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § /Ny beteckning 5 § U:2018­03­01/ Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består

av högst tio ledamöter.

8 §/Träder i kraft I:2018­03­01/Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2018:15).

/Rubriken upphör att gälla U:2018­03­01/

Anställningar och uppdrag

/Rubriken träder i kraft I:2018­03­01/

Undantag från myndighetsförordningen

9 § /Ny beteckning 6 § U:2018­03­01/ Riksbibliotekarien är myndighetschef.

9 §/Träder i kraft I:2018­03­01/ Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol. Förordning (2018:15).

/Rubriken upphör att gälla U:2018­03­01/

Personalansvarsnämnd

10 § /Ny beteckning 7 § U:2018­03­01/ Vid myndigheten ska det finnas en

personalansvarsnämnd.

/Rubriken upphör att gälla U:2018­03­01/

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § /Ny beteckning 8 § U:2018­03­01/ Myndigheten ska tillämpa

personalföreträdarförordningen (1987:1101).

/Rubriken upphör att gälla U:2018­03­01/

Undantag från myndighetsförordningen

12 § /Ny beteckning 9 § U:2018­03­01/ Följande bestämmelse i myndighetsförordningen

(2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.