À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Suède

SE166

Retour

Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket (Ändring införd: t.o.m. 2018:15)

 Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Svensk författningssamling 2008:1421

t.o.m. SFS 2018:15

SFS nr: 2008:1421 Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet Utfärdad: 2008­12­18 Ändrad: t.o.m. SFS 2018:15 Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Uppgifter

1 §/Upphör att gälla U:2018­03­01/ Kungl. biblioteket är nationalbibliotek och arkiv för ljud­ och bilddokument och rörliga bilder samt fullgör dokumenterande uppgifter och

serviceuppgifter. Myndigheten ska

1. ta emot, förvara, beskriva och tillhandahålla den svenska tryckproduktionen i dess helhet och

sådana dokument för elektronisk återgivning som avses i 10 § första stycket lagen (1993:1392)

om pliktexemplar av dokument,

2. ta emot, förvara och i enlighet med 6 § förordningen (2008:1420) om pliktexemplar av

dokument tillhandahålla pliktexemplar av filmer, fonogram, videogram, sådana dokument för

elektronisk återgivning som avses i 14 § tredje stycket lagen om pliktexemplar av dokument och

upptagningar av ljudradio­ och televisionsprogram, och

3. inom sitt verksamhetsområde vara en resurs för forskning i rollen som främst humanistiskt och

samhällsvetenskapligt forskningsbibliotek och främja den svenska forskningens kvalitet genom

att tillhandahålla en effektiv forskningsinfrastruktur. Förordning (2013:1050).

1 §/Träder i kraft I:2018­03­01/ Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och ska främja den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling genom att

tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur. Förordning (2018:15).

2 §/Upphör att gälla U:2018­03­01/Myndigheten ska även 1. fullgöra de uppgifter som följer av

­ lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument,

­ lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material,

­ förordningen (2008:1420) om pliktexemplar av dokument och

­ förordningen (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material,

2. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla utomlands utgivna publikationer med svensk

anknytning,

3. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla en representativ samling utländsk litteratur, särskilt

inom samhällsvetenskap och humaniora,

4. vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker och annat tryck, handskrifter, kartor

och bilder,

5. framställa nationalbibliografin,

6. svara för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek när det gäller digitalisering och

digitalt tillgängliggörande, och

7. analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet. Förordning (2012:867).

2 §/Träder i kraft I:2018­03­01/Myndigheten ska samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt och digitalt material som behövs för att fullgöra myndighetens uppgifter. Förordning

(2018:15).

3 §/Upphör att gälla U:2018­03­01/Myndigheten får som deposition eller gåva ta emot eller på annat sätt förvärva sådana dokument som avses i 2 § 2 och 4, andra upptagningar av ljud och

rörlig bild än sådana som avses i 1 § 2 och sådana framställningar i skrift, ljud eller rörlig bild

som är avsedda att användas tillsammans med upptagningarna. Förordning (2011:942).

3 §/Träder i kraft I:2018­03­01/Myndigheten ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i enlighet med 18 § bibliotekslagen (2013:801).

Myndigheten ska tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av

digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet.

Myndigheten ska tillhandahålla en fullgod och heltäckande datakälla för utvärdering av svenska

vetenskapliga publikationer. Förordning (2018:15).

/Rubriken träder i kraft I:2018­03­01/

Ledning

4 § /Upphör att gälla U:2018­03­01 genom förordning 2018:15)./ Myndigheten ska i fråga om de dokument som avses i 1 § 2 och 3 §

1. vårda de samlingar som förvaras hos myndigheten samt förvara dem på ett betryggande sätt,

och

2. gallra samlingarna i den utsträckning som behövs. Förordning (2011:942).

4 §/Träder i kraft I:2018­03­01/Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2018:15).

5 § /Upphör att gälla U:2018­03­01 genom förordning 2018:15)./ Myndigheten ska ha en nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling

inom området. Myndigheten ska särskilt ansvara för

1. biblioteksstatistik enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen

(2001:100) om den officiella statistiken,

2. de nationella bibliotekssystemen LIBRIS, och

3. den uppföljning som myndigheten ska göra tillsammans med de regionala

biblioteksverksamheterna och kommunerna av hur de biblioteksplaner som kommuner och

landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) har utformats och hur de används.

Myndigheten ska också verka för utveckling och samordning av digitala tjänster och system

inom biblioteksväsendet. Förordning (2013:1050).

5 §/Träder i kraft I:2018­03­01/ Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2018:15).

/Rubriken träder i kraft I:2018­03­01/

Anställningar och uppdrag

6 § /Upphör att gälla U:2018­03­01 genom förordning 2018:15)./ Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde främja internationellt samarbete och samverka med utländska institutioner

och internationella organisationer.

6 §/Träder i kraft I:2018­03­01/ Riksbibliotekarien är myndighetschef. Förordning (2018:15).

/Rubriken upphör att gälla U:2018­03­01/

Ledning

/Rubriken träder i kraft I:2018­03­01/

Personalansvarsnämnd

7 § /Ny beteckning 4 § U:2018­03­01/ Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 §/Träder i kraft I:2018­03­01/ Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2018:15).

/Rubriken träder i kraft I:2018­03­01/

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § /Ny beteckning 5 § U:2018­03­01/ Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består

av högst tio ledamöter.

8 §/Träder i kraft I:2018­03­01/Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2018:15).

/Rubriken upphör att gälla U:2018­03­01/

Anställningar och uppdrag

/Rubriken träder i kraft I:2018­03­01/

Undantag från myndighetsförordningen

9 § /Ny beteckning 6 § U:2018­03­01/ Riksbibliotekarien är myndighetschef.

9 §/Träder i kraft I:2018­03­01/ Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol. Förordning (2018:15).

/Rubriken upphör att gälla U:2018­03­01/

Personalansvarsnämnd

10 § /Ny beteckning 7 § U:2018­03­01/ Vid myndigheten ska det finnas en

personalansvarsnämnd.

/Rubriken upphör att gälla U:2018­03­01/

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § /Ny beteckning 8 § U:2018­03­01/ Myndigheten ska tillämpa

personalföreträdarförordningen (1987:1101).

/Rubriken upphör att gälla U:2018­03­01/

Undantag från myndighetsförordningen

12 § /Ny beteckning 9 § U:2018­03­01/ Följande bestämmelse i myndighetsförordningen

(2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.