About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Hungary

HU107

Back

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet a Magyar Formatervezési Díjról (Hatály: 2011.I.1-től)

 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet Hatály: 2011.I.1-től

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet

a Magyar Formatervezési Díjról

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

(1) A kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismeréseként Magyar Formatervezési Díjat (a továbbiakban: Díj) alapítok.

(2) A Díj nyilvános pályázat útján nyerhető el. (3) A díjazott a Díj odaítélését igazoló oklevelet és pénzjutalmat kap. A Díjjal járó pénzjutalom

összegét a Magyar Formatervezési Tanács (a továbbiakban: MFT) javaslatára a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) az éves költségvetése terhére biztosítja.

(4) A (3) bekezdés szerinti pénzjutalom összege Díjanként a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti mindenkori illetményalap tizenötszörös összegének megfelelő összeg.

(5) A Díj termék-, vizuális kommunikáció-, terv- és diákkategóriában adható. (6) A termékkategóriában öt, a vizuális kommunikáció-, a terv- és a diákkategóriában három-

három Díj adható. (7) A Díjban részesülő személyek nevét kategóriánként, továbbá – termékkategória esetén – a

gyártó nevét a minisztérium, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) hivatalos lapjában közzé kell tenni.

(8) A Díjat a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) adja át ünnepélyes keretek között.

2. §

(1) A Díj mellett – egyéni felajánlás alapján – különdíj adható. (2) A díjazottak – az (1) bekezdésben említett különdíj díjazottjai kivételével – a kiemelkedő

formatervezői teljesítményt elismerő, e rendelet melléklete szerinti megjelölésnek a díjazott alkotás tekintetében történő használatára jogosultak.

3. §

(1) A minisztérium az MFT közreműködésével a Díj nyilvános pályázatáról évente pályázati felhívást tesz közzé, amely a következőket tartalmazza:

a) a termék-, a vizuális kommunikáció-, a terv- és a diákkategória meghatározása; b) pályázati feltételek; c) a pályázatok értékelésének szempontjai; d) a pénzjutalom összege; e) a különdíjak felajánlói, valamint a felajánlott különdíj; f) a pályázatokat elbíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) névsora;

1

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet Hatály: 2011.I.1-től

g) egyéb, a pályázat szempontjából lényeges tájékoztatás. (2) A pályázati felhívást a minisztérium és a Hivatal hivatalos lapjában, valamint két országos

napilapban kell közzétenni. (3) Pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági

társaság nyújthat be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség tagállamának területén van.

(4) A Díj elnyerésére irányuló nyilvános pályázati eljárást az MFT folytatja le. Az adományozás rendjéről szóló szabályzatot az MFT javaslatára a miniszter hagyja jóvá.

(5) A Díj odaítélésére a bizottság szakmai javaslatot tesz, majd a miniszter felhatalmazása alapján a Hivatal elnöke dönt.

(6) Az MFT a bizottság javaslata alapján a díjazott munkákat az e célra szervezett kiállításon bemutatja. A kiállítás költségeit az MFT viseli.

4. §

(1) A pályázatok elbírálását bizottság végzi, amely legalább öt, legfeljebb tizenkét tagból áll. A bizottság munkáját ügyrend alapján végzi, amelyet – az MFT javaslata alapján – maga állapít meg.

(2) A bizottság tagjait az MFT elnökének javaslatára az MFT kéri fel. A javaslat összeállításához az MFT elnöke véleményt kér az érintett szakmai és érdek-képviseleti szervezetektől.

(3) A bizottság tagjainak megbízatása egy évre szól. A bizottság tagját közreműködéséért díjazás illeti meg.

(4) A bizottság a pályázatok elbírálása során szakértőket vehet igénybe. (5) A bizottság tagjainak díjazásával járó, valamint a pályázat lebonyolításával kapcsolatos

egyéb költségeket az MFT viseli.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 17/2005. (III. 26.) GKM rendelethez

1. A Díj vizuális azonosító jele az 1. ábrán látható szimbólum, amely önmagában, vagy a Díj szöveges megnevezése és az évente változó évszám hozzákapcsolásával kizárólag a 2. és a 3. ábrán bemutatott módon használható.

2. A jel egy természeti forma kétdimenziós, emblematikus leképzése. A jelhez az 1. pontban foglaltakon túl más szöveg vagy az adott szöveg más módon nem rendelhető. Vizuális azonosítóként nem szabad a jelet arányaiban megváltoztatni, forgatni, tükrözni, egy egységnek számító felületen többszörözni, alkotóelemeinek egymáshoz való elhelyezkedését megváltoztatni.

3. A jel legkisebb, illetve legnagyobb felhasználási méretét a mindenkori felhasználás során adott anyagminőség és a megjelenítéshez használt technika függvényében kell meghatározni, megőrizve a jel és a hozzá tartozó szöveg torzulásmentes, eredeti rajzolati minőségét.

2

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet Hatály: 2011.I.1-től

4. A jelet színesen – a Díj rendezvényeihez kapcsolódva – kizárólag az MFT használhatja, minden évben az adott évhez rendelt, az MFT által megállapított színnel. Más jelekkel (emblémákkal, logotípiákkal) egy felületen való használata esetén a jel csak fekete (pozitív) vagy fehér (negatív) színben alkalmazható, a hordozó felület tónuserősségének függvényében. A jel tárgyakon színes (nyomtatott, festett) formában nem használható. Megjelenítését a tárgy anyagfelületétől eltérő felületi minőség vagy eltérő felületi szint kialakításával kell megoldani.

3