Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Hungría

HU107

Atrás

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet a Magyar Formatervezési Díjról (Hatály: 2011.I.1-től)

 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet Hatály: 2011.I.1-től

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet

a Magyar Formatervezési Díjról

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

(1) A kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismeréseként Magyar Formatervezési Díjat (a továbbiakban: Díj) alapítok.

(2) A Díj nyilvános pályázat útján nyerhető el. (3) A díjazott a Díj odaítélését igazoló oklevelet és pénzjutalmat kap. A Díjjal járó pénzjutalom

összegét a Magyar Formatervezési Tanács (a továbbiakban: MFT) javaslatára a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) az éves költségvetése terhére biztosítja.

(4) A (3) bekezdés szerinti pénzjutalom összege Díjanként a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti mindenkori illetményalap tizenötszörös összegének megfelelő összeg.

(5) A Díj termék-, vizuális kommunikáció-, terv- és diákkategóriában adható. (6) A termékkategóriában öt, a vizuális kommunikáció-, a terv- és a diákkategóriában három-

három Díj adható. (7) A Díjban részesülő személyek nevét kategóriánként, továbbá – termékkategória esetén – a

gyártó nevét a minisztérium, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) hivatalos lapjában közzé kell tenni.

(8) A Díjat a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) adja át ünnepélyes keretek között.

2. §

(1) A Díj mellett – egyéni felajánlás alapján – különdíj adható. (2) A díjazottak – az (1) bekezdésben említett különdíj díjazottjai kivételével – a kiemelkedő

formatervezői teljesítményt elismerő, e rendelet melléklete szerinti megjelölésnek a díjazott alkotás tekintetében történő használatára jogosultak.

3. §

(1) A minisztérium az MFT közreműködésével a Díj nyilvános pályázatáról évente pályázati felhívást tesz közzé, amely a következőket tartalmazza:

a) a termék-, a vizuális kommunikáció-, a terv- és a diákkategória meghatározása; b) pályázati feltételek; c) a pályázatok értékelésének szempontjai; d) a pénzjutalom összege; e) a különdíjak felajánlói, valamint a felajánlott különdíj; f) a pályázatokat elbíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) névsora;

1

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet Hatály: 2011.I.1-től

g) egyéb, a pályázat szempontjából lényeges tájékoztatás. (2) A pályázati felhívást a minisztérium és a Hivatal hivatalos lapjában, valamint két országos

napilapban kell közzétenni. (3) Pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági

társaság nyújthat be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség tagállamának területén van.

(4) A Díj elnyerésére irányuló nyilvános pályázati eljárást az MFT folytatja le. Az adományozás rendjéről szóló szabályzatot az MFT javaslatára a miniszter hagyja jóvá.

(5) A Díj odaítélésére a bizottság szakmai javaslatot tesz, majd a miniszter felhatalmazása alapján a Hivatal elnöke dönt.

(6) Az MFT a bizottság javaslata alapján a díjazott munkákat az e célra szervezett kiállításon bemutatja. A kiállítás költségeit az MFT viseli.

4. §

(1) A pályázatok elbírálását bizottság végzi, amely legalább öt, legfeljebb tizenkét tagból áll. A bizottság munkáját ügyrend alapján végzi, amelyet – az MFT javaslata alapján – maga állapít meg.

(2) A bizottság tagjait az MFT elnökének javaslatára az MFT kéri fel. A javaslat összeállításához az MFT elnöke véleményt kér az érintett szakmai és érdek-képviseleti szervezetektől.

(3) A bizottság tagjainak megbízatása egy évre szól. A bizottság tagját közreműködéséért díjazás illeti meg.

(4) A bizottság a pályázatok elbírálása során szakértőket vehet igénybe. (5) A bizottság tagjainak díjazásával járó, valamint a pályázat lebonyolításával kapcsolatos

egyéb költségeket az MFT viseli.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 17/2005. (III. 26.) GKM rendelethez

1. A Díj vizuális azonosító jele az 1. ábrán látható szimbólum, amely önmagában, vagy a Díj szöveges megnevezése és az évente változó évszám hozzákapcsolásával kizárólag a 2. és a 3. ábrán bemutatott módon használható.

2. A jel egy természeti forma kétdimenziós, emblematikus leképzése. A jelhez az 1. pontban foglaltakon túl más szöveg vagy az adott szöveg más módon nem rendelhető. Vizuális azonosítóként nem szabad a jelet arányaiban megváltoztatni, forgatni, tükrözni, egy egységnek számító felületen többszörözni, alkotóelemeinek egymáshoz való elhelyezkedését megváltoztatni.

3. A jel legkisebb, illetve legnagyobb felhasználási méretét a mindenkori felhasználás során adott anyagminőség és a megjelenítéshez használt technika függvényében kell meghatározni, megőrizve a jel és a hozzá tartozó szöveg torzulásmentes, eredeti rajzolati minőségét.

2

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet Hatály: 2011.I.1-től

4. A jelet színesen – a Díj rendezvényeihez kapcsolódva – kizárólag az MFT használhatja, minden évben az adott évhez rendelt, az MFT által megállapított színnel. Más jelekkel (emblémákkal, logotípiákkal) egy felületen való használata esetén a jel csak fekete (pozitív) vagy fehér (negatív) színben alkalmazható, a hordozó felület tónuserősségének függvényében. A jel tárgyakon színes (nyomtatott, festett) formában nem használható. Megjelenítését a tárgy anyagfelületétől eltérő felületi minőség vagy eltérő felületi szint kialakításával kell megoldani.

3