About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Slovakia

SK056

Back

Vyhláška č. 611/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov náhrady za stratu času


VYHLÁŠKA Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

z 27. októbra 2004,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") podľa § 61 zákona č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z. a zákona č. 14/2004

Z.z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:

§1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o priebehu odbornej skúšky a priebehu skúšky spôsobilosti, ako aj spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času.

Podrobnosti o priebehu odbornej skúšky

§2

(1)
Termín konania skúšok vyhlasuje úrad najneskôr tri mesiace pred konaním skúšok vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
(2)
Žiadosť o vykonanie odbornej skúšky sa podáva písomne úradu najneskôr jeden mesiac pred vyhláseným termínom skúšky.
(3)
Žiadosť o vykonanie odbornej skúšky obsahuje a) meno a priezvisko uchádzača, dátum narodenia, bydlisko alebo adresu na doručovanie,

b) úradne overený rovnopis dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania

prvého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike alebo uznaný
doklad o vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou
vysokou školou,

c) doklad o vykonaní odbornej praxe a údaj o dĺžke a druhu odbornej praxe,

d) podpis uchádzača.

Úrad zašle uchádzačovi písomné potvrdenie o prijatí žiadosti o vykonanie odbornej skúšky. Ak uchádzač spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. c) a d) zákona , úrad mu písomne oznámi miesto a čas konania odbornej skúšky a zašle zoznam odporúčanej literatúry na vykonanie odbornej skúšky.

§4

(1)
Odborná skúška sa skladá z písomnej časti (ďalej len "písomná skúška") a z ústnej časti (ďalej len "ústna skúška").
(2)
Písomná skúška pozostáva z písomného testu so zameraním na právne predpisy v oblasti priemyselného vlastníctva a z písomnej práce, ktorou na základe zadania môže byť vypracovanie prihlášky predmetu priemyselného vlastníctva, podania na úrad, vyhodnotenia stavu techniky alebo rozboru o možnosti získať ochranu.
(3)
Písomný test a písomná práca pozostávajú z dvoch častí;prvá časť je zameraná na patentové a dizajnové právo a druhá časť na práva na označenie.
(4)
Písomná skúška sa môže konať za účasti viacerých uchádzačov. Dozor nad jej priebehom vykonáva od začiatku až do odovzdania poslednej práce člen skúšobnej komisie.
(5)
Pred začatím písomnej skúšky uchádzač preukáže svoju totožnosť a zaplatenie správneho poplatku. 1)
(6)
Uchádzač vypracúva písomnú skúšku samostatne. Počas písomnej skúšky sa nesmú používať mobilné telefóny ani iné elektronické nosiče informácií. Ak uchádzač nevypracúva písomnú skúšku samostatne, je to dôvod na jeho vylúčenie zo skúšky.
(7)
Časový rozsah na vypracovanie písomného testu sú dve hodiny a na vypracovanie písomnej práce je šesť hodín. Po uplynutí tohto času sa uchádzačom práce odoberú.
(8)
Pri písomnej práci môže uchádzač používať len právne predpisy v papierovej forme, ktoré si vopred sám zabezpečí.
§5
(1)
Písomný test a písomnú prácu nezávisle vyhodnotia najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie.
(2)
Písomný test a písomná práca sú hodnotené bodovo. Samostatne sa hodnotí časť zameraná na patentové a dizajnové právo a samostatne časť zameraná na práva na označenie.
(3)
Uchádzač musí z každej časti získať najmenej 75% z celkového počtu 100 bodov za každú časť.
(4)
Výsledok písomnej skúšky oznámi uchádzačovi predseda skúšobnej komisie ústne pred začiatkom ústnej skúšky.
§6
(1)
Na ústnej skúške sa zúčastnia len tí uchádzači, ktorí získali potrebný počet bodov v písomnej skúške.
(2)
Na ústnej skúške sa zúčastňuje uchádzač jednotlivo; ústna skúška je verejná a trvá najviac jednu hodinu.
§7
(1)
O výsledku odbornej skúšky rozhoduje skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí väčšinou hlasov. Predseda skúšobnej komisie hlasuje ako posledný.
(2)
Výsledok odbornej skúšky oznámi uchádzačovi predseda skúšobnej komisie po ústnej skúške ústnym vyhlásením v prítomnosti ostatných členov skúšobnej komisie.
(3)
O odbornej skúške vyhotoví skúšobná komisia protokol, v ktorom samostatne vyhodnotí písomný test, písomnú prácu a odbornú skúšku ako celok. Celkový výsledok odbornej skúšky sa hodnotí výrokom "uspel" alebo "neuspel".
Podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti

§8

Žiadosť o vykonanie skúšky spôsobilosti obsahuje a) meno a priezvisko uchádzača, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo sídla v domovskom štáte,

b) označenie štátu, v ktorom je patentový zástupca Európskeho spoločenstva registrovaný,

c) preukázanie odbornej kvalifikácie alebo inej spôsobilosti dostatočnej na výkon povolania patentového zástupcu podľa osobitného predpisu. 2)

§9

Predmetom skúšky spôsobilosti sú najmä právne predpisy týkajúce sa priemyselného vlastníctva, predpisy súvisiace s priemyselným vlastníctvom a medzinárodné zmluvy týkajúce sa priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná.

§ 10

§ 11

Na vyhlásenie termínu skúšky spôsobilosti, podanie žiadosti, písomné potvrdenie o prijatí žiadosti, priebeh skúšky spôsobilosti a hodnotenie skúšky spôsobilosti sa ustanovenia týkajúce sa odbornej skúšky vzťahujú primerane.

Spôsob určenia odmeny patentových zástupcov

§ 12

(1)
Patentový zástupca poskytuje svoje služby fyzickým osobám a právnickým osobám vo veciach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva za odmenu.
(2)
Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú na služby patentového zástupcu poskytované na základe zmluvy.
§ 13
(1)
Predmetom odmeny je a) jednotlivý úkon patentového zástupcu,

b) úplné vybavenie veci alebo

c) poskytovanie služby patentového zástupcu v určitom rozsahu po určitý čas.

(2)
V odmene je zahrnutá aj náhrada administratívnych a iných prác vykonávaných v súvislosti s poskytovaním odbornej pomoci.
§ 14
(1)
Pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní služieb patentového zástupcu sa patentový zástupca dohodne s fyzickou osobou alebo
právnickou osobou, ktorá ho požiadala o jej uzavretie (ďalej len
"klient"), na
a) druhu odmeny určenej
1. podľa počtu hodín vynal ožených na vybavenie veci (ďalej len
"hodinová odmena"),
  1. paušálnou sumou (ďalej len "paušálna odmena"),
  2. podielom na hodnote prerokúvanej veci (ďalej len "podielová odmena") alebo
  3. za jednotlivé úkony odbornej pomoci (ďalej len "tarifná odmena"),

b) výške sadzby odmeny,

c) výške zmluvnej odmeny.

(2) Spôsoby dojednania odmeny podľa odseku 1 sa môžu kombinovať.

Hodinová odmena

§ 15

(1) Hodinová odmena pozostáva z hodinovej sadzby a z počtu hodín.

(2)
Pri poskytovaní poradenstva možno dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.
(3)
Patentový zástupca pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosťčasovú špecifikáciu práce.

§ 16

Ak sa patentový zástupca dohodne s klientom na hodinovej odmene, je povinný a) informovať ho o predpokladanom časovom rozsahu prác,

b) vopred ho písomne upozorniť na prekročenie pôvodne predpokladaného časového rozsahu služby patentového zástupcu;inak nemá právo na zaplatenie vzniknutého rozdielu.

Paušálna odmena

§ 17

(1)
Paušálnu odmenu možno dohodnúť za a) úplné vybavenie veci alebo súboru vecí,
b) poskytovanie odbornej pomoci v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.
(2)
Výška paušálnej odmeny sa dohodne so zreteľom na predpokladanú vecnú a časovú náročnosť práce.

§ 18

Ak patentový zástupca neposkytne právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytne za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny;na žiadosť klienta mu pri vyúčtovaní predloží špecifikáciu práce.

§ 19

Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote prerokúvanej veci, ak to povaha veci pripúšťa.

Tarifná odmena
(1)
Odmenu za jednotlivé úkony patentového zástupcu dohodne patentový zástupca s klientom podľa tarify, ktorej sadzby sa určia s prihliadnutím na odbornú a časovú náročnosť vykonaného úkonu.
(2)
Úkony patentového zástupcu sú: a) prvé rokovanie s klientom včítane prevzatia a prípravy zastúpenia, b) ďalšie rokovanie s klientom, c) písomné podanie na úrade alebo inom správnom orgáne, d) osobná účasť v konaní pred úradom alebo iným správnym orgánom,

e) vykonanie rešerše, f) odborná analýza prípadu, vypracovanie prihlášky predmetu priemyselného vlastníctva,

g) vypracovanie a podanie opravného prostriedku, návrhu na výmaz, návrhu na obnovu konania, návrhu na určovacie konanie alebo zrušovacie konanie, vypracovanie zmluvy o prevode práva k predmetu priemyselného vlastníctva alebo licenčnej zmluvy,

h) spísanie listiny pre potreby právnych úkonov v oblasti priemyselných práv, i) iné úkony.

(3) Za úkony patentového zástupcu neuvedené v odseku 2 patrí odmena ako za úkony, ktorým sú svojou povahou a účelom najbližšie.

§ 21

Pri určení výšky trov konania, ktorú priznáva klientovi úrad alebo iný oprávnený orgán štátnej správy, sa odmena patentového zástupcu určí podľa základnej hodinovej sadzby, ktorá je 600 Sk.

Podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času

§ 22

Patentový zástupca má popri nároku na odmenu aj nárok na a) náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním služieb patentového zástupcu;sú to najmä

poplatky, cestovné výdavky, výdavky na poštovné, telekomunikač
výdavky, znalecké posudky, preklady, odpisy a výpisy z verejných
registrov,

§ 23

(1)
Patentový zástupca sa môže s klientom dohodnúť na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním odbornej pomoci.
(2)
Ak sa patentový zástupca dohodne s klientom na paušálnej odmene, môže sa s ním dohodnúť aj na paušálnej sume ako úhrade všetkých alebo niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním odbornej pomoci. V takom prípade klient nemôže pri vyúčtovaní požadovať špecifikáciu týchto hotových výdavkov a patentový zástupca nemôže požadovať náhradu tých hotových výdavkov, o ktoré sa dohodnutá paušálna suma prekročila.
(3) Výška náhrady cestovných výdavkov sa riadi právnymi predpismi
o cestovných náhradách. 3)
§ 24
(1)
Náhrada za stratu času patrí pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom patentového zástupcu, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť.
(2)
Náhrada podľa odseku 1 je 100 Sk za každú aj začatú polhodinu.
(3)
Ak sa cesta podľa odseku 1 týka vykonania úkonov pre viacerých klientov, výška náhrady určená podľa odseku 1 sa medzi nich rozdelí pomerne.

§ 25

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.

Ján Bachratý v.r.