À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Slovaquie

SK056

Retour

Vyhláška č. 611/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov náhrady za stratu času


VYHLÁŠKA Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

z 27. októbra 2004,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") podľa § 61 zákona č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z.z. a zákona č. 14/2004

Z.z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:

§1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o priebehu odbornej skúšky a priebehu skúšky spôsobilosti, ako aj spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času.

Podrobnosti o priebehu odbornej skúšky

§2

(1)
Termín konania skúšok vyhlasuje úrad najneskôr tri mesiace pred konaním skúšok vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
(2)
Žiadosť o vykonanie odbornej skúšky sa podáva písomne úradu najneskôr jeden mesiac pred vyhláseným termínom skúšky.
(3)
Žiadosť o vykonanie odbornej skúšky obsahuje a) meno a priezvisko uchádzača, dátum narodenia, bydlisko alebo adresu na doručovanie,

b) úradne overený rovnopis dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania

prvého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike alebo uznaný
doklad o vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou
vysokou školou,

c) doklad o vykonaní odbornej praxe a údaj o dĺžke a druhu odbornej praxe,

d) podpis uchádzača.

Úrad zašle uchádzačovi písomné potvrdenie o prijatí žiadosti o vykonanie odbornej skúšky. Ak uchádzač spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. c) a d) zákona , úrad mu písomne oznámi miesto a čas konania odbornej skúšky a zašle zoznam odporúčanej literatúry na vykonanie odbornej skúšky.

§4

(1)
Odborná skúška sa skladá z písomnej časti (ďalej len "písomná skúška") a z ústnej časti (ďalej len "ústna skúška").
(2)
Písomná skúška pozostáva z písomného testu so zameraním na právne predpisy v oblasti priemyselného vlastníctva a z písomnej práce, ktorou na základe zadania môže byť vypracovanie prihlášky predmetu priemyselného vlastníctva, podania na úrad, vyhodnotenia stavu techniky alebo rozboru o možnosti získať ochranu.
(3)
Písomný test a písomná práca pozostávajú z dvoch častí;prvá časť je zameraná na patentové a dizajnové právo a druhá časť na práva na označenie.
(4)
Písomná skúška sa môže konať za účasti viacerých uchádzačov. Dozor nad jej priebehom vykonáva od začiatku až do odovzdania poslednej práce člen skúšobnej komisie.
(5)
Pred začatím písomnej skúšky uchádzač preukáže svoju totožnosť a zaplatenie správneho poplatku. 1)
(6)
Uchádzač vypracúva písomnú skúšku samostatne. Počas písomnej skúšky sa nesmú používať mobilné telefóny ani iné elektronické nosiče informácií. Ak uchádzač nevypracúva písomnú skúšku samostatne, je to dôvod na jeho vylúčenie zo skúšky.
(7)
Časový rozsah na vypracovanie písomného testu sú dve hodiny a na vypracovanie písomnej práce je šesť hodín. Po uplynutí tohto času sa uchádzačom práce odoberú.
(8)
Pri písomnej práci môže uchádzač používať len právne predpisy v papierovej forme, ktoré si vopred sám zabezpečí.
§5
(1)
Písomný test a písomnú prácu nezávisle vyhodnotia najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie.
(2)
Písomný test a písomná práca sú hodnotené bodovo. Samostatne sa hodnotí časť zameraná na patentové a dizajnové právo a samostatne časť zameraná na práva na označenie.
(3)
Uchádzač musí z každej časti získať najmenej 75% z celkového počtu 100 bodov za každú časť.
(4)
Výsledok písomnej skúšky oznámi uchádzačovi predseda skúšobnej komisie ústne pred začiatkom ústnej skúšky.
§6
(1)
Na ústnej skúške sa zúčastnia len tí uchádzači, ktorí získali potrebný počet bodov v písomnej skúške.
(2)
Na ústnej skúške sa zúčastňuje uchádzač jednotlivo; ústna skúška je verejná a trvá najviac jednu hodinu.
§7
(1)
O výsledku odbornej skúšky rozhoduje skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí väčšinou hlasov. Predseda skúšobnej komisie hlasuje ako posledný.
(2)
Výsledok odbornej skúšky oznámi uchádzačovi predseda skúšobnej komisie po ústnej skúške ústnym vyhlásením v prítomnosti ostatných členov skúšobnej komisie.
(3)
O odbornej skúške vyhotoví skúšobná komisia protokol, v ktorom samostatne vyhodnotí písomný test, písomnú prácu a odbornú skúšku ako celok. Celkový výsledok odbornej skúšky sa hodnotí výrokom "uspel" alebo "neuspel".
Podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti

§8

Žiadosť o vykonanie skúšky spôsobilosti obsahuje a) meno a priezvisko uchádzača, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu alebo sídla v domovskom štáte,

b) označenie štátu, v ktorom je patentový zástupca Európskeho spoločenstva registrovaný,

c) preukázanie odbornej kvalifikácie alebo inej spôsobilosti dostatočnej na výkon povolania patentového zástupcu podľa osobitného predpisu. 2)

§9

Predmetom skúšky spôsobilosti sú najmä právne predpisy týkajúce sa priemyselného vlastníctva, predpisy súvisiace s priemyselným vlastníctvom a medzinárodné zmluvy týkajúce sa priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná.

§ 10

§ 11

Na vyhlásenie termínu skúšky spôsobilosti, podanie žiadosti, písomné potvrdenie o prijatí žiadosti, priebeh skúšky spôsobilosti a hodnotenie skúšky spôsobilosti sa ustanovenia týkajúce sa odbornej skúšky vzťahujú primerane.

Spôsob určenia odmeny patentových zástupcov

§ 12

(1)
Patentový zástupca poskytuje svoje služby fyzickým osobám a právnickým osobám vo veciach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva za odmenu.
(2)
Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú na služby patentového zástupcu poskytované na základe zmluvy.
§ 13
(1)
Predmetom odmeny je a) jednotlivý úkon patentového zástupcu,

b) úplné vybavenie veci alebo

c) poskytovanie služby patentového zástupcu v určitom rozsahu po určitý čas.

(2)
V odmene je zahrnutá aj náhrada administratívnych a iných prác vykonávaných v súvislosti s poskytovaním odbornej pomoci.
§ 14
(1)
Pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní služieb patentového zástupcu sa patentový zástupca dohodne s fyzickou osobou alebo
právnickou osobou, ktorá ho požiadala o jej uzavretie (ďalej len
"klient"), na
a) druhu odmeny určenej
1. podľa počtu hodín vynal ožených na vybavenie veci (ďalej len
"hodinová odmena"),
  1. paušálnou sumou (ďalej len "paušálna odmena"),
  2. podielom na hodnote prerokúvanej veci (ďalej len "podielová odmena") alebo
  3. za jednotlivé úkony odbornej pomoci (ďalej len "tarifná odmena"),

b) výške sadzby odmeny,

c) výške zmluvnej odmeny.

(2) Spôsoby dojednania odmeny podľa odseku 1 sa môžu kombinovať.

Hodinová odmena

§ 15

(1) Hodinová odmena pozostáva z hodinovej sadzby a z počtu hodín.

(2)
Pri poskytovaní poradenstva možno dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.
(3)
Patentový zástupca pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosťčasovú špecifikáciu práce.

§ 16

Ak sa patentový zástupca dohodne s klientom na hodinovej odmene, je povinný a) informovať ho o predpokladanom časovom rozsahu prác,

b) vopred ho písomne upozorniť na prekročenie pôvodne predpokladaného časového rozsahu služby patentového zástupcu;inak nemá právo na zaplatenie vzniknutého rozdielu.

Paušálna odmena

§ 17

(1)
Paušálnu odmenu možno dohodnúť za a) úplné vybavenie veci alebo súboru vecí,
b) poskytovanie odbornej pomoci v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.
(2)
Výška paušálnej odmeny sa dohodne so zreteľom na predpokladanú vecnú a časovú náročnosť práce.

§ 18

Ak patentový zástupca neposkytne právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytne za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny;na žiadosť klienta mu pri vyúčtovaní predloží špecifikáciu práce.

§ 19

Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote prerokúvanej veci, ak to povaha veci pripúšťa.

Tarifná odmena
(1)
Odmenu za jednotlivé úkony patentového zástupcu dohodne patentový zástupca s klientom podľa tarify, ktorej sadzby sa určia s prihliadnutím na odbornú a časovú náročnosť vykonaného úkonu.
(2)
Úkony patentového zástupcu sú: a) prvé rokovanie s klientom včítane prevzatia a prípravy zastúpenia, b) ďalšie rokovanie s klientom, c) písomné podanie na úrade alebo inom správnom orgáne, d) osobná účasť v konaní pred úradom alebo iným správnym orgánom,

e) vykonanie rešerše, f) odborná analýza prípadu, vypracovanie prihlášky predmetu priemyselného vlastníctva,

g) vypracovanie a podanie opravného prostriedku, návrhu na výmaz, návrhu na obnovu konania, návrhu na určovacie konanie alebo zrušovacie konanie, vypracovanie zmluvy o prevode práva k predmetu priemyselného vlastníctva alebo licenčnej zmluvy,

h) spísanie listiny pre potreby právnych úkonov v oblasti priemyselných práv, i) iné úkony.

(3) Za úkony patentového zástupcu neuvedené v odseku 2 patrí odmena ako za úkony, ktorým sú svojou povahou a účelom najbližšie.

§ 21

Pri určení výšky trov konania, ktorú priznáva klientovi úrad alebo iný oprávnený orgán štátnej správy, sa odmena patentového zástupcu určí podľa základnej hodinovej sadzby, ktorá je 600 Sk.

Podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času

§ 22

Patentový zástupca má popri nároku na odmenu aj nárok na a) náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním služieb patentového zástupcu;sú to najmä

poplatky, cestovné výdavky, výdavky na poštovné, telekomunikač
výdavky, znalecké posudky, preklady, odpisy a výpisy z verejných
registrov,

§ 23

(1)
Patentový zástupca sa môže s klientom dohodnúť na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním odbornej pomoci.
(2)
Ak sa patentový zástupca dohodne s klientom na paušálnej odmene, môže sa s ním dohodnúť aj na paušálnej sume ako úhrade všetkých alebo niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním odbornej pomoci. V takom prípade klient nemôže pri vyúčtovaní požadovať špecifikáciu týchto hotových výdavkov a patentový zástupca nemôže požadovať náhradu tých hotových výdavkov, o ktoré sa dohodnutá paušálna suma prekročila.
(3) Výška náhrady cestovných výdavkov sa riadi právnymi predpismi
o cestovných náhradách. 3)
§ 24
(1)
Náhrada za stratu času patrí pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom patentového zástupcu, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť.
(2)
Náhrada podľa odseku 1 je 100 Sk za každú aj začatú polhodinu.
(3)
Ak sa cesta podľa odseku 1 týka vykonania úkonov pre viacerých klientov, výška náhrady určená podľa odseku 1 sa medzi nich rozdelí pomerne.

§ 25

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.

Ján Bachratý v.r.