About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Consolidated Act on Copyright 2010 (Consolidated Act No. 202 of February 27, 2010), Denmark

Back
Superseded Text  Go to latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2010 Dates Entry into force: July 1, 1995 Adopted: June 14, 1995 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws, Alternative Dispute Resolution (ADR), Traditional Cultural Expressions, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) English Consolidated Act on Copyright 2010 (Consolidated Act No. 202 of February 27, 2010)         Danish Bekendtgørelse af lov om ophavsret (LBK nr 202 af 27/02/2010)        

LBK nr 202 af 27/02/2010 Gældende (Ophavsretsloven)

Offentliggørelsesdato: 09-03-2010 Kulturministeriet

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1 Ophavsrettens genstand og indhold

Kapitel 2 Indskrænkninger i ophavsretten og forvaltning af rettigheder ved aftalelicens

Kapitel 3 Ophavsrettens overgang til andre

Kapitel 4 Ophavsrettens gyldighedstid

Kapitel 5 Andre rettigheder

Kapitel 6 Forskellige bestemmelser

Kapitel 6 a Tekniske foranstaltninger m.v.

Kapitel 7 Retshåndhævelse

Kapitel 8 Lovens anvendelsesområde

Kapitel 9 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om ophavsret

Herved bekendtgøres lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 20. juni 2008 med de ændringer, der følger af § 5 i lov nr. 1404 af 27. december 2008, lov nr. 510 af 12. juni 2009 samt § 2 i lov nr. 1269 af 16. december 2009.

Kapitel 1

Ophavsrettens genstand og indhold

Beskyttede værker

§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som

værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

Stk. 3. Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker.

Beskyttelsens indhold

§ 2. Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik.

Stk. 2. Som eksemplarfremstilling anses enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og hel eller delvis eksemplarfremstilling på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form. Som fremstilling af eksemplarer anses også det forhold, at værket overføres på indretninger, som kan gengive det.

Stk. 3. Værket gøres tilgængeligt for almenheden, når

1) eksemplarer af værket udbydes til salg, udlejning eller udlån eller på anden måde spredes til almenheden,

2) eksemplarer af værket vises offentligt, eller

3) værket fremføres offentligt.

Stk. 4. Som offentlig fremførelse efter stk. 3, nr. 3, anses også

1) trådbunden eller trådløs overføring af værker til almenheden, herunder udsendelse i radio eller fjernsyn og tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, og

2) fremførelse i en erhvervsvirksomhed, der finder sted for en større kreds, som ellers måtte anses som ikke-offentlig.

§ 3. Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.

Stk. 2. Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.

Stk. 3. Sin ret efter denne paragraf kan ophavsmanden ikke frafalde, medmindre det gælder en efter art og omfang afgrænset brug af værket.

Bearbejdelser

§ 4. Den, som oversætter, omarbejder eller på anden måde bearbejder et værk, herunder overfører det til en anden litteratur- eller kunstart, har ophavsret til værket i denne skikkelse, men kan ikke råde over det på en måde, som strider mod ophavsretten til det oprindelige værk.

Stk. 2. Ophavsretten til et nyt og selvstændigt værk, som er frembragt gennem fri benyttelse af et andet, er ikke afhængig af ophavsretten til det oprindelige værk.

Samleværker

§ 5. Den, som ved at sammenstille værker eller dele af værker frembringer et litterært eller kunstnerisk samleværk, har ophavsret til dette, men retten gør ingen indskrænkning i ophavsretten til de enkelte værker.

Fællesværker

§ 6. Har et værk to eller flere ophavsmænd, uden at de enkeltes bidrag kan udskilles som selvstændige værker, har de ophavsret til værket i fællesskab. Enhver af dem kan dog påtale retskrænkelser.

Formodning om ophavsrettens indehaver m.v.

§ 7. Som ophavsmand anses, når ikke andet er oplyst, den, hvis navn eller alment kendte pseudonym eller mærke på sædvanlig måde er påført eksemplarer af værket eller opgives, når det gøres tilgængeligt for almenheden.

Stk. 2. Er et værk udgivet, uden at ophavsmanden er angivet i overensstemmelse med stk. 1, kan udgiveren, hvis denne er nævnt, og ellers forlæggeren handle på ophavsmandens vegne, indtil denne bliver angivet på et nyt oplag.

Offentliggørelse og udgivelse

§ 8. Et værk anses for offentliggjort, når det lovligt er gjort tilgængeligt for almenheden.

Stk. 2. Et værk anses for udgivet, når eksemplarer af værket med ophavsmandens samtykke er bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden.

Offentlige aktstykker

§ 9. Love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker er ikke genstand for ophavsret.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag i de i stk. 1 nævnte aktstykker. Sådanne værker må dog gengives i forbindelse med aktstykket. Retten til videre udnyttelse afhænger af de i øvrigt gældende regler.

Forholdet til beskyttelse efter anden lovgivning

§ 10. Beskyttelse efter designloven udelukker ikke ophavsret.

Stk. 2. Halvlederprodukters udformning (topografi) nyder ikke beskyttelse efter denne lov, men beskyttes efter reglerne i lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi).

Kapitel 2

Indskrænkninger i ophavsretten og forvaltning af rettigheder ved aftalelicens

Almindelige bestemmelser

§ 11. Bestemmelserne i dette kapitel gør ikke indskrænkninger i ophavsmandens ret i henhold til § 3 ud over, hvad der følger af § 29.

Stk. 2. Når et værk anvendes i henhold til dette kapitel, må værket ikke ændres i videre udstrækning, end den tilladte brug kræver. Gengives værket offentligt, skal kilden angives i overensstemmelse med, hvad god skik kræver.

Stk. 3. Når et værk anvendes i henhold til dette kapitel, er det ikke tilladt at fremstille eksemplarer på grundlag af en gengivelse af værket i strid med § 2 eller på grundlag af en omgåelse af en teknisk foranstaltning i strid med § 75 c, stk. 1. Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse på fremstilling af eksemplarer i medfør af § 16, stk. 5.

Midlertidig eksemplarfremstilling

§ 11 a. Det er tilladt at fremstille midlertidige eksemplarer, som

1) er flygtige eller tilfældige,

2) udgør en integreret og væsentlig del af en teknisk proces,

3) udelukkende har til formål at muliggøre enten en mellemmands transmission af et værk i et netværk mellem tredjemænd eller en lovlig brug af et værk og

4) ikke har selvstændig økonomisk værdi.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for edb-programmer og databaser.

Eksemplarfremstilling til privat brug

§ 12. Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at

1) opføre et bygningsværk,

2) fremstille et eksemplar af et kunstværk ved afstøbning, ved aftryk fra original plade eller stok eller på nogen anden måde, som indebærer, at eksemplaret kan opfattes som en original,

3) fremstille eksemplarer af edb-programmer i digitaliseret form,

4) fremstille eksemplarer i digital form af databaser, når eksemplarfremstillingen sker på grundlag af en gengivelse af databasen i digital form, eller

5) fremstille enkelte eksemplarer i digital form af andre værker end edb-programmer og databaser, medmindre det udelukkende sker til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 5, er det ikke tilladt uden ophavsmandens samtykke at fremstille eksemplarer i digital form på grundlag af et eksemplar, der er lånt eller lejet.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at benytte fremmed medhjælp ved eksemplarfremstillingen, når der er tale om

1) musikværker,

2) filmværker,

3) litterære værker, såfremt den fremmede medhjælp medvirker i erhvervsøjemed,

4) værker af brugskunst eller

5) kunstværker, såfremt eksemplarfremstillingen har form af en kunstnerisk gengivelse.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke brugeren ret til ved eksemplarfremstilling af musikværker og filmværker at anvende teknisk udstyr, der er stillet til rådighed for almenheden på biblioteker, i forretningslokaler eller på andre offentligt tilgængelige steder. Det samme gælder for litterære værker, såfremt det tekniske udstyr er stillet til rådighed i erhvervsøjemed.

Eksemplarfremstilling inden for undervisningsvirksomhed

§ 13. Til brug i undervisningsvirksomhed kan der fremstilles eksemplarer af udgivne værker samt ved optagelse foretages eksemplarfremstilling af værker, som udsendes i radio eller fjernsyn, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. De nævnte eksemplarer må kun udnyttes inden for undervisningsvirksomhed, som omfattes af den i § 50 forudsatte aftale.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 om optagelse gælder ikke for filmværker, som indgår i biografernes almindelige repertoire af spillefilm, medmindre der ved udsendelsen i fjernsyn kun er benyttet mindre dele af værket.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 om eksemplarfremstilling af udgivne værker gælder ikke for edb-programmer i digital form.

Stk. 4. Lærere og elever må som led i undervisningsvirksomhed foretage optagelser af deres egne fremførelser af værker, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Optagelserne må ikke udnyttes på anden måde.

Stk. 5. Opstår der spørgsmål om, hvorvidt en organisation, der efter § 50, stk. 4, er godkendt til at indgå aftaler omfattet af stk. 1, stiller urimelige vilkår for at indgå aftale, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47. Nævnet kan fastsætte vilkårene, herunder vederlagets størrelse.

Eksemplarfremstilling inden for erhvervsvirksomhed m.v.

§ 14. Offentlige eller private institutioner, organisationer og erhvervsvirksomheder kan til intern brug i deres virksomhed ved fotokopiering eller lignende fremstille eller lade fremstille eksemplarer af fagmæssige artikler i aviser, tidsskrifter og samleværker, af korte afsnit af andre udgivne værker af fagmæssig art, af musikværker samt af illustrationer, som er gengivet i tilslutning til teksten, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Sådanne eksemplarer må kun udnyttes inden for virksomhed, som omfattes af den i § 50 forudsatte aftale.

Stk. 2. Opstår der spørgsmål om, hvorvidt en organisation, der efter § 50, stk. 4, er godkendt til at indgå aftaler omfattet af stk. 1, stiller urimelige vilkår for at indgå aftale, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47. Nævnet kan fastsætte vilkårene, herunder vederlagets størrelse.

Eksemplarfremstilling på sygehuse m.v.

§ 15. Sygehuse, plejehjem, fængsler og andre døgninstitutioner inden for social- og sundhedsområdet, kriminalforsorgen og lignende må til kortvarig brug for institutionens beboere m.fl. foretage optagelser af værker, der udsendes i radio eller fjernsyn, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne optagelser må kun udnyttes inden for den pågældende institution.

Arkiver, biblioteker og museer

§ 16. Offentlige arkiver, offentlige biblioteker og andre biblioteker, der helt eller delvis finansieres af det offentlige, samt statslige museer og museer, der er godkendt efter museumsloven, må gengive og sprede eksemplarer af værker til brug i deres virksomhed i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2-6, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Dette gælder dog ikke for edb-programmer i digital form bortset fra computerspil.

Stk. 2. Institutionerne må fremstille eksemplarer i sikkerheds- og beskyttelsesøjemed.

Stk. 3. Såfremt et eksemplar i en institutions samling er ufuldstændigt, må institutionen fremstille eksemplarer af de manglende dele, medmindre værket kan erhverves i almindelig handel eller hos udgiveren.

Stk. 4. Biblioteker må fremstille eksemplarer af udgivne værker, der bør være tilgængelige i bibliotekets samlinger, men som ikke kan erhverves i almindelig handel eller hos udgiveren.

Stk. 5. Ophavsretten er ikke til hinder for fremstilling af eksemplarer i overensstemmelse med bestemmelserne i pligtafleveringsloven.

Stk. 6. Eksemplarer, der er fremstillet efter stk. 3-5 eller afleveret i medfør af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale, må udlånes til brugere. Det samme gælder i særlige tilfælde eksemplarer, der er fremstillet efter stk. 2. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse på billedoptagelser og eksemplarer fremstillet i digital form eller i form af lydoptagelser.

Stk. 7. Retten til videre udnyttelse af de eksemplarer, der er fremstillet i medfør af stk. 2- 5, afhænger af de i øvrigt gældende regler.

§ 16 a. Offentliggjorte værker kan gøres tilgængelige for enkeltpersoner på de i § 16, stk. 1, nævnte institutioner til personligt gennemsyn eller studium på stedet ved hjælp af teknisk udstyr.

Stk. 2. Eksemplarer, der er fremstillet eller afleveret i medfør af pligtafleveringsloven, må uanset bestemmelsen i stk. 1 kun gøres tilgængelige på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Det Danske Filminstitut for enkelte personer ad gangen.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte institutioner må overføre og udlevere eksemplarer af pligtafleverede værker, der er udsendt i radio og fjernsyn, filmværker og værker, der er offentliggjort i elektroniske kommunikationsnet, til forskningsformål, såfremt værket ikke kan erhverves i almindelig handel. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.

§ 16 b. Offentlige biblioteker og andre biblioteker, der helt eller delvis finansieres af det offentlige, kan på bestilling i digital form gengive artikler fra aviser, tidsskrifter og samleværker, kortere afsnit af bøger og andre udgivne litterære værker samt illustrationer og noder, som er gengivet i tilslutning til teksten, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter ikke udsendelse i radio eller fjernsyn eller tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 1, 2. led.

Stk. 2. Opstår der spørgsmål om, hvorvidt en organisation, der efter § 50, stk. 4, er godkendt til at indgå aftaler omfattet af stk. 1, stiller urimelige vilkår for at indgå aftale, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47. Nævnet kan fastsætte vilkårene, herunder vederlagets størrelse.

Syns- og hørehandicappede

§ 17. Det er tilladt at gengive og sprede eksemplarer af udgivne værker, når gengivelsen og de spredte eksemplarer er særligt bestemt til brug for blinde, svagtseende, døve og talelidende samt personer i øvrigt, der på grund af handicap er ude af stand til at læse trykt tekst. Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse på gengivelse eller eksemplarspredning, der sker i erhvervsøjemed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på lydoptagelser af litterære værker eller på gengivelser, der udelukkende består af lydoptagelser af musikværker.

Stk. 3. Lydoptagelser af udgivne litterære værker må gengives og spredes til brug for syns- og læsehandicappede, når det ikke sker i erhvervsøjemed. Ophavsmanden har krav på vederlag. Kan der ikke opnås enighed om størrelsen af vederlaget, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47.

Stk. 4. Statslige eller kommunale institutioner og andre sociale eller almennyttige institutioner kan til brug for syns- og hørehandicappede ved lyd- eller billedoptagelse fremstille eksemplarer af værker, der udsendes i radio eller fjernsyn, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Sådanne optagelser må kun udnyttes inden for virksomhed, som omfattes af den i § 50 forudsatte aftale.

Fremstilling af antologier til brug i undervisningsvirksomhed m.v.

§ 18. Mindre dele af litterære værker og musikværker eller sådanne værker af ringe omfang må til brug i undervisningsvirksomhed gengives i samleværker sammenstillet af bidrag fra et større antal ophavsmænd, når 5 år er forløbet efter det år, da værket blev udgivet. I tilslutning til teksten kan også kunstværker og værker af beskrivende art, jf. § 1, stk. 2, gengives, når 5 år er forløbet efter det år, da værket blev offentliggjort. Ophavsmanden har krav på vederlag. Kan der ikke opnås enighed om størrelsen af vederlaget, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på værker, der er udarbejdet til brug i undervisningsvirksomhed, eller såfremt gengivelsen sker i erhvervsøjemed.

Stk. 3. Enkelte udgivne sangtekster må gengives i sanghæfter til brug for deltagerne i et møde. Der må dog ikke fremstilles mere end 300 eksemplarer af hvert sanghæfte.

Spredning af eksemplarer

§ 19. Når et eksemplar af et værk med ophavsmandens samtykke er solgt eller på anden måde overdraget til andre inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, må eksemplaret spredes videre. Når det gælder viderespredning i form af udlån eller udlejning, finder bestemmelsen i 1. pkt. også anvendelse ved salg eller anden form for overdragelse til andre uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 er det ikke tilladt uden ophavsmandens samtykke til almenheden at sprede eksemplarer af værker gennem udlejning. Dette gælder dog ikke for bygningsværker og brugskunst.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 er det ikke tilladt uden ophavsmandens samtykke til almenheden at sprede eksemplarer af filmværker og eksemplarer af edb-programmer i digitaliseret form gennem udlån. Dette gælder dog ikke, når et eksemplar af et edb-program i digitaliseret form udgør en del af et litterært værk og udlånes sammen med dette.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 medfører ingen indskrænkning i retten til at modtage afgift m.v. efter lov om biblioteksafgift.

Visning af eksemplarer

§ 20. Når et værk er udgivet, eller når et eksemplar af et kunstværk af ophavsmanden er overdraget til andre, må de udgivne eller overdragne eksemplarer vises offentligt.

Offentlig fremførelse

§ 21. Et udgivet værk, som ikke er et sceneværk eller et filmværk, må fremføres offentligt

1) ved lejligheder, hvor tilhørerne eller tilskuerne har adgang uden betaling, hvis fremførelsen ikke er det væsentlige ved den pågældende foranstaltning, og hvis denne ikke finder sted i erhvervsøjemed, og

2) når fremførelsen sker til brug ved gudstjeneste eller undervisning.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, gælder ikke for fremførelse i radio eller fjernsyn samt for fremførelse i undervisningsvirksomhed, der sker i erhvervsøjemed.

Citat

§ 22. Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

Gengivelse af kunstværker m.v.

§ 23. Offentliggjorte kunstværker og værker af beskrivende art, jf. § 1, stk. 2, må gengives i kritiske eller videnskabelige fremstillinger i tilslutning til teksten, når det sker i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. Gengivelsen må ikke ske i erhvervsøjemed

Stk. 2. Offentliggjorte kunstværker må gengives ved omtale af dagsbegivenheder i aviser og tidsskrifter, når det sker i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse på værker, der er frembragt med henblik på gengivelse i aviser eller tidsskrifter.

Stk. 3. Udgivne kunstværker eller eksemplarer af kunstværker, der af ophavsmanden er overdraget til andre, må gengives i aviser, tidsskrifter, film og fjernsyn, når gengivelsen er af underordnet betydning i den pågældende sammenhæng.

§ 24. Kunstværker, der indgår i en samling, eller som udstilles eller udbydes til salg, må gengives i kataloger over samlingen. Sådanne kunstværker må endvidere gengives i meddelelser om udstilling eller salg, herunder i form af overføring til almenheden.

Stk. 2. Kunstværker må afbildes, når de er varigt anbragt på eller ved en for almenheden tilgængelig plads eller vej. Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt kunstværket er hovedmotivet og gengivelsen udnyttes erhvervsmæssigt.

Stk. 3. Bygninger må frit afbildes.

§ 24 a. Offentliggjorte kunstværker må gengives, hvis betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Dette gælder dog ikke, hvis ophavsmanden over for nogen af de aftalesluttende parter har nedlagt forbud mod værkets gengivelse.

Stk. 2. Opstår der spørgsmål om, hvorvidt en organisation, der efter § 50, stk. 4, er godkendt til at indgå aftaler omfattet af stk. 1, stiller urimelige vilkår for at indgå aftale, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47. Nævnet kan fastsætte vilkårene, herunder vederlagets størrelse.

Reportage af dagsbegivenheder m.v.

§ 25. Når fremførelse eller visning af et værk indgår i en dagsbegivenhed og denne gengives i film, radio eller fjernsyn, må værket medtages i det omfang, det sker som et naturligt led i gengivelsen af dagsbegivenheden.

§ 25 a. Værker, der indgår i uddrag, der er givet adgang til efter § 90, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt regler udstedt i medfør af § 90, stk. 5, i samme lov, må gengives i overensstemmelse med § 90, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt regler udstedt i medfør af § 90, stk. 5, i samme lov.

Offentlige forhandlinger, aktindsigt m.v.

§ 26. Forhandlinger i Folketinget, kommunalbestyrelserne og andre valgte offentlige myndigheder, i retssager samt på offentlige møder, som afholdes til drøftelse af almene spørgsmål, må gengives uden ophavsmandens samtykke. Ophavsmanden har dog eneret til at udgive samlinger af sine egne indlæg.

§ 27. Når eksemplarer af værker beskyttet efter denne lov er indgået til en forvaltningsmyndighed eller domstol i forbindelse med dens virksomhed, er ophavsretten ikke til hinder for, at andre forlanger aktindsigt i eksemplarer af værker, herunder forlanger afskrift eller kopi, i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser herom. Det samme gælder for værker, som er frembragt inden for den pågældende forvaltningsmyndighed eller domstol.

Stk. 2. Ophavsretten er ikke til hinder for, at arkivalier, der er afleveret til et offentligt arkiv eller en institution, som efter kulturministerens bestemmelse kan sidestilles hermed, gøres tilgængelige for almenheden i overensstemmelse med arkivlovgivningens bestemmelser herom. Der må dog ikke udleveres kopier af private arkivalier.

Stk. 3. Retten til videre udnyttelse af værker, hvortil der i henhold til stk. 1 eller 2 er givet adgang, eller hvoraf der er udleveret afskrifter eller kopier, afhænger af de i øvrigt gældende regler.

§ 28. Det er tilladt i det omfang, som betinges af formålet, at gengive værker i forbindelse med

1) retssager og sager i administrative nævn og lignende og

2) sagsbehandling inden for offentlige myndigheder og institutioner, som henhører under Folketinget.

Stk. 2. Retten til videre udnyttelse afhænger af de i øvrigt gældende regler.

Ændring af bygninger og brugsgenstande

§ 29. Bygninger kan ændres af ejeren uden ophavsmandens samtykke, når det sker af tekniske grunde eller af hensyn til deres praktiske anvendelighed.

Stk. 2. Brugsgenstande kan ændres af ejeren uden ophavsmandens samtykke.

Særlige bestemmelser om radio og fjernsyn

§ 30. DR, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder kan i radio eller fjernsyn udsende udgivne værker, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke for sceneværker og filmværker.

Stk. 2. Ophavsmanden kan over for radio- eller fjernsynsforetagendet nedlægge forbud mod værkets udsendelse i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 skal finde tilsvarende anvendelse på aftaler, der er indgået af andre radio- og fjernsynsforetagender.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, når ophavsmanden til et kunstværk har overdraget et eller flere eksemplarer til andre.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse på udsendelser i radio og fjernsyn via satellit, medmindre der samtidig af det pågældende radio- eller fjernsynsforetagende foretages udsendelse over et jordsendenet.

Stk. 6. Opstår der spørgsmål om, hvorvidt en organisation, der efter § 50, stk. 4, er godkendt til at indgå aftaler omfattet af stk. 1, stiller urimelige vilkår for at indgå aftale, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47. Nævnet kan fastsætte vilkårene, herunder vederlagets størrelse.

§ 30 a. Offentliggjorte værker, der indgår i DR’s, TV 2/DANMARK A/S’ og de regionale TV 2-virksomheders egne produktioner, kan af de nævnte radio- og fjernsynsforetagender genudsendes og stilles til rådighed på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 1, 2. led, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på eksemplarfremstilling, som er nødvendig for gengivelsen. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder kun for værker, der indgår i produktioner, som har været udsendt før den 1. januar 2007.

Stk. 2. Ophavsmanden kan over for radio- eller fjernsynsforetagendet nedlægge forbud mod værkets gengivelse i henhold til stk. 1.

§ 31. Radio- og fjernsynsforetagender må til brug i deres udsendelser optage værker på bånd, film eller anden indretning, der kan gengive dem, under forudsætning af, at de har ret til at udsende de pågældende værker. Retten til at gøre således optagne værker tilgængelige for almenheden afhænger af de i øvrigt gældende regler.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om vilkårene for at foretage sådanne optagelser og om brugen og opbevaringen af disse.

§ 32. Diskussionsudsendelser i radio og fjernsyn, hvorunder almene spørgsmål drøftes, må gengives uden ophavsmandens samtykke. Ophavsmanden har dog eneret til at udgive samlinger af sine egne indlæg.

§ 33. (Ophævet)

§ 34. Radio- og fjernsynsforetagender kan efter anmodning udlevere optagelser af radio- og fjernsynsudsendelser til personer, der har medvirket i de pågældende udsendelser, eller som anser sig for krænket gennem omtale i en bestemt udsendelse eller gennem offentlig omtale af den pågældende udsendelse. Optagelser, der er udleveret i henhold til 1. pkt., må kun benyttes til intern brug.

§ 35. Værker, som udsendes trådløst i radio eller fjernsyn, må samtidig og uændret videreudsendes over kabelanlæg og på samme måde videreudsendes til almenheden ved hjælp af radioanlæg, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke for rettigheder, som indehaves af radio- og fjernsynsforetagender.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må værker, der indgår i en trådløs radio- eller fjernsynsudsendelse, som modtages ved hjælp af egen antenne, videreudsendes over kabelanlæg, som ikke omfatter mere end 2 tilslutninger.

Stk. 3. Ejeren af et anlæg som nævnt i stk. 1 er ansvarlig for, at der træffes aftale om videreudsendelse af radio- og fjernsynsudsendelser over anlægget. Er et vederlag, som ejeren skal betale efter en aftale indgået i overensstemmelse med stk. 1 eller en kendelse fra Ophavsretslicensnævnet efter § 48, stk. 1, fastsat som et beløb pr. tilslutning, er brugeren af den enkelte tilslutning pligtig at betale ejeren et beløb, som svarer dertil.

Særlige bestemmelser om edb-programmer m.v.

§ 36. Den, der har ret til at benytte et edb-program, må

1) fremstille sådanne eksemplarer af programmet og foretage sådanne ændringer i programmet, som er nødvendige for, at den pågældende kan benytte det efter dets formål, herunder foretage rettelse af fejl,

2) fremstille et sikkerhedseksemplar af programmet, for så vidt det er nødvendigt for benyttelsen af det, og

3) besigtige, undersøge eller afprøve edb-programmet for at fastslå, hvilke ideer og principper der ligger til grund for de enkelte elementer i programmet, hvis dette sker i forbindelse med sådan indlæsning, visning på skærm, kørsel, overførsel, lagring eller lignende af programmet, som vedkommende er berettiget til at udføre.

Stk. 2. Den, der har ret til at benytte en database, må foretage sådanne handlinger, som er nødvendige for, at den pågældende kan få adgang til databasens indhold og gøre normal brug af dette.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 2 og 3, samt stk. 2 kan ikke fraviges ved aftale.

§ 37. Eksemplarfremstilling af et edb-programs kode og oversættelse af kodens form er tilladt, når dette er en forudsætning for at skaffe de oplysninger, der er nødvendige for at tilvejebringe interoperabilitet mellem et selvstændigt udviklet edb-program og andre edb- programmer, såfremt

1) handlingerne udføres af licenshaveren eller af en anden person, der har ret til at benytte et eksemplar af et edb-program, eller på disses vegne af en person, der har tilladelse hertil,

2) de oplysninger, der er nødvendige for at tilvejebringe interoperabilitet, ikke tidligere har været let og hurtigt tilgængelige for de i nr. 1 nævnte personer, og

3) handlingerne er begrænset til de dele af det oprindelige edb-program, der er nødvendige for at opnå interoperabilitet.

Stk. 2. De oplysninger, der er indhentet i forbindelse med anvendelsen af stk. 1, må ikke

1) benyttes til andre formål end at gøre det selvstændigt udviklede edb-program interoperabelt,

2) videregives til tredjemand, undtagen når dette er nødvendigt for at gøre det selvstændigt udviklede edb-program interoperabelt, eller

3) benyttes til udvikling, fremstilling eller markedsføring af et edb-program, der i sin udtryksform i vid udstrækning svarer til det oprindelige, eller til nogen anden handling, som krænker ophavsretten.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan ikke fraviges ved aftale.

Følgeretsvederlag

§ 38. Ophavsmanden har ret til vederlag ved videresalg af eksemplarer af kunstværker, herunder malerier, collager, tegninger, graveringer, tryk, litografier, skulpturer, vægtæpper, keramisk kunst, glaskunst og fotografiske værker (følgeretsvederlag). Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter eksemplarer af kunstværker, som er udført i ét eksemplar eller i et begrænset antal af ophavsmanden selv eller med dennes tilladelse. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter ikke bygningsværker.

Stk. 2. Følgeretsvederlag skal betales ved alle videresalg, hvor der som sælgere, købere eller formidlere deltager professionelle på kunstmarkedet, herunder auktionshuse,

kunstgallerier og kunsthandlere. Pligten til at betale vederlag påhviler sælgeren eller formidleren. Der skal kun betales vederlag, hvis salgsprisen overstiger 300 euro (ekskl. moms). Det samlede vederlag kan ikke overstige 12.500 euro (ekskl. moms) pr. eksemplar.

Stk. 3. Vederlaget beregnes som

1) 5 pct. af den del af salgsprisen, der udgør indtil 50.000 euro (ekskl. moms),

2) 3 pct. af den del af salgsprisen, der ligger mellem 50.000,01 og 200.000 euro (ekskl. moms),

3) 1 pct. af den del af salgsprisen, der ligger mellem 200.000,01 og 350.000 euro (ekskl. moms),

4) 0,5 pct. af den del af salgsprisen, der ligger mellem 350.000,01 og 500.000 euro (ekskl. moms), og

5) 0,25 pct. af den del af salgsprisen, der ligger over 500.000 euro (ekskl. moms).

Stk. 4. Retten til vederlag består indtil ophavsrettens udløb, jf. § 63. Retten er personlig og uoverdragelig. Efter ophavsmandens død falder retten dog i arv til ophavsmandens ægtefælle og livsarvinger. Efterlader ophavsmanden sig ikke ægtefælle eller livsarvinger, tilfalder vederlagsretten den organisation, som er nævnt i stk. 5.

Stk. 5. Følgeretsvederlag kan kun gøres gældende af en organisation, som er godkendt af kulturministeren. Organisationen forestår opkrævningen og foretager fordelingen til de berettigede. Den berettigedes krav mod organisationen består, indtil 3 år er forløbet fra udgangen af det år, i hvilket videresalget fandt sted. Forældelsen afbrydes ved skriftligt påkrav fra den berettigede.

Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelsen af den fællesorganisation, som er nævnt i stk. 5.

Stk. 7. Sælgere eller formidlere, jf. stk. 2, 2. pkt., skal

1) fremsende en årlig opgørelse til organisationen pr. 1. juni over det foregående års salg af kunstværker, som omfattes af følgeretsordningen, jf. stk. 1 og 2, attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor og

2) efter anmodning fra organisationen inden 4 uger fra modtagelse af anmodningen fremsende alle de oplysninger, der er nødvendige for at sikre betaling af vederlag, når organisationen anmoder herom inden for 3 år efter videresalget.

Vederlag for eksemplarfremstilling til privat brug

§ 39. Den, der erhvervsmæssigt fremstiller eller indfører lyd- eller videobånd eller andre indretninger, hvorpå lyd eller billeder kan optages, skal betale vederlag til ophavsmændene til de i stk. 2 nævnte værker.

Stk. 2. Vederlaget skal betales for bånd m.v., der er egnet til fremstilling af eksemplarer til privat brug, og kun for værker, som er udsendt i radio eller fjernsyn, eller som er udgivet på fonogram, film, videogram eller lignende.

Stk. 3. Administrationen og kontrollen, herunder opkrævningen, udøves af en fællesorganisation, som repræsenterer en væsentlig del af ophavsmænd, udøvende kunstnere og andre rettighedshavere, herunder fremstillere af grammofonplader m.v. og fotografer, hvis værker, præstationer m.v. anvendes i Danmark. Organisationen skal godkendes af kulturministeren. Ministeren kan forlange at få meddelt alle oplysninger om opkrævningen, forvaltningen og fordelingen af vederlaget.

Stk. 4. Organisationen fastsætter retningslinjer for udbetalingen af vederlaget til de berettigede, så fordelingen i videst muligt omfang sker i overensstemmelse med den kopiering, som finder sted. En tredjedel af det årlige beløb til udbetaling skal dog anvendes til støtte af formål, der er fælles for ophavsmændene m.fl. inden for de grupper, som repræsenteres af organisationen, jf. stk. 3.

Stk. 5. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelsen af den fællesorganisation, som er nævnt i stk. 3.

§ 40. Vederlaget udgør for 2006 pr. minut spilletid for analoge lydbånd 0,0603 kr. og for analoge videobånd 0,0839 kr.

Stk. 2. Vederlaget udgør for 2006 for digitale lydmedier 1,88 kr. pr. stk., for digitale billedmedier 3 kr. pr. stk. og for digitale hukommelseskort 4,28 kr. pr. stk.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte vederlag reguleres fra 2007 årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 41. Virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller eller indfører lyd- eller videobånd, skal anmeldes hos fællesorganisationen.

Stk. 2. Organisationen udsteder et bevis for anmeldelsen.

Stk. 3. Anmeldte virksomheder er berettigede til, uden at vederlaget er berigtiget, at indføre eller fra anden anmeldt virksomhed at modtage lyd- eller videobånd, der er vederlagspligtige efter § 39.

§ 42. Vederlagsperioden er måneden.

Stk. 2. Anmeldte virksomheder skal opgøre det vederlagspligtige antal lyd- og videobånd, der i perioden er udleveret fra virksomheden, samt disses spilletid.

Stk. 3. Anmeldte virksomheder, der udtager lyd- eller videobånd til brug i virksomheden, skal medregne forbruget til udleveringen efter stk. 2.

Stk. 4. Opgørelsen specificeres efter retningslinjer, som fastsættes af kulturministeren efter forhandling med fællesorganisationen. Kulturministeren kan endvidere efter forhandling med fællesorganisationen fastsætte retningslinjer for kontrol med den i 1. pkt. nævnte opgørelse.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte regler, der har til formål at forenkle ordningen med fradrag eller tilbagebetaling af vederlag for lyd- og videobånd m.v., der anvendes til professionelle formål, jf. § 43, stk. 1, nr. 3, og § 44, stk. 1, nr. 2.

Stk. 6. Enhver, som videresælger lyd- og videobånd m.v., har pligt til efter anmodning fra organisationen inden 4 uger at oplyse, hvem båndene m.v. er købt af.

§ 43. I det vederlagspligtige antal opgjort efter § 42, stk. 2, fradrages:

1) Antallet af lyd- og videobånd, der er udleveret til en anden anmeldt virksomhed efter § 41, stk. 3.

2) Antallet af lyd- og videobånd, der er udført.

3) Antallet af lyd- og videobånd, der vil blive anvendt til professionelle formål, herunder undervisningsformål.

4) Antallet af lyd- og videobånd, der vil blive anvendt til fremstilling af optagelser til brug for syns- og hørehandicappede.

5) Antallet af lyd- eller videobånd, der vil blive anvendt til særlige formål, som af kulturministeren er undtaget fra vederlaget.

Stk. 2. Kulturministeren kan efter forhandling med fællesorganisationen fastsætte retningslinjer for kontrol med fradrag efter stk. 1.

§ 44. Vederlaget tilbagebetales ved

1) erhvervsmæssig udførsel af vederlagsberigtigede lyd- eller videobånd,

2) anvendelse af vederlagsberigtigede lyd- eller videobånd til professionelle formål, herunder undervisning,

3) anvendelse af vederlagsberigtigede lyd- eller videobånd til fremstilling af optagelser, som anvendes af syns- eller hørehandicappede, eller

4) anvendelse af vederlagsberigtigede lyd- eller videobånd til særlige formål, som af kulturministeren er undtaget fra vederlaget.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med fællesorganisationen de nærmere retningslinjer for vederlagsgodtgørelse efter stk. 1.

§ 45. Anmeldte virksomheder skal føre regnskab over fremstilling, indførsel og udlevering m.v. af vederlagspligtige lyd- og videobånd.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med fællesorganisationen de nærmere retningslinjer for de anmeldte virksomheders regnskabsførelse, herunder udstedelse af fakturaer m.v.

Stk. 3. Anmeldte virksomheder skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år efter regnskabsårets udløb.

§ 46. Anmeldte virksomheder skal efter udløbet af hver vederlagsperiode og senest ved udgangen af den følgende måned til fællesorganisationen angive mængden af udleverede lyd- og videokassettebånd og disses spilletid, jf. §§ 42 og 43. Virksomheden skal senest samtidig med angivelsen indbetale vederlaget til organisationen. Angivelsen skal underskrives af virksomhedens ledelse.

§ 46 a. Kulturministeren kan yde rettighedshaverne kompensation for forskellen mellem provenuet for salg af blanke dvd’er i et bestemt år og for provenuet for salg af blanke dvd’er i 2005, i det omfang førstnævnte provenu er mindre i 2005.

Ophavsretslicensnævnet

§ 47. Kulturministeren nedsætter Ophavsretslicensnævnet. Nævnet består af en formand og 2 medlemmer, som udpeges af kulturministeren. Formanden skal være højesteretsdommer.

Stk. 2. Ophavsretslicensnævnet kan træffe afgørelse i henhold til §§ 13 og 14, § 16 b, § 17, stk. 3, § 18, stk. 1, § 24 a, § 30, § 48, stk. 1 og 2, § 51, stk. 2, § 68, § 75 a, stk. 3, og § 75 d. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om nævnets virksomhed, herunder om dækning af omkostningerne ved nævnets drift.

§ 48. Nægter en organisation, som er godkendt efter § 50, stk. 4, eller et radio- eller fjernsynsforetagende uden rimelig grund at give samtykke til, at værker og udsendelser, som udsendes trådløst, samtidig og uændret videreudsendes over kabelanlæg eller trådløst, eller tilbydes en sådan videreudsendelse på urimelige vilkår, kan Ophavsretslicensnævnet på begæring meddele den fornødne tilladelse og fastsætte nærmere vilkår herfor. Bestemmelsen i § 50, stk. 3, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Ophavsretslicensnævnets afgørelser efter 1. pkt. har ikke bindende virkning for radio- og fjernsynsforetagender.

Stk. 2. Nægter et radio- eller fjernsynsforetagende efter § 69 at give samtykke til, at foretagendets radio- eller fjernsynsudsendelser optages på en måde, som er omhandlet i § 13, stk. 1, 1. pkt., 2. led, eller § 17, stk. 4, eller kan der ikke opnås enighed om vilkårene for en sådan optagelse, kan Ophavsretslicensnævnet på begæring af hver af parterne meddele den fornødne tilladelse og fastsætte nærmere vilkår herfor.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 finder kun anvendelse, hvis en organisation af ophavsmænd har indgået en aftale, som omfattes af § 50, jf. § 13, stk. 1, 1. pkt., 2. led, eller § 17, stk. 4. Bestemmelsen i § 49 finder tilsvarende anvendelse.

Forældelse af vederlagskrav

§ 49. Vederlagskrav i henhold til § 17, stk. 3, § 18, stk. 1, og § 68 forældes efter 3 år fra udgangen af det år, i hvilket værksudnyttelsen fandt sted.

Stk. 2. Såfremt vederlagskravet gøres gældende af en organisation, gælder bestemmelsen i stk. 1 også for ophavsmandens krav mod organisationen.

Stk. 3. Forældelsen afbrydes ved skriftligt påkrav.

Fælles bestemmelser om aftalelicens

§ 50. Aftalelicens efter §§ 13, 14 og § 16 b, § 17, stk. 4, og §§ 24 a, 30, 30 a og 35 kan påberåbes af brugere, der har indgået en aftale om den pågældende værksudnyttelse med en organisation, som omfatter en væsentlig del af ophavsmændene til en bestemt art af værker, der anvendes i Danmark.

Stk. 2. Aftalelicens kan desuden påberåbes af brugere, der inden for et nærmere defineret område har indgået aftale om værksudnyttelse med en organisation, der omfatter en væsentlig del af ophavsmændene til en bestemt art af værker, der anvendes i Danmark på det pågældende område. Dette gælder dog ikke, hvis ophavsmanden over for nogen af de aftalesluttende parter har nedlagt forbud mod værkets udnyttelse.

Stk. 3. Aftalelicensen giver brugeren ret til at udnytte andre værker af samme art, selv om ophavsmændene til disse værker ikke repræsenteres af organisationen. Aftalelicensen giver brugeren ret til at benytte de ikke-repræsenterede ophavsmænds værker på den måde og på de vilkår, som følger af den aftale, der er indgået med organisationen.

Stk. 4. Rettighedshaverorganisationer, som indgår aftaler omfattet af stk. 1 og 2, skal godkendes af kulturministeren til at indgå aftaler på nærmere angivne områder. Ministeren kan bestemme, at en godkendt organisation på visse områder skal være en fællesorganisation, som omfatter flere organisationer, der opfylder kravene efter stk. 1 eller 2.

Stk. 5. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelsen af de rettighedshaverorganisationer, som er nævnt i stk. 4.

§ 51. For værksudnyttelse i henhold til § 50 skal de regler, som organisationen har fastsat med hensyn til fordelingen af vederlag mellem de ophavsmænd, som organisationen repræsenterer, finde tilsvarende anvendelse over for ikke-repræsenterede ophavsmænd.

Stk. 2. Ikke-repræsenterede ophavsmænd kan gøre krav på individuelt vederlag, selv om en sådan ret hverken fremgår af aftalen med brugeren eller af organisationens vederlagsregler. Vederlagskravet kan kun rettes mod organisationen. Kan der ikke opnås enighed om størrelsen af det individuelle vederlag, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47.

Stk. 3. Vederlagskrav, som de i henhold til § 50, stk. 4, godkendte organisationer ønsker at fremsætte i forbindelse med værksudnyttelse efter § 35, skal fremsættes samtidig over for brugerne.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 49 finder tilsvarende anvendelse på vederlagskrav i henhold til de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser.

§ 52. Hvis forhandlinger om indgåelse af aftaler som nævnt i § 13, stk. 1, § 14, § 16 b, § 17, stk. 4, § 24 a og § 30 a ikke fører til noget resultat, kan hver af parterne kræve mægling.

Stk. 2. Krav om mægling rettes til kulturministeren. Kravet kan fremsættes, når en af parterne har afbrudt forhandlingerne eller afvist et ønske om forhandlinger, eller når forhandlingerne ikke synes at ville føre til noget resultat.

Stk. 3. Mæglingen foretages af en forligsmand, der udpeges af kulturministeren. Forligsforhandlingerne skal baseres på parternes eventuelle løsningsforslag. Forligsmanden kan foreslå parterne at lade tvisten afgøre ved voldgift og kan medvirke ved udpegningen af voldgiftsmænd.

Stk. 4. Forligsmanden kan fremsætte forslag til tvistens løsning og kan kræve, at et sådant forslag forelægges parternes kompetente organer til vedtagelse eller forkastelse inden en af forligsmanden fastsat frist. Forligsmanden underretter kulturministeren om mæglingens udfald.

Stk. 5. Forligsmanden kan bestemme, at aftaler skal forblive i kraft, selv om aftaleperioden er udløbet eller vil udløbe under forhandlingerne. Aftalen kan dog ikke forlænges i mere end to uger efter, at parterne har taget stilling til et endeligt mæglingsforslag eller forslag til voldgiftsbehandling, eller efter at forligsmanden har meddelt, at der ikke er basis for at fremsætte sådanne forslag.

Stk. 6. Den, der er eller har været forligsmand, må ikke ubeføjet røbe eller udnytte, hvad denne har fået kendskab til som forligsmand.

Stk. 7. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om dækning af omkostningerne ved forligsmandens virksomhed.

Kapitel 3

Ophavsrettens overgang til andre

Almindelige bestemmelser

§ 53. Ophavsmanden kan med de begrænsninger, der følger af §§ 3 og 38, helt eller delvis overdrage sine rettigheder efter denne lov.

Stk. 2. Overdragelse af eksemplarer indbefatter ikke overdragelse af ophavsretten.

Stk. 3. Har ophavsmanden overdraget en ret til at udnytte værket på en bestemt måde eller ved bestemte midler, giver overdragelsen ikke erhververen ret til at udnytte værket på andre måder eller ved andre midler.

Stk. 4. Bestemmelserne i §§ 54-59 om overdragelse af ophavsret kan fraviges ved aftale mellem parterne, medmindre andet er fastsat i de enkelte bestemmelser.

§ 54. Erhververen har pligt til at udnytte de overdragne rettigheder. Ophavsmanden kan bringe aftalen til ophør med 6 måneders varsel i det omfang, udnyttelsen ikke er iværksat inden 3 år efter det tidspunkt, hvor aftalen er opfyldt fra ophavsmandens side. Dette gælder dog ikke, hvis udnyttelsen iværksættes inden varslets udløb.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 kan ikke fraviges, medmindre der alene er tale om en ændring af de angivne tidsfrister.

§ 55. (Ophævet)

Ændringer og videreoverdragelse

§ 56. Overdragelse af ophavsret giver ikke erhververen ret til at ændre værket, medmindre ændringen er sædvanlig eller åbenbart forudsat.

Stk. 2. Overdragelse af ophavsret giver ikke erhververen ret til at videreoverdrage ophavsretten, medmindre videreoverdragelsen er sædvanlig eller åbenbart forudsat. Overdrageren vedbliver at være ansvarlig for, at aftalen med ophavsmanden bliver opfyldt.

Afregning og kontrol

§ 57. Hvis ophavsmandens vederlag afhænger af erhververens omsætning, salgstal eller lignende, kan ophavsmanden kræve, at der sker afregning mindst én gang om året. Ophavsmanden kan ligeledes kræve, at afregningen ledsages af fyldestgørende oplysninger om de forhold, der har ligget til grund for vederlagsberegningen.

Stk. 2. Ophavsmanden kan kræve, at erhververens regnskaber, bogføring og lagerbeholdning samt attestationer fra den, som har udnyttet værket, ved den årlige afregning efter stk. 1 stilles til rådighed for en af ophavsmanden udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. Revisoren må oplyse ophavsmanden om den foretagne afregnings rigtighed og om eventuelle uregelmæssigheder. Revisoren har i øvrigt tavshedspligt om alle andre forhold, som denne bliver bekendt med ved gennemgangen.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan ikke fraviges til skade for ophavsmanden.

Særlige bestemmelser om aftaler om indspilning af film

§ 58. En aftale om at medvirke ved indspilningen af en film indebærer, at ophavsmanden ikke kan modsætte sig, at

1) der fremstilles eksemplarer af filmen,

2) eksemplarer af filmen spredes til almenheden,

3) filmen fremføres offentligt eller

4) filmen forsynes med tekster eller tale på et andet sprog.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på

1) allerede eksisterende værker,

2) drejebøger, dialoger og musikværker, som er frembragt med henblik på fremstillingen af filmen, eller

3) filmens hovedinstruktør.

Bestemmelser om uoverdrageligt vederlagskrav ved udlejning af billed- og lydoptagelser

§ 58 a. Har en ophavsmand til en producent af billed- eller lydoptagelser overdraget sin ret til gennem udlejning af sådanne optagelser at gøre et værk tilgængeligt for almenheden, har ophavsmanden ret til et rimeligt vederlag fra producenten for udlejningen. Retten til vederlag kan kun udøves gennem organisationer, der repræsenterer de enkelte grupper af rettighedshavere. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. kan ikke fraviges ved aftale.

Særlige bestemmelser om edb-programmer frembragt i ansættelsesforhold

§ 59. Ophavsretten til et edb-program, der er frembragt af en arbejdstager under udførelsen af dennes arbejde eller efter arbejdsgiverens anvisninger, overgår til arbejdsgiveren.

Bestilte portrætbilleder

§ 60. Ophavsmanden kan ikke udøve sine rettigheder til et bestilt portrætbillede uden samtykke fra bestilleren.

Arv og kreditorforfølgning

§ 61. Ved ophavsmandens død finder arvelovgivningens almindelige regler anvendelse på ophavsretten.

Stk. 2. Ved testamente kan ophavsmanden med bindende virkning også for ægtefælle og livsarvinger give forskrifter om udøvelse af ophavsretten eller overlade det til en anden at give sådanne forskrifter.

§ 62. Ophavsmandens ret til at råde over sit værk kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning hverken hos ophavsmanden eller hos nogen, til hvem retten er overgået ifølge ægteskab eller arv.

Stk. 2. Kreditorforfølgning i eksemplarer af værket kan heller ikke foretages hos ophavsmanden selv eller hos nogen, til hvem eksemplarer er overgået ifølge ægteskab eller arv, hvis forfølgningen retter sig mod

1) manuskripter,

2) stokke, plader, forme eller lignende, hvorved et kunstværk kan udføres, eller

3) eksemplarer af kunstværker, som ikke er udstillet, udbudt til salg eller på anden måde godkendt til offentliggørelse.

Kapitel 4

Ophavsrettens gyldighedstid

§ 63. Ophavsretten til et værk varer, indtil 70 år er forløbet efter ophavsmandens dødsår eller for de i § 6 omhandlede værker efter længstlevendes dødsår. For filmværker varer ophavsretten dog, indtil 70 år er forløbet efter dødsåret for den længstlevende af følgende personer:

1) Den ledende instruktør,

2) drejebogsforfatteren,

3) dialogforfatteren og

4) komponisten til musik, som er specielt frembragt til brug i filmværket.

Stk. 2. Når et værk er offentliggjort uden angivelse af ophavsmandens navn, alment kendte pseudonym eller mærke, varer ophavsretten, indtil 70 år er forløbet efter udgangen af det år, da værket blev offentliggjort. Består værket af flere dele, bind, hæfter, numre eller serier, gælder der en særskilt beskyttelsestid for hver enkelt del.

Stk. 3. Hvis ophavsmanden i løbet af det nævnte tidsrum bliver angivet i overensstemmelse med § 7, eller hvis det bliver oplyst, at han er død, før værket blev offentliggjort, regnes gyldighedstiden efter stk. 1.

Stk. 4. For værker, som ikke er offentliggjort, og hvis ophavsmand ikke er kendt, varer ophavsretten i 70 år efter udgangen af det år, hvor værket blev skabt.

§ 64. Når et værk ikke tidligere har været udgivet, har den, som for første gang lovligt offentliggør eller udgiver værket efter udløbet af den ophavsretlige beskyttelse, rettigheder til værket svarende til de økonomiske rettigheder, der i loven er tillagt den, der frembringer et litterært eller kunstnerisk værk. Beskyttelsen varer, indtil 25 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor offentliggørelsen eller udgivelsen fandt sted.

Kapitel 5

Andre rettigheder

Udøvende kunstnere

§ 65. En udøvende kunstners fremførelse af et litterært eller kunstnerisk værk må ikke uden kunstnerens samtykke

1) optages på bånd, film eller anden indretning, der kan gengive den, eller

2) gøres tilgængelig for almenheden.

Stk. 2. Er fremførelsen optaget som anført i stk. 1, nr. 1, må den ikke uden den udøvende kunstners samtykke eftergøres eller gøres tilgængelig for almenheden, før 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da fremførelsen fandt sted. Hvis en optagelse af en fremførelse udgives eller offentliggøres inden for dette tidsrum, varer beskyttelsen dog, indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor den første udgivelse eller offentliggørelse fandt sted, alt efter hvilket tidspunkt der er det første.

Stk. 3. En aftale mellem en udøvende kunstner og en filmproducent om at medvirke ved indspilningen af en film indebærer, at den udøvende kunstner i mangel af modstående aftale formodes at have overdraget sin ret til udlejning af filmen til producenten.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-4, §§ 3, 7, 11 og 11 a, § 12, stk. 1, stk. 2, nr. 5, stk. 3, stk. 4, nr. 1, og stk. 5, 1. pkt., §§ 13, 15, 16 og 16 a, § 17, stk. 1, 2 og 4, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1 og 2, og §§ 21, 22, 25, 25 a, 27, 28, 30 a, 31, 34, 35, 39-47, 49-57, 58 a, 61 og

62 finder tilsvarende anvendelse på udøvende kunstneres fremførelser og optagelser heraf.

Fremstillere af lydoptagelser

§ 66. Lydoptagelser må ikke uden fremstillerens samtykke eftergøres eller gøres tilgængelige for almenheden, før 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da optagelsen fandt sted. Hvis en lydoptagelse udgives inden for dette tidsrum, varer beskyttelsen dog, indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor den første udgivelse fandt sted. Hvis en lydoptagelse ikke udgives, men på anden måde offentliggøres inden for den i 1. pkt. nævnte periode, varer beskyttelsen dog, indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor offentliggørelsen fandt sted.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-4, § 7, stk. 1, § 11, stk. 2 og 3, § 11 a, § 12, stk. 1, stk. 2, nr. 5, stk. 3, stk. 4, nr. 1, og stk. 5, 1. pkt., §§ 13, 15, 16 og 16 a, § 17, stk. 1, 2 og 4, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1 og 2, og §§ 21, 22, 25, 25 a, 27, 28, 30 a, 31, 34, 39-47 og 49-52 finder tilsvarende anvendelse på lydoptagelser.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må lydoptagelser, som udsendes trådløst i radio eller fjernsyn, videreudsendes over kabelanlæg og videreudsendes til almenheden ved hjælp af radioanlæg, når dette sker uden ændringer og samtidig med, at udsendelsen finder sted.

Fremstillere af billedoptagelser

§ 67. Billedoptagelser må ikke uden fremstillerens samtykke eftergøres eller gøres tilgængelige for almenheden, før 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da optagelsen fandt sted. Hvis en billedoptagelse udgives eller offentliggøres inden for dette tidsrum, varer beskyttelsen dog, indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor den første udgivelse eller offentliggørelse fandt sted, alt efter hvilket tidspunkt der er det første.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-4, § 7, stk. 1, § 11, stk. 2 og 3, § 11 a, § 12, stk. 1, stk. 2, nr. 5, stk. 3, stk. 4, nr. 2, og stk. 5, 1. pkt., §§ 13, 15, 16 og 16 a, § 17, stk. 1 og 4, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1 og 2, og §§ 22, 25, 25 a, 27, 28, 30 a, 31, 32, 34, 39-47 og 49-52 finder tilsvarende anvendelse på billedoptagelser.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 må billedoptagelser, som udsendes trådløst i fjernsyn, videreudsendes over kabelanlæg og videreudsendes til almenheden ved hjælp af radioanlæg, når dette sker uden ændringer og samtidig med, at udsendelsen finder sted.

Vederlag for brug af lydoptagelser i radio og fjernsyn m.v.

§ 68. Uanset bestemmelserne i § 65, stk. 2, og § 66, stk. 1, må udgivne lydoptagelser anvendes til radio- og fjernsynsudsendelse og til andre offentlige fremførelser. Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse på offentlig fremførelse i form af tilrådighedsstillelse af udgivne lydoptagelser på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 1, 2. led.

Stk. 2. De udøvende kunstnere og fremstillerne af lydoptagelser har krav på vederlag. Vederlagskravet kan kun gøres gældende gennem en af kulturministeren godkendt fællesorganisation, som omfatter såvel udøvende kunstnere som fremstillere af lydoptagelser. Kan der ikke opnås enighed om størrelsen af vederlaget, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47.

Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelsen af den fællesorganisation, som er nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke for udsendelse i fjernsyn og andre offentlige fremførelser af filmværker, såfremt lyd og billede udsendes eller fremføres samtidigt.

Stk. 5. Hvis brugeren af en lydoptagelse i henhold til denne bestemmelse ikke betaler det vederlag, der er fastsat ved parternes aftale eller ved Ophavsretslicensnævnets afgørelse, kan det ved dom fastslås, at den pågældende udnyttelse kun kan foretages med rettighedshavernes samtykke, indtil betaling er sket.

Radio- og fjernsynsforetagender

§ 69. En radio- eller fjernsynsudsendelse må ikke uden radio- eller fjernsynsforetagendets samtykke udsendes af andre eller på anden måde fremføres offentligt. Udsendelsen må heller ikke uden samtykke affotograferes eller optages på bånd, film eller anden indretning, der kan gengive den.

Stk. 2. Er en udsendelse affotograferet eller optaget som anført i stk. 1, må den ikke uden foretagendets samtykke eftergøres eller gøres tilgængelig for almenheden, før 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da udsendelsen fandt sted.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-4, § 7, stk. 1, § 11, stk. 2 og 3, § 11 a, § 12, stk. 1, stk. 2, nr. 5, stk. 3, stk. 4, nr. 2, og stk. 5, 1. pkt., §§ 15-16 a, § 17, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1 og 2, §§ 21, 22, 25 og 25 a, § 27, stk. 1 og 3, og §§ 28, 31, 32 og 39-46 finder tilsvarende anvendelse på radio- og fjernsynsudsendelser.

Fremstillere af fotografiske billeder

§ 70. Den, som fremstiller et fotografisk billede (fotografen), har eneret til at råde over billedet ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden.

Stk. 2. Retten til et fotografisk billede varer, indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da billedet blev fremstillet.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-4, §§ 3, 7, 9, 11 og 11 a, § 12, stk. 1, stk. 2, nr. 5, og stk. 3, §§ 13-16 b, § 17, stk. 1 og 4, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1 og 2, §§ 20, 21 og 23, § 24, stk. 1 og 2, og §§ 24 a, 25, 25 a, 27, 28, 30-31, 34, 35, 39-47, 49-58 og 60-62 finder

tilsvarende anvendelse på fotografiske billeder. Er et fotografisk billede genstand for ophavsret efter § 1, kan denne også gøres gældende.

Fremstillere af kataloger m.v.

§ 71. Den, som fremstiller et katalog, en tabel, en database eller lignende, hvori et større antal oplysninger er sammenstillet, eller som er resultatet af en væsentlig investering, har eneret til at råde over det pågældende arbejde som helhed eller en væsentlig del deraf ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en eksemplarfremstilling eller tilgængeliggørelse for almenheden af uvæsentlige dele af indholdet af et katalog, en tabel, en database eller lignende, som foretages gentagne gange og systematisk, såfremt de nævnte handlinger kan sidestilles med handlinger, der strider mod en normal udnyttelse af de pågældende arbejder, eller som skader fremstillerens legitime interesser urimeligt.

Stk. 3. Er arbejder af den i stk. 1 nævnte art eller dele deraf genstand for ophavsret eller anden beskyttelse, kan denne også gøres gældende.

Stk. 4. Beskyttelsen efter stk. 1 varer indtil 15 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor arbejdet blev fremstillet. Hvis et arbejde af den nævnte art gøres tilgængeligt for almenheden inden for dette tidsrum, varer beskyttelsen dog indtil 15 år er forløbet efter udgangen af det år, hvor arbejdet første gang blev gjort tilgængeligt for almenheden.

Stk. 5. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-4, §§ 6-9, § 11, stk. 2 og 3, § 12, stk. 1, stk. 2, nr. 4, stk. 4, nr. 3, og stk. 5, 2. pkt., §§ 13-17, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1 og 2, §§ 20-22, 25, 27, 28, 30-32, 34 og 35, § 36, stk. 2 og 3, § 47 og §§ 49-52 finder tilsvarende anvendelse på de kataloger, tabeller, databaser m.v., der er nævnt i stk. 1.

Stk. 6. Aftalevilkår, der udvider fremstillerens ret efter stk. 1 til et offentliggjort arbejde, er ugyldige.

Pressemeddelelser

§ 72. Pressemeddelelser, som efter aftale leveres fra udenlandske nyhedsbureauer eller fra korrespondenter i udlandet, må ikke uden modtagerens samtykke gøres tilgængelige for almenheden gennem presse, radio eller på anden lignende måde før 12 timer efter, at de er blevet offentliggjort i Danmark.

Kapitel 6

Forskellige bestemmelser

Titelbeskyttelse m.v.

§ 73. Et litterært eller kunstnerisk værk må ikke gøres tilgængeligt for almenheden under en titel, et pseudonym eller et mærke, som er egnet til at fremkalde forveksling med et tidligere offentliggjort værk eller dets ophavsmand.

Stk. 2. Har offentliggørelsen af det tidligere offentliggjorte værk fundet sted mindre end 3 måneder forud for en udgivelse af det andet værk, finder bestemmelsen i stk. 1 ikke anvendelse, medmindre forveksling må antages at være tilsigtet.

Signering af kunstværker

§ 74. På et kunstværk må kunstnerens navn eller mærke ikke anbringes af andre end kunstneren selv, medmindre denne har givet sit samtykke hertil.

Stk. 2. Kunstnerens navn eller mærke må ikke i noget tilfælde påføres et eftergjort eksemplar, således at det kan forveksles med originalen.

Ideelle rettigheder efter ophavsrettens udløb

§ 75. Selv om ophavsretten er udløbet, må et litterært eller kunstnerisk værk ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden i strid med § 3, stk. 1 og 2, hvis kulturelle interesser herved krænkes.

Offentlig fremførelse af musikværker

§ 75 a. Erhvervsmæssig virksomhed, hvorved en repræsentant for indehaveren af ophavsretten eller en kontraktmæssig indehaver af denne ret indgår aftaler om offentlig fremførelse af et musikværk, der er beskyttet efter denne lov, skal godkendes af kulturministeren. Ministeren kan fastsætte nærmere vilkår for godkendelsen. Aftaler indgået i strid med 1. og 2. pkt. er ugyldige.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med den godkendelse, som er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Stiller en organisation m.v., der er godkendt i henhold til stk. 1, urimelige vilkår for at meddele tilladelse til offentlig fremførelse af musikværker, kan Ophavsretslicensnævnet på begæring fastsætte vilkårene for fremførelsen. § 47, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 6 a

Tekniske foranstaltninger m.v.

§ 75 b. Det er ikke tilladt at omsætte eller i kommercielt øjemed besidde midler, hvis eneste formål er at lette ulovlig fjernelse eller omgåelse af tekniske indretninger, som er anvendt til at beskytte et edb-program.

§ 75 c. Det er ikke tilladt uden samtykke fra rettighedshaveren at foretage omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at fremstille, importere, sprede, sælge, udleje, reklamere for salg eller udlejning af eller i kommercielt øjemed besidde indretninger, produkter eller komponenter, der

1) er genstand for salgsfremme, reklame eller markedsføring med henblik på omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger,

2) kun i begrænset omfang har andet kommercielt formål eller anden kommerciel anvendelse end omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger eller

3) primært er udviklet, produceret, tilpasset eller ydet med henblik på at muliggøre eller befordre omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på tjenesteydelser.

Stk. 4. Ved effektive tekniske foranstaltninger i stk. 1 og 2 forstås enhver form for effektive tekniske foranstaltninger, der under deres normale funktion har til formål at beskytte værker og andre frembringelser m.v., som beskyttes i henhold til denne lov.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder ikke for beskyttelse af edb-programmer.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-4 er ikke til hinder for forskning inden for kryptering.

§ 75 d. Ophavsretslicensnævnet, jf. § 47, stk. 1, kan på begæring pålægge en rettighedshaver, som har gjort brug af de i § 75 c, stk. 1, nævnte effektive tekniske foranstaltninger, at stille sådanne midler til rådighed for en bruger, som er nødvendige for, at denne kan drage fordel af bestemmelserne i §§ 15 og 16, § 17, stk. 1-3, § 18, stk. 1 og 2, § 21, stk. 1, nr. 2, § 23, stk. 1, og §§ 26-28, 31 og 68. Imødekommer rettighedshaveren ikke pålægget inden 4 uger fra nævnets afgørelse, kan brugeren uanset bestemmelsen i § 75 c, stk. 1, foretage omgåelse af den tekniske foranstaltning. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. finder kun anvendelse i forhold til brugere, som har lovlig adgang til værket eller frembringelsen m.v.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, i det omfang rettighedshaveren ikke ved frivillige foranstaltninger, herunder aftaler med andre involverede parter, har sikret, at brugeren uanset anvendelsen af effektive tekniske foranstaltninger kan drage fordel af de i stk. 1 nævnte bestemmelser.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på værker og andre frembringelser m.v., der på kontraktmæssige vilkår stilles til rådighed for almenheden på en sådan måde, at almenheden har adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 1, 2. led.

§ 75 e. Det er ikke tilladt uden samtykke fra rettighedshaveren at

1) fjerne eller ændre elektroniske oplysninger om rettighedsforvaltning eller

2) foretage eksemplarspredning, import med henblik på eksemplarspredning eller overføring til almenheden af værker og andre frembringelser m.v., hvor de elektroniske oplysninger om rettighedsforvaltning er blevet fjernet eller ændret uden samtykke.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis de pågældende handlinger foretages af en person, som ved eller burde vide, at handlingerne foranlediger, muliggør, letter eller skjuler en krænkelse af retten til et værk eller en anden frembringelse m.v., som beskyttes i henhold til denne lov.

Kapitel 7

Retshåndhævelse

Straf

§ 76. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt

1) overtræder § 2 eller § 3,

2) overtræder §§ 65, 66, 67, 69, 70 eller 71,

3) overtræder § 11, stk. 2, § 60 eller §§ 72-75,

4) undlader at fremsende opgørelse eller oplysninger efter § 38, stk. 7,

5) undlader at lade sig anmelde eller undlader at meddele oplysninger til fællesorganisationen efter § 41, stk. 1, § 42, stk. 6, og § 46, 1. pkt., eller undlader at føre eller opbevare regnskaber i henhold til § 45 eller

6) overtræder forskrifter, der er givet efter § 61, stk. 2.

Stk. 2. Er en overtrædelse af de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte bestemmelser begået ved forsætligt og under skærpende omstændigheder at gengive de af bestemmelserne omfattede værker eller frembringelser eller blandt almenheden at sprede eksemplarer heraf, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig for at foreligge, hvis overtrædelserne sker erhvervsmæssigt, hvis der fremstilles eller blandt

almenheden spredes et betydeligt antal eksemplarer, eller hvis værker og frembringelser gengives på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 1, 2. led.

§ 77. Når eksemplarer af værker eller frembringelser, der beskyttes efter §§ 65-71, er fremstillet uden for Danmark under sådanne omstændigheder, at en tilsvarende fremstilling i Danmark ville være i strid med loven, straffes med bøde den, som forsætligt eller groft uagtsomt indfører sådanne eksemplarer med henblik på at gøre dem tilgængelige for almenheden.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 76, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på forsætlige overtrædelser af bestemmelsen i stk. 1.

§ 78. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt overtræder §§ 75 b eller 75 c. Med bøde straffes den, som forsætligt overtræder § 75 e.

§ 79. I forskrifter, der udstedes efter § 31, stk. 2, § 42, stk. 4, § 43, stk. 2, § 44, stk. 2, og § 45, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 80. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Påtale

§ 81. Overtrædelser, som omfattes af § 76, stk. 1, § 77, stk. 1, eller § 79, påtales af den forurettede.

Stk. 2. Efter ophavsmandens død kan overtrædelser af § 3 og af de i medfør af § 61, stk. 2, givne forskrifter endvidere påtales af ophavsmandens ægtefælle, slægtning i ret op- eller nedstigende linje eller søskende.

Stk. 3. Efter ophavsmandens død kan overtrædelser af §§ 3 og 73-74 endvidere påtales af det offentlige. Ved overtrædelser af § 3 kan offentlig påtale dog kun finde sted, når kulturelle interesser må anses for krænket ved overtrædelsen.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 1 påtales overtrædelser af § 75 af det offentlige.

Stk. 5. Overtrædelser, som omfattes af § 78, jf. § 75 b og § 75 c, stk. 2, påtales af det offentlige.

Stk. 6. Overtrædelser, som omfattes af § 78, jf. § 75 c, stk. 1, og § 75 e, påtales af den forurettede.

§ 82. Overtrædelser, som omfattes af § 76, stk. 2, eller § 77, stk. 2, påtales kun efter den forurettedes begæring, medmindre almene hensyn kræver påtale.

Erstatning og godtgørelse

§ 83. Den, som forsætligt eller uagtsomt overtræder en af de i §§ 76 og 77 nævnte bestemmelser, skal betale

1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen

2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført.

Stk. 2. Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2, skal der tages hensyn til bl.a. den forurettedes tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste.

Stk. 3. I sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes en godtgørelse til den forurettede for ikke-økonomisk skade.

Tilintetgørelse m.v.

§ 84. Retten kan ved dom bestemme, at eksemplarer, som krænker retten til værker eller frembringelser, der beskyttes efter §§ 65-71, skal

1) tilbagekaldes fra handelen,

2) endeligt fjernes fra handelen,

3) tilintetgøres eller

4) udleveres til den forurettede.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på materialer, redskaber el. lign., der primært har været anvendt til ulovlig fremstilling eller brug af eksemplarer af værket eller frembringelsen.

Stk. 3. Foranstaltninger efter stk. 1 skal gennemføres uden nogen form for godtgørelse til krænkeren og berører ikke en mulig erstatning til den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemføres for krænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.

Stk. 4. Ved en dom om foranstaltninger efter stk. 1 skal retten tage hensyn til, at der skal være forholdsmæssighed mellem krænkelsens omfang og de beordrede retsmidler samt tredjemands interesser.

Offentliggørelse af domme

§ 84 a. I en dom, hvorved nogen dømmes efter §§ 83 eller 84, kan retten på begæring bestemme, at dommen skal offentliggøres i sin helhed eller i uddrag.

Stk. 2. Pligten til offentliggørelsen påhviler krænkeren. Offentliggørelsen skal ske for krænkerens regning og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.

Videregivelse af oplysninger

§ 84 b. Hvis told- og skatteforvaltningen får en formodning om krænkelser omfattet af §§ 76 eller 77, kan oplysninger herom videregives til rettighedshaver.

Kapitel 8

Lovens anvendelsesområde

Ophavsret

§ 85. Lovens bestemmelser om ophavsret gælder for

1) værker af personer, der er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

2) værker, som er udgivet første gang i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller som er udgivet første gang samtidig i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og i et andet land,

3) filmværker, hvis producent har sit hovedsæde eller er bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

4) bygningsværker, som er beliggende i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og

5) kunstværker, som er indføjet i bygninger eller anlæg i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 2. Ved anvendelsen af stk. 1, nr. 2, anses samtidig udgivelse at have fundet sted, såfremt værket efter udgivelse i et andet land inden 30 dage udgives i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 38 gælder for værker af personer, der er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 64 gælder for offentliggørelser eller udgivelser, som er foretaget af

1) personer, der er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller

2) selskaber, der har hovedsæde i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 5. Bestemmelserne i §§ 73-75 gælder for ethvert værk.

Andre rettigheder

§ 86. Bestemmelsen i § 65 gælder for

1) fremførelser, der har fundet sted i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og

2) fremførelser, der er gengivet på lydoptagelser, som er beskyttede i henhold til bestemmelsen i stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 66 gælder for

1) lydoptagelser, der har fundet sted i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

2) lydoptagelser, der er fremstillet af personer, som er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og

3) lydoptagelser, der er fremstillet af selskaber, som har hovedsæde i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 67 gælder for

1) billedoptagelser, der har fundet sted i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

2) billedoptagelser, der er fremstillet af personer, som er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og

3) billedoptagelser, der er fremstillet af selskaber, som har hovedsæde i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 69 gælder for

1) radio- og fjernsynsudsendelser, som har fundet sted i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og

2) radio- og fjernsynsforetagender, der har hovedsæde i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 5. Bestemmelsen i § 70 gælder for

1) fotografier fremstillet af personer, der er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og

2) fotografier, som er indføjet i bygninger eller anlæg i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 6. Bestemmelsen i § 71 gælder for

1) kataloger m.v., som er fremstillet af personer, der er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og

2) kataloger m.v., som er fremstillet af selskaber, der har hovedsæde i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 6 finder tilsvarende anvendelse på pressemeddelelser som nævnt i § 72.

Stk. 8. Uanset bestemmelsen i stk. 1 gælder bestemmelsen i § 65, stk. 1, om optagelse for alle lydoptagelser af fremførelser. Uanset bestemmelsen i stk. 2 gælder § 66, stk. 1, om eftergørelse for alle lydoptagelser. Uanset bestemmelserne i stk. 1-4 gælder bestemmelserne i § 65, stk. 2, § 66, stk. 1, § 67, stk. 1, og § 69, stk. 2, om spredning af eksemplarer til almenheden for alle fremførelser, lydoptagelser, billedoptagelser samt radio- og fjernsynsudsendelser.

Særlige bestemmelser om radio- og fjernsynsudsendelser via satellit

§ 87. Radio- og fjernsynsudsendelser via satellit anses for at finde sted i Danmark, hvis de programbærende signaler, som er bestemt til modtagning af almenheden, under et radio- eller fjernsynsforetagendes kontrol og ansvar her i landet indføres i en ubrudt sendekæde, der leder til satellitten og ned mod Jorden.

Stk. 2. Udsendelser via satellit anses også for at finde sted i Danmark, hvis indførelsen i sendekæden sker i et land, som ikke er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som ikke har det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i kapitel II i Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel, i følgende tilfælde:

1) Hvis de programbærende signaler sendes til satellitten fra en uplinkstation her i landet. Rettigheder efter §§ 2, 64 og 65-73 kan da gøres gældende over for den, som driver stationen.

2) Hvis der ikke benyttes en uplinkstation i en EØS-medlemsstat, og et radio- eller fjernsynsforetagende, der har sit hovedsæde her i landet, har foranlediget indførelsen i sendekæden. Rettigheder efter §§ 2, 64 og 65-73 kan da gøres gældende over for foretagendet.

Lovens anvendelse i forhold til andre lande m.v.

§ 88. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter anvendelsen af lovens bestemmelser under forudsætning af gensidighed udvides i forhold til andre lande.

Stk. 2. Endvidere kan kulturministeren fastsætte nærmere regler, hvorefter loven gøres anvendelig på værker, som først er udgivet af mellemfolkelige organisationer, samt på ikke-udgivne værker, som sådanne organisationer har ret til at udgive.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 89. Loven træder i kraft den 1. juli 1995.

Stk. 2. Samtidig ophæves

1) lov om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker, jf. lovbekendtgørelse nr. 1170 af 21. december 1994, og

2) lov om retten til fotografiske billeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 715 af 8. september 1993.

§ 90. Loven gælder også for værker og frembringelser m.v., som er frembragt før lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Loven gælder ikke for udnyttelseshandlinger, der er afsluttet, eller rettigheder, der er erhvervet før lovens ikrafttræden. Eksemplarer af værker eller frembringelser m.v. kan fortsat spredes til almenheden og vises offentligt, hvis de lovligt er fremstillet på et tidspunkt, da en sådan spredning eller visning var tilladt. Bestemmelserne i § 19, stk. 2 og 3, skal dog altid finde anvendelse på udlejning og udlån, som foretages efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Hvis beskyttelsestiden for et værk eller en frembringelse m.v. ved anvendelse af de nye bestemmelser bliver kortere, end den ville have været efter de hidtil gældende bestemmelser, anvendes de hidtil gældende bestemmelser. Bestemmelsen i § 63, stk. 4, skal dog altid finde anvendelse.

§ 91. Bestemmelserne i §§ 54, 55, 56 og 58 finder ikke anvendelse på aftaler, der er indgået før den 1. juli 1995.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 65, stk. 3, finder også anvendelse på aftaler, der er indgået før den 1. juli 1995.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 30, stk. 5, og § 87, stk. 2, finder ikke anvendelse på aftaler, som er indgået før den 1. januar 1995, førend den 1. januar 2000.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 59 gælder ikke for edb-programmer, der er frembragt før den 1. januar 1993.

Stk. 5. Bestemmelsen i § 70 finder ikke anvendelse på fotografiske billeder, der er fremstillet før den 1. januar 1970.

§ 92. De i henhold til ældre lovgivning givne særlige privilegier og forbud forbliver i kraft.

§ 93. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr. 1404 af 27. december 2008 om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt forskellige andre love3), indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. (Udeladt)

Stk. 4. (Udeladt)

§ 10

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Lovens §§ 1-6 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne eller Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. (Udeladt)

Lov nr. 510 af 12. juni 2009 om ændring af ophavsretsloven (Gennemførelse af servicedirektivet m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse m.v.:

§ 2

Loven træder i kraft den 28. december 2009.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne eller Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr. 1269 af 16. december 2009 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret (Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.)4), indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 18. december 2009.

Stk. 2. § 90, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed5) som affattet ved denne lovs § 1, nr. 30, finder alene anvendelse på eneretstransmissioner, hvorom der er indgået eller forlænget aftale efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. (Udeladt)

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne eller Grønland. Lovens § 2 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Kulturministeriet, den 27. februar 2010

Per Stig Møller

/ Bente Skovgaard Kristensen

Officielle noter

1) Lov nr. 395 af 14. juni 1995 indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 92/100/EØF, EF-Tidende 1992 L 346, s. 61, direktiv 93/83/EØF, EF-Tidende 1993 L 248, s. 15, og direktiv 93/98/EØF, EF-Tidende 1993 L 290, s. 9. Denne lov viderefører bestemmelser fra lov nr. 1010 af 19. december 1992, hvorved Rådets direktiv 91/250/EØF, EF-Tidende 1991 L 122, s. 42, blev gennemført. Lov nr. 1207 af 27. december 1996 indeholder bestemmelser, der supplerende gennemfører Rådets direktiv 92/100/EØF, EF-Tidende 1992 L 346, s. 61, og 93/83/EØF, EF-Tidende 1993 L 248, s. 15. Lov nr. 407 af 26. juni 1998 indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF, EF-Tidende 1996 L 77, s. 20. Lov nr. 1051 af 17. december 2002 indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af

ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, EF-Tidende 2001 L 167, s. 10. Lov nr. 997 af 9. december 2003 indeholder en bestemmelse, der supplerende gennemfører Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel, (EF- Tidende 1993 L 248, s. 15). Lov nr. 1402 af 21. december 2005 gennemfører Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2001/84/EF af 27. september 2001 om følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk (EF-Tidende 2001 nr. L 272, s. 32). Lov nr. 1430 af 21. december 2005 gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (EU-Tidende 2004, L 195, s. 15). Lov nr. 510 af 12. juni 2009 indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende 2006 nr. L 376, s. 39). Lov nr. 1269 af 16. december 2009 indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed, (EU-Tidende 2007 L 332, s. 27).

2) Denne lovbekendtgørelse indeholder i titelnote 1 en formel opremsning og henvisning til de EU-direktiver, som er implementeret i lov om ophavsret, jf. ændringslovenes titelnoter.

3) Lovens § 5 indeholder en ændring af ophavsretsloven.

4) Lovens § 2 indeholder en ændring af ophavsretsloven.

5) § 90, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed danner grundlag for ophavsretslovens § 25 a om adgang til anvendelsen af korte uddrag fra begivenheder af stor interesse for offentligheden.

J . n r . 4 9 5 3 0 8

Consolidated Act on Copyright 2010 1 (Consolidated Act No. 202 of February 27th, 2010)

The Act on Copyright is hereby promulgated.

Chapter 1

Subject Matter and Scope of Copyright

Protected Works

1.−(1) The person creating a literary or artistic work shall have copyright therein, be it expressed in writing or in speech as a fictional or a descriptive repre- sentation, or whether it be a musical or dramatic work, cinematographic or photo- graphic work, or a work of fine art, architecture, applied art, or expressed in some other manner.

(2) Maps and drawings and other works of a descriptive nature executed in graphic or plastic form shall be considered as literary works.

(3) Works in the form of computer programs shall be considered as literary works.

Scope of Protection

2.−(1) Within the limitations specified in this Act copyright implies the exclu- sive right to control the work by reproducing it and by making it available to the public, whether in the original or in an amended form, in translation, adaptation into another literary or artistic form or into another technique.

(2) Any direct or indirect, temporary or permanent reproduction, in whole or in part, by any means and in any form, shall be considered as reproduction. The

1 Act No. 395 of June 14, 1995 contains provisions implementing Council Directive 92/100/EEC, OJ 1992 L 346/61, Directive 93/83/EEC, OJ 1993 L 248/15, and Directive 93/98/EEC, OJ 1993 L 290/9. This Act re-enacts provisions from Act No. 1010 of December 19, 1992 whereby Council Directive 91/250/EEC, OJ 1991 L 122/42, was implemented. Act No. 1207 of December 27, 1996 contains provisions which in addition implement Council Directive 92/100/EEC, OJ 1992 L 346/61, and 93/83/EEC, OJ 1993 L 248/15. Act No. 407 of June 26, 1998 contains provisions implementing Directive 96/9/EEC of the European Parliament and of the Council, OJ 1996 L 77/20. Act No. 1051 of December 17, 2002 contains provisions imple- menting Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, OJ 2001 L 167/10. Act No. 997 of December 9, 2003 contains a provision that additionally implements Council Directive 93/83/EEC of September 27, 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission, OJ 1993 L 248, p. 15. Act. No. 1402 of December 21, 2005 contains provisions that implement the European Parliament’s and the Council’s Directive 2001/84/EC of September 27, 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art, OH 2001 no. L 272. p. 32. Act. No. 1430 of December 21, 2005 implements the European Parliament’s and the Council’s Directive 2004/48/EC on enforcement of intellectual property rights, OJ 2004, L 195, p. 15. Act. No. 510 of June 12, 2009 implements part of the Parliament and Council Directive 2006/123/EC on services in the internal market OJ 2006 nr. L 376, p. 39. Act. No. 1269 of December 16, 2009 contains provisions, that implement parts of the Parliament and Council Directive 2007/65/EC of December 11, 2007 amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities OJ 2007 L 332, p. 27.

Side 2

recording of the work on devices which can reproduce it, shall also be considered as a reproduction.

(3) The work is made available to the public if (i) copies of the work are offered for sale, rental or lending or distribution to the

public in some other manner; (ii) copies are exhibited in public; or (iii) the work is performed in public.

(4) Public performance within the meaning of subsection (3)(iii) shall include i) communication to the public of works, by wire or wireless means, including

broadcasting by radio or television and the making available to the public of works in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them; and

ii) performance at a place of business before a large group, which would other- wise have been considered not public.

3.−(1) The author of a work shall have the right to be identified by name as the author in accordance with the requirements of proper usage, on copies of the work as well as if the work is made available to the public.

(2) The work must not be altered nor made available to the public in a manner or in a context which is prejudicial to the author's literary or artistic reputation or individuality.

(3) The right of the author under this section cannot be waived except in re- spect of a use of the work which is limited in nature and extent.

Adaptations

4.−(1) The person translating, revising or otherwise adapting a work, including converting it into some other literary or artistic form, shall have copyright in the work in the new form, but his right to control it shall be subject to the copyright in the original work.

(2) Copyright in a new and independent work created through the free use of another work, shall not be subject to the copyright in the original work.

Composite Works

5. A person who, by combining works or parts of works, creates a composite literary or artistic work, shall have copyright therein, but the right shall be without prejudice to the rights in the individual works.

Joint Authorship

6. If a work has two or more authors, without the individual contributions being separable as independent works, the copyright in the work shall be held jointly. Each of the authors, however, may bring an action for infringement.

Side 3

Copyright Holder Presumption, etc.

7.−(1) If not otherwise stated the person whose name or generally known pseudonym or signature is indicated in the usual manner on copies of the work, or where the work is made available to the public, shall be deemed to be the author.

(2) If a work is published without the author being indicated in accordance with subsection (1), the editor, if named, and otherwise the publisher, shall act on behalf of the author until the latter is named in a new edition of the work.

Publication and Publishing

8.−(1) A work shall be considered to have been made public if it has lawfully been made available to the public.

(2) A work shall be considered published if, with the consent of the author, copies of the work have been put on the market or otherwise distributed to the pub- lic.

Public Documents

9.−(1) Acts, administrative orders, legal decisions and similar official docu- ments are not subject to copyright.

(2) The provision of subsection (1) shall not apply to works appearing as independent contributions in the documents mentioned in subsection (1). Such works may, however, be reproduced in connection with the document. The right to further use shall be subject to the provisions otherwise in force.

Relation to Protection under other Legislation

10.−(1) Protection under the Act on Designs does not preclude copyright. (2) Layout designs (topography) of semiconductor products are not protected

under this Act, but are protected under the provisions in the Act on Protection of the Design (Topography) of Semiconductor Products.

Chapter 2

Limitations on Copyright and Management of Rights in the event of Extended Col- lective License

General Provisions

11.−(1) The provisions of this chapter do not limit the author's rights under section 3, except as provided in section 29.

(2) Where a work is used in accordance with the provisions of this chapter, the work may not be altered more extensively than is required for the permitted use. If

Side 4

the work is used publicly, the source shall be indicated in accordance with the re- quirements of proper usage.

(3) Where a work is used in accordance with the provisions of this chapter, copies may not be made on the basis of a reproduction of the work which is contrary to section 2 or on the basis of circumvention of a technical device which is contrary to section 75 c(1). The provision in the first sentence does not apply to the produc- tion of copies pursuant to section 16 (5).

Temporary reproduction 11 a.−(1) It is permitted to make temporary copies

i) which are transient or incidental; ii) which are an integral and essential part of a technical process; iii) the sole purpose of which is to enable a transmission of a work in a network

between third parties by an intermediary, or a lawful use of a work; and iv) which have no independent economic significance.

(2) The provision of subsection (1) shall not apply to computer programs and databases.

Reproduction for Private Use

12.−(1) Anyone is entitled to make or have made, for private purposes, single copies of works which have been made public if this is not done for commercial purposes. Such copies must not be used for any other purpose.

(2) The provision of subsection (1) does not provide the right to (i) construct a work of architecture; (ii) make a copy of a work of art by casting, by printing from an original negative

or base, or in any other manner implying that the copy can be considered as an original;

(iii) make copies of computer programs in digitized form; (iv) make copies in digital form of databases if the copy is made on the basis of a

reproduction of the database in digital form; or (v) make single copies in digital form of other works than computer programs and

databases unless this is done exclusively for the personal use of the copying person himself or his household. (3) Notwithstanding the provision in subsection (2) (v), it is not permitted

without the consent of the author to produce copies in digital form on the basis of a copy that has been lent or hired.

(4) The provision of subsection (1) does not confer a right to engage another person to make copies of (i) musical works; (ii) cinematographic works; (iii) literary works if the other person assists for commercial purposes; (iv) works of applied art; or (v) works of art if the copying is in the form of an artistic reproduction.

(5) The provision of subsection (1) does not entitle the user to make copies of musical works and cinematographic works by using technical equipment made

Side 5

available to the public in libraries, on business premises, or in other places accessible to the public. The same applies for literary works if the technical equipment has been provided for commercial purposes.

Reproduction within Educational Activities

13.−(1) For the purpose of educational activities copies may be made of published works and copies may be made by recording of works broadcast in radio and television provided the requirements regarding extended collective license according to section 50 have been met. The copies thus made may be used only in educational activities comprised by the agreement presumed in section 50.

(2) The provision of subsection (1) concerning recording shall not apply to cinematographic works which are part of the general cinema repertoire of feature films except where only brief excerpts of the work are shown in the telecast.

(3) The provision of subsection (1) concerning reproduction of published works shall not apply to computer programs in digital form.

(4) Teachers and students may as part of educational activities make recordings of their own performances of works if this is not done for commercial purposes. Such recordings may not be used for any other purposes.

(5) If disputes arise on whether, an organisation approved according to section 50(4) to make license agreements according to subsection (1), proposes unreasonable terms to such a license agreement, each party to the license agreement is entitled to bring the dispute before the Copyright License Tribunal cf. § 47. The Tribunal may lay down all the terms of the said license agreement, including terms relating to remuneration.

Reproduction by Business Enterprises, etc.

14.-(1) Public or private institutions, organisations and business enterprises may for internal use for the purpose of their activities by photocopying, etc., make or have copies made of descriptive articles in newspapers, magazines and collections, of brief excerpts of other published works of descriptive nature, of musical works and of illustrations reproduced in association with the text, provided the requirements regarding extended collective license according to section 50 have been met. Such copies may be used only for activities which are covered by the agreement presumed in section 50.

(2) If disputes arise on whether, an organisation approved according to section 50(4) to make license agreements according to subsection (1), proposes unreasonable terms to such a license agreement, each party to the license agreement is entitled to bring the dispute before the Copyright License Tribunal cf. § 47. The Tribunal may lay down all the terms of the said license agreement, including terms relating to remuneration.

Reproduction by Hospitals, etc.

Side 6

15. Hospitals, nursing homes, prisons and other 24-hour institutions within the social and welfare sector, the prison service, and similar institutions may for the brief use of the inmates and others of the institution make recordings of works broadcast on radio and television if this is not done for commercial purposes. Such recordings may be used only within the institution in question.

Archives, Libraries and Museums

16.-(1) Public archives, public libraries and other libraries that are financed in whole or in part by the public authorities, as well as State-run museums and museums that have been approved in accordance with the Museums Act, may use and distribute copies of works in their activities in accordance with the provisions of subsections (2)-(6) if this is not done for commercial purposes. However, this does not apply for computer programs in digital form, with the exception of computer games.

(2) The institutions may make copies for the purpose of back-up and preservation.

(3) If a copy in an institution’s collection is incomplete, the institution may make copies of the missing parts, unless the work can be acquired through general trade or from the publisher.

(4) Libraries may make copies f published works that should be available in the library’s collections, but which cannot be acquired through general trade or from the publisher.

(5) The copyright does not prevent the making of copies in accordance with the provisions of the Act on Legal Deposit of Published Material.

(6) Copies that have been made in accordance with subsections (3)-(5) or delivered pursuant to the Act on Legal Deposit of Published Material may be loaned to users. The same applies in special case to copies made in accordance with subsection (2). The provisions in the first and second sentences do not apply to recordings of moving pictures and copies made in digital form or in the form of sound recordings.

(7) The right to exploitation of copies made pursuant to subsections (2)-(5) shall be subject to the provisions otherwise in force.

16 a.-(1) Published works may be made available to individuals at the institu- tions specified in section 16 (1) for personal viewing or study on the spot by means of technical equipment.

(2) Notwithstanding the provisions of subsection (1), copies that are made or deposited pursuant to the Act on Legal Deposit may only be made available at the Royal Library, the State and University Library and the Danish Film Institute for separate individual persons.

(3) The institutions named in subsection (2) may communicate and hand over legal deposited copies of works that have been broadcast on radio and television, films and works published on electronic communication networks, for research purposes, if the work cannot be acquired through general trade. Such copies may not be used in any other way.

Side 7

16 b.-(1) Public libraries and other libraries financed in whole or in part by the public authorities may upon request in digital form reproduce articles from newspa- pers, magazines and composite works, brief excerpts of books and other published literary works, as well as illustrations and music reproduced in connection with the text, provided the requirements regarding the extended collective license according to section 50 have been met. The provision of the first sentence shall not comprise broadcast by radio or television or the making available to the public of works in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them, cf. the second division of section 2 (4)(i).

(2) If disputes arise on whether, an organisation approved according to section 50(4) to make license agreements according to subsection (1), proposes unreasonable terms to such a license agreement, each party to the license agreement is entitled to bring the dispute before the Copyright License Tribunal cf. § 47. The Tribunal may lay down all the terms of the said license agreement, including terms relating to remuneration.

Visually- and Hearing-handicapped Persons

17.−(1) is permitted to use and distribute copies of published works if the use and the distributed copies are specifically intended for the blind, visually impaired, the deaf and sufferers from speech impediments, as well as persons who on account of handicap are unable to read printed text. The provision of the first sentence does not apply to the use or distribution of copies for commercial purposes.

(2) The provision of subsection (1) does not apply to sound recordings of liter- ary works or use that consists solely of sound recordings of musical works.

(3) Sound recordings of published literary works may be used and distributed for use by visually impaired persons and backward readers if this is not done for commercial purposes. The author is entitled to remuneration. If agreement can not be made on the size of remuneration, each party is entitled to bring the dispute be- fore the Copyright License Tribunal, cf. § 47.

(4) Government or municipal institutions and other social or non-profit institu- tions may, for the use of visually handicapped and hearing-impaired persons, by means of sound or visual recording produce copies of works broadcast on the radio or television, provided the requirements regarding the extended collective license according to section 50 have been met. Such recording may only be used for the purpose of activities covered by the agreement presumed in section 50.

Production of Anthologies for Educational Use, etc.

18.−(1) Minor portions of literary works and musical works or such works of small proportions may be used in composite works compiling contributions by a large number of authors for use in educational activities, provided that five years have elapsed since the year when the work was published. In connection with the text also works of art and works of a descriptive nature, cf. section 1(2), may be used, provided that five years have elapsed since the year when the work was made

Side 8

public. The author shall be entitled to remuneration. If agreement can not be made on the size of remuneration, each party is entitled to bring the dispute before the Copyright License Tribunal, cf. § 47.

(2) The provision of subsection (1) does not apply to works prepared for use in educational activities or if the use is for commercial purposes.

(3) A few published songs may be freely used in song booklets produced solely for the use of participants in a particular meeting. However, no more than 300 copies of each booklet may be produced.

Distribution of Copies

19.−(1) Where a copy of a work has been sold or otherwise transferred to others within the European Economic Area with the consent of the author the copy may be further distributed. In respect of further distribution in the form of lending or rental, the provision of subsection (1) shall also apply to sale or assignment in any other form to other persons outside the European Economic Area.

(2) Notwithstanding the provision of subsection (1), copies may not be distributed to the general public through rental without the consent of the author. However, this does not apply to works of architecture and applied art.

(3) Notwithstanding the provision of subsection (1), copies of cinematographic works and copies of computer programs in digitized form may not be distributed to the public through lending without the consent of the author. However, this does not apply if a copy of a computer program in digitized form constitutes a part of a literary work and is lent together with it.

(4) The provision of subsection (1) shall not carry any limitation in the right to receive remuneration etc., under the Act on Public Lending Right Remuneration.

Exhibition of Copies

20. Where a work has been published or if a copy of a work of art has been transferred to other parties by the author, the published or transferred copies may be exhibited in public.

Public Performances

21.−(1) A published work, which is not a dramatic work or a cinematographic work, may be performed in public (i) on occasions when the audience is admitted free of charge where the

performance is not the main feature of the event and where the event does not occur for commercial purposes; and

(ii) where the performance occurs in the case of divine services or educational activities.

(2) The provision of subsection (1)(ii) does not apply to performances on radio or television and to performances in educational activities which occur for commercial purposes.

Side 9

(3) In public libraries works which have been made public can be made available to individuals for personal viewing or study on the spot by means of technical equipment.

Quotations

22. A person may quote from a work which has been made public in accordance with proper usage and to the extent required for the purpose.

Use of Works of Fine Art, etc.

23.−(1) Works of art and works of a descriptive nature, cf. section 1(2), which have been made public may be used in critical or scientific presentations in connection with the text in accordance with proper usage and to the extent required for the purpose. Reproduction is not allowed for commercial purposes.

(2) Works of art made available to the public may be used in newspapers and periodicals in connection with the reporting of current events in accordance with proper usage and to the extent required for the purpose. The provision of the first sentence does not apply to works produced with a view to use in newspapers or periodicals.

(3) Published works of art or copies of works of art that have been transferred to others by the author may be used in newspapers, periodicals, films and television if the use is of subordinate importance in the context in question.

24.−(1) Works of art included in a collection, or exhibited, or offered for sale may be reproduced in catalogues of the collection. Such works of art may also be used in notices of exhibitions or sale, including in the form of communication to the public.

(2) Works of art may be reproduced in pictorial form and then made available to the public if they are permanently situated in a public place or road. The provision of the first sentence shall not apply if the work of art is the chief motif and its reproduction is used for commercial purposes.

(3) Buildings may be freely reproduced in pictorial form and then made available to the public.

24 a.-(1) A work of art that has been made public may be reproduced, if the terms regarding extend collective license according to section 50 have been met. This shall, however, not apply is the author has issued a prohibition against use of the work in relation to any of the parties to the license agreement.

(2) If disputes arise on whether, an organisation approved according to section 50(4) to make license agreements according to subsection (1), proposes unreasonable terms to such a license agreement, each party to the license agreement is entitled to bring the dispute before the Copyright License Tribunal cf. § 47. The Tribunal may lay down all the terms of the said license agreement, including terms relating to remuneration.

Reporting of Current Events etc.

Side 10

25. If performance or exhibition of a work is part of a current event and it is used in film, radio or television, the work may be included to the extent the work forms a natural part of the reporting of the current event.

25 a. Works which are part of short reports given access to under section 90(3) of the Radio and Television Broadcasting Act and under provisions issued according to section 90(5) of the same Act, may be reproduced in accordance with section 90(4) of the Radio and Television Broadcasting Act and in accordance with provisions issued according to section 90(5) of the same Act.

Public Proceedings, Public Access, etc.

26. Proceedings in Parliament, municipal councils and other elected public authorities, in judicial proceedings and in public meetings held to discuss general matters may be used without the author's consent. However, the author shall have the exclusive right to publish compilations of his own statements.

27.−(1) Where copies of works protected under this Act have come in to an administrative authority or court in connection with its activities, the copyright shall not prevent other parties from demanding access to copies of works, including de- manding a transcript or a copy, in accordance with the provisions of the legislation on access to public documents. The same shall apply to works produced within the administrative authority or court.

(2) The copyright shall not prevent that documents delivered to a public record office or an institution which the Minister for Culture has decided shall be consid- ered equivalent hereto are made available to the public in accordance with the provi- sions of the legislation on archives. However, it shall be prohibited to issue tran- scripts or to make copies of private documents.

(3) The right to further exploitation of works to which access has been given in pursuance of subsection (1) or (2) or of which transcripts or copies have been issued shall be subject to the provisions otherwise in force.

28.−(1) Works may to the extent justified by the purpose be used in connection with (i) judicial proceedings and proceedings before administrative tribunals, etc., and (ii) proceedings within public authorities and institutions under Parliament.

(2) The right to further exploitation depends on the rules otherwise in force.

Alteration of Buildings and Articles for Everyday Use

29.−(1) Buildings may be altered by the owner without the consent of the author if this is done for technical reasons or for the purpose of their practical use.

(2) Articles for everyday use may be altered by the owner without the consent of the author.

Side 11

Special Provisions on Radio and Television

30.−(1) DR, TV 2/Danmark A/S and the regional TV 2 companies may on radio or television broadcast published works provided the requirements regarding extended collective license according to section 50 have been met. The provision of the first sentence does not apply to dramatic or cinematographic works.

(2) The author may issue a prohibition to the broadcaster against the broadcast of the work pursuant to subsection (1).

(3) The Minister for Culture may stipulate that the provisions of subsections (1) and (2) shall apply correspondingly to agreements made by other broadcasters.

(4) The provision of subsection (1) shall apply correspondingly if the author of a work of art has transferred one or more copies to others.

(5) The provision of the first sentence of subsection (1) shall not apply to broadcasts on radio and television via satellite unless the broadcaster makes a simultaneous broadcast via a terrestrial network.

(6) If disputes arise on whether, an organisation approved according to section 50(4) to make license agreements according to subsection (1), proposes unreasonable terms to such a license agreement, each party to the license agreement is entitled to bring the dispute before the Copyright License Tribunal, cf. § 47. The Tribunal may lay down all the terms of the said license agreement, including terms relating to remuneration.

30 a.−(1) Works which have been made public and are a part of DR, TV 2/DANMARK A/S and the regional TV 2 companies’ own productions can, by the mentioned broadcasters, be repeated and made available in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them, cf. the second division of section 2 (4)(i), provided that the requirements regarding extended collective license according to section 50 have been met. The provision the first sentence shall apply correspondingly to the making of copies, which are necessary for the reproduction. The provisions of the first and second sentences shall apply exclusively to works which are a part of productions broadcast before January 1, 2007.

(2) The author may issue a prohibition to the broadcaster against the reproduction of the work pursuant to subsection (1).

31.−(1) Broadcasters may for the purpose of their broadcasts record works on tape, film, or any other device that can reproduce them provided they have the right to broadcast the works in question. The right to make such works available to the public shall be subject to the provisions otherwise in force.

(2) The Minister for Culture may lay down rules on the conditions to make such recordings and on their use and storage.

32. Broadcasts of debate programs in which general questions are discussed may be used without the consent of the author. However, the author shall have the exclusive right to publish compilations of his own statements.

Side 12

33.−(1) Broadcasts of works may be recorded on tape, film or any other device by means of which they can be reproduced and may be stored with the National Media Collection if the broadcast is of documentary value. The Media Collection may produce single copies of the broadcasts for security and protection purposes and for research purposes. The right to further exploitation shall be subject to the provisions otherwise in force.

(2) The Minister for Culture may provide that the provision in subsection (1) shall apply correspondingly to other public archives.

34. Broadcasters may on request deliver recordings of broadcasts to persons who have taken part in the broadcasts in question or who feel offended by comment in a specific broadcast or through public mention of the broadcast in question. Recordings delivered according to the first sentence may be used for internal use only.

35.−(1) Works which are broadcast wireless on radio or television may be retransmitted simultaneously and without alteration via cable systems and may in the same manner be retransmitted to the public by means of radio systems, provided the requirements regarding extended collective license according to section 50 have been met. The provision of the first sentence shall not apply to rights held by broadcasters.

(2) Notwithstanding the provision of subsection (1), works forming part of a wireless radio or television broadcast received by means of the receivers’ own antennae, may be retransmitted via cable systems consisting of no more than two connections.

(3) The owner of a system as mentioned in subsection (1) is responsible for an agreement being made regarding retransmission of radio and television broadcasts via the systems. If remuneration to be paid by the owner according to an agreement made in accordance with subsection (1) or an order from the Copyright License Tribunal under section 48(1), is fixed as an amount per connection, the user of the individual connection is under an obligation to pay the owner a corresponding amount.

Special Provisions on Computer Programs, etc.

36.−(1) The person who has the right to use a computer program shall be entitled to (i) produce such copies of the program and to make such alterations of the

program which are necessary for the person to use the computer program in accordance with its intended purpose, including for error correction;

(ii) make a back-up copy insofar as it is necessary for the use of the program; and (iii) observe, study or test the functioning of the program in order to determine the

ideas and principles which underlie any element of the program if he does so while performing any of the acts of loading, displaying, running, transmitting or storing, etc. the program which he is entitled to.

Side 13

(2) The person who has the right to use a database may perform such actions which are necessary for the person to obtain access to the contents of the database and make normal use of it.

(3) The provisions of subsection (1)(ii) and (iii) and of subsection (2) may not be deviated from by agreement.

37.−(1) Reproduction of the code of a computer program and translation of its form shall be permitted where this is indispensable to obtain the information necessary to achieve the interoperability of an independently created computer program with other programs, provided that the following conditions are met: (i) these acts are performed by the licensee or by another person having a right to

use a copy of a program, or on their behalf by a person authorised to do so; (ii) the information necessary to achieve interoperability has not previously been

readily available to the persons referred to in (i); and (iii) these acts are confined to the parts of the original program which are

necessary to achieve interoperability. (2) The provisions of subsection (1) shall not permit the information obtained

through its application: (i) to be used for goals other than to achieve the interoperability of the

independently created computer program; (ii) to be given to others, except where necessary to achieve the interoperability of

the independently created computer program; or (iii) to be used for the development, production or marketing of a computer

program substantially similar in its expression, or for any other act which infringes copyright. (3) The provisions of subsections (1) and (2) may not be deviated from by

agreement. Artists’ Resale Right

38.−(1) The author is entitled to remuneration for the resale of copies of works of art, including paintings, collages, drawings, engravings, prints, lithographs, sculp- tures, tapestries, ceramic art, glass art and photographic works (resale right remu- neration). The provision in the first sentence relates to copies of works of art that have been produced in one copy or in a limited quantity by the author himself or with his permission. The provision in the first sentence does not comprise architec- tural works.

(2) Resale right remuneration shall be paid for all instances of resale in which sellers, buyers or agents are involved on a professional basis in the art market, in- cluding auction houses, art galleries and art dealers. The obligation to pay the remu- neration rests with the seller or the intermediary. Remuneration shall only be paid if the sales price exceeds 300 euros (excl. VAT). The total remuneration cannot ex- ceed 12,500 euros (excl. VAT) per copy.

(3) The remuneration is calculated as (i) 5 per cent for the portion of the sale price up to 50,000 euros (excl. VAT), (ii) 3 per cent for the portion of the sale price from 50,000.01 to 200,000 euros

(excl. VAT),

Side 14

(iii) 1 per cent for the portion of the sale price from 200,000.01 to 350,000 euros (excl. VAT),

(iv) 0.5 per cent for the portion of the sale price from 350,000.01 to 500,000 euros (excl. VAT),

(v) 0.25 per cent for the portion of the sale price exceeding 500,000 euros (excl. VAT). (4) The right to remuneration shall last until the expiration of the term of copy-

right, cf. section 63. This right is personal and unassignable. After the death of the author the right shall, however, succeed to the author’s spouse and issue. Where the author does not leave behind any spouse or issue, the right of remuneration shall pass to the organisation mentioned in subsection (5).

(5) The right of remuneration of resale right may be exercised only by an organisation approved by the Minister for Culture. The organisation shall be in charge of the collection and make distribution to the beneficiaries. The beneficiary’s claim against the organisation shall last until three years have elapsed from the end of the year in which the resale took place. The period of limitation shall be sus- pended by written demand from the beneficiary.

(6) The Minister for Culture stipulates detailed provisions on the procedure for approval of the joint organisation, mentioned in subsection (5).

(7) The seller or agent, cf. the second sentence in subsection (2), shall (i) submit an annual statement to the organisation as at 1 June specifying the

previous year’s sales of works of art that are covered by the resale right scheme, cf. subsections (1) and (2), attested by an authorised public account- ant or a registered auditor and

(ii) at the organisation’s request and within four weeks of receipt of the request to submit all of the information necessary to secure payment of remuneration when the organisation requests this within three years of the resale.

Remuneration for Reproduction for Private Use

39.−(1) Anyone who for commercial purposes produces or imports sound tapes or videotapes or other devices on to which sound or images can be recorded shall pay remuneration to the authors of the works mentioned in subsection (2).

(2) The remuneration shall be paid for tapes, etc., which are suitable for production of copies for private use, and only for works which have been broadcast on radio or television, or which have been published on phonogram, film, videogram, etc.

(3) Administration and control, including collection, shall be carried out by a joint organisation representing a substantial number of authors, performers and other rightholders, including record producers, etc., and photographers, whose works, performances, etc., are used in Denmark. The organisation shall be approved by the Minister for Culture. The Minister may demand to be supplied with all information about collection, administration and distribution of the remuneration.

(4) The organisation lays down guidelines for payment of the remuneration to the beneficiaries so that to the greatest possible extent distribution will take place in accordance with the copying actually made. One third of the annual amount for

Side 15

payment shall, however, be used to support purposes common to the authors and others within the groups represented by the organisation, cf. subsection (3).

(5) The Minister for Culture stipulates detailed provisions on the procedure for approval of the joint organisation, mentioned in subsection (3).

40. For 2006, the remuneration per minute playing time for analogue sound tapes is DKK 0.0603 and for analogue videotapes DKK 0.0839.

(2) For 2006, the remuneration for digital sound media is DKK 1.88 per unit, for digital image media DKK 3 per unit and for digital memory cards DKK 4.28 per unit.

(3) The remuneration specified in subsections (1) and (2) shall be adjusted annually from 2007 by the rate adjustment percentage, cf. Act on Rate Adjustment Percentage.

41.−(1) Companies which for commercial purposes produce or import sound tapes or videotapes, etc., shall be registered with the joint organisation.

(2) The organisation shall issue a certificate for the registration. (3) Registered companies shall without the remuneration having been settled

be entitled to import or from another registered company to receive sound tapes or videotapes liable to remuneration in accordance with section 39.

42.−(1) The remuneration period shall be the month. (2) Registered companies shall prepare a statement of the number of sound

tapes and videotapes liable to remuneration which during the period have been distributed by the company, and their playing time.

(3) Registered companies using sound tapes or videotapes within the company shall include the terms for distribution according to subsection (2).

(4) The statement shall be specified in accordance with guidelines to be laid down by the Minister for Culture according to negotiation with the joint organisation. The Minister for Culture may, moreover, subject to negotiation with the joint organisation lay down guidelines for control measures in connection with the statement mentioned in the first sentence of this subsection.

(5) The Minister for Culture can define rules, the purpose of which is to sim- plify the scheme with deductions or repayments of remuneration for sound tapes and videotapes, etc., used for professional purposes, cf. section 43 (1) (iii), and section 44 (1) (ii).

(6) Anyone selling sound tapes and videotapes, etc. is obliged when ordered to do so by the organisation to explain within four weeks from whom the tapes, etc. were bought.

43.−(1) A deduction shall be made from the number liable to remuneration made up in accordance with section 42(2): (i) the number of sound tapes and videotapes distributed to another registered

company in accordance with section 41(3); (ii) the number of exported sound tapes and videotapes;

Side 16

(iii) the number of sound tapes and videotapes to be used for professional purposes, including educational purposes;

(iv) the number of sound tapes and videotapes to be used for production of recordings to be used for the visually handicapped and hearing-impaired persons;

(v) the number of sound tapes and videotapes to be used for special purposes which by the Minister for Culture have been exempted from the remuneration. (2) The Minister for Culture may according to negotiation with the joint

organisation lay down guidelines for controlling deductions in accordance with subsection (1).

44.−(1) The remuneration shall be repaid in case of: (i) commercial export of sound tapes or videotapes on which remuneration has

been paid; (ii) utilization of sound tapes or videotapes for professional purposes, including

educational purposes, on which remuneration has been paid; (iii) utilization of sound tapes or videotapes for production of recordings to be used

by visually handicapped or hearing-impaired persons, on which remuneration has been paid; or

(iv) utilization of sound tapes or video tapes for special purposes which by the Minister for Culture have been exempted from payment of remuneration, on which remuneration has been paid. (2) In accordance with negotiation with the joint organisation, the Minister for

Culture lays down the guidelines to apply to refunding of remuneration according to subsection (1).

45.−(1) Registered companies shall keep accounts of production, import and distribution etc., of sound tapes and videotapes liable to remuneration.

(2) In accordance with negotiation with the joint organisation, the Minister for Culture lays down guidelines to apply to the accounting of the registered companies, including issue of invoices etc.

(3) Registered companies shall keep accounting material for five years after the end of the financial year.

46. After the end of each remuneration period and not later than at the end of the next month registered companies shall to the joint organisation deliver a statement specifying the number of distributed sound cassette tapes and video cassette tapes, and their playing time, cf. sections 42 and 43. The company shall at the latest together with delivery of the statement pay the remuneration to the organisation. The statement shall be signed by the management of the company.

46 a. The Minister for Culture can compensate rightholders for the difference between the proceeds of the sale of blank dvd’s in a specific year and the proceeds of the sale of blank dvd’s in 2005, to the extend that the proceeds of a specific year is less than in 2005.

Side 17

The Copyright License Tribunal

47.−(1) The Minister for Culture sets up the Copyright License Tribunal. The Tribunal consists of a chairperson and two members appointed by the Minister for Culture. The chairperson shall be a judge of the Supreme Court.

(2) The Copyright License Tribunal can make decisions according to sections 13, 14 and 16 b, 17(3), 18(1), 24 a, 30, 48(1) and 48(2), 51(2), 68, 75 a(3) and 75 d. The decisions of the Tribunal may not be brought before any other administrative authority.

(3) The Minister for Culture will lay down the rules governing the activities of the Tribunal and may in this connection lay down rules on the covering of the expenses incurred in connection with such activities.

48.−(1) If an organisation approved in accordance with section 50(4) or a broadcaster unreasonably refuses to consent to retransmission via cable systems or wireless of works and broadcasts that are broadcast wireless simultaneously and without alteration or if such retransmission is offered on unreasonable terms, the Copyright License Tribunal may at request grant the necessary permission and lay down the conditions in this respect. The provision of section 50(3), first sentence, shall apply correspondingly. The Copyright License Tribunal’s decisions as de- scribed in the first sentence are not binding on radio and television companies..

(2) Where in accordance with section 69, a broadcaster refuses to give its consent to a broadcast be recorded in a manner as mentioned in the second division of the first sentence of section 13(1) or section 17(4) or in the absence of any agreement on the conditions of such a recording, the Copyright License Tribunal may at the request of each party grant the necessary permission and lay down the conditions in this respect.

(3) The provision of subsection (2) shall apply only if an organisation of authors has made an agreement comprised by section 50, cf. the second division of the first sentence of section 13(1) or section 17(4). The provision of section 49 shall apply correspondingly.

Statute-barring of Claims for Remuneration

49.−(1) Claims for remuneration according to section 17(3), section 18(1), and section 68 shall become statute-barred after three years from the end of the year in which the utilization of the work took place.

(2) If the claim for remuneration is made by an organisation the provision of subsection (1) shall apply also to the author's claim against the organisation.

(3) The limitation shall be suspended by written demand.

Common Provisions on Extended Collective License

50.−(1) Extended collective license according to sections 13, 14 and section 16 b, section 17(4), and section 24 a, 30, 30 a and 35 may be invoked by users who have made an agreement on the exploitation of works in question with an

Side 18

organisation comprising a substantial number of authors of a certain type of works which are used in Denmark.

(2) Extended collective license may also be invoked by users who, within a specified field, have made an agreement on the exploitation of works with an organisation comprising a substantial number of authors of a certain type of works which are used in Denmark within the specified field. However, this does not apply, if the author has issued a prohibition against use of his work in relation to any of the contracting parties

(3) The extended collective license gives the user right to exploit other works of the same nature even though the authors of those works are not represented by the organisation. The extended collective license gives the user right only to exploit the works of the unrepresented authors in the manner and on the terms that follow from the license agreement made with the organisation.

(4) Rightholder organisations which make agreements of the nature mentioned in subsection (1) and (2), shall be approved by the Minister for Culture to make agreements within specified fields. The Minister may decide that an approved organisation in certain fields shall be a joint organisation comprising several organisations which meet the conditions of subsection (1) or (2).

(5) The Minister for Culture stipulates detailed provisions on the procedure for approval of the rightholder organisations, mentioned in subsection (4).

51.−(1) For exploitation of works according to section 50 the rules laid down by the organisation with regard to the distribution of remuneration between the authors represented by the organisation shall apply correspondingly to unrepre- sented authors.

(2) Unrepresented authors may claim an individual remuneration although such a right appears neither from the agreement with the user nor from the organisation’s rules on remuneration. The claim for individual remuneration shall be directed to the organisation only. If agreement can not be made on the size of remuneration, each party is entitled to bring the dispute before the Copyright License Tribunal, cf. § 47.

52.−(1) In the absence of any result of negotiations on the making of agreements as mentioned in section 13(1), section 14, section 16 b, section 17(4), section 24 a and section 30 a, each party may demand mediation.

(2) Demands for mediation shall be addressed to the Minister for Culture. The request may be made if one of the parties has broken off the negotiations or rejected a request for negotiations, or if the negotiations do not appear to lead to any result.

(3) The mediation shall be made by a mediator to be appointed by the Minister for Culture. The mediation negotiations shall be based on the parties' proposal for a solution, if any. The mediator may propose to the parties to have the dispute settled by arbitration and may participate in the appointment of arbitrators.

(4) The mediator may make proposals for the solution of the dispute and may demand that such a proposal be submitted to the competent bodies of the parties for adoption or rejection within a time-limit fixed by the mediator. The mediator shall notify the Minister for Culture of the outcome of the mediation.

Side 19

(5) The mediator may decide that agreements shall remain in force although the agreement term has expired or will expire in the course of the negotiations. However, the agreement cannot be prolonged for more than two weeks after the parties have decided on a final mediation proposal or proposal for arbitration, or after the mediator has notified that there is no basis to make such proposals.

(6) The person who is or who has been mediator must not without authorisation disclose or utilize any knowledge obtained in his capacity of being a mediator.

(7) The Minister for Culture may lay down rules regarding the covering of expenses incurred in connection with the work of the mediator.

Chapter 3 Assignment of Copyright

General Provisions

53.−(1) Subject to the limitations following from sections 3 and 38 the copyright holder may wholly or partially assign his rights under this Act.

(2) The transfer of copies shall not include an assignment of the copyright. (3) Where a right to exploit the work in a specific manner or through specific

means has been assigned, the assignment does not give the assignee the right to exploit the work in any other manners or through any other means.

(4) The provisions of sections 54-59 on assignment of copyright may be deviated from by agreement between the parties except where otherwise provided in the individual provisions.

54.-(1) The assignee shall be under an obligation to exploit the assigned rights. The author may cancel the agreement with 6 months notice, if the assignee has not exploited the rights within 3 years after the time where the agreement has been fulfilled on the part of the author. This does not apply when the exploitation is initiated before the expiration of the notice.

(2) The provisions of subsection (1) cannot be derogated from, unless it is a mere change of the outlined time limits.

55. (Repealed)

Alterations and Reassignment

56.−(1) Assignment of copyright does not give the assignee any right to alter the work unless the alteration is usual or obviously presumed.

(2) Assignment of copyright does not give the assignee any right to reassign copyright unless the reassignment is usual or obviously presumed. The assignor remains liable for the performance of the agreement with the author.

Settlement and Control

Side 20

57.−(1) If the author's remuneration depends on the assignee's turnover, sales figures, etc., the author may demand that settlement is made at least once a year. The author may likewise demand that the settlement be accompanied by satisfactory information on the circumstances forming the basis of the calculation of the remuneration.

(2) The author may demand that the accounts, bookkeeping and inventory together with certifications by the party who has exploited the work in connection with the annual settlement according to subsection (1) be made available to a state- authorised public accountant or registered accountant appointed by the author. The accountant shall inform the author of the correctness of the settlement and of irregularities, if any. The accountant shall otherwise observe secrecy about all other matters that become known to him in connection with his review.

(3) The provisions of subsections (1) and (2) shall not be deviated from to the detriment of the author.

Special Provisions concerning Agreements on Recording of Films

58.−(1) An agreement to take part in the recording of a film shall imply that the author shall have no right to oppose that (i) copies of the film are made; (ii) copies of the film are distributed to the public; (iii) the film is performed in public; or (iv) the film is subtitled or dubbed in another language.

(2) The provision of subsection (1) shall not apply to (i) works already existing; (ii) scripts, dialogues and musical works created for the purpose of making the film; or (iii) the principal director of the film.

Provisions on Unassignable Claims for Remuneration in Connection with Rental of Moving Pictures and Sound Recordings.

58 a. If an author has assigned his right to make a work available to the public through rental to a producer of moving pictures or sound recordings, the author shall be entitled to an equitable remuneration from the producer for the rental. The right to remuneration may be exercised only through organisations which represent the individual groups of rightholders. The provisions of the first and second sentence may not be deviated from by agreement.

Special Provisions on Computer Programs Produced in the Course of Employment

59. Where a computer program is created by an employee in the execution of his duties or following the instructions given by his employer the copyright in such a computer program shall pass to the employer.

Side 21

Commissioned Portraits

60. The author cannot exercise his rights in a commissioned portrait without the consent of the commissioner.

Inheritance and Creditor Proceedings

61.−(1) The usual provisions of the inheritance laws shall apply to the copyright upon the author's death.

(2) The author may give directions in his will with binding effect also for the spouse and issue concerning the exercise of the copyright, or may authorise somebody else to give such directions.

62.−(1) The author’s right to control his work shall not be subject to creditor proceedings, either when remaining with the author or when with any person who has acquired the copyright by virtue of marriage or inheritance.

(2) Copies of the work shall not be subject to creditor proceedings either when remaining with the author or when with any person to whom copies have been assigned by virtue of marriage or inheritance if the proceedings are in respect of (i) manuscripts; (ii) bases, plates, forms, etc., by which a work of art can be performed; or (iii) copies of works of art which have not yet been exhibited, offered for sale or in

any other way approved for publication.

Chapter 4 Duration of Copyright

63.−(1) The copyright in a work shall last for 70 years after the year of the author’s death or with regard to the works mentioned in section 6 after the year of death of the last surviving author. With regard to cinematographic works the copyright, however, shall last for 70 years after the year of death of the last of the following persons to survive: (i) the principal director; (ii) the author of the script; (iii) the author of the dialogue; and (iv) the composer of music specifically created for use in the cinematographic work.

(2) Where a work is made public without indication of the author’s name, generally known pseudonym or signature, the copyright shall last for 70 years after the year in which the work was made public. Where a work consists of parts, volumes, instalments, issues or episodes a separate term of protection shall run for each item.

(3) If within the period mentioned the author is indicated in accordance with section 7 or if it is established that he had died before the work was made public, the duration of copyright shall be calculated in accordance with subsection (1).

Side 22

(4) Copyright in a work of unknown authorship that has not been made public shall last 70 years after the end of the year in which the work was created.

64. Where a work has not been published previously, the person who lawfully makes the work public or publishes it for the first time after the expiry of copyright protection, shall have rights in the work equivalent to the economic rights attributed by the Act to the person creating a literary or artistic work. This protection shall last for 25 years after the end of the year in which the work was made public or published.

Chapter 5 Other Rights

Performing Artists

65.−(1) The performance of a literary or artistic work by a performing artist may not without his consent (i) be recorded on tape, film or any other device by means of which it can be

reproduced; or (ii) be made available to the public.

(2) Where a performance has been recorded as stated in subsection (1)(i), it must not without the consent of the performing artist be copied or be made available to the public until 50 years after the end of the year in which the performance took place. However, if a recording of the performance is lawfully published or lawfully communicated to the public during this period, the rights shall expire 50 years from the date of the first such publication, or the first such communication, whichever is the earlier.

(3) An agreement between a performing artist and a film producer to take part in the recording of a film implies that in the absence of any opposite agreement the performing artist is assumed to have assigned his right to the rental of the film to the producer.

(4) The provisions of section 2(2)-(4), sections 3, 7, 11 and 11 a, section 12(1), (2)(v), (3), (4)(i), and (5) first sentence, sections 13, 15, 16 and 16 a, section 17(1), (2) and (4), section 18(1) and (2), section 19(1) and (2), sections 21, 22, 25, 25 a, 27, 28, 30 a, 31, 34, 35, 39-47, 49-57, 58 a, 61 and 62 shall apply correspondingly to performing artists’ performances and recordings of such performances.

Producers of Sound Recordings

66.−(1) Sound recordings may not without the consent of the producer be copied or made available to the public until 50 years have elapsed after the end of the year in which the recording was made. If a sound recording is published during this period the protection shall, however, last until 50 years have elapsed after the end of the year of the first publication. If a sound recording is not published but is made public in any other manner within the period mentioned in the first sentence,

Side 23

the protection shall, however, last until 50 years have elapsed after the end of the year in which it was made public.

(2) The provisions of section 2(2)-(4), section 7 (1), section 11(2) and (3), section 11 a, section 12(1), (2)(v), (3), (4) (i), and (5), first sentence, sections 13, 15, 16 and 16 a, section 17, (1), (2) and (4), section 18(1) and (2), section 19(1) and (2), sections 21, 22, 25, 25 a, 27, 28, 30 a, 31, 34, 39-47 and 49-52 shall apply corre- spondingly to sound recordings.

(3) Notwithstanding the provision of subsection (1), sound recordings broad- cast wireless may be retransmitted via cable systems and be retransmitted to the public by means of radio systems if this is done without alterations and simultane- ously with the broadcast.

Producers of Recordings of Moving Pictures

67.−(1) Recordings of moving pictures may not without the consent of the producer be copied or made available to the public until 50 years have elapsed after the end of the year in which the recording was made. If a recording of a moving picture is published or made public during this period the protection shall, however, last until 50 years have elapsed after the end of the year in which it was first pub- lished or made public, whichever is the earlier.

(2) The provisions of section 2(2)-(4), section 7(1), section 11(2) and (3), section 11 a, section 12(1), (2)(v), (3), (4) (ii), and (5), first sentence, sections 13, 15, 16 and 16 a, section 17 (1) and (4), section 18(1) and (2), section 19(1) and (2), sections 22, 25, 25 a, 27, 28, 30 a, 31, 32, 34, 39-47 and 49-52 shall apply corre- spondingly to recordings of moving pictures.

(3) Notwithstanding the provision of subsection (1), recordings of moving pictures broadcast wireless on television may be retransmitted via cable systems and be retransmitted to the public by means of radio systems if this is done without alterations and simultaneously with the broadcast.

Remuneration for Use of Sound Recordings in Broadcasts on Radio and Television, etc.

68.−(1) Notwithstanding the provisions of section 65(2) and section 66(1), published sound recordings may be used in broadcasts on radio and television and for other public performances. The provision of the first sentence shall not apply to public performance in the form of the making available to the public of published sound recordings in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them, cf. the second division of section 2(4)(i).

(2) Performing artists and producers of sound recordings shall be entitled to remuneration. The claim for remuneration may be made only through a joint organi- sation approved by the Minister for Culture, which comprises performers as well as producers of sound recordings. If agreement can not be made on the size of remu- neration, each party is entitled to bring the dispute before the Copyright License Tribunal, cf. § 47.

Side 24

(3) The Minister for Culture stipulates detailed provisions on the procedure for approval of the joint organisation, mentioned in subsection (2).

(4) The provisions of subsections (1) and (2) shall not apply to broadcasts on television and other public performances of cinematographic works if sound and images are broadcast or performed simultaneously.

(5) When the user of a sound recording in relation to this provision does not pay the remuneration set out in the parties license agreement or by the decision of the Copyright License Tribunal, judgement can be obtained, stating that the said exploitation only can be done with the consent of the author, until remuneration have been paid.

Broadcasters

69.−(1) A radio or television broadcast may not without the consent of the broadcaster be rebroadcast by others or in any other manner be performed in public. Neither may the broadcast without consent be photographed or recorded on tape, film or any other device by means of which it can be reproduced.

(2) Where a broadcast is photographed or recorded as mentioned in subsection (1), it must not without the consent of the broadcaster be copied or made available to the public until 50 years have elapsed after the end of the year in which the broad- cast took place.

(3) The provisions of section 2(2)-(4), section 7(1), 11(2) and (3), section 11 a, section 12(1), (2)(v), (3), (4)(ii) and (5) first sentence, sections 15-16 a, section 17(1) and (2), section 19(1) and (2), sections 21, 22 and 25 and 25 a, section 27(1) and (3) and sections 28, 31, 32 and 39-46 shall apply correspondingly to radio and television broadcasts.

Producers of Photographic Pictures

70.−(1) The person who produces a photographic picture (the photographer) shall enjoy the exclusive right to make copies of it and make it available to the public.

(2) The rights in a photographic picture shall last until 50 years have elapsed from the end of the year in which the picture was taken.

(3) The provisions of section 2(2)-(4), sections 3, 7, 9, 11 and 11 a, section 12(1), (2)(v) and (3), sections 13-16 b, section 17(1) and (4), section 18(1) and (2), section 19(1) and (2), sections 20, 21 and 23, section 24(1) and (2), sections 24 a, 25, 25 a, 27, 28, 30-31, 34, 35, 39-47, 49-58 and sections 60-62 shall apply corre- spondingly to photographic pictures. If a photographic picture is subject to copyright according to section 1, this right may also be exercised.

Producers of Catalogues, etc.

71.−(1) The person who produces a catalogue, a table, a database or the like, in which a great number of items of information has been compiled, or which is the result of a substantial investment, shall have the exclusive right to control the prod-

Side 25

uct in question as a whole or an essential part thereof by making copies of it and by making it available to the public. (2) The provision of subsection (1) shall apply correspondingly to a reproduction or making available to the public of insubstantial parts of the contents of a catalogue, a table, a database or the like, which is made repeatedly and systematically, if the said acts may be equalled to acts which conflict with normal exploitation of the products in question or which unreasonably prejudice the legitimate interests of the producer.

(3) If products of the nature mentioned in subsection (1) or parts thereof are subject to copyright or other protection, such rights may also be exercised.

(4) The protection according to subsection (1) shall last until 15 years have elapsed after the end of the year in which the product was produced. If a product of the said nature is made available to the public within this period of time, the protec- tion shall, however, subsist until 15 years have elapsed after the end of the year in which the product was made available to the public for the first time.

(5) The provisions of section 2(2)-(4), sections 6-9, section 11(2) and (3), section 12(1) and (2)(iv), (4)(iii) and (5) second sentence, sections 13-17, section 18(1) and (2), section 19(1) and (2),section 20-22, 25, 27, 28, 30-32, 34 and 35, section 36(2) and (3), section 47 and sections 49-52 shall apply correspondingly to the catalogues, tables, databases, etc., mentioned in subsection (1).

(6) Terms of agreement which extend the right of the producer according to subsection (1) in a product made public shall be null and void..

Press Releases

72. Press releases supplied under contract from foreign news agencies or from correspondents abroad, may not without the consent of the recipient be made available to the public through the press, the radio or in any other similar manner until after 12 hours after they have been made public in Denmark.

Chapter 6 Various Provisions

Protection of Titles, etc.

73.−(1) A literary or artistic work may not be made available to the public under a title, pseudonym or signature likely to be confused with a work previously made public or with its author.

(2) Where the publication of the work made public previously has taken place less than three months prior to the publishing of the other work, the provision of subsection (1) shall not apply unless it may be presumed that confusion was intended.

Signing of Works of Art

Side 26

74.−(1) The name or signature of the artist may not be placed on a work of art by others than himself without his consent.

(2) The name or signature of the artist may not in any case be put on a reproduction in such a manner that the reproduction may be confused with the original.

Moral Rights after the Expiration of Copyright

75. Although the copyright has expired a literary or artistic work may not be altered or made available to the public contrary to section 3(1) and (2) if cultural interests are thereby violated.

Public Performance of Musical Works

75 a.−(1) Commercial activity whereby a representative of the owner of the copyright or a contractual owner of this right makes agreements on public performance of a musical work protected under this Act, shall be approved by the Minister for Culture. The Minister may lay down specific requirements for the approval. Agreements made in contravention of the first and second sentence shall be null and void.

(2) The Minister for Culture stipulates detailed provisions on the procedure for approval, mentioned in subsection (1).

(3) If an organisation, etc., approved in accordance with subsection (1) stipulates unreasonable terms for consenting to the public performance of musical works, the Copyright License Tribunal may at request lay down the conditions for the performance. The provisions of section 47(2), second sentence and section 47 (3), shall apply correspondingly.

Chapter 6 a

Technical Measures, etc.

75 b. It is not permitted to market or for commercial purposes possess means the only purpose of which is to facilitate unlawful removal or circumvention of technical devices which are used to protect a computer program.

75 c.−(1) It is not permitted to enable circumvention of effective technical measures without the consent of the rightholder.

(2) It is not permitted to produce, import, distribute, sell, rent, advertise for sale or rental of or to possess for commercial purposes devices, products or components that (i) are promoted, advertised or marketed for the purpose of circumvention of effective technical measures; (ii) have only a limited commercially significant purpose or use other than to circumvent effective technical measures; or

Side 27

(iii) are primarily designed, produced, adapted or performed for the purpose of enabling or facilitating the circumvention of effective technical measures.

(3) The provision of subsection (2) shall apply correspondingly to services. (4) The expression effective technological measures in subsections (1) and (2)

shall mean any effective technological measures that, in the normal course of their operation, are designed to protect works and performances and productions, etc. protected under this Act.

(5) The provisions of subsections (1)-(4) shall not apply to the protection of computer programs.

(6) The provisions of subsections (1)-(4) shall not prevent research into cryptography.

75 d.−(1) The Copyright License Tribunal, cf. section 47(1), may, upon re- quest, order a rightholder who has used the effective technological measures men- tioned in section 75 c(1) to make such means available to a user which are necessary for the latter to benefit from the provisions of section 15 and 16, section 17(1)-(3), section 18(1) and (2), section 21(1)(ii), section 23(1) and sections 26-28, 31 and 68. If the rightholder does not comply with the order within 4 weeks from the decision of the Tribunal, the user may circumvent the effective technological measure, not- withstanding the provision of section 75 c(1). The provisions of the first and second sentences shall apply only to users with legal access to the work or the performance or the production, etc.

(2) The provision of subsection (1) shall apply only to the extent that the rightholder has not, by voluntary measures, including agreements with other parties concerned, ensured that the user may benefit from the provisions mentioned in subsection (1) notwithstanding the use of effective technological measures.

(3) The provision of subsection (1) shall not apply to works and performances or productions, etc. made available to the public on agreed contractual terms in such a way that members of the public may access them from a place and at a time indi- vidually chosen by them, cf. the second division of section 2(4)(i).

75 e.−(1) It is not permitted without the consent of the rightholder to (i) remove or alter any electronic rights-management information; or (ii) distribute, import for distribution or communicate to the public works and performances or productions, etc. from which electronic rights-management information has been removed or altered without consent.

(2) The provision of subsection (1) shall apply only if the actions concerned are carried out by a person who knows, or has reasonable grounds to know, that by so doing he is inducing, enabling, facilitating or concealing an infringement of the right to a work or another performance or production, etc. protected under this Act.

Chapter 7 Enforcement of the Law

Penal Sanctions

Side 28

76.−(1) Anyone who with intent or by gross negligence (i) violates section 2 or section 3; (ii) violates sections 65, 66, 67, 69, 70 or 71; (iii) violates section 11(2), section 60 or sections 72-75; (iv) fails to file a statement or information according to section 38(7); (v) fails to register or fails to disclose information to the joint organisation

according to section 41(1), section 42(6) and the first sentence of section 46, or fails to keep and hold accounts according to section 45; or

(vi) violates regulations laid down pursuant to section 61(2) is liable to a fine.

(2) Where an intentional violation of the provisions mentioned in subsection (1)(i) and (ii) has been committed by using works, performances or productions protected under sections 65-71 or by distributing copies hereof among the general public, the punishment may under particularly aggravating circumstances be in- creased to imprisonment in one year and 6 months, unless a more severe punishment is provided by section 299 b in the penal code. Particularly aggravating circum- stances are deemed to exist especially where the offence is commercial, concerns production or distribution of a considerable number of copies, or where works, performances or productions are made available to the public in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them, cf. the second division of section 2 (4)(i).

77.(1) Where copies of works or of performances or productions that are protected under sections 65-71 have been produced outside Denmark under such circumstances that a similar production in Denmark would have been in conflict with the law, anyone who with intent or by gross negligence imports such copies with a view to making them available to the public shall be liable to a fine. (2) The provision of section 76(2) shall apply correspondingly to intentional viola- tions of the provision of subsection (1).

78.(1) Anyone who with intent or by gross negligence violates section 75 b or 75 c is liable to a fine. Anyone who with intent violates section 75 e is liable to a fine.

79. In regulations issued pursuant to section 16, section 31(2), section 42(4), section 43(2), section 44(2) and section 45(2) may be laid down a fine for violation of provisions of the regulations.

80. Companies, etc. (legal persons) may be liable to punishment under the provisions of Chapter 5 of the Criminal Code.

Legal Proceedings

81.(1) Legal proceedings in respect of violations comprised by section 76(1), section 77(1) or section 79 shall be instituted at the instance of the aggrieved party.

Side 29

(2) After the death of the author, legal proceedings in respect of violations of section 3 and of the regulations laid down pursuant to section 61(2) shall, moreover, be instituted by the author's spouse, relative in direct line of ascent or descent, or any sisters or brothers.

(3) After the death of the author, legal proceedings in respect of violation of sections 3 and 73-74 shall, moreover, be instituted by the public authorities. How- ever, legal proceedings in respect of violations of section 3 may be instituted by the public authorities only where cultural interests must be deemed to be infringed by the violation.

(4) Notwithstanding the provision of subsection (1), legal proceedings shall be instituted by the public authorities in the event of violations of section 75.

(5) Legal proceedings shall be instituted by the public authorities in the event of violations of section 78, cf. section 75 b and section 75 c(2).

(6) Legal proceedings shall be instituted by the aggrieved party in the event of violations of section 78, cf. section 75 c(1) and section75 e.

82. Legal proceedings in respect of violations comprised by section 76(2) or section 77(2) shall only be instituted by request if the aggrieved party, unless public interests require legal proceedings.

Damages and Compensation

83.−(1) Anyone who with intent or by negligence violates any of the provi- sions of sections 76 and 77 shall pay (i) reasonable remuneration to the infringed party for the exploitation (ii) damages to the infringed party for any additional damage caused by the viola-

tion. (2) When setting the damages according to subsection (1)(ii), consideration

shall be given to such matters as the infringed party’s loss of profits and the of- fender’s unfair profits.

(3) In cases covered by subsection (1), compensation can also be set to the infringed party for non-financial damage.

Destruction, etc.

84.−(1) The court can by sentence decide that copies infringing the right to works or productions protected according to sections 65-71 shall (i) be recalled from the channels of commerce, (ii) be definitively removed from the channels of commerce, (iii) be destroyed or (iv) be handed over to the infringed party.

(2) Subsection (1) applies correspondingly to materials, tools, etc. that have primarily been used for illegal production or application of copies of the work or the production.

(3) Measures according to subsection (1) shall be undertaken without any form of compensation to the offender and does not have any effect on any possible com-

Side 30

pensation to the infringed party. Measures shall be undertaken at the offender’s expense, unless special reasons dictate otherwise.

(4) In considering a request for corrective measures according to subsection (1) the need for proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as the interests of third parties shall be taken into account by the court.

Publication of Judgements

84 a.-(1) In a judgement in which someone is sentenced according to sections 83 or 84, the court may upon request decide that the judgement shall be published in full or in part.

(2) The obligation to publish rests with the offender. Publication shall be arranged at the offender’s expense and in as prominent a way as can reasonably be expected.

Disclosure of Information

84 b. If customs and/or tax authorities presume a violation covered by section 76 or 77, information relating to the presumption can be disclosed to the rightholder.

Chapter 8 Scope of Application of this Act

Copyright

85.−(1) The provisions of this Act concerning copyright shall apply to (i) works of persons who are nationals of or who have their habitual residence in a country within the European Economic Area; (ii) works first published in a country within the European Economic Area, or first

published simultaneously in a country within the European Economic Area and in another country;

(iii) cinematographic works, the maker of which has his headquarters or his habitual residence in a country within the European Economic Area;

(iv) buildings situated in a country within the European Economic Area; and (v) works of art incorporated in a building or other structure in a country within the European Economic Area.

(2) Where subsection (1)(ii) is applied, publication shall be considered as simultaneous if the work is published in a country within the European Economic Area within 30 days of its publishing in another country.

(3) Where subsection (1)(iii) is applied, the person or corporate body whose name appears on the cinematographic work in the usual manner shall, in the absence of information to the contrary, be presumed to be the maker of the said work.

Side 31

(4) The provision of section 38 shall apply to works of persons who are nationals of or who have their habitual residence in a country within the European Economic Area.

(5) The provisions of section 64 shall apply to publications etc. made by (i) persons who are nationals of or who have their habitual residence in a country

within the European Economic Area; or (ii) companies having their headquarters in a country within the European Economic Area.

(6) The provisions of sections 73-75 shall apply to any work.

Other Rights

86.−(1) The provisions of section 65 shall apply to (i) performances which have taken place in a country within the European Economic Area; and (ii) performances which are reproduced on sound recordings which are protected in accordance with the provision of subsection (2).

(2) The provisions of section 66 shall apply to (i) sound recordings that have taken place in a country within the European Economic Area; (ii) sound recordings that are made by persons who are nationals of or who have their habitual residence in a country within the European Economic Area; and (iii) sound recordings that are made by companies having their headquarters in a country within the European Economic Area.

(3) The provision of section 67 shall apply to (i) recordings of moving pictures that have taken place in a country within the European Economic Area; (ii) recordings of moving pictures that have been made by persons who are nationals of or who have their habitual residence in a country within the European Economic Area; and (iii) recordings of moving pictures that have been made by companies having their headquarters in a country within the European Economic Area.

(4) The provision of section 69 shall apply to (i) broadcasts which have taken place in a country within the European Economic Area; and (ii) broadcasters which have their headquarters in a country within the European Economic Area.

(5) The provision of section 70 shall apply to (i) photographs made by persons who are nationals of or who have their habitual

residence in a country within the European Economic Area; and (ii) photographs incorporated in buildings or structures in a country within the

European Economic Area. (6) The provision of section 71 shall apply to

(i) catalogues, etc. made by persons who are nationals of or who have their habitual residence in a country within the European Economic Area; and

Side 32

(ii) catalogues, etc. made by companies which have their headquarters in a country within the European Economic Area.

(7) The provisions of subsection (6) shall apply correspondingly to press releases as mentioned in section 72.

(8) Notwithstanding the provision of subsection (1), the provision of section 65(1) on recording shall apply to all sound recordings of performances. Notwithstanding the provision in subsection (2), section 66(1) on copying shall apply to all sound recordings. Notwithstanding the provisions in subsections (1)-(4), the provisions of section 65(2), section 66(1), section 67(1) and section 69(2) on the distribution of copies to the public shall apply to all performances, sound recordings, moving pictures recordings and radio and television broadcasts.

Special Provisions on Satellite Broadcasting

87.−(1) Satellite broadcasting shall be deemed to occur in Denmark if the programme-carrying signals intended for reception by the public under the control and responsibility of a broadcaster in this country are introduced into an uninterrupted chain of communication leading to the satellite and down towards the earth.

(2) Satellite broadcasting shall also be deemed to occur in Denmark if the introduction in the chain of communication occurs in a State that is not a member of the European Economic Area and which does not provide the level of protection provided for under Chapter II of Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission in the following cases (i) if the programme-carrying signals are transmitted to the satellite from an

uplink station situated in Denmark. The rights provided for under sections 2, 64, and 65-73 shall then be exercisable against the person operating the station;

(ii) if there is no use of an uplink station situated in an EEA Member State and a broadcaster with its headquarters in Denmark has commissioned the introduction into the chain of communication. The rights provided for under sections 2, 64, and 65-73 shall then be exercisable against the broadcaster.

Application of this Act with Respect to other Countries, etc.

88.−(1) The Minister for Culture may define more detailed rules under which the application of the provisions of this Act may be extended to other countries conditional upon reciprocity.

(2) The Minister for Culture may also define more detailed rules under which the Act may be made applicable to works first published by international organisations and to unpublished works that such organisations are entitled to publish.

Side 33

Chapter 9 Coming into Force and Transitional Provisions

89.−(1) This Act shall come into force on July 1, 1995. (2) Simultaneously the following Acts shall be repealed:

(i) Act on the Copyright in Literary and Artistic Works, cf. Consolidated Act No. 1170 of December 21, 1994; and

(ii) Act on the Right in Photographic Pictures, cf. Consolidated Act No. 715 of September 8, 1993. (3) A proposal for revision of sections 75 c and 75 d shall be submitted to the

Folketing (Parliament) in the year 2005-2006 at the latest.

90.−(1) This Act shall apply also to works and performances and productions, etc., made before the coming into force of this Act.

(2) This Act shall not apply to acts of exploitation concluded or rights acquired before the coming into force of this Act. Copies of works or of performances or productions etc. can still be distributed to the public and be exhibited in public if they have been lawfully made at a time when such distribution or exhibition was permitted. The provisions of section 19(2) and (3) shall, however, always apply to rental and lending carried out after the coming into force of this Act.

(3) If by application of the new provisions the term of protection for a work or a performance or a production etc. shall become shorter than according to the previous provisions those provisions shall apply. The provision of section 63(4) shall, however, always apply.

91.−(1) The provisions of sections 54, 55, 56, and 58 shall not apply to agreements made before July 1, 1995.

(2) The provision of section 65(3) shall also apply to agreements made before July 1, 1995.

(3) The provisions of section 30(5) and section 87(2) shall not apply until January 1, 2000 to agreements made before January 1, 1995.

(4) The provision of section 59 shall not apply to computer programs produced before January 1, 1993.

(5) The provision of section 70 shall not apply to photographic pictures made before January 1, 1970.

92. The special privileges and prohibitions provided under older laws shall remain in force.

93. This Act shall not extend to the Faeroe Islands and Greenland but may by Royal Ordinance be brought into full or partial operation in the Faeroe Islands and Greenland, subject to such modifications as required by the special conditions obtaining in the Faeroe Islands and Greenland.

___________________________

Side 34

Act no. 1404 of 27 December 2008 to amend the Trademark Act, The Penal Code, the Radio and Television Broadcasting Act and various other Acts2, contains the following coming into force provisions, etc.:

Section 9 (1)This Act enters into force 1 January 2009 (2) (omitted) (3) (omitted) (4) (omitted)

Section 10 (1) This Act shall not extend to the Faeroe Islands and Greenland. (2) Section 1-5 of the Act may by Royal Ordinance be brought into opera-

tion in full or in part in the Faeroe Islands and Greenland subject to such modifica- tions as required by the special conditions obtaining in the Faeroe Islands and Greenland.

(3) (omitted)

___________________________

Act no. 510 of 12. June 2009 to amend the Copyright Act (Implementation of the Service Directive etc.) contains the following coming into force provisions etc.:

Section 2 This Act enters into force 28 December 2009

Section 3 This Act shall not extend to the Faeroe Islands and Greenland, but may by

Royal Ordinance be brought into operation for these regions subject to such modifi- cations as required by the special conditions obtaining in the Faeroe Islands and Greenland.

___________________________

Act no. 1269 of 16 December 2009 to amend the Radio and Television Broad- cast Act and the Copyright Act (Implementation of the AVMS-directive) contains the following coming into force provisions etc.:

Section 3 (1) This Act enters into force 18 December 2009 (2) Section 90(3) of the Radio and Television Broadcast Act3, as drawn up

by section 1() is only applicable to exclusive rights transmissions, which have been agreed upon or which have been prolonged after this Act has entered into force

2 Section 5 of the act contains an amendment of the Copyright Act.

Side 35

(3) (Omitted) (4) This Act shall not extend to the Faeroe Islands and Greenland. Section 2

of the Act may by Royal Ordinance be brought into operation in full or in part for Greenland subject to such modifications as required by the special conditions ob- taining Greenland.

3 Section 90(3) of the Radio and Television Broadcasting Act forms the basis for section 25 a of the

Copyright Act. Section 25 a concerns the use of short reports from events of great interest to the

public.


Legislation Supersedes (2 text(s)) Supersedes (2 text(s)) Is superseded by (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. DK150