About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Act on Inventions of Importance to the Defence of the Realm (Act No. 8 of June 26, 1953, as amended by Acts No. 9 of December 15, 1967, and No. 30 of May 24, 1985), Norway

Back
Superseded Text  Go to latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 1985 Dates Entry into force: January 1, 1956 Adopted: June 26, 1953 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Patents (Inventions) Subject Matter (secondary) IP Regulatory Body, Enforcement of IP and Related Laws Notes The notification by Norway to the WTO under article 63.2 of TRIPS states:
'This Law regulates security measures etc. connected with the filing and handling of applications for patents for inventions as defined in the title, and with such patents.'

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Norwegian LOV-1953-06-26-8: Lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar (Endret ved lover av 15. desember 1967 nr. 9 og 24. mai 1985 nr. 30)        

Lov

om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar av 26. juni 1953 nr. 8,

endret ved lover av 15. desember 1967 nr. 9 og 24. m·ai 1985 nr. 30

*l. Lovens virkefelt. Denne lov gjelder oppfinnelser av betydning for rikets forsvar når opp­

finnelsen er gjort her i riket, eller det er søkt om patent på den her, eller når noen som er bosatt her eier oppfinnelsen helt eller delvis eller har utnyttel ­ sesrett i den.

* 2. Hemmeligholdelse av forsvarsviktig oP/~finnelse. Oppfinnelse som gjelder krigsmateriell eller som for øvrig har direkte

betydning for rikets forsvar må ikke gjøres kjent for andre enn de i § 3 nevnte myndigheter dersom oppfinnelsen ikke allerede er alminnelig kjent. Oppfinner eller rettighetshaver må ikke på annen måte enn nevnt i § 3 foreta seg noe i hensikt å utnytte oppfinnelsen, eller noe som kan vanskeliggjøre forføyninger i henhold til * 6. Kongen fastsetter hva som i forhold til denne bestemmelse skal anses for krigsmateriell, og hvilke oppfinnelser som skal anses for å ha direkte betydning for rikets forsvar.

Forbudet opphører å gjelde for en oppfinnelse når Kongen bestemmer det, men ikke senere enn 4 måneder etter at saken har vært forelagt for myndighetene i samsvar med reglene i *3, jfr. dog tredje ledd. Dersom det på grunn av særlige forhold anses nødvendig, kan Kongen før fristen utløper forlenge den med inntil 3 måneder. Rettighetshaveren skal straks varsles om slik forlengelse.

Er det truffet forføyning etter * 6 eller beslutning om hemmeligholdel­ se etter *7, må oppfinnelsen ikke gjøres kjent så lenge Kongen ikke be­ stemmer noe annet.

* 3. 1) Fore/egge/selor m.vndighctenc. Vil noen utnytte oppfinnelse som nevnt i * 2, må han inngi fullstendig

skriftlig fremstilling av oppfinnelsen til departementet, eller på vanlig måte inngi patentsøknad til Styret for det industrielle rettsvern dersom han ønsker industrielt rettsvern for oppfinnelsen. De nevnte myndigheter skal om nød­ vendig bistå med utarbeidelse av fremstillingen.

I) Endret ved lov av 24. llIai !lJXS nr. 30

Hemmelig patenl S. nr. 250 . 500 . 03.92 Falch Hurtigtrykk

-2­

Departementet kan gi tillatelse til at en rettighetshaver, uten hinder av bestemmelsene i § 2, første ledd, henvender seg til andre for utarbeidelse av fremstilling eller patentsøknad eller for uteksperimentering eller prøving av oppfinnelsen. Departementet kan gi bemyndigelse til at oppfinnelsen blir uteksperimentert eller prøvet etter tiltak av andrc enn rettighetshavercn nflr dette finnes ønskelig av hensyn til rikets forsvar.

§ 4. Opplysningsplikt. Såfremt Kongen antar at en oppfinnelse er av betydning for rikets for­

svar, kan han kreve fullstendige opplysninger om den av enhver som sitter inne med slike opplysninger.

§ s. I) PateIltstyrets medvirkning. Styret for det industriclle rettsvern skal holde inngitte patentsøknader

tilgjengelige for den som av Kongen likeoverfor Styret er bemyndiget til et­ tersyn, og gjøre vedkommende oppmerksom på patentsøknader som anses å være av betydning for rikets forsvar.

§ 6. EkspropriCI.I:jol1 m. v. Oppfinllelser som Kongen antar har betydning for rikets forsvar, kan

etter bestemmelse av Kongen kreves avstått til det offentl ige eller andre, nElr dette anses ønskelig for at oppfinnelsen kan komme forsvaret mest mulig til nytte. Det samme gjelder rett til å utnytte slik oppfinnelse for nærmere be­ stemt tid.

l samme øyemed kan Kongen forby rettighetshaveren å r[lde over opp­ finnelse som nevnt i første ledd på nærmere bestemt m[lte her i riket eller i utlandet, eller pålegge ham nærmere bestemte plikter i forbindelse med utnyttelsen. Forbud eller påbud etter dette ledd gjelder for den tid Kongen bestemmer.

Forføyninger etter denne paragraf kan treffes også etter utløpet av den i § 2, annet ledd, nevnte frist. Avgj(ilrelse om at det ikke vil bli truffet for­ føyn inger, kan når som beist omgj\i)res.

*7."2) H CIlI/Ile/i.l'. patent 11/.1'. Kongen kan bestemme at patentsøknad pfi oppfinnelse som gru' inn un­

der denne lov, skal holdes hcmmclig og at patentet i tilfcllc skal meddcles som hemmclig. Hcmmelige patcnter innførcs ikke i dct i patentlovcns § 27 omhandlede patcntregister. De innf\-lres i stedct i et cget register som ikkc cr tilgjcngelig for almcnheten. Bestemmelsene i patentlovcns ** 19-22 og* 2() Olll utlegning. trykning, kunngjøring og saksdokuI11cntcncs ofTcntlige tilgjengelighet rår ikke anvendelse, og innsigelsesfristen etter § 21,2. ledd, gjelder ikke hemmelige patentsøknader. Så lenge patentsøknaden eller pa­ I) Endret ved lov av 24. mai 1'lX5 nr. :lO ~) Endret ved lover av 15. desember 1%7 nr. t) og 24. IIIai 19}:iS nr. 30

-3­

tentet holdes hemmelig, betales ikke årsavgift etter patentloven ** 8 og 40. Kongen kan innen utløpet av patenttiden bestemme at oppfinnelsen skal hol­ des hemmelig også en nærmere fastsatt tid etter at patentet er trådt ut av kraft.

Kongen kan oppheve bestemmelse truffet i henhold til første ledd. Skjer dette før patent er meddelt, blir patentsøknaden deretter å behandle på vanlig måte i henhold til patentloven. Gjelder opphevelsen et meddelt pa­ tent, innføres patentet i det alminnelige patentregister, patentskrift trykkes og kunngjøring finner sted i samsvar med patentlovens * 26. Søknadens do­ kumenter blir tilgjengelige for enhver i overensstemmelse med reglene i pa­ tentlovens * 22. Det som her er fastsatt, gjelder også når hemmelig patent er trådt ut av kraft uten at fortsatt hemmeligholdelse er bestemt. Årsavgift. svarende til vedkommende avgiftsår, betales fra og med avgiftsåret etter det avgifts~tr hvori melding om opphevelsen innkommer til Styret for det in­ dustrielle rettsvern. Reglene om trykningsavgiftens størrelse og betaling fastsettes av Kongen.

Kongen kan under forutsetning av gjensidighet treffe overenskomst med fremmed stat om at patentsøknader på oppfinnelser som er av betyd­ ning for vedkommende stats forsvar og som inngis i Norge av noen bosatt i den fremmede stat. på anmodning i hvert tilfelle fra kompetent myndighet i denne stat skal holdes hemmelig, og at patent i tilfelle meddeles som hem­ melig patent.

* 8. Adgang til lukket rettsmøte. I saker angående oppfinnelser som går inn under denne lov. kan retten

bestemme at saken skal behandles for lukkede dører.

* 9. Erstatning. For forføyninger i henhold til *6 betales erstatning som i mangel av

minnelig overenskomst fastsettes ved skjønn. Skj(~nnet holdes av Oslo by­ rett. Erstatningen kan fastsettes til en årlig avgift eller til en sum engang for alle. Sk.i~,jnnet bestemmer hvor mange tlr avgift i tilfelle skal betales. For­ føyningene kan iverksettes før erstatning er fastsatt eller betalt. Staten innc­ stttr for at erstatningen blir betalt selv om avsttling kreves til andre.

Erstatningen fastsettes ved skj(1nn ogs{i i den utstrekning rettighets­ haveren etter alminnelige rettsgrunnsetninger mtttte ha krav P~l erstatning for andre forføyninger etter denne lov.

* I (). Strq!r Den som forsettlig eller uaktsomt overtreder denne lovs ~ 2. i"vll'ste el­

ler tredje ledd, eller ~ 12. annet ledd, annet punktum. eller unnlater il gi opplysninger som kreves etter *4, eller gir ufullstendige eller uriktige opp­ lysninger, eller som overtrer bestemmelser utferdiget med hjemmel i * 6. annet ledd, eller * 7, første ledd, straffes med bøter eller fengsel inntil I [lr hvis ikke forholdet\rammes av et strengere stratTebud.

-4­

§ Il. Gjennomføringsforskr(fter. Konge[.l kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring av denne lov.

§ 12. lkrafttredelses- og overgangsbestemmelser. Denne lov trer i kraft fra den dag Kongen bestemmer. I) Loven får anvendelse også på oppfinner- og patentrettigheter som er er­

vervet ved dens ikrafttreden. Er det på dette tidspunkt tatt skritt til å utnytte eller patentbeskytte en oppfinnelse som gjelder krigsmateriell eller som for øvrig har direkte betydning for rikets forsvar, skal rettighetshaveren snarest, og senest innen en måned etter lovens ikrafttreden, forelegge saken for ved­ kommende depmiementet, dersom oppfinnelsen ikke er alminnelig kjent.

Ønsker rettighetshaveren å inngi patentkrav på en slik oppfinnelse i et eller flere fremmede land, og det er av betydning for oppnåelse av patent at de nødvendige dokumenter sendes fra Norge innen 5 måneder etter lovens ikrafttreden, skal rettighetshaveren snarest mulig inngi begrunnet søknad til vedkommende departement om tillatelse til dette, ledsaget av fullstendig, skriftlig fremstilling av oppfinnelsen, såfremt slik fremstilling ikke allerede er inngitt. Særskilt søknad må inngis for hvert land. Søknaden skal inne­ holde opplysning om siste dag dokumentene må ekspederes fra Norge for å komme tidsnok frem. Mottar rettighetshaveren eller det av ham benyttede patentkontor ikke svar på søknaden innen den oppgitte siste dag, kan doku­ mentene ekspederes uten hinder av bestemmelsene i lovens § 2.

I) Fra 1. januar 1956 ifølge Kronprinsregentens res. av 25. november 1955.


Legislation Is superseded by (2 text(s)) Is superseded by (2 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. NO014