About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law No. 655-XIV of October 29, 1999, on the Protection of Topographies of Integrated Circuits (as amended up to Law No. 238 of November 13, 2008), Republic of Moldova

Back
Superseded Text  Go to latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2008 Dates Entry into force: January 6, 2000 Adopted: October 29, 1999 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Layout Designs of Integrated Circuits Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Russian Закон № 655-XIV от 29.10.1999 г. «Об охране топологий интегральных микросхем» (с изменениями, внесенными Законом № 238-XVI от 13.11.2008 г.)         Romanian Legea nr. 655-XIV din 29 octombrie 1999 privind protectia topografiilor circuitelor integrate (astfel cum a fost modificată până la Legea nr. 238-XVI din 13 noiembrie 2008)        

L E G E

privind protecţia topografiilor circuitelor integrate

Nr.655-XIV din 29.10.1999

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-4/4 din 06.01.2000

Articolul 1. Obiectul protecţiei Articolul 2. Dreptul la protecţie Articolul 3. Înregistrarea topografiei

Articolul 4. Drepturile titularului

* * *

C U P R I N S

Articolul 5. Drepturile creatorului unei topografii înregistrate Articolul 6. Transmiterea drepturilor

Articolul 7. Alte exploatări fără autorizarea titularului Articolul 8. Încetarea drepturilor

Articolul 9. Răspunderea pentru încălcarea drepturilor titularului Articolul 10. Protecţia topografiilor în străinătate

Articolul 11. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege reglementează protecţia juridică a topografiilor circuitelor integrate, raporturile patrimoniale şi cele personale nepatrimoniale apărute în procesul creării şi exploatării lor.
Articolul 1. Obiectul protecţiei
(1) Prin circuit integrat se înţelege un produs, sub forma sa finală sau sub o formă intermediară, destinat să îndeplinească o funcţie electronică, în care elementele, dintre care cel puţin unul este un element activ, şi interconexiunile, în totalitate sau parţial, fac parte integrantă din corpul sau suprafaţa unei piese materiale.
(2) Prin topografie (schemă de configuraţie) a unui circuit integrat, denumită în continuare
- topografie, se înţelege dispunerea tridimensională, oricare ar fi expresia ei, a unor elemente, dintre care cel puţin unul este un element activ, şi a tuturor interconexiunilor circuitului integrat sau a unei părţi din ele ori o astfel de dispunere tridimensională pregătită pentru un circuit integrat destinat fabricării.
(3) Dreptul asupra topografiei este recunoscut şi protejat pe teritoriul Republicii Moldova prin înregistrare, în condiţiile prezentei legi, la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, denumită în continuare Agenţie, şi eliberare a certificatului de înregistrare.
(4) Sînt protejate, în condiţiile prezentei legi, topografiile originale, adică cele create în urma efortului intelectual al creatorilor, dacă în momentul creării ele nu sînt cunoscute pentru creatorii de topografii şi fabricanţii de circuite integrate.
(5) O topografie constituită dintr-o combinaţie de elemente şi interconexiuni care sînt cunoscute poate fi protejată numai dacă combinaţia, luată în ansamblul ei, este originală în sensul alin.(4) din prezentul articol.
(6) O topografie se consideră originală în cazul în care nu este dovedit contrariul.
(7) Divulgarea informaţiei referitoare la topografie nu influenţează originalitatea ei în cazul în care această divulgare a fost făcută în termen de 24 de luni pînă la data depunerii la Agenţie a cererii de înregistrare a respectivei topografii de către creator, solicitant sau o terţă persoană, care a obţinut de la primii informaţia, direct sau indirect. În caz contrar, persoana interesată este obligată să prezinte dovezile necesare.

[Art.1 modificat prin Legea nr.205-XVI din 28.07.05, în vigoare 23.09.05]

Articolul 2. Dreptul la protecţie
(1) Pot beneficia de protecţia unei topografii, în condiţiile prezentei legi, persoanele fizice

şi juridice rezidente în Republica Moldova.

(2) Persoanele fizice şi juridice nerezidente în Republica Moldova beneficiază de drepturile oferite de prezenta lege în condiţiile prevăzute de convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, iar în lipsa acestora - pe bază de reciprocitate.
(3) Persoanele îndreptăţite să obţină protecţia legală a unei topografii întreţin relaţii cu Agenţia personal sau prin reprezentantul, autorizat printr-o procură, care activează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
(4) Persoanele fizice şi juridice nerezidente în Republica Moldova întreţin relaţii cu
Agenţia numai prin reprezentantul în proprietate industrială din Republica Moldova.
(5) Dreptul la protecţia unei topografii aparţine creatorului ei sau succesorului în drepturi al acestuia. În cazul în care există mai mulţi creatori, dreptul la protecţia topografiei aparţine acestora în comun, dacă contractul încheiat între ei nu prevede altfel.
(6) În cazul în care topografia a fost creată de un salariat în cadrul obligaţiilor de serviciu sau executînd o sarcină concretă/ încredinţată în scris (topografie de serviciu), dreptul la protecţia topografiei aparţine sau creatorului, sau unităţii, conform contractului încheiat între creator şi unitate.
(7) Dacă topografia a fost creată de o persoană la comanda unei alte persoane, dreptul la protecţia topografiei aparţine persoanei indicate în contractul încheiat între ele.

[Art.2 modificat prin Legea nr.1446-XV din 08.11.02, în vigoare 31.12.02]

Articolul 3. Înregistrarea topografiei

(1) Înregistrarea unei topografii la Agenţie se efectuează în baza depozitului naţional reglementar.
(2) Depozitul naţional reglementar pentru înregistrarea unei topografii se constituie din:
1) cerere, redactată pe un formular tip, prin care se solicită înregistrarea topografiei, care trebuie să conţină:
a) numele şi prenumele sau denumirea şi adresa solicitantului;
b) indicaţiile privind dreptul solicitantului de a înregistra topografia, conform art.2 alin.(5)­ (7) din prezenta lege;
c) numele, prenumele şi adresa creatorului (creatorilor) topografiei;
d) denumirea şi destinaţia circuitului integrat realizat pe baza topografiei;
e) data creării topografiei;
f) data primei exploatări comerciale a topografiei, dacă este cazul;
g) numele şi prenumele sau denumirea şi adresa reprezentantului, dacă este cazul;
h) semnătura solicitantului sau a reprezentantului;
2) documentaţie tehnică, constituită din materiale grafice şi texte, care conţine informaţia suficientă pentru a permite identificarea topografiei şi pentru a evidenţia funcţiunea electronică a circuitului integrat care încorporează topografia;
3) două exemplare ale circuitului integrat, dacă acesta a fost realizat şi exploatat în scopuri comerciale;
4) document ce confirmă achitarea taxelor;
5) procură, în cazul în care cererea se depune prin intermediul reprezentantului în proprietate industrială.
(3) Cererea propriu-zisă se redactează în limba moldovenească pe un formular tip. Celelalte documente ale cererii se depun în limba moldovenească sau în altă limbă. În ultimul caz, traducerea documentelor cererii în limba moldovenească se depune la Agenţie în termen de
2 luni de la data depozitului naţional reglementar. Persoanele fizice care au depus documentele cererii în limba rusă nu sînt obligate să prezinte traducerea acestora în limba moldovenească.
(4) Data constituirii depozitului naţional reglementar se consideră data depunerii la
Agenţie a tuturor materialelor enumerate la alin.(2) pct.1)-4) din prezentul articol. (5) Cererea de înregistrare poate avea ca obiect o singură topografie.
(6) Agenţia examinează documentele enumerate la alin.(2) din prezentul articol în scopul stabilirii conformităţii lor cu:
a) cerinţele legale formale privind depozitul naţional reglementar (examinarea formală) - în termen de o lună de la data constituirii depozitului naţional reglementar;
b) cerinţele prevăzute la art.1 alin.(4)-(7) din prezenta lege - în termen de 2 luni de la data încheierii examinării formale.
(7) Dacă se constată îndeplinirea tuturor cerinţelor legale, Agenţia emite hotărîrea de înregistrare a topografiei, efectuează înregistrarea în Registrul Naţional al Topografiilor Circuitelor Integrate şi o Notifică solicitantului.
(8) În cazul în care se constată lipsuri sau deficienţe ale documentelor prezentate, acestea se comunică în scris solicitantului în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, acordîndu-i-se un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru prezentarea completărilor şi rectificărilor necesare.
(9) Dacă solicitantul prezintă în termenul acordat toate completările şi rectificările necesare, Agenţia efectuează procedura de înregistrare prevăzută la alin.(7) din prezentul articol.
(10) În cazul în care răspunsurile solicitantului la două notificări repetate nu conţin completările şi rectificările cerute de Agenţie, fără expunerea motivelor, aceasta are dreptul să ceară solicitantului întreţinerea ulterioară a relaţiilor numai prin reprezentantul în proprietate industrială.
(11) Dacă solicitantul nu prezintă în termenul stabilit completările şi rectificările necesare sau se constată că obiectul pentru care se solicită înregistrarea nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.1 alin.(4)-(7) din prezenta lege, Agenţia emite hotărîrea de respingere a cererii, comunicîndu-i în scris solicitantului motivele respingerii.
(12) Agenţia publică datele privind înregistrarea topografiei în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială şi eliberează persoanei îndreptăţite un certificat de înregistrare a topografiei în termen de 3 luni de la data la care solicitantului i s-a comunicat hotărîrea de înregistrare a topografiei, cu condiţia achitării taxei corespunzătoare.
(13) Hotărîrea de respingere a cererii de înregistrare a topografiei poate fi contestată de către solicitant la Comisia de contestaţii a Agenţiei în termen de 3 luni de la data primirii acesteia. Contestaţia se examinează în decursul a 3 luni de la data înregistrării ei la Comisia de contestaţii. Decizia Comisiei de contestaţii se comunică persoanelor interesate în termen de o lună de la data emiterii şi poate fi atacată în judecată în termen de 3 luni de la data primirii notificării.
(14) În perioada de protecţie, titularul unei topografii înregistrate, denumit în continuare titular, va comunica Agenţiei modificările privind numele sau denumirea sa, adresa etc.

[Art.3 modificat prin Legea nr.238-XVI din 13.11.2008, în vigoare 05.12.2008] [Art.3 modificat prin Legea nr.469-XV din 21.11.03, în vigoare 01.01.04]

Articolul 4. Drepturile titularului

(1) Se consideră titular persoana fizică sau juridică recunoscută, în condiţiile prezentei legi, drept beneficiar al protecţiei topografiei înregistrate.
(2) O topografie înregistrată la Agenţie este protejată pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de 10 ani, termenul începînd să curgă de la data constituirii depozitului naţional reglementar sau de la data primei exploatări comerciale a topografiei, indiferent unde în lume, dacă aceasta este anterioară datei depozitului naţional reglementar.
(3) Prin exploatarea topografiei se înţelege:
a) reproducerea, fie prin încorporare într-un circuit integrat, fie în alt mod, a topografiei sau a uneia din părţile acesteia, cu excepţia părţilor care nu sînt originale în sensul dispoziţiilor art.1 alin.(4)-(7) din prezenta lege;
b) exportul, importul, oferirea spre vînzare, vînzarea sau distribuirea în orice mod, în scopuri comerciale, a topografiei, a circuitului integrat în care aceasta este încorporată sau a unui articol care încorporează un astfel de circuit integrat.
(4) Pe toată durata protecţiei topografiei înregistrate, titularul are dreptul exclusiv la exploatarea ei, precum şi dreptul de a permite sau interzice altor persoane exploatarea respectivei topografii, a circuitului integrat în care aceasta este încorporată sau a unui articol care încorporează un astfel de circuit integrat.
(5) Titularul are dreptul să marcheze circuitele integrate care au la bază topografia înregistrată cu litera majusculă "T".
(6) Dreptul titularului nu este limitat sau condiţionat de faptul încorporării sau neîncorporării circuitului integrat într-un produs.
(7) Dreptul titularului nu se extinde asupra proiectelor, procedeelor şi mijloacelor tehnologice utilizate pentru realizarea topografiei înregistrate sau a circuitului integrat, nici asupra informaţiilor stocate în circuitul integrat.
(8) O topografie se consideră obiect de comercializare dacă ea se exploatează în scopuri comerciale ordinare separat sau încorporată într-un circuit integrat.
(9) O topografie se consideră obiect al primei exploatări comerciale de la data la care ea a fost prima oară exploatată, integral sau parţial, în scopuri comerciale, oriunde, de către titular sau cu consimţămîntul acestuia.
(10) Dacă o topografie a fost exploatată comercial în ţară sau în străinătate, ea poate beneficia de protecţie, în condiţiile prezentei legi, numai dacă cererea de înregistrare a fost depusă la Agenţie în termen de 2 ani de la data primei exploatări comerciale.
(11) Nu constituie o încălcare a drepturilor titularului unei topografii înregistrate reproducerea de către un terţ a topografiei, în sensul prevederilor alin.(3) şi (4) din prezentul articol, dacă a fost făcută:
a) într-un cadru particular, fără scopuri comerciale;
b) în scop de evaluare, analiză, cercetare sau instruire.
(12) Nu constituie, de asemenea, o încălcare a drepturilor titularului:
a) folosirea unei topografii înregistrate în construcţia sau la exploatarea oricăror mijloace de transport aparţinînd ţărilor membre ale convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu condiţia ca aceste mijloace de transport să se afle temporar sau accidental pe teritoriul Republicii Moldova şi topografia să fie folosită exclusiv pentru necesităţile mijloacelor de transport;
b) exploatarea unei topografii înregistrate în situaţii de urgenţă naţională sau în alte circumstanţe de extremă urgenţă, cu informarea imediată a titularului;
c) exploatarea unei noi topografii create de către orice persoană care, pornind de la evaluarea sau analiza topografiei înregistrate, creează o topografie nouă ce îndeplineşte condiţia de originalitate prevăzută la art.1 alin.(4)-(7) din prezenta lege;
d) săvîrşirea oricărei acţiuni, prevăzute la alin.(3) lit.b) din prezentul articol, referitoare la un circuit integrat care încorporează o topografie reprodusă ilicit sau la orice produs care încorporează un astfel de circuit integrat, dacă persoana care săvîrşeşte aceste acţiuni nu ştia şi nu avea motive temeinice să ştie că, atunci cînd a achiziţionat respectivul circuit integrat sau produsul care îl încorpora, acesta conţinea o topografie reprodusă ilicit. Începînd de la data la care persoana în cauză a primit un aviz prin care a fost informată, în mod întemeiat, că topografia este reprodusă ilicit, ea va putea săvîrşi orice acţiune cu stocurile de care dispune sau pe care le-a comandat înainte de această dată, dar va fi obligată să plătească titularului o sumă echivalentă cu o redevenţă rezonabilă, cum ar fi cea care ar fi fost exigibilă în cadrul unei licenţe negociate, în mod liber şi uzual, pentru o astfel de topografie;
e) orice exploatare de către un terţ a topografiei înregistrate sau a circuitului integrat care o încorporează, vîndute de către titular sau cu autorizaţia lui.
(13) Persoana care, anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, a efectuat pregătirile necesare în vederea fabricării sau a fabricat un circuit integrat a cărui topografie a fost ulterior înregistrată la Agenţie de către o altă persoană are dreptul, fără autorizaţia titularului, să producă şi să vîndă în continuare acest circuit fără a mări volumul de producţie.

Articolul 5. Drepturile creatorului unei topografii înregistrate

(1) Creatorul unei topografii înregistrate are dreptul să i se menţioneze numele şi calitatea de creator al topografiei în certificatul de înregistrare a topografiei şi în publicaţiile efectuate de Agenţie cu privire la topografia înregistrată.
(2) Creatorul topografiei înregistrate care, conform prevederilor art.2 alin.(6) din prezenta lege, nu este titularul acesteia are dreptul la o remunerare corespunzătoare beneficiului obţinut din exploatarea topografiei de către titular sau beneficiului prezumat, în cazul în care ea ar fi fost folosită, în cuantumul şi condiţiile stabilite prin contractul încheiat între acesta şi titularul topografiei înregistrate.

Articolul 6. Transmiterea drepturilor

(1) Dreptul la protecţie şi drepturile ce decurg din înregistrarea unei topografii pot fi transmise, total sau parţial, prin cesiune şi licenţă exclusivă sau neexclusivă, prin succesiune ori moştenire legală sau testamentară.
(2) Transmiterea drepturilor produce efecte faţă de terţi, începînd cu data la care contractul de transmitere a drepturilor este înregistrat la Agenţie.
(3) Modificarea datelor privind solicitantul sau titularul, ce decurge dintr-un contract de cesiune sau succesiune, se operează doar în urma înregistrării contractului respectiv la Agenţie.
(4) Agenţia publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială datele privind înregistrarea contractelor de cesiune, de licenţă şi licenţă obligatorie referitoare la topografiile înregistrate, precum şi datele privind modificările survenite în legătură cu acestea, în termen de 3 luni de la data înregistrării lor.
Articolul 7. Alte exploatări fără autorizarea titularului
(1) Instanţele judecătoreşti pot autoriza, fără autorizarea titularului, exploatarea unei topografii înregistrate, cu respectarea următoarelor dispoziţii:
a) autorizarea exploatării va fi examinată pe baza circumstanţelor proprii acesteia;
b) o astfel de exploatare va fi permisă în cazul în care, în termen de 3 ani de la data înregistrării topografiei, ea nu a fost exploatată sau a fost insuficient exploatată de către titular, dacă, înaintea exploatării, candidatul la exploatare s-a străduit să obţină autorizarea de la titular în condiţii şi modalităţi comerciale rezonabile şi dacă, în pofida eforturilor depuse, nu a reuşit aceasta într-un termen rezonabil. Se va putea deroga de la această prevedere în situaţii de urgenţă naţională sau în alte circumstanţe de extremă urgenţă ori în cazul utilizării în scopuri publice necomerciale. În aceste situaţii, titularul va fi avizat imediat ce va fi rezonabil posibil;
c) întinderea şi durata unei atare exploatări vor fi limitate de scopurile pentru care aceasta a fost autorizată, iar în cazul tehnologiei de semiconductori, respectiva exploatare va fi destinată numai pentru scopuri publice necomerciale sau pentru a remedia o practică ce a fost calificată în baza unei proceduri judiciare sau administrative ca fiind anticoncurenţială;
d) o astfel de exploatare va fi neexclusivă şi netransmisibilă, cu excepţia părţii din întreprindere sau a fondului de comerţ care beneficiază de aceasta;
e) orice exploatare de acest gen va fi autorizată în principal pentru aprovizionarea pieţei interne;
f) autorizarea unei astfel de exploatări va fi susceptibilă de a înceta, sub rezerva ca interesele legitime ale persoanelor astfel autorizate să fie protejate adecvat, dacă şi atunci cînd circumstanţele care au condus la aceasta încetează să existe şi este vizibil că nu vor reapărea.
Instanţa judecătorească va fi abilitată să reexamineze cazul, pe bază de cerere motivată, dacă
circumstanţele continuă să existe;
g) titularul va primi o remunerare adecvată corespunzătoare fiecărui caz în parte, cu luarea în considerare a valorii economice a autorizării;
h) valabilitatea juridică a oricărei decizii privind autorizarea unei astfel de exploatări şi orice decizie referitoare la remunerarea prevăzută în raport cu o astfel de exploatare vor putea face obiectul unei revizuiri judiciare sau altei revizuiri independente de către o autoritate superioară;
i) dispoziţiile lit.b) şi e) ale prezentului alineat nu vor fi aplicate în cazurile în care o atare exploatare este permisă pentru a remedia o practică ce a fost calificată în baza unei proceduri judiciare sau administrative ca fiind anticoncurenţială. Necesitatea de a corecta practicile anticoncurenţiale poate fi luată în considerare la stabilirea remunerării acordate în astfel de cazuri. Instanţele judecătoreşti sînt abilitate să refuze încetarea autorizării dacă şi atunci cînd circumstanţele care au condus la această autorizare riscă să se producă din nou.
(2) Decizia de acordare a licenţei obligatorii neexclusive se comunică Agenţiei, care o înscrie în Registrul Naţional al Topografiilor Circuitelor Integrate. Agenţia publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială datele privind licenţele obligatorii neexclusive acordate, precum şi datele privind modificările survenite în legătură cu acestea, în termen de 3 luni de la înscrierea lor în Registrul Naţional al Topografiilor Circuitelor Integrate.

Articolul 8. Încetarea drepturilor

(1) Drepturile conferite titularului prin înregistrarea topografiei încetează la data expirării duratei de protecţie, dată la care topografia intră în domeniul public, putînd fi exploatată de orice persoană fără nici o restricţie.
(2) În situaţia în care o topografie nu a fost exploatată comercial timp de 15 ani de la data la care a fost creată, la expirarea acestui termen, dreptul la protecţia ei încetează după cum urmează:
a) dacă topografia nu a fost înregistrată, ea nu poate fi obiectul unei cereri de înregistrare; b) dacă topografia a fost înregistrată, titularul pierde drepturile conferite prin înregistrare. (3) Titularul poate renunţa la protecţia unei topografii înregistrate oricînd în cursul duratei
de protecţie, depunînd cerere sau neplătind taxa de înregistrare şi eliberare a certificatului. Renunţarea are ca efect încetarea drepturilor titularului, cu toate consecinţele menţionate la alin.(1) din prezentul articol, începînd de la data înregistrării la Agenţie a declaraţiei scrise privind intenţia de renunţare la înregistrare sau de la data depozitului naţional reglementar în cazul în care nu a fost plătită taxa de înregistrare şi eliberare a certificatului.
(4) Înregistrarea unei topografii în Registrul Naţional al Topografiilor Circuitelor Integrate poate fi radiată, integral sau parţial, în baza contestaţiei unei persoane interesate, în cazul în care se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile legale pentru acordarea protecţiei. Contestaţia poate fi depusă în tot cursul perioadei de protecţie a topografiei şi se soluţionează de către Comisia de contestaţii a Agenţiei în termen de 3 luni de la data depunerii. Comisia de contestaţii notifică persoanelor interesate decizia luată. Decizia Comisiei de contestaţii poate fi atacată în instanţele judecătoreşti în termen de 3 luni de la data primirii notificării. Radierea are ca efect anularea tuturor drepturilor asupra topografiei sau, după caz, asupra părţii de topografie care a făcut obiectul radierii.
(5) Agenţia înscrie în Registrul Naţional al Topografiilor Circuitelor Integrate şi publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială toate modificările privind protecţia topografiilor, survenite ca urmare a aplicării dispoziţiilor alin.(1)-(4) din prezentul articol.

[Art.8 modificat prin Legea nr.238-XVI din 13.11.2008, în vigoare 05.12.2008]

Articolul 9. Răspunderea pentru încălcarea drepturilor titularului
(1) Exploatarea de către orice persoană fizică sau juridică a topografiei înregistrate nerespectînd prezenta lege se consideră încălcare a drepturilor titularului.
(2) La cererea titularului, încălcarea drepturilor lui trebuie să înceteze. Persoana recunoscută vinovată este obligată să achite titularului suma suficientă pentru a compensa paguba cauzată ca rezultat al încălcării dreptului titularului, inclusiv cîştigul nerealizat, precum şi să achite cheltuielile care vor cuprinde onorariile de avocat corespunzătoare.
(3) Produsele care aduc atingere drepturilor titularului vor fi scoase din circuitul economic, fără a fi compensate, pentru a se evita cauzarea de prejudicii titularului, sau vor fi distruse. Partea lezată poate cere ca materiile prime şi instrumentele care au servit la fabricarea produselor în cauză să fie scoase din circuitul economic, fără a fi compensate, astfel încît riscurile unei noi atingeri să fie reduse la minimum. În aceste cazuri, se va ţine cont de faptul că între gravitatea atingerii şi măsurile corective solicitate trebuie să existe o anumită proporţionalitate, precum şi de interesele terţilor.
(4) Cerinţele faţă de persoana care încalcă drepturile titularului pot fi înaintate şi de către deţinătorul licenţei exclusive, dacă contractul de licenţă nu prevede altfel.
(5) Nu constituie încălcare a drepturilor de proprietate industrială acţiunile unor autorităţi sau agenţi publici care au acţionat sau au avut intenţia să acţioneze cu bună-credinţă în cadrul administrării legislaţiei referitoare la protecţia proprietăţii industriale.
Articolul 10. Protecţia topografiilor în străinătate
Depunerea în străinătate a cererii de înregistrare a unei topografii create în Republica Moldova se face după o lună de la data constituirii depozitului naţional reglementar la Agenţie. Cererea se depune în conformitate cu legislaţia ţării corespunzătoare şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Articolul 11. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(1) Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală este autoritatea care realizează protecţia juridică a topografiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) În conformitate cu prezenta lege, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală recepţionează şi înregistrează cererile de înregistrare a topografiilor, le examinează, înregistrează topografiile, eliberează certificatele de înregistrare, publică datele oficiale, înregistrează contractele de transmitere a drepturilor, elaborează actele normative şi stabileşte taxele pentru serviciile cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei topografiilor.

[Art.11 modificat prin Legea nr.205-XVI din 28.07.05, în vigoare 23.09.05]

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru DIACOV Chişinău, 29 octombrie 1999.

Nr. 655-XIV.


З А К О Н
об охране топографий интегральных схем

N 655-XIV от 29.10.1999

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 1-4/4 от 06.01.2000

Статья 1. Объект охраны

Статья 2. Право на охрану

Статья 3. Регистрация топографии

Статья 4. Права владельца

* * *

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Статья 5. Права создателя зарегистрированной топографии

Статья 6. Передача прав

Статья 7. Другие виды эксплуатации без разрешения владельца

Статья 8. Прекращение действия прав

Статья 9. Ответственность за нарушение прав владельца

Статья 10. Охрана топографий за рубежом

Статья 11. Государственное агентство по интеллектуальной собственности

Парламент принимает настоящий органический закон.
Настоящий закон регулирует правовую охрану топографий интегральных схем, а также имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в процессе создания и использования таких схем.
Статья 1. Объект охраны

(1) Под интегральной схемой понимается изделие в окончательной или промежуточной форме, предназначенное для выполнения функции электронной схемы, в котором элементы, по крайней мере один из которых является активным, и их взаимосвязи полностью или частично нераздельно сформированы в корпусе или на поверхности материального объекта.

(2) Под топографией (компоновкой) интегральной схемы (далее - топография) понимается трехмерное, в какой бы форме оно ни было выражено, расположение некоторых элементов, по крайней мере один из которых является активным, и все или некоторые взаимосвязи интегральной схемы или такое же трехмерное расположение, подготовленное для интегральной схемы, предназначенной для производства.

(3) Право на топографию признается и охраняется на территории Республики Молдова посредством регистрации топографии в Государственном агентстве по интеллектуальной собственности (далее - Агентство) на условиях, предусмотренных настоящим законом, и выдачи свидетельства о регистрации.

(4) Законом охраняются топографии, являющиеся оригинальными, то есть созданные в результате интеллектуальных усилий создателей, если на дату создания они не были известны создателям топографий и производителям интегральных схем.

(5) Топография, состоящая из совокупности известных элементов и взаимосвязей, может охраняться только в случае, если эта совокупность в целом оригинальна в соответствии с положениями части (4) настоящей статьи.

(6) Топография признается оригинальной, если не доказано противоположное.

(7) Раскрытие информации о топографии не влияет на признание ее оригинальной, если такое раскрытие осуществлено в течение 24 месяцев, предшествующих подаче в Агентство заявки на регистрацию данной топографии ее создателем, заявителем или третьим лицом, получившим от них эту информацию прямо или косвенно. В противном случае заинтересованное лицо обязано предоставить необходимые доказательства.

[Ст.1 изменена Законом N 205-XVI от 28.07.05, в силу 23.09.05]

Статья 2. Право на охрану

(1) Право на охрану топографии согласно настоящему закону принадлежит физическим и юридическим лицам - резидентам Республики Молдова.

(2) Физические и юридические лица, не являющиеся резидентами Республики Молдова, пользуются правами, предоставляемыми настоящим законом, на условиях, предусмотренных международными конвенциями, одной из сторон которых является Республика Молдова, а при отсутствии таких конвенций - на основе принципа взаимности.

(3) Лица, имеющие право на получение законной охраны топографии, ведут дела с Агентством лично или через представителей, действующих на основании доверенности и в соответствии с положением, утвержденным Правительством.

(4) Физические и юридические лица, не являющиеся резидентами Республики Молдова, ведут дела с Агентством только через патентных представителей из Республики Молдова.

(5) Право на охрану топографии принадлежит ее создателю или правопреемнику последнего. При наличии нескольких создателей право на охрану топографии принадлежит им всем, если заключенным между ними договором не предусмотрено иное.

(6) Если топография создана служащим в соответствии с его служебными обязанностями или при выполнении конкретного задания, полученного в письменном виде (служебная топография), право на ее охрану принадлежит либо создателю, либо предприятию в соответствии с заключенным между создателем и предприятием договором.

(7) Если топография создана одним лицом по заказу другого лица, право на ее охрану принадлежит лицу, указанному в заключенном между этими лицами договоре.

[Ст.2 изменена Законом N 1446-XV от 08.11.02, в силу 31.12.02]

Статья 3. Регистрация топографии

(1) Регистрация топографии в Агентстве осуществляется на основе правильно оформленной национальной заявки.

(2) Правильно оформленная национальная заявка на регистрацию топографии состоит из:

1) заявления о регистрации, оформленного на типовом бланке, содержащего:

а) фамилию и имя или наименование и адрес заявителя;

b) указание о праве заявителя зарегистрировать топографию в соответствии с частями (5) - (7) статьи 2 настоящего закона;

с) фамилию, имя и адрес создателя (создателей) топографии;

d) название и назначение интегральной схемы, созданной на основе топографии;

е) дату создания топографии;

f) дату первой коммерческой эксплуатации топографии, при необходимости;

g) фамилию и имя или наименование и адрес представителя, при необходимости;

h) подпись заявителя или представителя;

2) технической документации, состоящей из графических материалов и текстов и содержащей информацию, достаточную для идентификации топографии и установления электронной функции интегральной схемы, включающей топографию;

3) двух экземпляров интегральной схемы, если пос-ледняя была изготовлена и эксплуатировалась в коммерческих целях;

4) документа об уплате пошлины;

5) доверенности в случае подачи заявки через патентного представителя.

(3) Заявление оформляется на типовом бланке на молдавском языке. Остальные документы заявки подаются на молдавском или ином языке. В последнем случае перевод документов заявки на молдавский язык подается в Агентство в двухмесячный срок с даты подачи правильно оформленной национальной заявки. Физические лица, подавшие документы заявки на русском языке, не обязаны представлять их перевод на молдавский язык.

(4) Датой формирования правильно оформленной национальной заявки считается дата подачи в Агентство всех материалов, предусмотренных пунктами 1) - 4) части (2) настоящей статьи.

(5) Заявка на регистрацию может содержать в качестве объекта только одну топографию.

(6) Агентство проверяет документы, предусмотренные частью (2) настоящей статьи,

в целях установления их соответствия:
а) законным формальным требованиям, предъявляемым к правильно оформленной национальной заявке (формальная экспертиза) - в течение одного месяца с даты ее формирования;

b) требованиям, предусмотренным частями (4) - (7) статьи 1 настоящего закона - в течение двух месяцев с даты окончания формальной экспертизы.

(7) Если установлено, что все законные требования выполнены, Агентство принимает решение о регистрации топографии, регистрирует ее в Национальном регистре топографий интегральных схем и извещает об этом заявителя.

(8) Если установлены неполнота или какие-либо недостатки в представленных документах, Агентство в 15-дневный срок с даты подачи заявления уведомляет об этом письменно заявителя, предоставляя ему двухмесячный срок с даты получения уведомления для внесения необходимых дополнений и изменений.

(9) Если заявитель представит в установленный срок все необходимые дополнения и изменения, Агентство осуществляет процедуру регистрации, предусмотренную частью (7) настоящей статьи.

(10) Если ответы заявителя на два повторных уведомления не содержат дополнений и изменений, запрошенных Агентством, без объяснения причин, Агентство вправе потребовать последующего ведения дел с ним только через патентного представителя.

(11) Если в установленный срок заявитель не представит необходимые дополнения и изменения или если будет установлено, что объект, для которого испрашивается регистрация, не соответствует требованиям, предусмотренным частями (4) - (7) статьи 1 настоящего закона, Агентство принимает решение об отказе в регистрации и письменно уведомляет заявителя о причинах отказа.

(12) Агентство публикует сведения о регистрации топографии в Официальном бюллетене промышленной собственности и выдает уполномоченному лицу свидетельство о регистрации топографии в течение трех месяцев с даты извещения заявителя о принятом решении о регистрации, при условии уплаты соответствующей пошлины.

(13) Решение об отказе в регистрации топографии может быть оспорено заявителем в Комиссии по рассмотрению возражений Агентства в течение трех месяцев с даты получения им данного решения. Возражение рассматривается в течение трех месяцев с даты его регистрации Комиссией по рассмотрению возражений. Решение Комиссии по рассмотрению возражений сообщается заинтересованным лицам в течение месяца с даты

его принятия и может быть обжаловано в судебной инстанции в течение трех месяцев с даты получения уведомления.

(14) Владелец зарегистрированной топографии (далее - владелец) в течение срока охраны топографии сообщает Агентству об изменениях своего имени, наименования, адреса и т.п., если таковые имели место.

[Ст.3 изменена Законом N 238-XVI от 05.12.2008, в силу 05.12.2008] [Ст.3 изменена Законом N 469-XV от 21.11.03, в силу 01.01.04]

Статья 4. Права владельца

(1) Владельцем является физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с настоящим законом признано получившим охрану зарегистрированной топографии.

(2) Зарегистрированная в Агентстве топография охраняется на территории Республики Молдова в течение десяти лет с даты подачи правильно оформленной национальной заявки или с даты первой коммерческой эксплуатации топографии, осуществленной где-либо в мире, если она предшествует дате подачи правильно оформленной национальной заявки.

(3) Под эксплуатацией топографии понимается:

а) воспроизводство, посредством включения в интегральную схему либо другим способом, топографии или ее части, за исключением частей, не являющихся оригинальными в соответствии с положениями частей (4) - (7) статьи 1 настоящего закона;

b) экспорт, импорт, предложение к продаже, продажа или распределение любым другим способом в коммерческих целях топографии, интегральной схемы, в которую она включена, или изделия, включающего такую интегральную схему.

(4) Владелец в течение всего срока охраны зарегистрированной топографии обладает исключительным правом на ее эксплуатацию, а также правом разрешать или запрещать другим лицам эксплуатировать зарегистрированную топографию, интегральную схему, в которую она включена, или изделие, включающее такую интегральную схему.

(5) Владелец имеет право маркировать изготовленные на основе зарегистрированной топографии интегральные схемы прописной буквой "Т".

(6) Право владельца не может быть ограничено или обусловлено фактом использования или неиспользования интегральной схемы в изделии.

(7) Право владельца не распространяется на проекты, способы и технологические средства, используемые при изготовлении зарегистрированной топографии или интегральной схемы, а также на хранящуюся в интегральной схеме информацию.

(8) Топография считается объектом коммерции, если эксплуатируется в обычных коммерческих целях самостоятельно или будучи включенной в интегральную схему.

(9) Топография считается объектом первой коммерческой эксплуатации с даты, с которой она впервые начала эксплуатироваться где-либо полностью или частично в коммерческих целях ее владельцем или с согласия последнего.

(10) Если топография находилась в коммерческой эксплуатации в стране или за рубежом, она может охраняться согласно условиям настоящего закона только в случае, если заявка на регистрацию была подана в Агентство в течение двух лет с даты первой коммерческой эксплуатации.

(11) Не считается нарушением прав владельца воспроизводство зарегистрированной топографии третьим лицом в соответствии с положениями частей (3) и (4) настоящей статьи, если зарегистрированная топография была изготовлена:

а) в личных, некоммерческих целях;

b) в целях оценки, анализа, исследования или обучения. (12) Не считается также нарушением прав владельца:

а) использование зарегистрированной топографии при производстве или эксплуатации любых транспортных средств, принадлежащих государствам - участникам международных конвенций, одной из сторон которых является Республика Молдова, при
условии что эти средства временно или случайно находятся на территории Республики
Молдова и топография используется исключительно для их нужд;

b) эксплуатация зарегистрированной топографии в чрезвычайных ситуациях национального уровня или в других обстоятельствах крайней необходимости с незамедлительным информированием об этом владельца;

с) эксплуатация новой топографии, созданной любым лицом, которое исходя из оценки или анализа зарегистрированной топографии создает новую топографию, отвечающую условию оригинальности, предусмотренному частями (4) - (7) статьи 1 настоящего закона;

d) совершение любого действия, предусмотренного пунктом b) части (3) настоящей статьи, в отношении интегральной схемы, включающей незаконно воспроизведенную топографию, или любого изделия, включающего такую интегральную схему, в случаях, когда лицо, совершающее такие действия, не знало и не имело веских оснований знать при приобретении соответствующей интегральной схемы или изделия, включающего ее, что они содержат незаконно воспроизведенную топографию. Начиная с даты получения данным лицом уведомления, достаточным образом информирующего о том, что топография воспроизведена незаконно, это лицо может совершить любое действие в отношении запасов продукции, которыми оно располагает или которые оно заказало до этой даты, но обязано оплатить владельцу сумму, эквивалентную приемлемому роялти, которое было бы уплачено при свободном приобретении лицензии на такую топографию;

е) любая эксплуатация третьим лицом зарегистрированной топографии или интегральной схемы, в которую она включена, проданных владельцем или с его разрешения.

(13) Лицо, которое до даты вступления в силу настоящего закона сделало необходимые приготовления с целью изготовления или изготовило интегральную схему, топография которой была зарегистрирована затем в Агентстве другим лицом, имеет право на производство и продажу в дальнейшем этой схемы без разрешения владельца, но без расширения при этом объема производства.

Статья 5. Права создателя зарегистрированной топографии

(1) Создатель зарегистрированной топографии имеет право на указание своего имени и авторства в отношении топографии в свидетельстве о регистрации последней и в публикациях Агентства о ней.

(2) Создатель зарегистрированной топографии, который в соответствии с частью (6) статьи 2 настоящего закона не является ее владельцем, имеет право на вознаграждение, соизмеримое с выгодой, которая получена или могла бы быть получена владельцем в случае использования зарегистрированной топографии, размеры и условия выплаты вознаграждения устанавливаются договором, заключенным между создателем зарегистрированной топографии и владельцем.

Статья 6. Передача прав

(1) Право на охрану и права, вытекающие из регистрации топографии, могут быть переданы полностью или частично путем уступки, предоставления исключительной или неисключительной лицензии, правопреемства или наследства по закону либо по завещанию.

(2) В отношении третьих лиц передача прав действует с момента регистрации в

Агентстве договора о передаче прав.

(3) Изменения в сведения о заявителе или владельце, осуществляемые на основании договора об уступке прав или правопреемстве, вносятся только после регистрации такого договора в Агентстве.

(4) Сведения о зарегистрированных договорах об уступке прав, а также о предоставлении лицензии, о принудительной лицензии в отношении зарегистрированных

топографий и об осуществляемых в связи с указанными действиями изменениях публикуются Агентством в Официальном бюллетене промышленной собственности в течение трех месяцев с даты их регистрации.
Статья 7. Другие виды эксплуатации без разрешения владельца

(1) Судебные инстанции могут разрешить без разрешения владельца эксплуатацию зарегистрированной топографии при соблюдении следующих положений:

а) разрешение на эксплуатацию должно основываться на рассмотрении всех присущих этому делу обстоятельств;

b) такая эксплуатация разрешается, если в течение трех лет с даты регистрации топография не эксплуатировалась или эксплуатировалась владельцем в недостаточной мере и если до эксплуатации претендент на эксплуатацию делал попытки получить разрешение владельца на приемлемых коммерческих условиях и вопреки предпринятым усилиям его попытки не завершились успехом в течение разумного периода времени. Данное положение может быть нарушено в чрезвычайных ситуациях национального уровня или в других обстоятельствах крайней необходимости либо в случае некоммерческой эксплуатации государством. В этих случаях владелец должен быть уведомлен в разумно короткие сроки;

с) масштаб и длительность такой эксплуатации должны ограничиваться целями, для которых эта эксплуатация была разрешена, а в отношении технологии полупроводников она должна быть предназначена исключительно для целей некоммерческой эксплуатации государством или для исправления практики, определенной в результате судебных или административных процедур как ограничивающая конкуренцию;

d) такая эксплуатация не должна быть исключительной и не должна подлежать переуступке, кроме как с той частью предприятия или его нематериальных активов, которые осуществляют такую эксплуатацию;

е) любая такая эксплуатация должна быть разрешена в первую очередь для обеспечения потребностей внутреннего рынка;

f) разрешение на такую эксплуатацию должно подлежать отмене при надлежащем соблюдении требуемой охраны законных интересов лиц, соответствующим образом уполномоченных, если и когда обстоятельства, приведшие к этому, прекращают существовать и маловероятно, что они возобновятся. Судебная инстанция должна иметь полномочия для пересмотра дела по мотивированному заявлению, если эти обстоятельства продолжают существовать;

g) владельцу должно выплачиваться адекватное вознаграждение, соответствующее каждому случаю в отдельности, с учетом экономической оценки разрешения;

h) законная сила любого решения, относящегося к разрешению такой эксплуатации, и любое решение, относящееся к вознаграждению, предусмотренному в отношении такой эксплуатации, могут подвергаться судебному пересмотру или иному независимому пересмотру вышестоящими органами;

i) положения, предусмотренные пунктами b) и е) настоящей части, не применяются в случае, если такая эксплуатация разрешена для исправления практики, определенной в результате судебных или административных процедур как ограничивающая конкуренцию. Необходимость исправления практики, ограничивающей конкуренцию, может быть принята во внимание при определении размера вознаграждения, выплачиваемого в таких случаях. Судебные инстанции имеют полномочия для отказа в отмене разрешения, если и когда есть вероятность того, что обстоятельства, приведшие к такому разрешению, могут возникнуть вновь.

(2) Решение о выдаче принудительной неисключительной лицензии сообщается Агентству, которое вносит его в Национальный регистр топографий интегральных схем. Агентство публикует в Официальном бюллетене промышленной собственности данные о выданных принудительных неисключительных лицензиях, а также о внесенных в связи с

этим изменениях в течение трех месяцев с даты внесения их в Национальный регистр топографий интегральных схем.
Статья 8. Прекращение действия прав

(1) Права, предоставляемые владельцу регистрацией топографии, прекращают действовать на дату истечения срока охраны, после которой топография становится общественным достоянием и может эксплуатироваться любым лицом без ограничений.

(2) Если топография не была в коммерческой эксплуатации в течение 15 лет с даты ее создания, то по истечении этого срока право на охрану утрачивается следующим образом:

а) если топография не была зарегистрирована, она не может стать объектом заявки на регистрацию;

b) если топография была зарегистрирована, владелец утрачивает права, полученные при регистрации.

(3) В любой момент в течение срока охраны зарегистрированной топографии владелец может отказаться от охраны, подав соответствующее заявление или не уплатив пошлину за регистрацию и выдачу свидетельства о регистрации. Отказ влечет за собой прекращение прав владельца со всеми предусмотренными частью (1) настоящей статьи последствиями с даты регистрации в Агентстве письменного заявления об отказе от регистрации или с даты подачи правильно оформленной национальной заявки, если не была уплачена пошлина за регистрацию и выдачу свидетельства.

(4) Регистрация топографии в Национальном регистре топографий интегральных схем может быть аннулирована полностью или частично на основании возражения заинтересованного лица, если установлено, что законные условия по предоставлению охраны не были выполнены. Возражение может быть подано в течение всего срока охраны топографии, а решение по нему принимается Комиссией по рассмотрению возражений Агентства в течение трех месяцев с даты его подачи. Комиссия по рассмотрению возражений уведомляет заинтересованных лиц о принятом решении. Решение Комиссии по рассмотрению возражений может быть обжаловано в судебной инстанции в течение трех месяцев с даты получения уведомления. Аннулирование регистрации влечет за собой отмену всех прав владельца на зарегистрированную им топографию или, по обстоятельствам, на ту ее часть, которая аннулируется.

(5) Агентство вносит в Национальный регистр топографий интегральных схем и публикует в Официальном бюллетене промышленной собственности все изменения, касающиеся охраны топографий, явившиеся следствием применения положений частей (1) - (4) настоящей статьи.

[Ст.8 изменена Законом N 238-XVI от 05.12.2008, в силу 05.12.2008]

Статья 9. Ответственность за нарушение прав владельца

(1) Эксплуатация зарегистрированной топографии любым физическим или юридическим лицом с несоблюдением положений настоящего закона считается нарушением прав владельца.

(2) По требованию владельца нарушение его прав должно быть прекращено. Лицо, признанное виновным, обязано выплатить владельцу сумму, достаточную для возмещения ему ущерба, причиненного в связи с нарушением его прав, включая упущенную выгоду, и оплатить расходы, включающие соответствующий гонорар адвокату.

(3) Товары, в отношении которых установлено нарушение прав владельца, изымаются из экономического оборота без какого-либо возмещения ущерба во избежание причинения какого-либо вреда владельцу или уничтожаются. Потерпевшая сторона может потребовать, чтобы материалы и орудия производства, использовавшиеся при создании указанных товаров, без всякого возмещения ущерба были изъяты из экономического оборота с тем, чтобы свести к минимуму риск новых нарушений. В этих случаях должны

приниматься во внимание необходимость соизмерять пропорциональность между серьезностью правонарушения и средствами судебной защиты, а также интересы третьих лиц.

(4) Требования к нарушителю прав владельца могут быть предъявлены также обладателем исключительной лицензии, если иное не предусмотрено лицензионным договором.

(5) Не считаются нарушением прав промышленной собственности действия некоторых органов публичной власти или их представителей, действовавших или намеревавшихся действовать добросовестно в рамках исполнения законодательства в области охраны промышленной собственности.

Статья 10. Охрана топографий за рубежом
Подача за рубеж заявки на регистрацию топографии, созданной в Республике Молдова, осуществляется по истечении одного месяца с даты формирования в Агентстве правильно оформленной национальной заявки. Заявка подается в соответствии с законодательством соответствующей страны и международными конвенциями, одной из сторон которых является Республика Молдова.
Статья 11. Государственное агентство по интеллектуальной собственности

(1) Государственное агентство по интеллектуальной собственности является органом, осуществляющим правовую охрану топографий в соответствии с действующим законодательством.

(2) В соответствии с настоящим законом Государственное агентство по интеллектуальной собственности принимает и регистрирует заявки на регистрацию топографий, осуществляет их экспертизу, регистрирует топографии, выдает свидетельства о регистрации, публикует официальные сведения, регистрирует договоры о передаче прав, разрабатывает нормативные акты и устанавливает пошлины за юридически значимые услуги в области охраны топографий.

[Ст.11 изменена Законом N 205-XVI от 28.07.05, в силу 23.09.05]

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Думитру ДЬЯКОВ Кишинэу, 29 октября 1999 г.

N 655-XIV.


Legislation Is implemented by (1 text(s)) Is implemented by (1 text(s)) Is superseded by (2 text(s)) Is superseded by (2 text(s)) WTO Document Reference
IP/N/1/MDA/L/1
IP/N/1/MDA/L/2
No data available.

WIPO Lex No. MD009