About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law No. 655-XIV of October 29, 1999, on the Protection of Topographies of Integrated Circuits (as amended up to Law No. 101 of May 26, 2016), Republic of Moldova

Back
Superseded Text  Go to latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2016 Dates Amended up to: June 24, 2016 Entry into force: January 6, 2000 Published: January 6, 2000 Adopted: October 29, 1999 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Layout Designs of Integrated Circuits Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body Notes This consolidated version of Law No. 655-XIV of October 29, 1999 incorporates all the amendments up to "Law No. 101 of May 26, 2016", which entered into force on June 24, 2016. For the amendments introduced by Article II of the Amendment Law No. 101, see the following provisions of the consolidated version: - Articles 2(4): the words 'representative in industrial property' are replaced by 'patent attorney in intellectual property'; - Article 3, section 2(5) is amended to read as follows: ' 5. a power of attorney, where the application is filed through a representative or a patent attorney in intellectual property.'; - Article 3, section 10 (repealed); - Article 3, section 12: the words 'the Official Bulletin of Industrial Property' are replaced by 'the Official Bulletin of Intellectual Property (hereinafter referred to as - BOPI); - Articles 6(4), 7(2) and 8(5): the words 'the Official Bulletin of Industrial Property' are replaced with the abbreviation 'BOPI'.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Russian Закон № 655-XIV от 29.10.1999 г. «Об охране топологий интегральных микросхем» (с изменениями, внесенными Законом № 101 от 26.05.2016 г.)      Romanian Lege nr. 655 din 29.10.1999 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate (astfel cum a fost modificată până la Legea nr. 101 din 26.05.2016)         English Law No. 655-XIV of October 29, 1999, on the Protection of Topographies of Integrated Circuits (as amended up to Law No. 101 of May 26, 2016)     

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 655
din 29.10.1999
privind protecţia topografiilor circuitelor integratePublicat: 06.01.2000 în Monitorul Oficial Nr. 1-4 art Nr: 4

MODIFICAT

LP101 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.355

LP238-XVI din 13.11.08, MO215-2171/05.12.08 art.796

LP205-XVI din 28.07.05, MO126-128/23.09.05 art.613

LP469-XV din 21.11.03, MO1-5/01.01.04 art.8

LP1446-XV din 08.11.02, MO190-197/31.12.02 art.1435

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege reglementează protecţia juridică a topografiilor circuitelor integrate, raporturile patrimoniale şi cele personale nepatrimoniale apărute în procesul creării şi exploatării lor.

Articolul 1. Obiectul protecţiei

(1) Prin circuit integrat se înţelege un produs, sub forma sa finală sau sub o formă intermediară, destinat să îndeplinească o funcţie electronică, în care elementele, dintre care cel puţin unul este un element activ, şi interconexiunile, în totalitate sau parţial, fac parte integrantă din corpul sau suprafaţa unei piese materiale.

(2) Prin topografie (schemă de configuraţie) a unui circuit integrat, denumită în continuare - topografie, se înţelege dispunerea tridimensională, oricare ar fi expresia ei, a unor elemente, dintre care cel puţin unul este un element activ, şi a tuturor interconexiunilor circuitului integrat sau a unei părţi din ele ori o astfel de dispunere tridimensională pregătită pentru un circuit integrat destinat fabricării.

(3) Dreptul asupra topografiei este recunoscut şi protejat pe teritoriul Republicii Moldova prin înregistrare, în condiţiile prezentei legi, la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, denumită în continuare Agenţie, şi eliberare a certificatului de înregistrare.

[Art.1 al.(3) modificat prin LP205 din 28.07.05, MO126-128/23.09.05 art.613]

(4) Sînt protejate, în condiţiile prezentei legi, topografiile originale, adică cele create în urma efortului intelectual al creatorilor, dacă în momentul creării ele nu sînt cunoscute pentru creatorii de topografii şi fabricanţii de circuite integrate.

(5) O topografie constituită dintr-o combinaţie de elemente şi interconexiuni care sînt cunoscute poate fi protejată numai dacă combinaţia, luată în ansamblul ei, este originală în sensul alin.(4) din prezentul articol.

(6) O topografie se consideră originală în cazul în care nu este dovedit contrariul.

(7) Divulgarea informaţiei referitoare la topografie nu influenţează originalitatea ei în cazul în care această divulgare a fost făcută în termen de 24 de luni pînă la data depunerii la Agenţie a cererii de înregistrare a respectivei topografii de către creator, solicitant sau o terţă persoană, care a obţinut de la primii informaţia, direct sau indirect. În caz contrar, persoana interesată este obligată să prezinte dovezile necesare.

Articolul 2. Dreptul la protecţie

(1) Pot beneficia de protecţia unei topografii, în condiţiile prezentei legi, persoanele fizice şi juridice rezidente în Republica Moldova.

(2) Persoanele fizice şi juridice nerezidente în Republica Moldova beneficiază de drepturile oferite de prezenta lege în condiţiile prevăzute de convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, iar în lipsa acestora - pe bază de reciprocitate.

(3) Persoanele îndreptăţite să obţină protecţia legală a unei topografii întreţin relaţii cu Agenţia personal sau prin reprezentantul autorizat printr-o procură, care activează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.

[Art 2 al.(3) modificat prin LP1446 din 08.11.02, MO190-197/31.12.02 art.1435]

(4) Persoanele fizice şi juridice nerezidente în Republica Moldova întreţin relaţii cu Agenţia numai prin mandatarul autorizat în proprietatea intelectuală din Republica Moldova.

[Art 2 al.(4) modificat prin LP101 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.355]

(5) Dreptul la protecţia unei topografii aparţine creatorului ei sau succesorului în drepturi al acestuia. În cazul în care există mai mulţi creatori, dreptul la protecţia topografiei aparţine acestora în comun, dacă contractul încheiat între ei nu prevede altfel.

(6) În cazul în care topografia a fost creată de un salariat în cadrul obligaţiilor de serviciu sau executînd o sarcină concretă încredinţată în scris (topografie de serviciu), dreptul la protecţia topografiei aparţine sau creatorului, sau unităţii, conform contractului încheiat între creator şi unitate.

(7) Dacă topografia a fost creată de o persoană la comanda unei alte persoane, dreptul la protecţia topografiei aparţine persoanei indicate în contractul încheiat între ele.

Articolul 3. Înregistrarea topografiei

(1) Înregistrarea unei topografii la Agenţie se efectuează în baza depozitului naţional reglementar.

[Art.3 al.(1) modificat prin LP469 din 21.11.03, MO1-5/01.01.04 art.8]

(2) Depozitul naţional reglementar pentru înregistrarea unei topografii se constituie din:

1) cerere, redactată pe un formular tip prin care se solicită înregistrarea topografiei, care trebuie să conţină:

[Art.3 al.(2), pct.1) modificat prin LP469 din 21.11.03, MO1-5/01.01.04 art.8]

a) numele şi prenumele sau denumirea şi adresa solicitantului;

b) indicaţiile privind dreptul solicitantului de a înregistra topografia, conform art.2 alin.(5)-(7) din prezenta lege;

c) numele, prenumele şi adresa creatorului (creatorilor) topografiei;

d) denumirea şi destinaţia circuitului integrat realizat pe baza topografiei;

e) data creării topografiei;

f) data primei exploatări comerciale a topografiei, dacă este cazul;

g) numele şi prenumele sau denumirea şi adresa reprezentantului, dacă este cazul;

h) semnătura solicitantului sau a reprezentantului;

2) documentaţie tehnică, constituită din materialegrafice şi texte, care conţine informaţia suficientă pentru a permite identificarea topografiei şi pentru a evidenţia funcţiunea electronică a circuitului integrat care încorporează topografia;

3) două exemplare ale circuitului integrat, dacă acesta a fost realizat şi exploatat în scopuri comerciale;

4) document ce confirmă achitarea taxelor;

5) procură, în cazul depunerii cererii prin intermediul reprezentantului sau al mandatarului autorizat în proprietatea intelectuală.

[Art.3 al.(2), pct.5) în redacțiaLP101 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.355]

(3) Cererea propriu-zisă se redactează în limba moldovenească pe un formular tip. Celelalte documente ale cererii se depun în limba moldovenească sau în altă limbă. În ultimul caz, traducerea documentelor cererii în limba moldovenească se depune la Agenţie în termen de 2 luni de la data depozitului naţional reglementar. Persoanele fizice care au depus documentele cererii în limba rusă nu sînt obligate să prezinte traducerea acestora în limba moldovenească.

[Art.3 al.(3) modificat prin LP469 din 21.11.03, MO1-5/01.01.04 art.8]

(4) Data constituirii depozitului naţional reglementar se consideră data depunerii la Agenţie a tuturor materialelor enumerate la alin.(2) pct.1)-4) din prezentul articol.

(5) Cererea de înregistrare poate avea ca obiect o singură topografie.

(6) Agenţia examinează documentele enumerate la alin.(2) din prezentul articol în scopul stabilirii conformităţii lor cu:

a) cerinţele legale formale privind depozitul naţional reglementar (examinarea formală) - în termen de o lună de la data constituirii depozitului naţional reglementar;

b) cerinţele prevăzute la art.1 alin.(4)-(7) din prezenta lege - în termen de 2 luni de la data încheierii examinării formale.

(7) Dacă se constată îndeplinirea tuturor cerinţelor legale, Agenţia emite hotărîrea de înregistrare a topografiei, efectuează înregistrarea în Registrul Naţional al Topografiilor Circuitelor Integrate şi o notifică solicitantului.

(8) În cazul în care se constată lipsuri sau deficienţe ale documentelor prezentate, acestea se comunică în scris solicitantului în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, acordîndu-i-se un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru prezentarea completărilor şi rectificărilor necesare.

(9) Dacă solicitantul prezintă în termenul acordat toate completările şi rectificările necesare, Agenţia efectuează procedura de înregistrare prevăzută la alin.(7) din prezentul articol.

[Art.3 al.(10) abrogat prin LP101 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.355]

(11) Dacă solicitantul nu prezintă în termenul stabilit completările şi rectificările necesare sau se constată că obiectul pentru care se solicită înregistrarea nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.1 alin.(4)-(7) din prezenta lege, Agenţia emite hotărîrea de respingere a cererii, comunicîndu-i în scris solicitantului motivele respingerii.

(12) Agenţia publică datele privind înregistrarea topografiei în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (în continuare – BOPI) şi eliberează persoanei îndreptăţite un certificat de înregistrare a topografiei în termen de 3 luni de la data la care solicitantului i s-a comunicat hotărîrea de înregistrare a topografiei, cu condiţia achitării taxei corespunzătoare.

[Art.3 al.(12) modificat prinLP101 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.355]

(13) Hotărîrea de respingere a cererii de înregistrare a topografiei poate fi contestată de către solicitant la Comisia de Apel a Agenţiei în termen de 3 luni de la data primirii acesteia. Contestaţia se examinează în decursul a 3 luni de la data înregistrării ei la Comisia de contestaţii. Decizia Comisiei de Apel se comunică persoanelor interesate în termen de o lună de la data emiterii şi poate fi atacată în judecată în termen de 3 luni de la data primirii notificării.

[Art.3 al.(13) modificat prin LP238-XVI din 13.11.08, MO215-2171/05.12.08 art.796]

(14) În perioada de protecţie, titularul unei topografii înregistrate, denumit în continuare titular, va comunica Agenţiei modificările privind numele sau denumirea sa, adresa etc.

Articolul 4. Drepturile titularului

(1) Se consideră titular persoana fizică sau juridică recunoscută, în condiţiile prezentei legi, drept beneficiar al protecţiei topografiei înregistrate.

(2) O topografie înregistrată la Agenţie este protejată pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de 10 ani, termenul începînd să curgă de la data constituirii depozitului naţional reglementar sau de la data primei exploatări comerciale a topografiei, indiferent unde în lume, dacă aceasta este anterioară datei depozitului naţional reglementar.

(3) Prin exploatarea topografiei se înţelege:

a) reproducerea, fie prin încorporare într-un circuit integrat, fie în alt mod, a topografiei sau a uneia din părţile acesteia, cu excepţia părţilor care nu sînt originale în sensul dispoziţiilor art.1 alin.(4)-(7) din prezenta lege;

b) exportul, importul, oferirea spre vînzare, vînzarea sau distribuirea în orice mod, în scopuri comerciale, a topografiei, a circuitului integrat în care aceasta este încorporată sau a unui articol care încorporează un astfel de circuit integrat.

(4) Pe toată durata protecţiei topografiei înregistrate, titularul are dreptul exclusiv la exploatarea ei, precum şi dreptul de a permite sau interzice altor persoane exploatarea respectivei topografii, a circuitului integrat în care aceasta este încorporată sau a unui articol care încorporează un astfel de circuit integrat.

(5) Titularul are dreptul să marcheze circuitele integrate care au la bază topografia înregistrată cu litera majusculă "T".

(6) Dreptul titularului nu este limitat sau condiţionat de faptul încorporării sau neîncorporării circuitului integrat într-un produs.

(7) Dreptul titularului nu se extinde asupra proiectelor, procedeelor şi mijloacelor tehnologice utilizate pentru realizarea topografiei înregistrate sau a circuitului integrat, nici asupra informaţiilor stocate în circuitul integrat.

(8) O topografie se consideră obiect de comercializare dacă ea se exploatează în scopuri comerciale ordinare separat sau încorporată într-un circuit integrat.

(9) O topografie se consideră obiect al primei exploatări comerciale de la data la care ea a fost prima oară exploatată, integral sau parţial, în scopuri comerciale, oriunde, de către titular sau cu consimţămîntul acestuia.

(10) Dacă o topografie a fost exploatată comercial în ţară sau în străinătate, ea poate beneficia de protecţie, în condiţiile prezentei legi, numai dacă cererea de înregistrare a fost depusă la Agenţie în termen de 2 ani de la data primei exploatări comerciale.

(11) Nu constituie o încălcare a drepturilor titularului unei topografii înregistrate reproducerea de către un terţ a topografiei, în sensul prevederilor alin.(3) şi (4) din prezentul articol, dacă a fost făcută:

a) într-un cadru particular, fără scopuri comerciale;

b) în scop de evaluare, analiză, cercetare sau instruire.

(12) Nu constituie, de asemenea, o încălcare a drepturilor titularului:

a) folosirea unei topografii înregistrate în construcţia sau la exploatarea oricăror mijloace de transport aparţinînd ţărilor membre ale convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu condiţia ca aceste mijloace de transport să se afle temporar sau accidental pe teritoriul Republicii Moldova şi topografia să fie folosită exclusiv pentru necesităţile mijloacelor de transport;

b) exploatarea unei topografii înregistrate în situaţii de urgenţă naţională sau în alte circumstanţe de extremă urgenţă, cu informarea imediată a titularului;

c) exploatarea unei noi topografii create de către orice persoană care, pornind de la evaluarea sau analiza topografiei înregistrate, creează o topografie nouă ce îndeplineşte condiţia de originalitate prevăzută la art.1 alin.(4)-(7) din prezenta lege;

d) săvîrşirea oricărei acţiuni, prevăzute la alin.(3) lit.b) din prezentul articol, referitoare la un circuit integrat care încorporează o topografie reprodusă ilicit sau la orice produs care încorporează un astfel de circuit integrat, dacă persoana care săvîrşeşte aceste acţiuni nu ştia şi nu avea motive temeinice să ştie că, atunci cînd a achiziţionat respectivul circuit integrat sau produsul care îl încorpora, acesta conţinea o topografie reprodusă ilicit. Începînd de la data la care persoana în cauză a primit un aviz prin care a fost informată, în mod întemeiat, că topografia este reprodusă ilicit, ea va putea săvîrşi orice acţiune cu stocurile de care dispune sau pe care le-a comandat înainte de această dată, dar va fi obligată să plătească titularului o sumă echivalentă cu o redevenţă rezonabilă, cum ar fi cea care ar fi fost exigibilă în cadrul unei licenţe negociate, în mod liber şi uzual, pentru o astfel de topografie;

e) orice exploatare de către un terţ a topografiei înregistrate sau a circuitului integrat care o încorporează, vîndute de către titular sau cu autorizaţia lui.

(13) Persoana care, anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, a efectuat pregătirile necesare în vederea fabricării sau a fabricat un circuit integrat a cărui topografie a fost ulterior înregistrată la Agenţie de către o altă persoană are dreptul, fără autorizaţia titularului, să producă şi să vîndă în continuare acest circuit fără a mări volumul de producţie.

Articolul 5. Drepturile creatorului unei topografii înregistrate

(1) Creatorul unei topografii înregistrate are dreptul să i se menţioneze numele şi calitatea de creator al topografiei în certificatul de înregistrare a topografiei şi în publicaţiile efectuate de Agenţie cu privire la topografia înregistrată.

(2) Creatorul topografiei înregistrate care, conform prevederilor art.2 alin.(6) din prezenta lege, nu este titularul acesteia are dreptul la o remunerare corespunzătoare beneficiului obţinut din exploatarea topografiei de către titular sau beneficiului prezumat, în cazul în care ea ar fi fost folosită, în cuantumul şi condiţiile stabilite prin contractul încheiat între acesta şi titularul topografiei înregistrate.

Articolul 6. Transmiterea drepturilor

(1) Dreptul la protecţie şi drepturile ce decurg din înregistrarea unei topografii pot fi transmise, total sau parţial, prin cesiune şi licenţă exclusivă sau neexclusivă, prin succesiune ori moştenire legală sau testamentară.

(2) Transmiterea drepturilor produce efecte faţă de terţi, începînd cu data la care contractul de transmitere a drepturilor este înregistrat la Agenţie.

(3) Modificarea datelor privind solicitantul sau titularul, ce decurge dintr-un contract de cesiune sau succesiune, se operează doar în urma înregistrării contractului respectiv la Agenţie.

(4) Agenţia publică în BOPI datele privind înregistrarea contractelor de cesiune, de licenţă şi licenţă obligatorie referitoare la topografiile înregistrate, precum şi datele privind modificările survenite în legătură cu acestea, în termen de 3 luni de la data înregistrării lor.

[Art.6 al.(4) modificat prinLP101 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.355]

Articolul 7. Alte exploatări fără autorizarea titularului

(1) Instanţele judecătoreşti pot autoriza, fără autorizarea titularului, exploatarea unei topografii înregistrate, cu respectarea următoarelor dispoziţii:

a) autorizarea exploatării va fi examinată pe baza circumstanţelor proprii acesteia;

b) o astfel de exploatare va fi permisă în cazul în care, în termen de 3 ani de la data înregistrării topografiei, ea nu a fost exploatată sau a fost insuficient exploatată de către titular, dacă, înaintea exploatării, candidatul la exploatares-a străduit să obţină autorizarea de la titular în condiţii şi modalităţi comerciale rezonabile şi dacă, în pofida eforturilor depuse, nu a reuşit aceasta într-un termen rezonabil. Se va putea deroga de la această prevedere în situaţii de urgenţă naţională sau în alte circumstanţe de extremă urgenţă ori în cazul utilizării în scopuri publice necomerciale. În aceste situaţii, titularul va fi avizat imediat ce va fi rezonabil posibil;

c) întinderea şi durata unei atare exploatări vor fi limitate de scopurile pentru care aceasta a fost autorizată, iar în cazul tehnologiei de semiconductori, respectiva exploatare va fi destinată numai pentru scopuri publice necomerciale sau pentru a remedia o practică ce a fost calificată în baza unei proceduri judiciare sau administrative ca fiind anticoncurenţială;

d) o astfel de exploatare va fi neexclusivă şi netransmisibilă, cu excepţia părţii din întreprindere sau a fondului de comerţ care beneficiază de aceasta;

e) orice exploatare de acest gen va fi autorizată în principal pentru aprovizionarea pieţei interne;

f) autorizarea unei astfel de exploatări va fi susceptibilă de a înceta, sub rezerva ca interesele legitime ale persoanelor astfel autorizate să fie protejate adecvat, dacă şi atunci cînd circumstanţele care au condus la aceasta încetează să existe şi este vizibil că nu vor reapărea. Instanţa judecătorească va fi abilitată să reexamineze cazul, pe bază de cerere motivată, dacă circumstanţele continuă să existe;

g) titularul va primi o remunerare adecvată corespunzătoare fiecărui caz în parte, cu luarea în considerare a valorii economice a autorizării;

h) valabilitatea juridică a oricărei decizii privind autorizarea unei astfel de exploatări şi orice decizie referitoare la remunerarea prevăzută în raport cu o astfel de exploatare vor putea face obiectul unei revizuiri judiciare sau altei revizuiri independente de către o autoritate superioară;

i) dispoziţiile lit.b) şi e) ale prezentului alineat nu vor fi aplicate în cazurile în care o atare exploatare este permisă pentru a remedia o practică ce a fost calificată în baza unei proceduri judiciare sau administrative ca fiind anticoncurenţială. Necesitatea de a corecta practicile anticoncurenţiale poate fi luată în considerare la stabilirea remunerării acordate în astfel de cazuri. Instanţele judecătoreşti sînt abilitate să refuze încetarea autorizării dacă şi atunci cînd circumstanţele care au condus la această autorizare riscă să se producă din nou.

(2) Decizia de acordare a licenţei obligatorii neexclusive se comunică Agenţiei, care o înscrie în Registrul Naţional al Topografiilor Circuitelor Integrate. Agenţia publică în BOPI datele privind licenţele obligatorii neexclusive acordate, precum şi datele privind modificările survenite în legătură cu acestea, în termen de 3 luni de la înscrierea lor în Registrul Naţional al Topografiilor Circuitelor Integrate.

[Art.7 al.(2) modificat prinLP101 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.355]

Articolul 8. Încetarea drepturilor

(1) Drepturile conferite titularului prin înregistrarea topografiei încetează la data expirării duratei de protecţie, dată la care topografia intră în domeniul public, putînd fi exploatată de orice persoană fără nici o restricţie.

(2) În situaţia în care o topografie nu a fost exploatată comercial timp de 15 ani de la data la care a fost creată, la expirarea acestui termen, dreptul la protecţia ei încetează după cum urmează:

a) dacă topografia nu a fost înregistrată, ea nu poate fi obiectul unei cereri de înregistrare;

b) dacă topografia a fost înregistrată, titularul pierde drepturile conferite prin înregistrare.

(3) Titularul poate renunţa la protecţia unei topografii înregistrate oricînd în cursul duratei de protecţie, depunînd cerere sau neplătind taxa de înregistrare şi eliberare a certificatului. Renunţarea are ca efect încetarea drepturilor titularului, cu toate consecinţele menţionate la alin.(1) din prezentul articol, începînd de la data înregistrării la Agenţie a declaraţiei scrise privind intenţia de renunţare la înregistrare sau de la data depozitului naţional reglementar în cazul în care nu a fost plătită taxa de înregistrare şi eliberare a certificatului.

(4) Înregistrarea unei topografii în Registrul Naţional al Topografiilor Circuitelor Integrate poate fi radiată, integral sau parţial, în baza contestaţiei unei persoane interesate, în cazul în care se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile legale pentru acordarea protecţiei. Contestaţia poate fi depusă în tot cursul perioadei de protecţie a topografiei şi se soluţionează de către Comisia de contestaţii a Agenţiei în termen de 3 luni dela data depunerii. Comisia de contestaţii notifică persoanelor interesate decizia luată. Decizia Comisiei de contestaţii poate fi atacată în instanţele judecătoreşti în termen de 3 luni de la data primirii notificării. Radierea are ca efect anularea tuturor drepturilor asupra topografiei sau, după caz, asupra părţii de topografie care a făcut obiectul radierii.

[Art.8 al.(4) modificat prin LP238-XVI din 13.11.08, MO215-2171/05.12.08 art.796]

(5) Agenţia înscrie în Registrul Naţional al Topografiilor Circuitelor Integrate şi publică în BOPI toate modificările privind protecţia topografiilor, survenite ca urmare a aplicării dispoziţiilor alin.(1)-(4) din prezentul articol.

[Art.8 al.(5) modificat prinLP101 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.355]

Articolul 9. Răspunderea pentru încălcarea drepturilor titularului

(1) Exploatarea de către orice persoană fizică sau juridică a topografiei înregistrate nerespectînd prezenta lege se consideră încălcare a drepturilor titularului.

(2) La cererea titularului, încălcarea drepturilor lui trebuie să înceteze. Persoana recunoscută vinovată este obligată să achite titularului suma suficientă pentru a compensa paguba cauzată ca rezultat al încălcării dreptului titularului, inclusiv cîştigul nerealizat, precum şi să achite cheltuielile care vor cuprinde onorariile de avocat corespunzătoare.

(3) Produsele care aduc atingere drepturilor titularului vor fi scoase din circuitul economic, fără a fi compensate, pentru a se evita cauzarea de prejudicii titularului, sau vor fi distruse. Partea lezată poate cere ca materiile prime şi instrumentele care au servit la fabricarea produselor în cauză să fie scoase din circuitul economic, fără a fi compensate, astfel încît riscurile unei noi atingeri să fie reduse la minimum. În aceste cazuri, se va ţine cont de faptul că între gravitatea atingerii şi măsurile corective solicitate trebuie să existe o anumită proporţionalitate, precum şi de interesele terţilor.

(4) Cerinţele faţă de persoana care încalcă drepturile titularului pot fi înaintate şi de către deţinătorul licenţei exclusive, dacă contractul de licenţă nu prevede altfel.

(5) Nu constituie încălcare a drepturilor de proprietate industrială acţiunile unor autorităţi sau agenţi publici care au acţionat sau au avut intenţia să acţioneze cu bună-credinţă în cadrul administrării legislaţiei referitoare la protecţia proprietăţii industriale.

Articolul 10. Protecţia topografiilor în străinătate

Depunerea în străinătate a cererii de înregistrare a unei topografii create în Republica Moldova se face după o lună de la data constituirii depozitului naţional reglementar la Agenţie. Cererea se depune în conformitate cu legislaţia ţării corespunzătoare şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 11. Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale

(1) Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală este autoritatea care realizează protecţia juridică a topografiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) În conformitate cu prezenta lege, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală recepţionează şi înregistrează cererile de înregistrare a topografiilor, le examinează, înregistrează topografiile, eliberează certificatele de înregistrare, publică datele oficiale, înregistrează contractele de transmitere a drepturilor, elaborează actele normative şi stabileşte taxele pentru serviciile cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei topografiilor.

[Art.11 modificat prin LP205 din 28.07.05, MO126-128/23.09.05 art.613]

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI          Dumitru DIACOV

Nr. 655-XIV. Chişinău, 29 octombrie 1999.


Legislation Supersedes (1 text(s)) Supersedes (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. MD121