About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Act No. 221/2019 Coll. amending the Act No. 177/2018 Coll. on certain measures to reduce administrative burdens by using Public Administration Information Systems and amending certain Acts (the Bureaucracy Act) and amending certain acts, Slovakia

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2019 Dates Entry into force: September 1, 2019 Adopted: June 19, 2019 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Other

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Slovak Zákon č. 221/2019 Z.z. z 19. Júna 2019, ktorým sa menía dopĺňazákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony        

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2019 Vyhlásené: 22. 7. 2019 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 9.2019 do: 30.11.2019

Obsah dokumentu je právne záväzný.

221

ZÁKON z 19. júna 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) sa mení a dopĺňa takto:

2. V § 1 ods. 1 druhá veta znie: „Takto získané údaje a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov,1) na ktorý sa poskytujú, sú orgánu verejnej moci známe z úradnej činnosti a sú použiteľné na právne účely.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: „1) Napríklad § 15c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 4 písm. a) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., § 32 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 38 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a.

3. V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) centrálny register detí, žiakov a poslucháčov,3a)

e) centrálny register študentov.3b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú: „3a) § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3b) § 73a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 221/2019 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z. a zákona č. 139/2019 Z. z. sa mení takto:

1. V § 22 ods. 1 písm. f) sa slovo „desaťročnej“ nahrádza slovom „šesťročnej“.

2. V § 46 ods. 1 a 2 sa vypúšťa písmeno g).

3. V § 66h ods. 5 a § 66m ods. 6 sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „30 dní“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Z. z. o Národnej banke Slovenska

221/2019 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3

v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 149/2001 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 95/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 7 ods. 4 sa nad slovom „trestov“ vypúšťa odkaz 2a a na konci sa pripájajú tieto vety: „Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne kandidát na člena bankovej rady údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.2a) Údaje podľa siedmej vety Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 265/2005 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 250/2010 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

2. V § 8 ods. 12 písm. b) sa vypúšťa čiarka a slová „potvrdenie o návšteve školy“.

6. V § 9 odsek 15 znie:

„(15) Okresný úrad v sídle kraja si vyžiada od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky výpis z registra trestov týkajúci sa žiadateľa o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. Údaje podľa odseku 6 písm. d) okresný úrad v sídle kraja bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov; ustanovenie § 14 ods. 1 tým nie je dotknuté.“.

7. V § 15 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je možné využiť údaje v informačných systémoch podľa osobitného predpisu.12aa)“.

8. V § 19 ods. 1 a 2 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

Čl. VI

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 346/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 20 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Ak je zakladateľ neziskovej organizácie povinný používať údaje v informačných systémoch verejnej správy podľa osobitného predpisu,7a) na účel preukázania bezúhonnosti poskytne kandidát na člena správnej rady údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.7b) Údaje podľa tretej vety zakladateľ neziskovej organizácie, ktorý je povinný používať údaje v informačných systémoch verejnej správy podľa osobitného predpisu,7a) bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazu 7a a 7b znejú: „7a) § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon

Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 221/2019 Z. z.

proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 7b) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

2. V § 23 ods. 4 prvej vete na konci sa pripájajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a druhá a tretia veta sa vypúšťajú.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a sa vypúšťa.

Čl. VIII

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z. a zákona č. 146/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 22a ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“.

2. V § 22b ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

3. V § 22b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Bezúhonnosť podľa odseku 4 písm. c) sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytnú Dopravnému úradu fyzická osoba a zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, alebo právnická osoba a členovia štatutárneho orgánu alebo zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11a) Údaje podľa druhej vety Dopravný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Cudzinec s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky predloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace.“.

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

4. V § 29 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne Dopravnému úradu fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11a) Údaje podľa tretej vety Dopravný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Cudzinec s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky predloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace.“.

Čl. IX

Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z. a zákona č. 90/2019 Z. z. sa mení takto:

V § 4 odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4 znie:

„(4) Za bezúhonného občana sa na účely tohto zákona považuje občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti občan poskytne národnej rade údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4) Údaje podľa tretej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre

221/2019 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5

Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie: „4) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. X

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 95/2019 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z. a zákona č. 155/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 58 ods. 5 sa slová „§ 73a ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 73a ods. 13“.

2. V § 73a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo školstva sprístupňuje údaje z centrálneho registra študentov na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu40ca) aj bez dohody podľa odseku 3 prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu40cb) v rozsahu podľa § 73 ods. 5.“.

Doterajšie odseky 4 až 16 sa označujú ako odseky 5 až 17.

Poznámky pod čiarou k odkazom 40ca a 40cb znejú: „40ca) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 40cb) § 10 ods. 3 písm. h) a ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 73a ods. 13 sa slová „7 až 9“ nahrádzajú slovami „8 až 10“.

4. V § 73a ods. 15 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.

Čl. XII

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z. a zákona č. 150/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 44 ods. 7 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „orgán ochrany prírody“.

2. V § 72 ods. 2 sa bodkočiarka nahrádza bodkou, časť vety za bodkočiarkou sa vypúšťa a na konci sa pripájajú tieto vety: „Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.72a) Údaje podľa tretej vety okresný úrad v sídle kraja bezodkladne zašle v elektronickej

Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 221/2019 Z. z.

podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. XIII

Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z., zákona č. 610/2004 Z. z., zákona č. 309/2005 Z. z., zákona č. 219/2006 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 376/2013 Z. z. a zákona č. 260/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 10 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2aaa znejú: „Na účel preukázania bezúhonnosti poskytnú kandidáti na členov orgánov ústavu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.2aaa) Údaje podľa druhej vety orgány verejnej moci podľa § 12 ods. 1 a § 14 ods. 1 bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aaa znie: „2aaa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. XVI

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z. a zákona č. 209/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 19 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na tento účel obec získava údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu33a) spôsobom podľa osobitného predpisu.33b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú: „33a) § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 33b) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.

3. V § 16 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nemá sídlo v Slovenskej republike; ak žiadateľ má sídlo v Slovenskej republike, splnenie podmienok overuje podľa osobitného predpisu33b) ministerstvo,“.

Čl. XVIII

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z. a zákona č. 352/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

3. V § 11 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

221/2019 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7

„f) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa § 21 ods. 4 písm. f).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ba znie: „6ba) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

4. V § 21 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. f),“.

9. V § 25 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. e).“.

11. V § 25b sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 7 písm. h).“.

12. V § 25b sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 7 písm. h).“.

14. V § 26 odsek 3 znie:

„(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú:

a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,

b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov6ba) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. e).“.

16. § 43 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Údaje podľa § 11 ods. 4 písm. f), § 21 ods. 2 písm. d), § 25 ods. 3 písm. c), § 25b ods. 3 písm. d) a ods. 6 písm. e) a § 26 ods. 3 colný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 221/2019 Z. z.

Čl. XIX

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 269/2017 Z. z. a zákona č. 92/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9a sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3 písm. d).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aaa znie: „8aaa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

4. V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. f).“.

6. V § 19a odsek 10 znie:

„(10) Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 sú:

a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,

b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 11 písm. e).“.

10. V § 23 odsek 3 znie:

„(3) Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti. Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú:

a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,

b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. e).“.

12. V 24 odsek 3 znie:

221/2019 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9

„(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú:

a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho úradne osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,

b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. e).“.

14. V § 42 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Údaje podľa § 9a ods. 1 písm. c), § 19 ods. 2 písm. h), § 19a ods. 10 písm. b), § 23 ods. 3 písm. b) a § 24 ods. 3 písm. b) colný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Čl. XX

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 207/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 272/2017 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. § 85 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Na účely posúdenia splnenia kritérií podľa osobitného predpisu84ab) si colný orgán vyžiada výpis z registra trestov.84ac) Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa a iných osôb uvedených v osobitnom predpise84ad) poskytne žiadateľ podľa osobitného predpisu.84ae) Údaje podľa druhej vety colný orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 84ab až 84ae znejú: „84ab) Čl. 39 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení. 84ac) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. 84ad) Čl. 24 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 v platnom znení. 84ae) Čl. 38 ods. 1 a čl. 95 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení. Čl. 145 ods. 1 písm. a), čl. 150 ods. 1 a čl. 191 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 v platnom znení.“.

Čl. XXI

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 340/2016

Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 221/2019 Z. z.

Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z. a zákona č. 90/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 16 ods. 6 sa vypúšťajú slová „časti A bodu 15 a časti B bodu 1“.

2. V § 28 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „platnosť osvedčenia vydaného podľa § 18 ods. 4 zaniká aj vtedy, ak navrhovaná osoba prestala plniť úlohy kriminálneho spravodajstva.“.

3. V § 70 odsek 6 znie:

„(6) Príslušník úradu preukazuje svoju príslušnosť k úradu ústnym vyhlásením: „Národný bezpečnostný úrad“ a služobným preukazom, ktorý obsahuje evidenčné číslo, meno, priezvisko, rodné číslo a fotografiu (ďalej len „služobný preukaz“).“.

4. V § 71 ods. 7 úvodnej vete sa druhé slovo „alebo“ vypúšťa.

5. V § 71 odsek 12 znie:

„(12) Počas vykonávania funkcie sa na riaditeľa úradu primerane použijú ustanovenia podľa šiestej a ôsmej časti a § 110 až 112, § 122 až 128 a § 141 osobitného predpisu.29)“.

6. Prílohy č. 2 až 4 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 215/2004 Z. z.

OSOBNÝ DOTAZNÍK OSOBY

Osobný dotazník osoby obsahuje najmä:

1. Osobné údaje navrhovanej osoby.

2. Údaje o pobyte.

3. Kontaktné údaje.

4. Doklady totožnosti.

5. Rodinný stav.

6. Vzdelanie a prehľad navštevovaných škôl.

7. Súčasné zamestnanie, predchádzajúce zamestnania alebo zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

8. Podnikateľská činnosť alebo činnosť vykonávaná samostatne podľa osobitných predpisov.

9. Osobné údaje manžela (manželky), detí, partnera (partnerky) a iných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

10. Trestné konanie, priestupkové konanie, disciplinárne konanie a iné konanie vedené voči navrhovanej osobe.

11. Absolvované psychofyziologické overenie pravdovravnosti.

12. Spolupráca so Štátnou bezpečnosťou a spravodajskou správou Generálneho štábu Československej ľudovej armády do 31. decembra 1989.

13. Vyjadrenie sa k predpokladom na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 10 až 14.

Príloha č. 3 k zákonu č. 215/2004 Z. z.

BEZPEČNOSTNÝ DOTAZNÍK OSOBY A. VŠEOBECNÁ ČASŤ

221/2019 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 11

Bezpečnostný dotazník osoby obsahuje najmä:

1. Údaje o vojenskej službe.

2. Osobné údaje rodičov a súrodencov.

3. Či je alebo bola závislá od alkoholických nápojov a či užíva alebo užívala omamné látky, psychotropné látky a iné návykové látky.

4. Či je alebo bola závislá na hazardných hrách.

5. Psychiatrické vyšetrenia a liečenia.

6. Majetkové pomery.

7. Nariadené exekučné rozhodnutia.

8. Právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej moci a iných právnických osôb, ktorými bola uložená povinnosť peňažného plnenia.

9. Oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.

10. Spolupráca alebo iné kontakty s bývalou alebo súčasnou spravodajskou službou cudzej moci.

11. Spolupráca alebo iné kontakty s osobami alebo organizáciami, ktorých činnosť je zameraná proti demokratickému spoločenskému poriadku alebo proti záujmom, ktoré sa Slovenská republika zaviazala chrániť podľa medzinárodných zmlúv.

12. Čestné vyhlásenie o pravdivosti uvedených údajov.

13. Súhlas s poskytnutím informácií zo zdravotnej dokumentácie.

B. DOPLNKOVÁ ČASŤ VYPLŇOVANÁ LEN PRE STUPEŇ UTAJENIA PRÍSNE TAJNÉ A TAJNÉ

1. Osobné údaje ďalších rodinných príslušníkov – rodičov manžela (manželky), partnera (partnerky) a súrodencov manžela (manželky).

2. Príslušnosť a vzťahy k združeniam, politickým hnutiam, stranám, cirkvám, náboženským spoločenstvám a domácim a zahraničným organizáciám.

3. Identifikačné a kontaktné údaje dvoch osôb, ktoré poznajú navrhovanú osobu a môžu sa vyjadriť o údajoch v osobnom a bezpečnostnom dotazníku osoby (nemôžu to byť rodinní príslušníci ani osoby, s ktorými udržujú dôverné vzťahy, napríklad vedú majetkové záležitosti).

4. Pobyty v zahraničí dlhšie ako 30 dní po dosiahnutí veku 18 rokov.

Príloha č. 4 k zákonu č. 215/2004 Z. z.

BEZPEČNOSTNÝ DOTAZNÍK PODNIKATEĽA

Bezpečnostný dotazník podnikateľa obsahuje najmä:

1. Identifikačné údaje podnikateľa.

2. Hospodárske údaje podnikateľa.

3. Majetkové údaje podnikateľa.

4. Obchodné vzťahy podnikateľa.

5. Konkurz, vyrovnanie, likvidácia a reštrukturalizácia.

6. Identifikačné údaje členov štatutárneho orgánu.

7. Právnické osoby, v ktorých boli alebo sú členovia štatutárneho orgánu spoločníkmi, konateľmi, členmi dozornej rady alebo členmi predstavenstva.

8. Identifikačné údaje spoločníkov, komanditistov, komplementárov, členov družstva, členov dozornej rady, prokuristov, členov správnej rady za posledných päť rokov, zakladajúcich členov a identifikačné údaje akcionárov a ich percentuálny podiel na základnom imaní.

Strana 12 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 221/2019 Z. z.

9. Zoznam súdnych sporov, v ktorých je alebo bol podnikateľ v postavení žalovaného, obvineného alebo obžalovaného.“.

Čl. XXII

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z., zákona č. 522/2007 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 65/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa mení takto:

V § 5 ods. 3 sa slová „d) až i)“ nahrádzajú slovami „c) až h)“.

Čl. XXV

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a zákona č. 139/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

2. Za § 76 sa vkladá § 76a, ktorý znie:

㤠76a

Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 22 ods. 4 písm. d), § 24 ods. 4, § 26 ods. 5 a § 33 ods. 3 písm. a) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.57aa) Údaje podľa prvej vety ministerstvo zdravotníctva bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. XXVI

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 312/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

221/2019 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13

1. V § 82 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení11) ako doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má obec zriadený prístup.37aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37aa znie: „37aa) § 73a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.

2. Za § 104i sa vkladá § 104j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104j Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. septembra 2019

Ustanovenie § 82 ods. 2 v znení účinnom od 1. septembra 2019 sa prvýkrát použije od 1. januára 2020.“.

Čl. XXVIII

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 498/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 26 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“.

Čl. XXIX

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z. a zákona č. 209/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za výpis z registra trestov právnickej osoby sa považuje aj zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb (ďalej len „zoznam“) podľa § 10a.“.

2. V § 10 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Výpis z registra trestov, ak ide o fyzickú osobu, generálna prokuratúra vydá na žiadosť fyzickej osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená. Výpis z registra trestov, ak ide o právnickú osobu, generálna prokuratúra vydá na žiadosť osobe, ktorej totožnosť musí byť overená.

(3) Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva

a) generálnej prokuratúre,

b) na obci, ktorá vedie matriku,

c) na integrovanom obslužnom mieste,

Strana 14 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 221/2019 Z. z.

d) na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, alebo

e) elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie, ak ide o žiadosť o výpis z registra trestov podľa § 12.“.

3. V § 10 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

4. V § 10 odseky 5 až 13 znejú:

„(5) Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d), správnosť údajov podľa odseku 4 písm. a) a totožnosť žiadateľa sa overuje

a) u občana Slovenskej republiky z predloženého občianskeho preukazu alebo z iného dokladu preukazujúceho totožnosť,

b) u cudzinca z rodného listu s jeho úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a z predloženého cestovného dokladu alebo z iného dokladu preukazujúceho totožnosť.

(6) Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d), správnosť údajov podľa odseku 4 písm. b) sa overuje elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného predpisu.4a)

(7) Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť úradne osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 30 dní a pripája sa k žiadosti. Splnomocnená osoba musí predložiť doklad, ktorým sa podľa odseku 5 overuje totožnosť žiadateľa, a doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť.

(8) Na účel overenia totožnosti žiadateľa, splnomocnenej osoby a oprávneného zástupcu právnickej osoby, ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d), nemožno použiť kópie požadovaných dokladov podľa odsekov 5 až 7, a to ani vtedy, ak sú úradne osvedčené.

(9) Ak je to potrebné na odstránenie pochybnosti o totožnosti žiadateľa, údaje uvedené v odseku 4 písm. a) piatom bode žiadateľ na vyzvanie preukazuje originálom rodného listu.

(10) Ak je to potrebné na odstránenie pochybností o správnosti údajov podľa odseku 4 písm. b), oprávnený zástupca právnickej osoby predloží výpis z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná.

(11) Pri overovaní údajov a vyhľadávaní osoby v registri trestov môžu určení zamestnanci generálnej prokuratúry využiť skenovanie občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a v prípadoch podľa odseku 9 sa môže využiť aj skenovanie rodného listu.

(12) Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov overujú určení zamestnanci

a) generálnej prokuratúry,

b) obcí, ktoré vedú matriku, pričom postupujú primerane podľa osobitného zákona5) upravujúceho osvedčovanie podpisov,

c) integrovaných obslužných miest,

d) zastupiteľských úradov Slovenskej republiky a

e) iných orgánov verejnej moci.

221/2019 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 15

(13) Po overení správnosti údajov podľa odsekov 4 až 12 na mieste podľa odseku 3 písm. a) až d) sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela poštou alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie generálnej prokuratúre na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie: „4a) Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.“.

5. § 10 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela na vybavenie elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie, jej listinné vyhotovenie sa zakladá do evidencie orgánu podľa odseku 3 písm. a) až d). Po uplynutí troch rokov od podania sa žiadosť z evidencie vyraďuje.“.

6. § 10a znie:

㤠10a

(1) Údaje z evidencie registra trestov o právoplatne odsúdených právnických osobách potrebné na účel overenia bezúhonnosti a spoľahlivosti právnickej osoby sú vedené v zozname, ktorý je zverejnený na webovom sídle generálnej prokuratúry.

(2) Údaje vedené v zozname sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Proti tomu, kto sa v dobrej viere spolieha na údaje uvedené v zozname, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nie sú zodpovedajúce skutočnosti.

(3) Výpis z registra trestov právnickej osoby použiteľný na právne účely vydá generálna prokuratúra v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.“.

7. § 12 znie:

㤠12

(1) Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť súdu alebo prokuratúry alebo na žiadosť orgánu verejnej moci, služobného úradu alebo zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme pre potrebu iného ako trestného konania, ak to ustanovujú osobitné predpisy.6) Žiadosť o výpis z registra trestov podľa prvej vety sa zasiela bezodkladne elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie generálnej prokuratúre na vydanie výpisu z registra trestov.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 okrem údajov podľa § 10 ods. 4 musí obsahovať aj presné označenie orgánu, ktorý o výpis z registra trestov žiada, a účel, na ktorý sa výpis z registra trestov požaduje; správnosť v nej uvedených údajov a totožnosť osoby, ktorej výpis z registra trestov sa žiada, musí byť sudcom alebo prokurátorom alebo určeným zamestnancom orgánu verejnej moci podľa odseku 1 overená elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného predpisu.6a)

(3) Určený zamestnanec služobného úradu a určený zamestnanec zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý je súčasne služobným úradom, môže správnosť údajov uvedených v žiadosti a totožnosť osoby, ktorej výpis z registra trestov sa žiada, overiť elektronicky alebo aj listinne z predloženého občianskeho preukazu alebo z iného dokladu preukazujúceho totožnosť.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 6a znejú: „6) Napríklad § 15c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných

Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 221/2019 Z. z.

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 5 a 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 177/2018 Z. z., § 38 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 6a) § 23a až 23c zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.“.

8. V § 13 ods. 4 písm. c) sa slová „§ 1 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 3“.

9. V § 14 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účely návrhu kandidátov na členov disciplinárnych senátov,13a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie: „13a) § 119a ods. 3 a § 119b ods. 2 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

10. V § 14 ods. 3 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a na účely návrhu kandidátov na členov disciplinárnych senátov,13a)“.

Čl. XXX

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 147/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 353/2018 Z. z. sa mení takto:

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Podmienkou vydania geologického oprávnenia fyzickej osobe je jej bezúhonnosť a bezúhonnosť jej zástupcu, ak je ustanovený. Podmienkou vydania geologického oprávnenia právnickej osobe je jej bezúhonnosť, bezúhonnosť člena štatutárneho orgánu a bezúhonnosť zástupcu, ak je ustanovený. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia.10) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.“.

Čl. XXXI

Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z. a zákona č. 66/2018 Z. z. sa mení takto:

2. V § 11 ods. 5 písmeno e) znie:

„e) oznámenie obsahujúce údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia oprávnenej osoby na účel overenia statusu žiaka alebo študenta navštevujúceho školu so sídlom na území Slovenskej republiky alebo potvrdenie o návšteve školy, ak ide o žiaka alebo študenta navštevujúceho školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,“.

Čl. XXXII

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z.,

221/2019 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 17

zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z. a zákona č. 209/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 157 ods. 4 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

2. V § 157 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Ministerstvo školstva sprístupňuje údaje z centrálneho registra na žiadosť orgánu verejnej moci podľa osobitného predpisu93b) aj bez dohody podľa odseku 8 písm. d) prostredníctvom informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu93c) v rozsahu podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu a pätnásteho bodu.“.

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 13.

Poznámky pod čiarou k odkazom 93b a 93c znejú: „93b) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 93c) § 10 ods. 3 písm. h) a ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 157 ods. 11 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

4. V § 157 ods. 13 sa slová „10 a 11“ nahrádzajú slovami „11 a 12“.

Čl. XXXIII

Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 375/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2a piata a šiesta veta znejú: „Na účel preukázania bezúhonnosti podľa druhej vety poskytne fyzická osoba zamestnávateľovi, ktorý je zamestnávateľom podľa osobitného predpisu,4) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3) Údaje podľa piatej vety zamestnávateľ podľa osobitného predpisu4) bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie: „4) § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 2a sa na konci pripája táto veta:

„Ak nejde o zamestnávateľa podľa osobitného predpisu,4) fyzická osoba na účel preukázania bezúhonnosti predkladá výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.“.

Čl. XXXIV

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 289/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

3. V § 64 ods. 4 sa za slová „alebo údaje“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu33a)“.

Strana 18 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 221/2019 Z. z.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie: „33a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 263/2018 Z. z.“.

4. V § 64 ods. 6 sa nad slovom „predpisu.“ odkaz „33a)“ nahrádza odkazom „33aa)“ a označenie poznámky pod čiarou k odkazu 33a sa nahrádza označením 33aa.

7. V § 64 ods. 12 sa nad slovom „predpisov.“ odkaz „33aa)“ nahrádza odkazom „33ab)“ a označenie poznámky pod čiarou k odkazu 33aa sa nahrádza označením 33ab.

8. V § 65 ods. 6 písm. f) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a § 63“.

13. V § 79 ods. 1 písmeno l) znie:

„l) bezodkladne zasiela údaje podľa § 88 ods. 2 písm. c) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,“.

14. V § 81 písmeno za) znie:

„za) bezodkladne zasiela údaje podľa § 64 ods. 2 písm. i) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,“.

Čl. XXXV

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 340/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 211/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin“.

2. V § 10 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „podľa § 5 ods. 2 písm. d)“.

3. V § 14 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,“.

4. V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a j).

Doterajšie písmená f) až m) sa označujú ako písmená e) až k).

5. V § 20 ods. 7 sa slová „podľa odseku 2 písm. a), e), i) a j)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2 písm. a) a h)“.

6. V § 22e ods. 3 písmeno a) znie:

„a) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra,“.

7. V § 33 odsek 4 znie:

„(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 5 ods. 2 písm. d) a § 10 ods. 2 písm. f) fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety ministerstvo kultúry, a v prípade údajov poskytnutých fyzickou osobou, ktorú za člena dozornej komisie volí rada, fond bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

8. V § 33 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

221/2019 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 19

„(5) Splnenie podmienok podľa § 19 ods. 3 písm. c) overuje podľa osobitného predpisu44) fond.“.

Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie: „44) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.

Čl. XXXVII

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

3. V § 12 ods. 8 sa slová „okrem osoby, na ktorú sa hľadí, ako by nebola odsúdená, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin“ nahrádzajú slovami „nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené“.

4. Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

Čl. XXXIX

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 282/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 214/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 18 ods. 4 písm. a) sa za slovo „pridelené“ vkladá čiarka a slová „a údaje o žiadateľovi potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov27ac)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27ac znie: „27ac) § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

2. V § 18 ods. 4 písm. b) sa za slovami „rodné číslo“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „trvalý pobyt“ sa vkladajú slová „a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov27ad)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27ad znie: „27ad) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

3. V § 18 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov27ad) žiadateľa a odborného garanta žiadateľa, ak je určený, adresu na doručovanie a miesto podnikania žiadateľa,“.

4. V § 18 ods. 6 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) kópia dokladu totožnosti a rodného listu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu žiadateľa, a odborného garanta žiadateľa; údaje podľa odseku 4 písm. a) a b) Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov, pričom ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo o cudzinca, predkladá sa doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace obdobný výpisu z registra trestov vydaný orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo sídla alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka,“.

Strana 20 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 221/2019 Z. z.

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).

5. V § 18 ods. 6 sa vypúšťa písmeno h).

6. V § 18 ods. 7 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) kópia dokladu totožnosti a rodného listu žiadateľa a odborného garanta žiadateľa, ak je určený; údaje podľa odseku 5 písm. a) Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

7. V § 22a ods. 7 písmeno d) znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov27c) o budúcom poskytovateľovi osobitného finančného vzdelávania, a ak ide o právnickú osobu aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov27c) o členovi štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu budúceho poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania zodpovedného za poskytovanie osobitného finančného vzdelávania a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej fyzickej osoby; tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov, pričom ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo o cudzinca, predkladá sa doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace obdobný výpisu z registra trestov vydaný orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo sídla alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27c znie: „27c) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

8. V § 23 odsek 4 znie:

„(4) Na spôsob preukazovania dôveryhodnosti viazaného finančného agenta, viazaného investičného agenta, podriadeného finančného agenta a ich odborných garantov, sprostredkovateľa doplnkového poistenia a zamestnanca finančného agenta alebo finančného poradcu sa vzťahuje § 18 primerane. Skutočnosti podľa § 23 ods. 1 písm. a) preukazuje viazaný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný investičný agent a ich odborní garanti, sprostredkovateľ doplnkového poistenia, zamestnanec finančného agenta alebo finančného poradcu výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“.

Čl. XLV

Zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení zákona č. 214/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 4 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu,22a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie: „22a) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.

Čl. XLVI

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 72/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 290/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

221/2019 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 21

V § 4 ods. 7 písmeno c) znie:

„c) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu,7aaa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7aaa znie: „7aaa) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.

Čl. XLVII

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:

1. V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

2. V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu,12aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie: „12aa) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.

3. V § 6 sa vypúšťa odsek 4.

Čl. XLIX

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 ods. 6 štvrtej vete sa slová „ministerstvo bezodkladne zašle“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“), Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „štátny ústav“), Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ústav kontroly veterinárnych liečiv“) a samosprávny kraj bezodkladne zašlú“.

2. V § 5 ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“.

3. V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slová „Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvu zdravotníctva“.

4. V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa slová „Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len „štátny ústav“)“ nahrádzajú slovami „štátnemu ústavu“.

5. V § 6 ods. 3 úvodnej vete sa slová „Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ústav kontroly veterinárnych liečiv“)“ nahrádzajú slovami „ústavu kontroly veterinárnych liečiv“.

Čl. LII

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z.,

Strana 22 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 221/2019 Z. z.

zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 290/2018 Z. z. a zákona č. 352/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 3 písmeno g) znie:

„g) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. f),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie: „20a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

3. V § 15 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. g),“.

7. V § 15a ods. 3 písmeno f) znie:

„f) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. f),“.

11. V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. f).“.

13. V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 4 písm. f).“.

15. V § 49 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3 písm. d),“.

18. V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3 písm. e).“.

21. § 72 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Údaje podľa § 9 ods. 3 písm. g), § 15 ods. 2 písm. e), § 15a ods. 3 písm. f), § 19 ods. 3 písm. e), § 20 ods. 2 písm. d), § 49 ods. 2 písm. d) a § 52 ods. 1 písm. e) colný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie

221/2019 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 23

Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. LIII

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 164/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 309/2018 Z. z. sa mení takto:

V § 7 ods. 8 sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky a Úrad vlády Slovenskej republiky“ a slovo „zašle“ sa nahrádza slovom „zašlú“.

Čl. LV

Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 140/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky, nepredkladá potvrdenie o návšteve školy na účel vyhodnotenia nároku na poskytnutie pôžičky.“.

Čl. LVI

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 290/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 302/2018 Z. z. sa mení takto:

1. V § 10 ods. 5 písmená b) a c) znejú:

„b) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu,24aa)

c) údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,23a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24aa znie: „24aa) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.

2. V § 10 ods. 6 písm. b) druhom bode sa slová „doklad, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom stavby alebo má k stavbe iné právo25)“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k stavbe alebo doklad, ktorým stavebník preukazuje iné právo k stavbe,25)“.

3. V § 10 ods. 7 písmeno d) znie:

„d) doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu,24aa)“.

4. V § 10 ods. 10 písm. c) druhom bode sa slová „doklad, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom stavby alebo má k stavbe iné právo“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k stavbe alebo doklad, ktorým stavebník preukazuje iné právo k stavbe,25)“.

Čl. LVIII

Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 213/2019 Z. z. sa mení takto:

V § 11 ods. 2 sa slová „regulačný úrad“ nahrádzajú slovami „Dopravný úrad“.

Strana 24 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 221/2019 Z. z.

Čl. LXI

Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 211/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 14 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,“.

2. V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b), l) a m).

Doterajšie písmená c) až n) sa označujú ako písmená b) až k).

4. V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená f) a l).

Doterajšie písmená g) až n) sa označujú ako písmená f) až l).

6. V § 20 ods. 7 sa slová „odseku 2 písm. a), e), f), h), j) až l) a n)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. a), e), g), i), j) a l)“.

8. V § 27 ods. 3 druhá a tretia veta znejú:

„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 5 ods. 2 písm. b) a § 10 ods. 2 písm. b) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.2a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo kultúry bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. LXII

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 282/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z. a zákona č. 156/2019 Z. z. sa mení takto:

V § 24 odsek 6 znie:

„(6) Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 4 písm. a) a § 181 ods. 3 písm. a) sú žiadateľ a dotknutá osoba povinné písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,25a) kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; tieto údaje Národná banka Slovenska bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25b sa vypúšťa.

Čl. LXIV

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z. a zákona č. 215/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

3. V § 32 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Údaje podľa druhej vety verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu47a) bezodkladne zašle v elektronickej podobe

221/2019 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 25

prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie: „47a) § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.

4. V § 144 ods. 2 sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „úrad vlády“.

5. V § 153 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na účely preukázania bezúhonnosti podľa § 32 ods. 1 písm. a) úrad bezodkladne zašle údaje podľa odseku 1 písm. i) v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. LXV

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa mení takto:

V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.

Čl. LXVII

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:

V § 50 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

Čl. LXVIII

Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 211/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, alebo ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, nie starším ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti o zaradenie do výberového konania.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a sa vypúšťa.

2. V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) výpis z registra trestov, alebo ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, podľa odseku 2,“.

3. § 10 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 3 písm. b) fyzická osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena dozornej komisie, poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.12a) Údaje podľa prvej vety ministerstvo kultúry bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie: „12a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

4. V § 15 ods. 7 písm. c) sa slová „§ 8 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 11“ a slová „§ 8

Strana 26 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 221/2019 Z. z.

ods. 14“ sa nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 13“.

5. V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b), k) a l).

Písmená c) až m) sa označujú ako písmená b) až j).

Poznámky pod čiarou k odkazom 15, 20 a 21 sa vypúšťajú.

7. V § 16 odsek 3 znie:

„(3) Splnenie podmienok podľa odseku 2 sa preukazuje

a) vyhlásením žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 2 písm. a) až i), ktoré je súčasťou žiadosti,

b) dokladmi uvedenými v § 19 ods. 6, ak ide o podmienky podľa odseku 2 písm. b) až d) a f).“.

8. V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a f).

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená e) a f).

9. V § 17 ods. 7 sa slová „podľa odseku 2 písm. a), e), f) a h)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2 písm. a) a f)“.

Čl. LXIX

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 82 ods. 4 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.

2. § 107 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 82 ods. 4 a § 83 ods. 3 poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.49) Údaje podľa prvej vety Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky a úrad bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie: „49) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. LXXI

Zákon č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v znení zákona č. 313/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „najmä z programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy“.

2. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) predfinancovanie alebo dofinancovanie projektov z priamo riadených programov Európskej únie a ostatných finančných nástrojov Európskej únie.“.

3. V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

4. V § 4 ods. 4 prvej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre dotáciu podľa § 3 ods. 1 písm. j).“.

5. V § 5 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

Čl. LXXIII

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení

221/2019 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 27

a dopĺňa takto:

2. V § 48 ods. 5, § 49 ods. 7 písm. d) a § 77 ods. 15 sa vypúšťajú slová „a súhlas s ich spracovaním“.

3. V § 50 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „a súhlasy s ich spracovaním“.

6. § 97 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Údaje podľa § 49 ods. 7 písm. d), § 50 ods. 2 písm. g) a § 77 ods. 15 ministerstvo financií a úrad bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. LXXIV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019 okrem čl. I prvého, štvrtého, šiesteho a siedmeho bodu, čl. IV prvého, tretieho až piateho bodu, čl. V, čl. VII, čl. XI, čl. XIV, čl. XV prvého, druhého a štvrtého bodu, čl. XVI druhého bodu, čl. XVII prvého a tretieho bodu, čl. XVIII prvého, druhého, piateho až ôsmeho, desiateho, trinásteho a pätnásteho bodu, čl. XIX druhého, tretieho, piateho, siedmeho až deviateho bodu, jedenásteho a trinásteho bodu, čl. XX druhého bodu, čl. XXIII, čl. XXIV, čl. XXV prvého bodu, čl. XXVII, čl. XXVIII druhého a tretieho bodu, čl. XXXIII tretieho a štvrtého bodu, čl. XXXIV prvého, druhého, piateho, šiesteho, deviateho až dvanásteho bodu a pätnásteho bodu, čl. XXXVI, čl. XXXVII prvého a druhého bodu, čl. XXXVIII, čl. XL, čl. XLI, čl. XLII, čl. XLIII, čl. XLIV, čl. XLVIII, čl. L, čl. LI, čl. LII druhého, štvrtého až šiesteho, ôsmeho až desiateho, dvanásteho, štrnásteho, šestnásteho, sedemnásteho, devätnásteho a dvadsiateho bodu, čl. LVII, čl. LX, čl. LXI tretieho, piateho, siedmeho a deviateho bodu, čl. LXIII, čl. LXIV prvého a druhého bodu, čl. LXVI, čl. LXVIII šiesteho, desiateho a jedenásteho bodu, čl. LXX, čl. LXXII a čl. LXXIII prvého, štvrtého a piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2019, a okrem čl. I piateho bodu, čl. XV tretieho bodu, čl. XVII druhého a štvrtého bodu, čl. XXXI prvého bodu, čl. LIV a čl. LIX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Strana 28 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 221/2019 Z. z.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.


Legislation Amends (3 text(s)) Amends (3 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. SK168