About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Act No. 516/2008 Coll. on the Audiovisual Fund and on Amendments to Certain Acts (as amended up to Act No. 221/2019 Coll.), Slovakia

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2019 Dates Adopted: November 5, 2008 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Other

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Slovak Zákon č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 221/2019 Z.z.)        

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2008 Vyhlásené: 10. 12. 2008 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 9.2019 do: 31.12.2019

Obsah dokumentu je právne záväzný.

516

ZÁKON z 5. novembra 2008

o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 Audiovizuálny fond

(1) Zriaďuje sa Audiovizuálny fond (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu.

(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

(3) Na účely tohto zákona je fond finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu finančných nástrojov podľa osobitného predpisu.1)

§ 2 Činnosť fondu

(1) Fond vykonáva tieto činnosti:

a) vykonáva správu príspevkov podľa § 24 až 29 a uskutočňuje kontrolu príspevkov vybratých podľa § 24 až 28a,

b) priznáva štatút oficiálnej koprodukcie podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,1a)

c) poskytuje finančné prostriedky autorom slovenských audiovizuálnych diel a výrobcom slovenských audiovizuálnych diel,

d) utvára materiálne podmienky na rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike poskytovaním finančných prostriedkov osobám na obnovu a rozvoj technologickej základne určenej na výrobu a šírenie audiovizuálnych diel a na uskutočnenie verejných kultúrnych podujatí v oblasti audiovizuálnej kultúry,

e) poskytuje osobám finančné prostriedky na šírenie a prezentáciu audiovizuálnych diel,

f) poskytuje štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike,

g) poskytuje osobám finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike,

Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 516/2008 Z. z.

h) uskutočňuje výskumnú činnosť najmä so zameraním na podporné systémy v oblasti audiovízie, utvára a využíva informačné databázy o tvorbe, výrobe a šírení audiovizuálnych diel na zabezpečenie svojich činností,

i) vedie evidenciu slovenských audiovizuálnych diel a osôb, ktorým poskytol finančné prostriedky,

j) poskytuje Slovenskému filmovému ústavu informácie o udelení finančných prostriedkov z prostriedkov fondu na účely uskutočňovania akvizičnej činnosti2) a informácie o priznaní štatútu oficiálnej koprodukcie na účely uskutočňovania depozitnej povinnosti3) a na účely výkonu dohľadu nad touto povinnosťou,

k) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami, s odbornými organizáciami a profesijnými organizáciami a s ďalšími osobami pôsobiacimi v oblasti audiovízie v záujme rozvoja a propagácie audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike,

l) zúčastňuje sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti podpory tvorby, výroby a šírenia audiovizuálnych diel,

m) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti podpory tvorby, výroby a šírenia audiovizuálnych diel,

n) kontroluje a vymáha dodržiavanie zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov,

o) vedie zoznam nezávislých producentov v audiovízii podľa osobitného predpisu,3a)

p) podieľa sa na propagácii audiovízie v Slovenskej republike a v zahraničí, poskytuje informácie z oblasti slovenskej audiovízie a poskytuje nefinančnú podporu súvisiacu s prezentáciou a propagáciou audiovizuálnej kultúry a priemyslu; za týmto účelom získava, spracováva, poskytuje, sprístupňuje a vyhodnocuje údaje z oblasti audiovízie,

q) poskytuje nefinančnú podporu a ďalšie súvisiace služby osobám pôsobiacim v audiovízii prostredníctvom uskutočňovania vzdelávacích aktivít alebo prezentačných aktivít, metodicko-poradenskej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti.

(2) Činnosti podľa odseku 1 písm. p) a q), ktoré sú nefinančnou podporou, vykonáva fond na vlastné náklady a v prospech neurčitých osôb bez zmluvného základu. Takto poskytnutú nefinančnú podporu fond voči prijímateľom neohodnocuje v peniazoch. Nefinančná podpora nie je štátnou pomocou podľa osobitného predpisu.17)

DRUHÁ ČASŤ ORGÁNY FONDU

§ 3 Orgánmi fondu sú:

a) rada,

b) dozorná komisia,

c) riaditeľ.

§ 4 Rada

(1) Rada je štatutárnym orgánom fondu a koná v jeho mene. Rada rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, pokiaľ nie sú týmto zákonom vyhradené do pôsobnosti riaditeľa alebo dozornej komisie. V mene fondu je oprávnený konať samostatne predseda alebo podpredseda rady.

(2) Rada ako najvyšší orgán fondu

a) schvaľuje štatút fondu,

516/2008 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3

b) schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry z fondu (ďalej len „žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry“),

c) schvaľuje zásady poskytovania finančných prostriedkov z fondu,

d) schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie rozpočet fondu na príslušné rozpočtové obdobie a zmeny rozpočtu fondu počas príslušného rozpočtového obdobia,

e) schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu,

f) prerokúva strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike a predkladá ich Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na schválenie,

g) schvaľuje v nadväznosti na schválené strategické zámery a dlhodobé koncepcie rozvoja podľa písmena f) strednodobé a krátkodobé ciele fondu a zásady a priority podpornej činnosti fondu na konkrétne obdobie a priebežne vyhodnocuje ich plnenie,

h) oboznamuje sa s informáciou o pridelení finančných prostriedkov fondom, ktorú jej pred uzavretím zmluvy so žiadateľom predkladá riaditeľ; rada môže uznesením požiadať riaditeľa o predloženie stanoviska k žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry spolu so žiadosťou o podporu audiovizuálnej kultúry a jej hodnotením podľa § 17 ods. 7 na účely vyhodnotenia uplatnenia zásad a priorít podpornej činnosti fondu,

i) udeľuje na návrh riaditeľa súhlas na nakladanie s majetkom fondu podľa osobitného predpisu,4)

j) prijíma rozhodnutia o návrhoch a k stanoviskám dozornej komisie,

k) volí zo svojich členov predsedu rady a podpredsedu rady na funkčné obdobie dvoch rokov,

l) odvoláva predsedu rady a podpredsedu rady,

m) volí a odvoláva riaditeľa,

n) volí a odvoláva dvoch členov dozornej komisie,

o) rozhoduje o návrhu riaditeľa na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok fondu,

p) schvaľuje rokovací poriadok rady,

q) vymenúva a odvoláva členov odborných komisií,

r) schvaľuje organizačný a rokovací poriadok odborných komisií, ktorý upravuje podrobnosti o činnosti odborných komisií,

s) schvaľuje organizačný poriadok kancelárie, ktorý upravuje podrobnosti o činnosti kancelárie,

t) rozhoduje o novom návrhu zmluvy podľa § 22 ods. 5,

u) schvaľuje vnútorný predpis fondu, ktorý upravuje postup priznávania štatútu oficiálnej koprodukcie.

§ 5 Zloženie rady a členstvo v rade

(1) Rada má deväť členov. Členov rady vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na návrh osôb pôsobiacich v audiovízii v Slovenskej republike tak, aby zloženie rady fondu bolo takéto:

a) dvaja členovia rady z oblasti tvorby slovenských audiovizuálnych diel,

b) dvaja členovia rady z oblasti nezávislých producentov v audiovízii,5)

Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 516/2008 Z. z.

c) jeden člen rady z oblasti distribúcie audiovizuálnych diel alebo z oblasti prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení,

d) jeden člen rady z oblasti televízneho vysielania vysielateľom zriadeným zákonom,6)

e) jeden člen rady z oblasti televízneho vysielania vysielateľmi oprávnenými vysielať na základe licencie,

f) jeden člen rady z oblasti poskytovania retransmisie,

g) jeden člen rady vymenovaný ministrom.

(2) Za člena rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá

a) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

b) má štátne občianstvo Slovenskej republiky,

c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

d) je bezúhonná,

e) má vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa,

f) má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti podľa odseku 1.

(3) Osoba navrhnutá za člena rady predkladá

a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,6a)

b) doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a

c) štruktúrovaný životopis.

(4) Ak osoby oprávnené podávať návrh podľa odseku 1 nepredložia návrhy na členov rady v počte podľa odseku 1, vymenuje minister členov rady aj bez návrhu.

(5) Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou

a) prezidenta Slovenskej republiky,

b) poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

c) člena vlády Slovenskej republiky,

d) štátneho tajomníka,

e) generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva,

f) predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,

g) predsedu samosprávneho kraja,

h) starostu,

i) prokurátora,

j) sudcu,

k) člena Rady pre vysielanie a retransmisiu,7)

l) člena volených orgánov Slovenského rozhlasu,8)

m) člena volených orgánov Slovenskej televízie9) a

n) člena orgánov umeleckých fondov.10)

(6) Člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.

(7) Člen rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi rady a ministrovi každú

516/2008 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5

zmenu skutočností podľa odsekov 5 a 6.

(8) Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa, člena dozornej komisie a s členstvom v odbornej komisii.

(9) Člen rady je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.

(10) Členstvo v rade je nezastupiteľné.

(11) Členovi rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena v sume dvoch tretín priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

(12) Členovia rady majú právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)

(13) Za výkon funkcie predsedu rady patrí funkčný príplatok v sume jednej polovice odmeny podľa odseku 11.

§ 6 Funkčné obdobie člena rady

(1) Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.

(2) Funkčné obdobie člena rady sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena rady, na ktorého miesto bol vymenovaný, najskôr však dňom jeho vymenovania.

§ 7 Skončenie členstva v rade

(1) Členstvo v rade sa skončí

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi,

c) odvolaním z funkcie; členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena rady,

d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(2) Minister odvolá člena rady, ak

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu nebol podmienečne odložený,

b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

c) je štatutárnym orgánom alebo členom riadiaceho alebo kontrolného orgánu právnickej osoby, ktorá nesplnila povinnosti podľa § 24 až 28a a § 30,

d) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena rady podľa § 5 ods. 5, 6 a 8 alebo

e) nevykonáva funkciu člena rady najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

(3) Minister môže odvolať člena rady na návrh osôb, ktoré navrhli vymenovanie tohto člena rady podľa § 5 ods. 1, ak člen rady preukázateľne pri výkone svojej funkcie koná v rozpore s § 5 ods. 9. Člena rady vymenovaného podľa § 5 ods. 1 písm. g) môže minister odvolať z funkcie aj bez uvedenia dôvodu.

Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 516/2008 Z. z.

§ 8 Rokovanie rady

(1) Rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.

(2) Na prijatie uznesenia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady.

(3) Rokovanie rady zvoláva predseda rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady najmenej raz za kalendárny mesiac; predseda rady a v čase jeho neprítomnosti podpredseda rady je povinný zvolať rokovanie rady vždy, keď o to požiadajú najmenej traja členovia rady alebo riaditeľ. Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda rady. Rokovanie rady riadi predseda rady a v jeho neprítomnosti podpredseda rady.

(4) Rokovania rady sú verejné s výnimkou prípadov podľa § 4 ods. 2 písm. h) a t). Z každého rokovania rady sa vyhotovuje zápis. Zápis z rokovania rady sa zverejňuje do piatich pracovných dní od skončenia rokovania rady. Verejná dostupnosť materiálov z rokovaní rady sa zabezpečí prostredníctvom webového sídla fondu.

§ 9 Dozorná komisia

(1) Dozorná komisia

a) dohliada na dodržiavanie povinností fondu podľa tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov12) a vnútorných predpisov fondu,

b) vykonáva kontrolu riadneho a účelného hospodárenia fondu, účelného rozdeľovania zdrojov fondu, použitia finančných prostriedkov fondu a nakladania s majetkom fondu,

c) vyjadruje stanovisko k návrhu rozpočtu, k účtovnej závierke a k výročnej správe fondu; tieto stanoviská predkladá rade,

d) vyjadruje stanovisko k návrhom riaditeľa na nakladanie s majetkom fondu,

e) vyjadruje stanovisko k návrhom riaditeľa na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok fondu,

f) oboznamuje radu s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,

g) podáva rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,

h) volí predsedu dozornej komisie na funkčné obdobie dvoch rokov,

i) schvaľuje rokovací poriadok dozornej komisie.

(2) Členovia dozornej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov súvisiacich s hospodárením a nakladaním s majetkom fondu. Riaditeľ je povinný takéto doklady poskytnúť bez zbytočného odkladu.

§ 10 Zloženie dozornej komisie a členstvo v dozornej komisii

(1) Dozorná komisia má troch členov. Dvoch členov dozornej komisie volí a odvoláva rada v tajnom hlasovaní. Jedného člena dozornej komisie vymenúva a odvoláva minister.

(2) Za člena dozornej komisie možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá

a) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

516/2008 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7

b) má štátne občianstvo Slovenskej republiky,

c) dosiahla vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo,

d) má odbornú prax v niektorej z uvedených oblastí v trvaní aspoň päť rokov,

e) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a

f) je bezúhonná.

(3) Nezlučiteľnosť funkcie člena dozornej komisie sa spravuje podľa ustanovenia § 5 ods. 5 a 6. Funkcia člena dozornej komisie je nezlučiteľná aj s členstvom v rade, odbornej komisii a s výkonom funkcie riaditeľa.

(4) Člen dozornej komisie je povinný bezodkladne písomne oznámiť každú zmenu skutočností podľa odsekov 2 a 3 orgánu, ktorý ho vymenoval alebo zvolil.

(5) Pri výkone svojej funkcie je člen dozornej komisie povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom.

(6) Členstvo v dozornej komisii je nezastupiteľné.

(7) Členovi dozornej komisie patrí za výkon funkcie mesačná odmena v sume jednej polovice priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

(8) Členovia dozornej komisie majú právo na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)

§ 11 Funkčné obdobie člena dozornej komisie

(1) Funkčné obdobie člena dozornej komisie je štyri roky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná alebo zvolená za člena dozornej komisie najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.

(2) Funkčné obdobie člena dozornej komisie sa začína dňom, ktorý nasleduje po zániku mandátu člena dozornej komisie, na ktorého miesto bol vymenovaný alebo zvolený, najskôr však dňom jeho vymenovania alebo zvolenia.

§ 12 Skončenie členstva v dozornej komisii

(1) Členstvo v dozornej komisii sa skončí

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie orgánu, ktorý člena dozornej komisie vymenoval alebo zvolil,

c) odvolaním; členstvo zaniká dňom určeným v odvolaní z funkcie člena dozornej komisie,

d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(2) Rada alebo minister odvolá člena dozornej komisie, ak

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu nebol podmienečne odložený,

b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

c) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena dozornej komisie podľa § 10

Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 516/2008 Z. z.

ods. 3,

d) nevykonáva funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace alebo

e) nevykonáva funkciu v súlade s podmienkami podľa § 10 ods. 5.

(3) Minister môže odvolať člena dozornej komisie vymenovaného ministrom aj bez uvedenia dôvodu.

§ 13 Riaditeľ

(1) Riaditeľ je výkonným orgánom fondu, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene v rozsahu poverenia radou. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností ním poverený zástupca.

(2) Riaditeľ rozhoduje o všetkých veciach v pôsobnosti fondu, ktoré nie sú podľa tohto zákona vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady alebo dozornej komisie, a plní ďalšie úlohy, najmä

a) rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov fondom podľa § 18 ods. 10,

b) predkladá rade návrh na odpísanie pohľadávok fondu alebo na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok fondu,

c) zabezpečuje organizačnú a administratívno-technickú činnosť fondu a riadi činnosť kancelárie fondu,

d) zabezpečuje realizáciu strategických cieľov a rozvojových koncepcií fondu v súlade s rozhodnutiami rady fondu,

e) predkladá rade návrh zásad a priorít podpornej činnosti fondu na konkrétne obdobie,

f) predkladá rade na schválenie návrh rozpočtu fondu a výročnú správu fondu; súčasťou výročnej správy je aj odpočet plnenia strategických cieľov a rozvojových koncepcií fondu za príslušné obdobie,

g) predkladá rade návrh na vymenovanie a odvolanie členov odborných komisií fondu,

h) predkladá rade na schválenie návrh organizačného poriadku kancelárie, ktorý upravuje podrobnosti o činnosti kancelárie,

i) predkladá rade na schválenie návrh organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií,

j) predkladá rade na schválenie návrhy na nakladanie s majetkom fondu,

k) predkladá rade informácie o pridelení finančných prostriedkov fondom pred uzavretím zmluvy so žiadateľom,

l) rozhoduje o priznaní štatútu oficiálnej koprodukcie podľa § 32.

(3) Riaditeľ má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach rady a v naliehavých prípadoch môže iniciovať jej zasadnutie. Riaditeľ sa nezúčastňuje na rozhodovaní o voľbe alebo odvolaní riaditeľa.

(4) Nezlučiteľnosť funkcie riaditeľa sa spravuje podľa ustanovenia § 5 ods. 5 a 6. Funkcia riaditeľa je nezlučiteľná s členstvom v rade, dozornej komisii a v odbornej komisii.

(5) Na pracovnoprávne vzťahy riaditeľa sa vzťahuje osobitný predpis.13)

(6) Ak nie je riaditeľ zvolený alebo ak sa výkon jeho funkcie skončil a ešte nie je zvolený nový riaditeľ, oprávnenia riaditeľa podľa odseku 2 prechádzajú na predsedu rady.

516/2008 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9

§ 14 Predpoklady na výkon funkcie riaditeľa

(1) Za riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá

a) sa prihlásila za kandidáta na funkciu riaditeľa (ďalej len „kandidát“) na výzvu rady; kandidát nesmie byť členom rady ani členom dozornej komisie,

b) má štátne občianstvo Slovenskej republiky,

c) má vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa,

d) je bezúhonná,

e) má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti riadenia,

f) má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti audiovízie,

g) nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 a 6 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,14) alebo predloží čestné vyhlásenie podľa odseku 2 písm. g), že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia.

(2) K prihláške kandidát prikladá

a) projekt riadenia a rozvoja fondu; základný rozsah a obsah projektu riadenia a rozvoja fondu zverejňuje rada vo výzve podľa odseku 1 písm. a),

b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

c) štruktúrovaný životopis,

d) doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

f) čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia a v oblasti audiovízie s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával,

g) čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 a 6 alebo činnosť podľa osobitného predpisu,14) alebo čestné vyhlásenie, že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia.

(3) Funkčné obdobie riaditeľa sa začína dňom zvolenia radou a trvá päť rokov.

§ 15 Skončenie výkonu funkcie riaditeľa

(1) Výkon funkcie riaditeľa sa skončí

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) vzdaním sa funkcie; výkon funkcie sa skončí odo dňa doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi rady,

c) odvolaním z funkcie,

d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(2) Rada odvolá riaditeľa, ak

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu nebol podmienečne odložený,

b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 516/2008 Z. z.

c) porušil ustanovenia tohto zákona alebo

d) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou riaditeľa podľa § 14 ods. 1 písm. g).

(3) Rada môže odvolať riaditeľa, ak nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

§ 16 Kancelária

(1) Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti fondu a činnosti spojené so zabezpečením poskytovania nefinančnej podpory podľa § 2 ods. 1 písm. p) a q).

(2) Kancelária preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry z fondu a žiadosti, ktoré sú úplné, predkladá odborným komisiám na posudzovanie.

(3) Kancelária kontroluje správnosť a úplnosť žiadostí o registráciu filmového projektu podľa § 22c, preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí o finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu (ďalej len „žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu“) a preveruje administratívnu zhodu a správnosť oprávnených výdavkov podľa § 22e ods. 5.

§ 17 Odborné komisie

(1) Na posudzovanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry fond zriaďuje odborné komisie.

(2) Členov odborných komisií menuje a odvoláva rada na dva roky. Členstvo v odbornej komisii je nezastupiteľné.

(3) Člen odbornej komisie nesmie byť žiadateľom o finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry z fondu (ďalej len „žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry“), členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov žiadateľa o podporu audiovizuálnej kultúry, ktorý je právnickou osobou ani štatutárnym orgánom žiadateľa o podporu audiovizuálnej kultúry, ktorý je právnickou osobou. Obmedzenie podľa predchádzajúcej vety sa uplatní len počas obdobia hodnotenia žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry predloženej takýmto žiadateľom tou odbornou komisiou, ktorej je takýto žiadateľ členom.

(4) Odborná komisia má najmenej päť členov. Počet členov odbornej komisie musí byť vždy nepárny.

(5) Na pracovnoprávne vzťahy členov odborných komisií sa vzťahuje § 223 až 228a Zákonníka práce.

(6) Odborné komisie hodnotia každú žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry v súlade so zásadami a s prioritami schválenými radou z hľadiska

a) umeleckého a tvorivého potenciálu,

b) celkového prínosu pre audiovizuálnu kultúru v Slovenskej republike,

c) opodstatnenosti a primeranosti požadovaných finančných prostriedkov.

(7) Odborné komisie predkladajú svoje hodnotenie v písomnej forme riaditeľovi. V hodnotení odporučia alebo neodporučia poskytnutie finančných prostriedkov z fondu a navrhnú sumu odporučených finančných prostriedkov.

(8) Hodnotenie odborných komisií musí byť v súlade s týmto zákonom a vnútornými predpismi

516/2008 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 11

fondu.

TRETIA ČASŤ PODPORA AUDIOVIZUÁLNEJ KULTÚRY

§ 18 Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry

(1) Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry, a to

a) tvorby, vývoja, prípravy realizácie a výroby slovenských audiovizuálnych diel,

b) tvorby, vývoja, prípravy realizácie a výroby hraných, dokumentárnych a animovaných slovenských kinematografických diel,15)

c) postprodukcie a distribúcie slovenských audiovizuálnych diel a distribúcie audiovizuálnych diel,

d) realizácie a distribúcie koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský producent koprodukčný podiel,

e) festivalov, prehliadok a iných kultúrnych aktivít a činností subjektov pôsobiacich v oblasti audiovízie a kinematografie v Slovenskej republike a prezentácie a propagácie slovenských audiovizuálnych diel,

f) vydania a rozširovania periodických publikácií a neperiodických publikácií z oblasti audiovízie a kinematografie,

g) rozvoja technológií v oblasti výroby, rozširovania, uvádzania na verejnosti a uchovávania audiovizuálnych diel v Slovenskej republike,

h) rozvoja vzdelávania a odborného výskumu v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia.

(2) Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry na realizáciu projektu, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie najmä scenár alebo iné slovesné dielo použité pre vytvorenie audiovizuálneho diela, slovenské audiovizuálne dielo, slovenské kinematografické dielo, usporiadanie festivalu alebo prehliadky z oblasti audiovizuálnej tvorby v Slovenskej republike, usporiadanie prezentácie a propagácie slovenských audiovizuálnych diel, vydanie publikácie z oblasti audiovízie a kinematografie, uskutočnenie vzdelávacej alebo výskumnej aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry v Slovenskej republike, alebo rozvoj technológií v oblasti výroby, rozširovania, uvádzania na verejnosti a uchovávania audiovizuálnych diel (ďalej len „projekt“).

(3) Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry formou

a) dotácie,

b) pôžičky16) so splatnosťou najviac 5 rokov alebo

c) štipendia.

(4) Fond môže v zmluve o poskytnutí dotácie upraviť osobitné podmienky o podiele fondu na príjmoch z obchodného zhodnotenia projektu, a to až do výšky poskytnutej dotácie. Pravidlá pre určenie týchto podmienok sú súčasťou zásad pre poskytovanie finančných prostriedkov z fondu, ktoré schvaľuje rada.

(5) Fond poskytuje finančné prostriedky formou štipendia výlučne fyzickým osobám na rozvoj tvorby, vzdelávania a odborného výskumu v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia. Štipendium je účelovo viazaná nenávratná finančná podpora, ktorú fond vypláca jednorazovo alebo opakovane počas presne určeného časového obdobia podľa zmluvy uzavretej podľa § 22.

Strana 12 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 516/2008 Z. z.

(6) Na poskytnutie finančných prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry a na poskytnutie nefinančnej podpory podľa § 2 ods. 1 písm. p) a q) nie je právny nárok.

(7) Finančné prostriedky fondu nemožno poskytnúť na krytie straty z činnosti osôb.

(8) Dotácia poskytnutá na výrobu audiovizuálneho diela môže byť poskytnutá najviac do výšky maximálnej intenzity pomoci ustanovenej osobitným predpisom.16a)

(9) Fond poskytne dotáciu žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry, ktorý písomne preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý sa finančné prostriedky požadujú, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov. Výšku spolufinancovania určí fond v rámci zásad a priorít podpornej činnosti fondu na konkrétne obdobie schválených radou.

(10) O poskytnutí finančných prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry rozhodne riaditeľ do 60 pracovných dní od posledného dňa obdobia určeného fondom na predkladanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry. Riaditeľ rozhodne o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry na základe hodnotenia odborných komisií, iba ak poskytnutie finančných prostriedkov na konkrétnu žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry odborné komisie odporučia a ak je to v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.17)

(11) Rozhodnutie riaditeľa podľa odseku 10 fond zverejní na svojom webovom sídle. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

(12) Na základe rozhodnutia podľa odseku 10 fond vypracuje a predloží žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry návrh zmluvy podľa § 22.

§ 19 Žiadatelia o podporu audiovizuálnej kultúry

(1) Žiadateľom o podporu audiovizuálnej kultúry môže byť fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba. Žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry, ktorý je podnikateľom a žiada o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie alebo pôžičky, musí mať oprávnenie na výkon činnosti, na ktoré sa finančné prostriedky fondu požadujú. Žiadateľom o podporu audiovizuálnej kultúry môže byť osoba, ktorá projekt iniciovala alebo ktorá je samostatne alebo v spolupráci s inými osobami zodpovedná za realizáciu projektu.

(2) Fond môže poskytnúť finančné prostriedky

a) nezávislým producentom v audiovízii registrovaným podľa osobitného predpisu,18)

b) výrobcom slovenských audiovizuálnych diel,19)

c) autorom a spoluautorom slovenských audiovizuálnych diel,

d) distributérom audiovizuálnych diel,20)

e) osobám na obnovu a rozvoj technologickej základne pre výrobu audiovizuálnych diel a ich uvádzanie na verejnosti na území Slovenskej republiky,

f) osobám na propagáciu a podporu rozširovania audiovizuálnych diel,

g) osobám na rozvoj vzdelávania a odborného výskumu v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia,

h) prevádzkovateľom audiovizuálneho technického zariadenia21) na území Slovenskej republiky na obnovu a rozvoj technologickej základne týchto zariadení.

(3) Finančné prostriedky fondu nemožno poskytnúť žiadateľovi o podporu audiovizuálnej

516/2008 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13

kultúry,

a) ktorý je v konkurze22) alebo v likvidácii,23)

b) proti ktorému je vedené exekučné konanie,24)

c) ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so subjektmi verejnej správy,

d) ktorý je majetkovo prepojený24a) alebo personálne prepojený24b) s fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nemá vysporiadané finančné vzťahy s fondom,

e) ktorý je podnikateľom alebo združením podnikateľov25) a porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,26)

f) ktorý nepredložil vyúčtovanie finančných prostriedkov z fondu.

(4) Žiadateľom o podporu audiovizuálnej kultúry nemôže byť člen rady, člen dozornej komisie, člen odbornej komisie, riaditeľ ani jemu blízka osoba.27)

§ 20 Predkladanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry

(1) Finančné prostriedky fondu možno poskytnúť na základe žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry. Žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry v žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry uvedie, o akú formu poskytnutia finančných prostriedkov a v akej sume žiada. Formulár žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry zverejní fond na svojom webovom sídle.

(2) Prílohou žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry je

a) popis projektu,

b) celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov,

c) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra,

d) čestné vyhlásenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom podnikateľ alebo združenie podnikateľov,

e) doklady podľa § 18 ods. 9,

f) potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry podľa § 21,

g) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je v konkurze ani v likvidácii a že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie,

h) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so subjektmi verejnej správy,

i) čestné vyhlásenie žiadateľa, že poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného predpisu,28)

j) čestné vyhlásenie žiadateľa, ktorý je povinný oznamovať zákonom stanovené skutočnosti podľa osobitného predpisu,29) že si splnil svoju oznamovaciu povinnosť,

k) iné doklady potrebné k posúdeniu žiadosti, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na predkladanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry.

(3) Prílohu podľa odseku 2 písm. c) je povinný žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry predložiť ako originál alebo ako osvedčenú kópiu, nie staršie ako tri mesiace; v opačnom prípade sa na predloženú prílohu neprihliada.

(4) Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku, žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky.

Strana 14 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 516/2008 Z. z.

(5) Žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry sa predkladajú v termínoch určených fondom, ktoré fond špecifikuje pre dané časové obdobie vo výzve na predkladanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry.

(6) Ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero osôb, žiadateľom o podporu audiovizuálnej kultúry na tento projekt môže byť iba jedna osoba, ktorá je na tento účel písomne splnomocnená ostatnými zúčastnenými osobami.

(7) So žiadosťou o poskytnutie štipendia žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry predkladá prílohy podľa odseku 2 písm. a) a h).

(8) Po doručení žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry fondu skontroluje kancelária, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ podľa § 19 a či je predložená žiadosť správne vyplnená a obsahuje prílohy podľa odseku 2. Zároveň kancelária preskúma úplnosť rozpočtu a súlad žiadosti so zásadami poskytovania finančných prostriedkov fondu schválenými radou.

(9) Ak žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry nie je správne vyplnená alebo neobsahuje prílohy podľa odseku 2, fond písomne vyzve žiadateľa o podporu audiovizuálnej kultúry na doplnenie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy.

(10) Žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry, ktorú podal neoprávnený žiadateľ alebo ktorá neobsahuje prílohy podľa odseku 2 a žiadateľ ich nepredložil ani v dodatočnej lehote podľa odseku 9, kancelária vyradí z rozhodovacieho procesu a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry. Rovnako postupuje kancelária aj v prípade, keď podľa predloženého rozpočtu projektu zistí, že žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry nie je v súlade so zásadami poskytovania finančných prostriedkov fondu schválenými radou.

(11) Žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry, ktoré sú úplné, predkladá kancelária odborným komisiám na posúdenie. Odborné komisie žiadosť o podporu audiovizuálnej kultúry spolu s jej písomným hodnotením predkladajú riaditeľovi na rozhodnutie.

§ 21 Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry

(1) Za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry formou dotácie alebo pôžičky je žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry povinný zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok.

(2) Administratívny poplatok je 0,1% z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur.

§ 22 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry

(1) Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 18 ods. 3 na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom o podporu audiovizuálnej kultúry.

(2) Zmluvou podľa odseku 1 sa zaväzuje fond poskytnúť žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry finančné prostriedky na určený účel za podmienok ustanovených týmto zákonom a fondom a žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry sa zaväzuje tieto finančné prostriedky použiť v súlade s určeným účelom a podmienkami a hodnoverne preukázať fondu ich použitie podľa zmluvy.

516/2008 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 15

(3) Zmluva podľa odseku 1 obsahuje

a) účel poskytnutia finančných prostriedkov,

b) obsah projektu a jeho názvu,

c) sumu poskytnutých finančných prostriedkov,

d) podmienky poskytnutia a použitia finančných prostriedkov,

e) podmienky vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov,

f) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,

g) ostatné dohodnuté náležitosti súvisiace s poskytnutím finančných prostriedkov.

(4) Fond do 30 pracovných dní odo dňa doručenia všetkých náležitostí podľa odseku 3 písm. g) od žiadateľa o podporu audiovizuálnej kultúry potrebných pre vyhotovenie návrhu zmluvy podľa odseku 1 doručí žiadateľovi o podporu audiovizuálnej kultúry návrh zmluvy. Ak žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy tento návrh neprijme, návrh zmluvy zaniká.

(5) Ak žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry prijme návrh zmluvy s dodatkami, výhradami, obmedzeniami alebo inými zmenami, považuje sa takéto prijatie za nový návrh zmluvy. Riaditeľ predloží nový návrh zmluvy bez zbytočného odkladu spolu so svojím stanoviskom na rozhodnutie rade. Rada do 30 dní od predloženia nového návrhu zmluvy rozhodne o jeho prijatí alebo zamietnutí. Nový návrh zmluvy nesmie obsahovať dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny týkajúce sa zmluvných náležitostí podľa odseku 3 písm. a) a c).

(6) Uzavretím zmluvy podľa odseku 1 sa žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry stáva prijímateľom finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry.

(7) Poskytnuté finančné prostriedky môže prijímateľ finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry použiť výlučne na účel uvedený v zmluve. Ak prijímateľ finančných prostriedkov použije finančné prostriedky fondu v rozpore s účelom uvedeným v zmluve, je povinný vrátiť všetky neoprávnene použité finančné prostriedky v lehote určenej fondom. Ak prijímateľ finančných prostriedkov nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je povinný zaplatiť fondu pokutu vo výške 0,05 % z neoprávnene použitých finančných prostriedkov za každý deň omeškania až do ich vrátenia fondu.

§ 22aa Vyúčtovanie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry

(1) Prijímateľ finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry priloží k vyúčtovaniu poskytnutých finančných prostriedkov podľa zmluvy

a) správu o realizácii projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,

b) informáciu o naplnení predpokladov, ktoré žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry uviedol v žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry,

c) vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii.

(2) Oprávnenými výdavkami sa na účely poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry rozumejú výdavky, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektu.

(3) Ak v odseku 4 a 5 nie je ustanovené inak, oprávnené výdavky musia byť pri vyúčtovaní identifikovateľné, preukázateľné originálnymi účtovnými dokladmi a musia byť doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry v súlade s osobitným predpisom.31)

Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 516/2008 Z. z.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na paušálne oprávnené výdavky, ktorými sa na účely poskytnutia a vyúčtovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry vo forme dotácie rozumejú výdavky prijímateľa finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry nevyhnutné na realizáciu projektu, ktorými sú prevádzkové výdavky a administratívne výdavky, vo výške podľa druhej vety. Prijímateľ finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry vo forme dotácie je oprávnený v rámci vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu uplatniť paušálne oprávnené výdavky vo výške neprevyšujúcej 7 % z celkovej sumy dotácie poskytnutej na realizáciu projektu.

(5) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oprávnené výdavky, na úhradu ktorých sú použité finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej kultúry poskytnuté vo forme štipendia. Oprávnené výdavky, ktoré nie sú určené na vlastnú spotrebu prijímateľa finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry vo forme štipendia, musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené originálnymi účtovnými dokladmi alebo inými dokladmi preukazujúcimi vykonanie činností, na ktoré boli poskytnuté finančné prostriedky určené.

ŠTVRTÁ ČASŤ PODPORA AUDIOVIZUÁLNEHO PRIEMYSLU

§ 22a Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu

(1) Finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu poskytuje fond na realizáciu filmového projektu. Filmovým projektom sa na účely tohto zákona rozumie audiovizuálne dielo,

a) ktoré je hraným, dokumentárnym alebo animovaným dielom alebo dielom primárne určeným pre televízne vysielanie v rozsahu ustanovenom vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,

b) ktoré spĺňa kritériá kultúrneho testu ustanovené spolu so vzorom tlačiva kultúrneho testu všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo alebo ktorému bol oprávnenou osobou priznaný štatút oficiálnej koprodukcie, a

c) v súvislosti s vytvorením ktorého boli uhradené oprávnené výdavky minimálne vo výške ustanovenej vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo.

(2) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a) časový rozsah filmového projektu podľa odseku 1 písm. a),

b) kritériá kultúrneho testu spolu so vzorom tlačiva kultúrneho testu podľa odseku 1 písm. b) a

c) minimálnu sumu oprávnených výdavkov, ktoré musia byť v súvislosti s realizáciou filmového projektu uhradené podľa odseku 1 písm. c).

(3) Oprávnenými výdavkami sa na účely poskytovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu rozumejú výdavky, ktoré priamo súvisia s realizáciou filmového projektu podľa odseku 1 a ktoré vznikli a boli uhradené po vydaní osvedčenia o registrácii tohto filmového projektu podľa § 22c ods. 7, a to:

a) úhrada za tovar alebo službu osobe, ktorá má sídlo, sídlo organizačnej zložky alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá je v Slovenskej republike registrovaná u správcu dane,29a)

b) úhrada odmeny alebo celkovej ceny práce29aa) fyzickej osobe, ak je takáto odmena alebo mzda, ktorá je súčasťou celkovej ceny práce, zdaňovaná29a) v Slovenskej republike.

(4) Ak boli oprávnené výdavky uhradené osobou, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, za

516/2008 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 17

oprávnené výdavky sa považujú výdavky v sume bez dane z pridanej hodnoty. Ak boli oprávnené výdavky uhradené osobou, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, za oprávnené výdavky sa považujú výdavky v sume vrátane dane z pridanej hodnoty.

(5) Do celkovej sumy oprávnených výdavkov sa nezapočítavajú výdavky uhradené z finančných prostriedkov poskytnutých z verejných prostriedkov, okrem verejných prostriedkov poskytnutých formou pôžičky.

(6) Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu formou dotácie vo výške 20 % oprávnených výdavkov podľa odseku 3.

(7) Na poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu nie je právny nárok.

§ 22b Žiadatelia o finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu

(1) Žiadateľom o finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu (ďalej len „žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu“) môže byť právnická osoba, ktorá

a) je producentom alebo koproducentom filmového projektu, na realizáciu ktorého žiada o finančné prostriedky, alebo

b) uzatvorila s právnickou osobou podľa písmena a) písomnú dohodu, ktorej predmetom je

1. záväzok tejto osoby vykonávať pre osobu podľa písmena a) činnosti spočívajúce v realizácii filmového projektu, na realizáciu ktorého žiada o finančné prostriedky,

2. identifikácia filmového projektu, na realizáciu ktorého žiada o finančné prostriedky,

3. súhlas osoby podľa písmena a) so žiadosťou o finančné prostriedky na realizáciu filmového projektu uvedeného v takejto písomnej dohode.

(2) V prípade filmového projektu realizovaného v koprodukcii, žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu môže byť iba jeden koproducent, ktorý je na tento účel písomne splnomocnený ostatnými koproducentmi, alebo právnická osoba, ktorá s týmto koproducentom uzatvorila písomnú dohodu podľa odseku 1 písm. b).

(3) Žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu nemôže byť osoba, ktorej nemôžu byť poskytnuté finančné prostriedky fondu aspoň z jedného z dôvodov podľa § 19 ods. 3.

(4) Žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu ani štatutárnym orgánom žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu nemôže byť člen rady, člen dozornej komisie, riaditeľ ani jemu blízka osoba.27)

§ 22c Žiadosť o registráciu filmového projektu

(1) Žiadosť o registráciu filmového projektu predkladá žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu fondu. Formulár žiadosti o registráciu filmového projektu zverejní fond na svojom webovom sídle.

(2) Prílohou žiadosti o registráciu filmového projektu je

a) vyplnené tlačivo pre kultúrny test alebo štatút oficiálnej koprodukcie priznaný oprávnenou osobou,

b) obsahový zámer registrovaného filmového projektu,

c) investičný zámer registrovaného filmového projektu obsahujúci predpokladanú výšku celkového

Strana 18 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 516/2008 Z. z.

rozpočtu a predpokladanú výšku oprávnených výdavkov,

d) časový plán realizácie registrovaného filmového projektu,

e) potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku podľa § 22d,

f) písomná dohoda podľa § 22b ods. 1 písm. b), ak je žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu právnická osoba podľa § 22b ods. 1 písm. b).

(3) Ak sa prílohy podľa odseku 2 predkladajú v inom ako štátnom jazyku, žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky.

(4) Po podaní žiadosti o registráciu filmového projektu skontroluje kancelária, či boli k žiadosti o registráciu filmového projektu priložené všetky prílohy podľa odseku 2. Kancelária zároveň skontroluje, či filmový projekt spĺňa kritériá podľa § 22a ods. 1 písm. a) a b).

(5) Ak k žiadosti o registráciu filmového projektu neboli priložené prílohy podľa odseku 2, fond písomne vyzve žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu na doplnenie žiadosti o registráciu filmového projektu v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia výzvy.

(6) Fond žiadosť o registráciu filmového projektu zamietne, ak

a) žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu v dodatočnej lehote podľa odseku 5 nedoplnil žiadosť o registráciu filmového projektu,

b) filmový projekt nespĺňa kritériá podľa § 22a ods. 1 písm. a) a b) alebo

c) z prílohy podľa odseku 2 písm. c) vyplýva, že v súvislosti s realizáciou filmového projektu budú uhradené oprávnené výdavky v sume nižšej ako suma podľa § 22a ods. 1 písm. c).

(7) Ak fond žiadosť o registráciu filmového projektu nezamietne podľa odseku 6, vydá žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu osvedčenie o registrácii filmového projektu, ktoré je platné tri roky odo dňa jeho vydania.

§ 22d Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o registráciu filmového projektu

Za spracovanie žiadosti o registráciu filmového projektu je žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu povinný zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok vo výške 1 000 eur.

§ 22e Žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu

(1) Žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorej vzor zverejní fond na svojom webovom sídle, je oprávnený predložiť žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorý

a) má platné osvedčenie o registrácii filmového projektu alebo

b) uzatvoril s právnickou osobou podľa § 22b ods. 1 písm. a), ktorá má platné osvedčenie o registrácii filmového projektu, písomnú dohodu podľa § 22b ods. 1 písm. b).

(2) Žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu je oprávnený predložiť žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu jednorazovo vo vzťahu ku všetkým uskutočneným oprávneným výdavkom alebo priebežne po skončení kalendárneho štvrťroka vo vzťahu k oprávneným výdavkom uskutočneným v období predchádzajúcom jej predloženiu. Ak žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu predkladá žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu priebežne, je oprávnený prvýkrát ju predložiť po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom došlo k prekročeniu sumy oprávnených výdavkov podľa § 22a ods. 1 písm. c).

516/2008 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 19

(3) Prílohou žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu je

a) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra,

b) písomná dohoda podľa § 22b ods. 1 písm. b), ak je žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu právnická osoba podľa § 22b ods. 1 písm. b),

c) správa audítora o overení vzniku, zaúčtovania a úhrady oprávnených výdavkov,

d) čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu o výške finančných prostriedkov z verejných prostriedkov, ktoré mu boli poskytnuté v súvislosti s realizáciou filmového projektu, ku ktorému mu fond vydal osvedčenie o registrácii,

e) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu podnikateľ alebo združenie podnikateľov,

f) doklad o zriadení platobného účtu27a) žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu v banke alebo pobočke zahraničnej banky,27b) na ktorý žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu žiada poukázať finančné prostriedky,

g) potvrdenie príslušného súdu, že žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu nie je v konkurze ani v likvidácii a že proti žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu nie je vedené exekučné konanie,

h) čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu, že má vysporiadané finančné vzťahy so subjektmi verejnej správy,

i) čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu, že v posledných troch kalendárnych rokoch vždy riadne predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov z fondu, ak mal takúto povinnosť.

(4) Ak sa prílohy podľa odseku 3 písm. a), b), d) až i) predkladajú v inom ako štátnom jazyku, žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu je povinný predložiť aj ich preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky. Príloha podľa odseku 3 písm. c) musí byť vyhotovená v štátnom jazyku.

(5) Do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu kancelária skontroluje, či žiadosť podal oprávnený žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu podľa § 22b a či je predložená žiadosť správne vyplnená a obsahuje prílohy podľa odseku 3. Kancelária zároveň preverí administratívnu zhodu a správnosť oprávnených výdavkov.

(6) Ak žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu nie je správne vyplnená alebo ak neobsahuje prílohy podľa odseku 3, fond do 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti písomne vyzve žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu na doplnenie žiadosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia výzvy.

(7) Na účely preverenia administratívnej zhody a správnosti oprávnených výdavkov je žiadateľ o podporou audiovizuálneho priemyslu povinný na základe písomnej žiadosti fondu a v lehote určenej v žiadosti, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia žiadosti, predložiť fondu kópie účtovných dokladov potvrdzujúcich vznik, zaúčtovanie a úhradu oprávnených výdavkov podľa § 22a ods. 3 písm. a) a kópie dokladov potvrdzujúcich odvedenie dane z odmien alebo miezd fyzických osôb podľa § 22a ods. 3 písm. b).

(8) Fond do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu alebo do 30 dní odo dňa doručenia dokladov podľa odseku 7, ak fond postupoval podľa odseku 7, žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu zamietne ak,

a) žiadosť podal neoprávnený žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu,

Strana 20 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 516/2008 Z. z.

b) žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu alebo právnická osoba podľa § 22b ods. 1 písm. a), ak žiadateľom je osoba podľa § 22b ods. 1 písm. b), nemá platné osvedčenie o registrácii filmového projektu,

c) žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu nedoplnil žiadosť ani v dodatočnej lehote podľa odseku 6,

d) žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu nepredložil kópie dokladov v lehote podľa odseku 7 alebo

e) po preverení administratívnej zhody a správnosti oprávnených výdavkov zistí, že výška oprávnených výdavkov je nižšia ako suma podľa § 22a ods. 1 písm. c).

(9) Ak fond žiadosť o podporu audiovizuálneho priemyslu nezamietne podľa odseku 8, vydá do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu alebo do 30 dní odo dňa doručenia dokladov podľa odseku 7, ak fond postupoval podľa odseku 7, žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu potvrdenie o celkovej výške oprávnených výdavkov, z ktorej mu fond v súlade s § 22a ods. 6 a v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu17) vypočíta výšku finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu (ďalej len „potvrdenie o oprávnených výdavkoch“).

(10) Fond bezodkladne po vydaní potvrdenia o oprávnených výdavkoch zašle žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu toto potvrdenie spolu s návrhom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu (ďalej len „zmluva o podpore audiovizuálneho priemyslu“). Potvrdenie o oprávnených výdavkoch môže byť súčasťou zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu.

§ 22f Zmluva o podpore audiovizuálneho priemyslu

(1) Zmluva o podpore audiovizuálneho priemyslu obsahuje záväzok

a) fondu poskytnúť žiadateľovi o podporu audiovizuálneho priemyslu finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu v lehote nie dlhšej ako 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu,

b) žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu

1. zabezpečiť, aby filmový projekt, na realizáciu ktorého mu boli poskytnuté finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu, po jeho uvedení na verejnosti spĺňal podmienky uvedené v § 22a ods. 1 písm. a) a b),

2. predložiť fondu kópie účtovných dokladov potvrdzujúcich vznik, zaúčtovanie a úhradu oprávnených výdavkov podľa § 22a ods. 3 na základe písomnej žiadosti fondu a v lehote určenej v žiadosti na účel kontroly oprávnených výdavkov.

(2) Ak žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu tento návrh neprijme, návrh zmluvy zaniká.

(3) Uzatvorením zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu sa žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu stáva prijímateľom finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu.

(4) Fond poskytuje finančné prostriedky podľa § 22a na základe písomnej zmluvy o podpore audiovizuálneho priemyslu prijímateľovi finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a je registrovaný u správcu dane.29a)

516/2008 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 21

§ 22g Spracúvanie osobných údajov

(1) Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov finančných prostriedkov je fond oprávnený spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom finančných prostriedkov, v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje a číslo platobného účtu.

(2) Fond je oprávnený na svojom webovom sídle zverejňovať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom finančných prostriedkov, z evidencie podľa odseku 1 v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu.

(3) Osobné údaje, ktoré fond získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;30) fond ich môže spracúvať len na účely podľa tohto zákona.

PIATA ČASŤ FINANCOVANIE A HOSPODÁRENIE FONDU

§ 23

(1) Príjmy fondu tvoria

a) príspevky do fondu podľa § 24 až 28a,

b) príspevky zo štátneho rozpočtu,

c) úroky z vkladov v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,

d) úroky z pôžičiek poskytnutých z prostriedkov fondu,

e) zmluvné sankcie za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov fondu,

f) administratívne poplatky vyberané podľa § 21 a 22d,

g) finančné dary, dobrovoľné príspevky,

h) finančné prostriedky Európskej únie,

i) príjmy z vykonávania činností podľa § 2 ods. 1 písm. p) a q),

j) vratky nepoužitých finančných prostriedkov alebo neoprávnene použitých finančných prostriedkov poskytnutých fondom podľa tohto zákona,

k) splátky istiny pôžičiek poskytnutých z finančných prostriedkov fondu,

l) iné príjmy.

(2) Finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. b) sa ich pripísaním na účet fondu považujú na účely podľa osobitného predpisu30a) za vyčerpané na určený účel.

(3) Finančné prostriedky fondu sa vedú na platobných účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

(4) Finančné prostriedky môže fond používať len na účely podľa tohto zákona. Fond je povinný pri používaní finančných prostriedkov zachovávať hospodárnosť a efektívnosť ich použitia. Finančné prostriedky ani ďalší majetok fondu sa nesmú použiť v prospech politickej strany alebo politického hnutia, ani v prospech kandidáta na volenú politickú funkciu.

(5) Fond zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov najmenej na tri rozpočtové roky. Príslušný kalendárny rok je rozpočtovým rokom fondu. Ak v príslušnom rozpočtovom roku fond nepoužije všetky finančné prostriedky, môže nevyčerpaný zostatok finančných prostriedkov použiť

Strana 22 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 516/2008 Z. z.

v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

(6) Fond je povinný použiť na podpornú činnosť podľa tohto zákona najmenej 95 % sumy príjmov

a) podľa odseku 1 písm. a), b), d), e) a g),

b) podľa odseku 1 písm. h) a l), ak odsek 7 písm. c) neustanovuje inak.

(7) Fond je oprávnený použiť na vlastnú prevádzku

a) najviac 5 % z celkovej sumy príjmov

1. podľa odseku 1 písm. a), b), d), e) a g),

2. podľa odseku 1 písm. h) a l), ak písmeno c) neustanovuje inak,

b) príjmy podľa odseku 1 písm. c), f) a i),

c) príjmy podľa odseku 1 písm. h) a l), ak sú účelovo viazané na inú ako podpornú činnosť.

(8) Fond je povinný použiť celú sumu svojich príjmov podľa odseku 1 písm. j) a k) na podpornú činnosť podľa tohto zákona.

(9) Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.31) Účtovná závierka a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou musia byť overené audítorom32) a po schválení radou musia byť zverejnené najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného roka. Účtovnú závierku a výročnú správu spolu so správou audítora ukladá fond v registri účtovných závierok32a) najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného roka.

(10) Výročná správa obsahuje

a) prehľad a vyhodnotenie plnenia činností fondu ustanovených týmto zákonom, najmä činností podľa § 2 ods. 1 písm. b) až g), p) a q),

b) prehľad poskytnutých finančných prostriedkov žiadateľom,

c) účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

d) stanovisko dozornej komisie k účtovnej závierke a k výsledku hospodárenia fondu,

e) ďalšie údaje určené radou.

(11) Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami fondu vykonávajú príslušné orgány podľa osobitných predpisov.33) Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami fondu ukladá a vymáha Úrad vládneho auditu.33a)

(12) Na nakladanie s majetkom fondu sa vzťahuje osobitný predpis,4) ak tento zákon v § 4 ods. 2 písm. i) a § 9 ods. 1 písm. b) a d) neustanovuje inak.

Pr í spevky do fondu

§ 24 Príspevok vysielateľa zriadeného zákonom

(1) Vysielateľ zriadený zákonom6) je povinný platiť príspevok do fondu.

(2) Základom pre výpočet príspevku podľa odseku 1 sú celkové príjmy vysielateľa zriadeného zákonom z reklamy a telenákupu vysielaných za odplatu v televíznom vysielaní za posledný kalendárny rok.

(3) Príspevok vysielateľa zriadeného zákonom je 5 % zo základu podľa odseku 2.

516/2008 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 23

§ 25 Príspevok televízneho vysielateľa oprávneného vysielať na základe licencie

(1) Televízny vysielateľ oprávnený vysielať na základe licencie udelenej podľa osobitných predpisov,34) podľa ktorej je podiel audiovizuálnych diel v rámci programovej služby v jeho televíznom vysielaní viac ako 15 % a poskytuje celoplošné alebo multiregionálne vysielanie,35) okrem vysielateľa programovej služby určenej výhradne na vlastnú propagáciu, je povinný platiť príspevok do fondu.

(2) Základom pre výpočet príspevku podľa odseku 1 sú celkové príjmy televízneho vysielateľa oprávneného vysielať na základe licencie z reklamy a telenákupu vysielaných za odplatu podľa osobitného predpisu36) za posledný kalendárny rok.

(3) Príspevok televízneho vysielateľa oprávneného vysielať na základe licencie je 2 % zo základu podľa odseku 2.

§ 26 Príspevok prevádzkovateľa audiovizuálneho technického zariadenia

(1) Prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia21) je povinný platiť príspevok do fondu.

(2) Príspevok prevádzkovateľa audiovizuálneho technického zariadenia je 1 % z ceny každej predanej vstupenky na audiovizuálne predstavenie za posledný kalendárny rok.

§ 27 Príspevok prevádzkovateľa retransmisie

(1) Prevádzkovateľ retransmisie37) je povinný platiť príspevok do fondu.

(2) Základom pre výpočet príspevku podľa odseku 1 sú celkové príjmy prevádzkovateľa retransmisie za poskytovanie retransmisie ako obsahovej služby koncovému užívateľovi za posledný kalendárny rok.

(3) Príspevok prevádzkovateľa retransmisie je 1 % zo základu podľa odseku 2.

§ 28 Príspevok distributéra audiovizuálnych diel

(1) Distributér audiovizuálnych diel20) je povinný platiť príspevok do fondu.

(2) Základom pre výpočet príspevku podľa odseku 1 sú celkové príjmy distributéra audiovizuálnych diel za distribúciu audiovizuálnych diel na území Slovenskej republiky za posledný kalendárny rok okrem príjmov za audiovizuálne predstavenie.

(3) Príspevok distributéra audiovizuálnych diel je 1 % zo základu podľa odseku 2.

§ 28a Príspevok poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

(1) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie37a) je povinný platiť príspevok do fondu.

(2) Základom pre výpočet príspevku podľa odseku 1 sú celkové príjmy poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie za poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na

Strana 24 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 516/2008 Z. z.

požiadanie za posledný kalendárny rok.

(3) Príspevok poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je 0,5 % zo základu podľa odseku 2.

§ 29 Príspevky zo štátneho rozpočtu

(1) Zo štátneho rozpočtu sa v rámci schválených limitov ministerstva na príslušné rozpočtové obdobie podľa zákona o štátnom rozpočte do fondu poskytuje

a) príspevok určený na podporu audiovizuálnej kultúry najmenej vo výške 6 000 000 eur,

b) príspevok určený na podporu audiovizuálneho priemyslu.

(2) Príspevok podľa odseku 1 písm. b) nesmie byť menší ako celková suma, ktorú fond oznámi podľa odseku 3 ministerstvu do 31. augusta predchádzajúceho kalendárneho roka.

(3) Fond každoročne do 31. augusta oznámi ministerstvu celkovú sumu finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorú vypočíta na základe predpokladaných súm oprávnených nákladov uvedených v žiadostiach o registráciu filmového projektu.

Spo ločné ustanoven ia k p la ten iu pr í spevkov

§ 30

(1) Osoby, ktoré platia príspevok do fondu podľa § 24 až 28a, sú povinné tento príspevok odviesť bezhotovostne každoročne najneskôr do 31. júla na účet fondu a predložiť fondu vyúčtovanie odvedeného príspevku, ktoré obsahuje najmä výšku základu pre výpočet príspevku za dané obdobie a výšku odvedeného príspevku.

(2) Osoby povinné platiť príspevok do fondu podľa § 24 až 28a sú na účely výkonu kontroly správnosti odvedených príspevkov povinné sprístupniť fondu na základe písomnej žiadosti údaje z účtovnej dokumentácie vedenej podľa osobitného predpisu,38) z ktorých vyplýva určenie základu pre výpočet príspevku a odvedenie príspevku, a to najneskôr do 10 dní od doručenia takejto žiadosti.

(3) Do základu pre výpočet príspevku podľa § 24 až 28a sa nezaratúva daň z pridanej hodnoty. Základ pre výpočet príspevku sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor. Príspevok podľa § 24 až 28a sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

§ 31

(1) Ak osoba, ktorá je povinná platiť príspevok do fondu podľa § 24 až 28a, v lehote podľa § 30 ods. 1 príspevok neodvedie alebo odvedie príspevok v nesprávne vypočítanej výške, fond má právo domáhať sa určenia sumy príspevku alebo zaplatenia dlžnej sumy príspevku na súde.

(2) Spolu s nárokom podľa odseku 1 sa fond môže domáhať aj zaplatenia úrokov z omeškania z nezaplatenej sumy vo výške o 10 % vyššie, než je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka sa použije počas celého tohto polroka.

516/2008 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 25

ŠIESTA ČASŤ ŠTATÚT OFICIÁLNEJ KOPRODUKCIE

§ 32

(1) Štatút oficiálnej koprodukcie prizná fond slovenskému audiovizuálnemu dielu, ktoré je

a) európskym filmovým dielom39) spĺňajúcim podmienky podľa Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii,

b) oficiálne koprodukovaným filmovým dielom40) spĺňajúcim podmienky podľa Dohovoru Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný) alebo

c) oficiálne koprodukovaným filmovým dielom spĺňajúcim podmienky podľa dvojstrannej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(2) Postup priznávania štatútu oficiálnej koprodukcie upraví vnútorný predpis fondu.

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 33

(1) Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,41) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Na doručovanie písomností podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.42)

(3) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety fond bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 5 ods. 2 písm. d) a § 10 ods. 2 písm. f) fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety ministerstvo kultúry, a v prípade údajov poskytnutých fyzickou osobou, ktorú za člena dozornej komisie volí rada, fond bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(5) Splnenie podmienok podľa § 19 ods. 3 písm. c) overuje podľa osobitného predpisu44) fond.

(6) Žiadosti podľa § 20 sa predkladajú fondu od 30. novembra 2009.

(7) Príspevky podľa § 24 až 28 zaplatia povinné subjekty prvýkrát do 31. júla 2010.

(8) Fond je v roku 2009 oprávnený použiť na vlastnú prevádzku všetky svoje príjmy.

(9) Minister do 31. marca 2009 vymenuje členov rady a do 15. apríla 2009 zvolá prvé zasadnutie rady.

(10) Rada na svojom prvom zasadnutí rozhodne o vypísaní výberového konania na funkciu riaditeľa.

Strana 26 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 516/2008 Z. z.

(11) Rada do 31. mája 2009 schváli štatút fondu.

(12) Rada do 31. augusta 2009 zvolí dvoch členov dozornej komisie a minister do 31. augusta 2009 vymenuje jedného člena dozornej komisie.

§ 34 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018

Žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry predložené fondu do 31. augusta 2018 vybaví fond podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2018.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z. sa mení takto:

1. V § 20 sa vypúšťa písmeno f). Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená f) až i).

2. V § 21 ods. 1 písm. b) sa slová „písmena g)“ nahrádzajú slovami „písmene f)“.

Čl. III

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2004 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z. a zákona č. 287/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 36 odsek 2 znie:

„(2) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe zákona nesmie spolu presiahnuť 0,5 % denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 2,5 % denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom. Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti, pri ktorej je vysielanie reklamy nevyhnutnou podmienkou pre nadobudnutie práv k televíznemu vysielaniu športovej alebo kultúrnej udalosti. Vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti podľa predchádzajúcej vety nesmie vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona spolu presiahnuť 15 % denného vysielacieho času.“.

2. Za § 76da sa vkladá § 76db, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 76db Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

(1) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe zákona v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 nesmie spolu presiahnuť 2,5 % denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 15 % denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom.

(2) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe zákona v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 nesmie spolu presiahnuť 1,5 % denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 10 % denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom.

(3) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe zákona v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 nesmie spolu presiahnuť 1 % denného

516/2008 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 27

vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 5 % denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem ustanovenia § 32, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Strana 28 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 516/2008 Z. z.

1) Čl. 37 až 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013). Čl. 4 až 14 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom národnom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138, 13. 5. 2014).

1a) Napríklad Európsky dohovor o filmovej koprodukcii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 106/2007 Z. z.), Dohovor Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 259/2017 Z. z.).

2) § 36 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).

3) § 34 zákona č. 343/2007 Z. z.

3a) § 9 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z.

5) § 37 zákona č. 343/2007 Z. z.

6) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

7) § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 10 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.

9) § 10 zákona č. 16/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z.

11) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

12) Napríklad zákon č. 176/2004 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z., zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

14) § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15) § 2 ods. 3 zákona č. 343/2007 Z. z.

16) § 657 až 658 Občianskeho zákonníka.

16a) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).

17) Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012). Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení zákona č. 57/2018 Z. z.

516/2008 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 29

18) § 37 až 41 zákona č. 343/2007 Z. z.

19) § 2 ods. 1 zákona č. 343/2007 Z. z.

20) § 2 ods. 17 zákona č. 343/2007 Z. z.

21) § 2 ods. 14 zákona č. 343/2007 Z. z.

22) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

23) § 70 až 75a Obchodného zákonníka.

24) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

24a) § 3 písm. u) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.

24b) § 3 písm. v) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.

25) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.

26) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.

27) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.

27a) § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

27b) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

28) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

29) § 11 zákona č. 343/2007 Z. z.

29a) § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

29aa) § 130 ods. 5 Zákonníka práce.

30) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).

30a) § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

31) § 9 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

32) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

32a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

33) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

33a) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z.

34) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z. z.

35) § 3 písm. m) a n) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Strana 30 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 516/2008 Z. z.

36) § 32 až 39 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

37) § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

37a) § 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

38) § 31 až 37 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

39) Čl. 3 písm. c) Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 106/2007 Z. z.).

40) Čl. 3 písm. c) Dohovoru Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 259/2017 Z. z.).

41) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

42) § 24 a 25 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

43) Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.

44) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

Strana 31 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 516/2008 Z. z.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 888 91 131, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.


Legislation Supersedes (4 text(s)) Supersedes (4 text(s)) Is amended by (2 text(s)) Is amended by (2 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. SK153