About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law on Amendments of the Law on Patents (Official Gazette Republic of Serbia No. 66/2019), Serbia

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2019 Dates Entry into force: September 26, 2019 Adopted: September 18, 2019 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Patents (Inventions) Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body, Plant Variety Protection Notes The Law on Amendments of the Law on Patents (Official Gazette Republic of Serbia No. 66/2019) entered into force on September 26, 2019, on the eighth day after the day of its publication in the Official Gazette of the Republic of Serbia (September 18, 2019), in accordance with Article 14 of this Law.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Serbian Закон о изменама и допунама закона о патентима („Службени гласник РС”, бр. 66/2019)        

Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3586

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о патентима

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о патентима, који је

донела Народна скупштина Републике Србије на седници Шеснаестог

ванредног заседања у Једанаестом сазиву, 17. септембра 2019. године.

ПР број 97

У Београду, 18. септембра 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о изменама и допунама Закона о патентима

Члан 1.

У Закону о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11, 113/17 – др. закон

и 95/18) у члану 7. став 2. брише се.

Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 2, 3. и 4.

У досадашњем ставу 6. који постаје став 5. речи: „става 5.” замењују се

речима: „става 4.”.

Члан 2.

У члану 43. став 3. мења се и гласи:

„Ако у току поступка за признање патента подносилац пријаве умре или

престане да постоји, надлежни орган решењем прекида поступак док правни

следбеници подносиоца пријаве не ступе у поступак.”.

Став 4. брише се.

Члан 3.

Назив члана и члан 57. мењају се и гласе:

„Појам проналаска из радног односа и појам запосленог

Члан 57.

Проналазак из радног односа је:

1) проналазак који запослени створи извршавајући послове који су утврђени

уговором о раду између запосленог и послодавца или који је створен у

складу са посебним актом послодавца којим су уређени послови

истраживања и развоја;

2) проналазак који је створен за време трајања уговора о раду или у

периоду од годину дана од дана престанка уговора, ако је тај проналазак

створен у вези са активностима послодавца или коришћењем

материјалнотехничких средстава, информација и других услова које је

обезбедио послодавац или је створен као последица професионалне обуке

коју је послодавац обезбедио запосленом.

Запослени је физичко лице које обавља рад за послодавца на основу

уговора о раду.”.

Члан 4.

У члану 58. став 1. речи: „тачка 1)” бришу се.

У ставу 2. речи: „зависно од ефеката економског искоришћавања

проналаска” бришу се.

Став 3. брише се.

Члан 5.

Назив члана и члан 59. бришу се.

Члан 6.

У члану 60 ст. 2. и 3. мењају се и гласе:

„У случају да не постоји акт из става 1. овог члана којим се одређује

накнада запосленом, накнада се одређује у сваком појединачном случају

узимајући у обзир:

1) економске и друге доприносе који произлазе из искоришћавања

проналаска од стране послодавца или трећих лица, уз пристанак

запосленог;

2) допринос послодавца у стварању проналаска, нарочито средства која су

стављена на располагање запосленом;

3) појединачни допринос сваког проналазача, у случају да је проналазак

створен од стране више запослених.

Надлежни суд, на захтев послодавца или запосленог, одлучује о висини и

начину плаћања накнаде у случају да не постоји сагласност између

послодавца и запосленог у вези са накнадом.”.

Члан 7.

У члану 61. после става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:

„Извештај из става 1. овог члана садржи:

1) име и презиме проналазача;

2) потпун и тачан опис проналаска, са посебним истицањем новог техничког

решења, као и нацрт ако је потребан за његово разумевање;

3) најбољи начин примене проналаска;

4) податке о послу или посебном радном задатку на коме је запослени радио

у тренутку настанка проналаска или о закљученом истраживачком уговору;

5) начин на који се дошло до проналаска (експерименти и сл.);

6) податке о средствима послодавца која је запослени користио у стварању

проналаска;

7) имена и стваралачки допринос сарадника, ако их је било.

Послодавац потврђује на копији извештаја из става 1. овог члана пријем

извештаја, уз навођење датума пријема.”.

Досадашњи став 2. постаје став 4, а досадашњи став 3. брише се.

Члан 8.

Назив члана 62. и члан 62. мењају се и гласе:

„Поступање послодавца

Члан 62.

У року од шест месеци од пријема уредног извештаја из члана 61. овог

закона, послодавац је дужан да запосленог писмено обавести да ли сматра

да проналазак припада групи проналазака из члана 57. овог закона.

Ако запослени пропусти да поднесе послодавцу извештај у смислу члана 61.

овог закона, рок из става 1. овог члана тече од дана сазнања послодавца за

проналазак.

Право на заштиту проналаска који створи запослени, а који не припада

категориjи проналазака из члана 57. овог закона припада запосленом.

Надлежни суд одлучује да ли проналазак припада категорији проналазака

из члана 57. овог закона у случају да не постоји сагласност између

послодавца и запосленог у вези са проналаском.”.

Члан 9.

Члан 63. мења се и гласи:

„Члан 63.

Ако је у питању проналазак из члана 57. овог закона, послодавац је дужан

да у обавештењу које је издао у складу са чланом 62. став 1. овог закона

обавести запосленог да ли ће поднети пријаву.

Ако послодавац обавести запосленог, у смислу става 1. овог члана, да ће

поднети пријаву, дужан је да пријаву поднесе у разумном року.

Ако послодавац не жели да поднесе пријаву, а оцени да проналазак не

обухвата неку од производних тајни, мора о томе, у року из члана 62. став

1. овог закона, писмено да обавести запосленог који има право да наведени

проналазак заштити на своје име, ако није другачије уговорено између

послодавца и запосленог.

У случају из ст. 2. и 3. овог члана послодавац и запослени су дужни да

обезбеде све неопходне изјаве и документа за подношење пријаве на

територији Републике Србије и/или у иностранству у складу са прописима

који уређују заштиту проналазака.

У случају из ст. 2. и 3. овог члана послодавац и запослени су дужни да се

узајамно обавештавају, писаним путем, о садржини свих поднесака и свим

радњама које су предузете у вези са заштитом проналаска на територији

Републике Србије и/или у иностранству.

Ако послодавац оцени да проналазак обухвата неку од производних тајни

послодавца и одлучи да из тих разлога не поднесе пријаву, дужан је да о

томе, у року из члана 62. став 1. овог закона, писмено обавести запосленог.

У случају из става 6. овог члана запослени нема право на заштиту

проналаска, али има право на накнаду од послодавца.

На утврђивање висине, начина и времена плаћања накнаде из става 7. овог

члана примењују се одредбе члана 60. овог закона.

На захтев послодавца, запослени ће обезбедити техничку помоћ за добијање

заштите и примену проналаска створеног у радном односу.”.

Члан 10.

Назив члана и члан 65. бришу се.

Члан 11.

Назив члана и члан 66. мењају се и гласе:

„Обавеза чувања пословне тајне

Члан 66.

Послодавац и проналазач дужни су да приликом комуникације са трећим

лицима у вези са проналаском који је створен у радном односу поступају у

складу са законом којим се уређује пословна тајна док пријава патента или

признат мали патент не буду објављени или проналазак не постане на други

начин доступан јавности.

Ако послодавац истакне оправдан интерес да проналазак не постане

доступан јавности, обавеза запосленог да чува пословну тајну траје и по

престанку радног односа код тог послодавца.”.

Члан 12.

У члану 112а после речи: „у поступку” додају се речи: „формалног и”.

Члан 13.

У члану 149. после става 10. додаје се став 11. који гласи:

„Ако Eвропски завод за патенте огласи у целини ништавим европски патент

уписан у Регистар патената, надлежни орган по службеној дужности доноси

решење о поништају решења о упису европског патента у Регистар

патената.”.

Члан 14.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном

гласнику Републике Србије”.


Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. RS074