About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Regulation (2018:1100) Amending the Copyright Regulation (1993:1212), Sweden

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2018 Dates Entry into force: October 11, 2018 Adopted: June 14, 2018 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Swedish Förordning (2018:1100) om ändring I upphovsrättsförordningen (1993:1212)        

1

Svensk författningssamling

Förordning om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212) Utfärdad den 14 juni 2018

Regeringen föreskriver1 i fråga om upphovsrättsförordningen (1993:1212) dels att 4 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 §2 När bibliotek och organisationer framställer eller överför exemplar av verk enligt 17 e § andra stycket upphovsrättslagen ska

1. upphovsmannen underrättas, om det kan ske utan besvär, 2. exemplaren förses med uppgift om verkets titel, om framställningsåret

och om vem som är framställare samt med de uppgifter som krävs enligt 11 § upphovsrättslagen, och

3. framställaren upprätta ett register över de exemplar som framställs. Första stycket gäller även behöriga organ när dessa framställer exemplar

av verk genom ljudupptagning eller överför exemplar av verk med stöd av 17 a § upphovsrättslagen.

Om exemplar överförs eller sprids till personer med funktionsnedsättning på ett sådant sätt att dessa personer får behålla ett exemplar av verket, ska det behöriga organet, biblioteket eller organisationen underrätta upphovs- mannen även om det. Detta gäller endast om det kan ske utan besvär.

4 a § När ett behörigt organ som är etablerat i Sverige framställer, överför eller sprider exemplar med stöd av 17 a § upphovsrättslagen till personer med syn- eller annan läsnedsättning i en annan stat inom Europeiska ekono- miska samarbetsområdet (EES) eller till organ i en annan stat inom EES som i den staten är behöriga organ ska det upprätta och följa rutiner för att säkerställa att det

1. överför och sprider exemplar endast till personer med syn- eller annan läsnedsättning eller behöriga organ,

2. vidtar lämpliga åtgärder för att motverka otillåten användning av exem- plaren,

3. visar aktsamhet vid, och dokumenterar, sin hantering av verk och exemplar i tillgängligt format, och

4. offentliggör och uppdaterar information om hur det uppfyller skyldig- heterna i 1–3.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1564 av den 13 september 2017 om viss tillåten användning av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, i den ursprungliga lydelsen. 2 Senaste lydelse 2017:326.

SFS 2018:1100 Publicerad den 21 juni 2018

2

SFS 2018:1100Det behöriga organet ska på begäran av ett annat behörigt organ, en rättig- hetshavare eller en person med syn- eller annan läsnedsättning på ett sätt som är tillgängligt lämna

1. en förteckning över vilka verk det har exemplar av i tillgängligt format och de tillgängliga formaten, och

2. namn och kontaktuppgifter till organ som är etablerade i en annan stat inom EES med vilka det utbytt exemplar i tillgängligt format.

Denna paragraf gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen.

Om det behöriga organet vill att dess kontaktuppgifter ska göras tillgäng- liga kan det lämna uppgifterna till Myndigheten för tillgängliga medier. Myndigheten ska vidarebefordra uppgifterna till Europeiska kommissionen.

Denna förordning träder i kraft den 11 oktober 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON Mikael Hjort (Justitiedepartementet)


Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s)) Implements (2 text(s)) Implements (2 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. SE200