About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

The Consolidate Act on Chemical Products (Consolidate Act No. 115 of January 26, 2017), Denmark

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2017 Dates Entry into force: October 1, 1980 Adopted: February 20, 1980 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Other

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Danish Bekendtgørelse af lov om kemikalier (LBK nr 115 af 26/01/2017)        

LBK nr 115 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2019

Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin.,

Miljøstyrelsen, j.nr.029-00605

Senere ændringer til forskriften Ingen

Bekendtgørelse af lov om kemikalier1)2)

Herved bekendtgøres lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, med den æn‐ dring, der følger af § 2 i lov nr. 1730 af 27. december 2016.

Kapitel 1 Formål og område

§ 1. Denne lov har til formål at forebygge sundhedsfare, unødvendig miljøbelastning og miljøskade i forbindelse med fremstilling, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af stoffer og blandinger.

Stk. 2. Ved administration af loven kan der lægges vægt på mulighederne for at fremme renere teknolo‐ gi og for at begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse.

§ 2. Loven skal sikre, at der tilvejebringes fornødne oplysninger om stoffer og blandinger, der sælges her i landet, og sikre, at der kan foretages regulering af salg og anvendelse af de stoffer og blandinger, som er eller på grundlag af foreliggende undersøgelser eller erfaringer formodes at være farlige for sund‐ heden eller skadelige for miljøet.

Stk. 2. Ved bedømmelsen af arten og omfanget af de foranstaltninger, der træffes i medfør af denne lov for at forebygge miljøskader, skal der på den ene side lægges vægt på den skade på miljøet, som stoffet eller blandingen kan medføre, og på den anden side de tekniske og økonomiske konsekvenser, herunder de omkostninger, sådanne foranstaltninger medfører såvel for samfundet som helhed som for de berørte producenter, importører og brugere.

§ 3. Ved stof forstås et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, indeholden‐ de sådanne tilsætningsstoffer, som er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og sådanne urenheder, som følger af fremstillingsprocessen, bortset fra opløsningsmidler, der kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning.

Stk. 2. Ved blanding forstås en blanding eller opløsning, der er sammensat af to eller flere stoffer. Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvad der forstås ved stoffer og blandinger.

§ 4. Lovens regler om salg gælder også udbud til salg, opbevaring i salgsøjemed, tilbud og enhver over‐ givelse til andre mod eller uden vederlag.

Stk. 2. Lovens regler om fremstilling gælder også opblanding, fortynding, imprægnering, omhældning og pakning.

§ 4 a. Miljøministeren kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om adgangen til at besidde stoffer og blandinger og varer, som er reguleret i medfør af kapitel 6, eller som ikke er godkendt til anvendelse i Danmark, jf. kapitel 7.

§ 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om eller bestemme, at stoffer og blandinger, som indeholder eller består af mikroorganismer og vira, helt eller delvist skal være omfattet af lovens bestemmelser.

1

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om eller bestemme, at organismer, der anvendes i stedet for stoffer og blandinger eller tjener til formål inden for lovens område, helt eller delvist skal være omfattet af lovens bestemmelser.

§ 6. Ministeren kan bestemme, at nærmere angivne stoffer og blandinger delvist skal være undtaget fra lovens bestemmelser, ligesom ministeren i særlige tilfælde kan tillade, at loven fraviges.

§ 7. De bestemmelser, der efter anden lovgivning, herunder EU-forordninger, gælder for stoffer og blandinger og for varer, der indeholder eller afgiver stoffer eller blandinger, berøres ikke af denne lov, som kun finder anvendelse på disse stoffer, blandinger eller varer i det omfang, hvor anden lovgivning ikke indeholder bestemmelser herom.

§ 7 a. Ministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af EU-forordnin‐ ger vedrørende de af denne lov omfattede stoffer, blandinger og varer, herunder om, hvilke myndigheder der skal administrere forordningerne.

§ 7 b. Miljøministeren kan fastsætte regler til opfyldelse af EU-retlige forpligtelser om salg eller import af stoffer, der er beregnet til at indgå i blandinger, der skal godkendes efter kapitel 7.

§ 8. Loven gælder ikke for stoffer og blandinger, der eksporteres, medmindre ministeren bestemmer an‐ det. Det samme gælder for varer, der indeholder eller afgiver stoffer eller blandinger.

Stk. 2. Loven gælder ikke for stoffer og blandinger, der er fremstillet i udlandet, og som kun føres gen‐ nem landet som transitgods. Det samme gælder for varer, der indeholder eller afgiver stoffer eller blandin‐ ger.

§ 9. Inden miljøministeren fastsætter regler i medfør af loven, forhandler ministeren med de nærmest interesserede landsomfattende erhvervs- og forbrugerorganisationer, herunder arbejdsmarkedets parter, de kommunale organisationer samt beskæftigelsesministeren og andre berørte statslige myndigheder.

Kapitel 2 Almindelige bestemmelser

§ 10. Enhver producent eller importør af et stof eller en blanding skal, ud over de oplysninger der er nævnt i § 38 f, skaffe sig de oplysninger om sammensætning, egenskaber og virkninger, som er nødvendi‐ ge for at vurdere, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at forebygge sundheds- og miljøskader, som kan hidrøre fra stoffet eller blandingen. Producenten eller importøren skal sørge for, at forhandlere og brugere i fornødent omfang får kendskab til stoffets eller blandingens egenskaber og virkninger og til eventuelle sikkerhedsforanstaltninger.

Stk. 2. Enhver forhandler eller bruger af et stof eller en blanding skal følge de anvisninger, der måtte være givet for forsvarlig omgang med eller anvendelse af stoffet eller blandingen.

Stk. 3. Et stof eller en blanding må ikke sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede bru‐ gerne med hensyn til stoffets eller blandingens anvendelse eller med hensyn til den risiko, der kan være forbundet med stoffet eller blandingen.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om det i stk. 3 nævnte forbud mod vildledende markedsføring, herunder om at bestemte udsagn eller angivelser anses for vildledende, og at bestemte op‐ lysninger skal gives i forbindelse med markedsføring af et stof eller en blanding. Ministeren kan endvide‐ re fastsætte regler om, at varer, der er omfattet af denne lov, skal være omfattet af det i stk. 3 nævnte forbud.

Stk. 5. Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, i hvilket omfang der ved salg og import af stoffer og blandinger kan henvises til, at stoffet eller blandingen ikke har været gjort til genstand for for‐ søg med dyr for at opfylde kravene i loven, i regler fastsat i medfør af loven eller i EU-forordninger.

2

§ 10 a. Miljøministeren fastsætter, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser, regler om tjenesteyderes forpligtelse til at give oplysninger til tjenestemodtagere.

Kapitel 2 a (Ophævet)

Kapitel 3 Eksportanmeldelse

§§ 11–15. (Ophævet) § 15 a. Forud for eksport af stoffer og blandinger, der ikke er omfattet af reglerne om eksportanmeldel‐

se i forordningen om eksport og import af farlige kemikalier, jf. forordningens bilag I, og hvis anvendelse i medfør af denne lov eller regler udstedt med hjemmel heri er forbudt eller underkastet strenge restriktio‐ ner i én eller flere kategorier eller i én eller flere underkategorier heraf, skal eksportøren indgive en eks‐ portanmeldelse, jf. stk. 5.

Stk. 2. Et forbud, jf. stk. 1, foreligger, hvis det pågældende stof eller den pågældende blanding er for‐ budt til alle anvendelsesformål i én eller flere kategorier eller i én eller flere underkategorier heraf.

Stk. 3. En streng restriktion, jf. stk. 1, foreligger, hvis det pågældende stof eller den pågældende blan‐ ding er forbudt til alle anvendelsesformål i én eller flere kategorier eller i én eller flere underkategorier heraf med undtagelse af visse særlige anvendelsesformål.

Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte kategorier og underkategorier er følgende: 1) Kategorien »bekæmpelsesmidler« med underkategorierne

a) »plantebeskyttelsesmidler«, jf. § 33, og b) »biocidmidler«, jf. § 33.

2) Kategorien »andre stoffer og blandinger« med underkategorierne a) »stoffer og blandinger til privat anvendelse« og b) »stoffer og blandinger til erhvervsmæssig anvendelse«.

Stk. 5. Miljøministeren fastsætter, hvilke stoffer og blandinger der skal eksportanmeldes efter stk. 1. Denne opgørelse ajourføres mindst én gang årligt.

§ 15 b. Forud for eksport af andre varer end de i § 15 a, stk. 1, nævnte, som indeholder stoffer eller blandinger, der ikke er omfattet af reglerne om eksportanmeldelse i forordningen om eksport og import af farlige kemikalier, jf. forordningens bilag I, og hvis anvendelse i medfør af denne lov eller regler udstedt med hjemmel heri er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i én eller flere kategorier, jf. § 15 a, stk. 2-4, skal eksportøren indgive en eksportanmeldelse, jf. stk. 2.

Stk. 2. Miljøministeren fastsætter, hvilke stoffer og blandinger der skal eksportanmeldes efter stk. 1. Denne opgørelse ajourføres mindst én gang årligt.

§ 15 c. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om eksportanmeldelse efter § 15 a og § 15 b, her‐ under regler om tidspunktet for indleveringen, hvilke oplysninger der skal indleveres, i hvilken form de skal indleveres, og hvilke myndigheder de skal indleveres til samt om bortfald af pligten til at anmelde i særlige situationer. Endvidere fastsætter ministeren regler om de oplysninger, der skal følge de stoffer, blandinger og varer, som eksporteres. Ministeren fastsætter tillige regler om årlige indberetninger om eks‐ porterede mængder af stoffer og blandinger samt om oplysninger om importører og om hvilke myndighe‐ der, der modtager disse indberetninger. Ministeren fastsætter derudover regler om videresendelse af op‐ lysninger om eksporten til importlandet og om videresendelse af importlandets oplysninger til eksportø‐ ren.

§§ 16-18. (Ophævet)

3

Kapitel 4 Klassificering, emballering, mærkning og opbevaring af stoffer og blandinger m.v.

§ 19. Enhver producent eller importør af et stof eller en blanding skal forud for salg eller import heraf skaffe sig sådanne oplysninger om stoffets eller blandingens egenskaber og virkninger, at han kan klassi‐ ficere, emballere og mærke det efter regler i denne lov og efter regler fastsat i henhold til loven.

§ 20. Miljøministeren fastsætter regler om, på hvilket grundlag et stof eller en blanding skal klassifice‐ res som farligt.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om klassificering af farlige stoffer og blandinger i fareklasser.

§ 21. Miljøministeren kan udarbejde en liste over stoffer, der er klassificeret som farlige, med angivelse af klassificeringen og krav vedrørende emballering, mærkning og anvendelse, der gælder for hvert stof på listen og for blandinger, hvori stoffet indgår.

§ 22. Et stof eller en blanding, der er klassificeret som farligt, må kun sælges i en stærk, hel og forsvar‐ lig tillukket emballage, der er forsynet med særlig mærkning på dansk, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om emballering af de i stk. 1 nævnte stoffer og blandinger, herunder om undtagelse fra kravene i stk. 1, om udformning af emballage og om, at bestemte emballagematerialer og -typer skal anvendes, og at sådan emballage ikke må anvendes til andre varer. Mi‐ nisteren kan endvidere fastsætte regler om emballering af andre stoffer og blandinger end de i stk. 1 nævnte, såfremt deres egenskaber gør særlige krav til emballagen påkrævet.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om mærkning af de i stk. 1 nævnte stoffer og blan‐ dinger, herunder om undtagelser fra mærkningspligten, og om mærkning af andre stoffer og blandinger end de i stk. 1 nævnte. Der kan herunder stilles krav til etikettens udformning og indhold og om, hvilke andre sprog der i særlige tilfælde kan anvendes ved mærkningen. Ministeren kan endvidere fastsætte reg‐ ler om, at emballagen skal være forsynet med følbar advarselsmærkning og om udformningen heraf.

Stk. 4. Miljøministeren kan i øvrigt fastsætte regler om mærkning af andre varer end de i stk. 1 og 3 nævnte, når varen indeholder eller afgiver et stof eller en blanding, hvis egenskaber gør en sådan mærk‐ ning påkrævet.

§ 22 a. Ministeren kan fastsætte regler om, at et stof eller en blanding ved salg skal være ledsaget af et oplysningsblad med indholdsdeklarationer, risikoangivelser, sikkerhedsforskrifter og lignende.

§ 22 b. Miljøministeren fastsætter regler om, at forhandlere og producenter skal stille visse oplysninger til rådighed i forbindelse med salg af bekæmpelsesmidler til ikke-erhvervsmæssige brugere.

§ 22 c. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at en producent eller importør af et stof eller en blan‐ ding har pligt til på anmodning at videregive bestemte oplysninger om stoffet eller blandingen til en an‐ den, som agter at anvende stoffet eller blandingen, og for hvem oplysningerne er nødvendige til opfyldel‐ se af krav fastsat i denne lov eller regler i henhold til denne lov eller i EU-forordninger om de stoffer, blandinger eller varer, der er omfattet af loven.

§ 23. Ministeren kan fastsætte regler om opbevaring af stoffer og blandinger, der skal klassificeres som farlige, af stoffer og blandinger, som er omfattet af regler udstedt i medfør af § 35, af biocidmidler, som skal godkendes efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, og af plantebeskyttelsesmidler, som skal godkendes efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF. Ministeren kan herunder fastsætte regler om opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg til forbrugere.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om yderligere foranstaltninger ved opbevaring af meget gif‐ tige og giftige stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger, der er klassificerede som akut toksiske i

4

kategori 1, 2 eller 3 eller som specifikt målorgantoksiske efter en enkelt eksponering (STOT SE1), herun‐ der om vandelsvurdering af personer, der har et særligt ansvar for opbevaring eller håndtering af de nævn‐ te stoffer og blandinger.

Kapitel 5 Salg af giftige stoffer og blandinger m.v.

§ 24. Meget giftige og giftige stoffer og blandinger må kun sælges mod rekvisition. Dette gælder dog ikke salg til de i § 25, stk. 1, nævnte virksomheder, institutioner og personer.

Stk. 2. Rekvisitionen skal indeholde en nærmere angivelse af det formål, hvortil det pågældende stof eller den pågældende blanding ønskes anvendt. Rekvisitionen skal af politiet være forsynet med en påteg‐ ning om, at politiet tillader udlevering til det angivne formål.

Stk. 3. Meget giftige og giftige stoffer og blandinger må ikke sælges til personer under 18 år eller i øv‐ rigt overlades til personer, som må antages at ville forvolde skade på sig selv eller deres omgivelser.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte stoffer og blandinger kun må importeres af de i § 25, stk. 1, nævnte virksomheder, institutioner og personer. Ministeren kan herunder fastsætte be‐ stemmelser om vilkår for en sådan import.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler om rekvisitionernes form og indhold samt retningslinjer for poli‐ tiets påtegning af disse. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at rekvisition i visse tilfælde ikke kræves.

§ 25. Meget giftige og giftige stoffer og blandinger må uden rekvisition sælges til

1) a) sygehuse, b) videnskabelige og tekniske laboratorier

og institutioner, som drives af staten, re‐ gionerne eller kommunerne,

c) godkendte teknologiske serviceinstitutter, jf. lov om teknologi og innovation,

d) laboratorier og institutioner, der er akkre‐ diteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende ak‐ krediteringsorgan, som er medunderskri‐ ver af European co-operation for Accre‐ ditations multilaterale aftale om gensidig anerkendelse,

e) virksomheder, der i henhold til lægemid‐ delloven har Sundhedsstyrelsens tilladel‐ se til at fremstille og forhandle lægemid‐ ler, herunder apoteker,

f) højere uddannelsesinstitutioner, teknika, gymnasieskoler og studenterkurser, hf- kurser, lærerseminarier, tekniske skoler, handelsskoler og social- og sundhedssko‐ ler,

g) læger, tandlæger og dyrlæger, 2) virksomheder, som fremstiller meget gif‐

tige og giftige stoffer og blandinger, og andre virksomheder, som anvender så‐

5

danne stoffer og blandinger som råvarer eller hjælpemidler, når disse virksomhe‐ der har givet meddelelse herom til Ar‐ bejdstilsynet,

3) virksomheder, som sælger meget giftige og giftige stoffer og blandinger til videre forhandling eller til de i nr. 1 og nr. 2 nævnte virksomheder, institutioner og personer, og som har givet meddelelse herom til miljøministeren, og

4) andre forhandlere end de i nr. 3 nævnte, dog kun for så vidt angår de stoffer og blandinger, som er omfattet af en tilladel‐ se meddelt efter stk. 3.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1, nr. 3, omhandlede meddelelse til miljøministeren og efter forhandling med beskæftigelsesministeren om den i stk. 1, nr. 2, omhandlede meddelelse til Arbejdstilsynet, herunder om fornyet meddelelse og om meddelelsens indhold og form.

Stk. 3. Kun apotekere og de forhandlere, der på nærmere bestemte vilkår har fået tilladelse hertil af mi‐ nisteren, må sælge meget giftige og giftige stoffer og blandinger til andre virksomheder, institutioner og personer end de i stk. 1 nævnte.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at en tilladelse efter stk. 3 betinges af, at forhandleren betaler et gebyr til dækning af tilsynet med, at vilkårene for tilladelsen overholdes.

§ 26. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang virksomheder, institutioner og per‐ soner, der sælger meget giftige eller giftige stoffer og blandinger, skal føre, opbevare og forevise en for‐ tegnelse over modtagerne af disse stoffer og blandinger, samt i hvilket omfang de i § 24 nævnte rekvisiti‐ oner skal opbevares.

§ 27. Ministeren kan fastsætte yderligere regler end dem, der følger af §§ 24-26, for salg af stoffer og blandinger, som er omfattet af regler udstedt i medfør af § 35, for salg af biocidmidler, som skal godken‐ des efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggø‐ relse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, og for salg af plantebeskyttelsesmidler, som skal godkendes efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1197/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, 1) at visse nærmere angivne stoffer og blandinger, der falder ind under § 24, stk. 1, skal være undtaget

fra reglerne i §§ 24-26, og 2) at andre stoffer og blandinger end dem, der falder ind under § 24, stk. 1, skal være omfattet af regler‐

ne i §§ 24-26.

§§ 28-29. (Ophævet)

Kapitel 6 Begrænsning af forekomst og anvendelse af stoffer. Blandingers sammensætning og salg heraf

§ 30. Når det findes nødvendigt for at sikre, at stoffer eller blandinger ikke indebærer fare for sundhe‐ den eller medfører skade på miljøet, kan ministeren træffe bestemmelse eller fastsætte regler om begræns‐ ning i eller forbud mod salg, import og anvendelse af bestemte stoffer eller blandinger. Under samme be‐

6

tingelser kan ministeren træffe bestemmelse eller fastsætte regler om begrænsning i eller forbud mod salg, import eller anvendelse af stoffer eller blandinger med nærmere angivne egenskaber. Der kan herunder stilles krav til stoffernes renhed og til koncentrationen af de stoffer, der indgår i en blanding.

Stk. 2. Når det findes nødvendigt for at sikre, at andre varer end de i stk. 1 nævnte ikke indebærer fare for sundheden eller medfører skade på miljøet, kan ministeren træffe bestemmelse eller fastsætte regler om varens indhold eller afgivelse af et bestemt stof eller en bestemt blanding. Tilsvarende kan ministeren træffe bestemmelse eller fastsætte regler om en vares indhold eller afgivelse af stoffer eller blandinger med nærmere angivne egenskaber.

Stk. 3. Under samme betingelser, som nævnt i stk. 2, kan ministeren i øvrigt træffe bestemmelse eller fastsætte regler om, at en vare, der indeholder eller afgiver stoffer eller blandinger, ikke må sælges eller anvendes til nærmere bestemte formål.

§ 30 a. Ministeren kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om, at stoffer, blandinger eller varer, der er omfattet af bestemmelserne i § 30, ved salg skal være ledsaget af en brugsanvisning. Der kan her‐ under stilles krav til udformning og indhold af brugsanvisningen, ligesom der kan stilles krav om, at brugsanvisningen skal være godkendt af ministeren.

Stk. 2. Der kan i den i stk. 1 nævnte brugsanvisning fastsættes bindende regler om anvendelse, opbeva‐ ring og bortskaffelse af stoffet, blandingen eller varen.

§ 30 b. I forbindelse med salgs- eller anvendelsesbegrænsninger efter § 30 kan ministeren, når hensynet til at forebygge sundhedsfare eller miljøskade gør dette særlig begrundet, bestemme eller fastsætte regler om, at bestemte stoffer eller blandinger kun må sælges mod rekvisition til nærmere angivne erhvervsmæs‐ sige formål eller til en nærmere angiven kreds af erhvervsmæssige brugere.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om tilsynsmyndighedernes påtegning af de i stk. 1 nævnte rekvisitioner, om rekvisitionernes indhold og form samt om, i hvilket omfang sådanne rekvisitio‐ ner skal opbevares af sælger og efter anmodning udleveres til tilsynsmyndigheden.

§ 30 c. Når hensynet til miljøbeskyttelsen i øvrigt taler herfor, kan ministeren, uden at betingelserne efter § 30 er opfyldt, træffe bestemmelse eller fastsætte regler om begrænsning i eller forbud mod salg eller anvendelse af de i § 30 nævnte stoffer, blandinger eller varer.

Stk. 2. Salgs- eller anvendelsesbegrænsninger efter stk. 1 kan fastsættes, hvis de pågældende stoffer, blandinger eller varer kan erstattes af stoffer, blandinger, varer eller metoder med samme anvendelsesom‐ råder, som i væsentlig grad begrænser forureningen i forbindelse med fremstillingen, brugen eller bort‐ skaffelsen af de pågældende stoffer, blandinger eller varer, eller som i øvrigt i væsentlig grad forbedrer mulighederne for anvendelse af renere teknologi.

Stk. 3. Det er endvidere en betingelse for fastsættelse af salgs- eller anvendelsesbegrænsninger efter stk. 1, at den i stk. 2 nævnte erstatning af stoffer, blandinger eller varer kan ske uden væsentlige samlede mer‐ omkostninger for virksomhederne og forbrugerne.

§ 30 d. Der kan ydes tilskud til forsknings- og udredningsprojekter til undersøgelse af de sundheds- og miljømæssige virkninger af stoffer og blandinger eller varer, der indeholder eller afgiver stoffer eller blan‐ dinger.

Stk. 2. Til fremme af de i § 30 c nævnte hensyn kan der ydes tilskud til forsknings-, udrednings- og udviklingsprojekter vedrørende alternative stoffer, blandinger, varer og metoder.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af de i stk. 1 og 2 nævnte tilskud.

§ 30 e. Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, at stoffer og blandinger, der har været gjort til genstand for forsøg med dyr for at opfylde kravene i loven, i regler fastsat i medfør af loven eller i EU- forordninger om forhold omfattet af denne lov, ikke må sælges eller importeres.

§ 31. For at sikre, at en blanding ikke indebærer fare for sundheden eller medfører skade på miljøet, kan ministeren træffe bestemmelse eller fastsætte regler om sammensætningen af blandingen. Der kan herun‐

7

der stilles krav til, i hvilket omfang og på hvilken måde bestemte stoffer eller stoffer med nærmere angiv‐ ne egenskaber må forekomme i blandingen. Under samme betingelser kan der stilles krav til, i hvilket omfang urenheder må forekomme i blandingen.

Stk. 2. Ministeren kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om blandingens mikrobiologiske ren‐ hed.

§ 32. Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter der til særlige formål eller i bestemte blandinger kun må anvendes stoffer, der er tilladt til sådanne formål eller i sådanne blandinger. Der kan stilles krav til de tilladte stoffers renhed og koncentration.

Stk. 2. Ministeren kan udfærdige fortegnelse over de tilladte stoffer og deres anvendelse.

§ 32 a. Ministeren kan i forbindelse med et forbud mod salg eller anvendelse efter § 30 eller regler udstedt i medfør af § 35 påbyde en producent eller importør for egen regning at tilbagekalde stoffet, blan‐ dingen eller varen fra forhandlere eller brugere, når det findes nødvendigt for at sikre, at stoffet, blandin‐ gen eller varen ikke medfører alvorlig fare for sundheden eller alvorlig skade på miljøet.

Stk. 2. Forhandlere og brugere af et stof, en blanding eller en vare, som tilbagekaldes efter stk. 1, har pligt til at aflevere stoffet, blandingen eller varen til producenten eller importøren efter dennes anvisning.

§ 32 b. Ministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr til dækning af udgifterne ved administra‐ tion, tilsyn og kontrol i forbindelse med regler fastsat efter dette kapitel.

Salg af blandinger

§ 32 c. Ministeren kan fastsætte regler om, at virksomheder, der forhandler brændstof til motorkøretø‐ jer, i et nærmere bestemt omfang skal udbyde en bestemt brændstofkvalitet til salg.

Kapitel 7 Godkendelse af bekæmpelsesmidler

§ 33. Ved bekæmpelsesmidler forstås 1) plantebeskyttelsesmidler omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af

21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF,

2) biocidmidler omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter og

3) biocidmidler omfattet af regler udstedt i medfør af § 35.

§ 33 a - 33 b. (Ophævet) § 34. Miljøministeren godkender

1) plantebeskyttelsesmidler efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF og

2) biocidmidler omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter efter reglerne i denne forordning.

§ 35. Miljøministeren kan fastsætte regler om godkendelse af biocidmidler eller grupper heraf, der ikke er omfattet af § 34, herunder om: 1) Krav til ansøgninger, herunder krav om dokumentation for et biocidmiddels sammensætning, anven‐

delse, fysiske og kemiske egenskaber og virkninger på miljø, menneskers og dyrs sundhed samt dets effektivitet.

2) Databeskyttelse og dataudveksling.

8

3) Kriterier for godkendelse. 4) Vilkår for godkendelse. 5) Ændring, forlængelse, tilbagekaldelse og ophør af godkendelser.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, hvordan der må reklameres for et godkendt biocidmid‐ del.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at bekendtgørelse af forskrifter for anvendelse og opbe‐ varing af det godkendte biocidmiddel kan ske ved gengivelse heraf på emballagen.

Stk. 4. Miljøministeren kan for biocidmidler eller grupper heraf, som er omfattet af regler udstedt i med‐ før af stk. 1, fastsætte regler om produktion, import, salg, anvendelse og besiddelse af biocidmidler eller grupper heraf.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at visse stoffer, blandinger og andre varer er omfattet af tilsvarende regler som biocidmidler, herunder at de skal godkendes, jf. stk. 1-4.

Stk. 6. Hvis der indføres krav om godkendelse for grupper af biocidmidler eller andre grupper af stoffer, blandinger og andre varer, som hidtil har kunnet importeres, sælges og anvendes uden godkendelse, kan miljøministeren fastsætte regler om, at producenter og importører skal ansøge om godkendelse inden en fastsat frist.

§§ 35 a - 35 f. (Ophævet)

Afgift og gebyr

§ 36. Den, der har en godkendelse efter følgende regler, betaler en afgift på 500 kr. pr. kalenderår: 1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring

af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF. 2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse

på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter. 3) Regler udstedt i medfør af § 35, stk. 1.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling af afgiften og om afgiftspligtige virk‐ somheders oplysningspligt om salg af godkendelsespligtige bekæmpelsesmidler. Der betales et gebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser om betaling af afgiften.

Stk. 3. Der afsættes på de årlige bevillingslove en bevilling, der sammen med afgiften efter stk. 1 anven‐ des til delvis dækning af udgifterne til 1) den godkendende myndigheds virksomhed, 2) tilsyn og kontrol med bekæmpelsesmidler og med deres anvendelse, 3) forskning i bekæmpelsesmidlers indvirkning på sundhed eller miljø, 4) uddannelse af brugere af bekæmpelsesmidler og oplysning om midlernes anvendelse og indvirkning

på sundhed og miljø, herunder muligheden for at begrænse belastningen af sundhed og miljø, og 5) forskning og udvikling med henblik på at nedbringe den samlede belastning af sundhed og miljø fra

anvendelsen af disse midler. Stk. 4. Udbetalte beløb samt renter heraf, jf. rentelovens regler, kan kræves tilbagebetalt, såfremt der

ved en fejl eller som følge af afgivelse af urigtige oplysninger m.v. er udbetalt et for stort beløb. Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om administration af de indkomne beløb, herunder om regn‐

skaber, revision, tilsyn og kontrol.

§ 37. Miljøministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med godkendelsesordningerne for bekæmpelsesmidler, herunder virksomhed, som følger af EU-retlige forpligtelser. Ministeren kan desuden fastsætte regler om forrentning.

§ 37 a. (Ophævet)

9

Andre bestemmelser

§ 38. (Ophævet) § 38 a. Miljøministeren kan med henblik på at nedsætte den samlede belastning af bekæmpelsesmidler,

herunder belastningen af sundhed, miljø og natur, fastsætte regler om begrænsning i eller forbud mod an‐ vendelse af bekæmpelsesmidler på bestemte arealer, dog ikke arealer til jordbrugsmæssige formål.

§ 38 b. Miljøministeren kan fastsætte regler om autorisation som betingelse for at forhandle, erhvervs‐ mæssigt anvende eller rådgive om anvendelse af bekæmpelsesmidler, og om, at forhandlere skal have an‐ satte, der er autoriserede.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om autorisationsordningen, herunder 1) om, at autorisation forudsætter bevis for at have modtaget undervisning i eller på anden vis at have

fyldestgørende viden om miljø- og sundhedsmæssigt forsvarlig anvendelse af bekæmpelsesmidler, 2) om kravene til undervisningens indhold m.v., om opnåelse og fornyelse af beviset og om generhver‐

velse af autorisation efter frakendelse, 3) om, at uddannelsesinstitutioner m.v., som udsteder beviser, straks efter udstedelsen skal foretage digi‐

tal indberetning til miljøministeren om personer, der har opnået bevis, og 4) om, at en autorisation kan nægtes, hvis den pågældende er straffet efter § 59, stk. 2, eller efter be‐

stemmelser udstedt i medfør af § 59, stk. 4, 2. pkt., for overtrædelse af regler om plantebeskyttelses‐ midler eller efter bestemmelser udstedt i medfør af § 110, stk. 3, 2. pkt., i lov om miljøbeskyttelse for overtrædelse af regler om sprøjteudstyr og indretning af vaskepladser m.v. til plantebeskyttelsesmid‐ ler.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at salg af bekæmpelsesmidler, der er godkendt til pro‐ fessionel brug, kun må ske til personer, der er autoriserede efter regler udstedt i medfør af stk. 2.

Stk. 4. Der kan opkræves betaling til dækning af kursusudgifterne ved undervisningen, i det omfang ud‐ gifterne ikke dækkes af forskellige tilskudsordninger til undervisning.

Stk. 5. Miljøministeren fører et offentligt tilgængeligt elektronisk register over autoriserede. Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte regler om betaling af et gebyr til dækning af udgifterne til etable‐

ring af autorisationsordningen. Stk. 7. Uddannelsesinstitutioner, som tilbyder undervisning og udstedelse af beviser i overensstemmelse

med regler udstedt i medfør af stk. 2, skal tillige give andre, der ikke er underlagt krav om autorisation, adgang hertil.

§ 38 c. Den, der ved dom straffes for overtrædelse af regler om plantebeskyttelsesmidler efter § 59, stk. 2, eller efter bestemmelser udstedt i medfør af § 59, stk. 4, 2. pkt., eller for overtrædelse af regler om sprøjteudstyr og indretning af vaskepladser m.v. til plantebeskyttelsesmidler efter bestemmelser udstedt i medfør af § 110, stk. 3, 2. pkt., i lov om miljøbeskyttelse, kan ved dommen frakendes en autorisation, der er meddelt efter regler udstedt i medfør af § 38 b, for et nærmere tidsrum fra 1 til 5 år.

Stk. 2. I sager som nævnt i stk. 1 kan retten ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve den virksomhed, som kræver autorisation. Det kan i kendelsen bestemmes, at kære ikke har opsættende virkning. Afsiges der med hensyn til frakendelse af autorisation en frifindende dom i sagen, bortfalder forbuddet, selv om dommen ankes.

Stk. 3. Har en autorisation efter stk. 1 været frakendt, er opnåelse af autorisation efter frakendelsestidens udløb betinget af, at vedkommende på ny opnår autorisation efter regler udstedt i medfør af § 38 b, stk. 1 og 2.

§ 38 d. Udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer kræver tilladelse. Miljøministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 38 e. Ministeren kan fastsætte regler om, at den ansvarlige for en ejendom, hvorpå der erhvervsmæs‐ sigt anvendes bekæmpelsesmidler, skal føre journal over brugen af disse midler.

10

Stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal indgå i den i stk. 1 nævnte journal.

Kapitel 8 Egenkontrol, oplysnings- og undersøgelsespligt

§ 38 f. Enhver producent eller importør af et stof, en blanding eller en anden vare skal være i besiddelse af dokumentation for, at stoffet, blandingen eller varen opfylder de krav, der er fastsat i denne lov, i regler fastsat i medfør heraf og i EU-forordninger om de stoffer, blandinger og varer, der er omfattet af loven. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til dokumentationen.

Stk. 2. Enhver producent, der sælger et stof eller en blanding, og enhver importør af et stof eller en blan‐ ding skal være i besiddelse af følgende oplysninger om stoffet eller blandingen: 1) Handelsnavn eller -navne, 2) kemisk navn, 3) mængden, som sælges eller importeres, og 4) for blandinger kemisk navn på indholdsstofferne og vægtprocent for de indholdsstoffer, der er klassi‐

ficeret som farlige eller på anden måde er reguleret. Stk. 3. Hvis det viser sig umuligt for en importør at skaffe oplysninger, der er nævnt i stk. 2, er det til‐

strækkeligt, hvis oplysningerne er indsendt til det fælles register for Beskæftigelsesministeriet og Miljø‐ ministeriet for stoffer, materialer og produkter (Produktregistret) og importøren har fået en bekræftelse herpå fra Produktregistret, jf. dog stk. 1, § 10, stk. 1, og § 19.

Stk. 4. Oplysninger som nævnt i stk. 1-3 skal efter anmodning udleveres til miljøministeren eller til‐ synsmyndighederne.

§ 39. Ud over de i § 38 f nævnte oplysninger m.v. skal enhver producent, importør, forhandler eller erhvervsmæssig bruger af et stof eller en blanding efter anmodning fra ministeren eller tilsynsmyndighe‐ derne, jf. § 47, give de oplysninger om stoffet eller blandingen, herunder om økonomiske og regnskabs‐ mæssige forhold, som har betydning for myndighedernes administration eller kontrol af loven, af regler fastsat i medfør af loven og af EU-forordninger vedrørende de af loven omfattede stoffer og blandinger. Det samme gælder for producenter, importører, forhandlere og erhvervsmæssige brugere af varer, der er omfattet af loven eller af forordninger som nævnt i 1. pkt.

§ 39 a. § 38 f, stk. 4, § 48, stk. 4, og § 39 finder også anvendelse i tilfælde, hvor en udenlandsk myndig‐ hed anmoder ministeren eller tilsynsmyndighederne om oplysninger som nævnt i § 38 f eller § 39 til brug for administration og kontrol af det pågældende lands lovgivning.

§ 39 b. Miljøministeren fastsætter med henblik på opfyldelse af EU-retlige forpligtelser, der vedrører stoffer, blandinger og andre varer omfattet af denne lov, regler om producenters, importørers og forhand‐ leres egenkontrol og oplysnings- og undersøgelsespligt, herunder pligt til 1) at sikre, at produktion og varer er i overensstemmelse med fastsatte krav, 2) at føre register, 3) at udarbejde og opbevare dokumentation og overensstemmelseserklæringer, 4) at mærke varer og sikre, at varer ledsages af bestemte oplysninger og dokumentation, 5) af egen drift at tilbagekalde ulovlige varer fra forhandlere og brugere, 6) af egen drift at give bestemte oplysninger, herunder oplysninger om ulovlige varer, 7) efter anmodning at give information og dokumentation til myndigheder i EU på et sprog, der er let‐

forståeligt for den pågældende myndighed, og i øvrigt at samarbejde med myndighederne og 8) efter anmodning fra en myndighed at identificere dem, de har leveret varer til eller fået leveret varer

fra.

11

§ 40. Såfremt der er grund til at antage, at et stof eller en blanding har sundhedsfarlige eller miljøskade‐ lige virkninger, eller der mangler viden til at kunne bedømme sådanne virkninger, skal enhver producent eller importør af det pågældende stof eller den pågældende blanding efter anmodning fra ministeren fore‐ tage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser til belysning af sådanne virkninger.

Stk. 2. Foretager producenten eller importøren ikke inden for den fastsatte frist de undersøgelser, hvor‐ om der er stillet krav efter stk. 1, kan ministeren foretage eller lade foretage de nævnte undersøgelser for producentens eller importørens regning.

§ 41. Enhver producent eller importør af et stof eller en blanding, hvorom ansøgning om godkendelse er indgivet efter regler udstedt i medfør af § 35, skal efter anmodning fra ministeren foretage eller lade fore‐ tage yderligere undersøgelser end allerede krævet i disse regler.

§ 42. Ministeren kan fastsætte regler om, at producenter og importører af stoffer eller blandinger skal oplyse arten, mængden og den tiltænkte anvendelse af de stoffer eller blandinger, de sælger eller importe‐ rer, samt hvilken sammensætning blandingerne har.

Stk. 2. For andre varer end de i stk. 1 nævnte kan ministeren fastsætte regler om, at producenter og im‐ portører skal oplyse arten, mængden og den tiltænkte anvendelse af de varer, de sælger eller importerer, samt arten, mængden og sammensætningen af de stoffer eller blandinger, som varerne indeholder eller afgiver.

Stk. 3. Ministeren kan bestemme, at myndigheder efter anmodning skal oplyse, hvilke producenter og importører der sælger eller importerer nærmere angivne stoffer, blandinger og andre varer og i hvilken mængde.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om oprettelse, drift og brug af registre over oplysninger ind‐ hentet efter regler udstedt i medfør af stk. 1 og 2.

§ 42 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om indgivelse af politianmeldelse ved mistanke om tyveri af meget giftige og giftige stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger, der er klassificerede som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 eller som specifikt målorgantoksiske efter en enkelt eksponering (STOT SE1), herunder om formen.

§ 43. Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, at analyser og undersøgelser skal udføres efter bestemte metoder. Der kan i forbindelse hermed stilles krav til de udførende laboratoriers organisation og til dokumentation for kvaliteten af undersøgelsesarbejdet samt krav om inspektion og kontrol af laborato‐ rierne. Endvidere kan ministeren stille krav om, at analyser og undersøgelser skal foretages på akkredite‐ rede eller på anden måde godkendte laboratorier.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, at analyser og undersøgelser foretaget i ud‐ landet kan ligestilles med tilsvarende undersøgelser foretaget her i landet, når krav fastsat i medfør af stk. 1 må anses for opfyldt i forbindelse med de udenlandske undersøgelser.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at andre myndigheder eller private organisationer skal udøve nærmere fastlagte beføjelser, jf. stk. 1. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser truffet af de i 1. pkt. nævnte myndigheder og organisationer, herunder at afgørelser ikke kan påklages.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om gebyr til dækning af udgifterne til inspektion og kontrol med laboratorierne efter stk. 1.

§ 43 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at visse laboratorier skal etablere et system til styring af beholdninger af meget giftige eller giftige stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger, der er klas‐ sificerede som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 eller som specifikt målorgantoksiske efter en enkelt eksponering (STOT SE1), herunder at der skal udpeges en ansvarlig for et sådant system.

12

Kapitel 9 Sagkyndige råd og nationale handlingsplaner

§ 44. Miljøministeren nedsætter sagkyndige råd, som rådgiver myndighederne i spørgsmål om stoffer og blandinger. Der kan fastsættes regler om, i hvilket omfang sådanne råd skal udtale sig, inden der træf‐ fes beslutning i visse sager.

§ 44 a. Miljøministeren skal udarbejde en national handlingsplan for reduktion af anvendelsen og af‐ hængigheden af plantebeskyttelsesmidler, navnlig med henblik på at opnå en reduktion i plantebeskyttel‐ sesmidlernes belastning af miljø og sundhed. Planen skal revideres mindst hvert femte år.

Stk. 2. En handlingsplan skal indeholde 1) kvantitative mål, målsætninger, foranstaltninger og frister for at mindske risici for og virkninger på

menneskers sundhed og miljøet i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, 2) indikatorer for overvågning af anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder særlig proble‐

matiske aktivstoffer, og frister og mål for reduktion af anvendelsen af disse stoffer, 3) beregninger af indikatorer til at vurdere risikoen ved plantebeskyttelsesmidler for menneskers sund‐

hed eller miljøet sammen med andre relevante data og en kortlægning af tendenserne i anvendelsen af visse aktivstoffer og

4) prioriterede emner såsom integreret bekæmpelse af skadegørere, aktivstoffer, afgrøder, regioner og praksis, der kræver særlig opmærksomhed, eller god dyrkningspraksis, der kan tjene som forbillede for at opnå en bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Stk. 3. Ved udarbejdelse og revision af handlingsplanen, jf. stk. 1, skal der tages hensyn til de sundheds‐ mæssige, sociale, økonomiske og miljømæssige virkninger af de påtænkte foranstaltninger, til særlige na‐ tionale, regionale og lokale forhold og til alle relevante interessentgrupper.

Stk. 4. Miljøministeren fastsætter regler om inddragelse af offentligheden i forbindelse med udarbejdel‐ se og revision af handlingsplanen.

Kapitel 10 Myndighederne

§ 45. Miljøministeren kan henlægge sine opgaver efter loven til Miljøstyrelsen eller andre statslige myndigheder og institutioner. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter 1. pkt., herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages, og reg‐ ler om, hvem der er klageberettigede, frister for klage og opsættende virkning af klage.

Stk. 2. Ved varetagelsen af de opgaver, der påhviler ministeren, bistås denne af ministeriets styrelser. Efter forhandling med pågældende minister kan miljøministeren fastsætte regler om, i hvilket omfang Ar‐ bejdstilsynet, institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, told- og skatteforvaltningen og politiet medvirker ved varetagelsen af opgaver efter loven.

§ 46. Ministeren kan bemyndige kommunalbestyrelsen eller den myndighed, der i øvrigt fører tilsyn og kontrol med den pågældende virksomhed efter reglerne i kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse, til at udføre opgaver i forbindelse med tilsynet med, at loven og forskrifter udfærdiget efter loven overholdes.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1, herunder at tilsynsmyndighedens afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myn‐ dighed.

§ 47. Ministeren kan fastsætte regler om den tilsyns- og kontrolvirksomhed, som de i § 45 og § 46 nævnte myndigheder skal udøve, og om samvirket mellem myndighederne i øvrigt.

§ 47 a. Ministeren kan indgå aftale om hel eller delvis privat finansiering af tilsynet efter denne lov.

13

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyr til hel eller delvis dækning af udgifterne ved tilsyn efter loven, bortset fra tilsyn efter kapitel 7, eller regler fastsat i medfør af loven.

§ 48. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet er af underordnet betydning.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet ansvarlige, at det ulovlige forhold, herunder salg af stoffet, blandingen eller varen, skal bringes til ophør. I den forbin‐ delse kan tilsynsmyndigheden derudover påbyde den ansvarlige straks eller inden for en nærmere angivet frist for egen regning at 1) give efterfølgende oplysning om faren ved stoffet, blandingen eller varen, og hvordan faren kan fore‐

bygges, 2) afhjælpe forhold, som er årsag til faren, 3) tilbagekalde stoffet, blandingen eller varen fra forhandlere eller brugere og 4) destruere stoffet, blandingen eller varen på forsvarlig vis.

Stk. 3. Forhandlere og brugere af et stof, en blanding eller en vare, som tilbagekaldes efter stk. 2, nr. 3, har pligt til at aflevere stoffet, blandingen eller varen til den ansvarlige efter dennes anvisning.

Stk. 4. Såfremt tilsynsmyndigheden ikke modtager oplysninger, der er nævnt i § 38 f, om sammensæt‐ ningen af et stof, en blanding eller en vare, kan tilsynsmyndigheden forbyde import, salg eller anvendelse af stoffet, blandingen eller varen eller påbyde producenten eller importøren inden for en bestemt frist at udføre eller lade udføre de nødvendige undersøgelser til dokumentation for, at stoffet, blandingen eller varen opfylder de fastsatte krav.

Stk. 5. Tilsynsmyndighedens afgørelse efter stk. 1, 2 og 4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 48 a. Tilsynsmyndigheden kan lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist er udløbet.

Stk. 2. Forhandlere og brugere af stoffer, blandinger og andre varer, som tilbagekaldes efter stk. 1, har pligt til at aflevere dem efter tilsynsmyndighedens anvisning.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan pålægge den ansvarlige at modtage eller betale for bortskaffelse af stof‐ fer, blandinger og andre varer, der tilbagekaldes efter stk. 1.

Stk. 4. Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at et stof, en blanding eller en vare udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, kan den for den ansvarliges regning uden forudgående påbud de‐ struere eller på anden vis ubrugeliggøre stoffet, blandingen eller varen, hvis det anses for nødvendigt.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden kan, når det skønnes påkrævet, oplyse offentligheden om farerne ved et stof, en blanding eller en vare. Offentliggørelse efter 1. pkt. kan ske udelukkende digitalt.

Stk. 6. Tilsynsmyndighedens afgørelse efter stk. 1-5 kan ikke påklages til anden administrativ myndig‐ hed.

§ 48 b. Ved overtrædelse af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov kan tilsynsmyndigheden eller politiet på vegne af tilsynsmyndigheden under iagttagelse af reglerne om beslaglæggelse i retspleje‐ lovens kapitel 74 foretage beslaglæggelse af ulovlige stoffer, blandinger og andre varer 1) med henblik på lovliggørelse eller destruktion, 2) til sikring af bevismidler og 3) til sikring af det offentliges krav på sagsomkostninger, konfiskation og bøde.

Stk. 2. Ulovlige stoffer, blandinger og andre varer, som ingen har eller vedkender sig rådighed over, og hvorover ingen gør en ret gældende, kan tages i bevaring af tilsynsmyndigheden eller politiet på vegne af tilsynsmyndigheden. Stk. 1, 4 og 5 finder ikke anvendelse.

Stk. 3. Er ulovlige stoffer, blandinger og andre varer, som er beslaglagt eller taget i bevaring efter stk. 1 eller 2, ikke blevet lovliggjort inden 4 måneder efter udløbet af den måned, hvor varerne er beslaglagt eller taget i bevaring, kan tilsynsmyndigheden uden yderligere varsel destruere de pågældende stoffer,

14

blandinger og andre varer og disses emballager, hvis det skønnes nødvendigt for at forebygge fare for sundheden eller miljøet. Det samme gælder, hvis skyldige bødekrav eller sagsomkostninger ikke er betalt inden udløbet af den frist, der er angivet i 1. pkt. Er der tale om stoffer, blandinger eller andre varer, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at lovliggørelse ikke vil kunne ske inden udløbet af den frist, der er angivet i 1. pkt., kan tilsynsmyndigheden destruere de pågældende stoffer, blandinger eller andre varer straks.

Stk. 4. Er ansøgning om godkendelse af bekæmpelsesmidler, der er beslaglagt efter stk. 1, ikke mod‐ taget senest 10 dage efter beslaglæggelsen, kan tilsynsmyndigheden destruere dem straks.

Stk. 5. Hvis stoffer, blandinger og andre varer, som er beslaglagt efter stk. 1, er blevet lovliggjort og skyldige bødekrav og sagsomkostninger er betalt, inden der er sket destruktion, jf. stk. 3 og 4, udleveres de til den, hos hvem de er beslaglagt, eller til en anden, som godtgør at være berettiget til dem. Dette gælder dog ikke nødvendige eksemplarer til bevissikring.

Stk. 6. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, bevaring og destruktion pålægges den for for‐ holdet ansvarlige.

Stk. 7. Afgørelser efter stk. 1-6 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 49. Tilsynsmyndighederne eller personer, der af disse myndigheder er bemyndiget hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter og transportmidler for at udføre tilsyns- eller andre opgaver efter denne lov eller regler udstedt med hjemmel i loven. Tilsynsmyndigheden har herunder adgang til at foretage un‐ dersøgelser, fotografere, kopiere eller medtage dokumenter og medtage andre genstande uden vederlag, herunder eksemplarer af stoffer, blandinger og andre varer, der er reguleret i medfør af loven. Kvittering for medtagne genstande skal udleveres. Producenten eller importøren af en udtaget produkt- eller vareprø‐ ve er forpligtet til at godtgøre en forhandler prøvens fakturapris eller levere et tilsvarende eksemplar mod forevisning af kvitteringen.

Stk. 2. Politiet yder bistand hertil. Nærmere regler herom kan fastsættes af miljøministeren efter aftale med justitsministeren.

§ 50. (Ophævet) § 51. Tilsynsmyndighederne har pligt til at give ministeren eller den myndighed, ministeren bestemmer,

alle oplysninger vedrørende tilsyns- og kontrolvirksomheden. Stk. 2. Tilsynsmyndighederne kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er

nødvendige for at udføre opgaver efter denne lov. Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse hermed foretage sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger i kontroløjemed.

§ 51 a. Der opkræves en afgift på 500 kr. for udstedelse af eksportcertifikat til stoffer eller blandinger, der er omfattet af loven eller af bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven. Er et tilsvarende certifi‐ kat udstedt før af den pågældende myndighed, er afgiften dog kun 100 kr. Hvis et eksportcertifikat ønskes udfærdiget på to hverdage eller derunder, er afgiften det dobbelte. Betalingen af afgift skal ske samtidig med anmodningen om udstedelsen af certifikatet.

§ 51 b. Bestemmelserne i dette kapitel finder også anvendelse i forbindelse med administration og kon‐ trol af EU-forordninger vedrørende de af denne lov omfattede stoffer, blandinger og varer. Bestemmelser‐ ne finder endvidere anvendelse i tilfælde, hvor en udenlandsk myndighed anmoder ministeren eller til‐ synsmyndighederne om oplysninger til brug for administration og kontrol af det pågældende lands lov‐ givning.

§ 51 c. Miljøministeren fastsætter regler om sagsbehandlingen, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser.

§ 51 d. Den, der fører et register over tjenesteydere, der er tilgængeligt for danske miljømyndigheder, skal stille dette til rådighed for myndigheder i andre EU/EØS-lande på samme vilkår.

15

Kapitel 11 Afgørelser

§ 52. Afgørelser efter denne lov meddeles skriftligt. Stk. 2. Påbud eller forbud kan meddeles mundtligt, når der er overhængende, alvorlig fare for sundhe‐

den, eller øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge alvorlig miljøskade. En mundtlig afgørelse skal snarest muligt tillige meddeles skriftligt.

§ 53. Påbud eller forbud skal indeholde en frist for afgørelsens efterkommelse. Når der foreligger særli‐ ge forhold, kan det dog bestemmes, at påbud eller forbud skal efterkommes straks.

§ 54. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven, efter regler fastsat i medfør af loven eller efter for‐ ordninger vedrørende de af denne lov omfattede stoffer, blandinger og andre varer skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Kapitel 11 a Kommunikation

§ 55. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra miljøministeren, Miljøstyrelsen og de øvrige myndigheder nævnt i §§ 45 og 46 om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendel‐ se af bestemte it-systemer, særlige digitale formater, skemaer og digital signatur.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 56. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at miljøministeren, Miljøstyrelsen og de øvrige myndig‐ heder nævnt i §§ 45 og 46 kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet under‐ skrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørel‐ sen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af miljø‐ ministeren, Miljøstyrelsen eller de øvrige myndigheder nævnt i §§ 45 og 46 som afsender.

§ 57. Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end de i § 56 nævnte myndigheder, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herun‐ der bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Kapitel 12 Tavshedspligt, fortrolighed og offentliggørelse af oplysninger

§ 58. Den, der udøver eller har udøvet opgaver efter loven, er underkastet tavshedspligt efter borgerlig straffelovs §§ 152-152 c.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om tavshedspligt og om behandling af sager og aktindsigt, herunder om hvilke oplysninger der kan betragtes som fortrolige.

Stk. 3. Fortrolige oplysninger kan kun videregives til en udenlandsk myndighed, når det 1) følger af international aftale eller forpligtelse eller

16

2) er af væsentlig betydning for den udenlandske myndigheds kontrol og administration, og den pågæl‐ dende myndighed er undergivet tavshedspligt i mindst samme omfang som danske myndigheder.

Stk. 4. Ministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, at myndighederne, jf. § 47, skal offentliggøre oplysninger om stoffer og blandinger, som er omfattet af denne lov, herunder om hvordan oplysningerne skal offentliggøres, og hvilke oplysninger der i denne forbindelse skal betragtes som fortrolige. Ministe‐ ren kan endvidere fastsætte regler om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.

Kapitel 12 a Undtagelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer m.v.

§ 58 a. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne internationale vedtagelser og tek‐ niske specifikationer vedrørende krav til stoffer og blandinger og andre varer m.v., som der henvises til i regler udstedt i medfør af denne lov, ikke indføres i Lovtidende.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, hvorledes oplysning om de internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.

Kapitel 13 Straf og ikrafttræden m.v.

§ 59. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 1) overtræder § 10, stk. 3, § 19, § 22, stk. 1, § 24, stk. 1 og 3, eller EU-forordninger vedrørende de af

denne lov omfattede stoffer, blandinger og varer, 2) undlader at indgive eksportanmeldelse efter § 15 a, stk. 1, og § 15 b, stk. 1, 3) undlader at indgive meddelelse i henhold til § 25, stk. 2, 4) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse efter § 25, stk. 3, 5) undlader at efterkomme forbud, påbud eller anmodning efter § 30, § 30 a, § 30 b, § 30 c, § 31, § 32 a

eller § 48, 6) undlader at tilbyde undervisning og udstedelse af beviser efter § 38 b, stk. 7, 7) undlader at meddele oplysninger efter § 38 f, stk. 4, jf. stk. 1-3, eller § 39, 8) undlader at foretage undersøgelser som nævnt i § 40 eller § 41 eller undlader at afgive prøver efter §

50, 9) undlader at klassificere og mærke et stof i overensstemmelse med kravene i den liste, der udarbejdes

i henhold til § 21, 10) modvirker adgang til en ejendom i strid med § 49 eller 11) ved uforsvarlig omgang med farlige stoffer eller blandinger udsætter menneskers eller husdyrs liv

eller sundhed for fare eller forvolder ikke ubetydelig skade på miljøet. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov

uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor, 2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller 3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller an‐

dre. Stk. 3. For overtrædelse af § 22, stk. 1, § 24, stk. 1 og 3, § 25, stk. 3, og krav om godkendelse i henhold

til eller vilkår meddelt efter EU-forordninger om bekæmpelsesmidler kan der pålægges en producent, en importør eller en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, uagtet overtrædelsen ikke kan tilregnes den ansvarlige som uagtsom eller forsætlig. For dette bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 4. I regler og forskrifter, der udstedes i medfør af § 4 a, § 7 a, § 7 b, § 10, stk. 4 og 5, § 10 a, § 15 c, § 22, stk. 2-4, § 22 a, § 22 b, § 22 c, § 23, § 24, stk. 4, § 26, § 27, § 30, § 30 a, § 30 b, § 30 c, § 30 e, § 31, § 32, § 32 a, § 32 c, § 35, § 36, stk. 2, § 37, § 38 a, § 38 b, stk. 1-3, § 38 d, § 38 e, § 39, § 39 b, § 41, § 42,

17

§ 42 a, § 43, § 43 a og § 47 a, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i 2 år under omstændigheder som beskrevet i stk. 2.

Stk. 5. I regler og forskrifter, der udstedes i medfør af § 22, stk. 2-4, § 23, § 26, § 27 og § 35, kan det fastsættes, at der pålægges en producent, en importør eller en virksomheds ejer eller bruger bødeansvar, uagtet overtrædelsen ikke kan tilregnes den ansvarlige som uagtsom eller forsætlig. For dette bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 6. Under omstændigheder som beskrevet i § 59, stk. 2, udmåles en skærpet straf i tilfælde af mar‐ kedsføring eller anvendelse af ikke godkendte plantebeskyttelsesmidler i strid med artikel 28 og 53 i Eu‐ ropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, hvis overtræ‐ delsen er begået i forbindelse med udøvelsen af erhverv. Det samme gælder ved overtrædelse af reglerne om besiddelse af plantebeskyttelsesmidler fastsat i medfør af lovens § 4 a.

Stk. 7. Er der ved en overtrædelse opnået en økonomisk fordel, konfiskeres denne efter reglerne i straf‐ felovens 9. kapitel, selv om der ved overtrædelsen ikke er voldt skade på miljøet eller sundheden eller fremkaldt fare derfor. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af en bøde, herunder en eventuel tillægsbøde.

§ 60. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 61. Forældelsesfristen for strafansvaret er fem år for overtrædelser omfattet af § 59, stk. 1, nr. 1-5 og 8-10, samt for overtrædelser af regler og forskrifter udstedt i medfør af § 4 a, § 7 a, § 10, stk. 4 og 5, § 22, stk. 2-4, § 22 a, § 23, § 24, stk. 4, § 26, § 27, § 30, § 30 a, § 30 b, § 30 c, § 30 e, § 31, § 32, § 32 a og § 35.

§ 61 a. (Ophævet) § 62. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i loven eller regler udstedt efter loven sker i

overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre friheds‐ straf.

§ 63. (Ophævet) § 64. (Ophævet) § 65. Loven træder i kraft den 1. oktober 1980. § 66. Følgende lovbestemmelser ophæves, jf. dog § 67 og § 68:

1) Lov nr. 118 af 3. maj 1961 om midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr samt om midler til regulering af plantevækst.

2) Lov nr. 119 af 3. maj 1961 om gifte og sundhedsfarlige stoffer. Tidspunktet for ophævelsen af § 8 og § 11 fastsættes dog af miljøministeren.

3) § 7 i lov nr. 372 af 13. juni 1973 om miljøbeskyttelse. 4) § 8 i lov nr. 120 af 3. maj 1961 om udryddelse af rotter.

§ 67. Regler, der er fastsat i henhold til de i § 66 nævnte lovbestemmelser, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i henhold til denne lov. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 68. Afgørelser truffet efter de regler, der er nævnt i § 66 og § 67, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne lov eller regler fastsat i henhold til denne lov træffes ny afgørelse. Overtrædelse af sådanne afgørelser straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 69. Sager, der ved lovens ikrafttræden er under behandling ved Giftnævnet, overgår til behandling efter reglerne i denne lov.

18

§ 70. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 68 af 20. februar 1980 om ændring af lov om stoffer og blandinger, der angår § 12, stk. 3, og § 14, stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. oktober 1980.

Lov nr. 285 af 13. maj 1987 om ændring af lov om stoffer og blandinger, der angår § 30, § 33, stk. 2-6, § 35, § 36, §§ 38 a-c, § 46, § 59, nr. 3-10, og §§ 60-63 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. september 1987.

Lov nr. 341 af 24. maj 1989 om ændring af lov om stoffer og blandinger, der angår § 1, § 7, stk. 1, § 7 a, § 8, § 9, § 10, stk. 4, kapitel 2 a, § 10 a, § 11, stk. 1-3, § 12, §§ 13-18, § 20, stk. 2 og 3, § 22, § 22 a, kapitel 5, §§ 24-27, § 30, § 30 a, § 30 b, § 30 c, § 30 d, § 31, § 32 a, § 32 b, § 33, stk. 2-4, § 36, overskrif‐ ten til kapitel 8, § 38 e, § 39, § 40, stk. 2, § 41, § 42, stk. 2-3, § 43, § 45, stk. 2, § 46, stk. 2-3, § 51, kapitel 11, §§ 52- 61 a og § 64 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1989. Stk. 2. Regler, der er fastsat i henhold til hidtil gældende bestemmelser i loven, jf. lovbekendtgørelse nr.

574 af 26. august 1987, forbliver i kraft indtil de afløses af regler fastsat i henhold til denne lov. Overtræ‐ delse af reglerne straffes efter hidtil gældende regler.

Stk. 3. Sager, der ved lovens ikrafttræden er under behandling i Miljøankenævnet, færdigbehandles efter hidtil gældende regler.

Lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, hvis § 114, stk. 4, nr. 4, ændrer »Miljøankenævnet« til »Miljøklagenævnet«, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 112

Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

Lov nr. 1067 af 23. december 1992 om ændring af lov om stoffer og blandinger, der angår § 3, stk. 3, § 5, § 7, stk. 2, § 10, stk. 1 og 4, § 11, stk. 2 og 3, § 12, § 13, § 14, overskriften til kapitel 4, § 20, stk. 1, § 21, § 22, § 22 b, § 23, § 25, stk. 1-3, § 33, stk. 2-7, § 35, stk. 1 og 2, § 35 a, § 35 b, § 36, § 36 a, § 38, stk. 4, § 38 b, stk. 3, § 38 e, § 39, § 39 a, § 40, stk. 1, § 42, stk. 1, § 43, stk. 1, § 46, stk. 2, § 50, § 51 a, § 51 b, § 55, stk. 1 og 6, overskriften til kapitel 12, § 58, stk. 2 og 3, § 59, § 60, § 61, § 61 a, § 62, § 64, § 70 samt bilaget til loven, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

19

Stk. 2. § 1, nr. 2, §§ 18-22, § 36, § 42, § 48 og § 55 samt § 59, nr. 4, og § 61, som affattet ved dennes lovs § 1, nr. 43, henholdsvis nr. 50, med hensyn til § 35, stk. 5, træder dog først i kraft den 26. juli 1993. § 1, nr. 25, træder i kraft ved ministerens bestemmelse.3)

Stk. 3. Regler, der er fastsat i henhold til hidtil gældende bestemmelser i loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 15. august 1989, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i henhold til denne lov. Overtræ‐ delse af reglerne straffes efter hidtil gældende regler.

Stk. 4. I regler, som udstedes i medfør af lovens § 5, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, kan miljømi‐ nisteren fastsætte en frist for indsendelse af ansøgning om godkendelse af stoffer og blandinger, som fin‐ des på markedet ved reglernes ikrafttræden.

Bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 1993 om bekæmpelsesmidler, der angår lovens bilag 1, har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. juli 1993. Dog træder § 39 vedrørende gebyrer først i kraft den 1. januar 1994. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 791 af 10. december 1987 om bekæmpelsesmid‐ ler ophæves den 25. juli 1993. Dog ophæves § 39 først den 31. december 1993. For 1993 betales gebyrer efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. og 3. (Overgangsbestemmelser, udeladt)

§§ 47–50. (Udeladt)

Lov nr. 1111 af 22. december 1993 om ændring af lov om stoffer og blandinger, der angår § 15, § 25, stk. 2, § 33, stk. 4 og 5, § 35, stk. 8, § 35 a, stk. 4, §§ 60- 61 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestem‐ melse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

Lov nr. 438 af 1. juni 1994 om ændring af lov om stoffer og blandinger (Forbud mod bekæmpelsesmid‐ ler, der indeholder visse aktivstoffer), der angår § 33, stk. 1, 2 og 7, § 35 c, § 35 d, § 35 e, § 59, stk. 1, nr. 1, overskriften til bilag 1 og bilag 2, har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1994. Stk. 2. Import og salg af bekæmpelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, der er anført på bilag 2, liste

A, kan ske indtil 1. december 1994. Anvendelse af sådanne bekæmpelsesmidler kan ske indtil 1. juli 1995.

Stk. 3. (Udeladt)

Lov nr. 416 af 14. juni 1995 om afgift af bekæmpelsesmidler, hvis § 45 angår § 36 og § 59, stk. 1, nr. 6, har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 42. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.4) Stk. 2. Loven finder anvendelse på varer, der fra og med lovens ikrafttræden udleveres fra registrerede

virksomheder, angives til fortoldning, modtages eller medbringes fra udlandet. Stk. 3-7. (Udeladt)

20

§ 45. (Udeladt) Stk. 2. Afgift vedrørende 1995 opkræves efter de hidtil gældende regler.

§ 46. Virksomheder, der ved lovens ikrafttræden har et lager af varer, der er afgiftsberigtiget efter kapi‐ tel 7, § 36, stk. 2-6, i lov om stoffer og blandinger, kan, såfremt nævnte lagerbeholdning afgiftsberigtiges efter bestemmelserne i § 42, få afgiftsgodtgørelse af den nævnte lagerbeholdning af: 1) midler til bekæmpelse af insekter, mider, snegle, utøj og regnorme og lignende laverestående dyr

bortset fra midler til bekæmpelse af skadedyr i træ. 2) midler til jorddesinfektion med henblik på plantebeskyttelse. 3) midler til bekæmpelse af plantevækst eksklusive algevækst. 4) midler til bekæmpelse af plantesygdomme. 5) midler til regulering af plantevækst bortset fra egentlige plantenæringsstoffer og grundforbedrings‐

midler. 6) midler til afskrækkelse af insekter m.v. og vildtlevende pattedyr og fugle.

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå afgiftsgodtgørelse efter stk. 1, at en specificeret opgørelse over den godtgørelse, som kræves, er de statslige told- og skattemyndigheder i hænde senest 15 dage efter lo‐ vens ikrafttræden. De statslige told- og skattemyndigheder kan gøre godtgørelsen betinget af, at virksom‐ heden fremlægger dokumentation for, at den afgift, der kræves godtgjort, er betalt af virksomheden.

Stk. 3. Virksomheder, der ansøger om afgiftsgodtgørelse, skal give de statslige told- og skattemyndighe‐ der adgang til at kontrollere de indsendte opgørelser ved eftersyn af lagre, forretningsbøger m.v. Virksom‐ hedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skatte‐ myndigheder al fornøden vejledning og hjælp.

Stk. 4. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug ved beregning af afgiftsgodtgørelsen, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 5. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Lov nr. 1087 af 20. december 1995 om ændring af lov om stoffer og blandinger (Forbudsprocedure), der angår § 35 d-f og § 38, har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.5) Stk. 2. (Udeladt) Stk. 3. (Udeladt)

Bekendtgørelse nr. 790 af 30. august 1996 om helt eller delvist forbud mod visse bekæmpelsesmidler (Forbudsliste), der angår lovens bilag 2, liste A, har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. september 1996. Stk. 2. Import og salg af bekæmpelsesmidler, der indeholder 2,4-D, dazomet, diazinon, dichlobenil,

dichlorprop, dichlorprop-P, maleinhydrazid (som kaliumsalt), MCPA, mechlorprop, mechlorprop-P, thiop‐ hanatmethyl eller ziram som aktivstof, kan ske indtil 31. december 1996. Den hidtil godkendte anvendel‐ se af disse bekæmpelsesmidler kan ske indtil 1. juli 1997.

21

Lov nr. 424 af 10. juni 1997 om ændring af lov om stoffer og blandinger (Forbud mod besiddelse og strengere straf), der angår § 4 a, § 48, § 49, stk. 2, § 55, stk. 4, § 59, § 60, § 61, § 61 a, § 62 og § 63 samt § 1 i lov nr. 1087 af 20. december 1995 om ændring af lov om stoffer og blandinger (Forbudsprocedure) for så vidt angår § 35 e, har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 1997.

Lov nr. 431 af 10. juni 1997 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om stoffer og blandinger (Administration af miljømærkeordninger, Svanemærket), hvis § 2 angår kapitel 2 a og § 64, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.6)

Bekendtgørelse nr. 673 af 20. august 1997 om helt eller delvist forbud mod visse bekæmpelsesmidler, der angår lovens bilag 2, liste A, har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. august 1997. Stk. 2. Import og salg i alle led af de i bilaget nævnte bekæmpelsesmidler, der indeholder captan, delta‐

methrin, dichlorvos, diquat, fenarimol, guazatin, iprodion, thiram, trifluralin og vinclozolin som aktivstof, kan ske indtil 31. december 1997.

Stk. 3. Den hidtil godkendte anvendelse af bekæmpelsesmidler, der indeholder vinclozolin, kan ske ind‐ til 31. december 1997. Den hidtil godkendte anvendelse af bekæmpelsesmidler, der indeholder captan, deltamethrin, dichlorvos, fenarimol, guazatin, thiram og trifluralin, kan ske indtil 1. august 1998. Den hid‐ til godkendte anvendelse af bekæmpelsesmidler, der indeholder diquat og iprodion, kan ske indtil 1. okto‐ ber 1998.

Bekendtgørelse nr. 189 af 22. marts 1999 om helt eller delvist forbud mod visse bekæmpelsesmidler (Forbud mod bekæmpelsesmidler med dichlorvos, isoproturon og bis(tributyltin)oxid), der angår lovens bilag 2, liste A, har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. april 1999. Stk. 2. Import og salg i alle led af de i bilaget omfattede biocidmidler, der indeholder dichlorvos, og

plantebeskyttelsesmidler, der indeholder isoproturon, kan ske indtil 1. september 1999. Den hidtil god‐ kendte anvendelse af dichlorvos og isoproturon, kan ske indtil den 1. december 1999.

Stk. 3. Import og tidligere godkendelsesindehaveres salg af de i bilaget omfattede biocidmidler, der in‐ deholder bis(tributyltin)oxid, kan ske indtil den 1. juli 1999. Videresalg og tidligere godkendelsesindeha‐ veres salg af midler med bis(tributyltin)oxid, som er returneret fra imprægneringsanlæg, kan ske indtil den 1. marts 2000. Den hidtil godkendte anvendelse af bekæmpelsesmidler, der indeholder bis(tributyl‐ tin)oxid, kan ske indtil den 1. juni 2002.

22

Lov nr. 231 af 21. april 1999 om ændring af lov om stoffer og blandinger (Privat finansiering af tilsyn), der angår § 47 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.7)

Bekendtgørelse nr. 689 af 24. august 1999 om helt eller delvist forbud mod visse bekæmpelsesmidler (Forbud mod bekæmpelsesmidler med propineb), der angår lovens bilag 2, liste A, har følgende ikrafttræ‐ delses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. september 1999. Stk. 2. Import og salg i alle led af de af bilaget omfattede biocidmidler, der indeholder dichlorvos, og

plantebeskyttelsesmidler, der indeholder isoproturon, kan ske indtil 1. september 1999. Den hidtil god‐ kendte anvendelse af dichlorvos og isoproturon kan ske indtil den 1. december 1999.

Stk. 3. Import og tidligere godkendelsesindehaveres salg af de af bilaget omfattede biocidmidler, der indeholder bis(tributyltin)oxid, er forbudt. Videresalg og tidligere godkendelsesindehaveres salg af midler med bis(tributyltin)oxid, som er returneret fra imprægneringsanlæg, kan ske indtil den 1. marts 2000. Den hidtil godkendte anvendelse af biocidmidler, der indeholder bis(tributyltin)oxid, kan ske indtil den 1. juni 2002.

Stk. 4. Import og salg i alle led af de af bilaget omfattede plantebeskyttelsesmidler, der indeholder pro‐ pineb, kan ske indtil 31. december 1999. Den hidtil godkendte anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propineb, kan ske indtil 1. september 2000.

Lov nr. 256 af 12. april 2000 om ændring af lov om stoffer og blandinger (Markedsføring af biocidhol‐ dige blandinger m.v.), der angår § 1, stk. 1, overskriften til kapitel 7, §§ 33-38, § 45, stk. 2, § 47 a, stk. 2, § 55, stk. 1, 2. pkt., § 59, stk. 1, nr. 1 og 8, § 59, stk. 3 og 4, § 61, § 64 og bilag 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 14. maj 2000, jf. dog stk. 2. Stk. 2. § 1, nr. 5, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.8)

Bekendtgørelse nr. 697 af 18. juli 2001 om ændring af bilag 2, liste A, i lov om stoffer og blandinger har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. juli 2001. Stk. 2. Import og salg i alle led af de af bilaget omfattede plantebeskyttelsesmidler, der indeholder es‐

fenvalerat, kan ske indtil 31. december 2001. Den hidtil godkendte anvendelse af plantebeskyttelsesmid‐ ler, der indeholder esfenvalerat, kan ske indtil 1. oktober 2002.

23

Stk. 3. Import og tidligere godkendelsesindehaveres salg af de af bilaget omfattede biocidmidler, der indeholder bis(tributyltin)oxid, er forbudt. Den hidtil godkendte anvendelse af biocidmidler, der indehol‐ der bis(tributyltin)oxid, kan ske indtil den 1. juni 2002.

Bekendtgørelse nr. 301 af 15. maj 2002 om ændring af bilag 2, liste A, i lov om stoffer og blandinger (Ophævelse af forbuddet mod bekæmpelsesmidler med diquat) har følgende ikrafttrædelses- og over‐ gangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. maj 2002. Stk. 2. Import og salg i alle led af de af bilaget omfattede plantebeskyttelsesmidler, der indeholder es‐

fenvalerat, kan ske indtil 31. december 2001. Den hidtil godkendte anvendelse af plantebeskyttelsesmid‐ ler, der indeholder esfenvalerat, kan ske indtil 1. oktober 2002.

Stk. 3. Import og tidligere godkendelsesindehaveres salg af de af bilaget omfattede biocidmidler, der indeholder bis(tributyltin)oxid, er forbudt. Den hidtil godkendte anvendelse af biocidmidler, der indehol‐ der bis(tributyltin)oxid, kan ske indtil den 1. juni 2002.

Lov nr. 296 af 30. april 2003 om ændring af lov om stoffer og blandinger (Revurdering af godkendelser m.v.), der angår § 33, stk. 5-8, § 35 b, stk. 7, § 59, stk. 4, og § 61, indeholder følgende ikrafttrædelsesbe‐ stemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 6. juni 2003.

Lov nr. 441 af 10. juni 2003 om ændring af lov om stoffer og blandinger (Implementering af Rotter‐ damkonventionen m.v.), der angår §§ 15 a-15 c, § 59, stk. 1, 2 og 4, og § 61, indeholder følgende ikraft‐ trædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Bekendtgørelse nr. 636 af 30. juni 2003 om ændring af bilag 2, liste A, i lov om stoffer og blandinger (Forbud mod bekæmpelsesmidler med eddikesyre og ophævelse af forbud mod bekæmpelsesmidler med maleinhydrazid og dazomet) har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2003. Stk. 2. (Udeladt)

Lov nr. 189 af 24. marts 2004 om ændring af lov om stoffer og blandinger (Udbud af bestemte brænd‐ stofkvaliteter), der angår overskriften til kapitel 6, § 32 c og § 59, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædel‐ sesbestemmelse:

24

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.9)

Lov nr. 315 af 5. maj 2004 om ændring af lov om stoffer og blandinger og lov om dyreforsøg (Mar‐ kedsføringsforbud for kosmetiske midler, der er testet med dyreforsøg, forbud mod udførelse af dyrefor‐ søg med færdige kosmetiske midler samt offentliggørelse af visse oplysninger om kosmetiske midler m.v.), hvis § 1 angår § 10, stk. 5, § 30 e, overskriften til kapitel 12, § 58, stk. 4, § 59, stk. 4, og § 61, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Bekendtgørelse nr. 824 af 23. juli 2004 om ændring af bilag 2, liste A, i lov om stoffer og blandinger (Forbud mod bekæmpelsesmidler med fenpropimorph og metribuzin) har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2004. Stk. 2. Import og salg i alle led af de af bilaget omfattede plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fen‐

propimorph, kan ske indtil 1. marts 2005. Den hidtil godkendte anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fenpropimorph, kan ske indtil 15. august 2005.

Stk. 3. Import og salg i alle led af de af bilaget omfattede plantebeskyttelsesmidler, der indeholder me‐ tribuzin, kan ske indtil 1. marts 2005. Den hidtil godkendte anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder metribuzin, kan ske indtil 1. oktober 2005.

Lov nr. 1373 af 20. december 2004 om ændring af en række love på miljøområdet (Ændring af hånd‐ hævelsesbestemmelser m.v., herunder som opfølgning på lov om retssikkerhed ved forvaltningens anven‐ delse af tvangsindgreb og oplysningspligter), hvis § 5 angår § 38 e, stk. 5, § 39 a, § 43, stk. 3 og 4, § 48 og § 59, stk. 1, nr. 5, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Lov nr. 428 af 6. juni 2005 om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven (Konse‐ kvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.), hvis § 107 angår § 45, stk. 2, 2. pkt., indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 125

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.10) § 69 træder dog tidligst i kraft på det eller de tidspunkter, som skatteministeren fastsætter som ikrafttrædelsestidspunkt for lov om be‐ skatning af søfolk eller de relevante dele af den nævnte lov, jf. lovens § 17.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005. § 70, nr. 1, og § 104 har dog virkning fra lovens ikrafttræden.

25

Stk. 3. (Udeladt)

Lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige love (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsed‐ ler), hvis § 18 angår § 64, stk. 2 og 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 85

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. november 2005, jf. dog stk. 2. Stk. 2. (Udeladt)

Lov nr. 545 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på sundhedsområdet og visse andre områ‐ der (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen), hvis § 5 angår § 45, stk. 2, indeholder følgen‐ de ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 18

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Lov nr. 564 af 24. juni 2005 om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af kommunalreformen i en række love på natur- og miljøområdet), hvis § 13 angår § 25, stk. 1, nr. 1, litra b, indeholder bl.a. følgende ikraft‐ trædelsesbestemmelse:

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Stk. 2-8. (Udeladt)

Lov nr. 571 af 9. juni 2006 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskel‐ lige andre love (Ændring af klagenævn og klagebestemmelser i en række love på miljøområdet), hvis § 4 angår § 55, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 12

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Stk. 2. (Udeladt) Stk. 3. Sager, der pr. 1. januar 2007 er indbragt for Miljøklagenævnet, færdigbehandles efter de hidtil

gældende regler.

Lov nr. 172 af 12. marts 2008 om ændring af forskellige love på Miljøministeriets område m.v. (Undta‐ gelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer m.v.), hvis § 4 angår kapitel 12 a og § 58 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.11)

26

Lov nr. 173 af 12. marts 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Straf‐ skærpelse m.v.), hvis § 3 angår § 25, stk. 1, nr. 1, litra d og § 46, stk. 1 – 3, indeholder følgende ikrafttræ‐ delsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2008, jf. dog stk. 2. Stk. 2. (Udeladt)

Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningslo‐ ven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det of‐ fentlige), hvis § 25 angår § 37 og § 64, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. (Udeladt)

Lov nr. 97 af 10. februar 2009 om ændring af lov om stoffer og blandinger og lov om miljøbeskyttelse (Forebyggelse af forsætlige skadevoldende handlinger med farlige stoffer og forlængelse af godkendelsen for visse bekæmpelsesmidler m.v.), hvis § 1 angår fodnote 2 til lovens titel, § 23, stk. 2, § 33, stk. 2 og stk. 4-9, § 33 b, § 38, stk. 2 og 3, § 42 a, § 43 a, § 59, stk. 4 og § 61, indeholder følgende ikrafttrædelses‐ bestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. marts 2009.

Lov nr. 1383 af 21. december 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og anerkendelsesdirektivet på Miljøministeriets område), hvis § 2 angår § 10 a, § 51 c og § 59, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Loven træder i kraft den 28. december 2009.

Lov nr. 1520 af 27. december 2009 om ændring af lov om stoffer (Forlængelse af visse databeskyttel‐ sesperioder for biocidmidler og ophævelse af bestemmelser om anmeldelse af nye stoffer m.v.), hvis § 1 angår fodnote 1 til lovens titel, § 7, stk. 1, § 7 b, overskriften til kapitel 3, §§ 11-15, § 35 b, stk. 3 og 6, § 41, § 59, stk. 1, nr. 1 og 6, § 59 stk. 4, og § 61, indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestem‐ melse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

27

Stk. 2. De regler, der er udstedt i medfør af den gældende § 15 i lov om stoffer og blandinger, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 7 b i lov om stoffer og blandinger som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4.

Lov nr. 294 af 11. april 2011 om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og forskellige andre love (Implementering af rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider og ændringer som følge af plantebeskyttelsesmiddelforordningen og klassificeringsforordningen), hvis § 1 angår lovens titel og fodnote 1 og 2 hertil, § 1, stk. 1, § 2, stk. 1 og 2, § 3, § 4 a, § 5, § 6, § 7-§ 7 b, § 8, § 10, § 15 a - § 15 c, overskriften til kapitel 4, §§ 19-23, overskriften til kapitel 5, § 24, stk. 1-4, § 25, stk. 1 og 3, § 26, § 27, overskriften til kapitel 6, § 30, § 30 a, § 30 b, stk. 1, § 30 c, § 30 d, stk. 1 og 2, § 30 e, § 31, § 32, stk. 1, § 32 a, overskriften til § 32 c, § 33, § 33 b, § 34, § 35, stk. 1-6, § 35 a, § 35 c, stk. 1, 35 d, 35 f, 36, stk. 1, §§ 37-38 b, §§ 38 d-39 a, § 40, stk. 1, § 41, § 42, stk. 1 og 3, § 42 a, § 43 a, overskriften til kapitel 9, §§ 44 og 44 a, § 48, stk. 2-4, § 51 a, § 51 b, § 55, stk. 1, § 58, stk. 4, § 58 a, stk. 1, § 59, stk. 1 og 4, § 61 og bilag 1 og 2, indeholder følgende overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 14. juni 2011, jf. dog stk. 2. Stk. 2. § 1, nr. 1, 3-9, 11-15, 17, 18, 20-24, 40 og 46-49, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i

Lovtidende.12) Stk. 3. Regler, der er fastsat i henhold til hidtil gældende bestemmelser i loven, jf. lovbekendtgørelse nr.

878 af 26. juni 2010, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i henhold til denne lov.

Lov nr. 553 af 1. juni 2011 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vand‐ løb og forskellige andre love (»Grøn Vækst«), hvis § 5 angår § 51, stk. 2, indeholder følgende ikrafttræ‐ delsesbestemmelse:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juli 2011. Stk. 2. (Udeladt)

Lov nr. 1273 af 21. december 2011 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love (Digital annoncering, obligatorisk digital kommunikation, afskæring af klagead‐ gang), hvis § 5 angår § 48, stk. 3, og § 58, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 20

Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Lov nr. 161 af 28. februar 2012 om ændring af lov om kemikalier (Gennemførelse af EU-regler om egenkontrol og oplysnings- og undersøgelsespligt samt skærpede regler om håndhævelse), der angår fod‐ note 2 til lovens titel, § 39 b, § 48, stk. 2, 3 og 5, §§ 48 a og 48 b, § 49, stk. 1, § 50 og § 59, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2012.

28

Lov nr. 277 af 19. marts 2013 om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler (Ændringer som følge af biocidforordningen, digital kommunikation, indhentelse af oplysninger om andre varer og oprettelse af registre over stoffer, blandinger og andre varer), hvis § 1 angår fodnote 2 til lovens titel, § 15 a, stk. 4, § 23, stk. 1, § 27, stk. 1, § 32 a, stk. 1, § 33, §§ 33 a og 33 b, overskriften til § 34 og § 34, overskriften til § 35 og § 35, §§ 35 a-35 f, § 36, stk. 1 og 2, § 37, overskriften til § 38 og § 38, § 41, § 42, stk. 2-4, § 45, stk. 1 og stk. 2, § 52, stk. 1, § 53, stk. 2, § 54, § 54 a, overskriften til § 55 og § 55, § 56, § 57, § 59, stk. 1 og stk. 3-5, og § 61 samt bilag 1 og bilag 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbe‐ stemmelser:13)

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013, jf. dog stk. 2. Stk. 2. (Udeladt).

§ 5

Stk. 1. Ansøgninger om godkendelse af biocidmidler indgivet før den 1. september 2013 behandles efter de hidtil gældende regler, medmindre andet følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.

Stk. 2. Godkendelser af biocidmidler, der er meddelt før den 1. september 2013, og som ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter, bevarer deres gyldighed, indtil de ændres eller til‐ bagekaldes efter regler udstedt i medfør af § 35 i lov om kemikalier som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11.

Lov nr. 489 af 21. maj 2013 om ændring af lov om kemikalier (Opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, autorisationsordning for forhandlere, erhvervsmæssige brugere og rådgivere vedrørende bekæmpel‐ sesmidler samt bødeskærpelse), der angår fodnote 1 til lovens titel, § 10, stk. 1, § 23, stk. 1, § 38 b, § 38 c, § 38 e, § 38 f, § 39, § 39 a, § 48, stk. 4, § 51 d og § 59, stk. 1, 4 og 6, indeholder følgende ikrafttrædel‐ sesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 10.14) Stk. 3. Personer, der inden ikrafttrædelsen af regler udstedt i medfør af § 38 b som affattet ved denne

lovs § 1, nr. 4, har et gyldigt bevis efter de hidtil gældende regler, opnår autorisation ved indsendelse af kopi af gyldigt bevis til miljøministeren. Det er dog en forudsætning for autorisationen, at personen ikke ved dom eller bødevedtagelse er straffet efter denne lovs ikrafttræden for overtrædelse af regler om plan‐ tebeskyttelsesmidler efter § 59, stk. 2, eller efter bestemmelser udstedt i medfør af § 59, stk. 4, 2. pkt., eller for overtrædelse af regler om sprøjteudstyr og indretning af vaskepladser m.v. til plantebeskyttelses‐ midler i medfør af § 110, stk. 3, 2. pkt., i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 4. § 38 c som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, finder anvendelse ved strafbare forhold, der begås efter ikrafttrædelsen af regler udstedt i medfør af § 38 b som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4.

Lov nr. 1730 af 27. december 2016 om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love (Inddragelse af kommuner og vandråd i afgrænsning af vandløb i vandløbsområder og kvalificering af

29

udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt ny organisering i Miljø- og Fødevareministe‐ riet), der angår § 45, stk. 2, har følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2. Stk. 2. (Udelades)

Miljøstyrelsen, den 26. januar 2017

Claus Torp

/ Peter Østergård Have

30

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater, EF-Tidende 1999, nr. L 200, side 1, dele af Rådets direktiv 92/32/EØF af 30. april 1992 om syvende ændring af direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer, EF-Tidende 1992, nr. L 154, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter, EF-tidende 1998, nr. L 123, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/15/EF af 27. februar 2003 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler, EU-Tidende 2003, nr. L 66, side 26, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU- Tidende 2006, nr. L 376, side 36, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/107/EF af 16. september 2009 om ændring af direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter for så vidt angår forlængelse af visse tidsfrister, EU-Tidende 2009, nr. L 262, side 40, og dele af Europa-Parla‐ mentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, EU- Tidende 2009, nr. L 309, side 71.

2) Loven indeholder bestemmelser, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengørings‐ midler, EU-Tidende 2004, nr. L 104, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93, EU-Tidende 2008, nr. L 218, side 30.

31

3) Bestemmelsen, der vedrørte § 38, stk. 4, trådte aldrig i kraft. § 38 blev nyaffattet ved lov nr. 256 af 12. april 2000. 4) Skatteministeren fastsatte ved bekendtgørelse nr. 914 af 30. november 1995 om ikrafttræden af lov om afgift af bekæmpelsesmidler, at loven trådte i kraft

den 1. januar 1996. 5) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 21. december 1995. 6) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 11. juni 1997. 7) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 22. april 1999. 8) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 13. april 2000. 9) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 25. marts 2004. 10) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 7. juni 2005. 11) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 14. marts 2008. 12) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 23. december 2010. 13) Den ændring, der følger af § 19 i lov nr. 484 af 11. maj 2010 og § 8 i lov nr. 580 af 18. juni 2012 er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da

ændringerne efterfølgende er ophævet, jf. § 1 i lov nr. 277 af 19. marts 2013. Den ændring, der følger af § 13 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da § 35 e, som loven vedrører, blev ophævet ved § 1 i lov nr. 277 af 19. marts 2013.

14) Ved bekendtgørelse 793 af 19. juni 2013 om ikrafttræden af § 1, nr. 10, i lov om ændring af lov om kemikalier (Opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, autorisationsordning for forhandlere, erhvervsmæssige brugere og rådgivere vedrørende bekæmpelsesmidler samt bødeskærpelse) blev bestemmel‐ sen sat i kraft den 1. juli 2013.

32


Legislation Supersedes (3 text(s)) Supersedes (3 text(s)) Is implemented by (1 text(s)) Is implemented by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. DK219