About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Act (2018:1656) Amending the Design Protection Act (1970:485), Sweden

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2019 Dates Entry into force: January 1, 2019 Adopted: November 15, 2018 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Industrial Designs, Enforcement of IP and Related Laws

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Swedish Lag (2018:1656) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)        

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 36 §§ mönsterskyddslagen

(1970:485) ska ha följande lydelse.

4 §2 Det finns hinder mot mönsterrätt, om

1. mönstret strider mot goda seder eller allmän ordning,

2. det i mönstret utan tillstånd tagits in statsvapen, statsflagga eller annat

statsemblem, statlig kontroll- eller garantibeteckning, annan beteckning som

hänsyftar på svenska staten och därigenom ger mönstret en officiell karaktär,

svenskt kommunalt vapen eller sådan internationell beteckning som är

skyddad enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra

officiella beteckningar eller något som lätt kan förväxlas med vapen, flagga,

emblem eller beteckning som nu nämnts,

3. mönstret strider mot ett annat mönster som visserligen inte var allmänt

tillgängligt före den dag som anges i 2 § andra stycket men som framgår av

en ansökan om registrering i Sverige eller vid Europeiska unionens

immaterialrättsmyndighet för vilken en tidigare ansöknings- eller prioritets-

dag gäller, förutsatt att detta mönster sedermera har gjorts allmänt

tillgängligt,

4. mönstret utan tillstånd innehåller

a) någon annans i Sverige skyddade företagsnamn eller varukännetecken

eller något som kan uppfattas som ett kännetecken som i näringsverksamhet

har inarbetats i Sverige för annan,

b) någon annans porträtt som uppenbarligen inte syftar på någon sedan

länge avliden,

c) något som kan uppfattas som någon annans efternamn som har särskilt

skydd eller någon annans allmänt kända konstnärsnamn eller ett likartat

namn, om användningen av mönstret skulle medföra en nackdel för bäraren

av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge

avliden,

d) något som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller

konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild som är skyd-

dad i Sverige.

36 §3 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör mönsterintrång ska

betala skälig ersättning för utnyttjandet av mönstret samt ersättning för den

ytterligare skada som intrånget har medfört. När storleken på ersättningen

för ytterligare skada bestäms ska hänsyn särskilt tas till

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14. 2 Senaste lydelse 2016:372. 3 Senaste lydelse 2009:112.

SFS 2018:1656 Publicerad

den 20 november 2018

2

SFS 2018:16561. utebliven vinst, 2. vinst som den som har begått intrånget har gjort,

3. skada på mönstrets anseende,

4. ideell skada, och

5. mönsterhavarens intresse av att intrång inte begås.

Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör mönsterintrång ska betala

ersättning för utnyttjandet av mönstret i den utsträckning det är skäligt.

Rätten till ersättning för mönsterintrång preskriberas om talan inte väcks

inom fem år från det skadan uppkom.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. De nya bestämmelserna tillämpas även på mönster som har registrerats

och mönsterregistreringar som har sökts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Liv Bernitz

(Justitiedepartementet)


Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. SE194