About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Patents Decree No. 669 of September 26, 1980 (as amended up to Decree No. 580 of July 18, 2013), Finland

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2013 Dates Entry into force: October 1, 1980 Adopted: September 26, 1980 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Patents (Inventions) Notes The notification by Finland to the WTO under Article 63.2 of TRIPS states:
'Decree of the Council of State on amending the Patent Decree, adopted on 18 July 2013, 2013/580, entry into force on 1 September 2013
- Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
- Statsrådets förordning om ändring av patentförordningen

Amendments were made to sections 26, 30, 41 and 52 as well as to subsection 2 of section 25 d. These amendments relate to translation requirements, postponement concerning the grant of patent, decisions to be entered in the patent register etc. Sections 4 and 37 of the Decree were repealed.

Decree of the Council of State on amending the Patent Decree, adopted on 27 October 2011, 2011/1097, entry into force on 1 November 2011
- Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
- Statsrådets förordning om ändring av patentförordningen

Amendments relating to contents of the patent application, translation requirements, division of patent application, contents of a public notice in case of translation rectification etc.

Decree of the Council of State adding a new Section 42 a on the Patent Decree, adopted on 11 September 2008, 2008/603, entry into force on 1 October 2008
- Valtioneuvoston asetus uuden 42 a §:n lisäämisestä patenttiasetukseen
- Statsrådets förordning om fogande av en ny 42 a § till patentförordningen

Addition of a Section concerning electronic signature of an application.

Decree of the Council of State amending the Patent Decree, adopted on 29 November 2007, 2007/1118, entry into force on 13 December 2007
- Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
- Statsrådets förordning om ändring av patentsförordningen

Amendments on the Sections concerning restriction of a patent right's scope, information to be included on the patent publication and the repeal and the restriction of a European Patent.'

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Finnish Patentit Asetus nro 26.9.1980/669 (muutettu asetuksella nro 18.7.2013/580)         Swedish Patent Dekret nr 26.9.1980/669 (ändrad genom dekret nr 580 den 18 juli 2013)        

PATENTTIASETUS 26.9.1980/669

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) nojalla:

Patenttihakemus ja päiväkirja

1 §

Suomalainen patenttihakemus tehdään patentti- ja rekisterihallitukselle (patenttivirasto).

Kansainvälinen patenttihakemus, joka käsittää Suomen, tehdään viranomaiselle tai kansainväliselle järjestölle, joka patenttiyhteistyösopimuksen (SopS 58/1980) ja sen sovellutussääntöjen mukaan on toimivaltainen vastaanottava viranomainen. Patenttivirastosta vastaanottavana viranomaisena säädetään 45–50 ja 51 a §:ssä (27.10.2011/1097)

Tämän asetuksen patenttihakemusta koskevia säännöksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä, vain;

1) suomalaiseen patenttihakemukseen;

2) kansainväliseen patenttihakemukseen, jota on jatkettu Suomen osalta patenttilain 31 §:n mukaan tai joka on otettu käsiteltäväksi saman lain 38 §:n mukaan; ja

3) eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen, joka on muunnettu kansalliseksi patenttihakemukseksi patenttilain 70 s §:n mukaan.

(15.2.1996/104)

2 § (13.7.2000/674)

Suomalaisessa patenttihakemuksessa tulee olla kirjelmä (hakemuskirja) liitteineen.

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama, ja siinä tulee olla:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, myös tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

2) keksijän nimi ja osoite;

3) patenttihakemuksessa tarkoitetun keksinnön lyhyt ja asiallinen nimitys;

4) jos useat yhdessä hakevat patenttia, ilmoitus siitä, kuka heistä on oikeutettu tai, jos hakijat käyttävät asiamiestä, kenet he yhteisesti ovat valtuuttaneet ottamaan kaikkien puolesta vastaan patenttiviraston ilmoitukset;

5) jos hakemukseen kuuluu patenttilain 8 a §:n mukainen biologisen materiaalin talletus, ilmoitus tästä;

6) ilmoitus hakemuskirjan liitteistä; (27.10.2011/1097)

7) jos hakija haluaa hakemusta koskevien päätösten antamisen englanninkielellä, tätä koskeva pyyntö. (27.10.2011/1097)

Hakemuskirjaan on liitettävä:

1) keksinnön selitys ja siihen kuuluva, keksinnön havainnollistamiseksi tarpeellinen piirustus, patenttivaatimukset ja tiivistelmä;

2) jos hakija ei ole keksijä tai ei ole tehnyt keksintöä yksin, lausunto, jossa näytetään toteen hakijan oikeus keksintöön.

Hakijaa edustavan asiamiehen on osoitettava valtuutuksensa, jollei asiamiestä ole valtuutettu hakemuskirjassa.

Hakemusta tehtäessä on suoritettava vahvistettu hakemusmaksu.

3 § (27.10.2011/1097)

Jollei asiakirjaa ole laadittu patenttilain 8 §:n 5 momentin mukaisella kiellä, on hakijan annettava patenttivirastolle myös sen suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös. Kun kysymys on muusta asiakirjasta kuin selityksestä, tiivistelmästä tai patenttivaatimuksista sekä kun on kysymys sellaisesta suomalaisen patenttihakemuksen selityksen tai patenttivaatimusten tekstistä, joka ei sisälly 21 §:n 1 momentin mukaan perusasiakirjoihin, patenttivirasto voi kuitenkin olla vaatimatta käännöstä tai hyväksyä käännöksen muulle kielelle kuin suomeksi tai ruotsiksi tai englanniksi.

4 § (18.7.2013/580)

4 § on kumottu A:lla 18.7.2013/580.

5 §

Saadakseen patenttilain 9 §:ssä tarkoitetun uutuustutkimuksen hakemukselleen, hakijan on kirjallisesti pyydettävä sitä patenttiviranomaiselta ja suoritettava tutkimusviranomaisen vahvistama maksu kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona hakemus tehtiin tai on katsottava tehdyksi. Jos patenttihakemusta ei ole laadittu tutkimusviranomaisen hyväksymällä kielellä, on pyyntöön liitettävä hakemuksen käännös patenttiviranomaisen määräämälle kielelle.

Jos useat viranomaiset voivat tulla kysymykseen 1 momentissa mainitun tutkimuksen m suorittajina ja hakija haluaa määrätä, mikä näistä suorittaa tutkimuksen, hänen on pyynnössään mainittava tämä viranomainen.

Pyyntö katsotaan peruutetuksi, jollei patenttihakemus ja käännös 1 momentissa säädetyn määräajan päättyessä täytä kansainväliselle patenttihakemukselle asetettuja muotovaatimuksia.

6 §

Patenttivirasto merkitsee patenttihakemukseen, minä päivänä hakemus on saapunut virastoon.

7–8 §

7–8 § on kumottu A:lla 27.10.2011/1097.

9 §

Jos tehdään ilmoitus, että keksintö, johon on haettu patenttia, on siirtynyt toiselle, tämä on merkittävä hakijaksi päiväkirjaan ainoastaan, jos siirto on näytetty toteen.

Etuoikeus

10 § (16.2.2006/144)

Tullakseen osalliseksi patenttilain 6 §:ssä mainitusta etuoikeudesta hakijan on kirjallisesti pyydettävä etuoikeutta 16 kuukauden kuluessa ensimmäisen etuoikeuden perustaksi ilmoitetun hakemuksen tekemispäivästä. Kun etuoikeutta pyydetään, on samalla ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty sekä, niin pian kuin mahdollista, sen numero. Hakija voi edellä säädetyssä määräajassa ja samoin edellytyksin lisätä etuoikeuspyynnön tai korjata etuoikeuspyyntöä. Jos lisäys tai korjaus aiheuttaa muutoksen etuoikeuspäivään, voidaan ilmoitus tehdä 16 kuukauden kuluessa joko alkuperäisestä etuoikeuspäivästä tai muuttuneesta etuoikeuspäivästä, sen mukaan kumpi 16 kuukauden ajanjakso päättyy ensin. Jos 16 kuukauden määräaika on päättynyt, mutta hakemuksen tekemispäivästä ei ole vielä kulunut neljää kuukautta, voi hakija tehdä ilmoituksen näiden neljän kuukauden aikana.

Jos kyseessä on kansainvälinen patenttihakemus, etuoikeutta on pyydettävä hakemuksessa. Hakijan on tällöin ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty sekä sen numero. Hakija voi kuitenkin lisätä etuoikeuspyynnön tai korjata etuoikeuspyyntöä ilmoittamalla siitä vastaanottavalle viranomaiselle tai Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle 16 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä. Jos lisäys tai korjaus aiheuttaa muutoksen etuoikeuspäivään, voidaan ilmoitus tehdä 16 kuukauden kuluessa joko alkuperäisestä etuoikeuspäivästä tai muuttuneesta etuoikeuspäivästä, sen mukaan kumpi 16 kuukauden ajanjakso päättyy ensin. Jos 16 kuukauden määräaika on päättynyt, mutta kansainvälisestä tekemispäivästä ei ole vielä kulunut neljää kuukautta, voi hakija tehdä ilmoituksen näiden neljän kuukauden aikana.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua etuoikeuspyyntöä ei kuitenkaan voi lisätä eikä korjata sen jälkeen, kun hakemus on tullut julkiseksi.

Jos hakemus jaetaan 22 §:n mukaan, on kantahakemuksen etuoikeutta koskeva pyyntö voimassa ilman erillistä pyyntöä myös uuden, jakamalla syntyneen hakemuksen osalta.

11 §

Etuoikeutta pyytäneen hakijan tulee 16 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta etuoikeutta pyydetään, toimittaa virastoon etuoikeuden perustana olevan hakemuksen vastaanottaneen viranomaisen antama todistus hakemuksen tekemispäivästä ja hakijan nimestä sekä mainitun viranomaisen oikeaksi todistama jäljennös hakemuksesta. Jäljennös on annettava patenttiviranomaisen määräämässä muodossa. Kysymyksen ollessa kansainvälisestä patenttihakemuksesta on todistus kuitenkin annettava vasta patenttiviraston antaman tätä koskevan välipäätöksen jälkeen. Tällaisen hakemuksen osalta voidaan etuoikeusasiakirja antaa

patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännön 17.1 mukaisesti myös Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle tai hakemuksen vastaanottaneelle viranomaiselle tai esittää viimeksi mainitulle pyyntö etuoikeusasiakirjan toimittamisesta kansainväliselle toimistolle. (16.2.2006/144)

Patenttivirasto voi myöntää poikkeuksia velvollisuudesta antaa 1 momentissa tarkoitettu todistus ja jäljennös.

Jos jäljennös kansainvälisen patenttihakemuksen etuoikeuden perustana olevasta hakemuksesta on annettu 1 momentissa mainittuun kansainväliseen toimistoon, voi patenttivirasto pyytää jäljennöksen ja tällaisen jäljennöksen käännöksen vain patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännön 17.2 mukaisesti.

12 §

Etuoikeus voi perustua ainoastaan ensimmäiseen hakemukseen, jossa keksintö on esitetty.

Jos ensimmäisen hakemuksen tekijä tai hänen oikeudenomistajansa on samalle patenttiviranomaiselle myöhemmin tehnyt samaa keksintöä tarkoittavan hakemuksen, voidaan myöhempi hakemus esittää etuoikeuden perustaksi edellytyksellä, että sitä tehtäessä aikaisempi hakemus oli peruutettu, jätetty sillensä tai hylätty sen tulematta julkiseksi ja ettei siitä ollut jäänyt voimaan mitään oikeutta eikä se ollut etuoikeuden perustana. Jos etuoikeus on saavutettu myöhemmän hakemuksen perusteella, ei aikaisempaan hakemukseen enää voida vedota etuoikeuden saavuttamiseksi.

3 momentti on kumottu A:lla 21.3.1997/246.

13 §

Etuoikeus voidaan saada myös hakemuksen osalle.

Samalle hakemukselle voidaan pyytää etuoikeutta useiden, myös eri maita tarkoittavien hakemusten perusteella.

Patenttivaatimukset (14.6.1985/505)

14 §

Patenttivaatimuksen tulee sisältää:

1) keksinnön nimitys;

2) ilmoitus tekniikasta, johon verrattuna keksintö on uusi (tekniikan taso), jos tällainen ilmoitus on tarpeen; sekä

3) ilmoitus siitä, mikä keksinnössä on uutta ja omalaatuista.

Kukin patenttivaatimus saa sisältää ainoastaan yhden keksinnön.

Keksinnön tulee mikäli mahdollista kuulua joko tuote-, laite-, menetelmä- tai käyttöryhmään.

Patenttivaatimus ei saa sisältää siinä esitettyyn keksintöön nähden asiaan kuulumatonta tai hakijan pyytämään yksinoikeuteen nähden epäolennaista.

15 §

Patenttihakemus voi käsittää useita patenttivaatimuksia. Jos hakemuksessa on useita patenttivaatimuksia, ne on esitettävä peräkkäin ja numeroitava juoksunumeroilla.

Patenttivaatimus voi olla itsenäinen tai epäitsenäinen. Epäitsenäinen vaatimus on sellainen vaatimus, joka tarkoittaa hakemuksen muussa patenttivaatimuksessa esitetyn keksinnön toteuttamismuotoa ja joka siksi käsittää kaikki tämän vaatimuksen määritteet. Muu vaatimus on itsenäinen.

Patenttivaatimukseen voidaan liittää yksi tai useampia epäitsenäisiä vaatimuksia. Epäitsenäinen vaatimus voidaan liittää useaan edelläolevaan patenttivaatimukseen. Siinä tulee aluksi olla viittaus tällaiseen edeltävään patenttivaatimukseen ja sen jälkeen ne lisämääritteet, jotka ovat keksinnölle tunnusomaiset.

16 § (26.6.1992/583)

Jos hakemus kohdistuu useisiin keksintöihin, on niiden oltava toisistaan riippuvaisia. Keksintöjen on katsottava olevan toisistaan riippuvaisia, jos kaikkien keksintöjen välillä on tekninen yhteys siten, että niille on yhteistä yksi tai useampi samanlainen tai vastaavanlainen tekninen erityispiirre. Teknisellä erityispiirteellä tarkoitetaan sellaista teknistä ominaisuutta, joka kussakin keksinnössä, keksintöä kokonaisuutena tarkasteltaessa, merkitsee muutosta tekniikan tasoon verrattuna.

Arvioitaessa, ovatko keksinnöt toisistaan riippuvaisia, ei ole merkitystä sillä, onko keksinnöt määritelty erillisissä patenttivaatimuksissa vai vaihtoehtoina yhdessä vaatimuksessa.

Selitys (14.6.1985/505)

17 §

Keksinnön selitys saa sisältää ainoastaan sellaista, mikä on tarpeen keksinnön selventämiseksi. Jos on tarpeen käyttää uutta tai sellaista ammattisanaa, joka ei ole yleisesti hyväksytty, se on selitettävä. Merkit ja mittayksiköt eivät saa poiketa niistä, joita Pohjoismaissa yleensä käytetään.

Jos patenttihakemukseen kuuluu patenttilain 8 a §:n mukainen biologisen materiaalin talletus, hakijan tulee hakemuskirjan liitteenä esittää biologisen materiaalin tunnusmerkeistä kaikki oleelliset tiedot, jotka ovat hakijan tiedossa. (13.7.2000/674)

17 a § (14.6.1985/505)

Patenttilain 8 a §:n 1 momentissa tarkoitettu talletus on tehtävä talletuslaitokseen, joka on Budapestissä 28 päivänä huhtikuuta 1977 tehdyn mikro-organismien tallettamisen kansainvälistä tunnustamista patentinhakumenettelyä varten koskevan sopimuksen (Budapestin sopimus) mukainen kansainvälinen talletusviranomainen, tai johonkin muuhun Euroopan patenttiviraston hyväksymään talletuslaitokseen. (15.2.1996/104)

Talletus on tehtävä Budapestin sopimuksen mukaisesti.

Patenttivirasto pitää luetteloa talletuslaitoksista, jotka ovat Budapestin sopimuksen mukaisia kansainvälisiä talletusviranomaisia.

17 b § (14.6.1985/505)

Jos biologinen materiaali on talletettu, hakijan tulee ilmoittaa patenttivirastolle kirjallisesti 16 kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on tehty tai, jos pyydetään etuoikeutta, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty, mihin talletuslaitokseen talletus on tehty ja minkä numeron talletuslaitos on talletukselle antanut. Kansainvälisestä patenttihakemuksesta tiedot voidaan antaa samassa määräajassa Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle. (16.2.2006/144)

Jos hakija pyytää, että patenttihakemuksen asiakirjat tulevat julkisiksi aikaisemmin kuin patenttilain 22 §:n 1 ja 2 momentissa on säädetty, tulee 1 momentissa mainitut tiedot antaa viimeistään sanottua pyyntöä esitettäessä. Jos hakija pyytää kansainvälisen patenttihakemuksen aikaisempaa julkaisemista patenttiyhteistyösopimuksen 21 artiklan 2 kappaleen b kohdan mukaisesti, tiedot tulee antaa viimeistään julkaisemispyyntöä tehtäessä.

Jos talletus on Budapestin sopimuksen sovellutussäännön 5.1. mukaisesti siirretty kansainväliseltä talletusviranomaiselta toiselle, hakijan tulee ilmoittaa patenttivirastolle siirrosta ja talletukselle annettu uusi numero.

Patenttivirasto voi vaatia jäljennöksen talletuslaitoksen talletuksesta antamasta kuitista todistukseksi siitä, että 1 ja 3 momentissa tarkoitetut tiedot ovat oikeita.

17 c § (14.6.1985/505)

Patenttilain 8 a §:n 2 momentissa tarkoitettu uusi talletus tulee tehdä Budapestin sopimuksen uutta talletusta koskevien määräysten mukaisesti.

Uusi talletus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut kansainväliseltä talletusviranomaiselta ilmoituksen, ettei aikaisemmin tehdystä talletuksesta enää ole saatavissa näytettä. Jos laitos on lopettanut toimintansa talletuksessa tarkoitetun biologisen materiaalin kansainvälisenä talletusviranomaisena tai lakannut suorittamasta Budapestin sopimuksen mukaisia tehtäviään, eikä tallettaja ole saanut tästä ilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kansainvälinen toimisto on julkaissut tiedon asiasta, uusi talletus voidaan kuitenkin tehdä yhdeksän kuukauden kuluessa sanotusta julkaisemisesta. Muiden talletuslaitosten osalta edellä mainittu määräaika uuden talletuksen tekemiselle alkaa, kun Euroopan patenttivirasto on julkaissut vastaavan tiedon asiasta. (13.7.2000/674)

Tallettajan on neljän kuukauden kuluessa uuden talletuksen tekemisestä annettava patenttivirastolle talletuslaitoksen uudesta talletuksesta antaman kuitin jäljennös. Jos 17 b §:n 1 tai 2 momentin mukainen määräaika päättyy myöhemmin, voidaan kuitti kuitenkin antaa sanotun määräajan kuluessa. Kuittia annettaessa on ilmoitettava sen patenttihakemuksen tai patentin numero, johon talletus kuuluu.

Tiivistelmä (14.6.1985/505)

18 §

Suomalaisen patenttihakemuksen tiivistelmän tulee perustua selitykseen ja patenttivaatimuksiin sellaisina kuin ne ovat niissä asiakirjoissa, jotka 21 §:n 1 momentin tai 24 §:n 1 momentin mukaan muodostavat perusasiakirjat. Tiivistelmä, jonka tulee sisältää keksinnön nimitys, on laadittava siten, että siitä ilmenee selvästi se tekninen ongelma, jota keksintö koskee, keksinnön sisältämän ratkaisun periaatteet sekä keksinnön pääasiallinen käyttöala. Tiivistelmän lopullinen muoto on mikäli mahdollista vahvistettava ennen kuin hakemus tulee julkiseksi patenttilain 22 §:n 2 momentin mukaisesti.

Jos kansainvälisessä hakemuksessa tai kansalliseksi hakemukseksi muunnetussa eurooppapatenttia koskevassa hakemuksessa on kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen tai Euroopan patenttiviraston vahvistama tiivistelmä, sen sisältö on hyväksyttävä. Muussa tapauksessa patenttivirasto vahvistaa myös tällaisen hakemuksen tiivistelmän. Viimeksi mainitussa tapauksessa on sovellettava 1 momentin säännöksiä. (15.2.1996/104)

Patenttihakemuksen muutokset

19 §

Patenttivaatimusta ei saa muuttaa siten, että se tulee sisältämään sellaista, mikä ei ilmene asiakirjasta, joka 21 §:n 1 tai 2 momentin tahi 24 §:n 1 momentin mukaan on perusasiakirja. Jos patenttivaatimusta muutetaan siten, että se tulee sisältämään uusia määritteitä, hakijan tulee samanaikaisesti ilmoittaa, mistä vastaava seikka on löydettävissä perusasiakirjoista.

Sen jälkeen kun patenttivirasto on antanut suoritetun uutuustutkimuksen johdosta lausunnon, ei samaan patenttihakemukseen saa ottaa patenttivaatimusta, jonka esittämä keksintö on riippumaton aikaisemmin annetuissa vaatimuksissa esitetystä keksinnöstä.

Kansainvälisestä patenttihakemuksesta ei uutuustutkimuksen johdosta annettavaa lausuntoa saa antaa ennen 52 b §:ssä säädetyn määräajan päättymistä, ellei hakija siihen suostu. (14.6.1985/505)

Selitykseen ja piirustukseen hakija saa tehdä muutoksia tai lisäyksiä ainoastaan, jos se on välttämätöntä patenttilain 8 §:n perusteella. Muutokset tai lisäykset eivät saa aiheuttaa, että patenttivaatimus tulisi käsittämään muita kuin sellaisia seikkoja, joilla on vastaavuutta perusasiakirjoissa.

20 §

Jollei patenttivirasto muuta salli, on muutokset tai lisäykset patenttivaatimuksiin tehtävä antamalla uusi asiakirja, jossa kaikki vaatimukset on esitetty peräkkäisjärjestyksessä.

21 § (27.10.2011/1097)

Suomalaisen patenttihakemuksen, patenttilain 38 §:n mukaan käsiteltäväksi otettavan patenttihakemuksen ja kansalliseksi hakemukseksi muunnetun eurooppapatenttia koskevan hakemuksen perusasiakirjana pidetään tässä asetuksessa suomen-, ruotsin- tai englanninkielistä selitystä piirustuksineen sekä patenttivaatimuksia, jotka sisältyvät hakemukseen, kun hakemus tehtiin tai on katsottava tehdyksi. Jos nämä asiakirjat eivät ole sanottuna ajankohtana sisältyneet

hakemukseen, perusasiakirjana pidetään tämän jälkeen ensiksi annettua suomen-, ruotsin- tai englanninkielistä selitystä ja patenttivaatimuksia, jos näiden sisältö selvästi vastaa mainittuna ajankohtana virastossa olevien asiakirjojen sisältöä.

Patenttilain 31 §:n mukaisesti jatketun kansainvälisen patenttihakemuksen perusasiakirjaksi katsotaan:

1) jos hakemuksen jatkamiseksi vaaditaan käännös, patenttilain 31 §:n mukaisesti annettu selityksen, piirustuksen ja patenttivaatimusten käännös niine muutoksineen, joita siihen on tehty 52 b §:ssä säädetyn määräajan kuluessa; tai

2) jos hakemus on laadittu suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä, patenttilain 31 §:n mukaisesti annettu selityksen, piirustuksen ja patenttivaatimusten jäljennös.

Jos patenttihakemusta tehtäessä ilmoitetaan, että samaa keksintöä koskeva suojahakemus on annettu Suomen ulkopuolella olevalle patenttiviranomaiselle ja jos ulkomaisen hakemuksen tekemispäivä ja numero on ilmoitettu, hakemuksen myöhemmin annettun, oikeaksi todistetun jäljennöksen on katsottava saapuneen patenttivirastoon samanaikaisesti, kun hakemus Suomessa tehtiin.

Jakaminen ja lohkaiseminen

22 § (27.10.2011/1097)

Jos perusasiakirjoissa on esitetty useita keksintöjä, hakija voi jakaa hakemuksen useiksi hakemuksiksi. Jakaminen voi tapahtua ainoastaan ennen kuin patenttilain 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus on annettu. Jakaminen ei voi tapahtua ennen kuin 21 §:n mukainen perusasiakirja on annettu. Hakijan pyynnöstä alkuperäisestä hakemuksesta (kantahakemus) erotettua keksintöä tarkoittava uusi hakemus on katsottava tehdyksi samanaikaisesti kuin kantahakemus.

23 § (27.10.2011/1097)

Jos selitykseen tai patenttivaatimuksiin tehdyllä lisäyksellä tai muulla tavoin patenttihakemuksessa on esitetty keksintö, joka ei ilmene perusasiakirjoista, voidaan kantahakemuksesta lohkaisemalla tehty, tätä keksintöä tarkoittava uusi hakemus hakijan pyynnöstä katsoa annetuksi silloin, kun asiakirja, jossa keksintö on esitetty, saapui patenttivirastoon.

Lohkaisu voi tapahtua ainoastaan ennen kuin patenttilain 19 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus on annettu. Lohkaisu ei voi tapahtua ennen kuin 21 §:n mukainen perusasiakirja on annettu. Lohkaisemalla tehdyssä hakemuksessa saa suojaa hakea vain sille, mikä uutta asiakirjaa jätettäessä ilmeni kantahakemuksen asiakirjoista.

24 §

Jaettaessa tai lohkaistaessa on selitys siihen kuuluvine piirustuksineen ja patenttivaatimukset, jotka annetaan patenttivirastoon samanaikaisesti kuin uuden hakemuksen hakemuskirja, katsottava perusasiakirjaksi.

Uusi hakemus katsotaan jakamalla tai lohkaisemalla syntyneeksi vain, jos tämä ilmenee hakemuksesta sitä tehtäessä. Tällaisessa hakemuksessa on ilmoitettava alkuperäinen hakemus.

Hakemuksen julkisuus

25 §

Jos patenttihakemuksen asiakirjat ovat patenttilain 22 §:n 2 tai 3 momentin perusteella tulleet julkisiksi ennen patentin myöntämistä, on tiivistelmä painettava heti, kun sen lopullinen muoto on vahvistettu. Patenttivirasto voi päättää myös hakemuksen muiden osien painamisesta yhdessä tiivistelmän kanssa. Näitä asiakirjoja tulee vahvistetusta maksusta olla jokaisen saatavissa. (21.3.1997/246)

Patenttilain 22 §:n 4 momentin mukaisessa kuulutuksessa tulee ilmoittaa hakemuksen numero ja luokka, saapumispäivä ja tekemispäivä, keksinnön nimitys sekä hakijan ja keksijän nimi ja osoite. Jos etuoikeutta on pyydetty, kuulutuksessa on ilmoitettava myös, missä aikaisempi hakemus, johon vedotaan, on tehty, sekä tämän hakemuksen tekemispäivä ja numero. Jos hakemukseen liittyy biologisen materiaalin talletus, siitä tulee ilmoittaa kuulutuksessa. Jos hakija on patenttilain 22 §:n 7 momentin perusteella pyytänyt, että biologisen materiaalin näyte luovutetaan ainoastaan erityiselle asiantuntijalle, myös siitä ilmoitetaan kuulutuksessa. (16.2.2006/144)

Jos kansainvälisen patenttihakemuksen selityksen tai patenttivaatimuksen käännöstä on muutettu 52 b §:ssä säädetyn määräajan kuluessa, mutta sen jälkeen kun asiakirjat ovat tulleet julkisiksi, muutoksesta on kuulutettava. (14.6.1985/505)

25 a § (14.6.1985/505)

Patenttilain 22 §:n 8 momentin ensimmäisen virkkeen mukainen näytteen saamista talletuksesta koskeva pyyntö on laadittava Budapestin sopimuksen sovellutussääntöjen 11 säännön määräysten mukaisesti.

Näytettä haluavan on annettava patentinhakijalle tai patentinhaltijalle sitoumus olla käyttämättä mitään talletettua biologista materiaalia tai siitä saatavaa materiaalia sisältävää näytettä muuhun kuin tutkimustarkoituksiin ja olla luovuttamatta mitään talletettua biologista materiaalia tai siitä saatavaa materiaalia sisältävää näytettä kenellekään toiselle ennen kuin hakemus on lopullisesti ratkaistu tai, jos patentti myönnetään, ennen kuin patentti on lakannut olemasta voimassa, jollei patentinhakija tai patentinhaltija nimenomaan luovu tästä sitoumuksesta. (13.7.2000/674)

3 momentti on kumottu A:lla 21.3.1997/246.

Sama vakuutus, joka säädetään annettavaksi näytteestä, tulee antaa sitoumuksessa myös sellaisesta näytteestä johdetusta biologisesta materiaalista, jossa ovat säilyneet keksinnön käyttämisen kannalta oleelliset talletetun biologisen materiaalin tunnusmerkit. (13.7.2000/674)

Sitoumus on liitettävä pyyntöön.

25 b § (14.6.1985/505)

Patenttilain 22 §:n 7 momentin mukainen pyyntö näytteen luovuttamisesta ainoastaan erityiselle asiantuntijalle on tehtävä 16 kuukauden kuluessa patenttihakemuksen tekemispäivästä tai, jos pyydetään etuoikeutta, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty. (16.2.2006/144)

Patenttivirasto laatii luettelon henkilöistä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä asiantuntijoina ja jotka soveltuvat tehtävään. Päätöksestä asiantuntijaluetteloon valituista henkilöistä kuulutetaan siten kuin 43 §:ssä säädetään.

Jos näyte voidaan luovuttaa ainoastaan erityiselle asiantuntijalle, näytettä pyydettäessä tulee ilmoittaa tehtävään käytettävä asiantuntija. Pyyntöön tulee liittää asiantuntijan patentinhakijalle antama kirjallinen sitoumus olla käyttämättä näytettä muuhun kuin tutkimustarkoituksiin ja olla luovuttamatta näytettä kenellekään toiselle ennen kuin keksinnölle myönnetty patentti on lakannut olemasta voimassa tai ennen kuin 20 vuotta on kulunut patenttihakemuksen tekemispäivästä, jos hakemus on ratkaistu lopullisesti sen johtamatta patenttiin. Tämän sitoumuksen tulee koskea myös näytteestä saatavaa biologista materiaalia sekä näytteestä johdettua biologista materiaalia, jossa ovat säilyneet keksinnön käyttämisen kannalta oleelliset talletetun biologisen materiaalin tunnusmerkit. (13.7.2000/674)

Asiantuntijana voidaan käyttää henkilöä, joka on mainittu luettelossa tai jonka patentinhakija on yksittäistapauksessa hyväksynyt.

25 c § (13.7.2000/674)

Sen estämättä, mitä 25 a ja 25 b §:ssä säädetään patentinhakijalle tai patentinhaltijalle annettavasta sitoumuksesta, johdettu biologinen materiaali voidaan tallettaa uuden patentin hakemista varten.

25 d § (14.6.1985/505)

Jos näytettä on pyydetty, eikä estettä patenttilain tai tämän asetuksen mukaan ole näytteen saamiselle, patenttivirasto antaa tästä todistuksen. Patenttivirasto toimittaa näytettä koskevan pyynnön ja todistuksen sille laitokselle, jossa talletus on. Patenttivirasto lähettää samanaikaisesti patentinhakijalle tai patentinhaltijalle kopion pyynnöstä ja todistuksesta.

Jos patenttivirasto toteaa, ettei se voi antaa 1 momentin mukaista todistusta, patenttivirasto ilmoittaa tästä päätöksestä. Se, joka on näytettä pyytänyt, voi hakea päätökseen muutosta valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin Patentti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa (578/2013) säädetään. Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätöksestä tai markkinaoikeuden edellä mainitusta päätöksestä ei voi valittaa. (18.7.2013/580)

Patenttihakemuksen käsittely

26 § (18.7.2013/580)

Patenttilain 2 §:ssä tarkoitettuja patentin myöntämisen edellytyksiä tutkiessaan patenttiviraston on otettava huomioon kaikki tietoonsa saamat seikat.

Patenttiviraston tutkimus suoritetaan Suomen, Norjan, Ruotsin, Tanskan, Amerikan Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, Ranskan, Saksan ja Euroopan patenttiviraston

patenttijulkaisujen, kuulutusjulkaisujen, julkaistujen patenttihakemusten tai niistä laadittujen tiivistelmien, julkisiksi tulleiden kansainvälisten patenttihakemusten tai niiden tiivistelmien sekä Suomessa julkisiksi tulleiden patenttihakemusten perusteella. Lisäksi voidaan tutkia muutakin saatavissa olevaa kirjallisuutta, jos se katsotaan aiheelliseksi.

26 a § (21.3.1997/246)

Jos patenttivirastoon annetaan patenttihakemusta käsiteltäessä hakemuksen tutkimisen kannalta merkityksellinen kirjelmä, on siitä ilmoitettava hakijalle. Patenttiviraston tulee, jollei kysymys ole paremmasta oikeudesta keksintöön, huomauttaa kirjelmän antajalle väitteentekomahdollisuudesta, jos patentti myönnetään.

27 §

Jos patenttihakemuksen tutkimisen kannalta katsotaan tarpeelliseksi, patenttivirasto voi käyttää asiantuntijoita, jotka eivät ole patenttiviraston palveluksessa.

28 §

Patenttivirasto voi kehottaa hakijaa antamaan mallin, näytteen tai muun sellaisen, taikka suorittamaan tutkimuksia tai kokeita, milloin se keksinnön arvostelemiseksi on tarpeellista.

29 §

Joka Suomessa hakee patenttia keksintöön, johon hän on hakenut patenttia Suomen ulkopuolella olevalta patenttiviranomaiselta, on patenttilain 74 §:n 3 momentissa mainituin rajoituksin velvollinen antamaan selonteon siitä, mitä sanottu patenttiviranomainen on ilmoittanut hänelle keksinnön uutuuden tai patentoitavuuden tutkimisesta. Patenttivirasto voi välipäätöksellä kehottaa häntä antamaan virastoon jäljennöksen sitä, mitä hänelle on ilmoitettu, tai vakuutuksen, että aikaisemman hakemuksen tutkimisesta ei ole saatu tietoa.

Jos patenttilain 74 §:n 2 momentin perusteella annetun säännöksen nojalla patenttihakemusten tutkimuksen suorittaa Suomen ulkopuolella oleva patenttiviranomainen, Suomen patenttivirasto voi sovittuaan mainitun patenttiviranomaisen kanssa tutkimustulosten ja muun mahdollisen aineiston vaihtamista, lykätä toisen maan patenttiviranomaiselle aikaisemmin tehtyä hakemusta vastaavan hakemuksen käsittelyn siihen asti, kunnes viimeksi mainittu hakemus on tullut käsitellyksi sopimuksen edellyttämässä laajuudessa.

Patenttiviranomaiselle, jonka kanssa 2 momentissa tarkoitettu sopimus on tehty, voi patenttivirasto luovuttaa vielä julkiseksi tulematonta patenttihakemusta koskevan asiakirjan, jos mainittu patenttiviranomainen on sitoutunut siihen, ettei se tee asiakirjaa julkiseksi.

29 a § (13.7.2000/674)

Jos patenttiviranomainen katsoo, että patentti voidaan myöntää, viranomaisen tulee ennen patenttilain 19 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen tekemistä lähettää hakijalle asiakirjat, jotka osoittavat, missä muodossa viranomainen aikoo patentin myöntää. Patenttiviranomainen voi tällöin kehottaa hakijaa patenttilain 15 §:n mukaisesti antamaan lausumansa ja palauttamaan asiakirjat viranomaiselle määrätyn ajan kuluessa.

30 § (18.7.2013/580)

Patentin myöntämistä voidaan lykätä ainoastaan, jos patentin myöntäminen tapahtuisi ennen kuin hakemus on tullut julkiseksi patenttilain 22 §:n perusteella. Patentin myöntämistä voidaan tällöin hakijan pyynnöstä lykätä siihen asti, kunnes hakemus tulee patenttilain 22 §:n perusteella julkiseksi.

Patentin myöntäminen (21.3.1997/246)

31 § (21.3.1997/246)

Patenttilain 21 §:n mukaisen patenttijulkaisun painatus on aloitettava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun hakija on suorittanut patenttilain 19 §:n 3 momentin mukaisen painatusmaksun.

Patenttijulkaisussa on ilmoitettava:

1) hakemuksen päiväkirjanumero sekä patentin rekisterinumero ja luokat;

2) patentinhaltijan nimi ja osoite;

3) jos patentinhaltijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

4) keksijän nimi ja osoite;

5) keksinnön nimitys;

6) perustuuko patentti suomalaiseen, kansainväliseen vai kansalliseksi hakemukseksi muunnettuun eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen;

7) jos patentti perustuu suomalaiseen patenttihakemukseen, hakemuksen saapumispäivä ja tekemispäivä; (16.2.2006/144)

8) jos patentti perustuu kansainväliseen patenttihakemukseen, kansainvälinen tekemispäivä sekä päivä, jona hakemusta on patenttilain 31 §:n mukaan jatkettu tai jona hakemus on saman lain 38 §:n 3 momentin mukaan katsottava tehdyksi, ja kansainvälinen hakemusnumero;

9) jos patentti perustuu kansalliseksi hakemukseksi muunnettuun eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus saapui patenttivirastoon muuntamista varten, sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;

10) jos etuoikeutta on pyydetty, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu aikaisempi hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja numero;

11) jos hakemus on aikaansaatu jakamalla tai lohkaisemalla, kantahakemuksen päiväkirjanumero;

12) jos hakemukseen kuuluu biologisen materiaalin talletus, ilmoitus siitä laitoksesta, jossa talletus on, sekä numero, jonka laitos on talletukselle antanut; (13.7.2000/674)

13) hakemusasiakirjojen julkiseksitulopäivä;

14) patentin myöntämispäivä; sekä

15) viitejulkaisut.

32 § (21.3.1997/246)

Patentin myöntämistä tarkoittavan kuulutuksen tulee sisältää ne tiedot, jotka 31 §:n mukaan on ilmoitettava patenttijulkaisussa, viitejulkaisuja lukuun ottamatta.

32 a § (27.10.2011/1097)

Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 27 b §:n 1 momentin mukaista käännöksen korjausta, tulee sisältää:

1) patentinhaltijan nimi ja osoite;

2) patentin rekisterinumero ja luokat;

3) keksinnön nimitys, sekä

4) tieto siitä päivästä, jolloin käännöksen korjaus ja julkaisumaksu saapuivat patenttiviranomaiselle.

Väite (21.3.1997/246)

33 § (21.3.1997/246)

Patenttilain 24 §:n mukaisessa väitteessä on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) väitteentekijän nimi ja osoite;

2) sen patentin rekisterinumero, jota vastaan väite tehdään, patentinhaltijan nimi ja keksinnön nimitys;

3) vaatiiko väitteentekijä patentin kumoamista vai patenttisuojan rajoittamista joiltakin osin;

4) mihin patenttilain 25 §:n 1 momentissa mainittuihin seikkoihin väite perustuu ja mitä muita seikkoja väitteen perustaksi on esitettävissä; ja

5) jos väitteen tekijää edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite.

Väite sekä patentinhaltijan ja väitteentekijän myöhemmät kirjelmät liitteineen on annettava patenttivirastoon niin monena kappaleena kuin virasto määrää.

Jos väitteentekijää edustaa asiamies, on tämän osoitettava valtuutuksensa. (13.7.2000/674)

34 § (21.3.1997/246)

Ellei väitettä ole tehty siten kuin patenttilain 24 §:n 1 momentissa säädetään, väitettä ei oteta tutkittavaksi. Väitettä ei myöskään oteta tutkittavaksi, jos väitteen tekemiseen varatun ajan kuluessa patenttivirastoon toimitetuista asiakirjoista ei selviä, mitä patenttia vastaan väite on

tehty tai kuka väitteen on tehnyt taikka niissä ei ole ilmoitettu 33 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainittuja tietoja.

Jos väitettä tehtäessä ei ole noudatettu muita väitettä koskevia säännöksiä, patenttivirasto kehottaa väitteentekijää määrätyn ajan kuluessa poistamaan puutteellisuudet. Ellei puutteellisuuksia poisteta määräajassa, väitettä ei oteta tutkittavaksi.

35 § (21.3.1997/246)

Patentinhaltijalle on toimitettava kappaleet kaikista väitteentekijän antamista kirjelmistä.

Jos patentinhaltija antaa lausuman väitteen johdosta, patenttivirasto päättää jatkuvan kirjelmien vaihdon tarpeellisuudesta.

Patentin rajoittaminen (29.11.2007/1118)

36 § (29.11.2007/1118)

Jos patenttivirasto katsoo, ettei patenttilain 53 a §:n 1 momentin mukaisen pyynnön hyväksymiselle ole estettä, patenttiviraston tulee ilmoittaa tästä patentinhaltijalle. Patentinhaltijan on tämän jälkeen toimitettava patenttilain 53 d §:n 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat patenttivirastolle kahden kuukauden kuluessa. Jos patentinhaltija ei toimita patentin rajoittamisen perusteena olevia asiakirjoja ja suorita patenttilain 53 d §:n 2 momentissa tarkoitettua maksua säädetyssä ajassa, rajoittamispyyntö katsotaan peruutetuksi.

Kun patenttilain 52 §:n 2 momentin mukainen tuomioistuimen päätös patentin rajoittamisesta on saanut lainvoiman, patentinhaltijan on toimitettava rajoitetun patentin selitys, mahdolliset piirustukset ja rajoitetut patenttivaatimukset patenttivirastolle patenttijulkaisua varten patenttiviraston antamassa kahden kuukauden määräajassa. Tämän jälkeen patenttijulkaisun painatus on aloitettava mahdollisimman pian. Patenttiviraston on rajoitettujen patenttivaatimusten toimittamisen jälkeen huolehdittava siitä, että ne ovat tarvittaessa saatavilla suomen ja ruotsin kielellä.

36 a § (29.11.2007/1118)

Patenttilain 53 d §:n 2 momentin mukaisessa patenttijulkaisussa on ilmoitettava:

1) hakemuksen päiväkirjanumero sekä patentin rekisterinumero ja luokat;

2) patentinhaltijan nimi ja osoite;

3) jos patentinhaltijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

4) keksijän nimi ja osoite;

5) keksinnön nimitys;

6) perustuuko patentti suomalaiseen, kansainväliseen vai kansalliseksi hakemukseksi muunnettuun eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen;

7) jos patentti perustuu suomalaiseen patenttihakemukseen, hakemuksen saapumispäivä ja tekemispäivä;

8) jos patentti perustuu kansainväliseen patenttihakemukseen, kansainvälinen tekemispäivä, sekä päivä jona hakemusta on patenttilain 31 §:n mukaan jatkettu tai jona hakemus on mainitun lain 38 §:n 3 momentin mukaan katsottava tehdyksi, ja kansainvälinen hakemusnumero;

9) jos patentti perustuu kansalliseksi hakemukseksi muunnettuun eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus saapui patenttivirastoon muuntamista varten, sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;

10) jos etuoikeutta on pyydetty, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu aikaisempi hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja hakemusnumero;

11) jos hakemus on aikaansaatu jakamalla tai lohkaisemalla, kantahakemuksen päiväkirjanumero;

12) jos hakemukseen kuuluu biologisen materiaalin talletus, ilmoitus siitä laitoksesta, jossa talletus on, sekä numero, jonka laitos on talletukselle antanut;

13) päivä, jolloin hakemusasiakirjat tulivat julkisiksi;

14) patentin myöntämispäivä;

15) viitejulkaisut;

16) patentin rajoittamista koskevan pyynnön tekemispäivä; sekä

17) päivä, jolloin patentin rajoittaminen on hyväksytty.

Edellä 36 §:n 2 momentissa tarkoitetun patenttijulkaisun tulee sisältää tämän pykälän 1 momentissa mainitut tiedot lukuun ottamatta sen 17 kohdassa mainittua tietoa ja tieto siitä, milloin tuomioistuin on tehnyt lainvoimaisen päätöksen patentin rajoittamisesta.

Väliotsikko on kumottu A:lla 18.7.2013/580. (18.7.2013/580)

37 § (18.7.2013/580)

37 § on kumottu A:lla 18.7.2013/580.

37 a § (15.2.1996/104)

Patenttirekisteri sisältää tiedot patenttiviraston myöntämistä patenteista ja eurooppapatenteista, joilla on oikeusvaikutus Suomessa.

Patenttirekisteri

38 § (21.3.1997/246)

Kun patentti on Suomessa myönnetty, se on merkittävä patenttirekisteriin. Rekisteriin merkitään tällöin ne tiedot, jotka 31 §:n mukaan on ilmoitettava patenttijulkaisussa, viitejulkaisuja lukuun ottamatta.

38 a § (15.2.1996/104)

Eurooppapatentti merkitään rekisteriin, kun Euroopan patenttivirasto on kuuluttanut patentin myöntämisestä ja kun hakija on antanut käännöksen ja suorittanut maksun patenttilain 70 h §:n 1 momentin mukaisesti.

Rekisteriin merkitään tällöin:

1) se päivä, jolloin Euroopan patenttivirasto on kuuluttanut patentin myöntämispäätöksestään;

2) päivä, jolloin patenttilain 70 h §:n 1 momentin mukainen käännös ja maksu ovat saapuneet sekä milloin käännöksestä on kuulutettu;

3) päivä, josta patenttiaika alkaa; sekä

4) tiedot, jotka vastaavat niitä, jotka ilmenevät 31 §:n 2 momentin kohdista 1–5, 10 ja 13. (21.3.1997/246)

Jos Euroopan patenttivirasto on lopullisesti päättänyt, että eurooppapatentti kumotaan, pidetään voimassa muutetussa muodossa tai lakkautetaan, merkitään tämä rekisteriin. Jos patentinhaltija on niissä tapauksissa, joissa patentti ylläpidetään muutetussa muodossa, antanut käännöksen ja suorittanut patenttilain 70 h §:n 1 momentin mukaisen maksun, tehdään tästä merkintä rekisteriin. (29.11.2007/1118)

Jos 1 tai 3 momentissa mainitun käännöksen korjaus annetaan, rekisteriin merkitään, milloin tämä on tapahtunut sekä milloin korjauksesta on kuulutettu.

Eurooppapatenttia koskeva Suomessa voimaansaatettu rajoittaminen merkitään rekisteriin, kun Euroopan patenttivirasto on kuuluttanut eurooppapatentin rajoittamisesta, rajoitetun patentin käännös on annettu ja maksu suoritettu. Rekisteriin merkitään tällöin:

1) päivä, jolloin Euroopan patenttivirasto on kuuluttanut eurooppapatentin rajoittamisesta; ja

2) päivä, jolloin patenttilain 70 t §:n 2 momentin mukainen käännös ja maksu ovat saapuneet sekä päivä, jolloin käännöksestä on kuulutettu.

(29.11.2007/1118)

Jos eurooppapatentti kumotaan patenttilain 70 t §:n 3 momentin mukaisesti, merkitään tästä tieto rekisteriin. (29.11.2007/1118)

38 b § (21.3.1997/246)

Kun myönnettyä patenttia vastaan on tehty väite, on siitä tehtävä merkintä patenttirekisteriin. Merkinnän tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) väitteentekijän nimi ja osoite;

2) jos väitteentekijää edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite; sekä

3) väitteen tekemispäivä.

Väitteen johdosta tehdystä lainvoiman saaneesta päätöksestä on tehtävä merkintä patenttirekisteriin. Rekisteriin merkitään tällöin päätöksen päivämäärä ja sen pääasiallinen sisältö.

39 § (27.10.2011/1097)

Patenttilain 25 §:n 5 momentissa tarkoitetun, väitteen johdosta tehtyä päätöstä koskevan kuulutuksen tulee sisältää patentin rekisterinumero ja luokat, keksinnön nimitys, patentinhaltijan nimi sekä päätöksen päivämäärä.

40 §

Kun vuosimaksu on suoritettu tai maksun suoritusajan pidennystä on myönnetty, on siitä tehtävä merkintä rekisteriin.

Jos patentti patenttilain 51 §:n perusteella on rauennut, on rekisteriin merkittävä se päivä, josta patentti on lakannut olemasta voimassa.

Jos patenttilain 71 a §:n mukaan on pyydetty, että vuosimaksu katsottaisiin määräajassa suoritetuksi, on siitä viipymättä tehtävä merkintä rekisteriin. Asiassa annetusta lopullisesta päätöksestä on myös tehtävä merkintä.

41 § (18.7.2013/580)

Kun patenttivirastolle on ilmoitettu patentin mitättömäksi julistamista, patentin siirtämistä tai pakkoluvan myöntämistä koskevan kanteen nostamisesta, siitä tehdään merkintä patenttirekisteriin.

Kun patenttivirastolle on toimitettu jäljennös asian ratkaisusta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 4 luvun 23 §:n tai patenttilain 66 d §:n mukaisesti, siitä tehdään merkintä patenttirekisteriin. Ratkaisun saatua lainvoiman, sen pääasiallisesta sisällöstä on lisäksi tehtävä merkintä rekisteriin.

Jos patenttia on rajoitettu patenttivirastossa tai tuomioistuimessa taikka se on lakkautettu patenttivirastossa, siitä on tehtävä merkintä patenttirekisteriin. Jos patenttia on rajoitettu, rekisteriin merkitään päivä, jolloin se on tehty sekä luokat. Jos patentti on lakkautettu, rekisteriin merkitään lakkauttamispäivä.

42 §

Patenttilain 44 §:ssä tarkoitetun, patentin siirrosta tahi käyttöluvan tai panttioikeuden myöntämisestä tehtävän merkinnän tulee sisältää oikeudenhaltijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä siirron tai luovutuksen päivämäärä. Käyttöluvasta on pyynnöstä merkittävä, onko patentinhaltijan oikeus myöntää muita käyttölupia rajoitettu. Jollei kysymystä siirron tahi käyttölupa- tai panttioikeuden myöntämisen merkitsemisestä välittömästi voida ratkaista, on rekisteriin kuitenkin merkittävä, että tätä on pyydetty.

Jos patentti on ulosmitattu, on siitä tehtävä merkintä rekisteriin, kun ulosmittauksesta on ilmoitettu.

Ilmoitus asiamiestä koskevasta muutoksesta merkitään rekisteriin.

Jos patenttiviranomainen on saanut 17 b §:n 3 momentin mukaisen ilmoituksen talletuksen siirrosta tai 17 c §:n 3 momentin mukaisen uudesta biologisen materiaalin talletuksesta annetun kuitin, siirrosta tai uudesta talletuksesta on tehtävä merkintä rekisteriin. (13.7.2000/674)

42 a § (11.9.2008/603)

Patenttiviraston päätökseen, joka annetaan automaattisessa tietojenkäsittelyssä aikaansaatuna asiakirjana, allekirjoitus voidaan merkitä koneellisesti.

Patenttirekisteristä ja patenttiviraston hakemuksia koskevasta päiväkirjasta annettava automaattisen tietojenkäsittelyn avulla valmistettu asiakirja voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Tästä on oltava maininta asiakirjassa.

Patenttiviraston kuulutukset

43 §

Kuulutukset patenttiasioissa julkaistaan patenttiviraston toimittamassa julkaisussa.

Erityinen kannevalta

44 § (29.11.2007/1118)

Patenttilain 52 §:n 4 momentissa tarkoitettu viranomainen on virallinen syyttäjä, jollei valtioneuvosto erityisestä syystä määrää muuta viranomaista ajamaan kannetta.

Kansainvälisiä patenttihakemuksia vastaanottava viranomainen

45 § (16.2.2006/144)

Patenttivirasto on kansainvälisiä patenttihakemuksia vastaanottava viranomainen, kun hakija tai joku hakijoista on Suomen kansalainen, luonnollinen henkilö, jolla on kotipaikka Suomessa, Suomen lain mukaan muodostettu oikeushenkilö taikka joku, joka harjoittaa liikettä Suomessa. Tällainen hakija voi tehdä kansainvälisen patenttihakemuksen myös Euroopan patenttivirastoon tai Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle.

46 §

Vastaanottavana viranomaisena patenttivirasto vastaanottaa, tarkastaa ja toimittaa edelleen kansainväliset patenttihakemukset patenttiyhteistyösopimuksen ja sen sovellutussääntöjen mukaisesti.

Kun patenttivirasto toimii kansainvälisiä patenttihakemuksia vastaanottavana viranomaisena, hakijan on suoritettava:

1) patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännössä 15.1 tarkoitettu kansainvälinen hakemusmaksu kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta;

2) patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännössä 16.1 tarkoitettu uutuustutkimusmaksu kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta;

3) patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännössä 14.1 tarkoitettu lähettämismaksu kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta; sekä

4) patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännössä 26bis.3 tarkoitettu etuoikeuden palauttamista koskeva maksu kahden kuukauden kuluessa etuoikeusvuoden päättymisestä.

(29.11.2007/1118)

Jos kansainvälistä hakemusmaksua korotetaan sen jälkeen kun hakemus on vastaanotettu mutta ennen kuin maksu suoritetaan, voidaan maksu suorittaa korottamattomana kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. (16.2.2006/144)

Jollei 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettua maksua ole suoritettu säädetyssä ajassa tai se on määräajan päättyessä suoritettu riittämättömänä, tulee patenttiviraston kehottaa hakijaa suorittamaan puuttuva maksu kuukauden kuluessa kehotuksen antamisesta. (29.11.2007/1118)

47 § (16.2.2006/144)

Patenttivirasto huolehtii hakijan pyynnöstä erikseen vahvistettua maksua vastaan siitä, että virastoon aikaisemmin jätetyn hakemuksen jäljennös lähetetään sovellutussäännön 17.1b mukaisesti Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle. Maksu on suoritettava samassa ajassa kuin mainitun säännön mukainen pyyntö on esitettävä.

48 § (16.2.2006/144)

Patenttivirastoon tehtävä kansainvälinen patenttihakemus toimitetaan yhtenä kappaleena. Se on laadittava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi taikka muulla patenttiviraston hyväksymällä kielellä. Kansainvälisen hakemuksen anomuksen tulee olla englanninkielinen, vaikka itse hakemus on laadittu suomeksi tai ruotsiksi.

49 §

Patenttivirastoon annetuista kansainvälisistä patenttihakemuksista pidetään erillistä päiväkirjaa. Päiväkirja ei ole julkinen.

50 § (13.7.2000/674)

Patentinhakijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan häntä patenttivirastossa hakemusta koskevissa asioissa.

51 § (14.6.1985/505)

Jollei maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain (551/67) mukaan ole estettä sille, patenttiviraston on patenttiyhteistyösopimuksen ja sen sovellutussääntöjen mukaisesti toimitettava vastaanottamansa kansainvälinen hakemus edelleen maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliseen toimistoon.

Kansainvälisen hakemuksen välittäminen kansainväliselle toimistolle

51 a § (21.3.1997/246)

Milloin patenttivirasto ei ole toimivaltainen vastaanottamaan hakijan, jolla on kotipaikka sopimusvaltiossa tai joka on sopimusvaltion kansalainen, sille tekemää kansainvälistä hakemusta, lähettää patenttivirasto viipymättä hakemuksen edelleen kansainväliselle toimistolle patenttiyhteistyösopimuksen ja sen sovellutussääntöjen mukaisesti.

Hakijan on tällöin suoritettava kuukauden kuluessa kansainvälisen hakemuksen vastaanottamisesta patenttivirastolle lähettämismaksu, jota tarkoitetaan patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännössä 19.4. Tällä tavoin kansainvälisen toimiston puolesta vastaanotettu kansainvälinen hakemus katsotaan vastaanotetuksi sinä päivänä, jona kansainvälinen hakemus on tehty patenttivirastoon. (16.2.2006/144)

Kansainvälisen patenttihakemuksen jatkaminen (14.6.1985/505)

52 § (18.7.2013/580)

Jos kansainvälinen patenttihakemus on tehty muulla kuin patenttilain 8 §:n 5 momentin mukaisella kielellä, vaaditaan hakemuksesta käännös jatkettaessa hakemusta patenttilain 31 §:n mukaan ja esitettäessä patenttilain 38 §:n 1 momentin mukainen tutkimuspyyntö. Tällöin on noudatettava tämän asetuksen 3 §:n käännöstä koskevia säännöksiä.

52 a § (14.6.1985/505)

Jos hakija on tehnyt kansainväliselle hakemukselle kaiken, mitä patenttilain 31 §:n mukaan vaaditaan hakemuksen jatkamiseen, mutta patenttivirasto ei ole saanut kansainväliseltä toimistolta ilmoitusta hakemuksen saapumisesta toimistoon, patenttiviraston on ilmoitettava tästä kansainväliselle toimistolle.

52 b § (16.12.2004/1200)

Patenttilain 34 §:ssä tarkoitettu määräaika on neljä kuukautta patenttilain 31 §:n 1 momentissa kansainvälisen patenttihakemuksen jatkamiselle säädetyn määräajan päättymisestä.

52 c § (14.6.1985/505)

Patenttilain 38 §:n 1 momentin mukainen tutkimusta koskeva pyyntö on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vastaanottava viranomainen tai kansainvälinen toimisto on lähettänyt hakijalle tiedon sanotussa momentissa tarkoitetusta päätöksestä.

Jos hakija näyttää, että hän on vastaanottanut 1 momentissa tarkoitetun tiedotuksen myöhemmin kuin seitsemän päivää tiedotuksen päiväyksen jälkeen, pidennetään määräaikaa yhtä monella päivällä kuin on kulunut tiedotuksen päiväyksestä siihen, kun hakija vastaanotti tiedotuksen. Määräajasta vähennetään kuitenkin edellä mainitut seitsemän päivää.

Lisäsuojatodistus (21.3.1997/246)

52 d § (27.10.2011/1097)

Lisäsuojatodistuksesta säädetään patenttilain 70 a §:ssä.

Lisäsuojatodistusasetuksilla tarkoitetaan lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 469/2009 ja kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksen käyttöön ottamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1610/96.

52 e § (27.10.2011/1097)

Lisäsuojatodistusta ja lääkkeiden lisäsuojatodistuksen voimassaoloajan jatkamista koskevat hakemukset on tehtävä kirjallisesti.

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama, ja sen tulee sisältää asianomaisen lisäsuojatodistusasetuksen 8 artiklassa säädetyt tiedot. Jos useat yhdessä hakevat lisäsuojatodistusta, hakemuskirjassa tulee lisäksi olla ilmoitus siitä, kuka heistä on oikeutettu tai, jos hakijat käyttävät asiamiestä, kenet he yhteisesti ovat valtuuttaneet kaikkien puolesta ottamaan vastaan patenttiviraston ilmoitukset.

Hakijan on lisäksi annettava patenttivirastolle tuotetta koskevia lisätietoja, milloin tämä on välttämätöntä hakemuksen käsittelyn kannalta.

52 f § (28.6.1994/595)

Hakemus on tehtävä suomen tai ruotsin kielellä voimassa olevan kielilainsäädännön säännösten mukaan. Jos hakemuksen liitteenä oleva asiakirja on laadittu muulla kuin edellä mainitulla kielellä, virasto voi vaatia käännöstä suomeksi tai ruotsiksi.

52 g § (28.6.1994/595)

Patenttivirasto pitää päiväkirjaa saapuneista hakemuksista. Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta asianomaisen lisäsuojatodistusasetuksen 9 artiklan 2 kohdassa lueteltujen tietojen lisäksi: (27.10.2011/1097)

1) hakemuksen päiväkirjanumero ja tekemispäivä;

2) jos hakijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

3) asiassa saapuneet kirjelmät ja suoritetut maksut; sekä

4) asiassa tehdyt päätökset.

(21.3.1997/246)

Päiväkirja ja hakemusta koskevat asiakirjat ovat julkisia.

52 h § (27.10.2011/1097)

Lisäsuojatodistusta ja lääkkeiden lisäsuojatodistuksen voimassaoloajan jatkamista koskevan hakemuksen kuuluttamisesta säädetään asianomaisen lisäsuojatodistusasetuksen 9 artiklassa. Kuulutuksen tulee sisältää lisäksi lisäsuojatodistusta koskevan hakemuksen päiväkirjanumero ja tekemispäivä.

52 i § (27.10.2011/1097)

Lisäsuojatodistusta koskevaa hakemusta tai lääkkeiden lisäsuojatodistuksen voimassaoloajan jatkamista koskevaa hakemusta ei saa muuttaa niin, että se koskee toista tuotetta tai toista peruspatenttia.

52 j § (27.10.2011/1097)

Patenttivirasto ei hakemusta käsitellessään tutki, täyttääkö lisäsuojatodistusta koskeva hakemus asianomaisen lisäsuojatodistusasetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa asetetun edellytyksen.

52 k § (27.10.2011/1097)

Patenttilain 15 ja 16 §:n säännöksiä sovelletaan asianomaisen lisäsuojatodistusasetuksen 10 artiklan 3 kohdan mukaisiin määräaikoihin.

52 l § (27.10.2011/1097)

Lisäsuojatodistuksen myöntämistä ja lääkkeiden lisäsuojatodistuksen voimassaoloajan jatkamista koskevasta kuuluttamisesta säädetään asianomaisen lisäsuojatodistusasetuksen 11 artiklassa. Kuulutuksen tulee sisältää lisäksi lisäsuojatodistusta koskevan hakemuksen päiväkirjanumero, tekemispäivä ja todistuksen rekisterinumero.

Lisäsuojatodistuksen tulee sisältää edellä 1 momentissa mainitut tiedot.

52 m § (27.10.2011/1097)

Patenttivirasto pitää myönnetyistä lisäsuojatodistuksista rekisteriä. Rekisteriin tulee merkitä 52 l §:n 1 momentissa mainitut tiedot sekä, jos haltijaa edustaa asiamies, asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite. Lisäksi sovelletaan mitä 40–42 §:ssä säädetään.

52 n § (27.10.2011/1097)

Jos lisäsuojatodistusta tai lääkkeiden lisäsuojatodistuksen voimassaoloajan jatkamista koskeva hakemus on lainvoiman saaneella päätöksellä hylätty tai jäänyt sillensä, on tästä kuulutettava. Kuulutuksen tulee sisältää 52 h §:ssä mainitut tiedot.

Patenttivirasto kuuluttaa lisäsuojatodistuksen raukeamisesta, kun tästä on asianomaisen lisäsuojatodistusasetuksen 14 artiklan d alakohdan mukaisesti kolmannen osapuolen pyynnöstä päätetty.

52 o § (28.6.1994/595)

Lisäsuojatodistuksesta on suoritettava vahvistettu vuosimaksu jokaiselta peruspatentin voimassaoloajan päättymisen jälkeen alkavalta maksuvuodelta.

Lisäksi vuosimaksujen suorittamiseen sovelletaan soveltuvin osin mitä patenttilain 41 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään.

52 p § (13.7.2000/674)

Lisäsuojatodistuksen hakijalla ja haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies siten kuin patenttilain 12 ja 71 §:ssä säädetään.

Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen vastaanottaminen (15.2.1996/104)

52 q § (29.11.2007/1118)

Jos eurooppapatenttia koskeva hakemus annetaan patenttivirastoon, tämän on merkittävä saapumispäivä hakemusasiakirjoihin, annettava hakijalle todistus asiakirjojen vastaanottamisesta sekä tiedotettava asiasta Euroopan patenttivirastolle.

Hakemus on toimitettava Euroopan patenttivirastoon Euroopan patenttisopimuksen 77 artiklan mukaisesti, jollei maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetusta laista (551/1967) muuta johdu.

Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen muuntaminen kansalliseksi hakemukseksi (15.2.1996/104)

52 r § (29.11.2007/1118)

Jos patenttivirastoon saapuu Euroopan patenttisopimuksen 135 artiklan 2 kohdan mukainen pyyntö eurooppapatenttia koskevan hakemuksen muuntamisesta kansalliseksi hakemukseksi, patenttiviraston tulee välittömästi toimittaa pyyntö ja hakemuksen jäljennös pyynnössä nimettyjen valtioiden patenttiviranomaisille.

52 s § (15.2.1996/104)

Jos patenttivirastoon saapuu eurooppapatenttia koskeva hakemus, joka on toimitettu sinne muunnettavaksi Euroopan patenttisopimuksen 135 artiklan mukaisesti kansalliseksi patenttihakemukseksi, patenttiviraston on viipymättä ilmoitettava tästä hakijalle. (29.11.2007/1118)

Patenttilain 70 s §:n 1 ja 2 momentin mukainen hakemusmaksu ja käännös tulee olla patenttivirastossa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin hakijalle on lähetetty 1 momentin mukainen ilmoitus. Hakemusmaksu lasketaan samalla tavoin kuin patenttilain 8 §:n mukainen hakemusmaksu.

Eurooppapatenttia koskevista hakemuksista pidettävä päiväkirja (15.2.1996/104)

52 t § (15.2.1996/104)

Patenttivirasto pitää erillistä julkista päiväkirjaa eurooppapatenttia koskevista hakemuksista, joiden patenttilain 70 n §:n mukainen käännös on annettu patenttivirastoon.

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta hakemusnumero, hakijan nimi ja osoite, päivä, jolloin käännös tai sen korjaus on annettu, sekä päivä, jolloin käännöksestä tai korjauksesta on kuulutettu. Lisäksi merkitään hakemuksen tekemispäivä ja tiedot, jotka on mainittu 7 §:n 2 momentin 4–6, 10 ja 11 kohdassa. (16.2.2006/144)

Kun patenttilain 70 h §:n 1 momentin mukainen käännös on annettu, merkitään tämä päiväkirjaan, samoin se, milloin käännöksestä on kuulutettu. Sama koskee sellaista käännöksen korjausta, joka annetaan ennen patentin merkitsemistä patenttirekisteriin.

Kun patenttilain 70 t §:n 2 momentin mukainen käännös on annettu, merkitään tästä tieto päiväkirjaan. (29.11.2007/1118)

Eurooppapatentin ja eurooppapatenttia koskevan hakemuksen kääntäminen (15.2.1996/104)

52 u § (27.10.2011/1097)

Patenttilain 70 h §:ssä tarkoitettuun käännökseen on liitettävä tiedot keksinnön nimityksestä, patentin rekisterinumerosta sekä patentinhaltijan nimestä ja osoitteesta. Käännöstä ei katsota annetuksi, jollei näitä tietoja ole liitetty käännökseen.

52 v § (15.2.1996/104)

Patenttilain 70 n §:n mukaiseen käännökseen on liitettävä tiedot hakemusnumerosta sekä hakijan nimestä ja osoitteesta. Jollei tätä noudateta, käännöstä ei katsota annetuksi.

52 x § (15.2.1996/104)

Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 70 h §:n mukaista käännöstä, tulee sisältää:

1) patentin rekisterinumero ja luokat;

2) patentinhaltijan nimi ja osoite;

3) keksinnön nimitys;

4) patenttihakemuksen tekemispäivä;

5) tieto siitä, milloin Euroopan patenttivirasto on kuuluttanut päätöksestään myöntää patentti tai pitää se voimassa muutetussa muodossa; sekä

6) jos etuoikeutta on pyydetty, tieto siitä, missä etuoikeuden perustamiseksi ilmoitettu hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja numero.

(27.10.2011/1097)

Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 70 n §:n mukaista käännöstä, tulee sisältää:

1) patenttihakemuksen päiväkirjanumero ja luokat;

2) patentinhaltijan nimi ja osoite;

3) keksinnön nimitys;

4) tieto patenttihakemuksen tekemispäivästä; sekä

5) jos etuoikeutta on pyydetty, tieto siitä, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja numero.

(27.10.2011/1097)

Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 70 t §:n 2 momentin mukaista käännöstä, tulee sisältää:

1) patentin rekisterinumero ja luokat;

2) patentinhaltijan nimi ja osoite;

3) keksinnön nimitys;

4) patenttihakemuksen tekemispäivä; sekä

5) tieto siitä, milloin Euroopan patenttivirasto on kuuluttanut patentin rajoittamisesta ja milloin käännös sekä julkaisumaksu saapuivat patenttivirastoon.

(29.11.2007/1118)

52 y § (27.10.2011/1097)

Korjattaessa käännöstä patenttilain 70 q §:n mukaisesti on annettava korjatun asiakirjan uudelleen kirjoitettu kappale, jossa korjaukset on selvästi esitettävä. Käännöksen korjaukseen on liitettävä tiedot patentin tai patenttihakemuksen numerosta sekä patentinhaltijan tai patentinhakijan nimestä ja osoitteesta. Jos mainitut tiedot puuttuvat, käännöksen korjausta ei katsota annetuksi.

Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 70 q §:n 1 momentin mukaista käännöksen korjausta, tulee sisältää:

1) patentin rekisterinumero ja luokat;

2) patentinhaltijan nimi ja osoite;

3) keksinnön nimitys;

4) tieto siitä päivästä, jolloin käännöksen korjaus ja julkaisumaksu saapuivat patenttiviranomaiselle;

Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 70 q §:n 2 momentin mukaista käännöksen korjausta, tulee sisältää:

1) patenttihakemuksen päiväkirjanumero ja luokat

2) patentinhakijan nimi ja osoite;

3) keksinnön nimitys; sekä

4) tieto siitä päivästä, jolloin käännöksen korjaus saapui patenttiviranomaiselle.

52 z § (29.11.2007/1118)

Patenttilain 70 t §:n 2 momentissa tarkoitettu käännös on annettava ja maksu suoritettava patenttivirastolle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Euroopan patenttivirasto on julkaissut kuulutuksen patentin rajoittamisesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun käännöksen tulee sisältää selitys, mahdolliset piirustukset ja muutetut patenttivaatimukset. Käännökseen on liitettävä tiedot patentin rekisterinumerosta sekä patentinhaltijan nimestä ja osoitteesta.

Patenttilain 70 t §:n 2 momentissa tarkoitettua käännöstä ei katsota annetuksi, ellei 1 ja 2 momentin säännöksiä noudateta.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

53 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1980.

Tällä asetuksella kumotaan 4 päivänä tammikuuta 1968 annettu patenttiasetus (4/68) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

54 §

Patenttihakemukseen, joka on käsiteltävä ja ratkaistava ennen patenttilain muuttamisesta 6 päivänä kesäkuuta 1980 annetun lain (407/80) voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan, sovelletaan tämän asetuksen sijasta 53 §:n 2 momentissa mainittua aikaisempaa patenttiasetusta.

Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun, ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyyn patenttihakemukseen sovelletaan tämän asetuksen 2, 10, 11 ja 17 §:n sijasta aikaisemman patenttiasetuksen 2, 9 ja 10 §:ää.

Hakemus, joka on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voidaan 24 §:n 2 momentista huolimatta katsoa jakamalla tai lohkaisemalla syntyneeksi.

Lisäpatenttiin, joka on myönnetty ennen patenttilain muuttamisesta annetun, 1 momentissa mainitun lain voimaantuloa, sovelletaan aikaisempaa patenttiasetusta.

Patenttiin, johon sovelletaan patenttilain 51 §:ää sellaisena kuin se oli ennen patenttilain muuttamisesta annetun, 1 momentissa mainitun lain voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen 41 §:n sijasta aikaisemman patenttiasetuksen 45 §:ää.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.6.1985/505:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1985.

26.6.1992/583:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1992.

21.1.1994/71:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1994.

28.6.1994/595:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Jos lisäsuojatodistusta on haettu neuvoston asetuksen artiklan 19 alakohdan 3 mukaisesti, alkaa maksuvuosi kuitenkin vasta siitä päivästä, jolloin hakemuksen jättämisestä on kuulutettu 52 h §:n mukaisesti. Ensimmäinen vuosimaksu erääntyy tällöin, kun kaksi kuukautta on kulunut sanotusta päivästä.

15.2.1996/104:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin hakemuksiin.

21.3.1997/246:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyyn patenttihakemukseen sovelletaan kumottua 12 §:n 3 momenttia.

Jos kantahakemusta on rajoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa sen johdosta, että se käsittää kaksi tai useampia toisistaan riippumattomia keksintöjä, sovelletaan jaettuun hakemukseen rajoitusta tehtäessä voimassa ollutta 22 §:n 2 momenttia.

13.7.2000/674:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2000.

16.12.2004/1200:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

16.2.2006/144:

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämän asetuksen 10 §:n 1 momenttia sovelletaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyyn hakemukseen, jossa 15 kuukauden määräaika etuoikeuden perustana käytettävästä etuoikeuspäivästä ei ole vielä päättynyt.

29.11.2007/1118:

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2007.

11.9.2008/603:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2008.

27.10.2011/1097:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2011.

18.7.2013/580:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

PATENTFÖRORDNING 26.9.1980/669

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av patentlagen av den 15 december 1967 (550/67):

Patentansökan och diarium

1 §

Finsk patentansökan inges till patent- och registerstyrelsen (patentverket).

En internationell patentansökan som omfattar Finland ska inges till en myndighet eller internationell organisation som enligt konventionen om patentsamarbete (FördrS 58/1980) och tillämpningsföreskrifterna till denna är behörig mottagande myndighet. Bestämmelser om patentverket som mottagande myndighet finns i 45–50 och 51 a §. (27.10.2011/1097)

Stadgandena om patentansökan i denna förordning tillämpas, om inte annat stadgas, endast på

1) finsk patentansökan,

2) internationell patentansökan som i fråga om Finland har fullföljts enligt 31 § patentlagen eller som upptagits till handläggning enligt 38 § i samma lag, och

3) europeisk patentansökan, som har omvandlats till nationell patentansökan enligt 70 s § patentlagen.

(15.2.1996/104)

2 § (13.7.2000/674)

I en finsk patentansökan skall ingå en skrift (ansökningshandling) jämte bilagor.

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla

1) sökandens namn, hemort och adress samt, om sökanden företräds av ombud, även ombudets namn, hemort och adress,

2) uppfinnarens namn och adress,

3) kort och saklig benämning på den patentsökta uppfinningen,

4) när patent söks av flera gemensamt, uppgift om vem av dem som är berättigad, eller om sökandena använder sig av ombud vem de gemensamt har gett fullmakt att för samtliga sökandes räkning ta emot meddelanden från patentverket,

5) om ansökan omfattar en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 a § i patentlagen, uppgift härom

6) uppgift om vilka bilagor som fogats till ansökningshandlingen, (27.10.2011/1097)

7) om sökanden vill att de beslut som gäller ansökan ska meddelas på engelska, en begäran om detta. (27.10.2011/1097)

Som bilagor fogas till ansökningshandlingen

1) beskrivning av uppfinningen, innefattande ritning som erfordras för att tydliggöra denna, patentkrav och sammandrag,

2) utlåtande som styrker sökandens rätt till uppfinningen, om sökanden inte är uppfinnaren eller inte har gjort uppfinningen ensam.

Det ombud som företräder sökanden skall visa sin fullmakt, om inte ombudet har getts fullmakt i ansökningshandlingen.

Då ansökan görs, skall fastställd ansökningsavgift betalas.

3 § (27.10.2011/1097)

Om en handling inte är avfattad på något av de språk som anges i 8 § 5 mom. i patentlagen, ska sökanden till patentverket ge in också en finsk-, svensk- eller engelskspråkig översättning. När handlingen är någon annan än en beskrivning, ett sammandrag eller patentkrav samt när det är fråga om sådan text i en beskrivning eller patentkrav i en finsk patentansökan, som enligt 21 § 1 mom. inte ingår i grundhandlingarna, kan patentverket dock avstå från att kräva översättning eller godta en översättning till något annat språk än finska, svenska eller engelska.

4 § (18.7.2013/580)

4 § har upphävts genom F 18.7.2013/580.

5 §

För att erhålla sådan nyhetsgranskning som avses i 9 § patentlagen skall sökanden inom tre månader från den dag då patentansökningen gjordes eller skall anses gjord skriftligen begära detta hos patentmyndigheten och erlägga av granskningsmyndigheten fastställd avgift. Är patentansökningen ej avfattad på ett språk som godtages av granskningsmyndigheten, skall begäran åtföljas av översättning av ansökningen till ett språk som patentkravet bestämmer.

Kan flera myndigheter komma i fråga för utförande av sådan granskning som avses i 1 mom. och önskar sökanden bestämma vilken av dessa som skall utföra granskningen, skall han i sin begäran ange denna myndighet.

Begäran skall anses återkallad, om patentansökningen och översättningen icke vid utgången av den frist som anges i 1 mom. uppfyller de formkrav som gäller för internationell patentansökan.

6 §

Patentverket gör på patentansökningen anteckning om den dag då ansökningen inkommit till verket.

7 § (27.10.2011/1097)

7 § har upphävts genom F 27.10.2011/1087.

8 § (27.10.2011/1097)

8 § har upphävts genom F 27.10.2011/1087.

9 §

Anmäles att patentsökt uppfinning övergått till annan, får denne antecknas som sökande i diariet endast om rättsövergången styrkts.

Prioritet

10 § (16.2.2006/144)

För att få prioritet enligt 6 § i patentlagen skall sökanden skriftligen begära prioritet inom 16 månader efter ingivningsdagen för den första ansökan som åberopas som grund för prioriteten. När prioritet begärs skall det samtidigt uppges var och när den ansökan som åberopas som grund för prioriteten har ingivits samt så snart det kan ske dess nummer. Sökanden kan inom den tidsfrist om vilken bestäms ovan och under samma förutsättningar lägga till en begäran om prioritet eller göra rättelser i en begäran om prioritet. Orsakar tillägget eller rättelsen en ändring av prioritetsdagen, kan anmälan göras inom 16 månader antingen från den ursprungliga prioritetsdagen eller från den ändrade prioritetsdagen, enligt vilkendera perioden på 16 månader som går ut först. Om tidsfristen på 16 månader har gått ut, men fyra månader ännu inte har förflutit från ansökans ingivningsdag, kan sökanden göra en anmälan inom dessa fyra månader.

Är det fråga om en internationell patentansökan skall prioritet begäras i ansökan. Sökanden skall härvid uppge var och när den ansökan som åberopas som grund för prioriteten har ingivits samt dess nummer. Sökanden kan emellertid lägga till en begäran om prioritet eller göra en rättelse i en begäran om prioritet genom att göra en anmälan till den mottagande myndigheten eller till internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten inom 16 månader från prioritetsdagen. Om tillägget eller rättelsen orsakar en ändring av prioritetsdagen, kan anmälan göras inom 16 månader antingen från den ursprungliga prioritetsdagen eller den ändrade prioritetsdagen, enligt vilkendera perioden på 16 månader som går ut först. Om tidsfristen på 16 månader har gått ut, men fyra månader ännu inte har förflutit från den internationella ingivningsdagen, kan sökanden göra anmälan inom dessa fyra månader.

En begäran om prioritet som avses i 1 och 2 mom. kan dock inte läggas till eller rättas sedan ansökan har blivit offentlig.

Delas ansökan i enlighet med 22 §, skall en begäran om prioritet för stamansökan utan särskilt yrkande gälla även för en ny ansökan som uppkommer genom delningen.

11 §

En sökande som yrkat prioritet skall inom 16 månader från den dag, från vilken prioriteten begärs, till patentverket ge in ett bevis utfärdat av den myndighet som mottagit den för prioritet åberopade ansökan, om ansökans ingivningsdag och om sökandens namn samt en av nämnda myndighet styrkt kopia av ansökan. Kopian skall ges in i den form som patentverket föreskriver. När det är fråga om en internationell patentansökan gäller dock att beviset skall ges in endast om

patentverket utfärdat föreläggande om detta. För en dylik ansökan kan prioritetshandlingen i enlighet med regel 17.1 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete även ges in till internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten eller till den myndighet som mottog ansökan eller också kan till sist nämnda myndighet riktas begäran om att den skall sända in prioritetshandlingen till den internationella byrån. (16.2.2006/144)

Patentverket kan föreskriva undantag från skyldigheten att inge bevis och kopia som avses i 1 mom.

Har vid internationell patentansökan kopia av den för prioritet åberopade ansökningen ingivits till den i 1 mom. nämnda internationella byrån, kan patentverket infordra kopia och översättning av sådan kopia endast i enlighet med regel 17.2 i tillämpningsföresikrifterna till konventionen om patentsamarbete.

12 §

Prioritet kan grundas endast på den första ansökan, i vilken uppfinningen angivits.

Har den som gjort den första ansökningen eller hans rättsinnehavare till samma patentmyndighet senare ingivit en ansökan som avser samma uppfinning, kan den senare ansökningen åberopas som prioritetsgrundande under förutsättning att vid tidpunkten för dess ingivande den tidigare ansökningen dels återkallats, avskrivits eller avslagits utan att ha blivit offentlig, dels icke kvarlämnat någon därpå grundad rätt eller någon grundval för åtnjutande av prioritet. Har prioritet erhållits på grundvalen av den senare ansökningen, får den tidigare ansökningen ej längre åberopas som prioritetsgrund.

3 mom. har upphävts genom F 21.3.1997/246. (21.3.1997/246)

13 §

Prioritet kan erhållas även för del av ansökan.

Prioritet kan för samma ansökan begäras på basen av flera ansökningar, även om de avser olika länder.

Patentkrav (14.6.1985/505)

14 §

Patentkrav skall innehålla:

1) benämning på uppfinningen;

2) uppgift om den teknik, i förhållande till vilken uppfinningen utgör något nytt (teknikens ståndpunkt), om sådan uppgift är nödvändig; och

3) uppgift om det för uppfinningen nya och säregna.

Varje patentkrav får avse endast en uppfinning.

Uppfinningen skall såvitt möjligt hänföras till någon av kategorierna alster, anordning, förfarande eller användning.

Patentkrav får ej innehålla något som är ovidkommande med hänsyn till den i kravet angivna uppfinningen eller oväsentligt för den ensamrätt som sökanden begär.

15 §

Patentansökan kan innehålla flera patentkrav. Finns flera patentkrav i en ansökan, skall de upptagas och numreras i följd.

Patentkrav kan vara självständigt eller osjälvständigt. Osjälvständigt är sådant krav som avser formen för utnyttjande av uppfinning som angivits i annat patentkrav i ansökningen och därför innefattar samtliga bestämningar i detta krav. Annat krav är självständigt.

Till patentkrav kan knytas ett eller flera osjälvständiga krav. Osjälvständigt krav kan knytas till flera föregående patentkrav. Det skall inledas med hänvisning till sådant föregående patentkrav och därefter upptaga de ytterligare bestämningar som kännetecknar uppfinningen.

16 § (26.6.1992/583)

Om en ansökan omfattar flera uppfinningar, skall dessa vara beroende av varandra. Uppfinningarna skall anses vara beroende av varandra, om det föreligger ett tekniskt samband mellan samtliga uppfinningar genom att ett eller flera likadana eller motsvarande tekniska särdrag är gemensamma för dem. Med uttrycket tekniska särdrag avses sådana tekniska egenskaper som varje uppfinning bidrar med och som innebär en ändring av den tekniska nivån, då uppfinningen granskas som helhet.

Frågan om huruvida uppfinningarna är beroende av varandra skall avgöras utan hänsyn till om de är angivna i separata patentkrav eller som alternativ i ett krav.

Beskrivning (14.6.1985/505)

17 §

Beskrivning av uppfinning får innehålla endast sådant som är nödvändigt för att klargöra uppfinningen. Måste nyskapad eller annan ej allmänt godtagen term användas, skall den förklaras. Beteckningar och måttenheter får icke avvika från dem som är allmänt brukliga i de nordiska länderna.

Omfattar patentansökan en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 a § patentlagen, skall sökanden i en bilaga till ansökningshandlingen lämna alla de uppgifter av betydelse om det biologiska materialets karakteristika som sökanden har tillgång till. (13.7.2000/674)

17 a § (14.6.1985/505)

En sådan deposition som avses i 8 a § 1 mom. patentlagen skall göras hos en institution, som är internationell depositionsmyndighet enligt den i Budapest den 28 april 1977 gjorda överenskommelsen om internationellt erkännande av deposition av mikro-organismer i samband med patentärenden (Budapestöverenskommelsen) eller hos någon annan depositionsinstitution som det europeiska patentverket har godkänt. (15.2.1996/104)

Depositionen skall göras i enlighet med Budapestöverenskommelsen.

Patentverket upprättar förteckning över institutioner, som är internationella depositionsmyndigheter enligt Budapestöverenskommelsen.

17 b § (14.6.1985/505)

Har en deposition av biologiskt material gjorts, skall sökanden inom 16 månader från den dag då ansökan gjordes eller, om prioritet begärs, från den dag från vilken prioritet begärs, skriftligen meddela patentverket om den institution hos vilken depositionen har gjorts och det nummer som institutionen har gett depositionen. I fråga om en internationell patentansökan får uppgifterna inom samma frist meddelas internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten. (16.2.2006/144)

Gör sökanden framställning om att handlingarna angående patentansökningen skall bli offentliga tidigare än vad som följer av 22 § 1 och 2 mom. patentlagen, skall de uppgifter som avses i 1 mom. lämnas senast då framställningen görs. Gör sökanden beträffande internationell patentansökan framställning om tidigare publicering av ansökningen i enlighet med 21 artikeln 2 stycket b punkten konventionen om patentsamarbete, skall uppgifterna lämnas senast tillsammans med framställningen om publicering.

Har en deposition i enlighet med regel 5.1. i tillämpningsföreskrifterna till Budapestöverenskommelsen överförts från en internationell depositionsmyndighet till en annan, skall sökanden underrätta patentverket om överföringen och om det nya nummer som har åsatts depositionen.

Patentverket får som bevis om att de uppgifter som avses i 1 och 3 mom. är riktiga infordra kopia av det kvitto som institutionen har utfärdat över depositionen.

17 c § (14.6.1985/505)

En sådan ny deposition som avses i 8 a § 2 mom. patentlagen skall göras i enlighet med Budapestöverenskommelsens bestämmelser om ny deposition.

En ny deposition skall göras inom tre månader, räknat från den dag då deponenten tog emot underrättelse från den internationella depositionsmyndigheten om att prov från den tidigare gjorda depositionen inte längre kan tillhandahållas. Om institutionen har upphört som internationell depositionsmyndighet för sådant biologiskt material som avses i depositionen eller om den har upphört att fullgöra sina åligganden enligt Budapestöverenskommelsen och deponenten inte har fått underrättelse om detta inom sex månader, räknat från den tidpunkt då den internationella byrån har offentliggjort uppgift om saken, får den nya depositionen likväl göras inom nio månader, räknat från nämnda offentliggörande. Beträffande övriga depositionsinstitutioner börjar ovan nämnda tid för den nya depositionen att löpa när Europeiska patentverket har publicerat motsvarande uppgift om ärendet. (13.7.2000/674)

Deponenten skall inom fyra månader, räknat från den tidpunkt då den nya depositionen gjordes tillställa patentmyndigheten en avskrift av det kvitto som depositionsinstitutionen har utfärdat över den nya depositionen. Om den frist som avses i 17 b § 1 eller 2 mom. utlöper senare, får kvittot dock inges inom den nämnda fristen. När kvitto inges, skall uppgift lämnas om numret på den patentansökan eller det patent som depositionen hör till.

Sammandrag (14.6.1985/505)

18 §

Sammandrag av finsk patentansökan skall grundas på beskrivning och patentkrav sådana de föreligger i de handlingar som enligt 21 § 1 mom. eller 24 § 1 mom. utgör grundhandlingar. Sammandraget, som skall innehålla uppfinningens benämning, skall utformas så, att därav tydligt framgår det tekniska problem som uppfinningen berör, principerna för den lösning som uppfinningen innebär samt den huvudsakliga användningen av uppfinningen. Sammandragets slutliga lydelse skall om möjligt fastställas innan ansökningen blir offentlig enligt 22 § 2 mom. patentlagen.

Föreligger i fråga om internationell patentansökan eller i fråga om europeisk patentansökan som omvandlats till nationell ansökan ett sammandrag som har fastställts av en internationell nyhetsgranskningsmyndighet eller av det europeiska patentverket, skall dess innehåll godtas. I annat fall fastställer patentverket sammandraget även i en sådan ansökan. I sistnämnda fall skall 1 mom. tillämpas. (15.2.1996/104)

Ändring av patentansökan

19 §

Patentkrav får ej ändras så, att det kommer att innehålla något som icke framgår av handling som enligt 21 § 1 eller 2 mom. eller 24 § 1 mom. utgör grundhandling. Ändras patentkrav så, att nya bestämningar tillkommer, skall sökanden samtidigt ange var motsvarighet finns i grundhandlingarna.

Efter det att patentverket avgivit utlåtande om företagen nyhetsgranskning får icke i samma patentansökan upptagas patentkrav som anger uppfinning vilken är oberoende av uppfinning enligt tidigare ingivna krav.

I fråga om internationell patentansökan får utlåtande om nyhetsgranskning inte avges före utgången av den frist som gäller enligt 52 b §, om ej sökanden samtycker därtill. (14.6.1985/505)

I beskrivning och ritning får sökanden göra ändringar eller tillägg endast om det är nödvändigt med hänsyn till 8 § patentlagen. Genom sådana ändringar eller tillägg får patentkrav ej framstå såsom omfattande annat än sådant, som har motsvarighet i grundhandlingarna.

20 §

Ändring eller tillägg i patentkrav skall, om patentverket ej medger annat, ske genom att ny handling inges, vilken i ett sammanhang upptar samtliga krav.

21 § (27.10.2011/1097)

Med grundhandling i en finsk patentansökan, en patentansökan som upptas till handläggning enligt 38 § i patentlagen och europeisk patentansökan som omvandlats till en nationell ansökan avses i denna förordning en beskrivning jämte ritning samt patentkrav på finska, svenska eller engelska, som ingår i ansökan när ansökan gjordes eller ska anses gjord. Om dessa handlingar inte ingår i ansökan vid nämnda tidpunkt, ska som grundhandling betraktas den första beskrivning och de första patentkrav på finska, svenska eller engelska som getts in därefter, om

innehållet i dem klart motsvarar innehållet i de handlingar som finns hos verket vid nämnda tidpunkt.

Som grundhandling i fråga om en internationell patentansökan, som fullföljs enligt 31 § i patentlagen, betraktas i det fall att

1) översättning krävs för fullföljd av ansökningen, den översättning av beskrivning, ritning och patentkrav som har getts in enligt 31 § i patentlagen, med de ändringar i översättningen som har gjorts inom den frist som gäller enligt 52 b §, eller

2) ansökningen är avfattad på finska, svenska eller engelska, den kopia av beskrivning, ritning och patentkrav som har getts in i enlighet med 31 § i patentlagen.

Om sökanden i samband med patentansökan meddelar att en ansökan om skydd för uppfinningen getts in till en patentmyndighet utanför Finland ska, när datum och nummer för den utländska ansökan uppgetts, en sådan styrkt kopia av denna ansökan som ges in senare anses ha kommit in till patentverket samtidigt som den ansökan som gjordes i Finland.

Delning och utbrytning

22 § (27.10.2011/1097)

Om flera uppfinningar beskrivs i grundhandlingarna, kan sökanden dela ansökningen i flera ansökningar. Delning är möjlig endast innan ett meddelande enligt 19 § 1 mom. i patentlagen har lämnats. Delning är inte möjlig förrän en grundhandling enligt 21 § har getts in. På sökandens begäran ska då en ny ansökan som gäller en uppfinning som avskilts från den ursprungliga ansökningen (stamansökningen) anses ha getts in samtidigt som stamansökningen.

23 § (27.10.2011/1097)

Om en uppfinning som inte framgår av grundhandlingarna anges i patentansökan genom tillägg till beskrivning eller patentkrav eller på något annat sätt, kan en ny ansökan som gäller denna uppfinning och som görs genom utbrytning ur stamansökningen, på sökandens begäran anses ha getts in vid den tidpunkt då den handling, där uppfinningen angetts, inkom till patentverket.

Utbrytning är möjlig endast innan ett meddelande enligt 19 § 1 mom. i patentlagen har lämnats. Utbrytning är inte möjlig förrän en grundhandling enligt 21 § har getts in. I en ansökan som görs genom utbrytning får skydd begäras endast för det som framgår av de handlingar som gäller stamansökningen när den nya handlingen ges in.

24 §

Vid delning eller utbrytning skall beskrivning med tillhörande ritning och patentkrav, som inges till patentverket samtidigt med ansökningshandlingen i den nya ansökningen, anses såsom grundhandling.

Ny ansökan anses uppkommen genom delning eller utbrytning endast om av ansökningen, då den inges, framgår att den är en avdelad eller utbruten ansökan. I dylik ansökan skall den ursprungliga ansökningen anges.

Ansökans offentlighet

25 §

Om handlingarna i ett patentansökningsärende enligt 22 § 2 eller 3 mom. patentlagen har blivit offentliga innan patent meddelas, skall sammandraget tryckas så snart dess slutliga lydelse har fastställts. Patentverket kan besluta att trycka även andra dagar av ansökningen tillsammans med sammandraget. Var och en kan mot föreskriven avgift erhålla ett exemplar av dessa handlingar. (21.3.1997/246)

Kungörelse enligt 22 § 4 mom. i patentlagen skall innehålla uppgift om ansökans nummer och klass, ankomstdag och ingivningsdag, uppfinningens benämning samt sökandens och uppfinnarens namn och adress. Har prioritet begärts, skall kungörelsen även innehålla uppgift om var den tidigare ansökan som åberopas har ingetts, dagen för denna ansökan samt ansökans nummer. Omfattar ansökan en deposition av biologiskt material, skall detta anges i kungörelsen. Har sökanden med stöd av 22 § 7 mom. patentlagen begärt att prov från deponerat biologiskt material skall lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, anges även det i kungörelsen. (16.2.2006/144)

Har översättning av beskrivning eller patentkrav i en internationell patentansökan ändrats inom den i 52 b § stadgade fristen, men efter det att handlingarna blivit offentliga, skall kungörelse därom utfärdas. (14.6.1985/505)

25 a § (14.6.1985/505)

Framställning enligt 22 § 8 mom. första meningen patentlagen om att få prov från en deposition skall fattas så som föreskrivs i regel 11 i tillämpningsföreskrifterna till Budapestöverenskommelsen.

Den som vill få ut prov skall förbinda sig gentemot patentsökanden eller patenthavaren att inte använda något deponerat biologiskt material eller prov som innehåller material från detta för andra än forskningsändamål och att inte överlämna något deponerat biologiskt material eller prov som innehåller material från detta till någon annan innan ansökan har avgjorts slutligt eller, om patent meddelas, innan patentet har upphört att gälla, om inte patentsökanden eller patenthavaren uttryckligen avstår från denna förbindelse. (13.7.2000/674)

3 mom. har upphävts genom F 21.3.1997/246. (21.3.1997/246)

I förbindelsen skall samma åtaganden, som föreskrivs beträffande prov, lämnas också beträffande sådant biologiskt material som avletts från provet och som behållit de karakteristika hos det deponerade biologiska materialet som är väsentliga för utövande av uppfinningen. (13.7.2000/674)

Förbindelsen skall bifogas framställningen.

25 b § (14.6.1985/505)

En begäran enligt 22 § 7 mom. i patentlagen om att ett prov skall lämnas ut endast till en särskild sakkunnig skall göras inom 16 månader från ingivningsdagen för patentansökan eller, om prioritet begärs, från den dag från vilken prioriteten begärs. (16.2.2006/144)

Patentverket upprättar en förteckning över de personer som har förklarat sig villiga att åtaga sig uppdrag som sakkunniga och som är lämpliga för det. Beslut om vilka personer som skall upptagas i förteckningen över sakkunniga skall kungöras i den ordning som föreskrivs i 43 §.

Får ett prov lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, skall i framställningen om prov anges vem som skall anlitas såsom sakkunnig. Framställningen skall åtföljas av en skriftlig förbindelse från den sakkunnige gentemot patentsökanden om att han inte kommer att använda provet för andra än forskningsändamål och inte överlämna provet till någon annan innan det patent som har meddelats på uppfinningen har upphört att gälla eller innan 20 år har förflutit från den dag då patentansökan gjordes, om ansökan har avgjorts slutligt utan att den har lett till patent. Denna förbindelse skall också gälla sådant biologiskt material som erhålls från provet samt biologiskt material som avletts från provet och som behållit de karakteristika hos det deponerade biologiska materialet som är väsentliga för utövande av uppfinningen. (13.7.2000/674)

Som sakkunnig får anlitas den som är upptagen på förteckningen eller som i det särskilda fallet har godtagits av patentsökanden.

25 c § (13.7.2000/674)

Utan hinder av vad som i 25 a och 25 b § föreskrivs om förbindelser som skall ges patentsökanden eller patenthavaren får ett avlett biologiskt material deponeras för en ny patentansökan.

25 d § (14.6.1985/505)

Har en framställning om prov gjorts, och föreligger inte enligt patentlagen eller denna förordning hinder för att prov tillhandahålls, utfärdar patentverket bevis härom. Patentverket överlämnar framställningen om prov och beviset till den institution hos vilken depositionen finns. Patentverket tillställer samtidigt patentsökanden eller patenthavaren en kopia av framställningen och beviset.

Om patentverket konstaterar att ett sådant bevis som avses i 1 mom. inte kan utfärdas, meddelar patentverket beslut om detta. Den som har gjort framställning om provet får söka ändring i beslutet genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013). Beslut av Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd eller ovan avsett beslut av marknadsdomstolen får inte överklagas. (18.7.2013/580)

Handläggning av patentansökan

26 § (18.7.2013/580)

Vid prövning av förutsättningarna enligt 2 § i patentlagen för meddelande av patent ska patentverket beakta alla omständigheter som verket fått kännedom om.

Patentverkets granskning ska ske på grundval av patentskrifter, utläggningsskrifter och publicerade patentansökningar från Finland, Norge, Sverige, Danmark, Amerikas Förenta Stater, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och det europeiska patentverket eller sammandrag av dem, på grundval av internationella patentansökningar som blivit offentliga eller sammandrag av dem samt på grundval av sådana ansökningar om patent i Finland som blivit offentliga. Utöver detta kan granskning göras av annan tillgänglig litteratur, om det anses befogat.

26 a § (21.3.1997/246)

Om till patentverket, medan patentansökan behandlas, lämnas in en skrivelse som är av betydelse för prövningen, skall sökanden meddelas detta. Patentverket skall, om det inte är frågan om bättre rätt till en uppfinning, uppmärksamgöra den som gett in skrivelsen på möjligheten att göra en invändning, om patent meddelas.

27 §

Om det behövs för utredning angående ansökan om patent, får patentverket anlita sakkunniga som ej är anställda hos verket.

28 §

Patentverket kan förelägga sökande att inge modell, prov eller dylikt eller att låta utföra undersökning eller försök, om detta behövs för bedömning av den patentsökta uppfinningen.

29 §

Den som i Finland söker patent på uppfinning, på vilken han har sökt patent vid patentmyndighet utom Finland, är med de i 74 § 3 mom. patentlagen nämnda begränsningarna skyldig att redovisa vad den patentmyndigheten delgivit honom rörande nyhetsprövningen av uppfinningen samt uppfinningens patenterbarhet. Patentverket kan genom beslut förelägga honom att inlämna avskrift av vad sålunda delgivits honom eller med försäkran om att besked ej erhållits rörande prövningen av den tidigare ansökningen.

Granskas patentansökningar hos patentmyndighet utom Finland enligt stadgande som utfärdats med stöd av 74 § 2 mom. patentlagen, kan patentverket i Finland efter överenskommelse med denna patentmyndighet om utbyte av granskningsresultat och annat eventuellt material uppskjuta behandlingen av ansökan, som motsvaras av tidigare hos den utländska patentmyndigheten gjord ansökan, till dess sistnämnda ansökan behandlats i den utsträckning som bestämts i överenskommelsen.

Till patentmyndighet, med vilken överenskommelse träffats i enlighet med 2 mom., kan patentverket utlämna handling rörande icke offentlig patentansökan, om patentmyndigheten förbundit sig att ej göra handlingen offentlig.

29 a § (13.7.2000/674)

När patentmyndigheten anser att patent kan meddelas, skall myndigheten, innan ett meddelande enligt 19 § 1 mom. patentlagen lämnas, till sökanden sända de handlingar som visar i vilken form myndigheten har för avsikt att meddela patentet. Patentmyndigheten kan härvid uppmana sökanden att i enlighet med 15 § patentlagen avge ett yttrande och återsända handlingarna till myndigheterna inom en viss tid.

30 § (18.7.2013/580)

Anstånd med meddelande av ett patent kan medges endast, om patentet i annat fall meddelas innan ansökan blir offentlig enligt 22 § i patentlagen. Meddelandet av patent kan i det fallet på sökandens begäran uppskjutas till dess ansökan blir offentlig enligt 22 § i patentlagen.

Meddelande av patent (21.3.1997/246)

31 § (21.3.1997/246)

Tryckningen av en patentskrift enligt 21 § patentlagen skall påbörjas så snart som möjligt efter det att sökanden har erlagt tryckningsavgift enligt 19 § 3 mom. patentlagen.

I patentskriften skall uppges

1) ansökningens diarienummer samt patentets registernummer och klasser,

2) patenthavarens namn och adress,

3) om patenthavaren företräds av ett ombud, dennes namn, hemort och adress,

4) uppfinnarens namn och adress,

5) uppfinningens benämning,

6) baserar sig patentet på finsk eller internationell ansökan eller ansökan som gäller europeiskt patent och som har omvandlats till nationell ansökan,

7) när patentet baserar sig på en finsk patentansökan, ansökans ankomstdag och ingivningsdag, (16.2.2006/144)

8) när patentet baserar sig på en internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag då ansökan enligt 31 § patentlagen har fullföljts eller då ansökan enligt 38 § 3 mom. samma lag skall anses gjord, och det internationella ansökningsnumret,

9) när patentet baserar sig på en ansökan om europeiskt patent som har omvandlats till nationell ansökan, ingivningsdagen enligt europeiska patentkonventionen och den dag då ansökan kom in till patentverket för omvandling, samt ansökningsnumret på den ansökan som gäller europeiskt patent,

10) när prioritet har begärts, var den tidigare ansökan som meddelats som grund för prioriteten har gjorts samt dess ingivningsdag och nummer,

11) när ansökan har åstadkommits genom delning eller utbrytning, stamansökningens diarienummer,

12) när ansökan omfattar en deposition av biologiskt material, uppgift om den institution där depositionen finns samt det nummer som institutionen har gett depositionen, (13.7.2000/674)

13) den dag då ansökningshandlingarna blir offentliga,

14) dag då patentet meddelats samt

15) anförda publikationer.

32 § (21.3.1997/246)

Den kungörelse som avser meddelandet av patent skall innehålla de uppgifter som enligt 31 § skall anmälas i patentskriften, med undantag av de anförda publikationerna.

32 a § (27.10.2011/1097)

En kungörelse, som gäller en sådan rättad översättning som avses i 27 b § 1 mom. i patentlagen, ska innehålla

1) patenthavarens namn och adress,

2) patentets registernummer och klasser,

3) uppfinningens benämning, samt

4) uppgift om den dag då den rättade översättningen och publikationsavgiften inkom till patentmyndigheten.

Invändning (21.3.1997/246)

33 § (21.3.1997/246)

I en invändning enligt 24 § patentlagen skall följande uppgifter meddelas:

1) namn och adress i fråga om den som gör invändningen,

2) registernumret på det patent mot vilket invändning görs, patenthavarens namn och uppfinningens benämning,

3) kräver den som gör en invändning att patentet upphävs eller att patentskyddet begränsas till någon del,

4) de faktorer som nämns i 25 § 1 mom. patentlagen på vilka invändningen baserar sig och de övriga faktorer som kan anföras som grund för invändningen och

5) när den som gör en invändning företräds av ett ombud, dennes namn, hemort och adress.

Invändningen samt senare skrifter från patenthavaren och den som gjort invändningen skall jämte bilagor ges in till patentverket i det antal exemplar som verket bestämmer.

Om den som gjort invändningen företräds av ett ombud, skall denne kunna visa att han eller hon har befullmäktigats till detta. (13.7.2000/674)

34 § (21.3.1997/246)

Om invändningen inte har gjorts på det sätt som stadgas i 24 § 1 mom. patentlagen, upptas invändningen inte till prövning. Invändningen upptas inte heller till prövning, om det av de handlingar som lämnats in till patentverket under den tid som reserverats för invändningar inte framgår mot vilket patent invändningen har gjorts eller vem som har gjort invändningen eller i dem inte har lämnats de uppgifter som nämns i 33 § 1 mom. 4 punkten.

Ifall övriga stadganden om invändningen inte har följts när invändningen gjordes, uppmanar patentverket den som har gjort invändningen att inom en viss tid åtgärda bristfälligheterna. Om bristfälligheterna inte avlägsnas inom utsatt tid, upptas invändningen inte till prövning.

35 § (21.3.1997/246)

Patenthavaren skall tillställas exemplar av samtliga skrivelser från den som gjort en invändning.

Inlämnar patenthavaren yttrande över invändningen, beslutar patentverket om huruvida ytterligare skriftväxling krävs i ärendet.

Begränsning av patent (29.11.2007/1118)

36 § (29.11.2007/1118)

Anser patentverket att det inte föreligger något hinder för att godkänna en begäran enligt 53 a § 1 mom. i patentlagen, skall patentverket meddela patenthavaren detta. Patenthavaren skall efter detta inom två månader till patentverket sända in de handlingar som avses i 53 d § 2 mom. i patentlagen. Om patenthavaren inte inom utsatt tid lämnar in de handlingar som ligger till grund för begränsning av patentet och inte inom utsatt tid betalar den avgift som avses i 53 d § 2 mom. i patentlagen, anses begäran om begränsning återkallad.

När en domstols beslut om begränsning av ett patent i enlighet med 52 § 2 mom. i patentlagen har vunnit laga kraft, skall patenthavaren lämna in en beskrivning av det begränsade patentet, eventuella ritningar och de begränsade patentkraven till patentverket för upprättande av en patentskrift inom en tidsfrist på två månader som patentverket ställer. Efter detta skall tryckning av patentskriften inledas så snart som möjligt. Patentverket skall sedan de begränsade patentkraven har lämnats in se till att de vid behov finns tillgängliga på finska och svenska.

36 a § (29.11.2007/1118)

I en patentskrift enligt 53 d § 2 mom. i patentlagen skall det uppges

1) ansökans diarienummer samt patentets registernummer och klasser,

2) patenthavarens namn och adress,

3) om patenthavaren företräds av ett ombud, ombudets namn, hemort och adress,

4) uppfinnarens namn och adress,

5) uppfinningens benämning,

6) om patentet baserar sig på en finsk eller internationell patentansökan eller en europeisk patentansökan som har omvandlats till en nationell patentansökan,

7) om patentet baserar sig på en finsk patentansökan, ansökans ankomstdag och ingivningsdag,

8) om patentet baserar sig på en internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag då ansökan i enlighet med 31 § i patentlagen har fullföljts eller då

ansökan enligt 38 § 3 mom. i nämnda lag skall anses gjord, och det internationella ansökningsnumret,

9) om patentet baserar sig på en europeisk patentansökan som har omvandlats till en nationell patentansökan, ingivningsdagen enligt den europeiska patentkonventionen och den dag då ansökan kom in till patentverket för omvandling samt ansökningsnumret på den europeiska patentansökan,

10) om prioritet har begärts, var den tidigare ansökan som meddelats som grund för prioriteten har gjorts samt dess ingivningsdag och ansökningsnummer,

11) om ansökan har åstadkommits genom delning eller utbrytning, diarienumret på stamansökan,

12) om ansökan omfattar en deposition av biologiskt material, uppgift om den institution där depositionen finns samt det nummer som institutionen gett depositionen,

13) den dag då ansökningshandlingarna blev offentliga,

14) den dag då patentet meddelats,

15) anförda publikationer,

16) ingivningsdagen för begäran om begränsning av patentet, samt

17) den dag då begränsningen av patentet godkändes.

Den patentskrift som avses i 36 § 2 mom. skall innehålla de uppgifter som nämns i 1 mom. i denna paragraf, med undantag av den uppgift som nämns i 17 punkten, och uppgift om när domstolen har fattat ett lagakraftvunnet beslut om begränsning av patentet.

Mellanrubriken har upphävts genom F 18.7.2013/580. (18.7.2013/580)

37 § (18.7.2013/580)

37 § har upphävts genom F 18.7.2013/580.

37 a § (15.2.1996/104)

Patentregistret innehåller uppgifter om patent som patentverket har meddelat och om europeiska patent som har rättsverkan i Finland.

Patentregistret

38 § (21.3.1997/246)

När ett patent har meddelats i Finland, antecknas det i patentregistret. I registret antecknas härvid de uppgifter som enligt 31 § skall anges i patentskriften, med undantag av anförda publikationer.

38 a § (15.2.1996/104)

Europeiskt patent införs i registret, när det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut om att patent har meddelats och när sökanden har ingivit översättning och betalat avgift enligt 70 h § 1 mom. patentlagen.

I registret införs då

1) den dag då det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut om att patent har meddelats;

2) den dag då översättning och avgift enligt 70 h § 1 mom. patentlagen har inkonlit, samt när kungörelse har utfärdats om översättningen;

3) den dag från vilken patenttiden löper; samt

4) uppgifter, som motsvarar dem som framgår av 31 § 2 mom. 1–5, 10 och 13 punkten. (21.3.1997/246)

Har det europeiska patentverket slutligt beslutat att ett europeiskt patent skall upphävas eller att det upprätthålls i ändrad avfattning eller att det upphör, införs detta i registret. Om en patenthavare i de fall då patentet upprätthålls i ändrad avfattning har ingivit en översättning och betalt den avgift som anges i 70 h § 1 mom. i patentlagen, antecknas det i registret. (29.11.2007/1118)

Om rättelse av en översättning som nämns i 1 eller 3 mom. inges, antecknas i registret när detta har skett samt när kungörelse har utfärdats om rättelsen.

En begränsning som gäller ett europeiskt patent och som satts i kraft i Finland antecknas i registret när det europeiska patentverket har kungjort begränsningen av det europeiska patentet, en översättning av det begränsade patentet har ingivits och avgiften har betalts. I registret antecknas då:

1) den dag då det europeiska patentverket har kungjort begränsningen av det europeiska patentet och

2) den dag då en översättning och avgift enligt 70 t § 2 mom. i patentlagen har inkommit samt den dag då översättningen har kungjorts.

(29.11.2007/1118)

Om ett europeiskt patent upphävs i enlighet med 70 t § 3 mom. i patentlagen, antecknas en uppgift om detta i registret. (29.11.2007/1118)

38 b § (21.3.1997/246)

När invändning har gjorts mot ett meddelat patent, skall detta antecknas i patentregistret. I anteckningen skall ingå följande uppgifter:

1) namn och adress i fråga om den som har gjort invändningen,

2) när den som har gjort invändningen företräds av ett ombud, dennes namn, hemort och adress samt

3) ingivningsdagen för invändningen.

Ett beslut som har fattats med anledning av en invändning och som har vunnit laga kraft skall antecknas i patentregistret. I registret antecknas härvid beslutets datum och dess huvudsakliga innehåll.

39 § (27.10.2011/1097)

En kungörelse enligt 25 § 5 mom. i patentlagen om ett beslut som fattats med anledning av en invändning ska innehålla uppgift om patentets registernummer och klasser, uppfinningens benämning, patenthavarens namn samt datum för beslutet.

40 §

Då årsavgift inbetalts eller anstånd med erläggande av årsavgift beviljats, göres anteckning därom i registret.

Har patent förfallit enligt 51 § patentlagen, antecknas i registret den dag då patent upphört att gälla.

Har framställning gjorts enligt 71 a § patentlagen om att årsavgift skall anses erlagd i rätt tid, antecknas detta ofördröjligen i registret. Även slutligt beslut i ärendet antecknas.

41 § (18.7.2013/580)

När patentverket har underrättats om att talan om ogiltigförklaring av patentet, överföring av patentet eller erhållande av tvångslicens väckts, ska en anteckning om detta göras i patentregistret.

När en kopia av avgörandet i ett mål har skickats till patentverket i enlighet med 4 kap. 23 § i marknadsdomstolslagen (100/2013) eller 66 d § i patentlagen, ska en anteckning om detta göras i patentregistret. När avgörandet har vunnit laga kraft ska dessutom en anteckning om dess huvudsakliga innehåll göras i registret.

Om ett patent har begränsats hos patentverket eller i en domstol eller patentet har upphävts hos patentverket, ska detta antecknas i patentregistret. Om patentet har begränsats, ska det antecknas i registret vilken dag detta har gjorts samt klasserna. Om patentet har upphävts, ska det antecknas i registret vilken dag detta har skett.

42 §

Anteckning enligt 44 § patentlagen om övergång av patent eller upplåtelse av licens eller panträtt skall innehålla rättsinnehavarens namn, hemort och adress samt dagen för övergången eller upplåtelsen. På begäran skall beträffande licens antecknas om patenthavarens rätt att upplåta ytterligare licens begränsats. Kan fråga om anteckning av övergång eller upplåtelse av licens eller panträtt icke omedelbart avgöras, skall likväl i registret anmärkas att anteckning har begärts.

Har patent utmätts, antecknas detta i registret efter det anmälan om utmätningen gjorts.

Anmälan om ändring rörande ombud antecknas i registret.

Har patentmyndigheten erhållit i 17 b § 3 mom. avsedd underrättelse om överföring av en deposition eller i 17 c § 3 mom. åsyftat kvitto på ny deposition av biologiskt material, skall en anteckning om överföringen eller den nya depositionen införas i registret. (13.7.2000/674)

Patentverkets kungörelser

42 a § (11.9.2008/603)

Patentverkets beslut som har utarbetats med hjälp av automatisk databehandling kan undertecknas maskinellt.

En handling som skall ges över patentregistret eller patentverkets ansökningsdiarium och som har utarbetats med hjälp av automatisk databehandling kan undertecknas maskinellt. Om detta skall finnas ett omnämnande i handlingen.

43 §

Kungörelser i patentärenden införes i en av patentverket utgiven publikation.

Särskild talan.

44 § (29.11.2007/1118)

Den myndighet som avses i 52 § 4 mom. i patentlagen är allmänna åklagaren, om inte statsrådet av särskilda skäl förordnar en annan myndighet att föra talan.

Mottagande myndighet för internationell patentansökan

45 § (16.2.2006/144)

Patentverket är mottagande myndighet för internationella patentansökningar då sökanden eller någon av sökandena är finsk medborgare, en fysisk person med hemort i Finland, en juridisk person som har bildats enligt finsk lag, eller någon som idkar rörelse i Finland. En sådan sökande kan ge in en internationell patentansökan också till det europeiska patentverket eller till internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten.

46 §

I sin egenskap av mottagande myndighet mottager, kontrollerar och vidarebefordrar patentverket internationella patentansökningar i enlighet med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna.

När patentverket fungerar som mottagande myndighet för internationella patentansökningar skall sökanden betala

1) sådan internationell ansökningsavgift som avses i regel 15.1 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete inom en månad från det att ansökan togs emot,

2) sådan nyhetsgranskningsavgift som avses i regel 16.1 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete inom en månad från det att ansökan togs emot,

3) sådan vidarebefordringsavgift som avses i regel 14.1 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete inom en månad från det att ansökan togs emot, samt

4) sådan avgift för återställande av prioritet som avses i regel 26.3 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete inom två månader från utgången av prioritetsåret.

(29.11.2007/1118)

Om den internationella ansökningsavgiften höjs sedan ansökan har mottagits men innan avgiften betalas, kan avgiften betalas utan förhöjning inom en månad från det att ansökan mottagits. (16.2.2006/144)

Om en avgift som avses i 2 mom. 1–3 punkten inte har betalts inom utsatt tid eller om en avgift vid utgången av den utsatta tiden har betalts med otillräckligt belopp, skall patentverket uppmana sökanden att betala det felande beloppet inom en månad från uppmaningen. (29.11.2007/1118)

47 § (16.2.2006/144)

Patentverket ombesörjer på sökandens begäran och mot särskilt föreskriven avgift att en kopia av tidigare till verket ingiven ansökan sänds i enlighet med regel 17.1 b i tillämpningsföreskrifterna till internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten. Avgiften skall betalas inom samma frist som gäller den begäran som görs enligt nämnda regel.

48 § (16.2.2006/144)

En internationell patentansökan, som ges in till patentverket, skall lämnas in i ett exemplar. Den skall vara avfattad på finska, svenska eller engelska eller på ett annat av patentverket godkänt språk. Anhållan om en internationell patentansökan skall vara engelskspråkig, även om själva ansökan är avfattad på finska eller svenska.

49 §

Över internationella patentansökningar som ingivits till patentverket föres särskilt diarium. Diariet är ej offentligt.

50 § (13.7.2000/674)

En sökande som ej har hemort i Finland, skall ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud som har rätt att inför patentverket företräda sökanden rörande ansökningen.

51 § (14.6.1985/505)

Föreligger inte hinder enligt lagen om uppfinningar av betydelse för landets försvar (551/67), skall patentverket enligt konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna vidarebefordra mottagen internationell patentansökan till världsorganisationens för den intellektuella äganderätten internationella byrå.

Översättning av internationell patentansökan

51 a § (21.3.1997/246)

När patentverket inte är behörigt att ta emot en internationell ansökan av en sökande som har hemort i en konventionsstat eller som är medborgare i en konventionsstat, sänder patentverket utan dröjsmål ansökan vidare till den internationella byrån i enlighet med konventionen om patentsamarbete och dess tillämpningsföreskrifter.

Sökanden skall härvid inom en månad från det att den internationella ansökan har mottagits till patentverket betala en avgift för befattning med ansökan, som avses i regel 19.4 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete. En internationell ansökan som har mottagits på detta sätt på internationella byråns vägnar anses mottagen den dag då den internationella ansökan har ingivits till patentverket. (16.2.2006/144)

Fullföljd av internationell patentansökan (14.6.1985/505)

52 § (18.7.2013/580)

Om en internationell patentansökan har gjorts på annat än i 8 § 5 mom. i patentlagen angivet språk, krävs det en översättning av ansökningen vid fullföljd av ansökan enligt 31 § i patentlagen och vid sådan begäran om prövning som avses i 38 § 1 mom. i patentlagen. Då ska bestämmelserna om översättning i 3 § i denna förordning iakttas.

52 a § (14.6.1985/505)

Har sökanden i fråga om internationell ansökan vidtagit alla de åtgärder som erfordras enligt 31 § patentlagen vid fullföljd av ansökan, men har patentverket inte erhållit underrättelse från den internationella byrån om att ansökningen har anlänt till byrån, skall patentverket anmäla härom till den internationella byrån.

52 b § (16.12.2004/1200)

Den frist som avses i 34 § patentlagen är fyra månader räknat från utgången av den frist som i 31 § 1 mom. patentlagen föreskrivs för fullföljande av internationell patentansökan.

52 c § (14.6.1985/505)

I 38 § 1 mom. patentlagen avsedd begäran om prövning skall framföras inom två månader, räknat från den tidpunkt då den mottagande myndigheten eller den internationella byrån avsände underrättelse till sökanden om det i nämnda moment avsedda beslutet.

Visar sökanden, att han har tagit emot en sådan underrättelse som avses i 1 mom. mer än sju dagar efter den dag då underrättelsen har daterats, förlängs fristen med lika många dagar som har förflutit från dateringen till dess sökanden tog emot underrättelsen. Fristen förkortas likväl med de ovan nämnda sju dagarna.

Tilläggsskydd (21.3.1997/246)

52 d § (27.10.2011/1097)

Bestämmelser om tilläggsskydd finns i 70 a § i patentlagen.

Med tilläggsskyddsförordningarna avses Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel.

52 e § (27.10.2011/1097)

Ansökan om tilläggsskydd och ansökan om förlängning av giltighetstiden för tilläggsskydd för läkemedel ska göras skriftligen.

Ansökningshandlingen ska vara undertecknad av sökanden eller dennes ombud och innehålla de uppgifter som anges i artikel 8 i den relevanta förordningen om tilläggsskydd. Om flera personer gemensamt ansöker om tilläggsskydd, ska ansökningshandlingen dessutom innehålla uppgift om vem som är berättigad att ta emot meddelanden från patentverket eller, om sökandena använder sig av ett ombud, vem de gemensamt har gett fullmakt att ta emot meddelanden för samtliga sökandes räkning.

Sökanden ska dessutom lämna patentmyndigheten tilläggsuppgifter om produkten, om behandlingen av ansökan kräver detta.

52 f § (28.6.1994/595)

Ansökan skall göras på finska eller svenska enligt stadgandena i den gällande språklagstiftningen. Om en handling som har bifogats ansökan är upprättad på ett annat språk än någotdera av de ovan nämnda, kan myndigheten kräva att handlingen översätts till finska eller svenska.

52 g § (28.6.1994/595)

Patentverket diarieför de ansökningar som inkommer. I diariet införs om varje enskild ansökan förutom de uppgifter som räknas upp i artikel 9.2 i den relevanta förordningen om tilläggsskydd dessutom (27.10.2011/1097)

1) ansökningens diarienummer och ingivningsdag,

2) när sökanden företräds av ett ombud, ombudets namn, hemort och adress,

3) i ärendet inkomna skrivelser och betalda avgifter samt

4) beslut som fattats i ärendet.

(21.3.1997/246)

Diariet och de handlingar som gäller ansökan är offentliga.

52 h § (27.10.2011/1097)

I artikel 9 i den relevanta förordningen om tilläggsskydd föreskrivs om kungörelse av ansökan om tilläggsskydd och ansökan om förlängning av giltighetstiden för tilläggsskydd för läkemedel. Kungörelsen ska dessutom innehålla diarienumret på och ingivningsdagen för ansökan om tilläggsskydd.

52 i § (27.10.2011/1097)

En ansökan om tilläggsskydd eller ansökan om förlängning av giltighetstiden för tilläggsskydd för läkemedel får inte ändras så, att den gäller en annan produkt eller ett annat grundpatent.

52 j § (27.10.2011/1097)

När patentverket behandlar en ansökan om tilläggsskydd undersöker det inte om ansökan uppfyller det villkor som ställs i artikel 3.1 d i den relevanta förordningen om tilläggsskydd.

52 k § (27.10.2011/1097)

Bestämmelserna i 15 och 16 § i patentlagen tillämpas på de tidsfrister som avses i artikel 10.3 i den relevanta förordningen om tilläggsskydd.

52 l § (27.10.2011/1097)

I artikel 11 i den relevanta förordningen om tilläggsskydd finns bestämmelser om kungörelse av tilläggsskydd och förlängning av giltighetstiden för tilläggsskydd för läkemedel. Kungörelsen ska dessutom innehålla diarienumret för ansökan om tilläggsskydd och ingivningsdagen samt intygets registernummer.

Tilläggsskyddet skall innehålla de uppgifter som nämns i 1 mom.

52 m § (27.10.2011/1097)

Patentverket för register över meddelade tilläggsskydd. I registret ska införas de uppgifter som nämns i 52 l § 1 mom. samt, om innehavaren företräds av ett ombud, ombudets namn, hemvist och adress. Dessutom tillämpas bestämmelserna i 40–42 §.

52 n § (27.10.2011/1097)

Om en ansökan om tilläggsskydd eller ansökan om förlängning av giltighetstiden för tilläggsskydd för läkemedel har avslagits eller avskrivits genom ett lagakraftvunnet beslut, ska detta kungöras. Kungörelsen ska innehålla de uppgifter som nämns i 52 h §.

Patentverket kungör att ett tilläggsskydd har förfallit, när beslut om detta har fattats på begäran av en tredje part i enlighet med artikel 14 d i den relevanta förordningen om tilläggsskydd.

52 o § (28.6.1994/595)

För tilläggsskydd skall betalas en fastställd årsavgift för varje avgiftsår som börjar efter utgången av grundpatentets giltighetstid.

På betalningen av årsavgifter tillämpas dessutom i tillämpliga delar vad som stadgas i 41 § 1 och 3 mom. patentlagen.

52 p § (13.7.2000/674)

Har den som ansöker om eller innehar tilläggsskydd inte sin hemvist i Finland, skall han ha ett inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud på det sätt som bestäms i 12 och 71 § patentlagen.

Mottagande av europeisk patentansökan (15.2.1996/104)

52 q § (29.11.2007/1118)

Om en europeisk patentansökan inges till patentverket, skall verket anteckna ankomstdagen i ansökningshandlingarna, ge sökanden intyg över att handlingarna har tagits emot samt underrätta det europeiska patentverket om saken.

Ansökan skall tillställas det europeiska patentverket i enlighet med artikel 77 i den europeiska patentkonventionen, om inte något annat följer av lagen om uppfinningar av betydelse för landets försvar (551/1967).

Omvandling av europeisk patentansökan till nationell ansökan (15.2.1996/104)

52 r § (29.11.2007/1118)

Inkommer till patentverket en begäran enligt artikel 135.2 i den europeiska patentkonventionen om att en europeisk patentansökan skall omvandlas till nationell ansökan, skall patentverket omedelbart översända begäran jämte en kopia av ansökan till patentmyndigheten i de stater som designerats i begäran.

52 s § (15.2.1996/104)

Inkommer till patentverket en europeisk patentansökan som har tillställts verket för att omvandlas till nationell patentansökan enligt artikel 135 i den europeiska patentkonventionen, skall patentverket utan dröjsmål meddela sökanden detta. (29.11.2007/1118)

Ansökningsavgift och översättning enligt 70 s § 1 och 2 mom. patentlagen skall ha inkommit till patentverket inom tre månader från den dag då meddelande enligt 1 mom. sändes till sökanden. Ansökningsavgiften uträknas på samma sätt som den ansökningsavgift som anges i 8 § patentlagen.

Diarium som skall föras över europeiska patentansökningar (15.2.1996/104)

52 t § (15.2.1996/104)

Patentverket för ett särskilt offentligt diarium över europeiska patentansökningar, av vilka översättning enligt 70 n § patentlagen har ingivits till patentverket.

I diariet antecknas för varje ansökan ansökningsnumret, sökandens namn och adress, den dag då en översättning eller rättelse av den har ingivits samt den dag då kungörelse utfärdades om översättningen eller rättelsen. Dessutom antecknas ingivningsdagen för ansökan och de uppgifter som nämns i 7 § 2 mom. 4–6, 10 och 11 punkten. (16.2.2006/144)

När en översättning enligt 70 h § 1 mom. patentlagen har ingivits, antecknas detta i diariet och likaså uppgift om när kungörelse har utfärdats om översättningen. Detsamma gäller en sådan rättelse av översättning som inges innan patentet införs i patentregistret.

När en översättning enligt 70 t § 2 mom. i patentlagen har ingivits, antecknas en uppgift om detta i diariet. (29.11.2007/1118)

Översättning av europeiskt patent och europeisk patentansökan (15.2.1996/104)

52 u § (27.10.2011/1097)

Till en översättning som avses i 70 h § i patentlagen ska fogas uppgifter om uppfinningens benämning, patentets registernummer samt patenthavarens namn och adress. Översättningen anses inte ingiven om inte dessa uppgifter har fogats till översättningen.

52 v § (15.2.1996/104)

Till en översättning enligt 70 n § patentlagen skall fogas uppgifter om ansökningsnumret samt om sökandens namn och adress. Om detta inte iakttas, anses översättningen inte ha ingivits.

52 x § (15.2.1996/104)

En kungörelse, som gäller en översättning enligt 70 h § i patentlagen, ska innehålla

1) patentets registernummer och klasser,

2) patenthavarens namn och adress,

3) uppfinningens benämning,

4) ingivningsdagen för patentansökan,

5) uppgift om, när det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att meddela patent eller upprätthålla detta i ändrad avfattning, samt

6) om prioritet har yrkats, uppgift om var den ansökning som åberopas som prioritetsgrundande har ingivits, dess ingivningsdag och nummer.

(27.10.2011/1097)

En kungörelse, som gäller en översättning enligt 70 n § i patentlagen, ska innehålla

1) patentansökans diarienummer och klasser,

2) patenthavarens namn och adress,

3) uppfinningens benämning;

4) uppgift om ingivningsdagen för patentansökan, samt

5) om prioritet har yrkats, uppgift om var den ansökning som åberopas som prioritetsgrundande har ingivits, dess ingivningsdag och nummer.

(27.10.2011/1097)

En kungörelse som gäller en översättning enligt 70 t § 2 mom. i patentlagen skall innehålla

1) patentets registernummer och klasser,

2) patenthavarens namn och adress,

3) uppfinningens benämning,

4) ingivningsdagen för patentansökan, samt

5) uppgift om när det europeiska patentverket har kungjort begränsningen av patentet och när översättningen samt publiceringsavgiften inkommit till patentverket.

(29.11.2007/1118)

52 y § (27.10.2011/1097)

När en översättning rättas enligt 70 q § i patentlagen ska till patentmyndigheten ges in ett omskrivet exemplar av den rättade handlingen, där rättelserna tydligt anges. Till den rättade översättningen ska fogas uppgifter om patentets eller patentansökans nummer samt om patenthavarens eller patentsökandens namn och adress. Om de nämnda uppgifterna saknas anses det att den rättade översättningen inte har getts in.

En kungörelse som gäller en rättad översättning enligt 70 q § 1 mom. i patentlagen, ska innehålla

1) patentets registernummer och klasser,

2) patenthavarens namn och adress,

3) uppfinningens benämning;

4) uppgift om den dag då den rättade översättningen och publikationsavgiften inkom till patentmyndigheten.

En kungörelse som gäller en rättad översättning enligt 70 q § 2 mom. i patentlagen, ska innehålla

1) patentansökans diarienummer och klasser,

2) patentsökandens namn och adress,

3) uppfinningens benämning, samt

4) uppgift om den dag då den rättade översättningen inkom till patentmyndigheten.

52 z § (29.11.2007/1118)

Den översättning som avses i 70 t § 2 mom. i patentlagen skall lämnas in och avgiften betalas till patentverket inom tre månader från den dag då det europeiska patentverket har publicerat kungörelsen om begränsningen av patentet.

Den översättning som avses i 1 mom. skall innehålla beskrivningen, eventuella ritningar och ändrade patentkrav. Till översättningen skall fogas uppgifter om patentets registernummer samt om patenthavarens namn och adress.

Den översättning som avses i 70 t § 2 mom. i patentlagen anses inte inlämnad, om inte bestämmelserna i 1 och 2 mom. följs.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

53 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1980.

Genom denna förordning upphäves patentförordningen av den 4 januari 1968 (4/68) jämte däri senare vidtagna ändringar.

54 §

På patentansökan som skall handläggas och avgöras enligt de stadganden som gällde innan lagen den 6 juni 1980 om ändring av patentlagen (407/80) trätt i kraft tillämpas i stället för denna förordning den i 53 § 2 mom. nämnda tidigare patentförordningen.

På annan än i 1 mom. avsedd patentansökan som ingivits före denna förordnings ikraftträdande tillämpas i stället för 2, 10, 11 och 17 §§ i denna förordning 2, 9 och 10 §§ i den tidigare patentförordningen.

Ansökan som ingivits före denna förordnings ikraftträdande kan utan hinder av 24 § 2 mom. anses ha uppkommit genom delning eller utbrytning.

På tilläggspatent som meddelats innan den i 1 mom. nämnda lagen om ändring av patentlagen trätt i kraft tillämpas den tidigare patentförordningen.

På patent, på vilket tillämpas patentlagens 51 §, sådan den lydde före ikraftträdandet av den i 1 mom. nämnda lagen öm ändring av patentlagen, tillämpas i stället för 41 § i denna förordning 45 § i den tidigare patentförordningen.

Ikraftträdelsestadganden:

14.6.1985/505:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1985.

26.6.1992/583:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

21.1.1994/71:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994.

28.6.1994/595:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Har tilläggsskydd sökts i enlighet med artikel 19.3 i rådets förordning, börjar avgiftsåret dock först från och med den dag då ingivandet av ansökan om tilläggsskydd har kungjorts i enlighet med 52 e § 4 mom. Den första årsavgiften förfaller då till betalning när två månader har förflutit efter nämnda dag.

15.2.1996/104:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1996.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som görs efter att den har trätt i kraft.

21.3.1997/246:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

På de patentansökningar som har gjorts innan denna förordning träder i kraft tillämpas det upphävda 3 mom. i 12 §.

Om en stamansökning har begränsats innan denna förordning träder i kraft till följd av att den omfattar två eller flera av varannan oberoende uppfinningar, tillämpas på den delade ansökningen 22 § 2 mom. som var i kraft när begränsningen gjordes.

13.7.2000/674:

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2000.

16.12.2004/1200:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

16.2.2006/144:

Denna förordning träder i kraft den 6 mars 2006.

Bestämmelserna i 10 § 1 mom. i denna förordning tillämpas på en ansökan som har ingivits före ikraftträdandet av denna förordning och i vilken tidsfristen på 15 månader från den prioritetsdag, som används som grund för prioritet, ännu inte har gått ut.

29.11.2007/1118:

Denna förordning träder i kraft den 13 december 2007.

11.9.2008/603:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

27.10.2011/1097:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

18.7.2013/580:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s)) Supersedes (4 text(s)) Supersedes (4 text(s)) WTO Document Reference
IP/N/1/FIN/13
IP/N/1/FIN/P/21
No data available.

WIPO Lex No. FI135