About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Act on the Use of Orphan Works, Finland

Act No. 764/2013

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2014 Dates Entry into force: October 29, 2014 Signature: November 8, 2013 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Finnish Laki orpoteosten käyttämisestä          Swedish Lag om användning av föräldralösa verk          English Act on the Use of Orphan Works      

LAKI ORPOTEOSTEN KÄYTTÄMISESTÄ 8.11.2013/764

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään orpoteosten käyttämisestä. Orpoteoksia ovat teokset, joiden kaikkia tekijöitä ei tiedetä tai tunnisteta taikka voida tavoittaa, vaikka oikeudenhaltijoita koskeva selvitys on tehty ja selvityksen tulos on kirjattu 6 §:ssä tarkoitettuun tietokantaan.

Mitä tässä laissa säädetään orpoteoksesta ja sen tekijästä, sovelletaan myös tekijänoikeuslain (404/1961) 5 luvussa tarkoitettuihin äänitallenteisiin ja kuvatallenteisiin ja niihin tallennettuihin esityksiin sekä niiden oikeudenhaltijoihin, jos tallenteita ja esityksiä on pidettävä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla orpoina.

2 § Orpoteosten käyttäjät

Orpoteoksia saavat käyttää yleisen edun mukaiseen tehtävään liittyvien tavoitteidensa saavuttamiseksi seuraavat laitokset:

1) yleisölle avoimet kirjastot, museot ja koulutusorganisaatiot;

2) arkistot ja elokuva- ja äänitearkistot;

3) julkisen palvelun televisio- ja radioyritykset.

3 § Tekijän lupa

Teosta, jonka tekijöistä osa tiedetään tai tunnistetaan ja voidaan tavoittaa, saadaan käyttää tämän lain säännösten mukaisesti vain, jos tekijät antavat siihen luvan.

4 § Lain soveltamisalaan kuuluvat aineistot

Tätä lakia sovelletaan seuraaviin teoksiin ja muihin tekijänoikeuslain mukaan suojattuihin aineistoihin:

1) tämän lain 2 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen laitosten kokoelmissa olevat kirjat, aikakausjulkaisut, aikakauslehdet, sanomalehdet ja muut kirjoitukset, jotka on ensimmäisen kerran julkaistu Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, sekä niihin sisältyvät teokset ja muut tekijänoikeuslain mukaan suojatut aineistot;

2) tämän lain 2 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen laitosten kokoelmissa olevat elokuvateokset ja äänitallenteet, jotka on ensimmäisen kerran julkaistu tai lähetetty televisiossa tai radiossa jossakin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, sekä niihin sisältyvät teokset ja muut tekijänoikeuslain mukaan suojatut aineistot;

3) julkisen palvelun televisio- ja radioyritysten arkistoissa olevat, Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden julkisen palvelun televisio- ja radioyritysten ennen 1 päivää tammikuuta 2003 tuottamat elokuvateokset ja äänitallenteet, jotka on ensimmäisen kerran lähetetty televisiossa tai radiossa jossakin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, sekä niihin sisältyvät teokset ja muut tekijänoikeuslain mukaan suojatut aineistot.

Lakia sovelletaan myös sellaiseen 1 momentissa tarkoitettuun teokseen, elokuvateokseen ja äänitallenteeseen sekä siihen sisältyvään teokseen ja muuhun tekijänoikeuslain mukaan suojattuun aineistoon, jota ei ole julkaistu eikä lähetetty radiossa tai televisiossa mutta joka on tekijän tai muun oikeudenhaltijan suostumuksella saatettu julkisesti saataville 2 §:ssä tarkoitetun laitoksen kokoelmissa, jos on perusteltu syy olettaa, että tekijä tai muu oikeudenhaltija ei vastustaisi teoksen, elokuvateoksen tai äänitallenteen käyttämistä 7 §:n mukaisesti.

Tämän lain säännöksiä orpoteoksista ja niiden käyttämisestä sovelletaan teoksiin ja muihin 1 momentissa tarkoitettuihin aineistoihin, joita koskeva selvitys on tehty Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa ja jotka on selvityksen seurauksena rekisteröity orpoteoksina Euroopan unionin sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston verkkotietokantaan, kun niitä käytetään Suomessa.

Orpoteoksia voidaan tämän lain estämättä käyttää tekijänoikeuslain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla.

5 § Selvitys

Laitoksen on tehtävä huolellinen selvitys tekijän tai muun oikeudenhaltijan tunnistamiseksi ja sen selvittämiseksi, voidaanko hänet tavoittaa, ennen kuin teosta tai äänitallennetta voidaan käyttää 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Laitos voi antaa selvityksen tekemisen myös toisen laitoksen tai muun organisaation tehtäväksi.

Selvityksessä on käytettävä kunkin teoslajin ja äänitallennelajin kannalta tarkoituksenmukaisia tietolähteitä.

Muun teoksen kuin elokuvateoksen ja äänitallenteen selvitys on tehtävä siinä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, jossa teos tai äänitallenne on ensimmäisen kerran julkaistu tai, jos sitä ei ole julkaistu, lähetetty televisiossa tai radiossa. Elokuvateoksen selvitys on tehtävä siinä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, jossa tuottajalla on päätoimipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Sellaisen teoksen ja äänitallenteen, jota ei ole julkaistu eikä lähetetty televisiossa tai radiossa, selvitys on tehtävä Suomessa.

Selvityksessä on käytettävä myös muissa maissa saatavilla olevia tietolähteitä, jos on perusteltu syy olettaa, että niistä löytyy merkityksellistä tietoa oikeudenhaltijoista.

Laitos, joka tekee selvityksen, vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista.

6 § Tiedot selvityksistä

Laitoksen tulee pitää kirjaa selvityksistä ja niiden tuloksista sekä toimittaa sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tietokantaan liitettäviksi seuraavat tiedot heti, kun ne ovat saatavilla:

1) orpoteoksen nimi, teoslaji, tiedetyn tai tunnistetun tekijän nimi sekä teoksen julkaisemisen tai julkistamisen aika ja paikka;

2) 1 kohdassa mainitut tiedot teoksista, jotka sisältyvät orpoteokseen tai muodostavat orpoteoksen olennaisen osan;

3) selvitysten tekopaikat ja ajankohdat;

4) tieto siitä, millä perusteella teoksen katsotaan olevan orpoteos;

5) laitoksen tiedossa olevat 8 §:stä johtuneet muutokset laitoksen käyttämien orpoteosten asemaan;

6) tiedot siitä, miten laitos on käyttänyt orpoteoksia 7 §:n mukaisesti;

7) laitoksen yhteystiedot.

Selvityksen tehneen laitoksen tulee säilyttää orpoteokseksi osoittautuvaa teosta koskevassa selvityksessä syntyvä aineisto ja selvityksen tulokset, kunnes orpoteoksen tekijä ilmoittautuu tai hänet saadaan selville tai kunnes selviää, että hänet voidaan tavoittaa. Orpoteoksen käyttämistä koskevat tiedot tulee kuitenkin säilyttää siihen asti, kun 8 §:n 4 momentissa tarkoitettu hyvitys on maksettu.

Laitos saa käyttää selvityksen yhteydessä esiin tulevia henkilötietoja vain orpoteoksen oikeudenhaltijoiden selvittämiseen ja selvityksen tulosten toimittamiseen. Henkilötietoja sisältävien aineistojen käsittelystä säädetään henkilötietolaissa (523/1999). Henkilötietoja sisältävät aineistot on hävitettävä, kun tämän lain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettu hyvitys on maksettu tai kun henkilötietojen käsittelylle ja säilyttämiselle ei ole enää tarvetta orpoteosten oikeudenhaltijoiden selvittämiseksi.

7 § Orpoteoksen käyttäminen

Laitos saa yleisen edun mukaiseen tehtäväänsä liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi:

1) valmistaa kokoelmissaan tai arkistossaan olevasta orpoteoksesta kappaleita teoksen digitointia, yleisölle välittämistä, indeksointia, luettelointia, säilyttämistä ja entistämistä varten;

2) välittää orpoteoksen yleisölle niin, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

Laitos saa kerätä 1 momentissa tarkoitetun käytön yhteydessä tuloja digitoinnista ja yleisölle välittämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Tunnetun tekijän nimi on ilmoitettava orpoteosta käytettäessä.

Jos 5 §:n mukainen selvitys ei ole ollut huolellinen ja teosta on virheellisesti pidetty orpoteoksena, teoksen käyttämistä arvioidaan tekijänoikeuslain säännösten mukaan.

8 § Tekijän ilmoitus

Orpoteoksen tekijä voi ilmoittaa orpoteosta käyttävälle laitokselle, että hän on orpoteoksen tekijä, ja sen, mistä hänet voi tavoittaa. Laitoksen tulee toimittaa tiedot viipymättä sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tietokantaan liitettäviksi. Kun tieto tekijästä on merkitty viraston verkkotietokantaan, teos lakkaa olemasta orpoteos tämän tekijän osalta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen voi tekijän puolesta tehdä myös hänen edustajansa, jonka on luotettavalla tavalla näytettävä, että hänellä on oikeus tehdä ilmoitus tekijän puolesta.

Teoksen tekijäksi ilmoittautunutta tai ilmoitettua henkilöä pidetään tämän jälkeen orpoteoksen tekijänä tai yhtenä sen tekijöistä tekijänoikeuslain 7 §:n 1 momentin mukaisesti, jollei näytetä toisin olevan tai muuten ole ilmeistä, että hän ei voi olla teoksen tekijä.

Orpoteoksen käyttäjän tulee maksaa 7 §:ssä tarkoitetusta orpoteoksen käyttämisestä hyvitys tekijälle, joka ilmoittautuu tai osoittautuu teoksen tekijäksi. Hyvityksen suuruutta määritettäessä tulee ottaa huomioon teoksen käytön luonne ja käytön määrä, teoksen arvo markkinoilla sekä teoksen käytöstä tekijälle mahdollisesti aiheutunut haitta.

9 § Asetuksenantovaltuus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädetään tarkemmin:

1) selvityksessä käytettävistä tietolähteistä;

2) selvityksestä ja orpoteosten käyttämisestä annettavista tiedoista;

3) orpoteosten tekijäksi ilmoittautuneelta edellytettävistä tiedoista;

4) tietojen toimittamisesta sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tietokantaan.

Ennen 1 momentissa tarkoitetun asetuksen antamista opetus- ja kulttuuriministeriö neuvottelee oikeudenhaltijoita edustavien järjestöjen ja orpoteoksia käyttävien laitosten tai niitä edustavien järjestöjen kanssa siitä, mitkä lähteet ovat kunkin teoslajin tai äänitallennelajin kannalta tarkoituksenmukaisia.

10 § Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2014.

Tätä lakia ei sovelleta teoksiin ja muihin kohteisiin, jotka eivät ole tekijänoikeuslain mukaan suojattuja tämän lain voimaan tullessa. Tätä lakia ei sovelleta myöskään ennen lain voimaantuloa tehtyihin toimiin ja sopimuksiin eikä hankittuihin oikeuksiin.

HE 73/2013, SiVM 6/2013, EV 120/2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/28/EU (32012L0028); EUVL L 299, 27.10.2012, s. 5

LAG OM ANVÄNDNING AV FÖRÄLDRALÖSA VERK 8.11.2013/764

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om användning av föräldralösa verk. Med föräldralösa verk avses verk där någon av upphovsmännen eller samtliga upphovsmän inte är kända eller identifierade eller inte kan nås, fastän efterforskning av rättsinnehavarna har utförts och resultatet av efterforskningen har förts in i den databas som avses i 6 §.

Bestämmelserna om föräldralösa verk i denna lag och upphovsmännen till dem tillämpas också på ljudupptagningar och bildupptagningar enligt 5 kap. i upphovsrättslagen (404/1961) och på framföranden som tagits upp på dem samt på rättsinnehavarna, om upptagningarna och framförandena ska betraktas som föräldralösa på det sätt som avses i 1 mom.

2 § Användare av föräldralösa verk

Följande inrättningar får använda föräldralösa verk för att uppnå syften som rör uppdrag i allmänhetens intresse:

1) för allmänheten öppna bibliotek, museer och utbildningsorganisationer,

2) arkiv och film- och ljudarkiv,

3) allmännyttiga televisions- och radioföretag.

3 § Upphovsmannens tillstånd

Ett verk med flera upphovsmän av vilka en del är kända eller identifierade och kan nås får användas i enlighet med denna lag endast om upphovsmännen ger sitt tillstånd till det.

4 § Material som omfattas av lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på följande verk och annat enligt upphovsrättslagen skyddat material:

1) böcker, periodiska publikationer, tidskrifter, tidningar och andra skrifter som finns i samlingarna hos de inrättningar som avses i 2 § 1 och 2 punkten i denna lag och vilka först gavs ut i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt verk och annat material som är skyddat enligt upphovsrättslagen och som ingår i dem,

2) filmverk och ljudupptagningar som finns i samlingarna hos de inrättningar som avses i 2 § 1 och 2 punkten i denna lag och vilka först gavs ut eller sändes ut i television eller radio i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt verk och annat material som är skyddat enligt upphovsrättslagen och som ingår i dem,

3) filmverk och ljudupptagningar som finns i allmännyttiga televisions- och radioföretags arkiv och producerats av allmännyttiga televisions- och radioföretag i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet före den 1 januari 2003 och först har sänts ut i television eller radio i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt verk och annat material som är skyddat enligt upphovsrättslagen och som ingår i dem.

Lagen tillämpas också på verk, filmverk och ljudupptagningar som avses i 1 mom. samt verk och annat material som är skyddat enligt upphovsrättslagen och som ingår i dem, vilka inte har getts ut eller sänts ut i radio eller television men med upphovsmannens eller en annan rättsinnehavares samtycke har gjorts tillgängliga för allmänheten i samlingarna hos en sådan inrättning som avses i 2 §, om det finns grundad anledning att anta att upphovsmannen eller rättsinnehavaren inte skulle motsätta sig det att verket, filmverket eller ljudupptagningen används på det sätt som avses i 7 §.

Bestämmelserna i denna lag om föräldralösa verk och användningen av dem tillämpas på verk och annat material som avses i 1 mom., vid användning av dem i Finland, om efterforskningen har utförts i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om verken och materialen till följd av efterforskningen har registrerats som föräldralösa verk i en nätverksdatabas vid Europeiska unionens kontor för harmonisering inom den inre marknaden.

Föräldralösa verk får oberoende av bestämmelserna i denna lag användas på det sätt som avses i 2 kap. i upphovsrättslagen.

5 § Efterforskning

Inrättningen ska utföra en omsorgsfull efterforskning i syfte att identifiera upphovsmannen eller en annan rättsinnehavare och i syfte att klarlägga om denna person kan nås, innan ett verk eller en ljudupptagning används på det sätt som avses i 7 §. Inrättningen kan också ge någon annan inrättning eller organisation i uppdrag att utföra efterforskningen.

Vid efterforskningen ska de informationskällor som är ändamålsenliga för respektive kategori av verk eller ljudupptagningar användas.

Efterforskning avseende andra verk än filmverk och ljudupptagningar ska utföras i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där verken eller ljudupptagningarna först gavs ut eller, om de inte getts ut, där de sänts ut i television eller radio. Efterforskning avseende filmverk ska utföras i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där producenten har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller sin vanliga vistelseort.

Efterforskning avseende verk och ljudupptagningar som inte har getts ut eller sänts ut i television eller radio ska utföras i Finland.

Vid efterforskningen ska även informationskällor som finns i andra länder användas, om det finns grundad anledning att anta att de innehåller betydelsefulla uppgifter om rättsinnehavarna.

Den inrättning som utför efterforskningen svarar för kostnaderna för den.

6 § Uppgifter om efterforskningar

Inrättningen ska föra bok över efterforskningarna och resultaten av dem samt sända för registrering i databasen vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden följande uppgifter genast när de finns tillgängliga:

1) det föräldralösa verkets namn, kategori av verk, namnet på en känd eller identifierad upphovsman samt tid och plats för utgivningen eller offentliggörandet av verket,

2) i 1 punkten nämnda uppgifter om verk som ingår i det föräldralösa verket eller utgör en väsentlig del av det,

3) platsen och tidpunkten för efterforskning,

4) grunden för att ett verk betraktas som ett föräldralöst verk,

5) sådana ändringar av statusen som föräldralöst verk som inrättningen känner till och gäller verk som inrättningen använder samt följer av 8 §,

6) hur inrättningen använt föräldralösa verk i enlighet med 7 §,

7) inrättningens kontaktuppgifter.

Den inrättning som utfört efterforskningen ska bevara materialet och resultaten från efterforskningen avseende ett verk som visar sig vara ett föräldralöst verk till dess upphovsmannen till det föräldralösa verket anmäler sig eller klarläggs eller till dess det framgår att upphovsmannen kan nås. Uppgifterna om användning av ett föräldralöst verk ska dock bevaras till dess den kompensation som avses i 8 § 4 mom. har betalats.

En inrättning får använda personuppgifter som kommer fram vid efterforskningarna endast för efterforskningar av rättsinnehavarna av ett föräldralöst verk och för insändande av resultaten av efterforskningarna. Bestämmelser om behandlingen av material som innehåller personuppgifter finns i personuppgiftslagen (523/1999). Material som innehåller personuppgifter ska förstöras när den kompensation som avses i 8 § 4 mom. i denna lag har betalts eller när det inte längre finns något behov av att behandla eller bevara personuppgifterna för efterforskningar av rättsinnehavarna av föräldralösa verk.

7 § Användning av föräldralösa verk

En inrättning får för att uppnå syften som rör inrättningens uppdrag i allmänhetens intresse

1) av ett föräldralöst verk som finns i dess samlingar eller arkiv framställa exemplar för digitalisering, överföring till allmänheten, indexering, katalogisering, bevarande och restaurering av verket,

2) överföra ett föräldralöst verk till allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till det från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Inrättningen får i samband med användning som avses i 1 mom. generera inkomster för att täcka kostnaderna för digitaliseringen och överföringen till allmänheten.

Vid användningen av föräldralösa verk ska namnet på en känd upphovsman anges.

Om en efterforskning enligt 5 § inte har varit omsorgsfull och ett verk felaktigt har betraktats som ett föräldralöst verk, ska användningen av verket bedömas enligt bestämmelserna i upphovsrättslagen.

8 § Upphovsmannens anmälan

Upphovsmannen till ett föräldralöst verk kan anmäla till den inrättning som använder verket att han eller hon är upphovsman till verket och var han eller hon är anträffbar. Inrättningen ska utan dröjsmål sända uppgifterna vidare för registrering i databasen vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden. När en uppgift om upphovsmannen har förts in i nätverksdatabasen vid harmoniseringskontoret upphör verket att vara ett föräldralöst verk för denna upphovsmans del.

Den anmälan som avses i 1 mom. kan på upphovsmannens vägnar också göras av en företrädare som på ett tillförlitligt sätt ska visa att han eller hon har rätt att göra anmälan på upphovsmannens vägnar.

Den person som anmält sig eller anmälts som verkets upphovsman betraktas därefter som det föräldralösa verkets upphovsman eller som en av verkets upphovsmän i enlighet med 7 § 1 mom. i upphovsrättslagen, om inte annat visas eller det annars är uppenbart att personen inte kan vara upphovsman till verket.

Den som använder ett föräldralöst verk ska för användning av verket i enlighet med 7 § betala en kompensation till den upphovsman som anmäler sig som eller visar sig vara verkets upphovsman. När storleken på kompensationen bestäms ska karaktären av användningen av verket, användningens omfattning, verkets värde på marknaden samt den skada som användningen av verket eventuellt åsamkat upphovsmannen beaktas.

9 § Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet om

1) de informationskällor som ska användas vid efterforskningarna,

2) de uppgifter som ska lämnas om efterforskningarna och användningen av föräldralösa verk,

3) de uppgifter som krävs om den som anmäler sig som upphovsman till ett föräldralöst verk,

4) hur uppgifter ska sändas till databasen vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden.

Innan den förordning som avses i 1 mom. utfärdas förhandlar undervisnings- och kulturministeriet med de organisationer som företräder rättsinnehavarna och med inrättningar som använder föräldralösa verk eller med organisationer som företräder dessa inrättningar om vilka källor som är ändamålsenliga för respektive kategori av verk eller ljudupptagningar.

10 § Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 29 oktober 2014.

Denna lag tillämpas inte på verk och andra objekt som inte åtnjuter skydd enligt upphovsrättslagen vid ikraftträdandet av denna lag. Denna lag tillämpas inte heller på åtgärder som vidtagits, avtal som ingåtts eller rättigheter som förvärvats före lagens ikraftträdande.

RP 73/2013, KuUB 6/2013, RSv 120/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU (32012L0028); EUT L 299, 27.10.2012, s. 5

Fotnoten (764/2013) har tillfogats som rättelse.


Legislation Relates to (1 text(s)) Relates to (1 text(s)) Is implemented by (1 text(s)) Is implemented by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. FI124