About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Copyright Decree No. 574/1995 of April 21, 1995 (as amended up to Decree No. 1081 of December 19, 2013), Finland

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2013 Dates Entry into force: May 1, 1995 Adopted: April 21, 1995 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Swedish Upphovsrättsförordning 21.4.1995/574 (ändrad genom förordning 19.12.2013/1081)         Finnish Tekijänoikeusasetus 21.4.1995/574 (sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 19.12.2013/1081)        

TEKIJÄNOIKEUSASETUS 21.4.1995/574

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/61) nojalla:

Teosten ja muiden suojattujen aineistojen käyttäminen arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa (15.12.2005/1036)

1 § (19.12.2013/1081)

Tekijänoikeuslailla (404/1961) suojatusta aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä, 16 a §:n 1 ja 2 momentissa sekä 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) arkistolain (831/1994) 1 §:n 1 momentin 1–3 ja 5 kohdassa tarkoitetut arkistonmuodostajat;

2) tasavallan presidentin arkisto;

3) ulkoasiainministeriön arkisto;

4) Kansallisarkisto;

5) maakunta-arkistot;

6) yksityisten arkistojen valtionavusta annetussa laissa (1006/2006) tarkoitetut arkistot;

7) tieteellistä tutkimusta palvelevat arkistot, joiden toiminta merkittäviltä osin rahoitetaan valtionavustuksella;

8) evankelis-luterilaisen kirkon arkistot;

9) Ahvenanmaan maakunnassa toimivien viranomaisten arkistot.

2 § (19.12.2013/1081)

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä, 16 a §:n 1 ja 2 momentissa sekä 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) Eduskunnan kirjasto;

2) yliopistolaissa (558/2009) tarkoitettujen yliopistojen kirjastot;

3) muut tieteelliset kirjastot, joita valtio ylläpitää tai joiden toiminta merkittäviltä osin rahoitetaan valtionavustuksella;

4) yleisten kirjastojen keskuskirjasto;

5) maakuntakirjastot;

6) Näkövammaisten kirjasto.

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä, 16 a §:n 1 momentissa ja 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) Varastokirjasto;

2) ammattikorkeakoululaissa (351/2003) tarkoitettujen ammattikorkeakoulujen kirjastot.

AmmattikorkeakouluL 351/2003 on kumottu AmmattikorkeakouluL:lla 932/2014.

3 § (19.12.2013/1081)

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä, 16 a §:n 2 momentissa ja 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) valtion omistamat museot;

2) Kansallisgalleria;

3) yliopistolaissa tarkoitettujen yliopistojen museot;

4) valtakunnalliset erikoismuseot;

5) maakuntamuseot;

6) aluetaidemuseot;

7) museolaissa (729/1992) tarkoitetut valtionosuutta saavat tai valtionosuuden saamisen edellytykset täyttävät museot.

4 § (19.12.2013/1081)

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat tekijänoikeuslain 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla valmistaa kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetussa laissa (1433/2007) tarkoitetut kirjastot;

2) Kansallinen audiovisuaalinen instituutti;

3) kirjastolaissa (904/1998) tarkoitetut kuntien yleiset kirjastot.

5-6 §

5-6 § on kumottu A:lla 15.12.2005/1036.

Teosten saattaminen vammaisten käytettäviksi (15.12.2005/1036)

7 § (15.12.2005/1036)

Tekijänoikeuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettu oikeus valmistaa äänikirjoja on näkövammaisten kirjastosta annetussa laissa (638/1996) tarkoitetulla näkövammaisten kirjastolla, Näkövammaisten Keskusliitto ry:llä ja Suomen Kuurosokeat ry:llä.

Tekijänoikeuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettu oikeus oppimateriaalin valmistamiseen ääntä tallentamalla on Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:llä, Jyväskylän näkövammaisten koululla, Svenska skolan för synskadade -koululla ja Invalidisäätiöllä. (18.12.2008/1004)

Valmistettaviin äänikirjoihin on merkittävä teoksen tekijän ja esittävän taiteilijan nimi.

7 a § (15.12.2005/1036)

Kuurojen Liitto ry:llä on tekijänoikeuslain 17 §:n 3 momentissa tarkoitettu oikeus valmistaa teoskappaleita kuuroille ja kuulovammaisille.

8-12 §

8-12 § on kumottu A:lla 15.12.2005/1036.

Kielto menetellä teoksen suhteen loukkaavalla tavalla

13 §

Tekijänoikeuslain 53 §:ssä tarkoitetun kiellon antaa opetusministeriö.

14-15 §

14-15 § on kumottu A:lla 15.12.2005/1036.

16 § (15.3.1996/160)

16 § on kumottu A:lla 15.3.1996/160.

17 § (15.12.2005/1036)

17 § on kumottu A:lla 15.12.2005/1036.

Tekijänoikeusneuvosto

18 §

Tekijänoikeusneuvostoon määrää valtioneuvosto opetusministeriön esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja enintään viisitoista muuta jäsentä sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen.

Tekijänoikeusneuvostolla on sihteeri, jona toimii opetusministeriön määräämä virkamies. (15.12.2005/1036)

19 §

Tekijänoikeusneuvostossa tulee olla edustettuina keskeiset tekijänoikeuslaissa säädettyjen oikeuksien haltijat sekä suojakohteiden käyttäjät.

Tekijänoikeusneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja vähintään yhden muun jäsenen sekä heidän varajäsentensä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita, tekijänoikeuteen perehtyneitä henkilöitä, joiden ei voida katsoa edustavan 1 momentissa tarkoitettujen oikeuksien haltijoiden ja suojakohteiden käyttäjien etuja.

20 §

Tekijänoikeusneuvoston päätösvaltaa voi neuvoston määräämissä asioissa käyttää neuvoston tietyn asian tai tiettyyn alaan kuuluvien asioiden käsittelyä varten asettama jaosto.

Jaostoon kuuluu puheenjohtaja, joksi neuvosto määrää 19 §:n 2 momentissa tarkoitetun jäsenensä, sekä tarpeellinen määrä muita jäseniä.

21 §

Tekijänoikeusneuvosto on päätösvaltainen, milloin neuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi muuta jäsentä on saapuvilla.

Jaosto on päätösvaltainen, milloin jaoston puheenjohtaja ja vähintään yksi muu jäsen on saapuvilla.

22 § (15.12.2005/1036)

Tekijänoikeusneuvoston ja sen jaostojen puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteereille sekä neuvoston tai sen jaoston kuulemille asiantuntijoille maksettavista kokouspalkkioista päättää opetusministeriö.

23 §

Tarkempia määräyksiä tekijänoikeusneuvoston toiminnasta voidaan antaa neuvoston työjärjestyksessä, jonka opetusministeriö neuvoston esityksestä vahvistaa.

Hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön (14.12.2006/1173)

24 §

1 momentti on kumottu A:lla 14.12.2006/1173.

Tekijänoikeuslain 26 a §:ssä tarkoitettuna laitteena pidetään myös leikkaamatonta äänen tai kuvan tallentamiseen soveltuvaa nauhaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna laitteena pidetään myös kokonaan tai osittain tallennettua ääni- ja kuvanauhaa sekä muuta laitetta, jos laitteen teknisistä ominaisuuksista, laitteen tai sen pakkauksen ulkoasusta, laitteelle tallennetun aineiston tavallista vähäisemmästä osuudesta laitteen esitysajasta, tallennetun aineiston laadusta, laitteen maahantuonti- tai myyntihinnasta

taikka muista olosuhteista on pääteltävissä, että laite on ilmeisesti tarkoitettu käytettäväksi samalla tavoin kuin tallentamaton laite.

25 § (14.12.2006/1173)

Tekijänoikeuslain 26 a §:ssä tarkoitettu maksu määrätään jokaiselta alkavalta minuutilta taikka täysiltä mega- tai gigatavuilta.

26 §

Mikäli tekijänoikeuslain 26 a §:ssä tarkoitetun laitteen esitysaika on käyttäjän määrättävissä tai muutoin vaihtelee, maksu peritään käyttäen perusteena laitteen keskimääräistä esitysaikaa.

Maksu peritään edellä 24 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa laitteen koko esitysajan perusteella.

27 §

Tekijänoikeuslain 26 a §:ssä tarkoitettu laite katsotaan valmistetuksi, kun se on viety valmistuspaikalta, kuitenkin viimeistään silloin, kun se on siirtynyt pois valmistajan omistuksesta. Valmistuspaikkana pidetään aluetta, jossa tuotteen lopullinen valmistus tapahtuu, sekä tällaisen alueen välittömässä yhteydessä olevaa valmistajan varastoa.

28 §

Tekijänoikeuslain 26 a §:ssä tarkoitettu laite katsotaan maahantuoduksi silloin, kun se on luovutettu tullivalvonnasta. Jos laite on tuotu Euroopan unionin jäsenvaltiosta, se katsotaan maahantuoduksi, kun se on tuotu rajan yli.

29 §

Tekijänoikeuslain 26 a §:ssä tarkoitettu laite katsotaan maastaviedyksi silloin, kun kulkuneuvo, johon laite on lastattu, on lopullisesti tulliselvitettynä lähtenyt maasta, ja Euroopan unionin jäsenvaltioon vietäessä silloin, kun se on muuten todistettavasti lähtenyt maasta. Jos laite viedään maasta postitse, se katsotaan maastaviedyksi, kun se on otettu postin kuljetettavaksi.

30 § (14.12.2006/1173)

Tekijänoikeuslain 26 e §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisena ammattimaisena kappaleen valmistamisena pidetään toimintaa:

1) joka on pysyvää ja säännöllistä, jota harjoitetaan ansiotarkoituksessa ja jossa kappale valmistetaan luovutettavaksi yleisölle; taikka

2) jossa kappaleen valmistaminen on toiminnan edellytys tai muutoin toiminnassa keskeistä ja kuuluu kappaleen valmistajan toimialaan.

Tekijänoikeuslain 26 e §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisena ammattimaisena toimintana pidetään toimintaa, joka on pysyvää ja säännöllistä ja jota harjoitetaan ansiotarkoituksessa.

31 § (14.12.2006/1173)

Tekijänoikeuslain 26 b §:ssä tarkoitetun järjestön tulee antaa vuosittain tiliselvitys opetusministeriölle maksun hallintokustannuksista sekä maksun tuotosta ja sen käyttämisestä.

32 § (14.12.2006/1173)

Maksun hallinnointitehtäviin kuuluvat maksun kerääminen maksuvelvollisilta, säädetyn maksuvelvollisuuden täyttämisen valvonta, maksuvarojen säilyttäminen tilitykseen asti, tekijänoikeuslain 26 e §:ssä tarkoitettujen maksupalautusten ja ostolupien myöntäminen, maksuvarojen tilittäminen tekijänoikeuslain 26 b §:ssä tarkoitetun käyttösuunnitelman mukaisesti sekä tämän asetuksen 31 §:ssä tarkoitetun tiliselvityksen tekeminen.

33 §

Maksusta kertyvät varat on säilytettävä erillisillä tileillä ja sijoitettava varmoja vakuuksia vastaan ja asianmukaisella korolla siinä suhteessa kuin maksuvarojen perinnän ja käyttösuunnitelman edellyttämä maksuvalmius sallii.

34 § (14.12.2006/1173)

34 § on kumottu A:lla 14.12.2006/1173.

35 §

Järjestön on varattava opetusministeriölle mahdollisuus tarkastaa järjestön kirjanpitoa, hallintoa ja varojen käyttöä siltä osin kuin on kysymys 32 §:ssä mainittujen tehtävien hoitamisesta.

36 § (14.12.2006/1173)

Tekijänoikeuslain 26 b §:ssä tarkoitettuun järjestön hyväksymispäätökseen on sisällytettävä tieto 31–35 §:n säännösten sisällöstä.

37 §

Opetusministeriö hyväksyy tekijänoikeuslain 26 b §:ssä tarkoitetun maksuvarojen käyttösuunnitelman vuosittain sen jälkeen kun lain 26 e §:n 2 momentin mukainen palautuksen vaatimisaika on kulunut.

38 § (14.12.2006/1173)

Tekijänoikeuslain 26 b §:ssä tarkoitetusta käyttösuunnitelmasta tulee ilmetä:

1) missä suhteessa varat on käytettävä tekijänoikeuslain 26 a §:ssä tarkoitettuna suorana hyvityksenä teosten tekijöille ja välillisenä hyvityksenä tekijöille heidän yhteisiin tarkoituksiinsa;

2) hallintokustannukset;

3) yhteisöt, joille varoja suoritetaan; sekä

4) kunkin yhteisön osuus ja tarkoitukset, joihin varat käytetään.

39 §

Tekijänoikeuslain 26 a §:n mukaisina yhteisinä tarkoituksina pidetään muun muassa musiikki-, elokuva-, televisio- ja videokulttuurin edistämistä, mukaan lukien tekijöiden työllisyyttä ja kulttuuripalvelujen tuotantoa edistävät tarkoitukset sekä koulutus ja tutkimus.

40 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan 25 päivänä elokuuta 1961 annettu «tekijänoikeusasetus» (441/61) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.3.1996/160:

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä maaliskuuta 1996.

15.12.2005/1036:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

14.12.2006/1173:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

3.1.2008/1:

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2008.

18.12.2008/1004:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

19.12.2013/1081:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

UPPHOVSRÄTTSFÖRORDNING 21.4.1995/574

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/61):

Användning av verk och annat skyddat material i arkiv, bibliotek och museer (15.12.2005/1036)

1 § (19.12.2013/1081)

Följande arkiv får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 1 och 2 mom. samt 16 d § i upphovsrättslagen (404/1961) framställa exemplar av material som är skyddat enligt den lagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) arkivbildare enligt 1 § 1 mom. 1–3 och 5 punkten i arkivlagen (831/1994),

2) republikens presidents arkiv,

3) utrikesministeriets arkiv,

4) Riksarkivet,

5) landsarkiven,

6) arkiven enligt lagen om statsbidrag till privata arkiv (1006/2006),

7) arkiv som tjänar vetenskaplig forskning och vars verksamhet till betydande del finansieras med statsunderstöd,

8) evangelisk-lutherska kyrkans arkiv,

9) myndigheternas arkiv i landskapet Åland.

2 § (19.12.2013/1081)

Följande bibliotek får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 1 och 2 mom. samt 16 d § i upphovsrättslagen framställa exemplar av material som är skyddat enligt den lagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) Riksdagsbiblioteket,

2) biblioteken vid de universitet som avses i universitetslagen (558/2009),

3) andra vetenskapliga bibliotek som staten driver eller vars verksamhet till betydande del finansieras med statsunderstöd,

4) centralbiblioteket för de allmänna biblioteken,

5) landskapsbiblioteken,

6) Biblioteket för synskadade.

Följande bibliotek får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 1 mom. och 16 d § i upphovsrättslagen framställa exemplar av material som är skyddat enligt den lagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) Depåbiblioteket,

2) biblioteken vid de yrkeshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen (351/2003).

YrkehögskoleL 351/2003 har upphävts genom YrkehögskoleL 932/2014.

3 § (19.12.2013/1081)

Följande museer får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 2 mom. och 16 d § i upphovsrättslagen framställa exemplar av material som är skyddat enligt den lagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) statsägda museer,

2) Nationalgalleriet,

3) museerna vid de universitet som avses i universitetslagen,

4) riksomfattande specialmuseer,

5) landskapsmuseer,

6) regionala konstmuseer,

7) museer som beviljas statsandel eller uppfyller villkoren för erhållande av statsandel enligt museilagen (729/1992).

4 § (19.12.2013/1081)

Följande inrättningar får på de sätt som avses i 16 d § i upphovsrättslagen framställa exemplar av material som är skyddat enligt den lagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) bibliotek som avses i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007),

2) Nationella audiovisuella institutet,

3) kommunala allmänna bibliotek som avses i bibliotekslagen (904/1998).

5 § (15.12.2005/1036)

5 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

6 § (15.12.2005/1036)

6 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

Tillgängliggörande av verk för personer med funktionshinder (15.12.2005/1036)

7 § (15.12.2005/1036)

Rätt att framställa talböcker enligt 17 § 2 mom. i upphovsrättslagen har det i lagen om biblioteket för synskadade (638/1996) avsedda biblioteket för synskadade, Synskadades Centralförbund rf och Föreningen Finlands Dövblinda rf.

Rätt att framställa läromedel genom ljudupptagning enligt 17 § 2 mom. i upphovsrättslagen har föreningen Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, skolan Jyväskylän näkövammaisten koulu, Svenska skolan för synskadade och Invalidstiftelsen. (18.12.2008/1004)

På de talböcker som framställs skall upphovsmannens och den utövande konstnärens namn antecknas.

7 a § (15.12.2005/1036)

Rätt att framställa exemplar av verk för döva och hörselskadade enligt 17 § 3 mom. i upphovsrättslagen har Finlands Dövas Förbund rf.

8 § (15.12.2005/1036)

8 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

9 § (15.12.2005/1036)

9 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

10 § (15.12.2005/1036)

10 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

11 § (15.12.2005/1036)

11 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

12 § (15.12.2005/1036)

12 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

Förbud mot kränkande förfarande med verk

13 §

Förbud, som avses i 53 § upphovsrättslagen, meddelas av undervisningsministeriet.

14 § (15.12.2005/1036)

14 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

15 § (15.12.2005/1036)

15 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

16 § (15.3.1996/160)

16 § har upphävts genom F 15.3.1996/160.

17 § (15.12.2005/1036)

17 § har upphävts genom F 15.12.2005/1036.

Upphovsrättsrådet

18 §

Till upphovsrättsrådet förordnar statsrådet på framställning av undervisningsministeriet för tre år i sänder ordförande, vice ordförande och högst femton andra medlemmar ävensom en personlig suppleant för var och en av dem.

Upphovsrättsrådet har en sekreterare. Sekreteraren är en tjänsteman som undervisningsministeriet förordnar. (15.12.2005/1036)

19 §

I upphovsrättsrådet skall ingå företrädare för de centrala grupperna av innehavare av de rättigheter som är stadgade i upphovsrättslagen samt av nyttjarna till de skyddsobjekt som avses i nämnda lag.

Upphovsrättsrådets ordförande, vice ordförande och minst en annan medlem samt deras suppleanter skall ha avlagt juris kandidatexamen, vara förtrogna med upphovsrätten och inte kunna anses företräda de i 1 mom. avsedda innehavare av rättigheter eller nyttjarna av skyddsobjekt.

20 §

Upphovsrättsrådets beslutanderätt kan i ärenden som rådet bestämmer utövas av sektion som rådet tillsatt för handläggning av visst ärende eller ärenden gällande visst område.

Till sektion hör en ordförande, vartill rådet förordnar en i 19 § 2 mom. nämnd medlem, samt erforderligt antal andra medlemmar.

21 §

Upphovsrättsrådet är beslutfört, då rådets ordförande eller vice ordförande och minst fem andra medlemmar är tillstädes.

Sektion är beslutför, då sektionens ordförande och minst en annan medlem är tillstädes.

22 § (15.12.2005/1036)

Beslut om mötesarvoden till ordförande, medlemmar och sekreterare i upphovsrättsrådet och dess sektioner samt till sakkunniga som hörs av rådet eller dess sektioner fattas av undervisningsministeriet.

23 §

Närmare bestämmelser om upphovsrättsrådets verksamhet kan ges i rådets arbetsordning, som på rådets framställning fastställs av undervisningsministeriet.

Kompensation för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk (14.12.2006/1173)

24 §

1 mom. har upphävts genom F 14.12.2006/1173. (14.12.2006/1173)

Såsom i 26 a § upphovsrättslagen avsedd anordning anses även för upptagning av ljud eller bild ägnat band som är oklippt.

Såsom i 1 mom. avsedd anordning anses också ljud- och bildband eller annan anordning på vilken upptagningar helt eller delvis har gjorts, om det av anordningens tekniska egenskaper, av anordningens eller dess förpacknings utseende, av den normalt mindre andel av anordningens speltid som har tagits upp på anordningen, av anordningens import- eller försäljningspris eller av andra omständigheter kan slutas att anordningen uppenbarligen är avsedd att användas på samma sätt som en anordning på vilken upptagningar inte har gjorts.

25 § (14.12.2006/1173)

Den avgift som avses i 26 a § i upphovsrättslagen bestäms enligt varje påbörjad minut eller hela mega- eller gigabyte.

26 §

Om i 26 a § upphovsrättslagen avsedd anordnings speltid kan regleras av nyttjaren eller eljest varierar, uppbäres avgiften beräknad på basis av anordningens genomsnittliga speltid.

Avgiften uppbärs i fall som avses i 24 § 3 mom. på basis av anordningens hela speltid.

27 §

En anordning som avses i 26 a § upphovsrättslagen anses tillverkad då den förts från platsen för tillverkningen, dock senast då den övergått ur tillverkarens ägo. Såsom plats för tillverkningen anses det område, där den slutliga tillverkningen sker, samt tillverkarens i omedelbar anslutning till sådant område befintliga lager.

28 §

En anordning som avses i 26 a § upphovsrättslagen anses vara införd i landet då den har överlåtits från tullbevakningen. Om anordningen har införts från en stat som är medlem i Europeiska unionen, anses den vara införd när den har förts över gränsen.

29 §

En anordning som avses i 26 a § upphovsrättslagen anses vara utförd ur landet då det transportmedel i vilket anordningen lastats efter slutlig tullklarering avgått från landet, och, vid utförsel till en stat som är medlem i Europeiska unionen då det på något annat sätt bevisligen avgått från landet. Om anordningen utförs per post anses den vara utförd när den av posten mottagits för transport.

30 § (14.12.2006/1173)

Såsom i 26 e § l mom. 2 punkten i upphovsrättslagen avsedd yrkesmässig framställning av exemplar anses verksamhet

1) som är fortlöpande och regelbunden, som utövas i förvärvssyfte och i vilken exemplar framställs för att överlåtas till allmänheten, eller

2) i vilken framställningen av exemplar är en förutsättning för verksamheten eller annars central i denna och hör till verksamhetsområdet för den som framställer exemplaren.

Såsom i 26 e § l mom. 4 punkten i upphovsrättslagen avsedd yrkesmässig verksamhet anses verksamhet som är fortlöpande och regelbunden och som utövas i förvärvssyfte.

31 § (14.12.2006/1173)

En organisation enligt 26 b § i upphovsrättslagen skall årligen till undervisningsministeriet avge redovisning av kostnaderna för administrationen av avgiften samt av avgiftens avkastning och hur denna används.

32 § (14.12.2006/1173)

Till de uppgifter som avser administration av avgiften hör insamling av avgiften hos de betalningsskyldiga, övervakning av att den föreskrivna betalningsskyldigheten fullgörs,

uppbevaring av de medel som inflyter genom avgiften till dess redovisning sker, beviljande av sådana återbäringar och köptillstånd som avses i 26 e § i upphovsrättslagen, redovisning av de insamlade medlen i enlighet med den plan som nämns i 26 b § i lagen samt avgivande av redovisning enligt 31 § i denna förordning.

33 §

De medel som influtit genom avgifterna skall uppbevaras på separata konton och, så långt den av uppbörden av medlen och planen för deras nyttjande betingade betalningsberedskapen det tillåter, vara placerade mot betryggande säkerhet samt med sakenlig ränta.

34 § (14.12.2006/1173)

34 § har upphävts genom F 14.12.2006/1173.

35 §

Organisationen skall bereda undervisningsministeriet möjlighet att granska dess bokföring, förvaltning och nyttjande av medel till den del det är fråga om skötsel av de i 32 § nämnda uppgifterna.

36 § (14.12.2006/1173)

I ett beslut enligt 26 b § i upphovsrättslagen angående godkännande av en organisation skall innehållet i 31–35 § anges.

37 §

Undervisningsministeriet godkänner den i 26 b § upphovsrättslagen avsedda planen för nyttjandet av avgiftens avkastning årligen efter utloppet av den i lagens 26 e § 2 mom. stadgade fristen för yrkande på återbäring.

38 § (14.12.2006/1173)

Av den dispositionsplan som avses i 26 b § i upphovsrättslagen skall det framgå

1) i vilket förhållande medlen skall användas för i 26 a § i upphovsrättslagen avsedd direkt kompensation till verkens upphovsmän och som indirekt kompensation till upphovsmännen för ändamål som är gemensamma för dem,

2) kostnaderna för administrationen,

3) de sammanslutningar till vilka medel skall betalas samt

4) varje sammanslutnings andelar och de ändamål för vilka medlen används.

39 §

Såsom för upphovsmännen gemensamma i 26 a § upphovsrättslagen avsedda ändamål betraktas bland annat främjande av musik-, film-, televisions- och videokultur, däri inbegripna syften som främjar upphovsmännens sysselsättning och produktionen av kulturtjänster samt utbildning och forskning.

40 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995.

Genom denna förordning upphävs upphovsrättsförordningen av den 25 augusti 1961 (441/61) jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

15.3.1996/160:

Denna förordning träder i kraft den 25 mars 1996.

15.12.2005/1036:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

14.12.2006/1173:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

3.1.2008/1:

Denna förordning träder i kraft den 14 januari 2008.

18.12.2008/1004:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

19.12.2013/1081:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s)) Supersedes (2 text(s)) Supersedes (2 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. FI123