About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law on Wine (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 41/2009 and 93/2012), Serbia

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2012 Dates Entry into force: June 10, 2009 Adopted: May 29, 2009 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Trademarks, Geographical Indications, Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body, Other

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Serbian Закон о вину ('Службеном гласнику РС', бр. 41/2009 и 93/2012)        

Закон о вину

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног за производњу вина; производња, прерада и квалитет шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина; означавање вина са географским пореклом; промет грожђа, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина, као и друга питања од значаја за грожђе, ширу, вино и друге производе од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина.

Норме квалитета, услови у погледу паковања и декларисања

Члан 2.

Грожђе, шира, вино и други производи од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина морају да испуњавају прописане норме квалитета и услове у погледу паковања и декларисања, утврђене овим законом и прописима којима се уређује њихов квалитет.

Забране

Члан 3.

Забрањена је производња вина од грожђа директно родних хибрида и од грожђа из матичних засада.

Забрањено је да се у производним погонима и складишним просторима држи, односно употребљава шећер, ракија, етанол и друга средства и материје, којима се може повећати количина и мењати прописани природни састојци шире и вина.

Изузетак од примене

Члан 4.

Одредбе овог закона не односе се на производњу и прераду грожђа, шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина које физичко лице производи, односно прерађује за сопствене потребе.

Одредбе овог закона не односе се и на правна лица која се баве пословима испитивања у области виноградарства и винарства, односно која микровинификацијом производе вино, у количинама које служе за огледне сврхе и такво вино не стављају у промет.

Значење појмова

Члан 5.

Поједини изрази, употребљени у овом закону, имају следеће значење:

1) ампелотехничке мере јесу мере које се спроводе ради успешног гајења винове лозе и производње грожђа;

2) Винарски регистар јесте база података о произвођачима вина, винаријама, као и о другим подацима, у складу са овим законом;

3) Виноградарски регистар јесте база података о произвођачима грожђа и виноградарским парцелама, као и о другим подацима, у складу са овим законом;

4) вино јесте пољопривредно-прехрамбени производ, добијен потпуном или делимичном алкохолном ферментацијом свежег грожђа, кљука или шире од грожђа винских сорти винове лозе;

5) грожђе за производњу вина (у даљем тексту: грожђе) јесте плод винове лозе за производњу вина у технолошкој зрелости, слабо осушено, односно природно смрзнуто које се прерађује дозвољеним енолошким поступцима и које спонтано алкохолно ферментише;

6) директно родни хибрид јесте сорта-хибрид Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont и друга сорта-хибрид добијена директним укрштањем сорте која припада врсти Vitis vinifera L. са другом врстом рода Vitis L;

7) дозвољена енолошка средства (у даљем тексту: енолошка средства) јесу сва средства прописана овим законом која се употребљавају у производњи шире, вина и других производа;

8) дозвољене сорте јесу сорте винове лозе чије је грожђе намењено производњи стоног вина, а гајење дозвољено на територији Републике Србије, у складу са овим законом;

9) дозвољени енолошки поступци (у даљем тексту: енолошки поступци) јесу сви поступци у производњи шире, вина и других производа прописани овим законом;

10) други производи од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина (у даљем тексту: други производи) јесу материје пореклом од грожђа, шире, кљука и вина који се употребљавају у производњи вина;

11) евиденциона маркица за вино са географским пореклом јесте налепница са бројем којим се евидентира свако појединачно оригинално паковање за вино са географским пореклом;

12) контролна организација јесте организација која обавља послове контроле производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом, контроле производње вина са географским пореклом и остале послове везане за контролу производње вина са географским пореклом;

13) концентрована шира јесте некарамелизована шира добијена делимичном дехидрацијом (упаравањем) шире одређеним поступком, чија густина није мања од 1,24 g/cm³ на 20ºC;

14) матични засад јесте засад винове лозе чија је намена производња репродуктивног материјала ради производње садница винове лозе;

15) лабораторија јесте правно лице које врши послове анализе и контроле квалитета грожђа, шире, вина и других производа;

16) овлашћена организација која се бави пословима везаним за Виноградарски регистар (у даљем тексту: стручна организација за Виноградарски регистар) јесте правно лице које обавља послове утврђивања и обраде података о виноградарским парцелама и остале послове везане за Виноградарски регистар;

17) оригинално пуњење јесте такво пуњење које се било којом радњом не може вратити у првобитно стање;

18) препоручене сорте јесу сорте винове лозе чије је грожђе намењено производњи вина са географским пореклом, а гајење дозвољено у Републици Србији и препоручено за одговарајуће виноградарско географско производно подручје;

19) произвођач грожђа јесте правно и физичко лице, односно предузетник који се бави производњом грожђа и који је уписан у Виноградарски регистар;

20) произвођач шире, вина и других производа јесте правно лице, односно предузетник који се бави производњом шире, вина и других производа и који је уписан у Винарски регистар;

21) ректификована концентрована шира јесте концентрована шира добијена поступцима концентрације из које су уклоњени сви састојци осим шећера;

22) шира јесте течан производ добијен после муљања грожђа и цеђења кљука са стварним садржајем алкохола највише до 1% (V/V).

Врсте виноградарских географских производних подручја

Члан 6.

Винородна Србија јесте целокупно виноградарско географско производно подручје (у даљем тексту: виноградарско подручје) на територији Републике Србије у којем постоје повољни услови за гајење винове лозе.

Винородна Србија се разврстава на виноградарска подручја чији се називи могу користити као ознаке географског порекла, и то:

1) виноградарски регион (у даљем тексту: регион) јесте шире виноградарско подручје у оквиру винородне Србије, које се одликује сличним еколошким факторима, избором препоручених сорти и осталим неопходним чиниоцима за успешно гајење винове лозе, што омогућава производњу грожђа, шире, вина и других производа карактеристичних по квалитету, приносу грожђа и сензорним особинама за тај регион;

2) виноградарски рејон (у даљем тексту: рејон) јесте уже виноградарско подручје у оквиру региона, које се одликује сличним специфичним еколошким факторима, избором препоручених сорти и осталим чиниоцима, што омогућава производњу грожђа, шире, вина и других производа карактеристичних по квалитету, приносу грожђа и сензорним особинама за тај рејон;

3) виногорје јесте уско виноградарско подручје у оквиру рејона које се одликује уједначеним специфичним еколошким факторима, избором препоручених сорти и осталим чиниоцима, што омогућава производњу грожђа, шире, вина и других производа карактеристичних по квалитету, приносу грожђа и сензорним особинама за то виногорје;

4) локалитет (или потес) јесте најмање виноградарско подручје у оквиру виногорја које се одликује хомогеним еколошким факторима.

Министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар) ближе утврђује границе и називе виноградарских подручја, дозвољене и препоручене сорте за виноградарска подручја, максималне приносе за та виноградарска подручја и друге карактеристике везане за производњу грожђа и вина у виноградарским подручјима.

Врсте вина

Члан 7.

Вино се разврстава на:

1) мирно вино ("In stricto sensu");

2) специјално вино;

3) вино за дестилацију.

Мирно вино јесте вино произведено енолошким поступцима третирања грожђа, кљука и шире уобичајеном ферментацијом које видно не ослобађа угљендиоксид.

Специјално вино јесте вино произведено специјалним енолошким поступцима чије карактеристике потичу не само од грожђа, већ и од примењених специјалних енолошких поступака производње.

Специјална вина се разврставају на: природно десертно вино, ликерско вино, ароматизовано вино, пенушаво вино, квалитетно пенушаво вино, ароматизовано квалитетно пенушаво вино, газирано вино, полупенушаво вино, слабо газирано вино и друга специјална вина.

Вино за дестилацију јесте вино намењено за дестилацију.

Министар ближе прописује врсте и категорије специјалних вина, врсте енолошких поступака и енолошких средстава, начин и поступак производње, квалитет, означавање и друге захтеве за производњу и промет специјалних вина, као и квалитет, врсте енолошких поступака и енолошких средстава и друге захтеве за производњу и промет вина за дестилацију.

Категорије мирних вина

Члан 8.

Мирно вино се према квалитету, начину производње и врсти виноградарског подручја разврстава на:

1) стоно вино;

2) вино са географским пореклом.

Вино са географским пореклом се према квалитету, начину производње и врсти виноградарског подручја разврстава на:

1) регионално вино;

2) квалитетно вино са географским пореклом.

Стоно вино јесте вино без географског порекла произведено од грожђа једне или више дозвољених сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L, односно сорти добијених укрштањем сорти врсте Vitis vinifera L. и других врста из рода Vitis, које испуњава прописан квалитет и начин производње за ову категорију вина, у складу са овим законом и другим посебним прописима.

Регионално вино јесте вино произведено од грожђа једне или више препоручених сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L, односно сорти добијених укрштањем сорти врсте Vitis vinifera L. и других врста из рода Vitis, пореклом најмање 85% из истог виноградарског региона, при чему се производња и прерада грожђа и производња вина обавља у оквиру датог виноградарског региона, у складу са прописаним дозвољеним приносом грожђа, квалитетом и начином производње вина за ову категорију, у складу са овим законом и другим посебним прописима.

Квалитетно вино са географским пореклом разврстава се на:

1) квалитетно вино са контролисаним географским пореклом и квалитетом;

2) врхунско вино са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом.

Квалитетно вино са контролисаним географским пореклом и квалитетом јесте вино произведено од грожђа једне или више препоручених сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L. са израженим карактеристикама за сорту или сорте, пореклом из истог виноградарског рејона, при чему се производња и прерада грожђа и производња вина обавља у оквиру датог виноградарског рејона, у складу са прописаним дозвољеним приносом грожђа, квалитетом и начином производње вина за ову категорију, у складу са овим законом и другим посебним прописима.

Врхунско вино са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом јесте вино произведено од грожђа једне или више препоручених сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L. са нарочито израженим карактеристикама за сорту или сорте, пореклом из истог виноградарског рејона, при чему се производња и прерада грожђа и производња вина обавља у оквиру датог виноградарског рејона, у складу са прописаним дозвољеним приносом грожђа, квалитетом и начином производње вина за ову категорију, у складу са овим законом и другим посебним прописима.

Министар ближе прописује начин и поступак производње и квалитет стоног вина, као и максимално дозвољене приносе грожђа, начин и поступак производње и квалитет вина за сваку од категорија вина са географским пореклом.

Врсте других производа

Члан 9.

Врсте других производа, у смислу овог закона јесу:

1) неферментисани производи, и то: концентрована шира и ректификована концентрована шира;

2) остали производи.

Остали производи јесу производи настали од грожђа, шире, кљука и вина који нису наведени, а који се употребљавају у производњи вина.

Министар ближе прописује врсте других производа, врсте енолошких поступака и енолошких средстава, начин и поступак производње, квалитет, декларисање, означавање и друге захтеве за производњу и промет других производа.

II. ПРОИЗВОДЊА ГРОЖЂА

Агротехничке мере и производња грожђа

Члан 10.

Производња грожђа обухвата све радове, агротехничке и ампелотехничке мере у винограду, укључујући и бербу грожђа.

Грожђе може да се производи само од дозвољених сорти винове лозе.

Производња и квалитет грожђа мора да буде у складу са категоријом вина за које је грожђе намењено и то у погледу ограничења приноса, као и садржаја шећера у грожђу, односно садржаја шећера у шири.

Берба грожђа може да се врши само у време када грожђе достигне одговарајућу зрелост за одређено виноградарско подручје, сорту, врсту и категорију вина.

Произвођач грожђа је дужан да поступа на начин како би се сачувале све природне карактеристике грожђа.

Произвођачи грожђа

Члан 11.

Производњом грожђа може да се бави правно лице и предузетник који је регистрован у Регистар привредних субјеката и који је уписан у Виноградарски регистар који води министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), ако има у власништву, односно у закупу или у кооперацији виноград.

Правно лице и предузетник из става 1. овог члана уписује се у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

Производњом грожђа које је намењено промету, може да се бави и физичко лице ако има у власништву, односно у закупу или у кооперацији виноград и ако је уписано у Виноградарски регистар.

Правно, односно физичко лице и предузетник који производи грожђе које није намењено промету, а има у власништву, односно у закупу или у кооперацији мање од 0,1 ha винограда не мора да се упише у Виноградарски регистар.

Начин уписа у Виноградарски регистар

Члан 12.

Упис у Виноградарски регистар врши се на основу захтева који правно лице, предузетник, односно физичко лице из члана 11. овог закона подноси Министарству.

Захтев за упис у Виноградарски регистар садржи:

1) податке о подносиоцу захтева (назив, седиште, адреса, матични број, порески идентификациони број и податке о одговорном лицу);

2) шифру делатности;

3) податке о одговорном лицу за производњу грожђа (име и презиме, адреса, јединствен матични број грађана);

4) податке о виноградарским парцелама које се користе за производњу грожђа (катастарска општина, број катастарске парцеле, површина, сорта, намена коришћења грожђа и др.).

Физичко лице за упис у Виноградарски регистар подноси следеће податке, и то: име и презиме, адресу, јединствен матични број грађана, број из Регистра пољопривредних газдинстава, ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, као и податке из става 2. тачка 4) овог члана.

Министар доноси решење о упису у Виноградарски регистар.

Решење министра из става 4. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Правно лице, предузетник, односно физичко лице дужно је да сваку промену података пријави Министарству у року од 15 дана од дана настале промене.

Виноградарски регистар

Члан 13.

Подаци из Виноградарског регистра су јавни.

Виноградарски регистар се води у електронској форми и може се повезивати са другим базама и регистрима Министарства.

Министар ближе прописује садржину, начин вођења Виноградарског регистра, као и образац захтева за упис у Виноградарски регистар.

Брисање из Виноградарског регистра

Члан 14.

Правно лице, предузетник, односно физичко лице се брише из Виноградарског регистра, ако:

1) донесе одлуку о престанку обављања делатности уписане у Виноградарски регистар;

2) ако престане да испуњава услове.

Министар доноси решење о брисању из Виноградарског регистра.

Решење министра из става 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Стручна организација за Виноградарски регистар

Члан 15.

Послове вођења Виноградарског регистра, утврђивања и обраде података о виноградарским парцелама и остале послове везане за Виноградарски регистар обавља Министарство.

За послове утврђивања и обраде података о виноградарским парцелама употребом геоинформационог система и остале послове везане за Виноградарски регистар из става 1. овог члана Министарство може да овласти стручну организацију за вођење Виноградарског регистра, на основу конкурса.

Министарство закључује уговор са организацијом из става 2. овог члана за обављање послова за које је та организација овлашћена.

Министар ближе прописује техничке и кадровске услове које треба да испуни организација из става 2. овог члана, као и методе обављања послова.

III. ПРОИЗВОДЊА ШИРЕ, ВИНА И ДРУГИХ ПРОИЗВОДА

Технолошки поступци

Члан 16.

Производња шире, вина и других производа обухвата: транспорт грожђа, одвајање шепурине и муљање грожђа, обраду кљука и шире, алкохолну ферментацију кљука и шире, неговање и финализацију вина, складиштење, пуњење вина и његово складиштење пре стављања у промет, као и остале поступке у производњи других производа.

Произвођачи шире, вина и других производа

Члан 17.

Производњом шире, вина и других производа може да се бави правно лице и предузетник (у даљем тексту: произвођач), које је регистровано у Регистар привредних субјеката и које је уписано у Винарски регистар који води Министарство.

Произвођач из става 1. овог члана уписује се у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

Произвођач се уписује у Винарски регистар ако испуњава услове у погледу објеката, просторија, техничких услова, опреме, судова и уређаја, као и у погледу стручног кадра.

Произвођач мора да има одвојене просторије за производњу вина које нису међусобно повезане са просторијама за производњу дестилата, као и просторије за складиштење енолошких средстава и репроматеријала.

Произвођач мора да има одвојене судове за складиштење (чување) стоног вина које није пореклом од грожђа из Републике Србије од судова за складиштење (чување) вина произведеног од грожђа из Републике Србије.

Произвођач испуњава услов у погледу стручног кадра ако има запослено лице у сталном радном односу одговарајуће стручне спреме и радног искуства на пословима производње вина.

Произвођач - предузетник може да обезбеди стручно руковођење процесом производње преко другог правног лица које је регистровано за пружање услуга у пољопривреди и има запослено лице у сталном радном односу које испуњава услове у погледу стручне спреме.

Министар ближе прописује услове у погледу објеката, просторија, техничких услова, опреме, судова и уређаја, као и стручног кадра које мора да испуњава произвођач.

Испуњеност услова из става 3. овог члана утврђује министар решењем.

Решење министра из става 9. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Начин уписа у Винарски регистар

Члан 18.

Упис у Винарски регистар врши се на основу захтева који произвођач из члана 17. став 1. овог закона подноси Министарству.

Винарски регистар садржи:

1) податке о произвођачу, односно пуниоцу (назив, седиште, адреса, матични број, порески идентификациони број);

2) податке о одговорном лицу;

3) шифру делатности;

4) податке о производњи, сировинама и готовим производима;

5) податке о производним погонима и складиштима;

6) податке о технолошкој опреми за прераду грожђа и за пуњење вина;

7) податке о судовима за производњу, одлежавање и складиштење (чување) вина и других производа;

8) податке о лабораторијским инструментима;

9) податке о пријављеним, односно регистрованим жиговима;

10) податке о стандардима квалитета и сертификатима;

11) податке о обиму годишње продаје и броју боца и др.

Подаци из Винарског регистра су јавни и чувају се трајно.

Винарски регистар се води у електронској форми и може се повезати са другим базама и регистрима Министарства.

Произвођач је дужан да сваку промену података који се воде у Винарском регистру пријави у року од 15 дана од дана настале промене.

Министар ближе прописује садржину и начин вођења Винарског регистра, као и образац захтева за упис у Винарски регистар.

Брисање из Винарског регистра

Члан 19.

Произвођач вина се брише из Винарског регистра ако:

1) донесе одлуку о престанку производње шире, вина и других производа;

2) престане да испуњава услове прописане овим законом.

Министар доноси решење о брисању из Винарског регистра.

Решење министра из става 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Винаријска евиденција

Члан 20.

Произвођач је дужан да води винаријску евиденцију која садржи податке о употребљеним сировинама, енолошким средствима, производњи, квалитету, количини, транспорту грожђа, шире, кљука, вина и других производа, промету грожђа, вина и других производа и др. са документацијом која то потврђује.

Винаријска евиденција и пратећа документација о винаријској евиденцији чува се најмање пет година рачунајући од продаје последње количине тог вина, односно другог производа.

Министар ближе прописује садржину и начин вођења винаријске евиденције.

Обележавање судова

Члан 21.

Произвођач је дужан да обележи сваки суд са широм, кљуком, вином и другим производима у ринфузном стању намењен за производњу, одлежавање и складиштење (чување) вина, односно других производа.

Произвођач је дужан да посебно обележи суд са широм, вином и другим производима са недостатком које је потребно дорадити или прерадити са тачним навођењем недостатака у односу на њихов прописан квалитет.

Вино и други производи не могу да се ставе у промет док се недостаци не отклоне.

Министар ближе прописује начин обележавања судова из ст. 1. и 2. овог члана.

Производња вина

Члан 22.

У производњи шире, вина и других производа произвођач може да користи само прописане енолошке поступке и прописана енолошка средства којима се развијају и чувају природне карактеристике шире, вина и других производа.

Ако енолошки поступци и енолошка средства из става 1. овог члана нису прописана примењују се енолошки поступци и енолошка средства које је прописала Међународна организација за лозу и вино (Organisation Internationale de Vigne et du Vin), а објављени су у њеним званичним публикацијама.

Министар ближе прописује енолошке поступке и енолошка средства за производњу шире, вина и других производа.

Обогаћивање кљука или шире

Члан 23.

Додавање шећера, ректификоване шире и концентроване ректификоване шире (у даљем тексту: обогаћивање) кљуку или шири намењеној производњи вина са географским пореклом није дозвољено.

Ако због изузетно лоших временских прилика грожђе садржи нижи садржај шећера од садржаја нормалног за одређену сорту са датог виноградарског подручја, може се вршити обогаћивање у количини која обезбеђује садржај природног алкохола у складу са прописом којим се уређује квалитет вина.

Обогаћивање кљука или шире одобрава Министарство на основу налаза пољопривредног инспектора о садржају шећера у грожђу, шири или кљуку.

Обогаћивање кљука или шире врши се у присуству пољопривредног инспектора.

Обогаћивање кљука или шире намењених производњи врхунских вина са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом није дозвољено.

Министар ближе прописује начин и контролу обогаћивања кљука или шире.

Параметри и методе квалитета

Члан 24.

Шира, вино и други производи морају имати прописан квалитет у погледу физичких, хемијских, микробилошких и сензорних особина.

Ако вредности појединих параметара квалитета нису утврђена прописом којим се уређује квалитет вина, употребљавају се вредности које препоручује Међународна организација за лозу и вино (Organisation Internationale de la Vignae et du Vin), а објављене су у њеним званичним публикацијама.

Физичке, хемијске, микробиолошке и сензорне особине шире, вина и других производа утврђују се прописаним методама, а ако методе нису прописане, утврђивање се врши у складу са методама одређеним од стране Међународне организације за лозу и вино.

Министар ближе прописује параметре и методе за анализу и утврђивање квалитета шире, вина и других производа.

Мешање грожђа, кљука, шире, вина и других производа

Члан 25.

Мешање грожђа, кљука, шире, вина, односно других производа, дозвољено је искључиво ради уједначавања квалитета само у складу са овим законом.

Мешање вина произведеног на територији Републике Србије са увеженим вином није дозвољено.

Одредба из става 2. овог члана не односи се на мешање стоног вина пореклом из Републике Србије са стоним вином из земаља са којима Република Србија има потписан или у међувремену потпише међународни споразум који омогућује кумулирање порекла.

Неодговарајућа шира, вино и други производи у производњи

Члан 26.

Ако шира, вино и други производи не одговарају захтевима из овог закона, произвођач је дужан да поступи у складу са налогом пољопривредног инспектора.

Трошкови поступака са оваквом широм, вином и другим производима падају на терет произвођача.

IV. ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И СЕНЗОРНО ОЦЕЊИВАЊЕ

Предмет испитивања квалитета и сензорног оцењивања

Члан 27.

Вино и други производи пре пуњења, декларисања и стављања у промет, подлежу обавезном испитивању квалитета и сензорном оцењивању, у складу са овим законом.

За квалитет вина и других производа одговоран је произвођач, односно увозник.

Испитивањем квалитета и сензорним оцењивањем вина и других производа утврђује се: испуњеност физичких, хемијских и сензорних особина за одговарајућу врсту и категорију вина, односно врсту других производа; усаглашеност и истоветност квалитета са пратећом документацијом у промету; усаглашеност и истоветност квалитета увозног вина и других производа са сертификатом државе извознице и дозволом стављања у промет тог вина, односно других производа у Републици Србији и други услови прописани овим законом.

Вино и други производи не смеју бити у промету, ако се на основу испитивања квалитета и сензорног оцењивања утврди да не постоји усаглашеност и истоветност са пратећом документацијом или сертификатом државе извознице и осталим условима прописаним овим законом.

Овлашћена лабораторија

Члан 28.

Испитивање квалитета шире, вина и других производа и утврђивање њихове усклађености са прописима о квалитету врши лабораторија, овлашћена од стране Министарства.

Министар прописује услове које мора да испуњава лабораторија у погледу техничке и професионалне оспособљености, референтних метода за физичко-хемијске и микробиолошке анализе вина, као и сензорног оцењивања.

Овлашћење се издаје решењем министра.

Решење министра из става 3. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Овлашћење министар одузима ако се утврди да лабораторија не испуњава прописане услове или се утврди да је овлашћење издато на основу нетачних и неистинитих података.

О извршеном испитивању из става 1. овог члана лабораторија сачињава извештај.

Сензорно оцењивање

Члан 29.

Сензорно оцењивање стоног вина, увозног вина у оригиналном паковању и других производа врши овлашћена лабораторија.

Сензорно оцењивање вина са географским пореклом врши Комисија за сензорно оцењивање вина сачињена од обучених представника оцењивача вина који се налазе на Листи оцењивача вина, а коју именује министар.

Сензорно оцењивање вина са географским пореклом врши Комисија за сензорно оцењивање вина у организацији овлашћене лабораторије која мора да обезбеди услове непристрасности оцењивања вина, а које се оцењује под шифрама.

Министар ближе прописује поступак и методе сензорног оцењивања вина, начин обуке и провере стручне оспособљености оцењивача, утврђује Листу оцењивача вина, као и висину надокнаде за рад оцењивача.

Паковање и декларисање

Члан 30.

Вино и други производи пакују се и декларишу у складу са прописом којим се уређује њихов квалитет.

Паковање и декларисање вина врши произвођач, односно увозник.

Декларација мора бити лако уочљива, јасна и читка.

Забрањено је препакивање оригиналног паковања вина и накнадно декларисање, као и коришћење, односно стављање на паковање декларације другог произвођача, као и продаја тако декларисаног вина.

Министар ближе прописује начин паковања, декларисања и обележавања вина и других производа у производњи и промету.

Евиденциона маркица за вино са географским пореклом

Члан 31.

Произвођач вина дужан је да вино са географским пореклом које је произведено у складу са овим законом обележи евиденционом маркицом.

Обележавање из става 1. овог члана врши се лепљењем маркице на свако појединачно оригинално паковање вина.

Број маркица на које произвођач има право, додељује се на основу количине вина за које је испунио услове из става 1. овог члана и броја појединачне амбалаже.

Министар ближе прописује изглед, садржину и начин истицања евиденционе маркице из става 1. овог члана.

Издавање и евиденција евиденционих маркица

Члан 32.

Министарство издаје евиденционе маркице и води евиденцију о издатим и утрошеним евиденционим маркицама, а произвођач о искоришћеним.

Произвођач је дужан да оштећене и неискоришћене евиденционе маркице врати Министарству.

V. ОЗНАЧАВАЊЕ ВИНА СА ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ

1. Врсте ознака за вина са географским пореклом

Члан 33.

Вино са географским пореклом се означава:

1) ознаком географског порекла;

2) традиционалном ознаком, и то: ознаком квалитетне категорије и додатном ознаком;

3) признатим традиционалним називом.

Ознаке географског порекла

Члан 34.

Ознаке географског порекла су:

1) географска ознака;

2) ознака контролисаног географског порекла.

Географска ознака је назив региона којим се означава вино које поседује квалитет, углед, односно друге специфичне карактеристике које се приписују његовом географском пореклу, ако је најмање 85% грожђа произведено у том региону, ако је вино произведено у том региону и ако је вино произведено од једне или више сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L, односно сорти добијених укрштањем сорти врсте Vitis vinifera L. и других сорти из рода Витис.

Ознака контролисаног географског порекла је назив рејона, односно виногорја којим се означава вино чији су квалитет и карактеристике условљене искључиво датим рејоном, односно виногорјем са природним и људским факторима, где је грожђе и вино произведено искључиво у датом рејону, односно виногорју и где је вино произведено од једне или више сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L.

Називу рејона, односно виногорја може се додати и назив локалитета (потеса) или виноградарске оазе уколико грожђе за дато вино потиче са тог локалитета (потеса) или виноградарске оазе.

Министар ближе прописује називе ознака географског порекла, начин и поступак признавања, максималне приносе грожђа и начин и поступак производње и обележавања вина са ознаком географског порекла, садржину захтева, садржину елабората и остале услове за признавање ознаке географског порекла.

Ознака квалитетне категорије

Члан 35.

"Географска индикација" или "Г.И." је традиционална ознака за регионално вино, ако је најмање 85% грожђа произведено у датом региону, ако је вино произведено у региону, ако има прописан квалитет и испуњава услове у погледу употребљених енолошких средстава и енолошких поступака, ако је грожђе произведено од препоручених сорти винове лозе са одговарајућим приносом и које је као такво оцењено и признато.

"Контролисано порекло и квалитет" или "К.П.К." је традиционална ознака за квалитетно вино са контролисаним географским пореклом и квалитетом, ако је грожђе и вино произведено у рејону, ако има прописан квалитет и испуњава услове у погледу употребљених енолошких средстава и енолошких поступака, произведено од препоручених сорти винове лозе са одговарајућим приносом и које је као такво оцењено и признато.

"Контролисано и гарантовано порекло и квалитет" или "К.Г.П.К." је традиционална ознака за врхунско вино са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом, ако је грожђе и вино произведено у рејону, ако има прописан квалитет и испуњава услове у погледу употребљених енолошких средстава и енолошких поступака, произведено од препоручених сорти винове лозе са одговарајућим приносом и које је као такво оцењено и признато.

Ознака квалитетне категорије наводи се само заједно са ознаком географског порекла.

Министар ближе прописује начин и поступак признавања, производње и обележавања вина са ознаком квалитетне категорије, садржину захтева, садржину елабората и остале услове за признавање традиционалне ознаке квалитетне категорије.

Додатна ознака

Члан 36.

Додатна ознака је традиционална ознака која означава вино са посебним карактеристикама, начином производње и које је као такво оцењено и признато.

Додатна ознака у категорији регионалног вина може бити: "младо" вино, "сопствена производња", вино "од грожђа произведеног органском методом" и др.

Додатна ознака у категорији квалитетног вина са контролисаним географским пореклом и квалитетом може бити: "младо" вино, "сопствена производња", "архивско" вино (или "резерва"), вино "од грожђа произведеног органском методом" и др.

Додатна ознака у категорији врхунског вина са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом може бити: "касна берба", "пробирна берба", "одабране бобице", "суварак", "архивско" вино (или "резерва"), вино "од грожђа произведеног органском методом" и др.

Додатна ознака наводи се само заједно са ознаком географског порекла и ознаком квалитетне категорије.

Министар ближе прописује називе додатних ознака, начин и поступак признавања, производње и обележавања вина са додатном ознаком, садржину захтева, садржину елабората и остале услове за признавање додатне ознаке.

Признати традиционални назив

Члан 37.

Признати традиционални назив је израз за означавање вина са традиционалним начином производње на одређеном виноградарском подручју, са посебним карактеристикама, које има дугогодишњи, непромењени квалитет, што се доказује елаборатом одобреним од стране Министарства, и које је као такво оцењено и признато.

Министар ближе прописује изразе за признате традиционалне називе, начин и поступак признавања, производње и обележавања вина са признатим традиционалним називом, садржину захтева, садржину елабората и остале услове за признавање признатог традиционалног назива.

2. Контролна организација

Члан 38.

Обављање послова везаних за географско порекло, контролу производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом, контролу производње, испитивање квалитета и оцењивање вина са географским пореклом, врши Министарство.

Обављање послова везаних за географско порекло, послове контроле производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом и контролу производње вина са географским пореклом, Министарство може да повери контролној организацији која за те послове испуњава услове предвиђене овим законом.

За послове из става 1. овог члана Министарство овлашћује контролну организацију на основу конкурса.

Министар одузима овлашћење уколико се утврди да контролна организација не обавља послове у складу са прописаним условима.

Министар ближе прописује техничке и кадровске услове које треба да испуни контролна организација, начин вођења послова везаних за географско порекло, начин и поступак рада контролне организације, контролу производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом и контролу производње вина са географским пореклом.

Признавање ознака за вина са географским пореклом

Члан 39.

Произвођач може да производи вино са географским пореклом по претходно прибављеном решењу Министарства о признавању ознаке за то вино са географским пореклом.

Уз захтев за издавање решења из става 1. овог члана подноси се елаборат о производњи вина са географским пореклом.

Решење министра из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

На међународно регистровање ознака вина са географским пореклом примењује се пропис којим се уређују ознаке географског порекла.

Захтев за контролу производње вина са географским пореклом

Члан 40.

На основу издатог решења произвођач подноси Министарству захтев за контролу производње вина са географским пореклом сваке године до 31. октобра у текућој години за контролу производње грожђа и вина са географским пореклом чија ће производња започети у наредној календарској години.

Контрола производње вина са географским пореклом

Члан 41.

Контрола производње вина са географским пореклом обезбеђује се контролом производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом на одређеном виноградарском подручју које се одликује посебним климатским, земљишним и осталим условима, контролом производње вина са географским пореклом, испитивањем квалитета и сензорним оцењивањем вина са географским пореклом, ради издавања решења о испуњености услова за коришћење ознаке и стављање вина са географским пореклом у промет из дате године бербе.

Коришћење ознаке и стављање вина са географским пореклом у промет

Члан 42.

На основу извршене контроле производње грожђа и вина са географским пореклом и извршеног испитивања и утврђивања квалитета и сензорног оцењивања вина, контролна организација сачињава извештај и стручно мишљење са пратећом документацијом.

На основу стручног мишљења са пратећом документацијом из става 1. овог члана Министарство издаје решење о испуњености услова за коришћење ознаке и стављање вина са географским пореклом у промет из дате године бербе.

Решење из става 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Трошкови контроле

Члан 43. 

Средства за трошкове обављања послова везаних за географско порекло, контроле производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом, контроле производње вина са географским пореклом, као и испитивање квалитета и сензорног оцењивања вина са географским пореклом обезбеђују се из буџета Републике Србије.

3. Забрана коришћења ознаке

Члан 44.

Произвођачу и увознику вина забрањује се да:

1) употребљава ознаке, називе, слике, цртеже и сл. који би могли да доведу у заблуду потрошаче у погледу порекла вина и квалитетне категорије;

2) преводи ознаке за вина са географским пореклом;

3) употребљава речи "сличан као", "врста", "тип", "стил", "поступак", "као", "укус" и сл. односно било који сличан израз који упућује, односно подсећа на ознаку за вина са географским пореклом;

4) наводи састојке или особине вина које оно нема;

5) наводи податке о посебним особинама, а која имају друга вина;

6) користи било који други поступак који доводи потрошача у заблуду о правом пореклу, односно квалитету вина;

7) употребљава признату ознаку, иако наводе истинско порекло вина, али не поседују решење о испуњености услова за коришћење те ознаке и стављање тог вина са географским пореклом у промет из дате године бербе.

Вино које на декларацији садржи, односно састоји се од имена назива и ознаке географског порекла не може се заштитити жигом ако би његово коришћење довело до било које радње из става 1. овог члана.

Ако трговачко име вина садржи непосредно или посредно назив географског обележја, такво трговачко име не сме се употребљавати и ако је вино заиста произведено на датом виноградарском подручју, чији је назив непосредно или посредно садржан у трговачком имену вина, ако нема решење о признавању ознаке географског порекла и решење о испуњености услова за коришћење те ознаке и стављање тог вина са географским пореклом у промет из дате године бербе.

Решење о признавању ознака за вина са географским пореклом неће утицати на ваљаност регистрованог жига или на право на коришћење жига који је идентичан или сличан признатој ознаци за вино са географским пореклом, уколико је жиг пријављен или регистрован у доброј вери, пре доношења решења о признавању ознаке вина са географским пореклом.

Однос према ознакама географског порекла других држава

Члан 45.

Одредбе члана 44. овог закона не односе се на ознаке за вина са географским пореклом других држава, односно регионалних организација које је Република Србија признала на основу закључених међународних уговора, осим уколико ознака географског порекла није или је престала да буде заштићена у држави порекла, односно регионалној организацији или је престала да се користи у тој држави, односно регионалној организацији.

VI. ПРОМЕТ

Услови за стављање вина у промет

Члан 46.

Вино се може стављати у промет, односно може се нудити крајњем потрошачу само у оригиналном паковању прописаног квалитета. Оригинално паковано вино јесте вино пуњено у прописану амбалажу и декларисано на прописани начин, у складу са овим законом.

Изузетно од става 1. овог члана, произвођач вина може стоно вино које је произведено од сопственог грожђа нудити крајњем потрошачу у ринфузи у оквиру сопствене винарије где је произведено дато вино, и на винским манифестацијама које су пријављене Министарству.

Министар ближе прописује услове промета вина у оригиналном паковању, као и врсту амбалаже.

Транспорт у промету

Члан 47.

Транспорт грожђа у промету прати отпремница.

Произвођач може да купује и продаје вино и друге производе искључиво од другог произвођача у ринфузном стању као сировину за даљу дораду и производњу уз претходно обезбеђење доказа о испитаном и утврђеном квалитету тог вина, односно другог производа.

Доказ о испитаном и утврђеном квалитету вина, односно другог производа који се ставља у промет у ринфузном стању доставља се купцу (произвођачу) уз отпремницу.

Услови транспорта, складиштења и продаје

Члан 48.

Грожђе, вино и други производи морају се транспортовати, складиштити и продавати, а грожђе, шира, кљук, вино и други производи транспортовати ван промета на начин који обезбеђује очување физичких, хемијских, микробиолошких, сензорних и других карактеристика.

Министар ближе прописује услове транспорта, складиштења и промета грожђа, вина и других производа.

Рокови за промет вина

Члан 49.

Вино са географским пореклом може се ставити у промет од датума који је наведен у елаборату за то вино са географским пореклом.

Вино са додатном традиционалном ознаком "младо" вино може бити у промету најкасније до 31. марта у години која следи години бербе грожђа.

Забране везане за промет

Члан 50.

Није дозвољен промет вина и других производа:

1) у ринфузном стању на пијацама и угоститељским објектима, као ни излагање истих;

2) чије је услужно пуњење извршио пунилац који није уписан у Винарски регистар;

3) који су са кваром, маном, или са грешком, односно који нису одговарајући за људску употребу, осим за даљу прераду.

Увоз грожђа, вина и других производа

Члан 51.

Грожђе, вино и други производи који се у Републику Србију увозе ради прераде, даље производње, односно продаје, морају по квалитету и декларисању испуњавати услове прописане овим законом и прописима донетим на основу њега и морају их пратити сертификати овлашћене организације државе извознице.

Вино које се увози у ринфузном стању мора да се декларише само као стоно вино.

Ако се увози вино у ринфузном стању за непосредну људску употребу, оно мора да се стави у промет само као вино у оригиналном паковању.

Увезено вино у оригиналном паковању које је у понуди крајњем потрошачу, мора имати назив увозника вина и наведене све податке из декларације на српском језику, идентичне подацима на оригиналној декларацији, осим ознака за вина са географским пореклом које се не преводе.

Узорковање и услови при увозу

Члан 52.

Пољопривредни инспектор од сваке пошиљке увезеног грожђа, вина и других производа, узима узорак и даје на испитивање квалитета, а код вина и других производа и на сензорно оцењивање.

Пољопривредни инспектор утврђује идентичност квалитета и сензорне оцене са сертификатом о пореклу и квалитету издатим од стране овлашћене организације земље извознице, као и испуњеност услова прописаног квалитета у Републици Србији ради стављања грожђа, вина и других производа у промет, осим ако међународним споразумом није друкчије одређено.

Министар ближе прописује начин узорковања и испитивања квалитета и сензорног оцењивања, као и услове стављања у промет увозног грожђа, вина и других производа.

Услови при извозу

Члан 53.

Грожђе, вино и други производи намењени извозу морају испуњавати услове прописане овим законом.

Изузетно од става 1. овог члана, грожђе, вино и други производи намењени извозу могу се производити и извозити иако не испуњавају све услове прописане овим законом, на основу захтева увозника из иностранства и уз сагласност Министарства.

Сваку пошиљку грожђа, вина и других производа при извозу прати уверење о квалитету.

Изузетно од става 3. овог члана, без уверења о квалитету могу се извести количине грожђа, вина и других производа које су намењене једнократној презентацији.

Члан 54. 

- брисан -

 

VII. НАДЗОР

Инспекцијски надзор

Члан 55.

Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу овог закона, Министарство врши преко пољопривредног инспектора.

Послови пољопривредног инспектора

Члан 56.

Послове пољопривредног инспектора, може да обавља дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; дипломирани инжењер технологије, одсека прехрамбено инжењерство, смера микробиолошки процеси; дипломирани инжењер пољопривреде, смера воћарство и виноградарство; дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа - мастер, групе конзервисања и врења, односно групе управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране; дипломирани инжењер технологије - мастер, биотехнолошког, односно прехрамбено технолошког усмерења; дипломирани инжењер пољопривреде - мастер, одсека воћарство и виноградарство са положеним стручним државним испитом и најмање три године радног искуства.

Послове пољопривредног инспектора могу обављати и лица са високим образовањем другог образовног профила стеченим до дана ступања на снагу овог закона, ако су до дана ступања на снагу овог закона обављали послове пољопривредног инспектора.

Надзор над вршењем поверених послова

Члан 57.

Надзор над радом стручне организације за Виноградарски регистар, овлашћене лабораторије и контролне организације у вршењу поверених послова врши Министарство, у складу са прописима којима се уређује државна управа.

Легитимација, знак и службено одело

Члан 58.

У обављању послова инспекцијског надзора пољопривредни инспектор мора имати службену легитимацију, знак којим доказује својство пољопривредног инспектора и службено одело.

Министар ближе прописује образац и садржину службене легитимације, изглед службеног одела и облик знака из става 1. овог члана, као и начин вођења евиденције о издатим легитимацијама.

Права и дужности пољопривредног инспектора

Члан 59.

У вршењу послова инспекцијског надзора, пољопривредни инспектор има право и дужност да проверава:

1) да ли се грожђе у винограду производи од дозвољених и препоручених сорти винове лозе, број чокота и принос по чокоту, садржај шећера у грожђу;

2) испуњеност услова за производњу грожђа;

3) да ли је произвођач грожђа сваку промену података пријавио у прописаном року;

4) да ли овлашћена организација за вођење Виноградарског регистра врши послове везане за Виноградарски регистар у складу са одредбама овог закона и прописима донетим на основу овог закона;

5) да ли се производња грожђа врши у складу са одредбама овог закона;

6) испуњеност услова за производњу шире, вина и других производа у складу са овим законом;

7) да ли је произвођач вина, шире и других производа сваку промену података пријавио у прописаном року;

8) да ли се винаријска евиденција води у складу са чланом 20. став 1. овог закона;

9) да ли се винаријска евиденција и пратећа документација о винаријској евиденцији чува у прописаном року;

10) да ли је сваки суд са широм, кљуком, вином и другим производима у ринфузном стању намењен за производњу, одлежавање и складиштење (чување) вина, односно других производа обележен у складу са чланом 21. ст. 1. и 2. овог закона;

11) да ли су шира, вино и други производи стављени у промет, а имају недостатак;

12) да ли се у производњи шире, вина и других производа користе само дозвољени енолошки поступци и енолошка средства;

13) да ли се шири или кљуку намењеном производњи вина са географским пореклом додаје шећер, ректификована шира и концентрована ректификована шира;

14) да ли се обогаћивање кљука или шире врши по одобрењу Министарства и у присуству пољопривредног инспектора;

15) да ли се врши обогаћивање кљука или шире намењених производњи врхунских вина са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом;

16) квалитет шире, вина и других производа у складу са овим законом;

17) да ли се мешање грожђа, кљука, шире, вина, односно других производа врши у складу са овим законом;

18) да ли је произвођач поступио по налогу пољопривредног инспектора ако шира, вино и други производи не одговарају захтевима из овог закона;

19) да ли је произвођач извршио испитивање квалитета и сензорног оцењивања вина и других производа пре пуњења, декларисања и стављања у промет;

20) да ли су квалитет и сензорна оцена вина у промету усаглашени са пратећом документацијом и сертификатом државе извознице;

21) да ли овлашћена организација испуњава прописане услове за испитивање квалитета вина и других производа у складу са овим законом;

22) да ли је сензорно оцењивање стоног вина, увозног вина у оригиналном паковању и других производа извршила овлашћена лабораторија;

23) да ли је сензорно оцењивање вина са географским пореклом извршила комисија састављена од представника оцењивача вина са Листе оцењивача вина у складу са овим законом;

24) да ли су вино и други производи паковани и декларисани у складу са овим законом;

25) да ли је извршено препакивање оригиналног паковања вина и накнадно декларисање, као и коришћење, односно стављање на паковање декларације другог произвођача, као и продаја тако декларисаног вина у складу са овим законом;

26) да ли је свако паковање вина са географским пореклом обележено евиденционом маркицом;

27) да ли је произвођач вина оштећене и неискоришћене евиденционе маркице вратио Министарству;

28) да ли је вино са географским пореклом произведено у складу са овим законом;

29) да ли је вино са географским пореклом означено у складу са овим законом;

30) да ли контролна организација испуњава услове и обавља послове везане за географско порекло и контролу производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом и испитивање квалитета и сензорну оцену вина у складу са овим законом;

31) да ли произвођач вина са географским пореклом има решење Министарства о признавању ознаке географског порекла за то вино;

32) да ли је произвођач вина и увозник поступио у складу са одредбама члана 44. овог закона;

33) да ли је вино у промету, односно које се нуди крајњем потрошачу у оригиналном паковању прописаног квалитета;

34) да ли је оригинално паковање вина пуњено у прописану амбалажу и декларисано на прописан начин;

35) да ли транспорт грожђа у промету прате отпремнице;

36) да ли произвођач вина купује и продаје вино и друге производе искључиво од другог произвођача у ринфузном стању ради даље прераде;

37) да ли вино које је у промету у ринфузном стању има доказ о испитаном и утврђеном квалитету уз отпремницу;

38) да ли се грожђе, вино и други производи транспортују, складиште и продају на начин који обезбеђује очување физичких, хемијских, микробиолошких, сензорних и других карактеристика;

39) да ли је вино са географским пореклом стављено у промет у складу са датумом који је наведен у елаборату за то вино;

40) да ли је вино са додатном традиционалном ознаком "младо" вино у промету после 31. марта у години која следи, години бербе грожђа;

41) да ли је промет вина и других производа супротан одредбама члана 50. овог закона;

42) да ли грожђе, вино и други производи који се увозе ради прераде, даље производње, односно продаје по квалитету и декларисању испуњавају услове прописане овим законом и да ли их прати сертификат овлашћене организације државе извознице;

43) да ли је вино које се увози у ринфузном стању декларисано као стоно вино;

44) да ли је увезено вино у ринфузном стању стављено у промет за непосредну људску употребу само као вино у оригиналном паковању;

45) да ли је увезено вино декларисано у промету у складу са чланом 51. став 4. овог закона;

46) да ли грожђе, вино и други производи који се увозе испуњавају услове прописане овим законом;

47) да ли грожђе, вино и други производи намењени извозу који не испуњавају све прописане услове у складу са овим законом, се извозе уз сагласност Министарства;

48) да ли сваку пошиљку грожђа, вина и других производа при извозу прати уверење о квалитету;

49) извршавање мера по овом закону.

У вршењу послова пољопривредни инспектор може да узима узорке грожђа, вина и других производа без накнаде ради испитивања и утврђивања квалитета.

Овлашћење пољопривредног инспектора

Члан 60.

У вршењу послова из члана 59. став 1. овог закона пољопривредни инспектор може да:

1) забрани производњу грожђа ако за то нису испуњени прописани услови, односно ако се производња обавља без доказа о испуњености прописаних услова;

2) забрани производњу вина и других производа ако за то нису испуњени прописани услови, односно ако се производња обавља без доказа о испуњености прописаних услова;

3) наложи отклањање неправилности у примени прописа о вину и другим производима у производњи и промету и одреди рок у коме се то мора учинити;

4) забрани промет вина и других производа чији квалитет, амбалажа и начин означавања и декларисања није у складу са одредбама овог закона;

5) забрани стављање у промет вина и других производа у ринфузном стању ако промет не врши произвођач вина;

6) одузме и уништи вино, односно друге производе који се стављају у промет у ринфузном стању на пијацама и угоститељским објектима;

7) забрани производњу вина и других производа ако у производњи затекне недозвољена енолошка средства, одузме недозвољена средства и вино у чијој производњи су коришћена та средства, односно одузме вино које је произведено на недозвољени енолошки поступак;

8) привремено забрани да се вино и други производи ставе у промет чији квалитет и сензорно оцењивање није извршено пре стављања у промет;

9) забрани стављање у промет вина са ознаком географског порекла за које није издато одобрење за стављање у промет;

10) привремено одузме вино које је стављено у промет супротно одредбама овог закона, ако продавац није произвео овај производ, као и одузме превозно средство, односно судове у којима се превози, односно чува вино;

11) подноси захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за привредни преступ због кршења одредби овог закона и прописа донетих на основу њега;

12) нареди друге мере и предузме друге радње у складу са овим законом.

Мере из става 1. тач. 1)-10) и тачка 12) овог члана налажу се решењем пољопривредног инспектора.

Пољопривредни инспектор може одузета недозвољена средства да уништи на еколошки безбедан начин, односно да прода путем јавног оглашавања произвођачу који сме иста да користи у својој производњи.

У случају привременог одузимања вина, превозног средства и судова пољопривредни инспектор доноси решење о одузимању у року од три дана од дана њиховог одузимања.

Надлежност за решавање жалби

Члан 61.

На решење пољопривредног инспектора може се изјавити жалба министру у року од осам дана од дана достављања решења.

Жалба не одлаже извршење решења.

Трошкови приликом одузимања, чувања и уништавања вина и других производа

Члан 62.

Трошкови који настају приликом одузимања, чувања и уништавања вина, других производа, превозног средства и судова падају на терет лица од којих су вино, други производи, превозно средство и судови одузети.

Одузето вино и други производи могу путем јавног оглашавања да се продају заинтересованом произвођачу уписаном у Винарски регистар.

Трошкови испитивања и утврђивања квалитета узорака

Члан 63.

Пољопривредни инспектор дужан је да о резултату анализе обавести власника производа од кога је узет узорак, а кад је анализиран узорак из оригиналних паковања, обавести произвођача анализираног производа.

Супер анализа производа може се захтевати у року од седам дана од дана обавештавања о резултату анализе.

Странка сноси трошкове испитивања и утврђивања квалитета производа чије испитивање тражи.

Трошкове испитивања и утврђивања квалитета инспекцијских узорака грожђа, вина и других производа сноси произвођач, односно правно лице, физичко лице и предузетник од кога је узет узорак, ако грожђе, вино и други производи не одговарају прописаном, односно декларисаном квалитету, односно Министарство, ако грожђе, вино и други производи одговарају прописаном, односно декларисаном квалитету.

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Привредни преступ

Члан 64.

Новчаном казном од 300.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ привредно друштво или друго правно лице, ако:

1) за производњу вина користи грожђе директно родних хибрида и грожђе из матичних засада (члан 3. став 1);

2) у производним погонима и складишним просторима у којима се производи вино и други производи држи, односно употребљава шећер, ракију, етанол и друга средства и материје, којима се може повећати количина и мењати прописани природни састојци шире и вина (члан 3. став 2);

3) обавља производњу грожђа, а није уписан у Виноградарски регистар (члан 11. став 1);

4) обавља производњу шире, вина и других производа, а није уписан у Винарски регистар (члан 17. став 1);

5) се бави производњом вина, а нема одвојене просторије за производњу вина које нису међусобно повезане са просторијама за производњу дестилата, односно ако нема одвојене просторије за складиштење енолошких средстава и репроматеријала (члан 17. став 4);

6) се бави производњом вина, а нема одвојене судове за складиштење (чување) стоног вина које није пореклом од грожђа из Републике Србије од судова за складиштење (чување) вина произведеног од грожђа из Републике Србије (члан 17. став 5);

7) користи прописане енолошке поступке и прописана енолошка средства којима се не могу сачувати и развијати природне карактеристике вина (члан 22. став 1);

8) додаје шећер, ректификовану ширу и концентровану ректификовану ширу, шири или кљуку намењеном производњи вина са географским пореклом (члан 23. став 1);

9) врши обогаћивање кљука или шире без одобрења Министарства (члан 23. став 3);

10) врши обогаћивање кљука или шире намењених производњи врхунских вина са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом (члан 23. став 5);

11) врши мешање вина произведеног на територији Републике Србије са увезеним вином (члан 25. став 2);

12) не поступи по налогу пољопривредног инспектора (члан 26. став 1);

13) пре пуњења, декларисања и стављања у промет вина и других производа није обавио њихово испитивање квалитета и сензорно оцењивање (члан 27. став 1);

14) стави вино и друге производе у промет, а не постоји усаглашеност и истоветност квалитета са пратећом документацијом или сертификатом државе извознице и осталим условима прописаним овим законом (члан 27. став 4);

15) врши препакивање оригиналног паковања вина и накнадно декларисање, као и коришћење, односно стављање на паковање декларације другог произвођача, као и продају тако декларисаног вина (члан 30. став 4);

16) производи вино са географским пореклом без претходно прибављеног решења Министарства о признавању ознаке географског порекла за то вино (члан 39. став 1);

17) поступи супротно одредбама члана 44. овог закона;

18) ставља вино у промет, односно нуди крајњем потрошачу, а није у оригиналном паковању и прописаног квалитета, у прописаној амбалажи и декларисано на прописан начин (члан 46. став 1);

19) купује и продаје вино и друге производе искључиво од другог произвођача у ринфузном стању као сировину за даљу дораду и производњу, а нема обезбеђен доказ о испитаном и утврђеном квалитету тог вина, односно другог производа (члан 47. став 2);

20) поступи супротно одредбама члана 50. овог закона;

21) при увозу грожђа, вина и других производа у Републику Србију поступи супротно одредбама члана 51. овог закона.

За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара и одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу.

За радње из става 1. овог члана поред новчане казне може се изрећи и заштитна мера забране обављања одређених делатности за правно лице и одговорном лицу да врши одређене дужности у трајању од једне године до пет година.

Прекршај привредног друштва

Члан 65.

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно лице, ако:

1) грожђе производи од сорти винове лозе које нису дозвољене (члан 10. став 2);

2) у производњи грожђа не поступи у складу са одредбом члана 10. став 3. овог закона;

3) у производњи грожђа не поступа на начин да сачува све природне карактеристике грожђа (члан 10. став 5);

4) не пријави промену података Министарству у року од 15 дана од дана настале промене (члан 12. став 6);

5) не пријави сваку промену података Министарству у року од 15 дана од дана настале промене (члан 18. став 4);

6) не води винаријску евиденцију и не чува је на прописан начин (члан 20);

7) не обележи сваки суд са широм, кљуком, вином и другим производима у ринфузном стању намењен за производњу, одлежавање и складиштење (чување) вина, односно других производа, као и суд са широм, вином и другим производима са недостатком (члан 21. ст. 1 и 2);

8) стави вино и други производ у промет, ако није отклонио недостатке (члан 21. став 3);

9) врши обогаћивање кљука или шире без присуства пољопривредног инспектора (члан 23. став 4);

10) врши мешање грожђа, кљука, шире, вина, односно других производа супротно одредби члана 25. став 1. овог закона;

11) вино и друге производе пакује и декларише супротно прописима којима се уређује њихов квалитет (члан 30. став 1);

12) вино са географским пореклом не обележи евиденционом маркицом (члан 31. став 1);

13) не врати оштећене и неискоришћене евиденционе маркице Министарству (члан 32. став 2);

14) стоно вино које је произведено од сопственог грожђа нуди крајњем потрошачу у ринфузи ван сопствене винарије где је произведено дато вино (члан 46. став 2);

15) транспорт грожђа у промету не прати отпремница (члан 47. став 1);

16) грожђе, вино и друге производе транспортује, складишти и продаје супротно одредби члана 48. овог закона;

17) вино са географским пореклом, односно вино са додатном традиционалном ознаком "младо" вино стави у промет супротно одредбама члана 49. овог закона;

18) при извозу грожђа, вина и других производа поступи супротно одредбама члана 53. овог закона.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара и одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу.

Прекршаји за предузетника

Члан 66.

Новчаном казном од 150.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник, ако:

1) за производњу вина користи грожђе директно родних хибрида и грожђе из матичних засада (члан 3. став 1);

2) у производним погонима и складишним просторима у којима се производи вино и други производи држи, односно употребљава шећер, ракију, етанол и друга средства и материје, којима се може повећати количина и мењати прописани природни састојци шире и вина (члан 3. став 2);

3) обавља производњу грожђа, а није уписан у Виноградарски регистар (члан 11. став 1);

4) обавља производњу шире, вина и других производа, а није уписан у Винарски регистар (члан 17. став 1);

5) се бави производњом вина, а нема одвојене просторије за производњу вина које нису међусобно повезане са просторијама за производњу дестилата, односно ако нема одвојене просторије за складиштење енолошких средстава и репроматеријала (члан 17. став 4);

6) се бави производњом вина, а нема одвојене судове за складиштење (чување) стоног вина које није пореклом од грожђа из Републике Србије од судова за складиштење (чување) вина произведеног од грожђа из Републике Србије (члан 17. став 5);

7) користи прописане енолошке поступке и прописана енолошка средства којима се не могу сачувати и развијати природне карактеристике вина (члан 22. став 1);

8) додаје шећер, ректификовану ширу и концентровану ректификовану ширу, шири или кљуку намењеном производњи вина са географским пореклом (члан 23. став 1);

9) врши обогаћивање кљука или шире без одобрења Министарства (члан 23. став 3);

10) врши обогаћивање кљука или шире намењених производњи врхунских вина са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом (члан 23. став 5);

11) врши мешање вина произведеног на територији Републике Србије са увезеним вином (члан 25. став 2);

12) не поступи по налогу пољопривредног инспектора (члан 26. став 1);

13) пре пуњења, декларисања и стављања у промет вина и других производа није обавио њихово испитивање квалитета и сензорно оцењивање (члан 27. став 1);

14) стави вино и друге производе у промет, а не постоји усаглашеност и истоветност квалитета са пратећом документацијом или сертификатом државе извознице и осталим условима прописаним овим законом (члан 27. став 4);

15) врши препакивање оригиналног паковања вина и накнадно декларисање, као и коришћење, односно стављање на паковање декларације другог произвођача, као и продају тако декларисаног вина (члан 30. став 4);

16) производи вино са географским пореклом без претходно прибављеног решења Министарства о признавању ознаке географског порекла за то вино (члан 39. став 1);

17) поступи супротно одредбама члана 44. овог закона;

18) ставља вино у промет, односно нуди крајњем потрошачу, а није у оригиналном паковању и прописаног квалитета, у прописаној амбалажи и декларисано на прописан начин (члан 46. став 1);

19) купује и продаје вино и друге производе искључиво од другог произвођача у ринфузном стању као сировину за даљу дораду и производњу, а нема обезбеђен доказ о испитаном и утврђеном квалитету тог вина, односно другог производа (члан 47. став 2);

20) поступи супротно одредбама члана 50. овог закона;

21) при увозу грожђа, вина и других производа у Републику Србију поступи супротно одредбама члана 51. овог закона.

Члан 67.

Новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај предузетник, ако:

1) грожђе производи од сорти винове лозе које нису дозвољене (члан 10. став 2);

2) у производњи грожђа не поступи у складу са одредбом члана 10. став 3. овог закона;

3) у производњи грожђа не поступа на начин да сачува све природне карактеристике грожђа (члан 10. став 5);

4) не пријави промену података Министарству у року од 15 дана од дана настале промене (члан 12. став 6);

5) не пријави сваку промену података Министарству у року од 15 дана од дана настале промене (члан 18. став 4);

6) не води винаријску евиденцију и не чува је на прописан начин (члан 20);

7) не обележи сваки суд са широм, вином и другим производима у ринфузном стању намењен за производњу, складиштење (чување) и одлежавање вина, као и суд са широм, вином и другим производима са недостатком (члан 21. ст. 1. и 2);

8) стави ширу, вино и други производ у промет, ако није отклонио недостатке (члан 21. став 3);

9) врши обогаћивање кљука или шире без присуства пољопривредног инспектора (члан 23. став 4);

10) врши мешање грожђа, кљука, шире, вина, односно других производа супротно одредби члана 25. став 1. овог закона;

11) вино и друге производе пакује и декларише супротно прописима којима се уређује њихов квалитет (члан 30. став 1);

12) вино са географским пореклом не обележи евиденционом маркицом (члан 31. став 1);

13) не врати оштећене и неискоришћене евиденционе маркице Министарству (члан 32. став 2);

14) стоно вино које је произведено од сопственог грожђа нуди крајњем потрошачу у ринфузи ван сопствене винарије где је произведено дато вино (члан 46. став 2);

15) транспорт грожђа у промету не прати отпремница (члан 47. став 1);

16) грожђе, вино и друге производе транспортује, складишти и продаје супротно одредби члана 48. овог закона;

17) вино са географским пореклом, односно вино са додатном традиционалном ознаком "младо" вино стави у промет супротно одредбама члана 49. овог закона;

18) при извозу грожђа, вина и других производа поступи супротно одредбама члана 53. овог закона.

Прекршаји за физичко лице

Члан 68.

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако:

1) се бави производњом и прерадом грожђа, шире, вина и других производа од грожђа, шире и вина које није за сопствене потребе (члан 4. став 1);

2) грожђе производи од сорти винове лозе које нису дозвољене (члан 10. став 2);

3) у производњи грожђа не поступи у складу са одредбом члана 10. став 3. овог закона;

4) у производњи грожђа не поступа на начин да сачува све природне карактеристике грожђа (члан 10. став 5);

5) се бави производњом грожђа намењено промету, а није уписано у Виноградарски регистар (члан 11. став 3);

6) не пријави промену података Министарству у року од 15 дана од дана настале промене (члан 12. став 6);

7) транспорт грожђа у промету не прати отпремница (члан 47. став 1);

8) грожђе транспортује, складишти и продаје супротно одредби члана 48. овог закона.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Рок за усклађивање правног, односно физичког лица и предузетника

Члан 69.

Правно лице и предузетник који се бави производњом грожђа, шире, вина и других производа, односно физичко лице које се бави производњом грожђа дужно је да своје пословање усклади са одредбама овог закона у року од две године од дана ступања на снагу овог закона.      

Произвођачи који до дана ступања на снагу овог закона производе вино са географским пореклом у оквиру другог виноградарског подручја у односу на виноградарско подручје где се производи грожђе намењено производњи тог вина, могу таква вина да означавају са признатом ознаком географског порекла тог виноградарског подручја до 2020. године.

Члан 70.

Произвођачи који су стекли статус овлашћеног корисника имена порекла, односно географске ознаке у складу са Законом о ознакама географског порекла ("Службени лист СЦГ", број 20/06) задржавају овај статус до истека његовог трајања које је уписано у Регистар овлашћених корисника имена порекла, односно Регистар овлашћених корисника географских ознака.

Одредбе овог закона примењиваће се и на пријаве имена порекла, односно географске ознаке за вина са географским пореклом, поднете до дана ступања на снагу овог закона, а по којима управни поступак није окончан.

Примена подзаконских аката

Члан 71.

До доношења подзаконских аката на основу овлашћења из овог закона примењиваће се:

1) Правилник о рејонизацији виноградарства ("Службени гласник СРС", број 54/90);

2) Правилник о заштити географског порекла вина и ракије ("Службени гласник СРС", бр. 23/80 и 30/80 - исправка) и

3) Правилник о квалитету и другим захтевима за вино ("Службени лист СРЈ", бр. 54/99, 39/02 и "Службени лист СЦГ", број 56/03).

Престанак важења ранијих закона

Члан 72.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе Закона о вину и ракији ("Службени гласник РС", бр. 70/94, 13/02 - СУС и 101/05 - др. закон) којима се уређује вино.

Даном ступања на снагу овог закона престају да се примењују одредбе Закона о ознакама географског порекла ("Службени лист СЦГ", број 20/06) које се односе на уређивање означавања вина са географским пореклом, осим одредаба којима се уређује међународна регистрација ознака географског порекла вина.

Ступање на снагу

Члан 73.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

ОСНОВНИ ТЕКСТ

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

Указ о проглашењу Закона о вину

Проглашава се Закон о вину, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Шестој седници Првог редовног заседања у 2009. години, 29. маја 2009. године.

ПР број 81

У Београду, 2. јуна 2009. године

Председник Републике,

Борис Тадић, с.р.

Закон о вину

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 од 2.6.2009. године.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног за производњу вина; производња, прерада и квалитет шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина; означавање вина са географским пореклом; промет грожђа, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина, као и друга питања од значаја за грожђе, ширу, вино и друге производе од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина.

Норме квалитета, услови у погледу паковања и декларисања

Члан 2.

Грожђе, шира, вино и други производи од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина морају да испуњавају прописане норме квалитета и услове у погледу паковања и декларисања, утврђене овим законом и прописима којима се уређује њихов квалитет.

Забране

Члан 3.

Забрањена је производња вина од грожђа директно родних хибрида и од грожђа из матичних засада.

Забрањено је да се у производним погонима и складишним просторима држи, односно употребљава шећер, ракија, етанол и друга средства и материје, којима се може повећати количина и мењати прописани природни састојци шире и вина.

Изузетак од примене

Члан 4.

Одредбе овог закона не односе се на производњу и прераду грожђа, шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина које физичко лице производи, односно прерађује за сопствене потребе.

Одредбе овог закона не односе се и на правна лица која се баве пословима испитивања у области виноградарства и винарства, односно која микровинификацијом производе вино, у количинама које служе за огледне сврхе и такво вино не стављају у промет.

Значење појмова

Члан 5.

Поједини изрази, употребљени у овом закону, имају следеће значење:

1) ампелотехничке мере јесу мере које се спроводе ради успешног гајења винове лозе и производње грожђа;

2) Винарски регистар јесте база података о произвођачима вина, винаријама, као и о другим подацима, у складу са овим законом;

3) Виноградарски регистар јесте база података о произвођачима грожђа и виноградарским парцелама, као и о другим подацима, у складу са овим законом;

4) вино јесте пољопривредно-прехрамбени производ, добијен потпуном или делимичном алкохолном ферментацијом свежег грожђа, кљука или шире од грожђа винских сорти винове лозе;

5) грожђе за производњу вина (у даљем тексту: грожђе) јесте плод винове лозе за производњу вина у технолошкој зрелости, слабо осушено, односно природно смрзнуто које се прерађује дозвољеним енолошким поступцима и које спонтано алкохолно ферментише;

6) директно родни хибрид јесте сорта-хибрид Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont и друга сорта-хибрид добијена директним укрштањем сорте која припада врсти Vitis vinifera L. са другом врстом рода Vitis L;

7) дозвољена енолошка средства (у даљем тексту: енолошка средства) јесу сва средства прописана овим законом која се употребљавају у производњи шире, вина и других производа;

8) дозвољене сорте јесу сорте винове лозе чије је грожђе намењено производњи стоног вина, а гајење дозвољено на територији Републике Србије, у складу са овим законом;

9) дозвољени енолошки поступци (у даљем тексту: енолошки поступци) јесу сви поступци у производњи шире, вина и других производа прописани овим законом;

10) други производи од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина (у даљем тексту: други производи) јесу материје пореклом од грожђа, шире, кљука и вина који се употребљавају у производњи вина;

11) евиденциона маркица за вино са географским пореклом јесте налепница са бројем којим се евидентира свако појединачно оригинално паковање за вино са географским пореклом;

12) контролна организација јесте организација која обавља послове контроле производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом, контроле производње вина са географским пореклом и остале послове везане за контролу производње вина са географским пореклом;

13) концентрована шира јесте некарамелизована шира добијена делимичном дехидрацијом (упаравањем) шире одређеним поступком, чија густина није мања од 1,24 g/cm³ на 20ºC;

14) матични засад јесте засад винове лозе чија је намена производња репродуктивног материјала ради производње садница винове лозе;

15) лабораторија јесте правно лице које врши послове анализе и контроле квалитета грожђа, шире, вина и других производа;

16) овлашћена организација која се бави пословима везаним за Виноградарски регистар (у даљем тексту: стручна организација за Виноградарски регистар) јесте правно лице које обавља послове утврђивања и обраде података о виноградарским парцелама и остале послове везане за Виноградарски регистар;

17) оригинално пуњење јесте такво пуњење које се било којом радњом не може вратити у првобитно стање;

18) препоручене сорте јесу сорте винове лозе чије је грожђе намењено производњи вина са географским пореклом, а гајење дозвољено у Републици Србији и препоручено за одговарајуће виноградарско географско производно подручје;

19) произвођач грожђа јесте правно и физичко лице, односно предузетник који се бави производњом грожђа и који је уписан у Виноградарски регистар;

20) произвођач шире, вина и других производа јесте правно лице, односно предузетник који се бави производњом шире, вина и других производа и који је уписан у Винарски регистар;

21) ректификована концентрована шира јесте концентрована шира добијена поступцима концентрације из које су уклоњени сви састојци осим шећера;

22) шира јесте течан производ добијен после муљања грожђа и цеђења кљука са стварним садржајем алкохола највише до 1% (V/V).

Врсте виноградарских географских производних подручја

Члан 6.

Винородна Србија јесте целокупно виноградарско географско производно подручје (у даљем тексту: виноградарско подручје) на територији Републике Србије у којем постоје повољни услови за гајење винове лозе.

Винородна Србија се разврстава на виноградарска подручја чији се називи могу користити као ознаке географског порекла, и то:

1) виноградарски регион (у даљем тексту: регион) јесте шире виноградарско подручје у оквиру винородне Србије, које се одликује сличним еколошким факторима, избором препоручених сорти и осталим неопходним чиниоцима за успешно гајење винове лозе, што омогућава производњу грожђа, шире, вина и других производа карактеристичних по квалитету, приносу грожђа и сензорним особинама за тај регион;

2) виноградарски рејон (у даљем тексту: рејон) јесте уже виноградарско подручје у оквиру региона, које се одликује сличним специфичним еколошким факторима, избором препоручених сорти и осталим чиниоцима, што омогућава производњу грожђа, шире, вина и других производа карактеристичних по квалитету, приносу грожђа и сензорним особинама за тај рејон;

3) виногорје јесте уско виноградарско подручје у оквиру рејона које се одликује уједначеним специфичним еколошким факторима, избором препоручених сорти и осталим чиниоцима, што омогућава производњу грожђа, шире, вина и других производа карактеристичних по квалитету, приносу грожђа и сензорним особинама за то виногорје;

4) локалитет (или потес) јесте најмање виноградарско подручје у оквиру виногорја које се одликује хомогеним еколошким факторима.

Министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар) ближе утврђује границе и називе виноградарских подручја, дозвољене и препоручене сорте за виноградарска подручја, максималне приносе за та виноградарска подручја и друге карактеристике везане за производњу грожђа и вина у виноградарским подручјима.

Врсте вина

Члан 7.

Вино се разврстава на:

1) мирно вино ("In stricto sensu");

2) специјално вино;

3) вино за дестилацију.

Мирно вино јесте вино произведено енолошким поступцима третирања грожђа, кљука и шире уобичајеном ферментацијом које видно не ослобађа угљендиоксид.

Специјално вино јесте вино произведено специјалним енолошким поступцима чије карактеристике потичу не само од грожђа, већ и од примењених специјалних енолошких поступака производње.

Специјална вина се разврставају на: природно десертно вино, ликерско вино, ароматизовано вино, пенушаво вино, квалитетно пенушаво вино, ароматизовано квалитетно пенушаво вино, газирано вино, полупенушаво вино, слабо газирано вино и друга специјална вина.

Вино за дестилацију јесте вино намењено за дестилацију.

Министар ближе прописује врсте и категорије специјалних вина, врсте енолошких поступака и енолошких средстава, начин и поступак производње, квалитет, означавање и друге захтеве за производњу и промет специјалних вина, као и квалитет, врсте енолошких поступака и енолошких средстава и друге захтеве за производњу и промет вина за дестилацију.

Категорије мирних вина

Члан 8.

Мирно вино се према квалитету, начину производње и врсти виноградарског подручја разврстава на:

1) стоно вино;

2) вино са географским пореклом.

Вино са географским пореклом се према квалитету, начину производње и врсти виноградарског подручја разврстава на:

1) регионално вино;

2) квалитетно вино са географским пореклом.

Стоно вино јесте вино без географског порекла произведено од грожђа једне или више дозвољених сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L, односно сорти добијених укрштањем сорти врсте Vitis vinifera L. и других врста из рода Vitis, које испуњава прописан квалитет и начин производње за ову категорију вина, у складу са овим законом и другим посебним прописима.

Регионално вино јесте вино произведено од грожђа једне или више препоручених сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L, односно сорти добијених укрштањем сорти врсте Vitis vinifera L. и других врста из рода Vitis, пореклом најмање 85% из истог виноградарског региона, при чему се производња и прерада грожђа и производња вина обавља у оквиру датог виноградарског региона, у складу са прописаним дозвољеним приносом грожђа, квалитетом и начином производње вина за ову категорију, у складу са овим законом и другим посебним прописима.

Квалитетно вино са географским пореклом разврстава се на:

1) квалитетно вино са контролисаним географским пореклом и квалитетом;

2) врхунско вино са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом.

Квалитетно вино са контролисаним географским пореклом и квалитетом јесте вино произведено од грожђа једне или више препоручених сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L. са израженим карактеристикама за сорту или сорте, пореклом из истог виноградарског рејона, при чему се производња и прерада грожђа и производња вина обавља у оквиру датог виноградарског рејона, у складу са прописаним дозвољеним приносом грожђа, квалитетом и начином производње вина за ову категорију, у складу са овим законом и другим посебним прописима.

Врхунско вино са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом јесте вино произведено од грожђа једне или више препоручених сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L. са нарочито израженим карактеристикама за сорту или сорте, пореклом из истог виноградарског рејона, при чему се производња и прерада грожђа и производња вина обавља у оквиру датог виноградарског рејона, у складу са прописаним дозвољеним приносом грожђа, квалитетом и начином производње вина за ову категорију, у складу са овим законом и другим посебним прописима.

Министар ближе прописује начин и поступак производње и квалитет стоног вина, као и максимално дозвољене приносе грожђа, начин и поступак производње и квалитет вина за сваку од категорија вина са географским пореклом.

Врсте других производа

Члан 9.

Врсте других производа, у смислу овог закона јесу:

1) неферментисани производи, и то: концентрована шира и ректификована концентрована шира;

2) остали производи.

Остали производи јесу производи настали од грожђа, шире, кљука и вина који нису наведени, а који се употребљавају у производњи вина.

Министар ближе прописује врсте других производа, врсте енолошких поступака и енолошких средстава, начин и поступак производње, квалитет, декларисање, означавање и друге захтеве за производњу и промет других производа.

II. ПРОИЗВОДЊА ГРОЖЂА

Агротехничке мере и производња грожђа

Члан 10.

Производња грожђа обухвата све радове, агротехничке и ампелотехничке мере у винограду, укључујући и бербу грожђа.

Грожђе може да се производи само од дозвољених сорти винове лозе.

Производња и квалитет грожђа мора да буде у складу са категоријом вина за које је грожђе намењено и то у погледу ограничења приноса, као и садржаја шећера у грожђу, односно садржаја шећера у шири.

Берба грожђа може да се врши само у време када грожђе достигне одговарајућу зрелост за одређено виноградарско подручје, сорту, врсту и категорију вина.

Произвођач грожђа је дужан да поступа на начин како би се сачувале све природне карактеристике грожђа.

Произвођачи грожђа

Члан 11.

Производњом грожђа може да се бави правно лице и предузетник који је регистрован у Регистар привредних субјеката и који је уписан у Виноградарски регистар који води министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), ако има у власништву, односно у закупу или у кооперацији виноград.

Правно лице и предузетник из става 1. овог члана уписује се у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

Производњом грожђа које је намењено промету, може да се бави и физичко лице ако има у власништву, односно у закупу или у кооперацији виноград и ако је уписано у Виноградарски регистар.

Правно, односно физичко лице и предузетник који производи грожђе које није намењено промету, а има у власништву, односно у закупу или у кооперацији мање од 0,1 ha винограда не мора да се упише у Виноградарски регистар.

Начин уписа у Виноградарски регистар

Члан 12.

Упис у Виноградарски регистар врши се на основу захтева који правно лице, предузетник, односно физичко лице из члана 11. овог закона подноси Министарству.

Захтев за упис у Виноградарски регистар садржи:

1) податке о подносиоцу захтева (назив, седиште, адреса, матични број, порески идентификациони број и податке о одговорном лицу);

2) шифру делатности;

3) податке о одговорном лицу за производњу грожђа (име и презиме, адреса, јединствен матични број грађана);

4) податке о виноградарским парцелама које се користе за производњу грожђа (катастарска општина, број катастарске парцеле, површина, сорта, намена коришћења грожђа и др.).

Физичко лице за упис у Виноградарски регистар подноси следеће податке, и то: име и презиме, адресу, јединствен матични број грађана, број из Регистра пољопривредних газдинстава, ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, као и податке из става 2. тачка 4) овог члана.

Министар доноси решење о упису у Виноградарски регистар.

Решење министра из става 4. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Правно лице, предузетник, односно физичко лице дужно је да сваку промену података пријави Министарству у року од 15 дана од дана настале промене.

Виноградарски регистар

Члан 13.

Подаци из Виноградарског регистра су јавни.

Виноградарски регистар се води у електронској форми и може се повезивати са другим базама и регистрима Министарства.

Министар ближе прописује садржину, начин вођења Виноградарског регистра, као и образац захтева за упис у Виноградарски регистар.

Брисање из Виноградарског регистра

Члан 14.

Правно лице, предузетник, односно физичко лице се брише из Виноградарског регистра, ако:

1) донесе одлуку о престанку обављања делатности уписане у Виноградарски регистар;

2) ако престане да испуњава услове.

Министар доноси решење о брисању из Виноградарског регистра.

Решење министра из става 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Стручна организација за Виноградарски регистар

Члан 15.

Послове вођења Виноградарског регистра, утврђивања и обраде података о виноградарским парцелама и остале послове везане за Виноградарски регистар обавља Министарство.

За послове утврђивања и обраде података о виноградарским парцелама употребом геоинформационог система и остале послове везане за Виноградарски регистар из става 1. овог члана Министарство може да овласти стручну организацију за вођење Виноградарског регистра, на основу конкурса.

Министарство закључује уговор са организацијом из става 2. овог члана за обављање послова за које је та организација овлашћена.

Министар ближе прописује техничке и кадровске услове које треба да испуни организација из става 2. овог члана, као и методе обављања послова.

III. ПРОИЗВОДЊА ШИРЕ, ВИНА И ДРУГИХ ПРОИЗВОДА

Технолошки поступци

Члан 16.

Производња шире, вина и других производа обухвата: транспорт грожђа, одвајање шепурине и муљање грожђа, обраду кљука и шире, алкохолну ферментацију кљука и шире, неговање и финализацију вина, складиштење, пуњење вина и његово складиштење пре стављања у промет, као и остале поступке у производњи других производа.

Произвођачи шире, вина и других производа

Члан 17.

Производњом шире, вина и других производа може да се бави правно лице и предузетник (у даљем тексту: произвођач), које је регистровано у Регистар привредних субјеката и које је уписано у Винарски регистар који води Министарство.

Произвођач из става 1. овог члана уписује се у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

Произвођач се уписује у Винарски регистар ако испуњава услове у погледу објеката, просторија, техничких услова, опреме, судова и уређаја, као и у погледу стручног кадра.

Произвођач мора да има одвојене просторије за производњу вина које нису међусобно повезане са просторијама за производњу дестилата, као и просторије за складиштење енолошких средстава и репроматеријала.

Произвођач мора да има одвојене судове за складиштење (чување) стоног вина које није пореклом од грожђа из Републике Србије од судова за складиштење (чување) вина произведеног од грожђа из Републике Србије.

Произвођач испуњава услов у погледу стручног кадра ако има запослено лице у сталном радном односу одговарајуће стручне спреме и радног искуства на пословима производње вина.

Произвођач - предузетник може да обезбеди стручно руковођење процесом производње преко другог правног лица које је регистровано за пружање услуга у пољопривреди и има запослено лице у сталном радном односу које испуњава услове у погледу стручне спреме.

Министар ближе прописује услове у погледу објеката, просторија, техничких услова, опреме, судова и уређаја, као и стручног кадра које мора да испуњава произвођач.

Испуњеност услова из става 3. овог члана утврђује министар решењем.

Решење министра из става 9. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Начин уписа у Винарски регистар

Члан 18.

Упис у Винарски регистар врши се на основу захтева који произвођач из члана 17. став 1. овог закона подноси Министарству.

Винарски регистар садржи:

1) податке о произвођачу, односно пуниоцу (назив, седиште, адреса, матични број, порески идентификациони број);

2) податке о одговорном лицу;

3) шифру делатности;

4) податке о производњи, сировинама и готовим производима;

5) податке о производним погонима и складиштима;

6) податке о технолошкој опреми за прераду грожђа и за пуњење вина;

7) податке о судовима за производњу, одлежавање и складиштење (чување) вина и других производа;

8) податке о лабораторијским инструментима;

9) податке о пријављеним, односно регистрованим жиговима;

10) податке о стандардима квалитета и сертификатима;

11) податке о обиму годишње продаје и броју боца и др.

Подаци из Винарског регистра су јавни и чувају се трајно.

Винарски регистар се води у електронској форми и може се повезати са другим базама и регистрима Министарства.

Произвођач је дужан да сваку промену података који се воде у Винарском регистру пријави у року од 15 дана од дана настале промене.

Министар ближе прописује садржину и начин вођења Винарског регистра, као и образац захтева за упис у Винарски регистар.

Брисање из Винарског регистра

Члан 19.

Произвођач вина се брише из Винарског регистра ако:

1) донесе одлуку о престанку производње шире, вина и других производа;

2) престане да испуњава услове прописане овим законом.

Министар доноси решење о брисању из Винарског регистра.

Решење министра из става 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Винаријска евиденција

Члан 20.

Произвођач је дужан да води винаријску евиденцију која садржи податке о употребљеним сировинама, енолошким средствима, производњи, квалитету, количини, транспорту грожђа, шире, кљука, вина и других производа, промету грожђа, вина и других производа и др. са документацијом која то потврђује.

Винаријска евиденција и пратећа документација о винаријској евиденцији чува се најмање пет година рачунајући од продаје последње количине тог вина, односно другог производа.

Министар ближе прописује садржину и начин вођења винаријске евиденције.

Обележавање судова

Члан 21.

Произвођач је дужан да обележи сваки суд са широм, кљуком, вином и другим производима у ринфузном стању намењен за производњу, одлежавање и складиштење (чување) вина, односно других производа.

Произвођач је дужан да посебно обележи суд са широм, вином и другим производима са недостатком које је потребно дорадити или прерадити са тачним навођењем недостатака у односу на њихов прописан квалитет.

Вино и други производи не могу да се ставе у промет док се недостаци не отклоне.

Министар ближе прописује начин обележавања судова из ст. 1. и 2. овог члана.

Производња вина

Члан 22.

У производњи шире, вина и других производа произвођач може да користи само прописане енолошке поступке и прописана енолошка средства којима се развијају и чувају природне карактеристике шире, вина и других производа.

Ако енолошки поступци и енолошка средства из става 1. овог члана нису прописана примењују се енолошки поступци и енолошка средства које је прописала Међународна организација за лозу и вино (Organisation Internationale de Vigne et du Vin), а објављени су у њеним званичним публикацијама.

Министар ближе прописује енолошке поступке и енолошка средства за производњу шире, вина и других производа.

Обогаћивање кљука или шире

Члан 23.

Додавање шећера, ректификоване шире и концентроване ректификоване шире (у даљем тексту: обогаћивање) кљуку или шири намењеној производњи вина са географским пореклом није дозвољено.

Ако због изузетно лоших временских прилика грожђе садржи нижи садржај шећера од садржаја нормалног за одређену сорту са датог виноградарског подручја, може се вршити обогаћивање у количини која обезбеђује садржај природног алкохола у складу са прописом којим се уређује квалитет вина.

Обогаћивање кљука или шире одобрава Министарство на основу налаза пољопривредног инспектора о садржају шећера у грожђу, шири или кљуку.

Обогаћивање кљука или шире врши се у присуству пољопривредног инспектора.

Обогаћивање кљука или шире намењених производњи врхунских вина са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом није дозвољено.

Министар ближе прописује начин и контролу обогаћивања кљука или шире.

Параметри и методе квалитета

Члан 24.

Шира, вино и други производи морају имати прописан квалитет у погледу физичких, хемијских, микробилошких и сензорних особина.

Ако вредности појединих параметара квалитета нису утврђена прописом којим се уређује квалитет вина, употребљавају се вредности које препоручује Међународна организација за лозу и вино (Organisation Internationale de la Vignae et du Vin), а објављене су у њеним званичним публикацијама.

Физичке, хемијске, микробиолошке и сензорне особине шире, вина и других производа утврђују се прописаним методама, а ако методе нису прописане, утврђивање се врши у складу са методама одређеним од стране Међународне организације за лозу и вино.

Министар ближе прописује параметре и методе за анализу и утврђивање квалитета шире, вина и других производа.

Мешање грожђа, кљука, шире, вина и других производа

Члан 25.

Мешање грожђа, кљука, шире, вина, односно других производа, дозвољено је искључиво ради уједначавања квалитета само у складу са овим законом.

Мешање вина произведеног на територији Републике Србије са увеженим вином није дозвољено.

Одредба из става 2. овог члана не односи се на мешање стоног вина пореклом из Републике Србије са стоним вином из земаља са којима Република Србија има потписан или у међувремену потпише међународни споразум који омогућује кумулирање порекла.

Неодговарајућа шира, вино и други производи у производњи

Члан 26.

Ако шира, вино и други производи не одговарају захтевима из овог закона, произвођач је дужан да поступи у складу са налогом пољопривредног инспектора.

Трошкови поступака са оваквом широм, вином и другим производима падају на терет произвођача.

IV. ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И СЕНЗОРНО ОЦЕЊИВАЊЕ

Предмет испитивања квалитета и сензорног оцењивања

Члан 27.

Вино и други производи пре пуњења, декларисања и стављања у промет, подлежу обавезном испитивању квалитета и сензорном оцењивању, у складу са овим законом.

За квалитет вина и других производа одговоран је произвођач, односно увозник.

Испитивањем квалитета и сензорним оцењивањем вина и других производа утврђује се: испуњеност физичких, хемијских и сензорних особина за одговарајућу врсту и категорију вина, односно врсту других производа; усаглашеност и истоветност квалитета са пратећом документацијом у промету; усаглашеност и истоветност квалитета увозног вина и других производа са сертификатом државе извознице и дозволом стављања у промет тог вина, односно других производа у Републици Србији и други услови прописани овим законом.

Вино и други производи не смеју бити у промету, ако се на основу испитивања квалитета и сензорног оцењивања утврди да не постоји усаглашеност и истоветност са пратећом документацијом или сертификатом државе извознице и осталим условима прописаним овим законом.

Овлашћена лабораторија

Члан 28.

Испитивање квалитета шире, вина и других производа и утврђивање њихове усклађености са прописима о квалитету врши лабораторија, овлашћена од стране Министарства.

Министар прописује услове које мора да испуњава лабораторија у погледу техничке и професионалне оспособљености, референтних метода за физичко-хемијске и микробиолошке анализе вина, као и сензорног оцењивања.

Овлашћење се издаје решењем министра.

Решење министра из става 3. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Овлашћење министар одузима ако се утврди да лабораторија не испуњава прописане услове или се утврди да је овлашћење издато на основу нетачних и неистинитих података.

О извршеном испитивању из става 1. овог члана лабораторија сачињава извештај.

Сензорно оцењивање

Члан 29.

Сензорно оцењивање стоног вина, увозног вина у оригиналном паковању и других производа врши овлашћена лабораторија.

Сензорно оцењивање вина са географским пореклом врши Комисија за сензорно оцењивање вина сачињена од обучених представника оцењивача вина који се налазе на Листи оцењивача вина, а коју именује министар.

Сензорно оцењивање вина са географским пореклом врши Комисија за сензорно оцењивање вина у организацији овлашћене лабораторије која мора да обезбеди услове непристрасности оцењивања вина, а које се оцењује под шифрама.

Министар ближе прописује поступак и методе сензорног оцењивања вина, начин обуке и провере стручне оспособљености оцењивача, утврђује Листу оцењивача вина, као и висину надокнаде за рад оцењивача.

Паковање и декларисање

Члан 30.

Вино и други производи пакују се и декларишу у складу са прописом којим се уређује њихов квалитет.

Паковање и декларисање вина врши произвођач, односно увозник.

Декларација мора бити лако уочљива, јасна и читка.

Забрањено је препакивање оригиналног паковања вина и накнадно декларисање, као и коришћење, односно стављање на паковање декларације другог произвођача, као и продаја тако декларисаног вина.

Министар ближе прописује начин паковања, декларисања и обележавања вина и других производа у производњи и промету.

Евиденциона маркица за вино са географским пореклом

Члан 31.

Произвођач вина дужан је да вино са географским пореклом које је произведено у складу са овим законом обележи евиденционом маркицом.

Обележавање из става 1. овог члана врши се лепљењем маркице на свако појединачно оригинално паковање вина.

Број маркица на које произвођач има право, додељује се на основу количине вина за које је испунио услове из става 1. овог члана и броја појединачне амбалаже.

Министар ближе прописује изглед, садржину и начин истицања евиденционе маркице из става 1. овог члана.

Издавање и евиденција евиденционих маркица

Члан 32.

Министарство издаје евиденционе маркице и води евиденцију о издатим и утрошеним евиденционим маркицама, а произвођач о искоришћеним.

Произвођач је дужан да оштећене и неискоришћене евиденционе маркице врати Министарству.

V. ОЗНАЧАВАЊЕ ВИНА СА ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ

1. Врсте ознака за вина са географским пореклом

Члан 33.

Вино са географским пореклом се означава:

1) ознаком географског порекла;

2) традиционалном ознаком, и то: ознаком квалитетне категорије и додатном ознаком;

3) признатим традиционалним називом.

Ознаке географског порекла

Члан 34.

Ознаке географског порекла су:

1) географска ознака;

2) ознака контролисаног географског порекла.

Географска ознака је назив региона којим се означава вино које поседује квалитет, углед, односно друге специфичне карактеристике које се приписују његовом географском пореклу, ако је најмање 85% грожђа произведено у том региону, ако је вино произведено у том региону и ако је вино произведено од једне или више сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L, односно сорти добијених укрштањем сорти врсте Vitis vinifera L. и других сорти из рода Витис.

Ознака контролисаног географског порекла је назив рејона, односно виногорја којим се означава вино чији су квалитет и карактеристике условљене искључиво датим рејоном, односно виногорјем са природним и људским факторима, где је грожђе и вино произведено искључиво у датом рејону, односно виногорју и где је вино произведено од једне или више сорти винове лозе врсте Vitis vinifera L.

Називу рејона, односно виногорја може се додати и назив локалитета (потеса) или виноградарске оазе уколико грожђе за дато вино потиче са тог локалитета (потеса) или виноградарске оазе.

Министар ближе прописује називе ознака географског порекла, начин и поступак признавања, максималне приносе грожђа и начин и поступак производње и обележавања вина са ознаком географског порекла, садржину захтева, садржину елабората и остале услове за признавање ознаке географског порекла.

Ознака квалитетне категорије

Члан 35.

"Географска индикација" или "Г.И." је традиционална ознака за регионално вино, ако је најмање 85% грожђа произведено у датом региону, ако је вино произведено у региону, ако има прописан квалитет и испуњава услове у погледу употребљених енолошких средстава и енолошких поступака, ако је грожђе произведено од препоручених сорти винове лозе са одговарајућим приносом и које је као такво оцењено и признато.

"Контролисано порекло и квалитет" или "К.П.К." је традиционална ознака за квалитетно вино са контролисаним географским пореклом и квалитетом, ако је грожђе и вино произведено у рејону, ако има прописан квалитет и испуњава услове у погледу употребљених енолошких средстава и енолошких поступака, произведено од препоручених сорти винове лозе са одговарајућим приносом и које је као такво оцењено и признато.

"Контролисано и гарантовано порекло и квалитет" или "К.Г.П.К." је традиционална ознака за врхунско вино са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом, ако је грожђе и вино произведено у рејону, ако има прописан квалитет и испуњава услове у погледу употребљених енолошких средстава и енолошких поступака, произведено од препоручених сорти винове лозе са одговарајућим приносом и које је као такво оцењено и признато.

Ознака квалитетне категорије наводи се само заједно са ознаком географског порекла.

Министар ближе прописује начин и поступак признавања, производње и обележавања вина са ознаком квалитетне категорије, садржину захтева, садржину елабората и остале услове за признавање традиционалне ознаке квалитетне категорије.

Додатна ознака

Члан 36.

Додатна ознака је традиционална ознака која означава вино са посебним карактеристикама, начином производње и које је као такво оцењено и признато.

Додатна ознака у категорији регионалног вина може бити: "младо" вино, "сопствена производња", вино "од грожђа произведеног органском методом" и др.

Додатна ознака у категорији квалитетног вина са контролисаним географским пореклом и квалитетом може бити: "младо" вино, "сопствена производња", "архивско" вино (или "резерва"), вино "од грожђа произведеног органском методом" и др.

Додатна ознака у категорији врхунског вина са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом може бити: "касна берба", "пробирна берба", "одабране бобице", "суварак", "архивско" вино (или "резерва"), вино "од грожђа произведеног органском методом" и др.

Додатна ознака наводи се само заједно са ознаком географског порекла и ознаком квалитетне категорије.

Министар ближе прописује називе додатних ознака, начин и поступак признавања, производње и обележавања вина са додатном ознаком, садржину захтева, садржину елабората и остале услове за признавање додатне ознаке.

Признати традиционални назив

Члан 37.

Признати традиционални назив је израз за означавање вина са традиционалним начином производње на одређеном виноградарском подручју, са посебним карактеристикама, које има дугогодишњи, непромењени квалитет, што се доказује елаборатом одобреним од стране Министарства, и које је као такво оцењено и признато.

Министар ближе прописује изразе за признате традиционалне називе, начин и поступак признавања, производње и обележавања вина са признатим традиционалним називом, садржину захтева, садржину елабората и остале услове за признавање признатог традиционалног назива.

2. Контролна организација

Члан 38.

Обављање послова везаних за географско порекло, контролу производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом, контролу производње, испитивање квалитета и оцењивање вина са географским пореклом, врши Министарство.

Обављање послова везаних за географско порекло, послове контроле производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом и контролу производње вина са географским пореклом, Министарство може да повери контролној организацији која за те послове испуњава услове предвиђене овим законом.

За послове из става 1. овог члана Министарство овлашћује контролну организацију на основу конкурса.

Министар одузима овлашћење уколико се утврди да контролна организација не обавља послове у складу са прописаним условима.

Министар ближе прописује техничке и кадровске услове које треба да испуни контролна организација, начин вођења послова везаних за географско порекло, начин и поступак рада контролне организације, контролу производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом и контролу производње вина са географским пореклом.

Признавање ознака за вина са географским пореклом

Члан 39.

Произвођач може да производи вино са географским пореклом по претходно прибављеном решењу Министарства о признавању ознаке за то вино са географским пореклом.

Уз захтев за издавање решења из става 1. овог члана подноси се елаборат о производњи вина са географским пореклом.

Решење министра из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

На међународно регистровање ознака вина са географским пореклом примењује се пропис којим се уређују ознаке географског порекла.

Захтев за контролу производње вина са географским пореклом

Члан 40.

На основу издатог решења произвођач подноси Министарству захтев за контролу производње вина са географским пореклом сваке године до 31. октобра у текућој години за контролу производње грожђа и вина са географским пореклом чија ће производња започети у наредној календарској години.

Контрола производње вина са географским пореклом

Члан 41.

Контрола производње вина са географским пореклом обезбеђује се контролом производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом на одређеном виноградарском подручју које се одликује посебним климатским, земљишним и осталим условима, контролом производње вина са географским пореклом, испитивањем квалитета и сензорним оцењивањем вина са географским пореклом, ради издавања решења о испуњености услова за коришћење ознаке и стављање вина са географским пореклом у промет из дате године бербе.

Коришћење ознаке и стављање вина са географским пореклом у промет

Члан 42.

На основу извршене контроле производње грожђа и вина са географским пореклом и извршеног испитивања и утврђивања квалитета и сензорног оцењивања вина, контролна организација сачињава извештај и стручно мишљење са пратећом документацијом.

На основу стручног мишљења са пратећом документацијом из става 1. овог члана Министарство издаје решење о испуњености услова за коришћење ознаке и стављање вина са географским пореклом у промет из дате године бербе.

Решење из става 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Трошкови контроле

Члан 43.

Трошкове обављања послова везаних за географско порекло, контроле производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом, контроле производње вина са географским пореклом, као и испитивање квалитета и сензорног оцењивања вина са географским пореклом сноси произвођач.

Висину трошкова из става 1. овог члана утврђује Влада.

Средства остварена по основу трошкова из става 1. овог члана приход су буџета Републике Србије.

3. Забрана коришћења ознаке

Члан 44.

Произвођачу и увознику вина забрањује се да:

1) употребљава ознаке, називе, слике, цртеже и сл. који би могли да доведу у заблуду потрошаче у погледу порекла вина и квалитетне категорије;

2) преводи ознаке за вина са географским пореклом;

3) употребљава речи "сличан као", "врста", "тип", "стил", "поступак", "као", "укус" и сл. односно било који сличан израз који упућује, односно подсећа на ознаку за вина са географским пореклом;

4) наводи састојке или особине вина које оно нема;

5) наводи податке о посебним особинама, а која имају друга вина;

6) користи било који други поступак који доводи потрошача у заблуду о правом пореклу, односно квалитету вина;

7) употребљава признату ознаку, иако наводе истинско порекло вина, али не поседују решење о испуњености услова за коришћење те ознаке и стављање тог вина са географским пореклом у промет из дате године бербе.

Вино које на декларацији садржи, односно састоји се од имена назива и ознаке географског порекла не може се заштитити жигом ако би његово коришћење довело до било које радње из става 1. овог члана.

Ако трговачко име вина садржи непосредно или посредно назив географског обележја, такво трговачко име не сме се употребљавати и ако је вино заиста произведено на датом виноградарском подручју, чији је назив непосредно или посредно садржан у трговачком имену вина, ако нема решење о признавању ознаке географског порекла и решење о испуњености услова за коришћење те ознаке и стављање тог вина са географским пореклом у промет из дате године бербе.

Решење о признавању ознака за вина са географским пореклом неће утицати на ваљаност регистрованог жига или на право на коришћење жига који је идентичан или сличан признатој ознаци за вино са географским пореклом, уколико је жиг пријављен или регистрован у доброј вери, пре доношења решења о признавању ознаке вина са географским пореклом.

Однос према ознакама географског порекла других држава

Члан 45.

Одредбе члана 44. овог закона не односе се на ознаке за вина са географским пореклом других држава, односно регионалних организација које је Република Србија признала на основу закључених међународних уговора, осим уколико ознака географског порекла није или је престала да буде заштићена у држави порекла, односно регионалној организацији или је престала да се користи у тој држави, односно регионалној организацији.

VI. ПРОМЕТ

Услови за стављање вина у промет

Члан 46.

Вино се може стављати у промет, односно може се нудити крајњем потрошачу само у оригиналном паковању прописаног квалитета. Оригинално паковано вино јесте вино пуњено у прописану амбалажу и декларисано на прописани начин, у складу са овим законом.

Изузетно од става 1. овог члана, произвођач вина може стоно вино које је произведено од сопственог грожђа нудити крајњем потрошачу у ринфузи у оквиру сопствене винарије где је произведено дато вино, и на винским манифестацијама које су пријављене Министарству.

Министар ближе прописује услове промета вина у оригиналном паковању, као и врсту амбалаже.

Транспорт у промету

Члан 47.

Транспорт грожђа у промету прати отпремница.

Произвођач може да купује и продаје вино и друге производе искључиво од другог произвођача у ринфузном стању као сировину за даљу дораду и производњу уз претходно обезбеђење доказа о испитаном и утврђеном квалитету тог вина, односно другог производа.

Доказ о испитаном и утврђеном квалитету вина, односно другог производа који се ставља у промет у ринфузном стању доставља се купцу (произвођачу) уз отпремницу.

Услови транспорта, складиштења и продаје

Члан 48.

Грожђе, вино и други производи морају се транспортовати, складиштити и продавати, а грожђе, шира, кљук, вино и други производи транспортовати ван промета на начин који обезбеђује очување физичких, хемијских, микробиолошких, сензорних и других карактеристика.

Министар ближе прописује услове транспорта, складиштења и промета грожђа, вина и других производа.

Рокови за промет вина

Члан 49.

Вино са географским пореклом може се ставити у промет од датума који је наведен у елаборату за то вино са географским пореклом.

Вино са додатном традиционалном ознаком "младо" вино може бити у промету најкасније до 31. марта у години која следи години бербе грожђа.

Забране везане за промет

Члан 50.

Није дозвољен промет вина и других производа:

1) у ринфузном стању на пијацама и угоститељским објектима, као ни излагање истих;

2) чије је услужно пуњење извршио пунилац који није уписан у Винарски регистар;

3) који су са кваром, маном, или са грешком, односно који нису одговарајући за људску употребу, осим за даљу прераду.

Увоз грожђа, вина и других производа

Члан 51.

Грожђе, вино и други производи који се у Републику Србију увозе ради прераде, даље производње, односно продаје, морају по квалитету и декларисању испуњавати услове прописане овим законом и прописима донетим на основу њега и морају их пратити сертификати овлашћене организације државе извознице.

Вино које се увози у ринфузном стању мора да се декларише само као стоно вино.

Ако се увози вино у ринфузном стању за непосредну људску употребу, оно мора да се стави у промет само као вино у оригиналном паковању.

Увезено вино у оригиналном паковању које је у понуди крајњем потрошачу, мора имати назив увозника вина и наведене све податке из декларације на српском језику, идентичне подацима на оригиналној декларацији, осим ознака за вина са географским пореклом које се не преводе.

Узорковање и услови при увозу

Члан 52.

Пољопривредни инспектор од сваке пошиљке увезеног грожђа, вина и других производа, узима узорак и даје на испитивање квалитета, а код вина и других производа и на сензорно оцењивање.

Пољопривредни инспектор утврђује идентичност квалитета и сензорне оцене са сертификатом о пореклу и квалитету издатим од стране овлашћене организације земље извознице, као и испуњеност услова прописаног квалитета у Републици Србији ради стављања грожђа, вина и других производа у промет, осим ако међународним споразумом није друкчије одређено.

Министар ближе прописује начин узорковања и испитивања квалитета и сензорног оцењивања, као и услове стављања у промет увозног грожђа, вина и других производа.

Услови при извозу

Члан 53.

Грожђе, вино и други производи намењени извозу морају испуњавати услове прописане овим законом.

Изузетно од става 1. овог члана, грожђе, вино и други производи намењени извозу могу се производити и извозити иако не испуњавају све услове прописане овим законом, на основу захтева увозника из иностранства и уз сагласност Министарства.

Сваку пошиљку грожђа, вина и других производа при извозу прати уверење о квалитету.

Изузетно од става 3. овог члана, без уверења о квалитету могу се извести количине грожђа, вина и других производа које су намењене једнократној презентацији.

Трошкови поступка

Члан 54.

Трошкове управног поступка сноси подносилац захтева, и то за:

1) издавање решења о упису у Виноградарски регистар;

2) издавање решења о брисању из Виноградарског регистра;

3) издавање решења о упису у Винарски регистар;

4) издавање решења о брисању из Винарског регистра.

Средства из става 1. овог члана подносилац захтева уплаћује на одговарајући рачун за уплату јавних прихода буџета Републике Србије.

Висина трошкова утврђује се у складу са прописима о накнади трошкова у управном поступку.

Правно лице, предузетник и физичко лице плаћају накнаду за:

1) утврђивање испуњености услова за обављање производње грожђа;

2) утврђивање испуњености услова за обављање производње шире, вина и других производа;

3) преглед пошиљки приликом увоза, односно извоза грожђа, вина, односно других производа.

Средства остварена од накнада из става 4. овог члана приход су буџета Републике Србије.

Висину накнаде из става 4. овог члана утврђује Влада.

VII. НАДЗОР

Инспекцијски надзор

Члан 55.

Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу овог закона, Министарство врши преко пољопривредног инспектора.

Послови пољопривредног инспектора

Члан 56.

Послове пољопривредног инспектора, може да обавља дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; дипломирани инжењер технологије, одсека прехрамбено инжењерство, смера микробиолошки процеси; дипломирани инжењер пољопривреде, смера воћарство и виноградарство; дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа - мастер, групе конзервисања и врења, односно групе управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране; дипломирани инжењер технологије - мастер, биотехнолошког, односно прехрамбено технолошког усмерења; дипломирани инжењер пољопривреде - мастер, одсека воћарство и виноградарство са положеним стручним државним испитом и најмање три године радног искуства.

Послове пољопривредног инспектора могу обављати и лица са високим образовањем другог образовног профила стеченим до дана ступања на снагу овог закона, ако су до дана ступања на снагу овог закона обављали послове пољопривредног инспектора.

Надзор над вршењем поверених послова

Члан 57.

Надзор над радом стручне организације за Виноградарски регистар, овлашћене лабораторије и контролне организације у вршењу поверених послова врши Министарство, у складу са прописима којима се уређује државна управа.

Легитимација, знак и службено одело

Члан 58.

У обављању послова инспекцијског надзора пољопривредни инспектор мора имати службену легитимацију, знак којим доказује својство пољопривредног инспектора и службено одело.

Министар ближе прописује образац и садржину службене легитимације, изглед службеног одела и облик знака из става 1. овог члана, као и начин вођења евиденције о издатим легитимацијама.

Права и дужности пољопривредног инспектора

Члан 59.

У вршењу послова инспекцијског надзора, пољопривредни инспектор има право и дужност да проверава:

1) да ли се грожђе у винограду производи од дозвољених и препоручених сорти винове лозе, број чокота и принос по чокоту, садржај шећера у грожђу;

2) испуњеност услова за производњу грожђа;

3) да ли је произвођач грожђа сваку промену података пријавио у прописаном року;

4) да ли овлашћена организација за вођење Виноградарског регистра врши послове везане за Виноградарски регистар у складу са одредбама овог закона и прописима донетим на основу овог закона;

5) да ли се производња грожђа врши у складу са одредбама овог закона;

6) испуњеност услова за производњу шире, вина и других производа у складу са овим законом;

7) да ли је произвођач вина, шире и других производа сваку промену података пријавио у прописаном року;

8) да ли се винаријска евиденција води у складу са чланом 20. став 1. овог закона;

9) да ли се винаријска евиденција и пратећа документација о винаријској евиденцији чува у прописаном року;

10) да ли је сваки суд са широм, кљуком, вином и другим производима у ринфузном стању намењен за производњу, одлежавање и складиштење (чување) вина, односно других производа обележен у складу са чланом 21. ст. 1. и 2. овог закона;

11) да ли су шира, вино и други производи стављени у промет, а имају недостатак;

12) да ли се у производњи шире, вина и других производа користе само дозвољени енолошки поступци и енолошка средства;

13) да ли се шири или кљуку намењеном производњи вина са географским пореклом додаје шећер, ректификована шира и концентрована ректификована шира;

14) да ли се обогаћивање кљука или шире врши по одобрењу Министарства и у присуству пољопривредног инспектора;

15) да ли се врши обогаћивање кљука или шире намењених производњи врхунских вина са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом;

16) квалитет шире, вина и других производа у складу са овим законом;

17) да ли се мешање грожђа, кљука, шире, вина, односно других производа врши у складу са овим законом;

18) да ли је произвођач поступио по налогу пољопривредног инспектора ако шира, вино и други производи не одговарају захтевима из овог закона;

19) да ли је произвођач извршио испитивање квалитета и сензорног оцењивања вина и других производа пре пуњења, декларисања и стављања у промет;

20) да ли су квалитет и сензорна оцена вина у промету усаглашени са пратећом документацијом и сертификатом државе извознице;

21) да ли овлашћена организација испуњава прописане услове за испитивање квалитета вина и других производа у складу са овим законом;

22) да ли је сензорно оцењивање стоног вина, увозног вина у оригиналном паковању и других производа извршила овлашћена лабораторија;

23) да ли је сензорно оцењивање вина са географским пореклом извршила комисија састављена од представника оцењивача вина са Листе оцењивача вина у складу са овим законом;

24) да ли су вино и други производи паковани и декларисани у складу са овим законом;

25) да ли је извршено препакивање оригиналног паковања вина и накнадно декларисање, као и коришћење, односно стављање на паковање декларације другог произвођача, као и продаја тако декларисаног вина у складу са овим законом;

26) да ли је свако паковање вина са географским пореклом обележено евиденционом маркицом;

27) да ли је произвођач вина оштећене и неискоришћене евиденционе маркице вратио Министарству;

28) да ли је вино са географским пореклом произведено у складу са овим законом;

29) да ли је вино са географским пореклом означено у складу са овим законом;

30) да ли контролна организација испуњава услове и обавља послове везане за географско порекло и контролу производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом и испитивање квалитета и сензорну оцену вина у складу са овим законом;

31) да ли произвођач вина са географским пореклом има решење Министарства о признавању ознаке географског порекла за то вино;

32) да ли је произвођач вина и увозник поступио у складу са одредбама члана 44. овог закона;

33) да ли је вино у промету, односно које се нуди крајњем потрошачу у оригиналном паковању прописаног квалитета;

34) да ли је оригинално паковање вина пуњено у прописану амбалажу и декларисано на прописан начин;

35) да ли транспорт грожђа у промету прате отпремнице;

36) да ли произвођач вина купује и продаје вино и друге производе искључиво од другог произвођача у ринфузном стању ради даље прераде;

37) да ли вино које је у промету у ринфузном стању има доказ о испитаном и утврђеном квалитету уз отпремницу;

38) да ли се грожђе, вино и други производи транспортују, складиште и продају на начин који обезбеђује очување физичких, хемијских, микробиолошких, сензорних и других карактеристика;

39) да ли је вино са географским пореклом стављено у промет у складу са датумом који је наведен у елаборату за то вино;

40) да ли је вино са додатном традиционалном ознаком "младо" вино у промету после 31. марта у години која следи, години бербе грожђа;

41) да ли је промет вина и других производа супротан одредбама члана 50. овог закона;

42) да ли грожђе, вино и други производи који се увозе ради прераде, даље производње, односно продаје по квалитету и декларисању испуњавају услове прописане овим законом и да ли их прати сертификат овлашћене организације државе извознице;

43) да ли је вино које се увози у ринфузном стању декларисано као стоно вино;

44) да ли је увезено вино у ринфузном стању стављено у промет за непосредну људску употребу само као вино у оригиналном паковању;

45) да ли је увезено вино декларисано у промету у складу са чланом 51. став 4. овог закона;

46) да ли грожђе, вино и други производи који се увозе испуњавају услове прописане овим законом;

47) да ли грожђе, вино и други производи намењени извозу који не испуњавају све прописане услове у складу са овим законом, се извозе уз сагласност Министарства;

48) да ли сваку пошиљку грожђа, вина и других производа при извозу прати уверење о квалитету;

49) извршавање мера по овом закону.

У вршењу послова пољопривредни инспектор може да узима узорке грожђа, вина и других производа без накнаде ради испитивања и утврђивања квалитета.

Овлашћење пољопривредног инспектора

Члан 60.

У вршењу послова из члана 59. став 1. овог закона пољопривредни инспектор може да:

1) забрани производњу грожђа ако за то нису испуњени прописани услови, односно ако се производња обавља без доказа о испуњености прописаних услова;

2) забрани производњу вина и других производа ако за то нису испуњени прописани услови, односно ако се производња обавља без доказа о испуњености прописаних услова;

3) наложи отклањање неправилности у примени прописа о вину и другим производима у производњи и промету и одреди рок у коме се то мора учинити;

4) забрани промет вина и других производа чији квалитет, амбалажа и начин означавања и декларисања није у складу са одредбама овог закона;

5) забрани стављање у промет вина и других производа у ринфузном стању ако промет не врши произвођач вина;

6) одузме и уништи вино, односно друге производе који се стављају у промет у ринфузном стању на пијацама и угоститељским објектима;

7) забрани производњу вина и других производа ако у производњи затекне недозвољена енолошка средства, одузме недозвољена средства и вино у чијој производњи су коришћена та средства, односно одузме вино које је произведено на недозвољени енолошки поступак;

8) привремено забрани да се вино и други производи ставе у промет чији квалитет и сензорно оцењивање није извршено пре стављања у промет;

9) забрани стављање у промет вина са ознаком географског порекла за које није издато одобрење за стављање у промет;

10) привремено одузме вино које је стављено у промет супротно одредбама овог закона, ако продавац није произвео овај производ, као и одузме превозно средство, односно судове у којима се превози, односно чува вино;

11) подноси захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за привредни преступ због кршења одредби овог закона и прописа донетих на основу њега;

12) нареди друге мере и предузме друге радње у складу са овим законом.

Мере из става 1. тач. 1)-10) и тачка 12) овог члана налажу се решењем пољопривредног инспектора.

Пољопривредни инспектор може одузета недозвољена средства да уништи на еколошки безбедан начин, односно да прода путем јавног оглашавања произвођачу који сме иста да користи у својој производњи.

У случају привременог одузимања вина, превозног средства и судова пољопривредни инспектор доноси решење о одузимању у року од три дана од дана њиховог одузимања.

Надлежност за решавање жалби

Члан 61.

На решење пољопривредног инспектора може се изјавити жалба министру у року од осам дана од дана достављања решења.

Жалба не одлаже извршење решења.

Трошкови приликом одузимања, чувања и уништавања вина и других производа

Члан 62.

Трошкови који настају приликом одузимања, чувања и уништавања вина, других производа, превозног средства и судова падају на терет лица од којих су вино, други производи, превозно средство и судови одузети.

Одузето вино и други производи могу путем јавног оглашавања да се продају заинтересованом произвођачу уписаном у Винарски регистар.

Трошкови испитивања и утврђивања квалитета узорака

Члан 63.

Пољопривредни инспектор дужан је да о резултату анализе обавести власника производа од кога је узет узорак, а кад је анализиран узорак из оригиналних паковања, обавести произвођача анализираног производа.

Супер анализа производа може се захтевати у року од седам дана од дана обавештавања о резултату анализе.

Странка сноси трошкове испитивања и утврђивања квалитета производа чије испитивање тражи.

Трошкове испитивања и утврђивања квалитета инспекцијских узорака грожђа, вина и других производа сноси произвођач, односно правно лице, физичко лице и предузетник од кога је узет узорак, ако грожђе, вино и други производи не одговарају прописаном, односно декларисаном квалитету, односно Министарство, ако грожђе, вино и други производи одговарају прописаном, односно декларисаном квалитету.

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Привредни преступ

Члан 64.

Новчаном казном од 300.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ привредно друштво или друго правно лице, ако:

1) за производњу вина користи грожђе директно родних хибрида и грожђе из матичних засада (члан 3. став 1);

2) у производним погонима и складишним просторима у којима се производи вино и други производи држи, односно употребљава шећер, ракију, етанол и друга средства и материје, којима се може повећати количина и мењати прописани природни састојци шире и вина (члан 3. став 2);

3) обавља производњу грожђа, а није уписан у Виноградарски регистар (члан 11. став 1);

4) обавља производњу шире, вина и других производа, а није уписан у Винарски регистар (члан 17. став 1);

5) се бави производњом вина, а нема одвојене просторије за производњу вина које нису међусобно повезане са просторијама за производњу дестилата, односно ако нема одвојене просторије за складиштење енолошких средстава и репроматеријала (члан 17. став 4);

6) се бави производњом вина, а нема одвојене судове за складиштење (чување) стоног вина које није пореклом од грожђа из Републике Србије од судова за складиштење (чување) вина произведеног од грожђа из Републике Србије (члан 17. став 5);

7) користи прописане енолошке поступке и прописана енолошка средства којима се не могу сачувати и развијати природне карактеристике вина (члан 22. став 1);

8) додаје шећер, ректификовану ширу и концентровану ректификовану ширу, шири или кљуку намењеном производњи вина са географским пореклом (члан 23. став 1);

9) врши обогаћивање кљука или шире без одобрења Министарства (члан 23. став 3);

10) врши обогаћивање кљука или шире намењених производњи врхунских вина са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом (члан 23. став 5);

11) врши мешање вина произведеног на територији Републике Србије са увезеним вином (члан 25. став 2);

12) не поступи по налогу пољопривредног инспектора (члан 26. став 1);

13) пре пуњења, декларисања и стављања у промет вина и других производа није обавио њихово испитивање квалитета и сензорно оцењивање (члан 27. став 1);

14) стави вино и друге производе у промет, а не постоји усаглашеност и истоветност квалитета са пратећом документацијом или сертификатом државе извознице и осталим условима прописаним овим законом (члан 27. став 4);

15) врши препакивање оригиналног паковања вина и накнадно декларисање, као и коришћење, односно стављање на паковање декларације другог произвођача, као и продају тако декларисаног вина (члан 30. став 4);

16) производи вино са географским пореклом без претходно прибављеног решења Министарства о признавању ознаке географског порекла за то вино (члан 39. став 1);

17) поступи супротно одредбама члана 44. овог закона;

18) ставља вино у промет, односно нуди крајњем потрошачу, а није у оригиналном паковању и прописаног квалитета, у прописаној амбалажи и декларисано на прописан начин (члан 46. став 1);

19) купује и продаје вино и друге производе искључиво од другог произвођача у ринфузном стању као сировину за даљу дораду и производњу, а нема обезбеђен доказ о испитаном и утврђеном квалитету тог вина, односно другог производа (члан 47. став 2);

20) поступи супротно одредбама члана 50. овог закона;

21) при увозу грожђа, вина и других производа у Републику Србију поступи супротно одредбама члана 51. овог закона.

За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара и одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу.

За радње из става 1. овог члана поред новчане казне може се изрећи и заштитна мера забране обављања одређених делатности за правно лице и одговорном лицу да врши одређене дужности у трајању од једне године до пет година.

Прекршај привредног друштва

Члан 65.

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно лице, ако:

1) грожђе производи од сорти винове лозе које нису дозвољене (члан 10. став 2);

2) у производњи грожђа не поступи у складу са одредбом члана 10. став 3. овог закона;

3) у производњи грожђа не поступа на начин да сачува све природне карактеристике грожђа (члан 10. став 5);

4) не пријави промену података Министарству у року од 15 дана од дана настале промене (члан 12. став 6);

5) не пријави сваку промену података Министарству у року од 15 дана од дана настале промене (члан 18. став 4);

6) не води винаријску евиденцију и не чува је на прописан начин (члан 20);

7) не обележи сваки суд са широм, кљуком, вином и другим производима у ринфузном стању намењен за производњу, одлежавање и складиштење (чување) вина, односно других производа, као и суд са широм, вином и другим производима са недостатком (члан 21. ст. 1 и 2);

8) стави вино и други производ у промет, ако није отклонио недостатке (члан 21. став 3);

9) врши обогаћивање кљука или шире без присуства пољопривредног инспектора (члан 23. став 4);

10) врши мешање грожђа, кљука, шире, вина, односно других производа супротно одредби члана 25. став 1. овог закона;

11) вино и друге производе пакује и декларише супротно прописима којима се уређује њихов квалитет (члан 30. став 1);

12) вино са географским пореклом не обележи евиденционом маркицом (члан 31. став 1);

13) не врати оштећене и неискоришћене евиденционе маркице Министарству (члан 32. став 2);

14) стоно вино које је произведено од сопственог грожђа нуди крајњем потрошачу у ринфузи ван сопствене винарије где је произведено дато вино (члан 46. став 2);

15) транспорт грожђа у промету не прати отпремница (члан 47. став 1);

16) грожђе, вино и друге производе транспортује, складишти и продаје супротно одредби члана 48. овог закона;

17) вино са географским пореклом, односно вино са додатном традиционалном ознаком "младо" вино стави у промет супротно одредбама члана 49. овог закона;

18) при извозу грожђа, вина и других производа поступи супротно одредбама члана 53. овог закона.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара и одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу.

Прекршаји за предузетника

Члан 66.

Новчаном казном од 150.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник, ако:

1) за производњу вина користи грожђе директно родних хибрида и грожђе из матичних засада (члан 3. став 1);

2) у производним погонима и складишним просторима у којима се производи вино и други производи држи, односно употребљава шећер, ракију, етанол и друга средства и материје, којима се може повећати количина и мењати прописани природни састојци шире и вина (члан 3. став 2);

3) обавља производњу грожђа, а није уписан у Виноградарски регистар (члан 11. став 1);

4) обавља производњу шире, вина и других производа, а није уписан у Винарски регистар (члан 17. став 1);

5) се бави производњом вина, а нема одвојене просторије за производњу вина које нису међусобно повезане са просторијама за производњу дестилата, односно ако нема одвојене просторије за складиштење енолошких средстава и репроматеријала (члан 17. став 4);

6) се бави производњом вина, а нема одвојене судове за складиштење (чување) стоног вина које није пореклом од грожђа из Републике Србије од судова за складиштење (чување) вина произведеног од грожђа из Републике Србије (члан 17. став 5);

7) користи прописане енолошке поступке и прописана енолошка средства којима се не могу сачувати и развијати природне карактеристике вина (члан 22. став 1);

8) додаје шећер, ректификовану ширу и концентровану ректификовану ширу, шири или кљуку намењеном производњи вина са географским пореклом (члан 23. став 1);

9) врши обогаћивање кљука или шире без одобрења Министарства (члан 23. став 3);

10) врши обогаћивање кљука или шире намењених производњи врхунских вина са контролисаним и гарантованим географским пореклом и квалитетом (члан 23. став 5);

11) врши мешање вина произведеног на територији Републике Србије са увезеним вином (члан 25. став 2);

12) не поступи по налогу пољопривредног инспектора (члан 26. став 1);

13) пре пуњења, декларисања и стављања у промет вина и других производа није обавио њихово испитивање квалитета и сензорно оцењивање (члан 27. став 1);

14) стави вино и друге производе у промет, а не постоји усаглашеност и истоветност квалитета са пратећом документацијом или сертификатом државе извознице и осталим условима прописаним овим законом (члан 27. став 4);

15) врши препакивање оригиналног паковања вина и накнадно декларисање, као и коришћење, односно стављање на паковање декларације другог произвођача, као и продају тако декларисаног вина (члан 30. став 4);

16) производи вино са географским пореклом без претходно прибављеног решења Министарства о признавању ознаке географског порекла за то вино (члан 39. став 1);

17) поступи супротно одредбама члана 44. овог закона;

18) ставља вино у промет, односно нуди крајњем потрошачу, а није у оригиналном паковању и прописаног квалитета, у прописаној амбалажи и декларисано на прописан начин (члан 46. став 1);

19) купује и продаје вино и друге производе искључиво од другог произвођача у ринфузном стању као сировину за даљу дораду и производњу, а нема обезбеђен доказ о испитаном и утврђеном квалитету тог вина, односно другог производа (члан 47. став 2);

20) поступи супротно одредбама члана 50. овог закона;

21) при увозу грожђа, вина и других производа у Републику Србију поступи супротно одредбама члана 51. овог закона.

Члан 67.

Новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај предузетник, ако:

1) грожђе производи од сорти винове лозе које нису дозвољене (члан 10. став 2);

2) у производњи грожђа не поступи у складу са одредбом члана 10. став 3. овог закона;

3) у производњи грожђа не поступа на начин да сачува све природне карактеристике грожђа (члан 10. став 5);

4) не пријави промену података Министарству у року од 15 дана од дана настале промене (члан 12. став 6);

5) не пријави сваку промену података Министарству у року од 15 дана од дана настале промене (члан 18. став 4);

6) не води винаријску евиденцију и не чува је на прописан начин (члан 20);

7) не обележи сваки суд са широм, вином и другим производима у ринфузном стању намењен за производњу, складиштење (чување) и одлежавање вина, као и суд са широм, вином и другим производима са недостатком (члан 21. ст. 1. и 2);

8) стави ширу, вино и други производ у промет, ако није отклонио недостатке (члан 21. став 3);

9) врши обогаћивање кљука или шире без присуства пољопривредног инспектора (члан 23. став 4);

10) врши мешање грожђа, кљука, шире, вина, односно других производа супротно одредби члана 25. став 1. овог закона;

11) вино и друге производе пакује и декларише супротно прописима којима се уређује њихов квалитет (члан 30. став 1);

12) вино са географским пореклом не обележи евиденционом маркицом (члан 31. став 1);

13) не врати оштећене и неискоришћене евиденционе маркице Министарству (члан 32. став 2);

14) стоно вино које је произведено од сопственог грожђа нуди крајњем потрошачу у ринфузи ван сопствене винарије где је произведено дато вино (члан 46. став 2);

15) транспорт грожђа у промету не прати отпремница (члан 47. став 1);

16) грожђе, вино и друге производе транспортује, складишти и продаје супротно одредби члана 48. овог закона;

17) вино са географским пореклом, односно вино са додатном традиционалном ознаком "младо" вино стави у промет супротно одредбама члана 49. овог закона;

18) при извозу грожђа, вина и других производа поступи супротно одредбама члана 53. овог закона.

Прекршаји за физичко лице

Члан 68.

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, ако:

1) се бави производњом и прерадом грожђа, шире, вина и других производа од грожђа, шире и вина које није за сопствене потребе (члан 4. став 1);

2) грожђе производи од сорти винове лозе које нису дозвољене (члан 10. став 2);

3) у производњи грожђа не поступи у складу са одредбом члана 10. став 3. овог закона;

4) у производњи грожђа не поступа на начин да сачува све природне карактеристике грожђа (члан 10. став 5);

5) се бави производњом грожђа намењено промету, а није уписано у Виноградарски регистар (члан 11. став 3);

6) не пријави промену података Министарству у року од 15 дана од дана настале промене (члан 12. став 6);

7) транспорт грожђа у промету не прати отпремница (члан 47. став 1);

8) грожђе транспортује, складишти и продаје супротно одредби члана 48. овог закона.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Рок за усклађивање правног, односно физичког лица и предузетника

Члан 69.

Правно лице и предузетник који се бави производњом грожђа, шире, вина и других производа, односно физичко лице које се бави производњом грожђа дужно је да своје пословање усклади са одредбама овог закона у року од две године од дана ступања на снагу овог закона.      

Произвођачи који до дана ступања на снагу овог закона производе вино са географским пореклом у оквиру другог виноградарског подручја у односу на виноградарско подручје где се производи грожђе намењено производњи тог вина, могу таква вина да означавају са признатом ознаком географског порекла тог виноградарског подручја до 2020. године.

Члан 70.

Произвођачи који су стекли статус овлашћеног корисника имена порекла, односно географске ознаке у складу са Законом о ознакама географског порекла ("Службени лист СЦГ", број 20/06) задржавају овај статус до истека његовог трајања које је уписано у Регистар овлашћених корисника имена порекла, односно Регистар овлашћених корисника географских ознака.

Одредбе овог закона примењиваће се и на пријаве имена порекла, односно географске ознаке за вина са географским пореклом, поднете до дана ступања на снагу овог закона, а по којима управни поступак није окончан.

Примена подзаконских аката

Члан 71.

До доношења подзаконских аката на основу овлашћења из овог закона примењиваће се:

1) Правилник о рејонизацији виноградарства ("Службени гласник СРС", број 54/90);

2) Правилник о заштити географског порекла вина и ракије ("Службени гласник СРС", бр. 23/80 и 30/80 - исправка) и

3) Правилник о квалитету и другим захтевима за вино ("Службени лист СРЈ", бр. 54/99, 39/02 и "Службени лист СЦГ", број 56/03).

Престанак важења ранијих закона

Члан 72.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе Закона о вину и ракији ("Службени гласник РС", бр. 70/94, 13/02 - СУС и 101/05 - др. закон) којима се уређује вино.

Даном ступања на снагу овог закона престају да се примењују одредбе Закона о ознакама географског порекла ("Службени лист СЦГ", број 20/06) које се односе на уређивање означавања вина са географским пореклом, осим одредаба којима се уређује међународна регистрација ознака географског порекла вина.

Ступање на снагу

Члан 73.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

ИЗМЕНЕ

 

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

Указ о проглашењу Закона о изменама Закона о вину

Проглашава се Закон о изменама Закона о вину, који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Деветог ванредног заседања у 2012. години, 25. септембра 2012. године.

ПР број 52

У Београду, 28. септембра 2012. године

Председник Републике,

Томислав Николић, с.р.

Закон о изменама Закона о вину

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 93/2012 од 28.9.2012. године.

Члан 1.

У Закону о вину ("Службени гласник РС", број 41/09), у члану 43. став 1. реч: "Трошкове" замењује се речју: "Средства за трошкове", а речи: "сноси произвођач" замењују се речима: "обезбеђују се из буџета Републике Србије".

Ст. 2. и 3. бришу се.

Члан 2.

Назив члана и члан 54. брише се.

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи:

1) Одлука о висини накнаде за утврђивање испуњености услова за обављање производње грожђа ("Службени гласник РС", број 30/10);

2) Одлука о висини трошкова обављања послова везаних за географско порекло, контроле производње грожђа намењеног за производњу вина са географским пореклом, контроле производње вина са географским пореклом, као и испитивање квалитета и сензорног оцењивања вина ("Службени гласник РС", број 30/10).

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".


Legislation Supersedes (1 text(s)) Supersedes (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. RS059