About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law No. 116 of July 3, 2014, on Cinematography, Republic of Moldova

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2014 Dates Entry into force: August 1, 2014 Adopted: July 3, 2014 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights) Subject Matter (secondary) Other

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Russian Закон Nr. 116 от 03.07.2014 о кинематографии         Romanian Lege nr. 116 din 03.07.2014 cinematografiei        

LPC116/2014
ID intern unic: 354075 Fişa actului juridic

Версия на русском


Republica Moldova
PARLAMENTUL LEGE Nr. 116
din 03.07.2014
cinematografiei
Publicat : 01.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 217-222 art Nr : 467
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I �
DISPOZIŢII GENERALE �
Articolul 1. Scopul legii şi sfera de reglementare �
(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind politica de stat în domeniul
cinematografiei.
(2) Prezenta lege reglementează modul de desfăşurare a activităţilor din domeniul cinematografiei (crearea, producerea, finanţarea, distribuirea şi exploatarea filmelor), de susţinere a dezvoltării industriei filmului, precum şi de administrare a patrimoniului cinematografiei naţionale.
(3) Obiectivele de bază ale prezentei legi sînt:
a) dezvoltarea domeniului cinematografiei ca parte componentă a culturii naţionale prin acordarea de către stat a suportului financiar, tehnic şi juridic;
b) susţinerea dezvoltării industriei filmului din Republica Moldova prin activităţi de formare şi de perfecţionare a specialiştilor în domeniu;
c) stabilirea modului de constituire şi de utilizare a resurselor financiare necesare pentru producerea, distribuirea, exploatarea şi arhivarea filmelor naţionale;
d) organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei ca instituţie publică cu atribuţii în domeniul cinematografiei;
e) afirmarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din Republica
Moldova prin producţia de filme şi promovarea acestora în circuitul mondial de valori;
f) protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naţionale;
g) promovarea unui sistem concurenţial echitabil şi transparent de acces la sursele financiare publice destinate domeniului cinematografiei;
h) încurajarea iniţiativei private în domeniul cinematografiei;
i) reglementarea activităţii agenţilor economici în domeniul cinematografiei;
j) stimularea cooperării cinematografice la nivel european şi internaţional;
k) asigurarea accesului publicului spectator la un repertoriu vast de filme care să cuprindă cele mai variate teme, genuri, stiluri şi şcoli cinematografice din lume;
Page 1 of 8
l) respectarea prevederilor lingvistice legale în domeniul cinematografiei.
(4) De prevederile prezentei legi beneficiază persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova, precum şi cele din alte state, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
autor de film – scenaristul, regizorul, directorul de imagine, scenograful, autorul operei muzicale special scrise pentru un anumit film, precum şi orice altă persoană fizică care contribuie în mod creativ la realizarea filmului, definită ca atare prin Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
cinematograf – orice spaţiu autorizat dotat cu echipament corespunzător în vederea prezentării publice a filmelor prin proiecţie pe ecran, cu sau fără vînzare de bilete;
cinematografie – domeniu al culturii şi artei care are drept scop producerea, distribuirea şi exploatarea filmelor şi întruneşte resursele materiale, activităţile creative, tehnice şi manageriale, precum şi personalul care asigură procesul cinematografic;
copie standard – copie de bază a filmului, pe orice suport, care întruneşte toţi parametrii tehnici şi de calitate stabiliţi de producător;
coproducător – persoană fizică sau juridică autorizată, care participă cu mijloace tehnice şi/sau financiare la realizarea unui film alături de unul sau mai mulţi producători;
demonstrare publică a filmului – expunere a originalului sau a copiei filmului prin proiecţie pe ecran ori în alt mod similar (cu excepţia transmisiunii prin eter sau prin cablu) în cinematografe sau în alte spaţii publice destinate acestui scop;
dezvoltare de proiect cinematografic – orice activităţi care au drept scop realizarea unui film: scrierea sau rescrierea scenariului, documentarea, estimarea costurilor, identificarea şi accesarea surselor posibile de finanţare etc.;
distribuire de filme – activitate care are drept scop punerea în circulaţie a filmelor prin vînzare sau prin orice alt mod de transmitere în proprietate, cu titlu oneros ori gratuit, precum şi importul şi exportul de filme;
distribuitor de film – titularul drepturilor de distribuire a filmului pe un anumit teritoriu şi pe o anumită perioadă;
film – produsul finit al unor lucrări artistice şi tehnice realizate de către un colectiv diferenţiat de autori în baza unui concept unitar, care întruneşte secvenţe ordonate într-o naraţiune coerentă şi semnificativă, de orice durată şi pe orice suport, şi care este pus iniţial în valoare prin proiecţie pe ecran în cinematografe sau în alte spaţii publice destinate acestui scop;
film în coproducţie – film realizat de producători din două sau mai multe ţări şi finanţat conform prevederilor art. 15 alin. (2), cu respectarea prevederilor Regulamentului de finanţare a cinematografiei;
film naţional – film realizat cu participare artistică şi tehnică preponderent autohtonă şi care este finanţat conform prevederilor art. 14 alin. (3);
producător – persoană fizică sau juridică care iniţiază un proiect cinematografic şi, în conformitate cu legislaţia, îşi asumă răspunderea pentru finanţarea, producerea şi distribuirea filmului;
producţie cinematografică – totalitatea operaţiunilor desfăşurate din prima zi a pregătirilor pentru producerea unui film pînă în ultima zi din postproducţie, care au ca finalitate realizarea copiei standard a filmului;
proiect cinematografic – set de documente în baza cărora se adoptă decizia de finanţare a unui film;
sprijin financiar – volumul de alocaţii acordate pe bază de concurs pentru finanţarea producţiei cinematografice şi a dezvoltării de proiecte cinematografice, în conformitate cu prevederile Regulamentului de finanţare a cinematografiei;
viză de exploatare – certificat eliberat de Centrul Naţional al Cinematografiei, care
Page 2 of 8
confirmă legalitatea importului de film şi stabileşte reglementările privind distribuirea şi exploatarea filmelor.
Capitolul II
POLITICA DE STAT ÎN DOMENIUL CINEMATOGRAFIEI Articolul 3. Politica de stat în domeniul cinematografiei
Politica de stat în domeniul cinematografiei se realizează de către:
a) Ministerul Culturii, în calitate de autoritate publică centrală în domeniul cinematografiei;
b) Centrul Naţional al Cinematografiei, în calitate de instituţie publică abilitată să implementeze politici de stat în domeniul cinematografiei.
Articolul 4. Atribuţiile Ministerului Culturii
Ministerul Culturii exercită următoarele atribuţii în domeniul cinematografiei:
a) elaborează strategia naţională de dezvoltare a cinematografiei şi alte documente de politici în domeniul cinematografiei;
b) elaborează şi înaintează spre aprobare proiecte de acte legislative şi normative în vederea armonizării cadrului legal naţional la standardele legislaţiei europene în domeniu;
c) promovează proiecte de pregătire profesională a specialiştilor din domeniul cinematografiei;
d) iniţiază acorduri internaţionale în vederea dezvoltării cinematografiei;
e) stimulează şi susţine modernizarea industriei filmului, inovaţiile tehnologice, experimentul artistic în domeniu;
f) asigură protecţia patrimoniului cinematografiei naţionale şi al structurilor specializate aflate în proprietatea statului, inclusiv al celor în care statul deţine capital majoritar;
g) aprobă tarifele/preţurile pentru serviciile prestate de structurile specializate în domeniul cinematografiei;
h) reglementează şi monitorizează finanţarea de stat a producţiei de film naţional;
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
Articolul 5. Centrul Naţional al Cinematografiei
(1) Centrul Naţional al Cinematografiei (în continuare – Centru) este o instituţie publică abilitată să implementeze politici de stat în domeniul cinematografiei, are statut de persoană juridică şi se află în subordinea Ministerului Culturii.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului, precum şi efectivul-limită al instituţiei se aprobă de Guvern.
(3) Activitatea Centrului şi a subdiviziunilor sale se finanţează din:
a) venituri proprii provenite din prestarea serviciilor; �
b) alocaţii de la bugetul de stat;
c) cota de participare a coproducătorilor şi a finanţatorilor interni şi externi;
d) donaţii, granturi şi alte venituri în condiţiile legii.
Articolul 6. Atribuţiile Centrului �
(1) Centrul îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prezenta lege şi cu Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Centrul îndeplineşte următoarele atribuţii de bază:
a) elaborează şi propune spre aprobare Guvernului proiecte de acte legislative şi normative privind domeniul său de activitate;
b) elaborează şi înaintează propuneri de buget pentru finanţarea activităţii Centrului şi a activităţii cinematografice;
c) asigură administrarea eficientă, în condiţii de maximă transparenţă, a resurselor financiare destinate cinematografiei;
d) analizează modul de utilizare a resurselor financiare destinate cinematografiei şi ia
Page 3 of 8
măsurile legale pentru recuperarea acestora în situaţia nerespectării prevederilor legale şi a clauzelor contractuale de finanţare;
e) elaborează proiecte de acte normative care reglementează relaţiile dintre persoanele fizice şi juridice implicate în activităţi din domeniul cinematografiei, atît pe plan naţional, cît şi internaţional;
f) asigură funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografic, instrument unitar de evidenţă a filmelor şi a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei;
g) asigură gestionarea eficientă şi punerea în valoare a Arhivei Naţionale de Film;
h) asigură colectarea şi evidenţa plăţilor pentru serviciile prestate de subdiviziunile sale;
i) participă, împreună cu Ministerul Culturii şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la iniţierea şi negocierea tratatelor internaţionale din domeniul cinematografiei, în conformitate cu prezenta lege;
j) asigură înregistrarea şi evidenţa persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei;
k) eliberează vize de exploatare pentru toate filmele distribuite pe teritoriul Republicii
Moldova;
l) prestează servicii de copiere/vînzare a materialelor din Arhiva Naţională de Film;
m) emite norme de clasificare a filmelor şi a cinematografelor;
n) contribuie la crearea de facilităţi pentru modernizarea industriei filmului şi pentru dezvoltarea tehnologică în domeniul cinematografiei;
o) îndeplineşte alte atribuţii în conformitate cu legislaţia.
Articolul 7. Organizarea activităţii Centrului
(1) Centrul este condus de un director, numit de Guvern, la propunerea Ministerului Culturii, pe un termen de 4 ani, în urma unui concurs deschis, organizat şi desfăşurat conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional al Cinematografiei.
(2) Activitatea Centrului este coordonată de un consiliu alcătuit din 5 membri. (3) Preşedinte al consiliului este de drept directorul Centrului.
(4) Ceilalţi membri ai consiliului sînt numiţi de Ministerul Culturii, la propunerea:
a) Ministerului Culturii – 1 membru; �
b) Ministerul Finanţelor – 1 membru;
c) uniunilor şi asociaţiilor profesionale din domeniu – 2 membri. �
(5) Atribuţiile consiliului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Centrului Naţional al Cinematografiei.
Articolul 8. Structura Centrului
(1) În cadrul Centrului funcţionează următoarele subdiviziuni:
a) Arhiva Naţională de Film; �
b) Registrul cinematografic. �
(2) Arhiva Naţională de Film este un depozit unic, legal şi voluntar în domeniu şi
îndeplineşte următoarele funcţii:
a) colectarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a filmelor, documentelor scrise şi a celor de orice altă natură ale culturii cinematografice naţionale şi universale;
b) promovarea culturii cinematografice.
(3) Modul de organizare şi funcţionare a Arhivei Naţionale de Film se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
(4) Registrul cinematografic îndeplineşte următoarele funcţii:
a) asigurarea evidenţei persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei (producţie, distribuire, exploatare);
b) efectuarea clasificării şi eliberarea vizelor de exploatare pentru filmele distribuite pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia celor transmise prin eter sau cablu;
c) certificarea cinematografelor şi a aparatelor de proiecţie cinematografică utilizate în alte spaţii publice destinate proiectării filmelor.
Page 4 of 8
(5) Modul de organizare şi funcţionare a Registrului cinematografic se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
Articolul 9.
D istribuirea de film pe teritoriul
Republicii Moldova ­
(1) Persoanele juridice au dreptul să distribuie filme pe teritoriul Republicii Moldova
numai după ce au fost înregistrate în Registrul cinematografic.
(2) Orice film, înainte de a fi distribuit, trebuie să obţină certificatul de clasificare şi viza de exploatare de la Registrul cinematografic.
(3) Filmele care se prezintă în cadrul unor festivaluri cinematografice internaţionale sau schimburi culturale organizate în Republica Moldova sînt scutite de obţinerea certificatului de clasificare şi a vizei de exploatare.
(4) Mecanismul de distribuire şi demonstrare a filmelor, precum şi normele de traducere a filmelor se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern.
Capitolul IV
FINANŢAREA ACTIVITĂŢII CINEMATOGRAFICE Articolul 10. Sursele finanţării activităţii cinematografice
Activitatea cinematografică în Republica Moldova este finanţată din următoarele surse:
a) bugetul de stat;
b) veniturile proprii ale Centrului.
Articolul 11. Finanţarea de stat a activităţii cinematografice
(1) Alocaţiile de la bugetul de stat destinate finanţării activităţii cinematografice se acordă prin intermediul Centrului şi pot fi utilizate pentru:
a) producţia de filme de toate genurile;
b) dezvoltarea proiectelor cinematografice;
c) distribuirea filmelor;
d) participarea filmelor autohtone şi a cineaştilor din Republica Moldova la festivaluri internaţionale;
e) organizarea festivalurilor şi a evenimentelor cinematografice în Republica Moldova;
f) restaurarea filmelor şi a materialelor din Arhiva Naţională de Film.
(2) Finanţarea, în temeiul prezentei legi, a Centrului şi a activităţii cinematografice este prevăzută în bugetul de stat într-o poziţie distinctă.
(3) Modul de acordare a finanţării de stat în domeniul cinematografiei este reglementat printr-un regulament aprobat de Guvern.
Articolul 12. Finanţarea activităţii cinematografice din veniturile proprii ale Centrului ­
(1) Veniturile proprii ale Centrului destinate finanţării activităţii cinematografice se constituie din sumele provenite din:
a) taxe de eliberare a certificatului de clasificare şi taxe de înregistrare în Registrul cinematografic a persoanelor fizice şi juridice care activează în domeniul cinematografiei;
b) taxe de eliberare a certificatului de clasificare şi a vizei de exploatare pentru filmele distribuite în Republica Moldova;
c) taxe de participare la concursul pentru proiectele cinematografice;
d) închirierea, vînzarea şi exploatarea, în limitele legii, a materialelor din Arhiva Naţională de Film, precum şi a altor bunuri aflate în administrarea Centrului conform prezentei legi;
e) prestarea altor servicii şi activităţi specifice;
f) donaţii şi sponsorizări, alte surse legale. ­
(2) Cuantumul taxelor pentru serviciile prestate de Centru, direct sau prin subdiviziunile
sale, se stabileşte de Guvern.
Articolul 13. Finanţarea pentru dezvoltarea de proiecte cinematografice ­
(1) Finanţarea destinată dezvoltării de proiecte cinematografice se acordă de Centru în
Page 5 of 8
urma concursului pentru proiectele cinematografice, în baza evaluărilor efectuate de consiliul Centrului, conform prevederilor prezentei legi şi ale Regulamentului de finanţare a cinematografiei.
(2) Finanţarea pentru dezvoltarea de proiecte cinematografice se acordă în exclusivitate pentru filmele de lung metraj de toate genurile.
(3) Finanţarea pentru dezvoltarea de proiecte cinematografice poate fi acordată pentru documentarea şi investigaţiile necesare scrierii scenariului, pentru angajarea specialiştilor.
(4) În termen de cel mult un an de la încheierea contractului de acordare a sprijinului financiar, proiectele cinematografice care beneficiază de finanţare pentru dezvoltare sînt înscrise, în mod obligatoriu, la concursurile de selectare a proiectelor pentru finanţarea producţiei cinematografice.
(5) În cazul în care proiectul nu este declarat cîştigător la două ediţii consecutive ale concursului de selectare pentru finanţarea producţiei cinematografice, beneficiarul este obligat să restituie suma primită în calitate de sprijin financiar.
Articolul 14. Finanţarea producţiei cinematografice
(1) Finanţarea destinată producţiei cinematografice se acordă de Centru în urma concursului pentru proiectele cinematografice, în baza evaluărilor efectuate de consiliul Centrului, conform prevederilor prezentei legi şi ale Regulamentului de finanţare a cinematografiei.
(2) Finanţarea producţiei cinematografice se acordă exclusiv pentru proiectele declarate cîştigătoare la concurs şi nu poate fi cedată, cu excepţia cazurilor speciale prevăzute de Regulamentul de finanţare a cinematografiei.
(3) Cota de participare a statului la finanţarea producţiei de film naţional, de regulă, nu poate depăşi 50% din devizul de producţie al filmului.
(4) Modul de păstrare a materialelor primare de imagine şi sunet ale filmelor naţionale este stabilit în Regulamentul de finanţare a cinematografiei.
Articolul 15. Finanţarea filmelor în coproducţie
(1) Finanţarea filmelor în coproducţie se acordă de Centru în urma concursului pentru proiectele cinematografice, în baza evaluărilor efectuate de consiliul Centrului, conform prevederilor prezentei legi şi ale Regulamentului de finanţare a cinematografiei.
(2) Sprijinul financiar pentru coproducţii internaţionale este de cel puţin 20% din contribuţia părţii moldoveneşti în cazul coproducţiilor bilaterale şi de cel puţin 10% în cazul producţiilor multilaterale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în Regulamentul de finanţare a cinematografiei.
Articolul 16. Finanţarea participării filmului autohton şi a cineaştilor moldoveni la festivalurile internaţionale de film �
(1) În vederea promovării pe plan internaţional a cinematografiei naţionale, Centrul poate susţine participarea filmelor autohtone şi a cineaştilor din Republica Moldova la festivalurile internaţionale de film organizate în alte ţări.
(2) Finanţarea se acordă în baza unei cereri la care se ataşează invitaţia din partea organizatorilor.
(3) Cineaştii din Republica Moldova pot solicita finanţare pentru participare la festivaluri internaţionale, indiferent dacă participă cu un film sau participă la conferinţe, prezentări de scenarii etc.
Articolul 17. Finanţarea festivalurilor de film din Republica Moldova �
(1) În vederea promovării cinematografiei naţionale şi mondiale, Centrul susţine festivalurile de film organizate în Republica Moldova.
(2) Finanţarea se efectuează în limita bugetului disponibil şi se acordă în baza unei cereri de finanţare şi în baza evaluărilor efectuate de consiliul Centrului.
Page 6 of 8
Capitolul V
PATRIMONIUL NAŢIONAL ÎN DOMENIUL �
CINEMATOGRAFIEI �
Articolul 18. Patrimoniul naţional în domeniul
cinematografiei
(1) Se află în proprietatea publică a statului următoarele categorii de bunuri:
a) filmele de toate genurile (lungmetraje şi scurtmetraje de ficţiune, filme documentare sau de animaţie), precum şi materialele lor primare de imagine şi sunet, mixajele de sunet, finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetul unor instituţii de stat, realizate pînă în anul
2011, cu excepţia filmelor realizate în baza unor contracte de coproducţie, cu respectarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe;
b) materialele documentare (fotografii, afişe, scenarii, partituri etc.), alte bunuri legate de istoria filmului autohton, păstrate în Arhiva Naţională de Film;
c) sediile şi anexele în care îşi desfăşoară activitatea Centrul şi subdiviziunile acestuia;
d) materialele primare şi bunurile rămase în urma realizării filmelor menţionate la lit. a) (obiecte de recuzită, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor etc.), achiziţionate sau confecţionate pe costurile filmelor respective şi care pot fi utilizate la realizarea unor filme noi;
e) sediul Cinematografului „Odeon”, clădirile cu destinaţie cinematografică sau cu altă destinaţie, precum şi terenurile aferente acestora.
(2) Bunurile din patrimoniul public al statului specificate la alin. (1) lit. a) şi c) se află în administrarea Centrului.
(3) Bunurile şi materialele specificate la alin. (1) lit. d) şi e) fac parte din patrimoniul SA Studioul „Moldova-Film”, societate ce funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii, şi se află în administrarea societăţii respective.
(4) Diminuarea cotei de participare a statului la structurile specializate aflate sub autoritatea Ministerului Culturii, precum şi orice modificare a statutului bunurilor ce se află în proprietatea publică a statului se fac la propunerea Ministerului Culturii în baza unor proiecte individuale şi se aprobă de Guvern.
(5) Proiectele individuale se vor elabora cu respectarea criteriilor şi a condiţiilor de deetatizare sau înstrăinare prevăzute de legislaţie.
Capitolul VI �
RĂSPUNDEREA Articolul 19. Răspunderea pentru încălcarea �
prevederilor prezentei legi �
(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere civilă, contravenţională sau
penală, în conformitate cu legislaţia.
(2) În cazul nerespectării de către persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei a prevederilor prezentei legi şi a normelor metodologice care reglementează funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografic, Centrul poate dispune suspendarea sau retragerea certificatului de clasificare şi/sau radierea din Registrul cinematografic a persoanelor fizice şi juridice menţionate, precum şi încetarea imediată a activităţilor pentru care s-a dispus măsura respectivă.
Capitolul VII �
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE �
Articolul 20
(1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
c) va adopta actele normative necesare pentru realizarea prezentei legi.
(2) Prevederile art. 11 alin. (2) din prezenta lege se pun în aplicare începînd cu anul 2015. (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea cinematografiei nr. 386-
Page 7 of 8

XV din 25 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial a!Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 2).

PRE EDINTELE PARLAMENTULUI Igor CORMAN Nr. 116. Chi inau, 3 iulie 2014.

Pa e 8 of 8

LPO116/2014
Внутренний номер: 354075 Карточка документа

Varianta în limba de stat


Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ ЗАКОН Nr. 116
от 03.07.2014
о кинематографии
Опубликован : 01.08.2014 в Monitorul Oficial Nr. 217-222 статья № : 467
Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I �
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цель закона и сфера регулирования �
(1) Настоящий закон устанавливает правовую основу государственной политики в
области кинематографии.
(2) Настоящий закон регулирует порядок осуществления деятельности в области кинематографии (создание, производство, финансирование, дистрибуция и использование фильмов), поддержки развития киноиндустрии, а также управления национальным кинематографическим достоянием.
(3) Основными целями настоящего закона являются:
a) развитие области кинематографии – составной части национальной культуры –
путем оказания государством финансовой, технической и правовой поддержки;
b) поддержка развития киноиндустрии Республики Молдова посредством деятельности по подготовке и совершенствованию специалистов в данной области;
c) установление порядка формирования и использования финансовых ресурсов, необходимых для создания, дистрибуции, использования и архивного хранения национальных фильмов;
d) организация и функционирование Национального центра кинематографии как публичного учреждения с полномочиями в области кинематографии;
e) утверждение национальной культурной самобытности и культурной самобытности национальных меньшинств Республики Молдова путем создания фильмов и введения их в международный оборот культурных ценностей;
f) защита, развитие и освоение национального кинематографического достояния;
g) поддержка справедливой и прозрачной конкурентной системы доступа к публичным финансовым ресурсам, предназначенным области кинематографии;
h) поощрение частной инициативы в области кинематографии;
i) регулирование деятельности хозяйствующих субъектов в области кинематографии;
Page 1 of 9
j) стимулирование кинематографического сотрудничества на европейском и международном уровнях;
k) обеспечение доступа зрителей к широкому репертуару фильмов, охватывающему различные мировые кинематографические тематики, жанры, стили и школы;
l) соблюдение в области кинематографии положений языкового законодательства. (4) Положения настоящего закона распространяются на физические и юридические
лица Республики Молдова, а также других государств в соответствии с международными договорами, стороной которых является Республика Молдова.
Статья 2. Основные понятия
Для целей настоящего закона используются следующие основные понятия:
автор фильма – сценарист, режиссер, оператор, художник-постановщик, автор музыкального произведения, специально созданного для фильма, а также любое другое физическое лицо, творческим образом содействующее созданию фильма, определенное в качестве такового Законом об авторском праве и смежных правах №
139 от 2 июля 2010 года;
кинотеатр – любое авторизированное пространство, оснащенное соответствующим оборудованием, предназначенное для публичного показа фильмов путем проекции их на экран (на платной или бесплатной основе);
кинематография – область культуры и искусства, направленная на производство, дистрибуцию и использование фильмов, включающая материальные ресурсы, творческую, техническую и управленческую деятельность, а также персонал, обеспечивающий кинематографический процесс;
стандартная копия фильма – основная копия фильма на любом носителе, которая соответствует всем установленным продюсером техническим и качественным параметрам;
сопродюсер – авторизированное физическое или юридическое лицо, которое совместно с одним или несколькими продюсерами участвует техническими и/или финансовыми средствами в создании фильма;
публичный показ фильма – демонстрация оригинала или копии фильма путем проекции изображения на экран или другим аналогичным способом (за исключением эфирного или кабельного вещания), осуществляемая в кинотеатрах или другом предусмотренном для этой цели общественном месте;
разработка кинематографического проекта – любая деятельность, направленная на создание фильма, как то: написание или переписание сценария, сбор материалов, составление бюджета, идентификация возможных источников финансирования и обращение к ним и т.п.;
дистрибуция фильма – деятельность, направленная на выпуск фильмов в оборот путем продажи или любым другим способом передачи в собственность за плату или безвозмездно, а также импорт и экспорт фильмов;
дистрибьютор фильма – обладатель прав на дистрибуцию фильма на определенной территории и на определенный период;
фильм – конечный продукт художественной и технической деятельности, осуществляемой коллективом авторов разных специальностей на основе единого замысла, состоящий из эпизодов, упорядоченных в последовательное и содержательное повествование, любой продолжительностью и на любом носителе, первоначально представленный путем проекции на экран в кинотеатрах или предусмотренных для этой цели общественных местах;
фильм совместного производства – фильм, созданный при участии продюсеров из двух и более стран и финансированный в соответствии с положениями части (2) статьи 15 с соблюдением Положения о финансировании кинематографии;
национальный фильм – фильм, созданный с преимущественно отечественным художественным и техническим участием и финансированный в соответствии с
Page 2 of 9
положениями части (3) статьи 14;
продюсер – физическое или юридическое лицо, инициирующее кинематографический проект и отвечающее за финансирование, производство и дистрибуцию фильма в соответствии с законодательством;
кинопроизводство – совокупность действий, осуществляемых с первого дня подготовки к производству фильма и до последнего дня его производства, направленных на создание стандартной копии фильма;
кинопроект – пакет документов, на основе которых принимается решение о финансировании фильма;
финансовая поддержка – объем предоставленных на конкурсной основе ассигнований на кинопроизводство и разработку кинопроектов в соответствии с Положением о финансировании кинематографии;
прокатное удостоверение – выданное Национальным центром кинематографии удостоверение, которое подтверждает законность импорта фильма и устанавливает правила дистрибуции и использования фильмов.
Глава II � ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ � КИНЕМАТОГРАФИИ
Статья 3. Государственная политика в области кинематографии
Государственная политика в области кинематографии осуществляется:
a) Министерством культуры как центральным органом в области кинематографии;
b) Национальным центром кинематографии как публичным учреждением, уполномоченным проводить государственную политику в области кинематографии.
Статья 4. Полномочия Министерства культуры
Министерство культуры осуществляет следующие полномочия в области кинематографии:
a) разрабатывает национальную стратегию развития кинематографии и другие программные документы в области кинематографии;
b) разрабатывает и представляет на утверждение проекты законодательных и нормативных актов с целью приведения национальной правовой базы в области кинематографии в соответствие с европейскими стандартами;
c) продвигает проекты профессиональной подготовки кадров для кинематографической отрасли;
d) инициирует международные соглашения с целью развития кинематографии;
e) стимулирует и поддерживает модернизацию киноиндустрии, инновационные технологии, художественный эксперимент в области кинематографии;
f) обеспечивает защиту национального кинематографического достояния и достояния специализированных структур, находящихся в собственности государства, в том числе тех, в уставном капитале которых преимущественная доля принадлежит государству;
g) утверждает тарифы/цены на услуги, предоставляемые специализированными в области кинематографии структурами;
h) регулирует и мониторирует государственное финансирование производства национальных фильмов;
i) рассматривает и принимает решения по заявкам на совместное производство.
Глава III �
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО �
ЦЕНТРА КИНЕМАТОГРАФИИ �
Статья 5. Национальный центр кинематографии
(1) Национальный центр кинематографии (далее – Центр) является подведомственным Министерству культуры публичным учреждением со статусом юридического лица, уполномоченным проводить государственную политику в
Page 3 of 9
области кинематографии.
(2) Положение об организации и функционировании Центра, а также предельная численность сотрудников учреждения утверждаются Правительством.
(3) Деятельность Центра и его подразделений финансируется:
a) за счет собственных доходов от предоставленных услуг; �
b) за счет ассигнований из государственного бюджета;
c) за счет долей участия сопродюсеров, внутренних и внешних киноинвесторов;
d) за счет пожертвований, грантов и других законных доходов.

Статья 6. Полномочия Центра �

(1) Центр осуществляет свои полномочия в соответствии с настоящим законом и
Положением об организации и функционировании Национального центра кинематографии.
(2) Центр осуществляет следующие основные полномочия:
a) разрабатывает и представляет Правительству на утверждение проекты законодательных и нормативных актов в области кинематографии;
b) разрабатывает и представляет предложения по финансированию деятельности
Центра и кинематографической деятельности;
c) обеспечивает в условиях максимальной прозрачности эффективное управление финансовыми ресурсами, предназначенными для кинематографии;
d) анализирует способ использования финансовых ресурсов, предназначенных для кинематографии, и принимает предусмотренные законом меры по их возмещению в случае несоблюдения положений законодательства и условий договора о финансировании;
e) разрабатывает проекты нормативных актов, регулирующих отношения между физическими и юридическими лицами, вовлеченными в деятельность в области кинематографии, как на национальном, так и международном уровне;
f) обеспечивает ведение Кинематографического реестра и управление им как единым инструментом учета фильмов и физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области кинематографии;
g) обеспечивает эффективное управление Национальным киноархивом и продвижение его материалов;
h) обеспечивает сбор и учет платежей за услуги, предоставляемые его подразделениями;
i) участвует совместно с Министерством культуры и Министерством иностранных дел и европейской интеграции в инициировании и ведении переговоров по международным договорам в области кинематографии в соответствии с настоящим законом;
j) обеспечивает регистрацию и учет физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области кинематографии;
k) выдает прокатные удостоверения на все фильмы, предназначенные для дистрибуции на территории Республики Молдова;
l) предоставляет услуги по копированию/продаже материалов из Национального киноархива;
m) устанавливает нормы классификации фильмов и кинотеатров;
n) содействует созданию льгот по модернизации киноиндустрии, по технологическому развитию области кинематографии;
o) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 7. Организация деятельности Центра
(1) Центр возглавляется директором, назначаемым Правительством по предложению Министерства культуры на четырехлетний срок на основе открытого конкурса, организованного и проведенного в соответствии с Положением об организации и функционировании Национального центра кинематографии.
(2) Деятельность Центра координируется советом, состоящим из 5 членов.
Page 4 of 9
(3) Председателем совета является по праву директор Центра.
(4) Остальные члены совета назначаются Министерством культуры по предложению:
a) Министерства культуры – 1 член;
b) Министерства финансов – 1 член;
c) профессиональных союзов и ассоциаций в данной области – 2 члена.
(5) Полномочия совета устанавливаются Положением об организации и функционировании Национального центра кинематографии.
Статья 8. Структура Центра
(1) В рамках Центра действуют следующие подразделения:
a) Национальный киноархив; ­
b) Кинематографический реестр.
(2) Национальный киноархив является единственным законным и добровольным хранилищем в данной области и выполняет следующие функции:
a) сбор, консервацию, реставрацию и введение в оборот фильмов, письменных документов и любых других материалов национальной и всемирной кинематографической культуры;
b) продвижение кинематографической культуры.
(3) Порядок организации и функционирования Национального киноархива устанавливается утвержденным Правительством Положением.
(4) Кинематографический реестр выполняет следующие функции:
a) ведение учета физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области кинематографии (производство, дистрибуцию, использование);
b) осуществление классификации фильмов и выдача прокатных удостоверений на фильмы, предназначенные для дистрибуции на территории Республики Молдова, за исключением переданных через эфирные и кабельные сети;
c) сертификация кинотеатров и кинопроекционных аппаратов, используемых в других предусмотренных для этих целей общественных местах.
(5) Порядок организации и функционирования Кинематографического реестра устанавливается утвержденным Правительством Положением.
Статья 9. Дистрибуция фильмов на территории
Республики Молдова ­
(1) Только зарегистрированные в Кинематографическом реестре юридические лица
вправе осуществлять дистрибуцию фильмов на территории Республики Молдова.
(2) Подлежащие дистрибуции фильмы должны получить в Кинематографическом реестре классификационный сертификат и прокатное удостоверение.
(3) Фильмы, представленные в рамках международных кинофестивалей или культурных обменов, организованных Республикой Молдова, освобождаются от получения классификационного сертификата и прокатного удостоверения.
(4) Механизм дистрибуции и показа фильмов, а также нормы перевода фильмов устанавливаются утвержденным Правительством Положением.
Глава IV ­
ФИНАНСИРОВАНИЕ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ­
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ­
Статья 10. Источники финансирования
кинематографической деятельности
Финансирование кинематографической деятельности в Республике Молдова осуществляется из следующих источников:
a) государственный бюджет;
b) собственные доходы Центра.
Статья 11. Государственное финансирование кинематографической деятельности
(1) Ассигнования из государственного бюджета на финансирование
Page 5 of 9
кинематографической деятельности предоставляются посредством Центра и могут быть использованы на:
a) производство фильмов всех жанров;
b) разработку кинематографических проектов;
c) дистрибуцию фильмов;
d) участие отечественных фильмов и молдавских кинематографистов в международных кинофестивалях;
e) организацию кинофестивалей и кинематографических событий в Республике
Молдова;
f) реставрацию фильмов и материалов из Национального киноархива.
(2) Финансирование деятельности Центра и кинематографической деятельности осуществляется на основании настоящего закона и предусматривается в государственном бюджете отдельной строкой.
(3) Порядок предоставления государственного финансирования в области кинематографии регулируется утвержденным Правительством положением.
Статья 12. Финансирование кинематографической деятельности за счет собственных доходов Центра �
(1) Доходы Центра, предназначенные для финансирования кинематографической деятельности, образуются из:
a) сборов за выдачу классификационного сертификата физическим и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области кинематографии, и за их регистрацию в Кинематографическом реестре;
b) сборов за выдачу классификационного сертификата и прокатного удостоверения на фильмы, предназначенные для дистрибуции на территории Республики Молдова;
c) взносов за участие в конкурсах на кинематографические проекты;
d) поступлений от сдачи в аренду, продажи и использования в рамках закона материалов из Национального киноархива, а также другого имущества, находящегося в управлении Центра, в соответствии с настоящим законом;
e) доходов от предоставления других услуг и от специфических видов деятельности;
f) пожертвований и спонсорской помощи, других законных источников.
(2) Размер сборов за услуги, предоставляемые непосредственно Центром или его подразделениями, устанавливается Правительством.
Статья 13. Финансирование разработки кинематографических проектов �
(1) Финансирование разработки кинематографических проектов предоставляется Центром по результатам конкурса на кинематографические проекты на основе оценок, осуществленных советом Центра, в соответствии с настоящим законом и Положением о финансировании кинематографии.
(2) Финансирование разработки кинематографических проектов предоставляется исключительно для полнометражных фильмов всех жанров.
(3) Финансирование разработки кинематографических проектов может быть предоставлено для ведения работ по документированию и проведению исследований, необходимых для написания сценария, а также для найма специалистов.
(4) В срок не более одного года со дня заключения договора на финансирование разработки кинематографического проекта получившие финансирование проекты в
обязательном порядке включаются в отборочные конкурсы по финансированию кинопроизводства.
(5) В случае, если проект не победил на двух последовательных отборочных конкурсах по финансированию кинопроизводства, полученная на разработку проекта сумма подлежит возврату.
Статья 14. Финансирование кинопроизводства
Page 6 of 9
(1) Финансирование кинопроизводства предоставляется Центром по результатам конкурса на кинематографические проекты на основе оценок, осуществленных советом Центра, в соответствии с настоящим законом и Положением о финансировании кинематографии.
(2) Финансирование кинопроизводства предоставляется исключительно для проектов, объявленных победителями конкурсов, и не может быть переуступлено, за исключением случаев, специально предусмотренных Положением о финансировании кинематографии.
(3) Доля участия государства в финансировании производства национального фильма, как правило, не может превышать 50 процентов сметы на производство фильма.
(4) Порядок хранения первичных звуковых и видеоматериалов национальных фильмов устанавливается в Положении о финансировании кинематографии.
Статья 15. Финансирование фильмов совместного производства ­
(1) Финансирование фильмов совместного производства предоставляется Центром по результатам конкурса на кинематографические проекты на основе оценок, осуществленных советом Центра, в соответствии с настоящим законом и Положением о финансировании кинематографии.
(2) Финансовая поддержка составляет не менее 20 процентов молдавской доли участия в фильмах двустороннего совместного производства и не менее 10 процентов
– в фильмах многостороннего совместного производства с соблюдением условий, предусмотренных Положением о финансировании кинематографии.
Статья 16. Финансирование участия отечественных фильмов и молдавских кинематографистов в международных кинофестивалях ­
(1) В целях продвижения национальной кинематографии на мировом уровне Центр
может поддержать участие отечественных фильмов и молдавских кинематографистов в международных кинофестивалях, проводимых в других странах.
(2) Финансирование предоставляется на основе заявки, к которой прилагается приглашение со стороны организаторов.
(3) Кинематографисты Республики Молдова могут обращаться за финансированием участия в международных кинофестивалях независимо от того, представлен ли их фильм на фестивале или они приглашены для участия в конференциях, презентациях сценариев и пр.
Статья 17. Финансирование проводимых в Республике
Молдова кинофестивалей ­
(1) В целях продвижения национальной и мировой кинематографии Центр
поддерживает кинофестивали, проводимые в Республике Молдова.
(2) Финансирование предоставляется по заявке в пределах имеющихся бюджетных средств на основе оценок, осуществленных советом Центра.
Глава V �
НАЦИОНАЛЬНОЕ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЕ �
ДОСТОЯНИЕ �
Статья 18. Национальное кинематографическое достояние ­
(1) В публичной собственности государства находятся следующие категории имущества:
a) фильмы всех жанров (полнометражные и короткометражные художественные фильмы, документальные или анимационные фильмы), а также их первичные звуковые и видеоматериалы, звуковые дорожки, финансированные из государственного бюджета или бюджета государственных учреждений, созданные до
2011 года, за исключением фильмов, созданных на основе договоров о совместном
Page 7 of 9
производстве с соблюдением авторских и смежных прав;
b) документальные материалы (фотографии, афиши, сценарии, партитуры и пр.), другое имущество, связанное с историей отечественного фильма, хранящиеся в Национальном киноархиве;
c) здания и помещения, в которых осуществляют свою деятельность Центр и его подразделения;
d) первичные материалы и имущество, оставшиеся после производства фильмов, указанных в пункте a), приобретенные или изготовленные за счет бюджетов соответствующих фильмов, которые могут быть использованы в съемках других фильмов (реквизит, мебель, костюмы, оружие, доспехи, декорации или элементы декора);
e) здание кинотеатра «Odeon», здания кинематографического и иного назначения, а также земельные участки, на которых они расположены.
(2) Имущество, указанное в пунктах a) и c) части (1), находящееся в публичной собственности государства, управляется Центром.
(3) Имущество и материалы, указанные в пунктах d) и e) части (1), являются собственностью акционерного общества Студия «Молдова-филм», подведомственного Министерству культуры, и управляются данным акционерным обществом.
(4) Снижение доли участия государства в специализированных структурах, подведомственных Министерству культуры, а также любое изменение статуса имущества, являющегося публичной собственностью государства, осуществляются по предложению Министерства культуры на основе одобренных Правительством индивидуальных проектов.
(5) Индивидуальные проекты должны разрабатываться с соблюдением критериев и условий разгосударствления или отчуждения, предусмотренных законодательством.
Глава VI ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 19. Ответственность за нарушение положений настоящего закона
(2) В случае несоблюдения физическими или юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области кинематографии, положений настоящего закона и методологических норм, регулирующих функционирование Кинематографического реестра и управление им, Центр может приостановить действие классификационного сертификата или аннулировать его либо исключить виновного из Кинематографического реестра, а также распорядиться о немедленном прекращении деятельности, в отношении которой была принята соответствующая мера.
Глава VII
ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 20
(1) Правительству в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона:
a) представить Парламенту свои предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
с) принять нормативные акты, необходимые для исполнения настоящего закона.
(2) Положения части (2) статьи 11 настоящего закона вводятся в действие начиная с
2015 года.
(3) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон о
Page 8 of 9

KHHeMaTorpaqnm N2 386-XV OT 25 H0516p51 2004 ro11a (OcpH[(WIJlbHblll MOHHTOp

Pecrry6nuKu MoJ1110Ba, 2005 r., N2 1-4, cT.2).

IIPE)l;CE):V\TEJib IIAPJIAMEHTA IIropb KOPMAH

No 116. KuiiiuuJy, 3 HIOJill 2014 r.

Pa e 9 of9Historical Versions Repeals (1 text(s)) Repeals (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. MD147