About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Competition Act (consolidated text of January 1, 2015), Estonia

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2015 Dates Entry into force: October 1, 2001 Adopted: June 5, 2001 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Competition, Undisclosed Information (Trade Secrets), Other Notes This consolidated text of the Competition Act incorporates all the amendments up to Act on the Amendments to Competition Act and Rural Development and Agricultural Market Regulation Act (hereinafter the 'Amendment Act), which was adopted on December 11, 2014; was published in Part I of the State Gazette [Riigi Teataja] on December 30, 2014 (RT I, 30.12.2014, 2); and came into force on January 1, 2015.
For the amendments introduced by the Amendment Act, see Chapter 5, Section 21; Chapter 6, Sections 30, 33, 34^2, 42 and 42^2.

Section 68 of Chapter 8 provides for the obligation to maintain business secrets.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Estonian Konkurentsiseadus (konsolideeritud tekst 01.01.2015)         English Competition Act (consolidated text of January 1, 2015)        

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT I, 30.12.2014, 15

Konkurentsiseadus

Vastu võetud 05.06.2001

RT I 2001, 56, 332 jõustumine 01.10.2001

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine

Avaldamine

Jõustumine

14.11.2001

RT I 2001, 93, 565

01.02.2002

19.06.2002

RT I 2002, 61, 375

01.08.2002

19.06.2002

RT I 2002, 63, 387

01.09.2002

18.09.2002

RT I 2002, 82, 480

24.10.2002

09.10.2002

RT I 2002, 87, 505

23.10.2002, vt. muutva akti §

2. (1) Majandusministeerium

ning Teede- ja Sideministeerium

reorganiseeritakse ning

ühendatakse Majandus- ja

Kommunikatsiooniministeeriumiks

alates 2002. aasta 1. novembrist.

20.11.2002

RT I 2002, 102, 600

26.12.2002

11.02.2003

RT I 2003, 23, 133

08.03.2003

24.03.2004

RT I 2004, 25, 168

01.05.2004

28.06.2004

RT I 2004, 56, 401

01.08.2004, osaliselt 01.01.2005

10.05.2006

RT I 2006, 25, 186

01.07.2006

24.01.2007

RT I 2007, 13, 69

15.03.2007

08.11.2007

RT I 2007, 60, 384

01.01.2008, osaliselt 01.01.2009

22.11.2007

RT I 2007, 66, 408

01.01.2008

20.01.2010

RT I 2010, 8, 34

27.02.2010

22.04.2010

RT I 2010, 22, 108

01.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140

lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa

Liidu Nõukogu 13.07.2010. a

otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196,

28.07.2010, lk 24–26).

27.01.2011

RT I, 23.02.2011, 3

01.01.2012

06.06.2012

RT I, 27.06.2012, 3

07.07.2012

19.06.2013

RT I, 05.07.2013, 1

15.07.2013, osaliselt 01.01.2014

19.02.2014

RT I, 13.03.2014, 4

01.07.2014

05.06.2014

RT I, 29.06.2014, 1

01.07.2014

19.06.2014

RT I, 12.07.2014, 1

01.01.2015

19.06.2014

RT I, 29.06.2014, 109

01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4

alusel asendatud ministrite ametinimetused.

11.12.2014

RT I, 30.12.2014, 2

01.01.2015

Konkurentsiseadus Leht 1 / 22

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

(1) Käesoleva seaduse reguleerimisala on vaba ettevõtluse huvidest lähtuva konkurentsi kaitsmine loodusvarade kaevandamisel, toodete valmistamisel ja teenuste osutamisel ning toodete ja teenuste (edaspidi kaubad)
ostmisel ja müümisel ning muus äritegevuses konkurentsi takistamise, piiramise või kahjustamise (edaspidi

kahjustamine) ärahoidmine ja kõrvaldamine.

(2) Käesolevat seadust kohaldatakse ka juhul, kui konkurentsi kahjustamisele suunatud tegevus või tegevusetus toimub väljaspool Eesti territooriumi, kuid kahjustab konkurentsi Eesti territooriumil.
(3) Käesolev seadus ei reguleeri suhteid tööjõuturul.
(4) Käesolevas seaduses haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2002, 61, 375- jõust. 01.08.2002]

§ 2. Ettevõtja

(1) Ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või muu majandus- või kutsetegevuses osalev isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või ettevõtja huvides tegutsev isik.
(2) Kui riik, kohaliku omavalitsuse üksus, avalik-õiguslik juriidiline isik või muu haldusülesandeid täitev isik osaleb kaubaturul, kohaldatakse talle ettevõtja kohta käivaid sätteid.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(3) Käesoleva seaduse tähenduses võib lugeda üheks ettevõtjaks üksteisega valitseva mõju kaudu seotud ettevõtjad.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(4) Valitsev mõju on võimalus ühe või mitme ettevõtja poolt ühiselt või ühe või mitme füüsilise isiku poolt ühiselt teise ettevõtja aktsiate või osade omamise kaudu, tehingu või põhikirja alusel või muul viisil otseselt või kaudselt mõjutada teist ettevõtjat, mis võib seisneda õiguses:
1) oluliselt mõjutada teise ettevõtja juhtorganite koosseisu, hääletamist või otsuseid või
2) kasutada või käsutada teise ettevõtja kogu vara või olulist osa sellest.
[RT I 2006, 25, 186- jõust. 01.07.2006]

§ 3. Kaubaturg

(1) Kaubaturg on hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa.
[RT I 2004, 56, 401- jõust. 01.08.2004]
(2) Kaubaturu piiritlemisel arvestatakse asendatavate kaupade käivet üldjuhul rahalises väljenduses. Kui see
ei ole võimalik või otstarbekas, võib kaubaturu mahtu ja sellel tegutseva ettevõtja turuosa arvestada mõne muu
võrreldava näitaja alusel.

2. peatükk

KOKKULEPPE, KOOSKÕLASTATUD TEGEVUSE

ETTEVÕTJATE ÜHENDUSE OTSUSE KEELD

§ 4. Konkurentsi kahjustava kokkuleppe, kooskõlastatud tegevuse ja ettevõtjate ühenduse otsuse keeld

(1) Keelatud on konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevaheline kokkulepe, kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus (edaspidi kokkulepe, tegevus ja otsus), sealhulgas:
1) otsene või kaudne kolmandate isikute suhtes hinna- ja muude kauplemistingimuste kindlaksmääramine, sealhulgas kauba hinna, tariifi, tasu, juurde-, alla- või mahahindluse, abonement-, lisa- või täiendava tasu, intressimäära, rendi või üüri määramine;
2) tootmise, teenindamise, kaubaturu, tehnilise arengu või investeerimise piiramine;
3) kaubaturu või varustusallika jagamine, sealhulgas kolmandale isikule kaubaturule pääsu piiramine või püüd
teda sealt välja tõrjuda;
4) konkurentsi kahjustava teabe vahetamine;
5) võrdväärsete kokkulepete puhul erinevate tingimuste rakendamises kokkuleppimine, millega äripartnerid
pannakse ebasoodsasse konkurentsiolukorda;

Leht 2 / 22 Konkurentsiseadus

6) kolmandale isikule kokkuleppe sõlmimiseks tingimuse seadmine kokkuleppe objektiga mitteseotud lisakohustuse võtmiseks.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud keeldu kohaldatakse põllumajandustootjate, nende ühenduste ja selliste ühenduste liitude kokkuleppele, tegevusele ja otsusele, mis käsitlevad põllumajandussaaduse tootmist, müüki või ühiste vahendite kasutamist, üksnes ulatuses, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 42 sätestatu alusel.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]

§ 5. Vähese tähtsusega kokkulepe, tegevus või otsus

(1) Käesoleva seaduse § 4 lõike 1 punktides 4–6 sätestatut ei kohaldata vähese tähtsusega kokkuleppele, tegevusele ja otsusele.
(2) Vähese tähtsusega on käesoleva seaduse tähenduses kokkulepe, tegevus ja otsus, kui kokkulepet sõlmivate, kooskõlastatult tegutsevate või otsust vastuvõtvate ettevõtjate käivete osatähtsus kaubaturul ei ole suurem kui:
1) 15 protsenti vertikaalse kokkuleppe, tegevuse ja otsuse igal osalisel;
2) 10 protsenti horisontaalse kokkuleppe, tegevuse ja otsuse kõigil osalistel kokku;
3) 10 protsenti kokkuleppe, tegevuse ja otsuse, milles esinevad üheaegselt nii vertikaalse kui ka horisontaalse
kokkuleppe, tegevuse või otsuse tunnused, igal osalisel.
(3) Vertikaalne on ettevõtjate kokkulepe, nende kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus siis, kui nimetatud ettevõtjad tegutsevad tootmise või turustamise erinevatel tasanditel (näiteks tooraine või valmiskauba tootmine, jae- või hulgiturustus). Horisontaalne on ettevõtjate kokkulepe, nende kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus siis, kui nimetatud ettevõtjad tegutsevad tootmise või turustamise samal tasandil konkurentidena.
(4) Vähese tähtsusega on kokkulepe, tegevus või otsus siis, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud selle kokkuleppe, tegevuse või otsuse kogu toimimise aja jooksul.
[RT I 2004, 56, 401- jõust. 01.08.2004]

§ 6. Kokkuleppe, tegevuse ja otsuse lubatavus

(1) Käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata kokkuleppe, tegevuse või otsuse suhtes, mis:
1) aitab parandada kaupade tootmist või turustamist või edendada tehnilist või majanduslikku progressi või
kaitsta keskkonda, võimaldades tarbijatel saada sellest tulenevast kasust õiglase osa;
2) ei kehtesta kokkulepet sõlmivatele, kooskõlastatult tegutsevatele või otsust vastuvõtvatele ettevõtjatele
piiranguid, mis ei ole hädavajalikud käesoleva lõike punktis 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks;
3) ei anna kokkulepet sõlmivatele, kooskõlastatult tegutsevatele või otsust vastuvõtvatele ettevõtjatele
võimalust kõrvaldada konkurentsi kaubaturu olulise osa suhtes.
(2) Käesolevast paragrahvist tulenevaid tingimusi kasutav ettevõtja on kohustatud tõendama, et lõike 1 kõik tingimused on täidetud.
[RT I 2006, 25, 186- jõust. 01.07.2006]

§ 7. Grupierand

(1) Grupierand on valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul Vabariigi Valitsusemäärusega antud üldine luba käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud tingimustele vastavate teatud liiki konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate kokkulepete sõlmimiseks, kooskõlastatud tegevuseks või otsuse vastuvõtmiseks.
[RT I 2002, 87, 505- jõust. 23.10.2002]
(2) Grupierand kehtestatakse tähtajalisena ja selles võidakse määrata:
1) kokkuleppe, tegevuse või otsuse liigi nimetus, mille suhtes grupierand kohaldub;
2) piirangud või tingimused, mis sellises kokkuleppes, tegevuses või otsuses ei tohi sisalduda;
3) tingimused, mis peavad sellises kokkuleppes, tegevuses või otsuses sisalduma, ning piirangud ja tingimused,
mis võivad sellises kokkuleppes, tegevuses või otsuses sisalduda;
4) muud tingimused, millele kokkulepe, tegevus või otsus peab vastama.
(3) [Kehtetu -RT I 2004, 56, 401- jõust. 01.08.2004]

§ 8. Kokkuleppe ja otsuse tühisus

[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
Kokkulepe ja otsus või nende osa, millel on käesoleva seaduse §-s 4 nimetatud eesmärk või tagajärg, on tühine, välja arvatud käesoleva seaduse §-de 5–7 alusel lubatud kokkulepe ja otsus.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]

Konkurentsiseadus Leht 3 / 22

3. peatükk

§ 9.–§ 12. [Kehtetud -RT I 2006, 25, 186- jõust. 01.07.2006]

4. peatükk

TURGU VALITSEVAT SEISUNDIT OMAV ETTEVÕTJA

[RT I 2004, 56, 401- jõust. 01.08.2004]

§ 13. Turgu valitsevat seisundit omav ettevõtja

(1) Turgu valitsevat seisundit omab käesoleva seaduse tähenduses ettevõtja või mitu samal kaubaturul tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva seisundi omamist eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.
(2) Turgu valitsev seisund on ka käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud olulist vahendit omaval ettevõtjal. [RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]

§ 14. Eri- või ainuõigus

Eri- või ainuõigus on käesoleva seaduse tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ühele või mitmele ettevõtjale antud õigus, millega piiratakse nende ettevõtjate arvu, kellele on antud luba tegutseda teatavas geograafilises piirkonnas, või mis annab ühele või mitmele ettevõtjale eeliseid, mis oluliselt mõjutavad teiste ettevõtjate võimalusi tegutseda samas geograafilises piirkonnas.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 01.01.2014]

§ 15. Olulist vahendit omav ettevõtja

Olulist vahendit, sealhulgas loomulikku monopoli omavaks loetakse ettevõtja, kelle omandis, valduses või opereerimisel on võrgustik, infrastruktuur või muu oluline vahend, mida teisel isikul ei ole võimalik või ei ole majanduslikult otstarbekas dubleerida, kuid millele juurdepääsuta või mille olemasoluta ei ole võimalik kaubaturul tegutseda.

§ 16. Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine

Keelatud on ühe või mitme ettevõtja poolt turgu valitseva seisundi otsene või kaudne kuritarvitamine kaubaturul, sealhulgas:
1) otsene või kaudne ebaõiglaste ostu- või müügihindade või muude ebaõiglaste äritingimuste kehtestamine või rakendamine;
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
2) tootmise, teenindamise, kaubaturu, tehnilise arengu või investeerimise piiramine;
3) võrdväärsete kokkulepete korral erinevate tingimuste pakkumine või rakendamine erinevatele
äripartneritele, pannes mõne neist sellega ebasoodsasse konkurentsiolukorda;
[RT I 2006, 25, 186- jõust. 01.07.2006]
4) teisele poolele kokkuleppe objektiga mitteseotud lisakohustuse seadmine;
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
5) ettevõtja sundimine endaga või teise ettevõtjaga koondumiseks, konkurentsi kahjustava kokkuleppe
sõlmimiseks, kooskõlastatud tegevuseks või otsuse vastuvõtmiseks;
6) põhjendamatu keeldumine kauba müümisest või ostmisest.

§ 17. Eri- või ainuõigust või olulist vahendit omava ettevõtja tegevuse piirangud

[Kehtetu -RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]

§ 18. Olulist vahendit omava ettevõtja kohustused

[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(1) Olulist vahendit omav ettevõtja on kohustatud lubama teisele ettevõtjale mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel juurdepääsu võrgustikule, infrastruktuurile või muule olulisele vahendile kaupadega varustamise või nende müügi eesmärgil:
(2) Olulist vahendit omav ettevõtja võib keelduda lubamast teisele ettevõtjale juurdepääsu võrgustikule, infrastruktuurile või muule olulisele vahendile, kui keeldumiseks on objektiivsed alused, sealhulgas:
1) on ohustatud selle võrgustiku, infrastruktuuri või muu olulise vahendiga ühendatud seadme ohutus ja turvalisus ning võrgustiku, infrastruktuuri või muu olulise vahendi töö efektiivsus ja turvalisus;
2) on ohustatud võrgustiku, infrastruktuuri või muu olulise vahendi terviklikkuse hoidmine või vastastikuses seoses toimimine;

Leht 4 / 22 Konkurentsiseadus

3) seade, mida soovitakse ühendada võrgustiku, infrastruktuuri või muu olulise vahendiga, ei vasta kehtivale tehnilisele standardile või reeglile;
4) juurdepääsu taotleval ettevõtjal puuduvad tehnilised ja finantsilised võimalused ning vahendid, et vajalikul määral efektiivselt ja turvaliselt teenindada vastava võrgustiku, infrastruktuuri või muu olulise vahendi kaudu või abil;
5) juurdepääsu taotleval ettevõtjal puudub seadusega ettenähtud luba vastavaks tegevuseks;
6) juurdepääsu tagajärjel ei ole tagatud seadusega ettenähtud andmete kaitse.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]

§ 181. Raamatupidamise erinõue

Eri- või ainuõigust või olulist vahendit omav ettevõtja on kohustatud pidama eraldi arvestust iga toote või teenusega seotud tulude ja kulude kohta, lähtudes järjepidevalt kohaldatavatest ja objektiivselt põhjendatud arvestuspõhimõtetest, mis tuleb selgelt kindlaks määrata ettevõtja sise-eeskirjades. Tulude ja kulude arvestus peab võimaldama hinnata, kas ettevõtja toote või teenuse hind on mõistlikus vahekorras toote või teenuse väärtusega.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]

5. peatükk KOONDUMISE KONTROLLIMINE [RT I 2006, 25, 186- jõust. 01.07.2006]

§ 19. Koondumine

(1) Koondumine on:
1) eelnevalt iseseisvalt tegutsenud ettevõtjate ühinemine äriseadustiku tähenduses või ettevõtjate osade
ühendamine;
2) ettevõtja poolt valitseva mõju omandamine teise ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade
üle;
3) ettevõtjate poolt ühiselt valitseva mõju omandamine teise ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või
nende osade üle;
4) füüsilise isiku poolt, kes juba omab vähemalt ühe ettevõtja üle valitsevat mõju, valitseva mõju omandamine
teise ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle;
5) mitme füüsilise isiku poolt, kes juba omavad vähemalt ühe ettevõtja üle valitsevat mõju, ühiselt valitseva
mõju omandamine teise ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle.
(2) Ettevõtja üle valitseva mõju omandamine käesoleva paragrahvi lõike 1 punktide 3 ja 5 tähenduses on ka
neis nimetatud isikute poolt ühiselt uue ettevõtja moodustamine, kelle äritegevus on kavandatud pikaajaliseks ja
iseseisvaks.
(3) Ettevõtja osa käesoleva peatüki tähenduses on ettevõtja vara või ettevõtja organisatsiooniliselt iseseisev osa, sealhulgas ettevõte või käitis, mis on äritegevuse aluseks ja millele on selgelt omistatav käive kaubaturul.
(4) Koondumiseks ei loeta:
1) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehinguid, kui need toimuvad kontsernisiseste ümberkorraldustena;
2) kui krediidiasutus, finantseerimisasutus või kindlustusandja kas enda või teiste isikute nimel omandab
edasimüümise eesmärgil ajutiselt teise ettevõtja väärtpabereid tingimusel, et ta ei kasuta nende väärtpaberitega
seotud hääleõigust väärtpaberid käibele lasknud ettevõtja käitumise mõjutamiseks, vaid ainult nimetatud
väärtpaberite või ettevõtja või tema osamüügi ettevalmistamisel, ning nende väärtpaberite edasimüümine toimub
ühe aasta jooksul väärtpaberite omandamisest arvates;
3) kui valitseva mõju omandab vastavate volitustega isik kooskõlas seadustega, mis käsitlevad likvideerimist,
sundlõpetamist, maksejõuetust või muid samalaadseid menetlusi;
4) kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 osutatud toiminguid teevad ettevõtjad, kelle äritegevuse
ainus eesmärk on omandada ja vallata osalusi teistes ettevõtjates investeeringu väärtuse säilitamise eesmärgil,
tingimusel, et osalusega seotud hääleõigust kasutatakse eelkõige küsimustes, mis puudutavad selliste ettevõtjate
juht- ja järelevalveorganite liikmete määramist, mitte selleks, et otseselt või kaudselt mõjutada nende ettevõtjate
käitumist, mis mõjutab konkurentsi.
(5) Kui käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 2 nimetatud müük ei ole ühe aasta jooksul mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt võimalik, võib Konkurentsiamet oma otsusega pikendada seda tähtaega isiku põhjendatud taotluse alusel.
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]

Konkurentsiseadus Leht 5 / 22

§ 20. Koondumise osalised

Koondumise osaline on:
1) ühinev ettevõtja või ettevõtja, kelle osa ühendatakse;
2) füüsiline isik või ettevõtja, kes omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või
nende osade üle;
3) füüsilised isikud või ettevõtjad, kes ühiselt omandavad valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme
ettevõtja või nende osade üle;
4) ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle omandatakse valitsev mõju.
[RT I 2006, 25, 186- jõust. 01.07.2006]

§ 21. Koondumise kontrollimise kohaldamine

(1) Konkurentsiamet kontrollib koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000
000 eurot.
[RT I, 30.12.2014, 2- jõust. 01.01.2015]
(2) Konkurentsiamet ei kontrolli koondumist, kui koondumine kuulub kontrollimisele vastavalt EL Nõukogu määrusele 139/2004/EÜ kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (ELT L 24, 29.01.2004, lk
1–22), välja arvatud juhul, kui Euroopa Komisjon suunab koondumise vastavalt nimetatud määruse artiklile 9 menetlemiseks Konkurentsiametile.
[RT I 2006, 25, 186- jõust. 01.07.2006]

§ 22. Koondumisele hinnangu andmine

(1) Koondumisele hinnangu andmisel lähtutakse vajadusest säilitada ja arendada konkurentsi, võttes seejuures arvesse kaubaturgude struktuuri ning tegelikku ja potentsiaalset konkurentsi kaubaturul, sealhulgas:
1) koondumise osaliste turupositsiooni, nende majanduslikku ja finantsjõudu ning konkurentide juurdepääsu kaubaturule;
2) juriidilisi või muid kaubaturule sisenemise tõkkeid;
3) kaupade nõudlust ja pakkumist;
4) ostjate, müüjate ja tarbijate huvisid.
(2) Kui käesoleva seaduse § 19 lõike 1 punktides 1, 3 ja 5 ning lõikes 2 nimetatud koondumise eesmärgiks või tagajärjeks on ettevõtjate käitumise kooskõlastamine, mis mõjutab või võib mõjutada konkurentsi, hinnatakse sellise käitumise vastavust ka § 4 lõikes 1 ja § 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele. Hindamisel võetakse eelkõige arvesse:
1) kas kaks või enam ühise ettevõtja moodustanud ettevõtjat jätkavad olulisel määral tegevust ühise ettevõtjaga samal kaubaturul või sellele kaubaturule eelneval või järgneval või muul sellega seotud kaubaturul;
2) kas käitumise kooskõlastamine, mis on ühise ettevõtja moodustamise otsene tagajärg, annab ühise ettevõtja moodustanud ettevõtjatele võimaluse kõrvaldada konkurents kaubaturul või selle olulisel osal.
(3) Konkurentsiamet keelab koondumise, kui see oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu.
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]
(4) Konkurentsiamet keelab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud koondumise lõike 3 alusel või kui koondumine ei vasta käesoleva seaduse § 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele.
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]

§ 23. Koondumise osaliste käive

(1) Koondumise osalise käive on koondumisele eelnenud majandusaastal koondumise osalise poolt müüdud kaupade müügitulu, mis on arvutatud vastavalt käesoleva seaduse § 24 lõike 8 alusel kehtestatud käibe arvutamise juhendile.
(2) Koondumise osalise käive Eestis saadakse kaupade müügist Eesti territooriumil asuvale ostjale.
(3) Krediidi- ja finantseerimisasutuste käibeks loetakse järgmiste tulude summa, millest on maha arvatud käibemaks ja tulumaks:
1) intressitulu;
2) tulu finantsinvesteeringutelt;
3) teenustasutulu;
4) tulu finantstehingutelt;
5) muud põhitegevusega seotud tulud.
(4) Krediidi- ja finantseerimisasutuse käive Eestis hõlmab sissetulekuid, mis on teenitud Eestis asutatud krediidi- ja finantseerimisasutuse ning välisriigi krediidi- ja finantseerimisasutuse Eesti filiaali poolt.
(5) Kindlustusandja käibeks loetakse tema majandusaasta brutopreemiad, mis sisaldavad nii kindlustusandja enda kui ka tema nimel sõlmitud kindlustuslepingute alusel saadud ja saadavaid kindlustuspreemiaid, sealhulgas

Leht 6 / 22 Konkurentsiseadus

edasikindlustuspreemiaid, ning millest on maha arvatud maksud ja muud lõivud ja maksed, mida võetakse üksikute kindlustuspreemiate või kõigi kindlustuspreemiate kogumahu pealt.
[RT I 2006, 25, 186- jõust. 01.07.2006]

§ 24. Käibe arvutamine

(1) Käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud koondumise osalise käibe arvutamisel liidetakse kokku järgmiste ettevõtjate käive:
1) koondumise osaline;
2) ettevõtja või ettevõtjad, kelle üle koondumise osaline omab valitsevat mõju;
3) ettevõtja või ettevõtjad, kes omab või kes omavad koondumise osalise üle valitsevat mõju;
4) ettevõtja või ettevõtjad, kelle üle käesoleva lõike punktis 3 nimetatud ettevõtja omab valitsevat mõju;
5) ettevõtja või ettevõtjad, kelle üle käesoleva lõike punktides 1–4 nimetatud ettevõtjatest kaks või enam
ühiselt omavad valitsevat mõju.
(2) Kui ettevõtja üle omandatakse valitsev mõju käesoleva seaduse § 19 lõike 1 punktides 2–5 sätestatud viisil, võetakse tema käibe arvutamisel arvesse ainult selle ettevõtja ja tema valitseva mõju all olevate ettevõtjate käibed.
(3) Kui ettevõtja osa üle omandatakse valitsev mõju käesoleva seaduse § 19 lõike 1 punktides 2–5 sätestatud viisil, võetakse tema käibe arvutamisel arvesse ainult ettevõtja selle osa käive, mille suhtes tehing tehti.
(4) Kui ettevõtja üle omandatakse valitsev mõju käesoleva seaduse § 19 lõikes 2 sätestatud viisil, võetakse käibe arvutamisel arvesse ühiselt uut ettevõtjat moodustavate ettevõtjate käibed.
(5) Koondumise osalise käive ei sisalda kaupade müüki ettevõtjate vahel, kes kuuluvad ühte kontserni.
(6) Kui koondumine kujutab endast ühe või mitme ettevõtja osade üle valitseva mõju omandamist samade füüsiliste isikute või ettevõtjate poolt kahe või enama tehingu teel kaheaastase ajavahemiku jooksul, loetakse need tehingud üheks ja samaks koondumiseks, mille toimumise ajaks loetakse viimase tehingu toimumise kuupäev. Sellise koondumise korral võetakse nende osade, mille üle valitsev mõju omandatakse, käibe arvutamisel arvesse kõigi nende osade käive, mis olid eelneva kahe aasta jooksul vastavate tehingute esemeks, kuid vastavate osade käivet ei võeta samaaegselt arvesse valitsevat mõju omandavate füüsiliste isikute või ettevõtjate käibe arvutamisel.
(7) Kui eelneva kahe aasta jooksul on üks ja sama ettevõtja või samasse kontserni kuuluv ettevõtja omandanud valitseva mõju ettevõtjate või ettevõtja osade üle, kes tegutsevad Eestis ühes ja samas majandusharus, peab selle ettevõtja käive, kelle üle omandatakse valitsev mõju, sisaldama ka nende ettevõtjate käivet, kelle üle on valitsev mõju omandatud koondumisele eelneva kahe aasta jooksul.
(8) Käibe arvutamise juhendi kehtestab valdkonna eest vastutav ministermäärusega. Määruses sätestatakse käibe arvutamise kord, kusjuures eri majandusharudes tegutsevate koondumise osaliste käibe arvutamisel võib ette näha erinevaid metoodikaid.
[RT I 2006, 25, 186- jõust. 01.07.2006]

§ 25. Koondumisest teatamine

(1) Kontrollimisele kuuluvast koondumisest teatatakse Konkurentsiametile enne koondumise jõustumist, arvestades käesoleva seaduse §-des 26 ja 27 sätestatud tähtaegu, ning pärast:
1) ühinemislepingu sõlmimist või ettevõtjate osade ühendamiseks tehingu või muu toimingu tegemist;
2) valitseva mõju omandamiseks tehingu või muu toimingu tegemist;
3) ühise valitseva mõju omandamiseks tehingu või muu toimingu tegemist;
4) väärtpaberite avaliku pakkumise väljakuulutamist.
(2) Kavandatavast käesoleva seaduse § 21 lõike 1 kohaselt kontrollimisele kuuluvast koondumisest võib Konkurentsiametile teatada enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 ühinemiseks või valitseva mõju omandamiseks tehingu või muu toimingu tegemist või avaliku pakkumise väljakuulutamist tingimusel, et koondumise osalised tõendavad oma tehingu või muu toimingu tegemise kavatsust või avaliku pakkumise korral on koondumise osalised teatanud avalikult oma kavatsusest korraldada selline pakkumine.
(3) Koondumisest teatab või teatavad käesoleva seaduse § 19 lõike 1 alusel:
1) ettevõtjad ühiselt, kui eelnevalt iseseisvalt tegutsenud ettevõtjad ühinevad äriseadustiku tähenduses või
ettevõtjate osad ühendatakse;
2) ettevõtja, kes omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle;
3) ettevõtjad ühiselt, kui nende poolt omandatakse ühiselt valitsev mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme
ettevõtja või nende osade üle;
4) füüsiline isik, kes omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade
üle, kui ta eelnevalt juba omab vähemalt ühe ettevõtja üle valitsevat mõju;

Konkurentsiseadus Leht 7 / 22

5) füüsilised isikud ühiselt, kes omandavad ühise valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle, kui nad eelnevalt juba omavad vähemalt ühe ettevõtja üle valitsevat mõju.
(4) Krediidiasutused, finantseerimisasutused ja kindlustusandjad teatavad koondumisest pärast vastava ala riikliku järelevalve asutuselt loa saamist.
(5) Enne koondumisest teatamist tuleb tasuda riigilõiv koondumise teate menetlemise eest riigilõivuseaduses sätestatud korras.
[RT I 2006, 25, 186- jõust. 01.07.2006]

§ 26. Koondumise teade

(1) Koondumise teade esitatakse Konkurentsiametile kirjalikult ja selles peavad sisalduma:
1) andmed iga koondumise osalise kohta, sealhulgas ärinimi, registrikood, kontaktandmed, tegevusala;
2) koondumise kirjeldus;
3) andmed iga koondumise osalise eelmise majandusaasta käibe kohta;
4) andmed koondumise osalistega samasse kontserni kuuluvate ja käesoleva seaduse § 24 lõike 1 punktides 1–
5 nimetatud ettevõtjate valitseva mõju ja osaluse kohta teistes ettevõtjates;
5) andmed kaubaturgude kohta, sealhulgas andmed koondumise osaliste turuosade, peamiste konkurentide,
ostjate ja nende turuosade ning kaubaturule sisenemise või sealt lahkumise tõkete kohta;
6) teate esitaja kirjeldus koondumise mõjust kaubaturule;
7) andmed ettevõtjate ühenduste kohta, kuhu kuulub vähemalt üks koondumise osaline;
8) koondumisega otseselt seotud ja selle jõustamiseks vajalikud konkurentsipiirangud, kui neid esineb, ja
põhjendus nende vajalikkuse kohta;
9) andmed muude koondumisega seotud asjaolude kohta, kui neid esineb, sealhulgas ettepanekud
koondumisega otseselt seotud kohustuste osas;
10) nimekiri teiste riikide konkurentsiasutuste kohta, kellele on koondumisest teatatud või kavatsetakse teatada.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(2) Koondumise teate võib Konkurentsiametile esitada lühendatud kujul, jättes käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud andmetest täpsustamata punktis 5 nõutud lisateabe kaubaturgude kohta, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
1) koondumise osaline ja temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja ei tegutse ühel ja samal kaubaturul teise koondumise osalise või temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtjaga (puudub kaubaturgude horisontaalne kattuvus) või kaubaturul, mis eelneb või järgneb kaubaturule, kus tegutseb teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja (puudub kaubaturgude vertikaalne seotus);
2) vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat tegutsevad ühel ja samal kaubaturul ning koondumise järel ei ole nende ühine turuosa suurem kui 15 protsenti või üks või mitu koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat tegutsevad kaubaturul, mis eelneb
või järgneb kaubaturule, kus tegutseb mõni teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv ettevõtja, ning kui mõne koondumise osalise individuaalne turuosa või koondumise osaliste ühine turuosa ei ületa 25 protsenti;
3) koondumise osalised moodustavad ühiselt uue ettevõtja käesoleva seaduse § 19 lõike 2 tähenduses, kes ei tegutse ega kavatse tegutseda Eestis;
4) koondumise osaline omandab valitseva mõju ettevõtja üle, kelle üle tal on juba koos teise ettevõtjaga ühine valitsev mõju.
(3) Koondumise teatele lisatakse järgmised dokumendid või nende kinnitatud ärakirjad:
1) registriväljavõtted teiste riikide registritesse kantud koondumise osaliste kohta;
2) dokumendid, mille alusel koondumine jõustatakse;
3) koondumise osaliste koondumisele eelnenud majandusaasta aruanded;
4) teate esitaja volitusi tõendav dokument;
5) dokument riigilõivu tasumise kohta;
6) analüüsid, aruanded, uuringud, ülevaated ja muud dokumendid, et hinnata või analüüsida koondumist seoses
turuosade, konkurentsitingimuste, müügi võimaliku kasvu või laienemisega muudele turgudele või üldiste
turutingimustega;
7) koondumise teatele lisatud dokumentide loetelu.
(4) Teatel peavad olema selle esitamise kuupäev ja esitaja allkiri.
(5) Koondumise teate esitamise juhendi kehtestab valdkonna eest vastutav ministermäärusega.
(6) Kui teade ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 sätestatud nõuetele või lõikes 5 nimetatud juhendile, määrab Konkurentsiamet tähtaja koondumise teate puuduste kõrvaldamiseks.
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]
(7) Kui Konkurentsiamet on määranud tähtaja koondumise teates puuduste kõrvaldamiseks, hakkab käesoleva seaduse § 27 lõikes 1 sätestatud tähtaeg kulgema alates puuduste kõrvaldamisest.
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]
(8) Kui koondumise osalised ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, loetakse teade mitteesitatuks.

Leht 8 / 22 Konkurentsiseadus

(9) Konkurentsiamet võib vabastada koondumise osalise mõnede käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud andmete ja dokumentide esitamise kohustusest, kui need ei ole vajalikud antud koondumise menetlemisel.
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]
(10) Koondumise teates sisalduva teabe juurde, mida koondumisest teataja peab ärisaladuseks, teeb ta vastava märke. Ärisaladuseks ei saa lugeda koondumist ennast ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 4 sätestatud teavet.
[RT I 2006, 25, 186- jõust. 01.07.2006]

§ 27. Koondumise menetlemine

(1) Koondumise teate esitamisest arvates 30 kalendripäeva jooksul Konkurentsiamet: [RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]
1) teeb koondumiseks loa andmise otsuse, kui kontrollitava koondumise korral ei esine käesoleva seaduse § 22 lõigetes 3 ja 4 nimetatud asjaolusid;
2) teeb täiendava menetluse alustamise otsuse, et selgitada käesoleva seaduse § 22 lõigetes 3 ja 4 nimetatud asjaolude olemasolu või puudumine kontrollitava koondumise korral;
3) teeb otsuse, kui tegemist ei ole koondumisega käesoleva seaduse § 19 lõike 1 või 2 tähenduses või koondumist ei kontrollita § 21 kohaselt;
4) lõpetab menetluse otsusega, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest.
(2) Täiendava menetluse käigus teeb Konkurentsiamet nelja kuu jooksul täiendava menetluse algusest arvates ühe järgmistest otsustest:
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]
1) annab koondumiseks loa, kui kontrollitava koondumise korral ei esine käesoleva seaduse § 22 lõigetes 3 ja 4
nimetatud asjaolusid;
2) keelab koondumise, kui kontrollitava koondumise korral esinevad käesoleva seaduse § 22 lõigetes 3 ja 4
nimetatud asjaolud;
3) lõpetab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest.
(3) Konkurentsi kahjustamise vältimiseks võib Konkurentsiamet anda koondumiseks loa tingimusel, et koondumise osalised täidavad endale võetud kohustused.
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]
(4) Koondumise osalise põhjendatud kirjaliku taotluse alusel võib Konkurentsiamet muuta koondumiseks loa andmise otsuses sisalduvaid käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kohustuste täitmise tingimusi või tunnistada need kehtetuks, kui olukord koondumisega mõjutatud kaubaturul on oluliselt muutunud või kui esineb muu mõjuv põhjus.
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]
(5) Koondumine on lubatud, kui Konkurentsiamet ei ole käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegade jooksul teinud ühte nendes lõigetes sätestatud otsustest.
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]
(6) Koondumist, mis kuulub kontrollimisele vastavalt käesoleva seaduse §-le 21, ei või jõustada enne, kui on tehtud koondumist lubav otsus või kui koondumine on lubatud vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 5.
(61) Koondumise osalised peavad koondumise jõustama kuue kuu jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates. Konkurentsiamet võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega ühe korra pikendada kuni ühe aastani.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(62) Koondumiseks loa andmise otsusega loetakse lubatuks ka koondumisega otseselt seotud ja selle jõustamiseks vajalikud konkurentsipiirangud.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatu ei keela läbi viimast väärtpaberite avalikku pakkumist või seeriatena tehingute tegemist väärtpaberitega, sealhulgas selliste väärtpaberitega, mis on vahetatavad teisteks väärtpaberiturul kauplemiseks lubatud väärtpaberiteks, mille kaudu omandatakse valitsev mõju käesoleva seaduse § 19 tähenduses erinevatelt müüjatelt, tingimusel, et:
1) Konkurentsiametile teatatakse koondumisest vastavalt käesoleva seaduse §-le 25 viivitamata;
2) väärtpaberite omandaja ei kasuta omandatud väärtpaberitega kaasnevat hääleõigust või teeb seda üksnes
eesmärgiga säilitada investeeringute väärtus.
(8) Koondumise osaliste põhjendatud taotluse alusel võib Konkurentsiamet teha erandi käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 kehtestatud nõuetest ning anda loa toimingute tegemiseks. Taotluse läbivaatamisel võtab Konkurentsiamet muu hulgas arvesse taotletud toimingute tegemise mõju ühele või mitmele koondumise

Konkurentsiseadus Leht 9 / 22

osalisele või kolmandale osapoolele ning koondumisest konkurentsile tekkivat ohtu. Loa andmisel võib
Konkurentsiamet koondumise osalistele panna toimingute tegemisega seotud kohustusi.
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]
(9) Käesolev paragrahv ei mõjuta väärtpaberitehingute kehtivust, kaasa arvatud selliste väärtpaberitega, mis on vahetatavad teisteks väärtpaberiturul kauplemiseks lubatud väärtpaberiteks, tehtavaid tehinguid, välja arvatud juhul, kui ostja ja müüja teadsid või oleksid pidanud teadma, et tehing tehti käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatut rikkudes.
(10) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud tähtaja jooksul selgub, et koondumise teates on puudused, teavitab Konkurentsiamet sellest koondumise teate esitajat kirjalikult. Lõikes 1 või 2 sätestatud tähtaja kulgemine peatub Konkurentsiameti kirja saatmise kuupäevale järgnevast päevast kuni puuduste kõrvaldamiseni.
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]
(11) Kui koondumise osalised ei esita Konkurentsiameti määratud tähtaja jooksul vajalikku või täiendavat teavet või materjale, peatub käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud tähtaja kulgemine Konkurentsiameti kirja saatmise kuupäevale järgnevast päevast kuni teabe või materjalide esitamiseni.
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]
(12) Koondumise teate saamise ning käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel tehtud otsuste kohta avaldab Konkurentsiamet teadaande väljaandes Ametlikud Teadaanded. Avaldatav teadaanne sisaldab koondumise osaliste nimesid ja ärinimesid, elu- või asukohariike ja koondumise viisi viitega käesoleva seaduse § 19 lõike 1 vastavale punktile.
(13) Asjast huvitatud isikutel on õigus seitsme kalendripäevajooksul käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud koondumise teate saamise kohta teadaande avaldamisest arvates esitada Konkurentsiametile oma arvamus ja vastuväited.
[RT I 2006, 25, 186- jõust. 01.07.2006]

§ 28. Kohustuse võtmine koondumise osalise poolt

[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(1) Kui Konkurentsiamet leiab, et menetletava koondumise korral esinevad käesoleva seaduse § 22 lõigetes 3 ja 4 nimetatud asjaolud, teatatakse sellest viivitamata koondumise osalistele kirjalikult, kuid mitte hiljem kui üks kuu enne täiendava menetluse tähtaja lõppemist. Teates märgitakse tähtaeg vastuväidete esitamiseks või ettepaneku tegemiseks § 27 lõikes 3 sätestatud kohustuste võtmiseks.
(2) Koondumise osalised peavad piisava põhjalikkusega kirjeldama endale võetavaid kohustusi, et Konkurentsiametil oleks võimalik hinnata võetavate kohustuste sobivust konkurentsi kahjustamise vältimiseks kaubaturul.
(3) Kui võetavad kohustused Konkurentsiameti hinnangul ei ole sobivad konkurentsi kahjustamise vältimiseks kaubaturul ja koondumise osalised ei ole nõus võetavaid kohustusi muutma või koondumise osalised ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul teinud ettepanekut kohustuste võtmise kohta, keelab Konkurentsiamet koondumise, lähtudes käesoleva seaduse § 22 lõikest 3.
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]
(31) Kui käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel võetavad kohustused vajavad lisaanalüüsi või kui koondumise osalised on nõus võetavaid kohustusi muutma või täiendama, peatub käesoleva seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud tähtaja kulgemine. Menetlus peatatakse alates kuupäevast, mis järgneb Konkurentsiameti vastavasisulise teate saatmise kuupäevale, ning § 27 lõikes 2 sätestatud tähtaja kulgemine jätkub kohustuse võtmise ettepaneku kättesaamise päevast.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(32) Käesoleva paragrahvi lõikes 31sätestatud alusel võib menetluse peatada ühe korra kuni kaheks kuuks
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(4) Koondumise osalised on kohustatud teavitama Konkurentsiametit võetud kohustuste täitmisest 10 kalendripäeva jooksul pärast kohustuse täitmist või pärast koondumiseks loa andmise otsuses viidatud kohustuse täitmise tähtaja saabumist.
(5) [Kehtetu -RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]

§ 281. Suuline ärakuulamine

Koondumise osalise taotlusel või Konkurentsiameti soovil viiakse koondumise osalise suuliseks ärakuulamiseks läbi istung Konkurentsiameti määratud ajal ja kohas. Istungist teatatakse ärakuulamisele kutsutavale isikule vähemalt kümme kalendripäeva enne ärakuulamist. Istungile kutsutud isiku kirjaliku põhjendatud taotluse alusel võib Konkurentsiamet ettenähtud tähtaega või kohta muuta. Konkurentsiameti ja ärakuulamisele kutsutud isiku kokkuleppel võib istungi läbiviimisest teatada suuliselt.

Leht 10 / 22 Konkurentsiseadus

[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]

§ 29. Koondumise kehtetus

(1) Konkurentsiamet võib teha otsuse koondumiseks loa andmise otsuse kehtetuks tunnistamise kohta, kui: [RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]
1) koondumise osalised on esitanud valeandmeid või eksitavat või mittetäielikku teavet, mis oli otsuse tegemisel määrav;
2) koondumisel on rikutud käesolevas seaduses või koondumiseks loa andmise otsuses määratud tähtaegu, muid tingimusi või kohustusi.
(2) Koondumise loa kehtetuks tunnistamine ei võta koondumise osalistelt õigust taotleda koondumiseks uut luba.
[RT I 2006, 25, 186- jõust. 01.07.2006]

6. peatükk

RIIGIABI

§ 30. Riigiabi

(1) Riigiabiks loetakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõikes 1 sätestatud abi. [RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]
(2) Riigiabi antakse turutõrke kõrvaldamiseks kindlaks määratud perioodil ja ulatuses, mis on vajalik Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõigetes 2 ja 3 nimetatud eesmärgi saavutamiseks. Riigiabi peab olema ergutava mõjuga.
[RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]
(3) Käesolevas peatükis sätestatut, välja arvatud § 49 lõigetes 31ja 5 ning §-s 492sätestatut, ei kohaldata: [RT I, 30.12.2014, 2- jõust. 01.01.2015]
1) transpordisektorile antava abi suhtes;
2) põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega või metsandusega seotud abi suhtes,
mille andmine on reguleeritud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse või Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise seadusega;
3) kalandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega seotud abi suhtes, mille andmine on reguleeritud
kalandusturu korraldamise seadusega.
[RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008]

§ 301. Riigiabi andja

(1) Riigiabi andja on riik, kohaliku omavalitsuse üksus või muu isik, sealhulgas sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik või käesoleva seaduse § 31 lõikes 31nimetatud avalik ettevõtja, kes otseselt või kaudselt kasutab riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse vahendeid riigiabi andmiseks.
[RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]
(11) Kui riigiabi andjat ei ole võimalik üheselt kindlaks teha või abi andvad institutsioonid ei jõua kokkuleppele riigiabi andmisega seotud kohustuste täitmises, määrab riigiabi andja Vabariigi Valitsus oma korraldusega, lähtudes abi eesmärgist, abi andmise valdkonnast või muudest asjaoludest, mis mõjutavad abi andmisega seotud kohustuste täitmist.
[RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008]
(2) Riigiabi andja on kohustatud tagama riigiabi andmise läbipaistvuse ja efektiivsuse ning pärast riigiabi andmist kontrollima selle kasutamise sihipärasust.
[RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]
(21) Riigiabi andjal ei ole õigust alustada riigiabi andmist enne, kui Euroopa Komisjon on teinud või kui loetakse, et ta on teinud käesoleva seaduse §-s 341nimetatud riigiabi teatise kohta lubava otsuse. Nimetatud keeld ei kehti, kui antakse grupierandiga hõlmatud riigiabi vastavalt §-s 342sätestatule.
[RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008]
(22) Kui riigiabi andja on esitanud Euroopa Komisjonile teatise õiguskindluse saamiseks, ei tohi ta alustada abi andmist enne, kui Euroopa Komisjon on teinud või kui loetakse, et ta on teinud teatise kohta lubava otsuse

Konkurentsiseadus Leht 11 / 22

vastavalt käesoleva seaduse § 301lõikele 21või otsuse, et tegemist ei ole riigiabiga. Teatisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 341sätestatut.
[RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]
(3) Rahandusministeeriumil on õigus riigiabi andjalt nõuda teavet käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustuse täitmise kohta.
[RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008]

§ 31. Avalik ettevõtja ja üldist majandushuvi pakkuvat teenust osutav ettevõtja

[RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]
(1) [Kehtetu -RT I 2004, 25, 168- jõust. 01.05.2004] (2) [Kehtetu -RT I 2004, 25, 168- jõust. 01.05.2004] (3) [Kehtetu -RT I 2004, 25, 168- jõust. 01.05.2004]
(31) Avalik ettevõtja on ettevõtja, kelle üle riigil, kohaliku omavalitsuse üksusel või avalik-õiguslikul juriidilisel isikul on otseselt või kaudselt valitsev mõju omandiõiguse või finantsosaluse kaudu, isiku suhtes kehtivate õigusaktide alusel või muul viisil.
(32) Üldist majandushuvi pakkuvat teenust osutav ettevõtja on ettevõtja, kellele riik või kohaliku omavalitsuse üksus on teinud ülesandeks üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamise, mida turg ei ole võimeline
pakkuma ning mille pakkumist peab riik või kohalik omavalitsus vajalikuks. Üldist majandushuvi pakkuv teenus määratletakse ning selle osutamise kohustus kehtestatakse õigusakti või lepinguga.
[RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]
(4) [Kehtetu -RT I 2004, 25, 168- jõust. 01.05.2004] (5) [Kehtetu -RT I 2004, 25, 168- jõust. 01.05.2004] (6) [Kehtetu -RT I 2004, 25, 168- jõust. 01.05.2004]

§ 32. [Kehtetu -RT I 2004, 25, 168- jõust. 01.05.2004]

§ 33. Vähese tähtsusega abi

(1) Vähese tähtsusega abiks loetakse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk
1–8), artiklis 3 ja komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8–13) artiklis 2 nimetatud abi.
[RT I, 30.12.2014, 2- jõust. 01.01.2015]
(2) Vähese tähtsusega abi andmiseks ei ole vaja käesoleva seaduse §-s 341 nimetatud riigiabi teatist Euroopa
Komisjonile esitada.
(3) Vähese tähtsusega abi antakse komisjoni määrustes (EL) nr 1407/2013 ja (EL) nr 360/2012 sätestatud korras.
[RT I, 30.12.2014, 2- jõust. 01.01.2015]
(4) [Kehtetu -RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008, kehtis kuni 31.12.2011]
(41) Vähese tähtsusega abi andmise korral on abi andja enne vähese tähtsusega abi andmise otsuse tegemist kohustatud abi saajat teavitama kavandatavast vähese tähtsusega abi andmisest.
[RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]
(42) [Kehtetu -RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012, kehtis kuni 31.12.2012] (43) [Kehtetu -RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012, kehtis kuni 31.12.2012]
(44) Vähese tähtsusega abi andmise korral on abi andja kohustatud abi andmise otsuses märkima, et antav abi on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 3 või (EL) nr 360/2012 artikli 2 tähenduses.
[RT I, 30.12.2014, 2- jõust. 01.01.2015]
(5) Abi andja on kohustatud jälgima, et uue vähese tähtsusega abi andmisel ei ületataks vähese tähtsusega abi ülemmäära.
[RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008]

Leht 12 / 22 Konkurentsiseadus

§ 34. [Kehtetu -RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008]

§ 341. Riigiabi teatise esitamine Euroopa Komisjonile

(1) Riigiabi andja esitab komisjoni määrusele (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÞ( �br/>nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks
(ELT L 140, 30.04.2004, lk 1–134), vastava riigiabi teatise koos kogu vajaliku teabega kirjalikult ja Euroopa
Komisjoni poolt ettenähtud veebirakenduse kaudu elektrooniliselt Rahandusministeeriumile läbivaatamiseks.
(2) Kui riigiabi teatis vastab nõuetele, edastab riigiabi andja selle koos kogu vajaliku teabega Euroopa Komisjoni poolt ettenähtud veebirakenduse kaudu elektrooniliselt Eesti Vabariigi Alalisele Esindusele Euroopa Liidu juures, kes edastab selle Euroopa Komisjonile.
(3) Rahandusministeeriumil on 10 tööpäeva jooksul riigiabi teatise kättesaamisest arvates õigus küsida riigiabi andjalt lisateavet või teha ettepanek teatist täiendada, kui:
1) riigiabi teatis ei vasta Rahandusministeeriumi hinnangul nõuetele;
2) riigiabi andja on jätnud nõutud andmed riigiabi teatises esitamata või
3) esitatud teabes esineb puudusi.
[RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]
(4) Euroopa Komisjoni poolt riigiabi teatise menetlemise käigus nõutud lisateabe esitab riigiabi andja elektrooniliselt Rahandusministeeriumi kaudu Eesti Vabariigi Alalisele Esindusele Euroopa Liidu juures, kes edastab selle Euroopa Komisjonile.
[RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008]
(5) Kui riigiabi andja otsustab Euroopa Komisjonile esitatud riigiabi teatise tagasi võtta, esitab ta taotluse Rahandusministeeriumile, kes edastab selle Eesti Vabariigi Alalisele Esindusele Euroopa Liidu juures, kes edastab selle Euroopa Komisjonile.
[RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]

§ 342. Grupierandiga hõlmatud riigiabi

(1) Grupierandiga hõlmatud riigiabiks loetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 994/98, milles käsitletakse Euroopa
Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes (EÜT
L 142, 14.05.1998, lk 1–4), artiklis 1 nimetatud abi, mille kohta Euroopa Komisjon on kehtestanud vastava
grupierandi määruse.
[RT I, 30.12.2014, 2- jõust. 01.01.2015]
(2) Grupierandiga hõlmatud riigiabi andmiseks ei ole vaja käesoleva seaduse §-s 341 nimetatud riigiabi teatist
Euroopa Komisjonile esitada.
[RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008]
(21) Grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise korral on abi andja kohustatud abi andmise otsuses märkima, et antav abi on grupierandiga hõlmatud riigiabi Euroopa Komisjoni grupierandi määruse tähenduses.
[RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]
(3) Grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise korral esitab riigiabi andja hiljemalt 10 tööpäeva enne kavandatava individuaalse riigiabi andmist või abikava rakendamist Euroopa Komisjoni kehtestatud nõuetele vastava grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise kokkuvõtliku teabelehe (edaspidi grupierandi teatis) kirjalikult ja Euroopa Komisjoni poolt ettenähtud veebirakenduse kaudu elektrooniliselt Rahandusministeeriumile läbivaatamiseks. Koos grupierandi teatisega esitatakse Rahandusministeeriumile individuaalse riigiabi
või abikava andmise aluseks olev õigusakt või selle eelnõu ja vajaduse korral abi kirjeldus, mis tõendab kavandatava riigiabi kokkusobivust Euroopa Komisjoni grupierandi määruses sätestatud tingimustega. [RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]
(4) [Kehtetu -RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008] (5) [Kehtetu -RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008] (6) [Kehtetu -RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008]
(7) Kui grupierandi teatis vastab nõuetele, edastab riigiabi andja selle Euroopa Komisjoni poolt ettenähtud veebirakenduse kaudu elektrooniliselt Eesti Vabariigi Alalisele Esindusele Euroopa Liidu juures, kes edastab selle Euroopa Komisjonile.
[RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008]

Konkurentsiseadus Leht 13 / 22

(71) Rahandusministeeriumil on 10 tööpäeva jooksul grupierandi teatise kättesaamisest arvates õigus küsida riigiabi andjalt lisateavet või teha ettepanek grupierandi teatist täiendada, kui:
1) grupierandi teatis ei vasta Rahandusministeeriumi hinnangul nõuetele;
2) riigiabi andja on jätnud nõutud andmed grupierandi teatises esitamata või
3) esitatud teabes esineb puudusi.
[RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]
(8) Grupierandi teatis peab olema Euroopa Komisjonile edastatud 20 tööpäeva jooksul individuaalse riigiabi andmisest või abikava rakendamisest arvates.
[RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008]

§ 35.–§ 41. [Kehtetud -RT I 2004, 25, 168- jõust. 01.05.2004]

§ 42. Ebaseadusliku riigiabi ja väärkasutatud riigiabi tagastamine

(1) Ebaseaduslikuks riigiabiks loetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (EÜT L 83, 27.03.1999, lk
1–9), artikli 1 punktis f nimetatud abi. [RT I, 30.12.2014, 2- jõust. 01.01.2015]
(2) Riigiabi väärkasutamiseks loetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 1 punktis g sätestatut.
(3) Kui Euroopa Komisjon või Euroopa Kohus on Eesti Vabariigile esitanud otsuse, et ebaseaduslik riigiabi või väärkasutatud riigiabi tuleb riigiabi saajal tagastada, edastatakse nimetatud otsus vastavale ebaseadusliku riigiabi või väärkasutatud riigiabi andjale. Riigiabi andja on kohustatud riigiabi saajalt vastavalt Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu otsusele riigiabi tagasi nõudma koos intressidega.
[RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008]

§ 43.–§ 48. [Kehtetud -RT I 2004, 25, 168- jõust. 01.05.2004]

§ 49. Riigiabi aruandlus

(1) Rahandusministeerium edastab Euroopa Komisjoni saadetud eeltäidetud riigiabi aruandetabelid elektrooniliselt riigiabi andjatele iga aasta 31. märtsiks. Riigiabi andja on kohustatud eeltäidetud riigiabi aruannet enda antud abi osas kontrollima, vajaduse korral muutma või täiendama ning tagastama selle elektrooniliselt Rahandusministeeriumile iga aasta 30. aprilliks.
(2) Kui Euroopa Komisjon on oma otsusega kehtestanud riigiabi andjale kohustuse esitada komisjonile vastava riigiabi kohta täiendav aruanne või kui komisjon nõuab riigiabi andjalt täiendavat aruandlust antud riigiabi kohta, esitab riigiabi andja selle Rahandusministeeriumile iga aasta 30. aprilliks või hiljemalt 10 tööpäeva enne Euroopa Komisjoni otsuses nimetatud tähtpäeva.
[RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]
(3) [Kehtetu -RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008, kehtis kuni 31.12.2011]
(31) Vähese tähtsusega abi andjad on kohustatud tagama Rahandusministeeriumile iga aasta 30. aprilliks andmete kättesaadavuse eelneval kalendriaastal antud vähese tähtsusega abi kohta.
[RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]
(4) Rahandusministeerium edastab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud aruanded elektrooniliselt Eesti Vabariigi Alalisele Esindusele Euroopa Liidu juures, kes edastab need Euroopa Komisjonile hiljemalt 30. juuniks või komisjoni poolt kehtestatud tähtpäevaks.
(5) Rahandusministeerium esitab Eestis antud riigiabi ja vähese tähtsusega abi kohta ülevaate Vabariigi
Valitsusele üks kord aastas.
[RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008]

§ 491. Koostöö Euroopa Komisjoniga järelevalve ja kohapealse kontrolli teostamisel

(1) Rahandusministeerium osutab Euroopa Komisjonile riigiabi järelevalve ja kohapealse kontrolli teostamiseks vajaduse korral abi.
(2) Nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 artikli 22 lõikes 6 sätestatud juhul esitab valdkonna eest vastutav minister või tema poolt volitatud isik kirjaliku taotluse Tallinna Halduskohtule anda Euroopa Komisjoni volitatud ametnikele ja ekspertidele kontrolli teostamiseks luba. Koos taotlusega esitatakse Tallinna Halduskohtule kirjalik volitus, milles on täpsustatud kontrollimise põhjus ja eesmärk.
[RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008]
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud loa andmine otsustatakse halduskohtumenetluse seadustiku haldustoiminguks loa andmise sätete järgi.
[RT I, 23.02.2011, 3- jõust. 01.01.2012]

Leht 14 / 22 Konkurentsiseadus

§ 492. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register

(1) Riigiabi ja vähese tähtsusega abi register (edaspidi register) on Vabariigi Valitsuse poolt asutatud riiklik register, kus peetakse arvestust riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmise ja kasutamise üle.
(2) Registri pidamise põhimääruse kehtestab ning vastutava ja volitatud töötleja määrab Vabariigi
Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul.
(3) Riigiabi ja vähese tähtsusega abi andjad on kohustatud registrile esitama andmed kogu nende poolt antava riigiabi ja vähese tähtsusega abi kohta.
[RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut ei kohaldata käesoleva seaduse § 30 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud riigiabi suhtes, välja arvatud juhul, kui seda abi antakse käesoleva seaduse §-des 341ja 342sätestatud juhtudel.
[RT I, 30.12.2014, 2- jõust. 01.01.2015]

7. peatükk

KÕLVATU KONKURENTS

§ 50. Kõlvatu konkurentsi keeld

(1) Kõlvatu konkurents on ebaaus äritegevus, heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod, sealhulgas:
1) eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine, tellimine, konkurendi või tema kauba halvustamine;
2) konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine, konkurendi töötaja või esindaja ärakasutamine.
(2) Kõlvatu konkurents on keelatud.
(3) Reklaamina käsitatava eksitava, kõlvatu või halvustava teabe puhul rakendatakse reklaamiseaduse sätteid.

§ 51. Eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine, tellimine, konkurendi või tema kauba halvustamine

(1) Eksitav teave on ebatõesed andmed, mis võivad ostja tavalise tähelepanelikkuse juures tekitada pakkumisest eksliku mulje või millega kahjustatakse või võidakse kahjustada teise ettevõtja mainet või tema majandustegevust.
(2) Keelatud on eksitava teabe avaldamine või avaldamiseks esitamine või tellimine kas enda või kaubaturul osaleva teise ettevõtja, tema kauba või töövahendi kohta, välja arvatud teabe avaldamine, kui avaldajalt on sellise teabe avaldamine tellitud või avaldaja ei vastuta teiste poolt temale esitatud teabe õigsuse eest.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete all mõistetakse eelkõige teavet pakutavate kaupade päritolu, omaduste, valmistamisviisi, hankimisviisi või -allikate, hinna, tariifi, allahindluse, auhindamise, müügi põhjuste ja varude suuruse ning ettevõtja eesõiguste, finantsseisundi ja muude omaduste kohta.

§ 52. Konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine, teise ettevõtja töötaja või esindaja ärakasutamine

(1) Konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine on konkurendi konfidentsiaalse teabe kasutamine, kui vastavad andmed on saadud seadusevastaselt.
(2) Konkurendi töötaja või esindaja ärakasutamine on tema mõjutamine tegutsema mõjutaja või kolmanda isiku huvides.

§ 53. Kõlvatu konkurentsi tuvastamine

Kõlvatu konkurents või selle puudumine tuvastatakse poolte vaidluses tsiviilkohtumenetluse korras.

8. peatükk

RIIKLIK JÄRELEVALVE

§ 54. Riikliku järelevalve korraldus

(1) Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse täitmise üle, välja arvatud 6. ja 7. peatükis sätestatu täitmise üle.

Konkurentsiseadus Leht 15 / 22

(2) [Kehtetu -RT I 2004, 25, 168- jõust. 01.05.2004]

§ 541. Riikliku järelevalve erimeetmed

Konkurentsiamet võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 49, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 13.03.2014, 4- jõust. 01.07.2014]

§ 55. Konkurentsiameti pädevus

(1) Konkurentsiamet on pädev teostama kõiki käesoleva seaduse alusel temale pandud toiminguid ja võtma tarvitusele meetmeid konkurentsi kaitsmiseks.
(2) Konkurentsiamet analüüsib konkurentsiolukorda, kavandab konkurentsi soodustavaid meetmeid, annab soovitusi konkurentsiolukorra parandamiseks ja teeb ettepanekuid õigusaktide vastuvõtmiseks või muutmiseks ning arendab koostööd teiste riikide ja riikide ühenduste konkurentsialase järelevalve asutustega.

§ 56. Konkurentsiameti koostöö Euroopa Liidus

(1) Konkurentsiamet on konkurentsiasutus, kes vastutab Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 kohaldamise eest EL Nõukogu määruse 1/2003/EÜ asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (ELT L 1, 04.01.2003, lk 1–25) artikli 35 tähenduses ja osutab vajaduse korral Euroopa Komisjonile abi konkurentsialase järelevalve ja kohapealse kontrolli teostamisel. [RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(2) Konkurentsiamet teeb koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide (edaspidi liikmesriik) konkurentsiasutustega ja Euroopa Komisjoniga Euroopa Liidu konkurentsieeskirjade kohaldamisel Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(3) Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 kohaldamisega seotud asja läbivaatamisel kaasab kohus protsessi arvamuse andmiseks Konkurentsiameti.
[RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]
(4) Teise liikmesriigi konkurentsiasutuse kirjaliku ja põhjendatud taotluse alusel ning huvides viib Konkurentsiamet Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 101 ja 102 sätestatu võimaliku rikkumise tuvastamiseks läbi käesolevas seaduses ja haldusmenetluse seaduses ettenähtud menetlustoimingud ning kohaldab korrakaitseseaduses sätestatud riikliku järelevalve meetmeid. Teise liikmeriigi konkurentsiasutuse ametnik võib vajaduse korral osaleda Konkurentsiameti läbiviidavas menetlustoimingus.
[RT I, 29.06.2014, 1- jõust. 01.07.2014]

§ 57. Konkurentsiameti õigus nõuda teavet

(1) Konkurentsiametil on õigus nõuda kõigilt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt ning nende esindajatelt, samuti riigiasutustelt ja kohaliku omavalitsuse üksustelt ning nende ametiisikutelt teavet:
1) konkurentsiolukorra analüüsimiseks;
2) kaubaturu piiritlemiseks;
3) kokkuleppe, tegevuse või otsuse kontrollimiseks;
4) [kehtetu -RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
5) turgu valitsevat seisundit omava ettevõtja tegevuse kontrollimiseks;
6) koondumise või koondumise loa tingimuste täitmise kontrollimiseks;
[RT I 2006, 25, 186- jõust. 01.07.2006]
7) [kehtetu -RT I 2002, 82, 480- jõust. 24.10.2002]
8) [kehtetu -RT I 2002, 82, 480- jõust. 24.10.2002]
9) käesoleva seaduse täitmise üle riikliku järelevalve teostamiseks.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teavet nõutakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas taotluses, milles nimetatakse teabenõude eesmärk ja õiguslik alus ning viidatakse ettekirjutuse tegemise võimalusele teabe esitamata jätmise või mittetäieliku, ebaõige või eksitava teabe esitamise korral. Teabe esitamise tähtajaks määratakse vähemalt kümme kalendripäeva.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(3) [Kehtetu -RT I, 13.03.2014, 4- jõust. 01.07.2014]

§ 571. Sunniraha määr

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule kuni 6400 eurot ja juriidilisele isikule kuni 9600 eurot.
[RT I, 13.03.2014, 4- jõust. 01.07.2014]

§ 58. Konkurentsiametisse kutsumine

Leht 16 / 22 Konkurentsiseadus

[Kehtetu -RT I, 13.03.2014, 4- jõust. 01.07.2014]

§ 59. Konkurentsiameti õigus nõuda materjale

(1) Konkurentsiametil on õigus nõuda kõigilt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt ning nende esindajatelt, samuti riigiasutustelt ja kohaliku omavalitsuse üksustelt ning nende ametiisikutelt ja esindajatelt dokumentide, nende kavandite ja muude materjalide originaale või nende ärakirju, mille vastavust originaalile kinnitab nende esitaja oma allkirjaga. Ärakirja esitamise korral on Konkurentsiametil õigus nõuda algdokumenti ärakirja õigsuse kontrollimiseks.
(2) Materjali üle andnud isiku või tema esindaja nõudel väljastatakse talle Konkurentsiameti kinnitus vastava materjali vastuvõtmise kohta ning neil on õigus Konkurentsiametilt pärast järelevalvetoimingute lõppu nende poolt esitatud dokumentide, kavandite ja muude materjalide originaalid tagasi saada.

§ 60. Ettevõtja asukoha ja tegevuskoha kontrollimine

[Kehtetu -RT I, 13.03.2014, 4- jõust. 01.07.2014]

§ 61. Soovituste andmine

(1) Konkurentsiamet võib anda riigiasutusele ja kohaliku omavalitsuse üksusele, füüsilisele ja juriidilisele isikule soovitusi konkurentsiolukorra parandamiseks.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(2) Isik, kellele on Konkurentsiamet teinud soovituse, peab Konkurentsiameti nõudel teavitama Konkurentsiametit soovituse täitmiseks rakendatavatest meetmetest või põhjustest, miks meetmeid ei rakendata. [RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]

§ 62. Ettekirjutus ja sunniraha määramine

[Kehtetu -RT I, 13.03.2014, 4- jõust. 01.07.2014]

§ 63. Ärisaladuse hoidmise kohustus

(1) Ärisaladuseks loetakse niisugune teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib selle ettevõtja huve kahjustada, eelkõige oskusteavet puudutav tehniline ja finantsteave ning teave kulude hindamise metoodika, tootmissaladuste ja -protsesside, tarneallikate, ostu-müügi mahtude, turuosade,
klientide ja edasimüüjate, turundusplaanide, kulu- ja hinnastruktuuride ning müügistrateegia kohta. Ärisaladus ei ole avalikustamisele kuuluv või avalikustatud teave, Konkurentsiameti tehtud otsus ja ettekirjutus ning Konkurentsiameti peadirektori või Konkurentsiameti muu ametniku koostatud dokument, millest on ärisaladused välja jäetud.
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]
(2) Konkurentsiameti ametnikul ei ole õigust avaldada teistele isikutele ega avalikustada ettevõtja nõusolekuta ärisaladusi, sealhulgas pangasaladusi, mida ta on teada saanud oma teenistuskohustuste täitmise käigus,
kui käesoleva seadusega ei ole ette nähtud teisiti. Ettevõtja määrab kindlaks ja märgib ära teabe, mida ta põhjendatult loeb oma ärisaladuseks. Konkurentsiameti nõudmisel peab ettevõtja ärisaladuseks peetava teabe ära märkima ja põhjendama teabe määramist ärisaladuseks. Muud teavet ei loeta ärisaladuseks, välja arvatud teave, mis õigusaktide kohaselt avaldamisele ei kuulu. Konkurentsiameti nõudel on ettevõtja kohustatud koostama dokumendist ärisaladust mittesisaldava kokkuvõtte.
[RT I, 29.06.2014, 1- jõust. 01.07.2014]
(3) Konkurentsiameti ametnik võib avaldada ja kasutada ettevõtja ärisaladust, mis on vajalik konkurentsialase süüteo toimepanemise, käesoleva seaduse või Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 rikkumise tõendamiseks. Konkurentsiameti ametnik võib esitada ärisaladust sisaldavad dokumendid üksnes kohtule kriminaal-, tsiviil- või haldusasja või väärteo arutamise ettevalmistamiseks, arutamiseks ja kohtulahendi tegemiseks.
[RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]
(4) Konkurentsiametil on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 kohaldamisel õigus vahetada Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide konkurentsiasutustega sisulist või õiguslikku teavet, sealhulgas ettevõtjate ärisaladusi ja muud konfidentsiaalset teavet, ning kasutada Euroopa Komisjonilt ja liikmesriikide
konkurentsiasutustelt saadud teavet tõendusmaterjalina EL Nõukogu määruse 1/2003/EÜ artiklis 12 sätestatud tingimustel.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(5) Konkurentsiamet jätab avalikustamisele kuuluvate otsuste ja ettekirjutuste tekstist välja ärisaladused ja muu konfidentsiaalse teabe.
[RT I 2006, 25, 186- jõust. 01.07.2006]

Konkurentsiseadus Leht 17 / 22

§ 631. Taotlus

(1) Haldusmenetluse algatamiseks või haldusmenetluse käigus Konkurentsiametile esitatav avaldus (edaspidi

taotlus) peab olema kirjalik ja selles märgitakse haldusmenetluse seaduse § 14 lõikes 3 nimetatud andmed.

(2) Taotlusele kirjutab alla selle esitaja või tema esindaja. Juriidilise isiku ja juriidiliseks isikuks mitteoleva ühenduse nimel esitatud taotlusele kirjutab alla selleks volitatud isik. Taotluse esitaja esindaja lisab taotlusele volitust tõendava dokumendi. Taotlusele lisatakse taotluse esitajale kättesaadavad tõendid.
(3) Konkurentsiamet võib taotluse esitaja nime tema põhjendatud taotluse alusel tunnistada teistele isikutele avaldamisele mittekuuluvaks.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]

§ 632. Taotluse läbi vaatamata jätmine

(1) Konkurentsiamet jätab taotluse läbi vaatamata, kui:
1) taotlus on ilmselgelt põhjendamatu;
2) sama asi on Euroopa Komisjoni menetluses või samas asjas on Euroopa Komisjoni otsus;
3) taotlejat ei ole võimalik taotluses sisalduva teabe põhjal tuvastada;
4) taotluses on puudused ning taotleja on jätnud need Konkurentsiameti antud tähtajaks kõrvaldamata.
(2) Konkurentsiamet võib jätta taotluse läbi vaatamata, kui sama asi on teise liikmesriigi konkurentsiasutuse menetluses või samas asjas on teise liikmesriigi konkurentsiasutuse otsus.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]

§ 633. Menetluse peatamine

(1) Konkurentsiamet võib menetluse oma otsusega peatada, kui asja kohta seisukoha võtmisel olulist tähtsust omav ja selle asjaga seotud haldus-, halduskohtu-, tsiviil-, väärteo- või kriminaalmenetlus on pooleli.
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]
(2) Konkurentsiamet taastab menetluse oma otsusega käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud menetluses kohtulahendi või haldusakti jõustumisel.
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]

§ 634. Menetluse lõpetamine

(1) Konkurentsiamet võib menetluse lõpetada, kui:
1) ettevõtja tegevuses puuduvad käesoleva seaduse rikkumise tunnused;
2) konkurentsi ei ole oluliselt kahjustatud;
3) ettevõtja on oluliselt parandanud konkurentsiolukorda kaubaturul;
4) samas asjas on alustatud väärteo- või kriminaalmenetlus;
5) taotluse esitaja on oma taotluse tagasi võtnud ning menetluse lõpetamine ei kahjusta kolmanda isiku õigusi;
6) sama asi on teise liikmesriigi konkurentsiasutuse menetluses või samas asjas on teise liikmesriigi
konkurentsiasutuse otsus;
7) haldusakti adressaat on surnud või lõppenud;
8) Konkurentsiamet on kiitnud heaks ettevõtja käesoleva seaduse § 637alusel võetud kohustuse;
9) ettevõtja on lõpetanud menetluse esemeks oleva tegevuse ning puudub vajadus ettekirjutuse tegemiseks;
10) taotluses kirjeldatud asjaolud viitavad sisult tsiviilõiguslikule vaidlusele ning puudub ilmselge oht
konkurentsi kahjustamiseks.
(2) Konkurentsiamet lõpetab menetluse, kui sama asi on Euroopa Komisjoni menetluses või samas asjas on
Euroopa Komisjoni otsus.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]

§ 635. Kohtu luba kontrolli teostamiseks

(1) Kirjaliku ja põhjendatud taotluse anda luba Euroopa Komisjonile kontrolli teostamiseks EL Nõukogu määruse 1/2003/EÜ asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta
(EÜT L 1, 04.01.2003, lk 1–25) artiklites 20 ja 21 ning EL Nõukogu määruse 139/2004/EÜ artiklis 13 sätestatud tingimustel ja korras esitab Tallinna Halduskohtu esimehele või tema määratud sama kohtu halduskohtunikule Konkurentsiamet.
[RT I 2007, 66, 408- jõust. 01.01.2008]
(2) Enne loa andmist kontrollib kohtunik Euroopa Komisjoni otsuse autentsust ning proportsionaalsust selles osas, et kavandatud sunnimeetmed ei oleks kontrolli sisu seisukohalt meelevaldsed ega liigsed, võttes eelkõige arvesse kahtlustatava rikkumise tõsidust, otsitava tõendusmaterjali tähtsust, asjaomase ettevõtja osalust ning tõenäosust, et kontrolli sisuga seotud raamatupidamis- ja äridokumente hoitakse ruumides, millega seoses luba taotletakse. Loa andmisel ei hinda kohtunik kontrolli teostamise vajalikkust.

Leht 18 / 22 Konkurentsiseadus

(3) Sunnimeetmete proportsionaalsuse kontrollimisel võib kohtunik nõuda Euroopa Komisjonilt otse või Konkurentsiameti kaudu selgitusi kavandatavate sunnimeetmete proportsionaalsuse kontrollimiseks. Kohtunikul ei ole õigust nõuda Euroopa Komisjoni toimikus sisalduva teabe esitamist.
(4) Käesolevas paragrahvis nimetatud loa andmine otsustatakse halduskohtumenetluse seadustiku haldustoiminguks loa andmise sätete järgi.
[RT I 2006, 25, 186- jõust. 01.07.2006]

§ 636. Ettekirjutus konkurentsi kahjustamise ohu korral

(1) Konkurentsiamet võib edasilükkamatutel juhtudel omal algatusel kehtestada ettekirjutusega füüsilisele või juriidilisele isikule kohustuse teha ettekirjutuses nõutav tegu või hoiduda keelatud teost, kui Konkurentsiametile teadaolevalt esineb konkurentsile tõsise ja korvamatu kahju tekkimise oht Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 101 või 102 sätestatu rikkumise tõttu.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekirjutuse kehtivuse tähtaeg on kuni kolm kuud. Vajaduse korral võib Konkurentsiamet ettekirjutuse kehtivuse tähtaega pikendada, kuid kokku kõige rohkem ühe aastani.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]

§ 637. Kohustuse võtmine, kohustuse võtmise taotlus ja kohustuse võtmise heakskiitmine

(1) Ettevõtja, kelle tegevus võib rikkuda käesoleva seaduse §-s 4 või 16 või Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 101 või 102 sätestatut ning kelle puhul Konkurentsiamet kaalub ettekirjutusega korrarikkumise kõrvaldamise kohustuse panemist, võib esitada kirjalikult Konkurentsiametile taotluse omapoolse kohustuse võtmiseks (edaspidi kohustuse võtmise taotlus).
(2) Kohustus peab olema suunatud konkurentsiolukorra parandamisele ja sobiv rikkumise kahjulike mõjude lõpetamiseks.
(3) Kohustuse võtmise taotlus peab olema piisavalt põhjalik, et võimaldada Konkurentsiametil hinnata pakutavate kohustuste sobivust ja parandavat mõju konkurentsiolukorrale.
(4) Kui Konkurentsiamet kiidab kohustuse heaks, võib ta oma otsusega muuta heakskiidetud kohustuse ettevõtjale siduvaks ja lõpetada menetluse.
(5) Kohustus on tähtajaline. Ettevõtja on kohustatud Konkurentsiameti poolt varem määratud ajal teavitama
Konkurentsiametit kohustuse täitmisest.
(6) Konkurentsiamet võib omal algatusel või isiku taotluse alusel uuendada käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel lõpetatud menetluse, kui:
1) asjaolud, millel menetluse lõpetamine põhineb, on olulisel määral muutunud;
2) ettevõtja ei täida võetud kohustust;
3) kohustus kiideti heaks või menetlus lõpetati ettevõtja esitatud ebatäieliku, ebaõige või eksitava teabe alusel.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]

§ 64.–§ 73. [Kehtetud -RT I 2002, 82, 480- jõust. 24.10.2002]

9. peatükk

VASTUTUS

§ 731. Riikliku järelevalve teostamise takistamine

[Kehtetu -RT I, 12.07.2014, 1- jõust. 01.01.2015]

§ 732. [Kehtetu -RT I 2004, 25, 168- jõust. 01.05.2004]

§ 733. [Kehtetu -RT I 2002, 82, 480- jõust. 24.10.2002]

§ 734. [Kehtetu -RT I 2004, 56, 401- jõust. 01.08.2004]

§ 735. Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine

(1) Ebaõiglaste äritingimuste kehtestamise, tootmise või teenindamise või kaubaturu, tehnilise arengu või investeeringute piiramise, samuti muu tegevuse eest, millega on kaasnenud ettevõtja turgu valitseva seisundi kuritarvitamine kaubaturul, –

Konkurentsiseadus Leht 19 / 22

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. [RT I 2007, 13, 69- jõust. 15.03.2007]
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.
[RT I, 12.07.2014, 1- jõust. 01.01.2015]

§ 736. Koondumise jõustamine koondumiseks loa puudumisel ja konkurentsi kahjustav koondumine

[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(1) Koondumise jõustamise eest, kui koondumiseks puudub luba, samuti koondumise keelu või koondumise loa tingimuste rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. [RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.
[RT I, 12.07.2014, 1- jõust. 01.01.2015]

§ 737. Olulist vahendit omava ettevõtja kohustuste täitmata jätmine

[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(1) Teisele ettevõtjale mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel võrgustikule, infrastruktuurile või muule olulisele vahendile juurdepääsu mittelubamise eest, samuti muu tegevuse eest, millega on kaasnenud olulist vahendit omava ettevõtja seaduses sätestatud kohustuste rikkumine, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. [RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.
[RT I, 12.07.2014, 1- jõust. 01.01.2015]

§ 738. Raamatupidamise erinõude täitmata jätmine

(1) Käesolevas seaduses sätestatud raamatupidamise erinõude täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.
[RT I, 05.07.2013, 1- jõust. 15.07.2013]

§ 739. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 735–738sätestatud väärtegude aegumistähtaeg on kolm aastat. [RT I, 12.07.2014, 1- jõust. 01.01.2015]
(2) Käesoleva seaduse §-des 735–738 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Konkurentsiamet. [RT I, 12.07.2014, 1- jõust. 01.01.2015]

§ 74.–§ 77. [Kehtetud -RT I 2002, 63, 387- jõust. 01.09.2002]

§ 78. Kahjude hüvitamine

Käesoleva seadusega keelatud tegude toimepanemisega tekitatud varaline või muu kahju kuulub hüvitamisele tsiviilkorras.

§ 781. Leebuse kohaldamise taotlus

(1) Kriminaalmenetluse seadustiku § 2051 kohaldamiseks võib karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteo osaline esitada leebuse kohaldamise taotluse Konkurentsiametile viisil, mis võimaldab kirjalikku taasesitamist ning taotluse Konkurentsiametile laekumise kuupäeva ja kellaaja fikseerimist.
(2) Leebuse kohaldamise taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotleja nimi, isikukood, sünniaeg või registreerimisnumber, aadress ja muud kontaktandmed;
2) identifitseerimist võimaldavad andmed teiste isikute kohta, kes osalevad karistusseadustiku §-s 400
sätestatud kuriteos;
3) karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteo põhjalik kirjeldus, sealhulgas andmed mõjutatud kaupade
kohta, rikkumise geograafiline ulatus ning rikkumise aeg ja viis;
4) kõik leebusetaotlejale kättesaadavad ja teadaolevad tõendid karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteo
kohta. Kui tõendite esitamine koos taotlusega ei ole tehniliselt võimalik, võib need esitada viivituseta muul

Leht 20 / 22 Konkurentsiseadus

viisil. Kui tõendite kohene esitamine ei ole võimalik, loetakse küllaldaseks tõendite kirjelduse esitamine koos tõendite asukoha teatamisega;
5) andmed teiste konkurentsiasutuste või muude asutuste kohta, kellele leebusetaotleja on esitanud leebuse kohaldamise taotluse või kellele ta kavatseb selle esitada.
(3) Kui leebust taotleb füüsiline isik oma nimel, loetakse leebusetaotlejaks see isik. Kui leebust taotleb juriidilise isiku esindaja juriidilise isiku nimel, loetakse leebusetaotlejaks juriidiline isik koos selle isikuga
seotud füüsiliste isikutega. Juriidilise isikuga seotud füüsiline isik käesoleva paragrahvi tähenduses on juriidilise isiku esindaja, liige, osanik, aktsionär, juhtimis- või järelevalveorgani liige ja töötaja, sealhulgas juhul, kui füüsilise isiku suhe juriidilise isikuga on lõppenud. Leebust ei kohaldata juriidilise isikuga seotud füüsilisele isikule, kes ei täida käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 2–6 sätestatud tingimusi või kellele leebuse kohaldamise on leebusetaotlejaks olev juriidiline isik põhjendatult välistanud leebuse kohaldamise taotluses.
(4) Konkurentsiamet kinnitab leebusetaotlejale viivituseta leebuse kohaldamise taotluse kättesaamist, märkides selle Konkurentsiametile laekumise täpse aja, ning edastab taotluse koos lisadega prokuratuurile.
(5) Leebuse kohaldamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:
1) leebuse kohaldamise taotlus on esitatud taotleja enda algatusel ning vastab käesoleva paragrahvi lõigetes 1
ja 2 sätestatud nõuetele;
2) leebusetaotleja lõpetab prokuratuuriga kooskõlastatult osalemise karistusseadustiku §-s 400 sätestatud
kuriteotunnustele vastava teo toimepanemises, välja arvatud juhul, kui ta kaasatakse jälitustoimingusse;
3) prokuratuuri antud tingimustel avaldab leebusetaotleja ja teeb võimaluse korral täielikult, avameelselt ja
moonutusteta kättesaadavaks kõik talle teada olevad tõendid karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteo kohta;
4) leebusetaotleja teeb oma kulul täielikku ja heauskset koostööd uurimisasutuste ja prokuratuuriga kuni
karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteo menetluse lõpuni;
5) leebusetaotleja ei ole kallutanud teisi isikuid karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuritegu toime panema
ega juhtinud kuriteo ettevalmistamist või toimepanemist;
6) leebusetaotleja ei ole enne ega pärast leebuse kohaldamise taotluse esitamist pahauskselt hävitanud ega
kõrvale toimetanud karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteo menetluses asjakohaseid tõendeid ega
avaldanud prokuratuuri loata leebuse kohaldamise taotluse või kriminaalmenetluse asjaolusid.
[RT I 2010, 8, 34- jõust. 27.02.2010]

10. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 79.–§ 86.[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 87. Seaduse rakendamine

(1) Käesolevat seadust kohaldatakse kõigi konkurentsi kahjustavate kokkulepete, kooskõlastatud tegevuste ja otsuste suhtes, mis kehtivad käesoleva seaduse jõustumise hetkel ja mis teostatakse pärast seda.
(2) Juhtumeid, mille menetlemine on alustatud enne käesoleva seaduse jõustumist, menetletakse juhtumi menetluse alustamise ajal kehtinud seaduse järgi.
(3) Eri- ja ainuõiguseks loetakse ka enne 1998. aasta 1. oktoobrit ettevõtjale riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ükskõik millises vormis ja korras antud luba, mis võimaldab ettevõtjal olla kaubaturul teiste ettevõtjatega võrreldes eelisseisundis või ainsaks ettevõtjaks antud kaubaturul.
(4) Vabariigi Valitsus ja ministrid viivad konkurentsiseaduse alusel vastuvõetud määrused käesoleva seadusega kooskõlla kolme kuu jooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist.
(5) Käesoleva seaduse § 33 lõige 4 ja § 49 lõige 3 kehtivad 2011. aasta 31. detsembrini. [RT I 2007, 60, 384- jõust. 01.01.2008]
(6) Käesoleva seaduse § 33 lõiked 42ja 43kehtivad 2012. aasta 31. detsembrini. [RT I, 27.06.2012, 3- jõust. 07.07.2012]

§ 88. [Kehtetu -RT I 2004, 25, 168- jõust. 01.05.2004]

§ 89. Seaduse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Konkurentsiseadus Leht 21 / 22

§ 90. Seaduse joustumine

(1) Kaeso1ev seadus joustub 2001. aasta 1. oktoobril. [RT I 2007, 60, 384- joust. 01.01.2008]

(2) Kaeso1eva seaduse § 492 joustub 2009. aasta 1. jaanuaril. [RT I 2007, 60, 384- joust. 01.01.2008]

Leht 22 I 22 Konkurentsiseadus

Issuer: Riigikogu
Type: act
In force from: 01.01.2015
In force until: In force
Translation published: 19.01.2015

Competition Act

Passed 05.06.2001

RT I 2001, 56, 332

Entry into force 01.10.2001

Amended by the following acts

Passed

Published

Entry into force

14.11.2001

RT I 2001, 93, 565

01.02.2002

19.06.2002

RT I 2002, 61, 375

01.08.2002

19.06.2002

RT I 2002, 63, 387

01.09.2002

18.09.2002

RT I 2002, 82, 480

24.10.2002

09.10.2002

RT I 2002, 87, 505

23.10.2002, see § 2 of the amending Act. (1) The Ministry of Economic Affairs and the Ministry of

Transport and Communications shall be reorganised and merged into the Ministry of Economic Affairs and Communications as of 1 November

2002.

20.11.2002

RT I 2002, 102, 600

26.12.2002

11.02.2003

RT I 2003, 23, 133

08.03.2003

24.03.2004

RT I 2004, 25, 168

01.05.2004

28.06.2004

RT I 2004, 56, 401

01.08.2004, partially01.01.2005

10.05.2006

RT I 2006, 25, 186

01.07.2006

24.01.2007

RT I 2007, 13, 69

15.03.2007

08.11.2007

RT I 2007, 60, 384

01.01.2008, partially01.01.2009

22.11.2007

RT I 2007, 66, 408

01.01.2008

20.01.2010

RT I 2010, 8, 34

27.02.2010

22.04.2010

RT I 2010, 22, 108

01.01.2011, enters into force on the date which has been determined

in the Decision of the Council of the European Union regarding the abrogation of the derogation established in respect of the Republic of Estonia on the basis provided for in Article 140(2) of

the Treaty on the Functioning of the

European Union, Council Decision

2010/416/EU of 13 July 2010 (OJ L

196, 28.07.2010, p. 24–26).

27.01.2011

RT I, 23.02.2011, 3

01.01.2012

06.06.2012

RT I, 27.06.2012, 3

07.07.2012

19.06.2013

RT I, 05.07.2013, 1

15.07.2013, partially01.01.2014

19.02.2014

RT I, 13.03.2014, 4

01.07.2014

05.06.2014

RT I, 29.06.2014, 1

01.07.2014

19.06.2014

RT I, 12.07.2014, 1

01.01.2015

19.06.2014

RT I, 29.06.2014, 109

01.07.2014, the titles of ministers

replaced on the basis of subsection

107³ (4) of the Government of the

Republic Act.

Competition Act Page 1 / 24

11.12.2014 RT I, 30.12.2014, 2 01.01.2015

Chapter 1

GENERAL PROVISIONS

§ 1. Scope of application of Act

(1) The scope of application of this Act is the safeguarding of competition in the interest of free enterprise upon the extraction of natural resources, manufacture of goods, provision of services and sale and purchase of products and services (hereinafter goods) and the preclusion and elimination of the prevention, limitation or restriction (hereinafter restriction) of competition in other economic activities.
(2) This Act also applies if an act or omission directed at restricting competition is committed outside the territory of Estonia but restricts competition within the territory of Estonia.
(3) This Act does not regulate relationships in the labour market.
(4) The provisions of the Administrative Procedure Act apply to the administrative proceedings prescribed in this Act, taking account of the specifications provided for in this Act.
[RT I 2002, 61, 375 - entry into force 01.08.2002]

§ 2. Undertaking

(1) For the purposes of this Act, an undertaking is a company, sole proprietor, any other person engaged in economic or professional activities, an association which is not a legal person, or a person acting in the interests of an undertaking.
(2) The provisions concerning undertakings apply to the state, local governments, legal persons in public law and other persons performing administrative duties if they participate in a goods market.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(3) For the purposes of this Act, undertakings which are connected to each other through control may be deemed to be one undertaking.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(4) Control is the opportunity for one undertaking or several undertakings jointly or for one natural person or several natural persons jointly, by purchasing shares and on the basis of a transaction or articles of association or by any other means, to exercise direct or indirect influence on another undertaking which may consist of a right to:
1) exercise significant influence on the composition, voting or decision-making of the management bodies of the other undertaking, or to
2) use or dispose of all or a significant proportion of the assets of the other undertaking. [RT I 2006, 25, 186 - entry into force 01.07.2006]

§ 3. Goods market

(1) A goods market is an area covering, inter alia, the whole of the territory of Estonia or a part thereof where goods which are regarded as interchangeable or substitutable (hereinafter substitutable) by the buyer by reason of price, quality, technical characteristics, conditions of sale or use, consumption or other characteristics are circulated.
[RT I 2004, 56, 401 - entry into force 01.08.2004]
(2) In order to define a goods market, the turnover of substitutable goods shall, as a rule, be assessed in money. If this is not possible or expedient, the market size and the market shares of the undertakings participating in the goods market may be assessed on the basis of other comparable indicators.

Chapter 2

Page 2 / 24 Competition Act

PROHIBITION ON AGREEMENTS, CONCERTED PRACTICES AND DECISIONS BY ASSOCIATIONS OF UNDERTAKINGS

§ 4. Prohibition on agreements, concerted practices and decisions by associations of undertakings which restrict competition

(1) The following are prohibited: agreements between undertakings, concerted practices, and decisions by associations of undertakings (hereinafter agreements, practices and decisions) which have as their object or effect the restriction of competition, including those which:
1) directly or indirectly fix prices or any other trading conditions, including prices of goods, tariffs, fees, mark- ups, discounts, rebates, basic fees, premiums, additional fees, interest rates, rent or lease payments applicable to third parties;
2) limit production, service, goods markets, technical development or investment;
3) share goods markets or sources of supply, including restriction of access by a third party to a goods market
or any attempt to exclude the person from the market;
4) exchange information which restricts competition;
5) agree on the application of dissimilar conditions to equivalent agreements, thereby placing other trading
parties at a competitive disadvantage;
6) make the entry into agreements subject to acceptance by third parties of supplementary obligations which
have no connection with the subject of such agreements.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(2) The prohibition provided for in subsection (1) of this section shall apply to agreements and practices, and decisions of agricultural producers, their associations and federations of such associations, which concern the production or sale of agricultural products or the use of joint facilities, only to the extent determined on the basis provided for in Article 42 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]

§ 5. Agreements, practices or decisions of minor importance

(1) The provisions of clauses 4 (1) 4)–6) of this Act do not apply to agreements, practices and decisions of minor importance.
(2) Agreements, practices or decisions are considered to be of minor importance if the combined market share of the total turnover of the undertakings which enter into the agreement, engage in concerted practices or adopt the relevant decision does not exceed:
1) 15 per cent for each party of in the case of a vertical agreement, practice or decision;
2) 10 per cent in total for all parties of a horizontal agreement, practice or decision;
3) 10 per cent in the case of an agreement, practice or decision which includes concurrently the characteristics
of both vertical and horizontal agreements, practices or decisions.
(3) Agreements by undertakings, concerted practices of undertakings or decisions by associations of undertakings are considered to be vertical if the undertakings operate at different levels of the production or distribution chain (for example the production of raw materials or finished goods, or retail or wholesale
distribution). Agreements by undertakings, concerted practices of undertakings or decisions by associations of undertakings are considered to be horizontal if the undertakings operate as competitors at the same level of the production or distribution chain.
(4) Agreements, practices or decisions are deemed to be of minor importance if the conditions provided for in subsection (2) of this section are fulfilled during the whole period of effect of the agreement, practice or decision.
[RT I 2004, 56, 401 - entry into force 01.08.2004]

§ 6. Exemption

(1) The prohibition provided in subsection 4 (1) of this Act shall not be imposed concerning an agreement, activity or decision which:
1) contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress or to protecting the environment, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit;
2) does not impose on the undertakings which enter into the agreement, engage in concerted practices or adopt the decision any restrictions which are not indispensable to the attainment of the objectives specified in clause 1) of this subsection;
3) does not afford the undertakings which enter into the agreement, engage in concerted practices or adopt the decision the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the goods market.

Competition Act Page 3 / 24

(2) An undertaking which makes use of the conditions arising from this section is required to provide proof concerning compliance with all the conditions set forth in section (1) of this section.
[RT I 2006, 25, 186 - entry into force 01.07.2006]

§ 7. Block exemption

(1) A block exemption is general permission granted by a regulation of the Government of the Republic on the proposal of the minister responsible for the area to enter into a certain category of agreements, engage
in a certain category of concerted practices or adopt a certain category of decisions which complies with the conditions provided for in § 6 of this Act and restricts or may restrict competition.
[RT I 2002, 87, 505 - entry into force 23.10.2002]
(2) A block exemption is established for a specified term and may designate:
1) the name of the category of agreements, practices or decisions to which the block exemption applies;
2) restrictions or conditions which shall not be included in such agreements, practices or decisions;
3) conditions which must be included in such agreements, practices or decisions, and restrictions and
conditions which may be included in such agreements, practices or decisions;
4) other conditions which such agreements, practices or decisions must comply with.
(3) [Repealed - RT I 2004, 56, 401 - entry into force 01.08.2004]

§ 8. Nullity of agreements or decisions

[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
Any agreement or decision or a part thereof which has as its object or effect the consequences specified in § 4 of
this Act is void unless it is permitted on the basis of §§ 5–7 of this Act.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]

Chapter 3

§ 9.–§ 12.[Repealed - RT I 2006, 25, 186 - entry into force 01.07.2006]

Chapter 4

UNDERTAKING IN DOMINANT POSITION ON MARKET

[RT I 2004, 56, 401 - entry into force 01.08.2004]

§ 13. Undertaking in dominant position on market

(1) For the purposes of this act, an undertaking in a dominant position is an undertaking or several undertakings operating in the same market whose position enables it/them to operate in the market to an appreciable extent independently of competitors, suppliers and buyers. Dominant position is presumed if an undertaking accounts for at least 40 per cent of the turnover in the market or several undertakings operating in the same market account for at least 40 per cent of the turnover in the market.
(2) Undertakings in control of essential facilities specified in § 15 of this Act are also undertakings in a dominant position.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]

§ 14. Special or exclusive rights

For the purposes of this Act, special or exclusive rights are rights granted to one undertaking or several undertakings by the state or a local government which limit the number of undertakings to whom the permission to operate in a specific geographical area has been granted or which give advantages to one undertaking or several undertakings which significantly influence the opportunities of other undertakings to operate in the same geographical area.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 01.01.2014]

§ 15. Undertaking in control of essential facility

An undertaking is deemed to be in control of an essential facility or to have a natural monopoly if it owns, possesses or operates a network, infrastructure or any other essential facility which other persons cannot duplicate or for whom it is economically inexpedient to duplicate but without access to which or the existence of which it is impossible to operate in the goods market.

Page 4 / 24 Competition Act

§ 16. Abuse of dominant position

Any direct or indirect abuse by an undertaking or several undertakings of the dominant position in the goods market is prohibited, including:
1) directly or indirectly establishing or applying unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions;
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
2) limiting production, service, goods markets, technical development or investment;
3) offering or applying dissimilar conditions to equivalent agreements with other trading parties, thereby
placing some of them at a competitive disadvantage;
[RT I 2006, 25, 186 - entry into force 01.07.2006]
4) making the entry into agreements subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations
which have no connection with the subject of such agreements.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
5) forcing an undertaking to concentrate, enter into an agreement which restricts competition, engage in
concerted practices or adopt a decision together with the undertaking or another undertaking;
6) unjustified refusal to sell or buy goods.

§ 17. Restrictions on activities of undertakings with special or exclusive rights or in control of essential facilities

[Repealed - RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]

§ 18. Obligations of undertakings in control of essential facilities

[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(1) An undertaking in control of an essential facility is required to permit other undertakings to gain access to the network, infrastructure or other essential facility under reasonable and non-discriminatory conditions for the purposes of the supply or sale of goods.
(2) An undertaking in control of an essential facility may refuse to grant other undertakings access to the network, infrastructure or other essential facility if the refusal is based on objective reasons, including cases where:
1) the safety and security of the equipment connected with the network, infrastructure or other essential facility or the efficiency and security of the operation of such network, infrastructure or facility are endangered;
2) maintenance of the integrity or the inter-operability of the network, infrastructure or other essential facility is endangered;
3) equipment to be connected to the network, infrastructure or other essential facility is not in conformity with the established technical standards or rules;
4) the undertaking applying for access lacks the technical and financial capability and resources to
provide services efficiently and safely to the necessary extent through or with the assistance of the network,
infrastructure or other essential facility;
5) the undertaking applying for access does not hold the permit prescribed by law for the corresponding
activity;
6) as a result of such access, data protection provided by law is no longer ensured.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]

§ 181. Special requirement concerning accounting

An undertaking with special or exclusive rights or in control of an essential facility is required to keep separate accounting of revenue and expenditure related to each product or service on the basis of consistently applied and objectively justified accounting principles which shall be clearly specified in the internal rules of the undertaking. The accounting of revenue and expenditure must enable to assess whether the ratio between the price of a product or service of the undertaking and the value of the product or service is reasonable.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]

Chapter 5

CONTROL OF CONCENTRATIONS

[RT I 2006, 25, 186 - entry into force 01.07.2006]

§ 19. Concentration

(1) Concentration is deemed to arise where:

Competition Act Page 5 / 24

1) previously independent undertakings merge within the meaning of the Commercial Code or parts of undertakings are merged;
2) an undertaking acquires control of the whole or a part of another undertaking, or of several undertakings or parts thereof;
3) undertakings jointly acquire control of the whole or a part of another undertaking, or of several undertakings or parts thereof;
4) a natural person already controlling at least one undertaking acquires control of the whole or a part of another undertaking, or of several undertakings or parts thereof;
5) several natural persons already controlling at least one undertaking jointly acquire control of the whole or a part of another undertaking, or of several undertakings or parts thereof.
(2) The joint creation, by persons specified in clauses (1) 3) and 5) of this section, of a new undertaking performing on a lasting and independent basis is also deemed to be acquisition of control within the meaning of clauses (1) 3) and 5) of this section.
(3) For the purposes of this Chapter, a part of an undertaking is the assets of the undertaking or an organisationally independent part of the undertaking, including an enterprise or plant which constitutes a basis for business activities and to which turnover on the goods market can be clearly attributed.
(4) The following is not deemed to be concentration:
1) transactions specified in subsection (1) of this section if they are carried out as an internal restructuring of a
group of undertakings;
2) if credit institutions, financial institutions or insurers temporarily acquire, for their own account or for
the account of others, securities in an undertaking with a view to reselling them, provided that they do not
exercise voting rights in respect of those securities with a view to determining the competitive behaviour of the
undertaking which issued the securities and provided that they exercise such voting rights only with a view to
preparing the sale of the securities or the undertaking or a part thereof and that any such sale takes place within
one year of the date of acquisition;
3) if control is acquired by a duly authorised person in accordance with the Acts which relate to liquidation,
compulsory dissolution, insolvency or other similar proceedings;
4) if the actions specified in clauses (1) 2) or 3) of this section are carried out by undertakings whose sole
business objective is to acquire and take possession of holdings in other undertakings in order to maintain the
value of the investment, provided that the voting rights connected to the holdings are, above all, used in matters
related to the appointment of the members of the management and supervisory bodies of such undertakings and
not in order to determine, directly or indirectly, the behaviour of the undertakings which influences competition.
(5) If, based on the principle of reasonableness, the sale specified in clause (4) 2) of this section is not possible within one year, the Competition Authority may extend the term by a decision on the basis of a reasoned application made by the person.
[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]

§ 20. Parties to concentration

The following are parties to a concentration:
1) the merging undertaking or the undertaking whose part is merged;
2) the natural person or undertaking who acquires control of an undertaking or a part thereof or several
undertakings or parts thereof;
3) the natural persons or undertakings who jointly acquire control of an undertaking or a part thereof or several
undertakings or parts thereof;
4) the undertaking which is the subject of the acquisition of control or whose part is the subject of the
acquisition of control.
[RT I 2006, 25, 186 - entry into force 01.07.2006]

§ 21. Application of control of concentration

(1) A concentration shall be subject to control by the Competition Authority if, during the previous financial year, the aggregate turnover in Estonia of the parties to the concentration exceeded 6,000,000 euros and the aggregate turnover in Estonia of each of at least two parties to the concentration exceeded 2,000,000 euros. [RT I, 30.12.2014, 2 - entry into force 01.01.2015]
(2) A concentration is not controlled by the Competition Authority if the concentration is subject to control pursuant to Council Regulation 139/2004/EC on the control of concentrations between undertakings (OJ L 24,
29.01.2004, pp. 1–22), unless the European Commission appoints, pursuant to Article 9 of such Regulation, the
Competition Authority as the authority competent to exercise control over the concentration.
[RT I 2006, 25, 186 - entry into force 01.07.2006]

§ 22. Appraisal of concentrations

(1) Appraisal of a concentration shall be based on the need to maintain and develop competition, taking into account the structure of goods markets and the actual and potential competition in the goods market, including:
1) the market position of the parties to the concentration and their economic and financial power and opportunities for competitors to access the goods market;

Page 6 / 24 Competition Act

2) legal and other barriers to entry into the goods market;
3) supply and demand trends for the relevant goods;
4) the interests of the buyers, sellers and consumers.
(2) If the concentration specified in subsection clauses 19 (1) 1), 3) or 5) or subsection 19 (2) of this Act has as its object or effect the co-ordination of the behaviour of undertakings which influences or is likely to influence competition, compliance of such activity with the conditions provided in subsection 4 (1) and subsection 6 (1) shall also be appraised. The appraisal shall be based, above all, on the following:
1) whether two or more undertakings who have created a joint venture will continue, to a material extent, their activities in the same goods market as the joint venture, or in the previous or following affected market, or in another market connected to such goods market;
2) whether the co-ordination of behaviour which is the direct result of the creation of the joint venture gives the undertakings which created the joint venture an opportunity to eliminate competition in the goods market or a significant part thereof.
(3) The Competition Authority shall prohibit a concentration if it is likely to significantly restrict competition in the goods market above all, by creating or strengthening a dominant position.
[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]
(4) The Competition Authority shall prohibit a concentration specified in subsection (2) based on subsection (3) of this section, or in the event the concentration does not meet the conditions provided in subsection 6 (1) of this Act.
[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]

§ 23. Turnover of parties to concentration

(1) The turnover of a party to a concentration is comprised of the returns on the goods sold by the party to the concentration during the financial year preceding the concentration, calculated pursuant to the guidelines for calculating turnover established on the basis of subsection 24 (8) of this Act.
(2) The turnover in Estonia of a party to a concentration is obtained as a result of sale of goods to buyers within the territory of Estonia.
(3) The turnover of a credit or financial institution is deemed to comprise the total amount of the following income items after deduction of value added tax and income tax:
1) interest income;
2) income from financial investments;
3) income from service charges;
4) income from financial operations;
5) other operating income.
(4) The turnover in Estonia of credit and financial institutions consists of the income earned by a credit or financial institution established in Estonia, or an Estonian branch of a foreign credit or financial institution.
(5) The turnover of an insurer is deemed to comprise the value of the gross insurance premiums which includes all insurance premiums received and receivable in respect of insurance contracts issued by or on behalf of the insurer, including outgoing reinsurance premiums after deduction of the taxes and other fees and payments to be paid on individual insurance premiums or the total volume of insurance premiums.
[RT I 2006, 25, 186 - entry into force 01.07.2006]

§ 24. Calculation of turnover

(1) The turnover of a party to a concentration specified in subsection 21 (1) of this Act shall be calculated by totalling the turnovers of the following undertakings:
1) the party to the concentration;
2) an undertaking or undertakings controlled by the party to the concentration;
3) an undertaking or undertakings controlling the party to the concentration;
4) an undertaking or undertakings controlled by an undertaking specified in clause 3) of this subsection;
5) an undertaking or undertakings jointly controlled by two or more of the undertakings specified in clauses
1)-4) of this subsection.
(2) If control over an undertaking is acquired in the manner provided for in clauses 19 (1) 2)–5) of this Act, the turnover of the undertaking shall be calculated by taking into account only the turnover of that undertaking and the turnovers of the undertakings controlled by the undertaking.
(3) If control over a part of an undertaking is acquired in the manner provided for in clauses 19 (1) 2)–5) of this
Act, the turnover of the undertaking shall be calculated by taking into account the turnover of only the part of
the undertaking which is the subject of the transaction.

Competition Act Page 7 / 24

(4) If control over an undertaking is acquired in the manner provided by subsection 19 (2) of this section, the turnovers of the undertakings which jointly create a new undertaking shall be taken account of upon calculating the turnover.
(5) The turnover of a party to a concentration does not include the sale of goods effected between undertakings which belong to the same group.
(6) If a concentration comprises acquisition of control by the same natural persons or undertakings of parts of one or several undertakings through two or several transactions conducted within a period of two years, such transactions are deemed to be one and the same concentration and the date of the last transaction is deemed
to be the date of such concentration. Upon calculation, in the case of such concentration, of the turnover of the parts over which control is being acquired, the turnover of all the parts which were the objects of the transactions during the preceding two years shall be taken into account but at the same time, the turnover of
the corresponding parts shall not be taken account of upon calculation of the turnover of the natural persons or undertakings acquiring control.
(7) If, within the preceding two years one and the same undertaking or an undertaking belonging to the same group has acquired control of parts of an undertaking or undertakings which operate within one and the same sector of economy in Estonia, the turnover of the undertaking over which control is acquired shall include the turnover of the undertakings over which control has been acquired within the two years preceding concentration.
(8) The guidelines for the calculation of turnover shall be established by a regulation of the minister responsible for the area. The regulation shall provide the procedure for the calculation of the turnover and may prescribe different methods for calculation of the turnover of parties to a concentration which operate in different sectors of economy.
[RT I 2006, 25, 186 - entry into force 01.07.2006]

§ 25. Notification of concentrations

(1) The Competition Authority shall be notified of a concentration subject to control before the entry into force of the concentration in adherence to the terms provided in §§ 26 and 27 of this Act, and after:
1) entry into a merger agreement or performance of a transaction or other act for acquisition of parts of the undertaking;
2) performance of a transaction or other act for acquisition of control;
3) performance of a transaction or other act for acquisition of joint control;
4) announcement of a public bid for securities.
(2) The Competition Authority may be notified of a planned concentration subject to control pursuant to subsection 21 (1) of this Act also before a transaction or act for merger or acquisition of control is performed or a public bid is announced, if the parties to the concentration prove their intention to perform such act or transaction or if, in the case of a public bid, the parties to the concentration have notified of their intention to organise such bid in public.
(3) The following shall notify of a concentration, based on subsection 19 (1) of this Act:
1) the undertakings jointly if previously independent undertakings merge within the meaning of the
Commercial Code or parts of undertakings are merged;
2) the undertaking who acquires control of the whole or a part of another undertaking, or of several
undertakings or parts thereof;
3) the undertakings jointly who acquire control of the whole or a part of another undertaking, or of several
undertakings or parts thereof;
4) the natural person who acquires control of the whole or a part of another undertaking, or of several
undertakings or parts thereof, provided that the natural person is already controlling at least one undertaking;
5) the natural persons jointly who acquire control of the whole or a part of another undertaking, or of several
undertakings or parts thereof, provided that such natural persons are already controlling at least one undertaking.
(4) Credit institutions, financial institutions and insurers shall notify of a concentration after obtaining permission from the supervisory authority of the corresponding field.
(5) Before notification of a concentration, a state fee for processing the notice of concentration shall be paid pursuant to the procedure provided by the State Fees Act.
[RT I 2006, 25, 186 - entry into force 01.07.2006]

§ 26. Notice of concentration

(1) A notice of concentration shall be submitted to the Competition Authority in writing and shall set out:
1) information concerning each party to the concentration, including business names, registry codes, contact
details and areas of activity;
2) a description of the concentration;
3) data concerning the turnovers of each party to the concentration during the preceding financial year;
4) information concerning control exercised or holdings owned in other undertakings by the undertakings
belonging to the same group as the parties to the concentration and specified in clauses 24 (1) 1)–5) of this Act;

Page 8 / 24 Competition Act

5) information concerning goods markets, including information concerning the market shares, main competitors, buyers and the market shares of the competitors and buyers of the parties to the concentration, and concerning barriers to entry into or exit from the goods market;
6) a description of the effect of the concentration on the goods market, prepared by the person submitting the notice;
7) information concerning associations of undertakings in which at least one of the parties to the concentration is a member;
8) restrictions on competition, if any, which are directly related to and necessary for giving effect to the concentration, and the reasons for applying such restrictions;
9) information concerning other circumstances, if any, relating to the concentration, including proposals concerning the obligations directly related to the concentration;
10) list of competition authorities of other states who have been or will be notified of the concentration. [RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(2) A notice of concentration may be submitted to the Competition Authority in an abbreviated form, leaving out, from the requisite information set forth in subsection (1) of this section, the additional information on goods markets required by clause 5) of this section, provided that one of the following conditions has been met:
1) a party to the concentration or an undertaking belonging to the same group with the party does not operate within the same goods market as another party to the concentration or an undertaking belonging to the same group with the party (there is no horizontal overlap of the goods markets) or in the previous or following affected market, in which the other party to the concentration or an undertaking belonging to the same group with the party operates (there is no vertical relationship between the goods markets);
2) at least two parties to the concentration or undertakings belonging to the same group with the parties operate within the same goods market and their joint market share will not exceed 15 per cent after concentration, or one or several two parties to the concentration or undertakings belonging to the same group with the parties operate in the previous or following affected market, in which another party to the concentration or an undertaking belonging to the same group with the party operates, unless the individual market share of a party to the concentration of the joint market share of the parties to the concentration does not exceed 25 per cent;
3) the parties to the concentration jointly establish a new undertaking within the meaning of subsection 19 (2)
of this section and the new undertaking does not operate and has no intention to operate in Estonia;
4) a party to the concentration acquires control over an undertaking over which the party, together with another
undertaking, is already exercising joint control.
(3) The following original documents or certified copies thereof shall be annexed to a notice of concentration:
1) registry extracts concerning the parties to the concentration who have been entered in the registers of other
countries;
2) the documents on the basis of which the concentration is put into effect;
3) the annual reports and annual accounts of the parties to the concentration for the financial year preceding the
concentration;
4) a document certifying the authority of the person submitting the notice;
5) a document certifying payment of the state fee;
6) analyses, reports, researches, reviews and other documents for evaluation or analysis of the concentration in
relation to market shares, competition conditions, possible increase in sales or expansion into other markets, or
general market conditions;
7) a list of the documents annexed to the notice of concentration.
(4) A notice shall contain the date of submission of the notice and the signature of the person submitting the notice.
(5) The guidelines for the submission of notices of concentration shall be established by a regulation of the minister responsible for the area.
(6) If the notice does not conform to the requirements provided by subsections (1)–(4) of this section or the guideline specified in subsection (5) of this section, the Competition Authority shall set a term for elimination of the deficiencies of the notice of concentration.
[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]
(7) If the Competition Authority sets a term for elimination of the deficiencies contained in a notice of concentration, the terms provided for in subsection 27 (1) of this Act begin to run as of the elimination of the deficiencies.
[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]
(8) If the parties to a concentration fail to eliminate the deficiencies by the due date, the notice is deemed not to have been submitted.
(9) The Competition Authority may release a party to a concentration from the obligation to submit some of the documents or information specified in subsection (1) or (3) of this section if such documents or information are not necessary for the proceedings concerning the concentration.

Competition Act Page 9 / 24

[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]
(10) The person submitting a notice of concentration shall indicate information contained in the notice which the person deems to be a business secret. The fact of a concentration and the information provided for in clauses (1) 1) and 4) of this section shall not be deemed to be a business secret.
[RT I 2006, 25, 186 - entry into force 01.07.2006]

§ 27. Proceedings concerning concentration

(1) Within thirty calendar days as of the submission of a notice of concentration, the Competition Authority shall:
[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]
1) make a decision to grant permission to concentrate if the concentration subject to control does not involve
circumstances specified in subsections 22 (3) or (4) of this Act;
2) make a decision to initiate supplementary proceedings in order to ascertain whether the concentration
subject to control does or does not involve circumstances specified in subsections 22 (3) or (4) of this Act;
3) make a decision if the concentration does not fall within the scope of subsection 19 (1) or (2) of this Act or
is not subject to control pursuant to § 21 of this Act;
4) terminate the proceedings by a decision if the parties to the concentration decide not to concentrate.
(2) In the course of supplementary proceedings, the Competition Authority shall make one of the following decisions within four months of the beginning of the supplementary proceedings:
[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]
1) to grant permission to concentrate if the concentration subject to control does not involve circumstances
specified in subsections 22 (3) or (4) of this Act;
2) to prohibit the concentrate if the concentration subject to control involves circumstances specified in
subsections 22 (3) or (4) of this Act;
3) terminate the proceedings if the parties to the concentration decide not to concentrate.
(3) In order to avoid restriction of competition, the Competition Authority may grant permission to concentrate, provided that the parties to the concentration take upon themselves to perform the obligations which they have assumed.
[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]
(4) Based on a reasoned written application of a party to a concentration, the Competition Authority may amend the conditions for performance of the obligations specified in subsection (3) of this section contained in the decision to grant permission to concentrate or to revoke such conditions if the situation on the goods market affected by the concentration has changed to a significant extent or another good reason exists therefor.
[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]
(5) A concentration is permitted if the Competition Authority has not made one of the decisions provided for in subsection (1) and (2) of this section within the term specified in the same subsection.
[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]
(6) A concentration subject to control pursuant to § 21 of this Act shall not be given effect before a decision to permit concentration has been made or if concentration is permitted pursuant to subsection (5) of this section.
(61) The parties to a concentration must give effect to the concentration within six months from entry into force of the decision to grant permission to concentrate. Based on a reasoned application of a party to the concentration, the Competition Authority may extend the specified term once for up to one year.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(62) Restrictions on competition which are directly related to and necessary for giving effect to the concentration shall also be deemed to be permitted by the decision to grant permission to concentrate. [RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(7) The provisions of subsection (6) of this section do not prohibit the last public bid of securities or performance of transactions with securities as a series, including securities interchangeable with other securities admitted to be traded on a securities market, whereby control is acquired from different sellers within the meaning of § 19 of this Act, provided that:
1) the Competition Authority is immediately informed of the concentration pursuant to § 25 of this Act;
2) the acquirer of the securities does not use the voting rights related to the acquired securities or uses such
rights only with the aim to maintain the value of the investments.
(8) Based on a reasoned application of the parties to a concentration, the Competition Authority may make an exception to the requirements specified in subsections (6) and (7) of this section and give permission to perform acts. In reviewing the application, the Competition Authority shall, among other, take into account the effect
of the requested acts on one or several of the parties to the concentration or to a third party, and any dangers to competition resulting from the concentration. Upon giving permission, the Competition Authority may impose obligations related to the performance of acts on the parties to the concentration.
[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]

Page 10 / 24 Competition Act

(9) This section does not influence the validity of transactions with securities, including transactions with securities interchangeable with other securities admitted to be traded on a securities market, unless the buyer or seller knew or should have known that the transaction was performed in violation of the provisions of subsection (6) of this section.
(10) If deficiencies in a notice of concentration become evident within the term specified in subsection (1) or (2) of this section, the Competition Authority shall inform the person who submitted the notice of concentration thereof in writing. The running of the term specified in subsection (1) or (2) of this section shall be suspended as of the day following the date on which the Competition Authority sent the letter until the time the deficiencies are eliminated.
[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]
(11) If the parties to a concentration fail to submit necessary or additional information or materials within the term set by the Competition Authority, the running of the term specified in subsection (1) or (2) of this section shall be suspended as of the day following the date on which the Competition Authority sent the letter until the time the information or materials are submitted.
[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]
(12) The Competition Authority shall publish a notice concerning receipt of a notice of concentration and the decisions made based on subsection (1) or (2) of this section in the publication Ametlikud Teadaanded. The notice to be published shall set forth the names and business names of the parties to the concentration, their countries of residence and the manner of concentration pursuant to the appropriate clause of subsection 19 (1) of this Act.
(13) Interested parties have the right to submit opinions and objections to the Competition Authority within seven calendar days as of publication of a notice concerning receipt of a notice of concentration specified in subsection (12) of this section.
[RT I 2006, 25, 186 - entry into force 01.07.2006]

§ 28. Assumption of obligation by party to concentration

[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(1) If the Competition Authority finds that the circumstances specified in subsections 22 (3) or (4) of this Act exist in relation to a concentration subject to proceedings, the parties to the concentration shall be informed thereof in writing promptly but not later than one month before the termination of the term of the supplementary proceeding. The notice shall indicate the term for submission of objections, or for making a proposal for assumption of the obligations provided in subsection 27 (3).
(2) The parties to a concentration must describe the obligations assumed thereby in sufficient detail to enable the Competition Authority to determine the suitability of the assumed obligations in order to avoid restriction of competition on the goods market.
(3) The Competition Authority shall prohibit a concentration based on subsection 22 (3) of this Act if, in the opinion of the Competition Authority, the assumed obligations are not suitable in order to avoid restriction of competition on the goods market and the parties to the concentration do not agree to change those obligations,
or if the parties to the concentration have not made a proposal on assuming obligations within the term provided for in subsection (1) of this section.
[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]
(31) If the obligations assumed on the basis of subsection (3) of this section require an additional analysis or the parties to the concentration agree to change or supplement the assumed obligations, the running of the term specified in subsection 27 (2) of this Act shall be suspended. Proceedings shall be suspended from the day following the day on which the Competition Authority sends a respective notice and the term provided for in subsection 27 (2) of this Act shall continue running from the date of receipt of the proposal for assumption of the obligation.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(32) Proceedings may be suspended once for up to two months on the basis provided for in subsection (31) of this section.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(4) The parties to a concentration are required to inform the Competition Authority of performance of the assumed obligations within ten calendar days after the date of performance of the obligations or after the expiry of the term for performance of the obligations referred to in the decision concerning grant of permission to concentrate.

Competition Act Page 11 / 24

(5) [Repealed - RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]

§ 281. Oral hearing

At the request of a party to a concentration or the Competition Authority, a meeting shall be held for the oral hearing of the party to the concentration at the time and place determined by the Competition Authority. The person to be heard shall be notified of the meeting at least ten calendar days before the hearing. On the basis of a reasoned written request of the person summoned to the meeting, the Competition Authority may change
the term or the place of the meeting. Upon agreement between the Competition Authority and the person to be heard, notification may be given orally.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]

§ 29. Nullity of concentration

(1) The Competition Authority may decide to revoke a decision to grant permission to concentrate if: [RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]
1) the parties to the concentration submitted false, misleading or incomplete information which was a determining factor for the decision;
2) the concentration was effected in violation of a term or other condition or obligation specified in this Act or the decision to grant permission to concentrate.
(2) Revocation of permission to concentrate does not deprive the parties to the concentration of the right to apply for new permission to concentrate.
[RT I 2006, 25, 186 - entry into force 01.07.2006]

Chapter 6

STATE AID

§ 30. State aid

(1) State aid shall be deemed to be the aid laid down in Article 107(1) of the Treaty on the Functioning of the
European Union.
[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]
(2) State aid shall be granted for the elimination of market failures during a specified term and to the extent necessary to achieve the objective specified in Article 107(2) and (3) of the Treaty on the Functioning of the European Union. State aid must have an incentive effect.
[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]
(3) The provisions of this Chapter, except the provisions of subsections 49 (31) and (5) and § 492shall not apply to:
[RT I, 30.12.2014, 2 - entry into force 01.01.2015]
1) aid granted to the transport sector;
2) aid related to the production, processing or marketing of agricultural products or forestry, the grant of which
is regulated by the Rural Development and Agricultural Market Regulation Act or the European Union Common
Agricultural Policy Implementation Act;
3) aid related to the production, processing or marketing of fishery products, the grant of which is regulated by
the Fisheries Market Organisation Act.
[RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008]

§ 301. Grantor of state aid

(1) The grantor of state aid shall be the state, local government or other body, including a foundation, non-profit association, legal person in public law, or public undertaking specified in subsection 31 (31) of this Act, which directly or indirectly uses the resources of the state or a local government for granting state aid.
[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]
(11) Where it is not possible to clearly determine the grantor of state aid or the institutions which grant aid fail to reach an agreement with respect to the performance of obligations related to granting of state aid, the grantor of state aid shall be appointed by the Government of the Republic, by an order, based on the purpose of the aid, the field of grant of aid or other circumstances which affect the performance of obligations related to granting aid.
[RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008]
(2) The grantor of state aid is required to ensure the transparency and efficiency of the grant of state aid and, after the grant of state aid, to inspect the purposefulness of use of state aid.
[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]

Page 12 / 24 Competition Act

(21) The grantor of state aid has no right to start granting state aid before the European Commission has made or is deemed to have made a permitting decision with respect to the notice on state aid specified in § 341of
this Act. The prohibition does not apply if state aid covered by group exemption is granted pursuant to the
provisions of § 342.
[RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008]
(22) If the grantor of state aid has submitted a notice to the European Commission to obtain legal certainty, the grantor of state aid shall not start granting state aid before the European Commission has made or is deemed
to have made a permitting decision with respect to the notice pursuant to subsection 301 (21) of this Act or a decision that there is no state aid. The provisions of § 341of this Act shall apply to the notice.
[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]
(3) The Ministry of Finance has the right to request from the grantor of state aid information about the performance of the duties specified in subsection (2) of this section.
[RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008]

§ 31. Public undertaking and undertaking providing services of general economic interest

[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]
(1) [Repealed - RT I 2004, 25, 168 - entry into force 01.05.2004] (2) [Repealed - RT I 2004, 25, 168 - entry into force 01.05.2004] (3) [Repealed - RT I 2004, 25, 168 - entry into force 01.05.2004]
(31) A public undertaking is an undertaking over which the state or a local government exercises a dominant influence either directly or indirectly by virtue of right of ownership or financial participation, on the basis of the legislation applicable to the person or in any other manner.
(32) An undertaking providing services of general economic interest is an undertaking to which the state or a local government has assigned the duty to provide a service of general economic interest which is not available on the market and the provision of which the state or the local government considers necessary. Services
of general economic interest shall be defined and the duty to provide such services shall be established by legislation or a contract.
[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]
(4) [Repealed - RT I 2004, 25, 168 - entry into force 01.05.2004] (5) [Repealed - RT I 2004, 25, 168 - entry into force 01.05.2004] (6) [Repealed - RT I 2004, 25, 168 - entry into force 01.05.2004]

§ 32. [Repealed - RT I 2004, 25, 168 - entry into force 01.05.2004]

§ 33. De minimis aid

(1) De minimis aid shall be deemed to be the aid specified in Article 3 of Commission Regulation (EU) No
1407/2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to
de minimis aid (OJ L 352, 24.12.2013, p. 1–8) and Article 2 of Commission Regulation (EU) No 360/2012 on
the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis
aid granted to undertakings providing services of general economic interest (OJ L 114, 26.04.2012, p. 8–13).
[RT I, 30.12.2014, 2 - entry into force 01.01.2015]
(2) It is not necessary to submit the notice on state aid specified in § 341of this Act to the European
Commission, in order to grant de minimis aid.
(3) De minimis aid shall be granted pursuant to the procedure provided for in Commission Regulations (EU) No
1407/2013 and (EU) No 360/2012.
[RT I, 30.12.2014, 2 - entry into force 01.01.2015]
(4) [Repealed RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008, in force until 31.12.2011]
(41) Upon the grant of de minimis aid, the grantor is required, before adopting the decision to grant de minimis aid, to notify the beneficiary of the aid of the planned grant of de minimis aid.

Competition Act Page 13 / 24

[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]
(42) The grantor of aid is required to request from the beneficiary the submission of a notice concerning de minimis aid granted to the beneficiary within the current financial year and the two previous financial years. [RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012, in force until 31.12.2012]
(43) The format and the procedure for submission of the notice concerning de minimis aid shall be established by the Minister of Finance.
[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012, in force until 31.12.2012]
(44) Upon the grant of de minimis aid, the grantor is required to indicate in the decision to grant de minimis aid that the aid granted is de minimis aid within the meaning of Article 3 of Commission Regulation (EU) No
1407/2013 or Article 2 of Commission Regulation (EU) No 360/2012. [RT I, 30.12.2014, 2 - entry into force 01.01.2015]
(5) A grantor shall check that the de minimis ceiling will not be exceeded by the new de minimis aid. [RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008]

§ 34. [Repealed - RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008]

§ 341. Submission of notice on state aid to the European Commission

(1) The grantor of state aid shall submit the notice on state aid complying with the Commission Regulation (EC) No 794/2004 implementing Council Regulation (EC) No 659/1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty (OJ L 140, 30.4.2004, pp. 1–134) together with all necessary information in writing and by electronic means through the web-application prescribed by the European Commission to the Ministry of Finance for review.
(2) If the notice on state aid complies with the requirements, the grantor of state aid shall forward this together with all necessary information through the web-application prescribed by the European Commission to the Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union, which shall forward it to the European Commission.
(3) The Ministry of Finance has the right to request the submission of additional information from the grantor of state aid or to make a proposal to supplement the notice on state aid within 10 working days as of the receipt of the notice if:
1) in the opinion of the Ministry of Finance, the notice on state aid does not comply with the requirements;
2) the grantor of state aid has failed to submit the required information in the notice on state aid; or
3) there are deficiencies in the submitted information.
[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]
(4) The grantor of state aid shall submit the additional information requested by the European Commission in
the course of processing the notice on state aid by electronic means via the Ministry of Finance to the Permanent
Representation of the Republic of Estonia to the European Union, which shall forward it to the European
Commission.
[RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008]
(5) If the grantor of state aid decides to withdraw the notice on state aid submitted to the European Commission, the grantor shall submit an application to the Ministry of Finance, which shall forward it to the Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union, which shall forward it to the European Commission.
[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]

§ 342. State aid covered by group exemption

(1) State aid covered by group exemption shall be deemed to be the aid specified in Article 1 of Council Regulation (EU) 994/98 on the Implementation of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of horizontal State aid (OJ L 142, 14.5.1998, p. 1–4), with regard to which the European Commission has adopted the corresponding group exemption regulation.
[RT I, 30.12.2014, 2 - entry into force 01.01.2015]
(2) It is not necessary to submit the notice on state aid specified in § 341 of this Act to the European
Commission, in order to grant state aid covered by group exemption.
[RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008]
(21) Upon the grant of state aid covered by block exemption, the grantor of state aid is required to indicate in the decision to grant aid that the aid granted is state aid covered by block exemption within the meaning of the block exemption regulation of the European Commission.
[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]

Page 14 / 24 Competition Act

(3) Upon the grant of state aid covered by block exemption, the grantor of state aid shall submit, not later
than 10 working days before granting the individual state aid or implementation of the aid scheme, a summary
information sheet concerning the grant of state aid covered by block exemption (hereinafter notice on block

exemption) complying with the requirements set by the European Commission in writing and by electronic

means through the web-application prescribed by the European Commission to the Ministry of Finance for
review. The legislation or the draft legislation on the basis of which individual state aid is granted or an aid
scheme is implemented and, if necessary, description of the aid proving the compliance of the planned state
aid with the conditions prescribed in the block exemption regulation of the European Commission shall be
submitted to the Ministry of Finance together with the notice on block exemption.
[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]
(4) [Repealed - RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008] (5) [Repealed - RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008] (6) [Repealed - RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008]
(7) If the notice on group exemption complies with the requirements, the grantor of state aid shall forward this to the Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union, which shall forward it to the European Commission.
[RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008]
(71) The Ministry of Finance has the right to request the submission of additional information from the grantor of state aid or to make a proposal to supplement the notice on block exemption within 10 working days as of the receipt of the notice on block exemption if:
1) in the opinion of the Ministry of Finance, the notice on block exemption does not comply with the requirements;
2) the grantor of state aid has failed to submit the required information in the notice on block exemption; or
3) there are deficiencies in the submitted information.
[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]
(8) The notice on group exemption shall be forwarded to the European Commission not later than within 20 days of granting individual state aid or the commencement of implementation of a state aid scheme.
[RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008]

§ 35.–§ 41.[Repealed - RT I 2004, 25, 168 - entry into force 01.05.2004]

§ 42. Recovery of unlawful state aid or misused state aid

(1) The aid defined in Article 1(f) of the Council Regulation (EU) No 659/1999 laying down detailed rules for the application of Article 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union (OJ L 83, 27.03.1999 p.
1–9) is deemed to be unlawful state aid.
[RT I, 30.12.2014, 2 - entry into force 01.01.2015]
(2) The activity specified in Article 1(g) of the Council Regulation (EC) No 659/1999 is deemed to be misuse of state aid.
(3) If the European Commission or the European Court of Justice has forwarded a decision that unlawful state aid or misused state aid has to be recovered by the beneficiary of the state aid, this decision shall be forwarded to the grantor of unlawful state aid or misused state aid. The grantor of state aid is required to demand recovery of the state aid with interest pursuant to the decision of the European Commission or the European Court of Justice.
[RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008]

§ 43.–§ 48.[Repealed - RT I 2004, 25, 168 - entry into force 01.05.2004]

§ 49. Reporting on state aid

(1) The Ministry of Finance shall forward the pre-completed reporting tables of state aid sent by the European Commission by electronic means to the grantors of state aid by 31 March each year. A grantor of state aid is required to check the pre-completed reporting table of state aid with regard to the aid granted by the grantor of state aid, to amend or supplement and return the reporting tables by electronic means to the Ministry of Finance by 30 April each year.
(2) If the European Commission has established an obligation with its decision to the grantor of state aid to submit an additional report on the relevant state aid to the Commission or if the Commission requires additional reporting concerning the granted state aid from the grantor of state aid, the grantor of state aid shall submit this

Competition Act Page 15 / 24

to the Ministry of Finance by 30 April each year or not later than 10 working days before the due date specified in the decision of the European Commission.
[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]
(3) [Repealed - RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008, in force until 31.12.2011]
(31) Grantors of de minimis aid are required to ensure access to information concerning de minimis aid granted in the previous calendar year to the Ministry of Finance by 30 April each year.
[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]
(4) The Ministry of Finance shall forward the reports specified in subsections (1) and (2) of this section by electronic means to the Permanent Representation of the Republic of Estonia to the European Union, which shall forward these to the European Commission not later than by 30 June or the due date established by the Commission.
(5) The Ministry of Finance shall submit an overview of state aid and de minimis aid granted in Estonia to the
Government of the Republic once a year.
[RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008]

§ 491. Co-operation with European Commission as regards supervision and on-site inspections

(1) The Ministry of Finance shall provide assistance; if necessary, to the European Commission as regards supervision over the state aid and on-site inspections.
(2) In the case provided for in Article 22 (6) of Council Regulation (EC) No 659/1999, the minister responsible for the area or a person authorised by him or her for such purpose shall submit a written application to the Administrative Court of Tallinn for permission to the officials authorised by the European Commission to conduct inspection. An authorisation specifying the reason and purpose of the inspection shall also be submitted to the Administrative Court of Tallinn together with the application for permission.
[RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008]
(3) The grant of permission specified in subsection (2) of this section shall be decided pursuant to the provisions of the Code of Administrative Court Procedure concerning the grant of permission to take administrative measures.
[RT I, 23.02.2011, 3 - entry into force 01.01.2012]

§ 492. Register of state aid and de minimis aid

(1) The register of state aid and de minimis aid (hereinafter register) is a national register established by the Government of the Republic in which records of the grant and use of state aid and de minimis state aid shall be maintained.
(2) The statutes for maintenance of the register shall be established and the authorised processor shall be appointed by the Government of the Republic on the proposal of the minister responsible for the area.
(3) Grantors of state aid and de minimis aid are required to submit information concerning all the state aid and de minimis aid granted by them to the register.
[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]
(4) The provisions of subsection (3) of this section shall not apply to the state aid specified in clauses 30 (3) 2)
and 3) of this Act, unless such aid is granted in the cases specified in §§ 341and 342of this Act. [RT I, 30.12.2014, 2 - entry into force 01.01.2015]

Chapter 7

UNFAIR COMPETITION

§ 50. Prohibition on unfair competition

(1) Unfair competition is taken to mean dishonest trading practices and acts which are contrary to good morals and practices, including:
1) publication of misleading information, presentation or ordering of misleading information for publication, or disparagement of a competitor or the goods of the competitor;
2) misuse of confidential information or of an employee or representative of a competitor.
(2) Unfair competition is prohibited.
(3) The provisions of the Advertising Act apply to misleading, offensive or denigratory information as a method of advertising.

Page 16 / 24 Competition Act

§ 51. Publication of misleading information, presentation or ordering of misleading information for publication, or disparagement of competitor or goods of competitor

(1) Misleading information is incorrect information which, given ordinary attention on the part of the buyer, may leave a misleading impression of an offer or which harms or may harm the reputation or economic activities of another undertaking
(2) Publication, or presentation or ordering for publication, of misleading information concerning either oneself or another undertaking participating in a goods market or concerning the goods or work equipment of such undertaking is prohibited, except in cases where publication of such information has been ordered from the publisher of the information or the publisher is not responsible for the correctness of the information presented thereto.
(3) Information specified in subsection (1) of this section primarily refers to information concerning the origin, qualities, method of production, means or sources of supply, prices, tariffs, discounts, awarding as a prize, reasons for sale and the size of the stock of the goods offered, as well as the preferential rights, financial status and other qualities of the undertaking.

§ 52. Misuse of confidential information or of employee or representative of another undertaking

(1) Misuse of confidential information is the use of confidential information regarding a competitor where the corresponding information was obtained illegally.
(2) Misuse of an employee or representative of a competitor is the exertion of influence on him or her to act in the interests of the influencing party or a third party.

§ 53. Ascertainment of unfair competition

The existence or absence of unfair competition shall be ascertained in a dispute between parties held pursuant to civil procedure.

Chapter 8

STATE SUPERVISION

§ 54. Organisation of state supervision

(1) The Competition Authority shall exercise state supervision over implementation of this Act, except implementation of the provisions of Chapters 6 and 7.
(2) [Repealed - RT I 2004, 25, 168 - entry into force 01.05.2004]

§ 541. Specific state supervision measures

In order to exercise state supervision provided for in this Act, the Competition Authority may apply the specific state supervision measures provided for in §§ 30, 31, 32, 49, 50, and 51 of the Law Enforcement Act on the
basis of and pursuant to the procedure provided for in the Law Enforcement Act. [RT I, 13.03.2014, 4 - entry into force 01.07.2014]

§ 55. Competence of Competition Authority

(1) The Competition Authority is competent to perform all acts assigned to it by this Act and to take measures to protect competition.
(2) The Competition Authority shall analyse the competitive situation, propose measures to promote competition, make recommendations to improve the competitive situation, make proposals for legislation to be passed or amended, and develop co-operation with the competition supervisory authorities of other states and associations of states.

§ 56. Co-operation between Competition Authority and the European Union

(1) The Competition Authority is a competition authority who is responsible for the application of Articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union within the meaning of Article 35 of Council Regulation 1/2003/EC on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (OJ L 1, 04.01.2003, p. 1–25) and shall, if necessary, assist the European Commission in competition supervision and performance of on-site inspections.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]

Competition Act Page 17 / 24

(2) The Competition Authority shall co-operate with the competition authorities of the Member States of the European Union (hereinafter Member States) and the European Commission in the application of the European Union competition rules pursuant to the conditions and procedure established by the legislation of the European Union.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(3) In hearing a matter related to the application of Article 101 or Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the national court shall involve the Competition Authority in the proceedings to provide an opinion.
[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]
(4) The Competition Authority shall, on the basis of a reasoned written request and in the interests of the competition authority of another Member State, perform procedural acts prescribed in this Act and the Administrative Procedure Act in order to establish a possible violation of the provisions of Articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union, and apply the state supervision measures provided for in the Law Enforcement Act. An official of the competition authority of another Member State may participate in procedural acts performed by the Competition Authority if necessary.
[RT I, 29.06.2014, 1 - entry into force 01.07.2014]

§ 57. Right of Competition Authority to request information

(1) The Competition Authority has the right to request all natural and legal persons and the representatives thereof and all state agencies and local governments and the officials thereof to submit information necessary for:
1) analysing the competitive situation;
2) defining a goods market;
3) inspecting an agreement, activity or decision;
4) [repealed - RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
5) monitoring the activities of an undertaking in a dominant position;
6) monitoring a concentration or compliance with the conditions of a permission to concentrate;
[RT I 2006, 25, 186 - entry into force 01.07.2006]
7) [repealed - RT I 2002, 82, 480 - entry into force 24.10.2002]
8) [repealed - RT I 2002, 82, 480 - entry into force 24.10.2002]
9) exercising state supervision over the implementation of this Act.
(2) The information provided for in subsection (1) of this section shall be demanded in a request in writing or in a format which can be reproduced in writing wherein the purpose of and the legal basis for the request for information shall be specified and the possibility of issue of a precept upon failure to provide information or provision of incomplete, incorrect or misleading information shall be referred to. The term for submission of the information shall be at least ten calendar days.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(3) [Repealed - RT I, 13.03.2014, 4 - entry into force 01.07.2014]

§ 571. Penalty payment rates

Upon failure to comply with a precept, the maximum rate of the penalty payment imposed pursuant to the procedure provided for in the Substitutive Enforcement and Penalty Payment Act is up to 6400 euros for natural persons and up to 9600 euros for legal persons.
[RT I, 13.03.2014, 4 - entry into force 01.07.2014]

§ 58. Summoning to Competition Authority

[Repealed - RT I, 13.03.2014, 4 - entry into force 01.07.2014]

§ 59. Right of Competition Authority to request submission of materials

(1) The Competition Authority has the right to request all natural and legal persons and the representatives thereof and all state agencies and local governments and the officials and representatives thereof to submit the originals of documents, drafts or other materials, or true copies thereof, certified by the signature of the person submitting the copies. Upon submission of a copy, the Competition Board has the right to request submission of the original document to verify the authenticity of the copy.
(2) At the request of a person who submits materials or the representative of such person, the Competition Authority shall issue confirmation concerning receipt of the materials and the person or the representative has the right to the return of the originals of the documents, drafts and other materials by the Competition Authority after completion of the supervisory operations.

§ 60. Inspection of seat or place of business of undertaking

[Repealed - RT I, 13.03.2014, 4 - entry into force 01.07.2014]

Page 18 / 24 Competition Act

§ 61. Making of recommendations

(1) The Competition Authority may make recommendations to state agencies, local governments and natural and legal persons as to the improvement of the competitive situation.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(2) A person who has been given a recommendation by the Competition Authority must, at the request of the Competition Authority, notify the Competition Authority of measures taken in order to follow the recommendation or reasons why measures are not taken.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]

§ 62. Precepts and imposition of penalty payment

[Repealed - RT I, 13.03.2014, 4 - entry into force 01.07.2014]

§ 63. Obligation to maintain business secrets

(1) Information concerning the business activities of an undertaking the communication of which to other persons is likely to harm the interests of such undertaking, above all, technical and financial information relating to know-how, information concerning the methodology of validation of expenditure, production secrets and processes, sources of supply, volumes of purchase and sales, market shares, clients and distributors, marketing plans, expenditure and price structures and sales strategy are deemed to be business secrets. Information
subject to disclosure or disclosed to the public, decisions and precepts made by the Competition Authority and documents prepared by the Director General of the Competition Authority or any other official of the Competition Authority from which business secrets have been excluded are not deemed to be business secrets. [RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]
(2) Unless otherwise provided by this Act, an official of the Competition Authority does not have the right without the consent of the undertaking to communicate to other persons or disclose to the public the business secrets, including information subject to banking secrecy, of the undertaking which have become known to the Competition Authority in the course of performance of its official duties. An undertaking shall determine and indicate any such information which the undertaking considers, with good reason, to be a business secret of the undertaking. If the Competition Authority so requests, an undertaking is required to indicate information which is considered to be a business secret and provide reason for classifying information as a business secret. Other information is not deemed to be a business secret except for information which, pursuant to legislation, is not subject to disclosure. If the Competition Authority so requests, an undertaking is required to prepare a review of a document which does not include business secrets.
[RT I, 29.06.2014, 1 - entry into force 01.07.2014]
(3) An official of the Competition Authority may disclose and use a business secret of an undertaking if this is necessary for establishing an offence related to competition, or a violation of this Act or Article 101 or Article
102 of the Treaty on the Functioning of the European Union. An official of the Competition Authority may submit documents containing a business secret only to a court for preparation of the hearing of a criminal, civil, administrative or misdemeanour matter, or for the hearing of or making a court decision in such matter.
[RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]
(4) For the purpose of applying Articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Competition Authority shall have the right to exchange with the European Commission and the competition authorities of the Member States, and to use in evidence, any matter of fact or of law, including business secrets of undertakings and other confidential information, pursuant to the conditions specified in Article 12 of Council Regulation 1/2003/EC.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(5) The Competition Authority shall exclude business secrets and other confidential information from the texts of decisions and precepts subject to disclosure.
[RT I 2006, 25, 186 - entry into force 01.07.2006]

§ 631. Application

(1) An application filed with the Competition Authority for the commencement of administrative proceedings or an application submitted to the Competition Authority during the administrative proceedings (hereinafter application) shall be in writing and shall set out the information specified in subsection 14 (3) of this Act.
(2) An application shall be signed by the person filing the application or by the representative of the person. An application filed on behalf of a legal person or an association which is not a legal person shall be signed by the person who has the corresponding authorisation. The representative of a person submitting the application shall annex a document certifying his or her authorisation to the application. Documentation available to the person submitting the application shall be annexed to the application.

Competition Act Page 19 / 24

(3) On the basis of a reasoned request from the person submitting the application, the name of the person may, by a decision of the Competition Authority, be declared not to be subject to disclosure to other persons.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]

§ 632. Refusal to review application

(1) The Competition Authority shall refuse to review an application if:
1) the application is clearly unjustified;
2) an action concerning the same matter has been filed with the European Commission or a decision of the
European Commission concerning the same matter has entered into force;
3) it is not possible to identify the applicant on the basis of information contained in the application;
4) the application contains deficiencies and the applicant has failed to eliminate the deficiencies by the term set
by the Competition Authority.
(2) The Competition Authority may refuse to review an application if an action concerning the same matter has been filed with the competition authority of another Member State or a decision of the competition authority of another Member State concerning the same matter has entered into force.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]

§ 633. Suspension of proceedings

(1) The Competition Authority may, by a decision, suspend the proceedings if administrative proceedings, administrative court proceedings, civil proceedings, misdemeanour proceedings or criminal proceedings are pending that are relevant for making a decision in the matter and are related to the matter.
[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]
(2) The Competition Authority may, by a decision, reopen the proceedings upon entry into force of a court decision or administrative act in the proceedings specified in subsection (1) of this section.
[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]

§ 634. Termination of proceedings

(1) The Competition Authority may terminate proceedings if:
1) in the activities of the undertaking there are no indications of a violation of this Act;
2) competition has not been significantly restricted;
3) the undertaking has significantly improved competition in the goods market;
4) misdemeanour or criminal proceedings have commenced concerning the same matter;
5) the applicant has withdrawn the application and the termination of the proceedings does not infringe the
rights of third parties;
6) the same matter has been filed with the competition authority of another Member State or a decision of the
competition authority of another Member State concerning the same matter has entered into force;
7) the addressee of the administrative act is deceased or dissolved;
8) the Competition Authority has approved the obligation assumed on the basis of § 637of this Act;
9) the undertaking has terminated the activities which were the subject of the proceedings and there is no need
to issue a precept;
10) the content of the facts described in the application refer to a civil dispute and there is no obvious risk of
restriction of competition.
(2) The Competition Authority shall terminate the proceedings if an action concerning the same matter has been filed with the European Commission or a decision of the European Commission concerning the same matter has entered into force.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]

§ 635. Permission of court to carry out inspections

(1) The Competition Authority shall submit a reasoned written application concerning the grant of permission for exercising control to the European Commission under the conditions and pursuant to the procedure provided by Articles 20 and 21 of Council Regulation 1/2003/EC on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (OJ L 1, 04.01.2003, p. 1–25) and Article 13 of Council Regulation
139/2004/EC to the Chairman of Tallinn Administrative Court or an administrative judge of that court appointed by him or her.
[RT I 2007, 66, 408 - entry into force 01.01.2008]
(2) Before grant of the permission, the national judge shall control that the Commission decision is authentic and that the coercive measures envisaged are neither arbitrary nor excessive having regard in particular to the seriousness of the suspected infringement, to the importance of the evidence sought, to the involvement of the undertaking concerned and to the reasonable likelihood that business books and records relating to the subject matter of the inspection are kept in the premises for which the authorisation is requested. In considering the grant of permission, the national judge may not call into question the necessity for the inspection.

Page 20 / 24 Competition Act

(3) In assessing the proportionality of the coercive measures envisaged, the national judge may ask the Commission, directly or through the Competition Authority for detailed explanations on those elements which are necessary to allow its control of the proportionality of the coercive measures envisaged. The national judge may not demand that it be provided with information in the Commission's file.
(4) The grant of permission specified in this section shall be decided pursuant to the provisions of the Code of
Administrative Court Procedure concerning the grant of permission to take administrative measures.
[RT I 2006, 25, 186 - entry into force 01.07.2006]

§ 636. Precept in case of risk of restriction of competition

(1) In cases of urgency, the Competition Authority may at its own initiative impose, by a percept, an obligation on a natural or legal person to perform the act required by the precept or refrain from a prohibited act if, to the knowledge of the Competition Authority, there is a risk of significant and irreparable damage to competition due to violation of the provisions of Article 101 or 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union.
(2) The term of the percept specified in subsection (1) of this section is up to three months. The Competition
Authority may extend the term of the percept, if necessary, but not more than for up to one year.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]

§ 637. Assumption of obligation, application for assumption of obligation and approval of assumption of obligation

(1) An undertaking, the activities of which may be in violation of the provisions of §§ 4 or 16 of this Act or Article 101 or 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and on whom the Competition Authority considers imposing, by a percept, an obligation to eliminate the violation, may submit to the Competition Authority a written application for assumption of its obligation (hereinafter application for assumption of obligation).
(2) The obligation must be directed at improving the competitive situation and be suitable for eliminating the damaging effects of the violation.
(3) The application for assumption of an obligation must be sufficiently detailed in order to enable the Competition Authority to assess the suitability of the suggested obligations and their improving effect on the competitive situation.
(4) If the Competition Authority approves an obligation, the Competition Authority may, by its decision, make the approved obligation binding for the undertaking and terminate the proceedings.
(5) An obligation is assumed for a specified term. An undertaking is required to notify the Competition
Authority of performance of the obligation at the time previously determined by the Competition Authority.
(6) The Competition Authority may, at its own initiative or on the basis of an application of a person, resume the proceedings terminated on the basis of subsection (4) of this section if:
1) the circumstances which are the basis for the proceedings have significantly changed;
2) the undertaking fails to perform the assumed obligation;
3) the obligation was approved or the proceedings were terminated on the basis of incomplete, incorrect or
misleading information submitted by the undertaking.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]

§ 64.–§ 73.[Repealed - RT I 2002, 82, 480 - entry into force 24.10.2002]

Chapter 9

LIABILITY

§ 731. Interference with exercise of state supervision

[Repealed - RT I, 12.07.2014, 1 - entry into force 01.01.2015]
(2) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 3,200 euros. [RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]

Competition Act Page 21 / 24

§ 732. [Repealed – RT I 2004, 25, 168 - entry into force 01.05.2004]

§ 733. [Repealed – RT I 2002, 82, 480 - entry into force 24.10.2002]

§ 734. [Repealed – RT I 2004, 56, 401 - entry into force 01.08.2004]

§ 735. Abuse of dominant position

(1) A person who establishes unfair trading conditions, or who limits production, services, goods market, technical development or investments, or engages in activities involving abuse of the dominant position on the market by the enterprise shall be punished by a fine of up to 300 fine units or by detention.
[RT I 2007, 13, 69 - entry into force 15.03.2007]
(2) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 400,000 euros.
[RT I, 12.07.2014, 1 - entry into force 01.01.2015]

§ 736. Enforcement of concentration without permission to concentrate and concentration which damages competition

[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(1) Enforcement of concentration without permission to concentrate, as well as violation of a prohibition on concentration or the terms of the permission to concentrate is punishable by a fine of up to 300 fine units or by detention.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(2) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 400,000 euros.
[RT I, 12.07.2014, 1 - entry into force 01.01.2015]

§ 737. Non-performance of obligations of undertakings in control of essential facilities

[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(1) A person who denies other undertakings access to a network, infrastructure or other essential facility under reasonable and non-discriminatory conditions, or engages in other activities which create violation of the obligations provided by law for undertakings in control of essential facilities shall be punished by a fine of up to
300 fine units or by detention.
[RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]
(2) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 400,000 euros.
[RT I, 12.07.2014, 1 - entry into force 01.01.2015]

§ 738. Failure to comply with special requirement concerning accounting

(1) Failure to comply with the special requirement concerning accounting provided for in this Act is punishable by a fine of up to 300 fine units or by detention.
(2) The same act, if committed by a legal person, is punishable by a fine of up to 32,000 euros. [RT I, 05.07.2013, 1 - entry into force 15.07.2013]

§ 739. Proceedings

(1) The limitation period of misdemeanours provided for in §§ 735–738of this Act is three years. [RT I, 12.07.2014, 1 - entry into force 01.01.2015]
(2) Extra-judicial proceedings concerning the misdemeanours provided for in §§ 735–738of this Act shall be conducted by the Competition Authority.
[RT I, 12.07.2014, 1 - entry into force 01.01.2015]

§ 74.–§ 77.[Repealed - RT I 2002, 63, 387 - entry into force 01.09.2002]

§ 78. Compensation for damage

Proprietary or other damage caused by acts prohibited by this Act shall be subject to compensation by way of civil procedure.

Page 22 / 24 Competition Act

§ 781. Leniency application

(1) For the application of § 2051 of the Code of Criminal Procedure, a participant in a criminal offence provided for in § 400 of the Penal Code may submit a leniency application to the Competition Authority by means which allow written reproduction and fixation of the date and time of receipt of the application by the Competition Authority.
(2) A leniency application shall contain the following information:
1) the name, personal identification code, date of birth or registration number, address and other contact details
of the applicant;
2) data allowing identification of other persons participating in a criminal offence provided for in § 400 of the
Penal Code;
3) a detailed description of a criminal offence provided for in § 400 of the Penal Code, including information
on affected goods, geographical scope of the violation and the time and manner of the violation;
4) all evidence available and known to the leniency applicant on a criminal offence provided for in § 400 of
the Penal Code. If the submission of evidence together with the application is not technically possible, the same
may be submitted in any other manner immediately. If the immediate submission of evidence is not possible, the
submission of the description of the evidence together with the notification of the location of the evidence shall
be deemed to be sufficient;
5) information on other competition authorities or other authorities to whom the leniency applicant has
submitted or intends to submit a leniency application.
(3) If a leniency application is submitted by a natural person on his or her own name, that person shall be deemed to be the leniency applicant. If a leniency application is submitted by a representative of a legal person on behalf of the legal person, that legal person together with the natural persons associated with that legal person shall be deemed to be the leniency applicant. For the purposes of this section, a natural person associated with
a legal person is a representative, member or shareholder of a legal person, a member and an employee of a governing or supervisory body, including in cases where the relationship of the natural person with the legal person has been terminated. Leniency shall not be applied to a natural person, associated with a legal person, who fails to comply with the conditions provided for in clauses (5) 2)–6) of this section or to whom the legal person, who is the leniency applicant, has reasonably precluded the application of leniency in the leniency application.
(4) The Competition Authority shall confirm the receipt of a leniency application to the leniency applicant immediately by indicating the exact time of the receipt by the Competition Authority and forward the application with its annexes to the Prosecutor's Office.
(5) For the application of leniency, the following conditions shall be met:
1) a leniency application has been submitted on the initiative of the applicant and complies with the
requirements provided for in subsections (1) and (2) of this section;
2) the leniency applicant shall terminate with the approval of the Prosecutor's Office participation in
committing an act with elements of a criminal offence provided for in § 400 of the Penal Code, unless he or she
is involved in surveillance activities;
3) on the conditions established by the Prosecutor's Office, the leniency applicant shall disclose and, if
possible, make fully and openly available without distortions all evidence known to him or her on a criminal
offence provided for in § 400 of the Penal Code;
4) the leniency applicant shall co-operate at his or her own expense fully and in good faith with investigative
bodies and the Prosecutor's Office until the termination of the proceedings of a criminal offence provided for in
§ 400 of the Penal Code;
5) the leniency applicant has not induced other persons to commit a criminal offence provided for in § 400 of
the Penal Code or conducted the preparation for or commission of a criminal offence;
6) the leniency applicant has not, before or after the submission of a leniency application, destructed or hidden
in bad faith relevant evidence in the proceedings of a criminal offence provided for in § 400 of the Penal Code
or disclosed facts relating to the leniency application or criminal proceedings without the permission of the
Prosecutor's Office.
[RT I 2010, 8, 34 - entry into force 27.02.2010]

Chapter 10

IMPLEMENTING PROVISIONS

§ 79.–§ 86.[Omitted from this text]

§ 87. Implementation of Act

(1) This Act applies to all agreements, concerted practices and decisions which restrict competition and are in force at the moment of the entry into force of this Act and which are carried out thereafter.

Competition Act Page 23 / 24

(2) Proceedings initiated before the entry into force of this Act shall be conducted pursuant to the Act in force at the time of initiation of the proceedings concerning the case.
(3) Permission granted in any form or pursuant to any procedure to an undertaking by the state or a local government before 1 October 1998 which enables the undertaking to have a competitive advantage over other undertakings in a goods market or to be the only undertaking in the market shall also be deemed to be a special or exclusive right.
(4) The Government of the Republic and its ministers shall bring the regulations passed on the basis of the
Competition Act into conformity with this Act within three months after the entry into force of this Act.
(5) Subsections 33 (4) and 49 (3) of this Act shall be in force until 31 December 2011. [RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008]
(6) Subsections 33 (42) and (43) of this Act shall be in force until 31 December 2012. [RT I, 27.06.2012, 3 - entry into force 07.07.2012]

§ 88. [Repealed - RT I 2004, 25, 168 - entry into force 01.05.2004]

§ 89. Repeal of Act

[Omitted from this text.]

§ 90. Entry into force of Act

(1) This Act enters into force on 1 October 2001. [RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008]
(2) Section 492of this Act enters into force on 1 January 2009. [RT I 2007, 60, 384 - entry into force 01.01.2008]

Page 24 / 24 Competition Act


Legislation Relates to (2 text(s)) Relates to (2 text(s)) Supersedes (4 text(s)) Supersedes (4 text(s))
Historical Versions Repeals (1 text(s)) Repeals (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. EE175