About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

The Consolidate Act on the Protection of the Topographies of Semiconductor Products (Consolidate Act No. 105 of January 24, 2012), Denmark

Back
Superseded Text  Go to latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2012 Dates Consolidated: January 24, 2012 Adopted: December 9, 1987 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Layout Designs of Integrated Circuits, Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Danish Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) (LBK nr 105 af 24/01/2012)        

LBK nr 105 af 24/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2019

Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin.,

Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 12/4

Senere ændringer til forskriften LOV nr 1548 af 13/12/2016 LBK nr 222 af 26/02/2017

Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)1)

Hermed bekendtgøres lov nr. 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af halvlederprodukters udform‐ ning (topografi) med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 1430 af 21. december 2005 og § 6 i lov nr. 1370 af 28. december 2011.2)

Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

§ 1. Ved et halvlederprodukt forstås i denne lov ethvert produkt på slut- eller mellemtrinnet, som 1) udgøres af et materialelegeme, der indbefatter et lag af halvledermateriale, 2) har et eller flere andre lag af ledende, isolerende eller halvledende materiale placeret i et forud fast‐

lagt tredimensionalt mønster og 3) udelukkende eller sammen med andre funktioner er beregnet til at udføre en elektronisk funktion.

Stk. 2. Ved et halvlederprodukts topografi forstås i denne lov en række sammenhørende billeder, der, uanset hvordan de måtte være fikseret eller kodet, repræsenterer det tredimensionale mønster af de lag, som halvlederproduktet består af, og i hvilken række hvert enkelt billede repræsenterer en del af eller hele mønstret af en overflade af halvlederproduktet på et hvilket som helst forarbejdningstrin.

§ 2. Den, der frembringer en topografi til et halvlederprodukt, eller den, til hvem frembringerens ret er overgået, kan erhverve eneret til at råde over topografien.

Stk. 2. Topografien skal være resultatet af frembringerens egen intellektuelle indsats og må ikke være almindelig inden for halvlederindustrien. Består topografien af elementer, der er almindelige inden for halvlederindustrien, er topografien kun omfattet af loven, hvis kombinationen af disse elementer opfylder betingelserne i 1. pkt.

§ 3. Ved erhvervsmæssig udnyttelse af en topografi forstås i denne lov udbud, salg, leje, leasing eller anden erhvervsmæssig distribution af topografien eller af et halvlederprodukt, der er fremstillet ved hjælp af topografien.

Stk. 2. Udnyttelse i fortrolig sammenhæng anses ikke som erhvervsmæssig udnyttelse efter § 4, stk. 1, nr. 3, og § 5, for så vidt der ikke sker nogen yderligere distribution til tredjemand. Udnyttes en topografi i fortrolig sammenhæng i henhold til EØF-traktatens artikel 223, stk. 1, litra b, anses dette dog som er‐ hvervsmæssig udnyttelse.

§ 4. Eneret kan erhverves af 1) en fysisk person, der har frembragt topografien, og som er statsborger eller har bopæl i en stat, der er

medlem af De Europæiske Fællesskaber, 2) en fysisk person, som er statsborger eller har bopæl i en medlemsstat, eller en juridisk person, der

driver erhvervsmæssig virksomhed i en medlemsstat, når topografien er frembragt af en person, der er

1

(Historisk)

ansat hos den pågældende eller frembragt på bestilling af denne, medmindre det er eller må anses af‐ talt, at eneretten tilkommer frembringeren,

3) en fysisk eller juridisk person som nævnt i nr. 2, når den pågældende af rettighedshaveren har fået eneret til at udnytte topografien erhvervsmæssigt overalt i Fællesskaberne og den første erhvervs‐ mæssige udnyttelse af topografien sker i en medlemsstat,

4) den, som har overtaget retten efter en af de fysiske eller juridiske personer, som er nævnt under nr. 1-3.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at eneret kan erhverves og indehaves af andre fysiske og juridiske personer end nævnt i stk. 1.

§ 5. Eneret kan kun erhverves, såfremt ansøgning om registrering af topografien er indleveret til Patent- og Varemærkestyrelsen senest 2 år efter den dag, da topografien første gang blev udnyttet erhvervsmæs‐ sigt.

Stk. 2. Eneretten stiftes på det første af følgende tidspunkter: 1) den dag, da topografien første gang udnyttes erhvervsmæssigt, eller 2) den dag, da ansøgning om registrering af topografien indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Stk. 3. Eneretten ophører, når 10 år er forløbet fra udgangen af det kalenderår, i hvilket eneretten blev stiftet, jf. stk. 2.

Stk. 4. Er der forløbet 15 år fra den dag, da topografien første gang blev fikseret eller kodet, uden at ansøgning om registrering af topografien er indleveret til Patent- og Varemærkestyrelsen, og uden at topo‐ grafien har været udnyttet erhvervsmæssigt, kan eneret ikke længere erhverves.

§ 6. Eneretten til en topografi indebærer, at andre end den berettigede kun med dennes samtykke må 1) eftergøre topografien, herunder fremstille et halvlederprodukt ved hjælp af topografien, 2) udnytte topografien erhvervsmæssigt, jf. § 3, stk. 1, eller 3) importere topografien eller et halvlederprodukt, der er fremstillet ved hjælp af topografien, med hen‐

blik på erhvervsmæssig udnyttelse. Stk. 2. Eneretten omfatter ikke

1) erhvervsmæssig udnyttelse eller import med dette formål af en topografi eller af et halvlederprodukt, der er fremstillet ved hjælp af topografien, når topografien eller halvlederproduktet af rettighedshave‐ ren eller med dennes samtykke er bragt i omsætning i en stat, som er medlem af De Europæiske Fæl‐ lesskaber,

2) eftergørelse, som sker med henblik på analyse og vurdering af eller undervisning i selve topografien eller de begreber, processer, systemer eller teknikker, der er indeholdt i topografien, eller

3) handlinger i forbindelse med frembringelse af en topografi, der opfylder betingelserne i § 2, stk. 2, og som er frembragt på grundlag af en analyse og vurdering af en anden topografi.

Stk. 3. En person, som har erhvervet et halvlederprodukt uden at vide eller have grund til at formode, at produktet indeholdt en beskyttet topografi, kan fortsat udnytte det pågældende produkt på rimelige vilkår, der aftales mellem parterne.

§ 7. Beskyttelsen af en topografi i henhold til § 2 omfatter kun topografien og ikke de begreber, frem‐ gangsmåder, systemer, teknikker eller kodede informationer, som er indeholdt i topografien.

Kapitel 2 Registrering m.v.

§ 8. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om form og indhold for ansøgning om registrering. For ansøgningen skal der betales et gebyr.

§ 9. 3) Hvis retten til en registreret topografi overgår til en anden, eller hvis nogen opnår licens, herun‐ der tvangslicens, indføres dette efter anmodning i registeret.

2

(Historisk)

§ 10. Patent- og Varemærkestyrelsen skal ophæve registreringen af en topografi, hvis det godtgøres, at de betingelser, som er nævnt i § 2, stk. 2, § 4 eller § 5, stk. 1 og 4, ikke er opfyldt.

§ 11. Er der indgivet ansøgning om registrering af en topografi, og godtgør nogen over for Patent- og Varemærkestyrelsen, at den pågældende og ikke ansøgeren er berettiget til topografien, skal Patent- og Varemærkestyrelsen overføre ansøgningen til den berettigede, såfremt denne anmoder om det. For be‐ handlingen af anmodningen betales et gebyr.

Stk. 2. Har en anden end den, der er berettiget hertil, opnået registrering af en topografi, kan registrerin‐ gen ved dom overføres til den berettigede.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 kan kun påberåbes af den, der selv opfylder lovens betingelser for at opnå eneret. Stk. 4. Den, der i medfør af stk. 2 får frakendt registreringen, og som i god tro her i landet har udnyttet

topografien, jf. § 6, stk. 1, eller truffet væsentlige forberedelser hertil, er berettiget til mod rimeligt veder‐ lag og i øvrigt på rimelige vilkår at fortsætte den påbegyndte eller iværksætte den planlagte udnyttelse med bibeholdelse af dennes almindelige karakter. Sådan ret tilkommer under samme forudsætninger også indehavere af registrerede licensrettigheder.

Stk. 5. Rettigheder i henhold til stk. 4 kan kun overgå til andre sammen med den virksomhed, hvori de udnyttes, eller hvori udnyttelsen var tilsigtet.

§ 12. 4) Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om registeret og dets indretning, om offentlighe‐ dens adgang til registeret samt om offentliggørelse af registreringer.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om betaling for særlige ekspeditioner, publi‐ kationer, udskrifter, kurser m.v.

Kapitel 2 A Gebyrer

§ 12 a. 5) For ansøgning om registrering af en topografi til et halvlederprodukt betales 1.500 kr., jf. § 8. Stk. 2. For behandling af anmodning om overførelse af ansøgning betales 1.000 kr., jf. § 11. Stk. 3. Gebyrer indbetalt i henhold til stk. 1 eller 2 tilbagebetales ikke, når betalingen er foretaget retti‐

digt. Stk. 4. Gebyrer, der ikke er betalt i rette tid, eller som ved fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt

beløb med den følge, at betalingen ikke kan godkendes, tilbagebetales. Stk. 5. Afviser Patent- og Varemærkestyrelsen den behandling, der er betalt for, vil der ske tilbagebeta‐

ling af gebyrer indbetalt i forbindelse med behandlingen.

§ 12 b. Gebyrerne anført i § 12 a er angivet i 2011-niveau. Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan regulere beløbene anført i § 12 a i overensstemmelse med

den generelle pris- og lønudvikling, der anvendes på finansloven. Patent- og Varemærkestyrelsen offent‐ liggør de gældende gebyrer i en prisliste.

Kapitel 3 Tvangslicens

§ 13. Udbydes et halvlederprodukt ikke i rimeligt omfang af rettighedshaveren trods tilbud om passende vederlag, kan Sø- og Handelsretten meddele tredjemand tvangslicens til at udføre de handlinger, som er nævnt i § 6, stk. 1.

Stk. 2. Sø- og Handelsretten fastsætter vilkår for tvangslicensen, herunder vederlagets størrelse. Hvis forholdene ændrer sig væsentligt, kan retten på begæring af hver af parterne ophæve licensen eller fast‐ sætte nye vilkår for denne.

3

(Historisk)

Kapitel 4 Erstatning, strafansvar m.v.

§ 14. 6) Den, som forsætligt eller uagtsomt krænker en eneret i henhold til denne lov, skal betale 1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og 2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført.

Stk. 2. Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2, skal der tages hensyn til bl.a. den forurettedes tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste.

Stk. 3. I sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes en godtgørelse til den forurettede for ikkeøkonomisk skade.

§ 15. 7) Med henblik på at forebygge yderligere krænkelser kan retten efter påstand ved dom bl.a. be‐ stemme, at eksemplarer af topografien eller halvlederprodukter, der er fremstillet ved hjælp af topografi‐ en, og som krænker eneretten i henhold til denne lov, skal 1) tilbagekaldes fra handelen, 2) endeligt fjernes fra handelen, 3) tilintetgøres, 4) udleveres til den forurettede eller 5) ændres på en nærmere angiven måde.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på materialer, redskaber el.lign., der primært har været an‐ vendt til ulovlig fremstilling af de krænkende produkter.

Stk. 3. Foranstaltningerne efter stk. 1 skal gennemføres uden godtgørelse til krænkeren og berører ikke en mulig erstatning til den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemføres for krænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.

Stk. 4. Ved en dom om foranstaltninger efter stk. 1 skal retten tage hensyn til forholdet mellem krænkel‐ sens omfang, de beordrede foranstaltninger og tredjemands interesser.

Stk. 5. Retten kan efter påstand give krænkeren tilladelse til at råde over de i stk. 1 og 2 nævnte produk‐ ter, materialer, redskaber el.lign. i enerettens beskyttelsestid eller en del af denne mod et rimeligt veder‐ lag. Dette gælder dog kun, hvis 1) krænkeren hverken har handlet forsætligt eller uagtsomt, 2) foranstaltningerne efter stk. 1 ville skade krænkeren uforholdsmæssigt meget og 3) et rimeligt vederlag er tilstrækkeligt.

§ 15 a. 8) I en dom, hvorved nogen dømmes efter §§ 14 eller 15, kan retten på begæring bestemme, at dommen skal offentliggøres i sin helhed eller i uddrag.

Stk. 2. Pligten til offentliggørelsen påhviler krænkeren. Offentliggørelsen skal ske for krænkerens reg‐ ning og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.

§ 16. 9) Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) forsætlig overtræder § 6, stk. 1, 2) i forbindelse med ansøgning om registrering, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller forti‐

er oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der

pålægges selskabet som sådan bødeansvar. Stk. 3. Straffen kan under skærpende omstændigheder stige til fængsel indtil 4 måneder. Stk. 4. Påtale sker ved den forurettede.

4

(Historisk)

Kapitel 5 Klage

§ 17. Afgørelser, som Patent- og Varemærkestyrelsen har truffet i henhold til denne lov, kan indbringes for et ankenævn, som nedsættes af erhvervs- og vækstministeren. Fristen for at indbringe en afgørelse er 2 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Nævnet kan se bort fra fristen, når særlige grunde taler for det.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om ankenævnets sammensætning og forretnings‐ orden og om betaling af gebyrer.

Stk. 3. Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 4. Afgørelser truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen kan ikke indbringes for domstolene, før an‐

kenævnets afgørelse foreligger. Ønskes en afgørelse indbragt for domstolene, må sag anlægges senest 2 måneder fra den dag, ankenævnets afgørelse er meddelt den pågældende.

Kapitel 6 Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 18. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog § 19. § 19. Tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens kapitel 3 fastsættes af erhvervs- og vækstministeren. § 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 1430 af 21. december 2005 om ændring af patentloven, ophavsretsloven med flere love inde‐ holder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. januar 2006.

Lov nr. 1370 af 28. december 2011 om ændring af patentloven og forskellige andre love indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. februar 2012.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 24. januar 2012

Ole Sohn

/ Jesper Kongstad

5

(Historisk)

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle ejen‐ domsrettigheder (EU-Tidende 2004 nr. L 195, s. 15).

6

(Historisk)

2) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, der er vedtaget i folketingsårene 2005/2006 til 2011/2012. De nedenfor angivne ændringer som følge af lov nr. 1430 af 21. december 2005 om ændring af patentloven, ophavsretsloven med flere love og lov nr. 1370 af 28. december 2011 om ændring af patentloven og forskellige andre love gælder ikke for Færøerne og Grønland.

3) § 9 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. februar 2012, jf. lov nr. 1370 af 28. december 2011. 4) § 12, stk. 2 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. februar 2012, jf. lov nr. 1370 af 28. december 2011. 5) Kapitel 2 A blev indsat ved lov nr. 1370 af 28. december 2011, der trådte i kraft den 1. februar 2012. 6) § 14 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. januar 2006, jf. lov nr. 1430 af 21. december 2005. 7) § 15 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. januar 2006, jf. lov nr. 1430 af 21. december 2005. 8) § 15 a blev indsat ved lov nr. 1430 af 21. december 2005, der trådte i kraft den 1. januar 2006. 9) § 16, stk. 3 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. februar 2012, jf. lov nr. 1370 af 28. december 2011.

7


Legislation Supersedes (1 text(s)) Supersedes (1 text(s)) Is superseded by (2 text(s)) Is superseded by (2 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. DK177