About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Act on the Protection of the Topographies of Semiconductor Products (Act No. 778 of December 9, 1987), Denmark

Back
Superseded Text  Go to latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 1987 Dates Adopted: December 9, 1987 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Layout Designs of Integrated Circuits, Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body Notes Act on the Protection of the Topographies of Semiconductor Products (Act No. 778 of December 9, 1987) entered into force on December 19, 1987, one day after its publication on the Official Gazette, except for Chapter 3 in accordance with its sections 18 & 19 under Chapter 6.

The notification by Denmark to the WTO under Article 63.2 of TRIPS states:
'The Act contains basic provisions on topographies. Thus included are general provisions and basic principles on application and examination, liability to punishment and liability for damages, termination of rights.'

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Danish Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) (LOV nr 778 af 09/12/1987)         French Loi sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (loi n° 778 du 9 décembre 1987)         English Act on the Protection of the Topographies of Semiconductor Products (Act No. 778 of December 9, 1987)        

LOV nr 778 af 09/12/1987 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-1987 Økonomi- og Erhvervsministeriet

Senere ændringer til forskriften

LOV nr 1430 af 21/12/2005 4

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Kapitel 2 Registrering m.v.

Kapitel 3 Tvangslicens

Kapitel 4 Erstatning, strafansvar m.v.

Kapitel 5 Klage

Kapitel 6 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Ved et halvlederprodukt forstås i denne lov ethvert produkt på slut- eller mellemtrinnet, som

1) udgøres af et materialelegeme, der indbefatter et lag af halvledermateriale, 2) har et eller flere andre lag af ledende, isolerende eller halvledende materiale pl aceret i et forud fastlagt tredimensionalt mønster og 3) udelukkende eller sammen med andre funktioner er beregnet til at udføre en elektronisk funktion.

Stk. 2. Ved et halvlederprodukts topografi forstås i denne lov en række sammenhørende billeder, der, uanset hvordan de måtte være fikseret eller kodet, repræsenterer det tredimensionale mønster af de lag, som halvlederproduktet består af, og i hvilken række hvert enkelt billede repræsenterer en del af eller hele mønstret af en overflade af halvlederproduktet på et hvilket som helst forarbejdningstrin.

§ 2. Den, der frembringer en topografi til et halvlederprodukt, eller den, til hvem frembringerens ret er overgået, kan erhverve eneret til at råde over topografien.

Stk. 2. Topografien skal være resultatet af frembringerens egen intellektuelle indsats og må ikke være almindelig inden for halvlederindustrien. Består topografien af elementer, der er almindelige inden for ha lvlederindustrien, er topografien kun omfattet af loven, hvis kombinationen af disse elementer opfylder betingelserne i 1. pkt.

§ 3. Ved erhvervsmæssig udnyttelse af en topografi forstås i denne lov udbud, salg, leje, leasing eller anden erhvervsmæssig distribution af topografien eller af et halvlederprodukt, der er fremstillet ved hjælp af topografien .

Stk. 2. Udnyttelse i fortrolig sammenhæng anses ikke som erhvervsmæssig udnyttelse efter § 4, stk. 1, nr. 3, og § 5, for så vidt der ikke sker nogen yderligere distribution til tredjemand. Udnyttes en topografi i fortrolig sammenhæng i henhold til EØF-traktatens artikel 223, stk. 1, litra b, anses dette dog som erhvervsmæssig udnyttelse.

§ 4. Eneret kan erhverves af

1) en fysisk person, der har frembragt topografien, og som er statsborger eller har bopæl i en stat, der er medlem af De Europæiske Fællesskaber, 2) en fysisk person, som er statsborger eller har bopæl i en medlemsstat, eller en juridisk person, der driver erhvervsmæssig virksomhed i en medlemsstat, når topografien er frembragt af en person, der er ansat hos den pågældende eller frembragt på bestilling af denne, medmindre det er eller må anses aftalt, at eneretten tilkommer f rembringeren, 3) en fysisk eller juridisk person som nævnt i nr. 2, når den pågældende af rettighedshaveren har fået eneret til at udnytte

topografien erhvervsmæssigt overalt i Fællesskaberne og den første erhvervsmæssige udnyttelse af topografien sker i en medlemsstat, 4) den, som har overtaget retten efter en af de fysiske eller juridiske personer, som er nævnt under nr. 1-3.

Stk. 2. Industriministeren kan fastsætte regler om, at eneret kan erhverves og indehaves af andre fysiske og juridiske personer end nævnt i stk. 1.

§ 5. Eneret kan kun erhverves, såfremt ansøgning om registrering af topografien er indleveret til Patentdirektoratet senest 2 år efter den dag, da topografien første gang blev udnyttet erhvervsmæssigt.

Stk. 2. Eneretten stiftes på det første af følgende tidspunkter:

1) den dag, da topografien første gang udnyttes erhvervsmæssigt, eller 2) den dag, da ansøgning om registrering af topografien indleveres til Patentdirektoratet.

Stk. 3. Eneretten ophører, når 10 år er forløbet fra udgangen af det kalenderår, i hvilket en eretten blev stiftet, jf. stk. 2.

Stk. 4. Er der forløbet 15 år fra den dag, da topografien første gang blev fikseret eller kodet, uden at ansøgning om registrering af topografien er indleveret til Patentdirektoratet, og uden at topografien har været ud nyttet erhvervsmæssigt, kan eneret ikke længere erhverves.

§ 6. Eneretten til en topografi indebærer, at andre end den berettigede kun med dennes samtykke må

1) eftergøre topografien, herunder fremstille et halvlederprodukt ved hjælp af topografien, 2) udnytte topografien erhvervsmæssigt, jf. § 3, stk. 1, eller 3) importere topografien eller et halvlederprodukt, der er fremstillet ved hjælp af topografien, med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse.

Stk. 2. Eneretten omfatter ikke

1) erhvervsmæssig udnyttelse eller import med dette formål af en topografi eller af e t halvlederprodukt, der er fremstillet ved hjælp af topografien, når topografien eller halvlederproduktet af rettighedshaveren eller med dennes samtykke er bragt i omsætning i en stat, som er medlem af De Europæiske Fællesskaber, 2) eftergørelse, som sker med henblik på analyse og vurdering af eller undervisning i selve topografien eller de begreber, processer, systemer eller teknikker, der er indeholdt i topografien, eller 3) handlinger i forbindelse med frembringelse af en topografi, der opfylder betingelserne i § 2, stk. 2, og som er frembragt på grundlag af en analyse og vurdering af en anden topografi.

Stk. 3. En person, som har erhvervet et halvlederprodukt uden at vide eller have grund til at formode, at produktet indeholdt en beskyttet topografi, kan fortsat udnytte det pågældende produkt på rimelige vilkår, der aftales mellem parterne.

§ 7. Beskyttelsen af en topografi i henhold til § 2 omfatter kun topografien og ikke de begreber, fremgangsmåder, systemer, teknikker eller kodede informationer, som er indeholdt i topografien.

Kapitel 2

Registrering m.v.

§ 8. Industriministeren fastsætter regler om form og indhold for ansøgning om registrering. For ansøgningen skal der betales et gebyr.

§ 9. Hvis retten til en registreret topografi overgår til en anden, eller hvis nogen opnår licens, herunder tvangslicens, indføres dette efter anmodning og mod betaling af et gebyr i registeret.

§ 10. Patentdirektoratet skal ophæve registreringen af en topografi, hvis det godtgøres, at de betingelser, som er nævnt i § 2, stk. 2, § 4 eller § 5, stk. 1 og 4, ikke er opfyldt.

§ 11. Er der indgivet ansøgning om registrering af en topografi, og godtgør nogen over for Patentdirektoratet, at den pågældende og ikke ansøgeren er berettiget til topografien, skal Patentdirektoratet overføre ansøgningen til den berettigede, såfremt denne anmoder om det. For behandlingen af anmodningen betales et gebyr.

Stk. 2. Har en anden end den, der er berettiget hertil, opnået registrering af en topografi, kan registreringen ved dom overføres til den berettigede.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 kan kun påberåbes af den, der selv opfylder lovens betingelser for at opnå eneret.

Stk. 4. Den, der i medfør af stk. 2 får frakendt registreringen, og som i god tro her i lande t har udnyttet topografien, jf. § 6, stk. 1, eller truffet væsentlige forberedelser hertil, er berettiget til mod rimeligt vederlag og i øvrigt på rimelige vilkår at fortsætte den påbegyndte eller iværksætte den planlagte udnyttelse med bibeholdelse af dennes almindelige karakter. Sådan ret tilkommer under samme forudsætninger også indehavere af registrerede licensrettigheder.

Stk. 5. Rettigheder i henhold til stk. 4 kan kun overgå til andre sammen med den virksomhed, hvori de udnyttes, eller hvori udnyttelsen var tilsigtet.

§ 12. Industriministeren fastsætter regler om registeret og dets indretning, om offentlighedens adgang til registeret samt om offentliggørelse

af registreringer.

Stk. 2. Industriministeren fastsætter størrelsen af de gebyrer, som er nævnt i §§ 8, 9 og 11, stk. 1.

Kapitel 3

Tvangslicens

§ 13. Udbydes et halvlederprodukt ikke i rimeligt omfang af rettighedshaveren trods tilbud om passende vederlag, kan Sø- og Handelsretten meddele tredjemand tvangslicens til at udføre de handlinger, som er nævnt i § 6, stk. 1.

Stk. 2. Sø- og Handelsretten fastsætter vilkår for tvangslicensen, herunder vederlagets størrelse. Hvis forholdene ændrer sig væsentligt, kan retten på begæring af hver af parterne ophæve licensen eller fastsætte nye vilkår for denne.

Kapitel 4

Erstatning, strafansvar m.v.

§ 14. Den, som krænker en andens eneret i henhold til denne lov, skal udrede rimeligt veder lag for udnyttelsen af topografien samt erstatning for den yderligere skade, som krænkelsen måtte have medført.

§ 15. Foreligger der krænkelse af eneretten til en topografi, kan retten bestemme, at eksemplarer af topografien eller halvlederprodukter, der er fremstillet ved hjælp af topografien, skal ændres på nærmere angivet måde, til intetgøres eller udleveres den forurettede, eventuelt mod et vederlag.

Stk. 2. Når ganske særlige grunde foreligger, kan retten efter påstand meddele tilladelse til fortsat at råde over eksemplarer eller produkter, som er nævnt i stk. 1, i enerettens gyldighedstid eller en del af denne mod rimeligt vederlag og i øvrigt på rimelige vilkår.

§ 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) forsætlig overtræder § 6, stk. 1, 2) i forbindelse med ansøgning om registrering, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådan bødeansvar.

Stk. 3. Straffen kan under skærpende omstændigheder stige til hæfte.

Stk. 4. Påtale sker ved den forurettede.

Kapitel 5

Klage

§ 17. Afgørelser, som Patentdirektoratet har truffet i henhold til denne lov, kan indbringes for et ankenævn, som nedsættes af industriministeren. Fristen for at indbringe en afgørelse er 2 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Nævnet kan se bort fra fristen, når særlige grunde taler for det.

Stk. 2. Industriministeren fastsætter regler om ankenævnets sammensætning og forretningsorden og om betaling af gebyrer.

Stk. 3. Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Patentdirektoratet kan ikke indbringes for domstolene, før ankenævnets afgørelse foreligger. Ønskes en afgørelse indbragt for domstolene, må sag anlægges senest 2 måneder fra den dag, ankenævnets afgørelse er meddelt den pågældende.

Kapitel 6

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 18. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog § 19.

§ 19. Tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens kapitel 3 fastsættes af industriministeren.

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. december 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/Nils Wilhjelm

Officielle noter

Ingen

YH DENMARK

Act on the Protection of the Topographies of Semiconductor Products* (Act No. 778 of December 9, 1987)

TABLE OF CONTENTS**

Sections

Chapter 1: General Provisions ........................................................ 1 - 7 Chapter 2: Registration, etc. ........................................................... 8 - 12 Chapter 3: Non-Voluntary License................................................. 13 Chapter 4: Damages, Criminal Liability, etc. ................................. 14 - 16 Chapter 5: Appeals ......................................................................... 17 Chapter 6: Entry into Force ............................................................ 18 - 20

Chapter 1 General Provisions

1.—1. For the purposes of this Act a semiconductor product shall mean the final or an intermediate form of any product

(1) consisting of a body of material which includes a layer of semiconducting material, and

(2) having one or more layers composed of conducting, insulating or semiconducting material, the layers being arranged in accordance with a pre-determined three-dimensional pattern, and

(3) intended to perform, exclusively or together with other functions, an electronic function.

2. For the purposes of this Act, the topography of a semiconductor product shall mean a series of related images which, however fixed or encoded, represent the three-dimensional pattern of the layers of which the semiconductor product is composed, and in which series each image has the pattern or part of the pattern of a surface of the semiconductor product at any stage of its manufacture.

2.—1. The creator of a topography for a semiconductor product, or the successor in title of the creator, can acquire the exclusive rights to dispose of the topography.

2. The topography shall be the result of the creator’s own intellectual effort and must not be commonplace in the semiconductor industry. Where the topography consists of elements that are commonplace in the semiconductor industry, it shall be protected by the Act only if the combination of these elements fulfills the conditions of paragraph 1.

page 1/6

YH DENMARK

3.—1. For the purposes of this Act, commercial exploitation means the sale, rental, leasing or any other method of commercial distribution, or an offer for these purposes, of the topography or of a semiconductor product manufactured by means of the topography.

2. Commercial exploitation under conditions of confidentiality is not considered as commercial exploitation for the purposes of Section 4.1(3) and Section 5 to the extent that no further distribution to third parties occurs. If a topography is exploited under conditions of confidentiality in accordance with Article 223(1)(b) of the EEC Treaty, this is considered as commercial exploitation.

4.—1. Exclusive rights can be acquired by:

(1) a natural person, who has created the topography, and who is a national or who has his habitual residence in a Member State of the EEC;

(2) a natural person, who is a national or who has his habitual residence in a Member State of the EEC, or a legal person who has a commercial establishment in a Member State, if the topography has been created by a person who is employed by the person concerned, or commissioned by the party concerned, unless it has been agreed or must be assumed to have been agreed that the exclusive rights belong to the creator;

(3) a natural person or a legal person as mentioned in subparagraph (2), if the person concerned has been exclusively authorized to exploit commercially the topography throughout the Community by the holder of the rights to it, and the first commercial exploitation of the topography takes place in a Member State;

(4) the person who has taken over the rights from the natural person or the legal person mentioned in subparagraphs (1) to (3).

2. The Minister of Industry may lay down rules to the effect that exclusive rights can be acquired and maintained by other natural or legal persons than mentioned in paragraph 1.

5.—1. Exclusive rights can only be acquired if an application for registration of the topography has been filed with the Danish Patent Office within two years of its first commercial exploitation.

2. The exclusive rights shall come into existence on the earlier of the following dates:

(1) the date when the topography is first commercially exploited; or

(2) the date when an application for registration of the topography has been filed with the Danish Patent Office.

3. The exclusive rights shall come to an end 10 years from the end of the calendar year in which exclusive rights have come into existence, see paragraph 2.

4. If, within a period of 15 years from the date of the first fixation or encoding of the topography, no application for registration of the topography has been filed with the Danish Patent Office, and the topography has not been commercially exploited, exclusive rights can no longer be acquired.

page 2/6

YH DENMARK

6.—1. The exclusive rights to a topography imply that persons other than the holder of the rights may only with the consent of the latter

(1) reproduce the topography, including producing a semiconductor product by means of the topography,

(2) exploit the topography commercially, see Section 3.1, or

(3) import the topography or a semiconductor product created by means of the topography for the purpose of commercial exploitation.

2. The exclusive rights shall not extend to:

(1) commercial exploitation or import for this purpose of a topography or of a semiconductor product created by means of the topography if the topography or the semiconductor product has been distributed in a Member State of the EEC by the holder of the rights or with his consent;

(2) reproduction taking place for the purpose of analyzing, evaluating or teaching the concepts, processes, systems or techniques embodied in the topography or the topography itself; or

(3) any act in relation to the creation of a topography meeting the requirements of Section 2.2, and created on the basis of an analysis and evaluation of another topography.

3. A person who, when he acquires a semiconductor product, does not know, or has no reasonable grounds to believe, that the product embodied a protected topography, may continue to exploit the product in question on reasonable terms to be agreed upon between the parties.

7. The protection of a topography in accordance with Section 2 comprises only the topography and not the concepts, processes, systems, techniques or encoded information embodied in the topography.

Chapter 2 Registration, etc.

8. The Minister of Industry lays down rules concerning the form and contents of applications for registration. The application is subject to a fee.

9. If the rights to a registered topography are transferred to another person, or if a person is given a license, including a non-voluntary license, this is entered in the Register upon request and against payment of a fee.

10. The Danish Patent Office shall end the registration of a topography if it is proved that the conditions set out in Section 2.2, 4 or 5.1 and 5.4 are not fulfilled.

11.—1. If an application for registration of a topography has been filed and someone proves to the Danish Patent Office that he and not the applicant is entitled to the topography,

page 3/6

YH DENMARK

the Danish Patent Office shall transfer the application to the holder of the rights if he so requests. A fee is paid for the processing of the request.

2. If a person other than the person entitled to protection has obtained registration of a topography, the registration can be transferred judicially to the person having the right to protection.

3. Paragraphs 1 and 2 can be invoked only by the person who meets the requirements of the Act to obtain exclusive rights.

4. A person who in conformity with paragraph 2 is deprived of a registration, and who in good faith has exploited the topography, see Section 6.1, or made substantial preparations for exploiting it, is entitled against reasonable compensation and otherwise on reasonable terms to continue the commenced exploitation or to implement the planned exploitation while maintaining its general character. Holders of registered license rights are also entitled to such rights.

5. Rights in accordance with paragraph 4 shall only be transferred to other persons together with the business in which they are exploited or in which the exploitation was intended.

12.—1. The Minister of Industry lays down rules concerning the Register and its organization, the access of the public to the Register and the publication of registrations.

2. The Minister of Industry fixes the fees applicable in accordance with Sections 8, 9 and Section 11.1.

Chapter 3 Non-Voluntary License

13.—1. If a semiconductor product is not put on the market to a reasonable extent by the holder of the rights in spite of suitable remuneration, the Maritime and Commercial Court may grant a third party a non-voluntary license to perform the acts mentioned in Section 6.1.

2. The Maritime and Commercial Court lays down the terms of the non-voluntary license, including the amount of the remuneration. If circumstances change considerably, the Court may at the request of either party cancel the license or lay down new terms of the license.

Chapter 4 Damages, Criminal Liability, etc.

14. A person who infringes another person’s exclusive rights in accordance with this Act shall pay a reasonable compensation for exploiting the topography as well as damages for the further injury which the infringement may have caused.

15.—1. If the exclusive rights to a topography have been infringed, the Court may decide that the specimens of the topography or semiconductor products produced by means of

page 4/6

YH DENMARK

the topography shall be altered in a specified manner, destroyed, or surrendered to the injured party, possibly against compensation.

2. Under very special circumstances, the Court may, when so claimed, grant permission to continue disposal of the specimens or products mentioned in paragraph 1 during the term of protection or part of that period, against reasonable compensation and otherwise on reasonable terms.

16.—1. Unless a more severe punishment is otherwise provided for by law, a fine is imposed on a person

(1) who intentionally infringes Section 6.1,

(2) who, in connection with an application for registration, submits false or misleading statements or suppresses information of vital importance to the settlement of the case.

2. If the infringement is committed by a limited liability company, a cooperative society or similar, the company or society as such can be fined.

3. Under aggravated circumstances the maximum sentence may be simple detention.

4. Prosecution is instituted by the injured party.

Chapter 5 Appeals

17.—1. Decisions made by the Danish Patent Office in pursuance of this Act can by brought before the Board of Appeal by the Minister of Industry. Decisions shall be brought before the Board of Appeal at the latest two months from the date when the person in question has been notified of the decision. The Board of Appeal may disregard this limit if special circumstances should indicate this.

2. The Minister of Industry lays down rules for the composition and procedures of the Board of Appeal and for the payment of fees.

3. The decisions of the Board of Appeal cannot be brought before another administrative authority.

4. Decisions made by the Danish Patent Office cannot be brought before the courts before the Board of Appeal has made a decision. If a decision by the court is requested, an action must be brought at the latest two months from the date when the person in question has been notified of the decision of the Board of Appeal.

Chapter 6 Entry into Force

18. The Act shall enter into force on the day after publication in the Lovtidende (Law Gazette), subject, however, to Section 19.

page 5/6

YH DENMARK

19. The date of entry into force of Chapter 3 of this Act shall be fixed by the Minister of Industry.

20. This Act shall not extend to the Faroe Islands and Greenland.

* Official Danish title: Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi). Entry into force: December 19, 1987, except for Chapter 3. Source: English translation communicated by the Danish authorities. Note: For the Executive Order Concerning Applications for the Protection of the Topographies of Semiconductor

Products, see Industrial Property Laws and Treaties, DENMARK – Text 1-002.

** Added by the International Bureau of WIPO.

page 6/6

YH DANEMARK

page 1/6

Loi sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs* (loi n° 778 du 9 décembre 1987)

TABLE DES MATIÈRES**

Chapitre 1er : Dispositions générales................................................... 1 - 7 Chapitre 2 : Enregistrement, etc. ...................................................... 8 - 12 Chapitre 3 : Licence non volontaire.................................................. 13 Chapitre 4 : Dommages-intérêts, responsabilité pénale, etc.............. 14 - 16 Chapitre 5 : Recours ......................................................................... 17 Chapitre 6 : Entrée en vigueur .......................................................... 18 - 20

Chapitre 1er Dispositions générales

1er. — 1. Aux fins de la présente loi, on entend par “produit semi-conducteur” la forme finale ou intermédiaire de tout produit

1) composé d’un substrat de matériaux comportant une couche de matériau semi-conducteur et

2) constitué d’une ou de plusieurs couches de matières conductrices, isolantes ou semi-conductrices, les couches étant disposées conformément à une configuration tridimensionnelle prédéterminée et

3) destiné à remplir, exclusivement ou non, une fonction électronique.

2. Aux fins de la présente loi, on entend par “topographie d’un produit semi-conducteur” une série d’images liées entre elles, quelle que soit la manière dont elles sont fixées ou codées, représentant la configuration tridimensionnelle des couches qui composent un produit semi-conducteur, dans laquelle chaque image reproduit le dessin ou une partie du dessin d’une surface du produit semi-conducteur à n’importe quel stade de sa fabrication.

2. — 1. Le créateur d’une topographie de produit semi-conducteur ou son ayant cause peut acquérir le droit exclusif de disposer de la topographie.

2. La topographie doit résulter de l’effort intellectuel de son créateur et ne doit pas être courante dans le secteur des semi-conducteurs. Lorsque la topographie est constituée d’éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, elle est protégée par la loi seulement dans la mesure où la combinaison de ces éléments répond aux conditions du paragraphe 1.

YH DANEMARK

page 2/6

3. — 1. Aux fins de la présente loi, on entend par “exploitation commerciale” la vente, la location, le crédit-bail ou toute autre méthode de distribution commerciale, ou une offre faite aux fins précitées, de la topographie ou d’un produit semi-conducteur fabriqué au moyen de la topographie.

2. Aux fins de l’article 4.1.3) et de l’article 5, l’exploitation commerciale n’inclut pas l’exploitation commerciale dans des conditions de confidentialité, pour autant qu’une distribution ultérieure aux tiers n’a pas lieu. Si l’exploitation de la topographie est effectuée dans des conditions de confidentialité requises en vertu de l’article 223.1.b) du Traité CEE, elle est considérée comme une exploitation commerciale.

4. — 1. Peuvent obtenir les droits exclusifs :

1) une personne physique qui a créé la topographie et qui est ressortissante d’un État membre de la CEE ou qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre;

2) une personne physique qui est ressortissante d’un État membre de la CEE ou qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre, une personne morale qui a un établissement commercial sur le territoire d’un État membre, si la topographie a été créée par un salarié de la personne en cause ou sur commande de celle-ci, sauf s’il a été convenu ou s’il faut supposer qu’il a été convenu que les droits exclusifs appartiennent au créateur;

3) une personne physique ou morale mentionnée à l’alinéa 2) qui a obtenu du titulaire des droits sur cette topographie l’autorisation exclusive d’exploiter commercialement la topographie sur l’ensemble du territoire de la Communauté, à condition que la première exploitation commerciale de la topographie ait lieu dans un État membre;

4) la personne à qui les droits de la personne physique ou morale mentionnée aux sous-alinéas 1) à 3) ont été transférés.

2. Le ministre de l’industrie peut édicter des règles relatives à l’obtention et au maintien en vigueur des droits exclusifs par des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au paragraphe 1.

5. — 1. Des droits exclusifs ne peuvent être acquis que si une demande d’enregistrement de la topographie est déposée auprès de l’Office danois des brevets dans un délai de deux ans à compter de la première exploitation commerciale de la topographie.

2. Les droits exclusifs prennent naissance à la première des dates suivantes :

1) la date à laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois, ou

2) la date à laquelle la demande d’enregistrement de la topographie a été déposée auprès de l’Office danois des brevets.

3. Les droits exclusifs viennent à expiration 10 ans après la fin de l’année au cours de laquelle ils ont pris naissance (voir le paragraphe 2).

YH DANEMARK

page 3/6

4. Lorsque la topographie n’a pas fait l’objet d’une demande d’enregistrement déposée auprès de l’Office danois des brevets dans un délai de 15 ans à partir de la date à laquelle la topographie est fixée ou codée pour la première fois et n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale, des droits exclusifs ne peuvent plus être obtenus.

6. — 1. Les droits exclusifs sur une topographie ont pour effet que les personnes autres que le titulaire des droits ne peuvent accomplir les actes suivants qu’avec le consentement de celui-ci :

1) reproduire la topographie, y compris fabriquer un produit semi-conducteur à l’aide de la topographie,

2) exploiter commercialement la topographie (voir l’article 3.1), ou

3) importer la topographie ou un produit semi-conducteur fabriqué à l’aide de cette topographie aux fins d’exploitation commerciale.

2. Les droits exclusifs ne s’étendent pas

1) à l’exploitation commerciale ou à l’importation à cette fin d’une topographie ou d’un produit semi-conducteur créé à l’aide de la topographie, si la topographie ou le produit semi-conducteur a été distribué dans un pays membre de la CEE par le titulaire des droits ou avec son consentement;

2) à la reproduction aux fins d’analyse, d’évaluation ou d’enseignement des concepts, procédés, systèmes ou techniques incorporés dans la topographie ou de la topographie elle-même, ni

3) aux actes concernant la création d’une topographie répondant aux conditions de l’article 2.2 et créée à partir d’une analyse et d’une évaluation d’une autre topographie.

3. Une personne qui acquiert un produit semi-conducteur sans savoir ou sans être fondée à croire que ce produit contient une topographie protégée peut continuer d’exploiter ce produit à des conditions raisonnables qui doivent faire l’objet d’un accord entre les parties.

7. La protection des topographies prévue à l’article 2 ne porte que sur la topographie et non sur les concepts, procédés, systèmes, techniques ou informations codées incorporés dans la topographie.

Chapitre 2 Enregistrement, etc.

8. Le ministre de l’industrie édicte des règles relatives à la forme et au contenu des demandes d’enregistrement. Le dépôt de demandes est soumis au paiement d’une taxe.

9. Le transfert des droits sur une topographie enregistrée ou la concession d’une licence, y compris une licence non volontaire, doit faire l’objet d’une inscription au registre sur requête et moyennant le paiement d’une taxe.

YH DANEMARK

page 4/6

10. L’Office danois des brevets met un terme à l’enregistrement d’une topographie s’il est établi que les conditions prévues à l’article 2.2, à l’article 4 ou à l’article 5.1 et 4 ne sont pas remplies.

11. — 1. Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une topographie a été déposée et qu’une personne prouve à l’Office danois des brevets que c’est elle, et non pas le déposant, qui a droit à la topographie, l’Office danois des brevets transfère la demande au titulaire des droits si celui-ci en fait la requête. L’examen de la requête donne lieu au versement d’une taxe.

2. Lorsqu’une personne autre que celle qui avait droit à la protection a obtenu l’enregistrement d’une topographie, cet enregistrement peut être transféré par voie judiciaire à la personne qui a droit à la protection.

3. Seule une personne qui remplit les conditions de la loi en ce qui concerne l’obtention des droits exclusifs peut se prévaloir des paragraphe 1 et paragraphe 2.

4. Une personne qui est dépossédée d’un enregistrement en vertu du paragraphe 2 et qui avait déjà, de bonne foi, exploité la topographie (voir l’article 6.1) ou fait des préparatifs importants à cet effet peut, moyennant le versement d’une indemnité raisonnable et à d’autres conditions raisonnables, poursuivre l’exploitation entreprise ou procéder à l’exploitation projetée en lui conservant son caractère général. Les titulaires de droits de licences enregistrés bénéficient du même droit.

5. Les droits prévus au paragraphe 4 ne peuvent être transférés qu’avec l’entreprise dans laquelle ils sont exploités ou destinés à être exploités.

12. — 1. Le ministre de l’industrie édicte des règles relatives au registre et à son organisation, à l’accès du public au registre ainsi qu’à la publication des enregistrements.

2. Le ministre de l’industrie fixe les taxes applicables en vertu des articles 8, 9 et 11.1.

Chapitre 3 Licence non volontaire

13. — 1. Si un produit semi-conducteur n’est pas mis sur le marché dans une mesure raisonnable par le titulaire des droits malgré une rémunération adéquate, le Tribunal maritime et commercial peut accorder à un tiers une licence non volontaire l’autorisant à accomplir les actes mentionnés à l’article 6.1.

2. Le Tribunal maritime et commercial fixe les conditions de la licence non volontaire, y compris le montant de la redevance. Si les circonstances changent considérablement, le tribunal peut, à la requête de l’une ou l’autre des parties, annuler la licence ou la subordonner à de nouvelles conditions.

YH DANEMARK

page 5/6

Chapitre 4 Dommages-intérêts, responsabilité pénale, etc.

14. Une personne qui porte atteinte aux droits exclusifs appartenant à autrui en vertu de la présente loi doit verser une indemnité raisonnable pour l’exploitation de la topographie ainsi que des dommages-intérêts pour les autres préjudices éventuellement causés par les actes incriminés.

15. — 1. S’il a été porté atteinte aux droits exclusifs sur une topographie, le tribunal peut décider que les exemplaires de la topographie ou les produits semi-conducteurs fabriqués à l’aide de la topographie seront modifiés de la manière indiquée, détruits ou remis à la partie lésée, le cas échéant contre versement d’une indemnité.

2. Dans des circonstances très particulières, le tribunal peut, sur requête, accorder l’autorisation de continuer à disposer des exemplaires ou produits visés au paragraphe 1 pendant la totalité ou une partie de la durée de protection, contre versement d’une indemnité raisonnable et à d’autres conditions raisonnables.

16. — 1. À moins qu’une sanction plus sévère ne soit par ailleurs prévue par la législation, est passible d’une amende toute personne

1) qui viole intentionnellement l’article 6.1;

2) qui, en rapport avec une demande d’enregistrement, fait des déclarations fausses ou fallacieuses ou supprime des informations d’importance vitale pour le règlement de l’affaire.

2. Lorsque la violation est commise par une société à responsabilité limitée, une coopérative ou une société similaire, la société en tant que telle est passible d’une amende.

3. Dans des circonstances graves, la sanction la plus sévère peut être la détention simple.

4. Les poursuites sont engagées sur plainte de la partie lésée.

Chapitre 5 Recours

17. — 1. Les décisions prises par l’Office danois des brevets conformément à la présente loi peuvent être soumises à la Commission des recours par le ministre de l’industrie. Le recours doit être formé devant la Commission des recours au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de la signification de la décision à la personne en cause. La Commission des recours peut, si des circonstances particulières l’indiquent, déroger à ce délai.

2. Le ministre de l’industrie édicte des règles relatives à la composition et à la procédure de la Commission des recours ainsi qu’au paiement des taxes.

3. Les décisions de la Commission des recours ne peuvent pas faire l’objet d’un autre recours administratif.

YH DANEMARK

page 6/6

4. Les décisions de l’Office danois des brevets ne peuvent pas être soumises aux tribunaux avant que la Commission des recours n’ait rendu sa décision. Si une décision judiciaire est demandée, l’action doit être intentée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne intéressée a reçu la signification de la décision de la Commission des recours.

Chapitre 6 Entrée en vigueur

18. La présente loi entre en vigueur le jour qui suit sa publication dans Lovtidende (bulletin officiel), sous réserve, toutefois, de l’article 19.

19. La date d’entrée en vigueur du chapitre 3 de la présente loi est fixée par le ministre de l’industrie.

20. La présente loi ne s’applique pas aux Îles Féroé ni au Groenland.

* Titre officiel danois : Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi). Source : traduction anglaise fournie par les autorités danoises. Entrée en vigueur : 19 décembre 1987, sauf le chapitre 3. Note : Pour l’Ordonnance de l’Office danois des brevets concernant les demandes de protection de topographies

de produits semi-conducteurs, voir les Lois et traités de propriété industrielle, DANEMARK, Texte — 1-002.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.


Legislation Is superseded by (3 text(s)) Is superseded by (3 text(s)) WTO Document Reference
IP/N/1/DNK/L/1
No data available.

WIPO Lex No. DK076