About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Government Decree No. 61 of 2006 (III. 23.) on the Deposit and Handling of Biological Materials for the Purposes of Patent Procedures, Hungary

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2009 Dates Adopted: March 23, 2006 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Patents (Inventions), Genetic Resources, IP Regulatory Body Notes Date of entry into force: See Article 7 for further details.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Hungarian 61/2006. (III. 23. Korm.) rendelet a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről        

61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet Hatály: 2009.XII.31-től

1

61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet

a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről

A Kormány a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A biológiai anyagon vagy annak alkalmazásán alapuló találmányra vonatkozó szabadalmi

bejelentés céljából a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Karának keretei között működő Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményénél (a továbbiakban: Egyetem) a

környezetre egészségügyi vagy más veszélyt nem jelentő és a tárolásnál, tenyésztésnél különleges

követelményt nem igénylő, az Egészségügyi Világszervezet által elfogadott osztályozás szerint 1 és 2 kockázati csoportba sorolt

a) baktériumok (a Streptomyces-eket is ideértve) és

b) gombák, ideértve az élesztő- és penészgombákat (a továbbiakban a)–b) pontok együtt: biológiai

anyag) helyezhetők letétbe. (2) Az Egyetem a letétbe helyezett biológiai anyagot a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás

céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés kihirdetéséről

szóló 1981. évi 1. törvényerejű rendeletben (a továbbiakban: Budapesti Szerződés), valamint a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló

Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatának kihirdetéséről szóló 21/2002. (XII. 13.) IM rendeletben

(a továbbiakban: Végrehajtási Szabályzat) foglaltak szerint tárolja és kezeli.

2. §

A letevőnek a letétbe helyezés céljából a biológiai anyagból:

a) legalább 25 liofilezett ampullát, amely tárolt anyagnak minősül, vagy

b) legalább 3 liofilezett vagy élő tenyészetet, amelyből az Egyetem készít tárolható anyagot kell beküldenie az Egyetem részére.

3. §

(1) Az Egyetem által nyújtott szolgáltatásokért a letevőnek, illetve a szolgáltatás egyéb

igénybevevőjének az e rendelet mellékletének a)–d) pontjában meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban együttesen: díj) kell fizetnie az Egyetem részére az Egyetem által

kiállított számla alapján.

(2) A díjat az Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára, a 10032000-00282857- 00000000 számlaszámra kell befizetni az azonosítási adatok feltüntetésével.

(3) A díj az Egyetem bevételét képezi, és azt az Egyetem a Budapesti Szerződésben, a Végrehajtási

Szabályzatban és az e rendeletben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeinek biztosítására használhatja fel.

(4) A díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás alrendszereinek fizetési számla-vezetési,

költségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási rendjéről szóló jogszabályokban

meghatározottak szerint történik. (5) A letevő a letétbe helyezett biológiai anyagonként az e rendelet mellékletének a) pontjában

meghatározott egyszeri tárolási díjat fizet az Egyetem részére. A belföldi fizetési számlával rendelkező

letevő a tárolási díjat a számla átvételétől számított nyolc napon belül utalja át az Egyetem (2) bekezdésben meghatározott számlájára. A belföldi fizetési számlával nem rendelkező letevő a tárolási

díjat az Egyetem által kiállított számla alapján a letétbe helyezéskor a helyszínen készpénzben fizeti be.

(6) Az e rendelet mellékletének b)–d) pontjában meghatározott díjat az ott meghatározott

dokumentumok, illetve minta kiadása iránti igény benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni az Egyetem

61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet Hatály: 2009.XII.31-től

2

részére. Az e rendelet mellékletének d) pontjában meghatározott díj nem tartalmazza a minta kiadásához

kapcsolódó postaköltséget, azt a díjon felül kell megfizetni az Egyetem részére.

4. §

Ha a letevő a díjat nem fizeti meg, az Egyetem határidő tűzésével felhívja a díj megfizetésére. A felhívás eredménytelensége a letét megszűnését eredményezi, a letétbe helyezett biológiai anyagot az

Egyetem megsemmisíti, erre az Egyetem a felhívásban figyelmezteti a letevőt.

5. §

(1) Ha a letétbe helyezett biológiai anyag a tárolás időtartama alatt elpusztul, a letevőt erről az

Egyetem értesíti. Ebben az esetben a letevő díjmentesen jogosult azonos biológiai anyag letétbe

helyezésére. (2) A Végrehajtási Szabályzatban meghatározott tárolási időtartam lejárata után az Egyetem a

letevő kérésére a letétbe helyezett biológiai anyagot a letevő részére visszajuttatja. A letevő erre irányuló

kérelme hiányában az Egyetem a tárolás időtartamának lejáratától számított hat hónap elteltével a tárolt

biológiai anyagot megsemmisíti vagy a gyűjteményében elhelyezi.

6. §

Az Egyetem a szabadalmi eljárás céljából letétbe helyezett biológiai anyagok tartósításával és

tárolásával kapcsolatban további szolgáltatásokat (így különösen a letétbe helyezendő biológiai anyag azonosítása, genetikai jellemzése) végezhet a letevővel való külön megállapodás alapján, külön térítés

ellenében, amely nem minősül igazgatási szolgáltatási díjnak.

7. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) Az e rendelet mellékletében meghatározott díjmértéket – a Végrehajtási Szabályzat 12.2.

szabályának c) pontjában foglaltak alapján – annak a Nemzetközi Iroda általi közzétételét követő

harmincadik naptól kezdődően és az ezt az időpontot követően felmerülő díjigények tekintetében kell alkalmazni.

(3) A MÉM rendelet 1. § c) pontjában meghatározott és e rendelet hatálybalépése előtt letétbe

helyezett biológiai anyagokat az Egyetem a letétbe helyezés idején hatályos jogszabályoknak megfelelően

tovább tárolja.

Melléklet a 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelethez

Az e rendelet alapján biológiai anyagonként fizetendő díjak

a) Tárolás 150 000 Ft

b) A Végrehajtási Szabályzat 8.2. szabályában említett tanúsítvány kiadása és a

Végrehajtási Szabályzat 7.6. szabályában meghatározott tájékoztatás 10 000 Ft

c) Életképességi bizonylat kiadása a Végrehajtási Szabályzat 10.2. szabálya e) pontjának

első mondatában foglalt kivétellel 25 000 Ft

d) Minták kiadása a Végrehajtási Szabályzat 11.4. szabálya h) pontjának első mondatában

foglalt kivétellel 30 000 Ft


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s))
Treaties Relates to (1 record) Relates to (1 record)
No data available.

WIPO Lex No. HU053