About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law of the Kyrgyz Republic No. 28 of March 30, 1998, on the Legal Protection of Computer Programs and Databases (as amended up to Law No. 205 of December 8, 2006), Kyrgyzstan

Back
Superseded Text  Go to latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2006 Dates Entry into force: April 4, 1998 Adopted: March 30, 1998 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Kyrgyz Кыргыз республикасынын мыйзамы 1998-жылдын 30-марты N 28 электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар базаларын укуктук коргоо жөнүндө (Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 8-декабрындагы N 205 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)         Russian Закон КР № 28 от 30.03.1998 г. 'О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных' (в редакции Закона КР № 205 от 08.12.2006 г.)        

ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАРДЫ ЖАНА МААЛЫМАТТАР БАЗАСЫН УКУКТУК КОРГОО ЖӨНҮНДӨ КР МЫЙЗАМЫ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

1998-жылдын 30-марты N 28

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Электрондук эсептөө машиналары үчүн

программаларды жана маалыматтар

базаларын укуктук коргоо жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын

2003-жылдын 27-февралындагы N 46 Мыйзамынын,

2005-жылдын 31-мартындагы N 58 Мыйзамынын,

2006-жылдын 27-январындагы N 26 Мыйзамынын,

2006-жылдын 8-декабрындагы N 205 Мыйзамынын

редакцияларына ылайык)

I бөлүм. Жалпы жоболор

II бөлүм. Автордук укуктар

III бөлүм. ЭЭМ үчүн программаны жана маалыматтар базаларын

пайдалануу

IV бөлүм. Укуктарды коргоо

I бөлүм

Жалпы жоболор

1-статья. Негизги түшүнүктөр

Ушул мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр:

ЭЭМ үчүн программа - белгилүү бир натыйжаны алуу максатында электрондук эсептөө

машиналарынын (ЭЭМ) иштешине арналган маалыматтардын жана буйруктардын жыйындысын

берүүнүн объективдүү формасы;

маалыматтар базасы - маалыматтар ЭЭМдин жардамы менен тез табылып жана иштетиле тургандай

тутумдаштырылган маалыматтардын жыйындысын берүүнүн жана уюштуруунун объективдүү

формасы;

ЭЭМ үчүн программаларды же маалыматтар базасын ылайыкташтыруу ЭЭМ үчүн программалардын

же маалымат базаларынын иштешин пайдалануучунун конкреттүү техникалык каражаттарында же

пайдалануучунун конкреттүү программаларынын башкаруусу алдында камсыз кылуу максатында гана

ишке ашырылуучу өзгөрүүлөрдү киргизүү;

ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын модификациялоо (кайра иштетүү) -

ылайыкташтыруу болуп саналбаган, аларды ар кандай өзгөртүүлөр;

алгачкы текст - кандайдыр бир компилятордун кайрадан иштеп чыгуусуна туш болбогон,

программалоонун кандайдыр бир тилинде жазылган текст;

объекттик код - алгачкы текстти машинанын кодуна өзгөртүүнүн натыйжасында алынган программа;

ЭЭМ үчүн программаны компилирлөө - ЭЭМ үчүн программанын структураларын жана

коддоштурууну изилдөө максатындагы алгачкы тексти объекттик кодуна өзгөртүүнү камтыган

техникалык ыкма;

ЭЭМ үчүн программаларды кайра компилирлөө - ЭЭМ үчүн программалардын структурасын үйрөнүү

жана коддоштуруу максатында объекттик кодду кайра алгачкы текстке айландырууну камтыган

техникалык ыкма;

ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын калыбына келтирүү ЭЭМ үчүн программаны же

маалыматтар базасын ар кандай материалдык формада бир же андан көп нускада даярдоо, ошондой

эле аларды ЭЭМдин эсине жазып коюу;

ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын жайылтуу - ар кандай материалдык формада

калыбына келтирилген ЭЭМ үчүн программага же маалыматтар базасына жол ачуу, буга тармактык

же башка ыкмалар менен, ошондой эле сатуу, жүгүртүүгө түшүрүү, жалдоого берүү, карыз берүү жолу

менен, ушул максаттардын ар кандайы үчүн импортко чыгаруу менен жетишүүгө болот;

ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын басып чыгаруу (жарыялоо) - автордун макулдугу

менен аныкталбаган жактардын чөйрөсүнө ЭЭМ үчүн программанын же маалыматтар базасынын

нускаларын (анын ичинде ЭЭМдин эсине жаздырып коюу жана текстин басып чыгаруу жолу менен)

берүү; бул учурда мындай нускалардын саны көрсөтүлгөн чыгармалардын мүнөзүн эске алуу менен,

бул жактардын чөйрөсүнүн керектөөсүн канааттандырууга тийиш болгон жагдайда берилет;

ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын пайдалануу - аларды басып чыгаруу, калыбына

келтирүү, жайылтуу жана аларды чарбалык жүгүртүүгө киргизүү боюнча дагы башка аракеттер (анын

ичинде кайра иштетүү формасында да). ЭЭМ үчүн программаны жана маалыматтар базасын басып

чыгаруу жөнүндөгү кабарларды массалык маалымат каражаттары аркылуу кабарлоо ЭЭМ үчүн

программаны жана маалыматтар базасын пайдалануу деп таанылбайт.

Ушул Мыйзамда автор, анын ээси, ошондой эле мыйзам же келишим аркылуу алган өзгөчө мүлктүк

укуктарга ээ болгон ар кандай жеке же юридикалык жак укук ээси катары түшүнүлөт.

2-статья. Ушул Мыйзам менен жөнгө салынуучу мамилелер

ЭЭМ үчүн программаларды, маалыматтар базасын түзүүгө, укуктук коргоого жана пайдаланууга

байланыштуу мамилелер ушул мыйзам менен жөнгө салынат.

ЭЭМ үчүн программалар жана маалыматтар базасы ушул мыйзамда автордук укуктун объекттерине

киргизилет. ЭЭМ үчүн программаларга адабий чыгармалар катары, ал эми маалыматтар базасына -

жыйнактар катары укуктук коргоо берилет.

Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалымат базаларын коргоо

чөйрөсүндөгү мамлекеттик жөнгө салуу Интеллектуалдык менчик жаатындагы Кыргыз

Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан ишке ашырылат.

(Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 27-февралындагы N 46 Мыйзамынын, 2005-жылдын 31-

мартындагы N 58 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

3-статья. ЭЭМ үчүн программаларды жана маалыматтар базасын укуктук

коргоонун объектиси жана шарттары

Объективдүү формада берилген ЭЭМ үчүн программалардын жана маалыматтардын базасынын ар

кандайына, алардын жарыкка чыккандарына да, чыга электерине да, алардын материалдык алып

жүрүүчүсүнө, арналганына жана баалуулугуна карабастан автордук укук жайылтылат.

Автордук укук автордун чыгармачыл ишинин натыйжасы болуп саналган ЭЭМ үчүн программаларга

жана маалыматтар базасына жайылтылат. Автордун ишинин чыгармачыл мүнөзү, ал

төгүндөлмөйүнчө сакталат.

Ушул Мыйзам тарабынан берилүүчү укуктук коргоо алгачкы текстти жана объектилик кодду кошкондо,

ар кандай тилде жана ар кандай формада чагылдырылышы мүмкүн болгон ЭЭМ үчүн

программалардын бардык түрлөрүнө (анын ичинде операциялык тутумдарга жана программалык

комплекстерге) жайылтылат.

Ушул Мыйзам менен берилүүчү укуктук коргоо маалыматтарды ылгоо жана уюштуруу боюнча

чыгармачыл эмгектин натыйжасы болгон маалыматтар базасына жайылтылат. Маалыматтар базасы

алар негизденген же алар өзүнө камтыган маалыматтар автордук укуктун объектилери болуп

саналаар - саналбастыгына карабастан корголот.

Ушул Мыйзам менен берилүүчү укуктук коргоо ЭЭМ үчүн программанын же маалыматтар базасынын

же алардын кандайдыр-бир элементтеринин негизинде жаткан идеялар менен принциптерге, анын

ичинде интерфейсти жана алгоритмди уюштуруу идеялары менен принциптерине, ошондой эле

программалоонун тилдерине жайылтылбайт.

ЭЭМ үчүн программага жана маалыматтар базасына автордук укук алардын материалдык алып

жүрүүчүсүнө менчиктик укук менен байланышпайт. Материалдык алып жүрүүчүгө карата укуктарды ар

кандай өткөрүп берүү ЭЭМ үчүн программага же маалыматтар базасына кандайдыр бир укуктарды

өткөрүп берүүгө алып келбейт.

4-статья. Автордук укукту таануунун шарттары

ЭЭМ үчүн программага же маалыматтар базасына автордук укук аларды түзүүдөн улам пайда болот.

ЭЭМ үчүн программага же маалыматтар базасына автордук укукту таануу жана ишке ашыруу үчүн

депонирлөө, каттоо же дагы башка формалдуулуктарды сактоо талап кылынбайт.

Укук ээси ЭЭМ үчүн программа же маалыматтар базасы алгач жарыкка чыккандан баштап өз

укуктарын кабарлоо үчүн автордук укукту коргоонун үч элементтен турган белгисин:

- тегеректелген же тегерек кашаага алынган С тамгасын;

- укук ээсинин аталышын (атын);

- ЭЭМ үчүн программанын же маалыматтар базасынын алгач жарыкка чыккан жылын

пайдалана алат.

5-статья. Маалыматтар базасына автордук укук

Автордук укуктун объекттери болуп саналбаган материалдардан турган маалыматтар базасына

автордук укук маалыматтар базасын түзгөн адамдарга таандык.

Маалыматтар базасына автордук укук ушул маалыматтар базасына киргизилген чыгармалардын ар

бирине автордук укук сакталган шартта таанылат.

Маалыматтар базасына киргизилген чыгармалардын ар бирине автордук укук сакталат. Бул

чыгармалар мындай маалыматтар базасына карабай өзүнчө пайдаланышы мүмкүн.

Маалыматтар базасына автордук укук ушул маалыматтар базасына кирген чыгармаларды жана

материалдарды өз алдынча тандоону жана уюштурууну башка адамдардын жүзөгө ашыруусуна

тоскоолдук кылбайт.

6-статья. Автордук укуктун колдонулуш мөөнөтү

Автордук укук ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын түзгөн учурдан тартып, автордун

бүткүл өмүр бою жана ал дүйнөдөн кайткандан кийин, ал каза болгон жылдан кийинки 1-январдан

тартып эсептегенде 50 жыл колдонулат.

Авторлоштукта түзүлгөн ЭЭМ үчүн программага же маалыматтар базасына автордук укуктун

колдонулуш мөөнөтүнүн аякташы эң акыркы автор дүйнөдөн кайткан убактысынан тартып эсептелет.

Аты жок (анонимдүү) же жашыруун ат (псевдоним) менен басылып чыккан ЭЭМ үчүн программага же

маалымат базасына автордук укук алар жарыкка чыккан учурдан тартып 50 жыл бою колдонулат.

Эгерде аты жок же жашыруун ат менен басылып чыккан ЭЭМ үчүн программанын же маалыматтар

базасынын автору ушул көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде өзүнүн ким экендигин ачып көрсөтсө же автор

кабыл алган жашыруун ат анын өзү экендигинен шек санатпаса, анда ушул статьянын биринчи

бөлүгүндө каралган коргоо мөөнөтү колдонулат.

ЭЭМ үчүн программага же маалыматтар базасына автордун мүлктүк эмес жекече укуктары

мөөнөтсүз корголот.

7-статья. Ушул Мыйзамдын колдонулуш чөйрөсү

Кыргыз Республикасынын аймагында биринчи жолу жарыкка чыгарылган же жарыкка чыгарыла элек,

бирок кандайдыр бир объективдүү формада анын аймагында турган ЭЭМ үчүн программага же

маалыматтар базасына автордук укук Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулат. Ал укук

авторго, анын мураскорлоруна жана автордун башка укук мураскорлоруна граждандыгына

карабастан таандык кылынат.

Ошондой эле чет мамлекеттин аймагында басып чыгарылган же кандайдыр бир объективдүү

формада ошол жерде турган ЭЭМ үчүн программага же маалыматтар базасына карата автордук укук

Кыргыз Республикасынын граждандарына же алардын укук мураскорлоруна таандык деп

эсептелинет.

Чет мамлекеттин аймагында биринчи жолу басып чыгарылган же кандайдыр бир объективдүү

формада турган ЭЭМ үчүн программага же маалыматтар базасына башка адамдардын автордук

укугу Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык таанылат.

II бөлүм

Автордук укуктар

8-статья. Автордук

Өзүнүн чыгармачыл эмгегинин натыйжасында ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын

түзгөн жеке жак алардын автору деп таанылат.

Эгерде ЭЭМ үчүн программа же маалыматтар базасы эки же андан көп жеке жактардын биргелешкен

чыгармачыл иш-аракети менен түзүлсө, анда ЭЭМ үчүн программа же маалыматтар базасы ар бири

өз алдынча мааниге ээ болгон бөлүктөрдөн тураарына же бөлүнгүс болуп саналаарына карабастан,

бул адамдардын ар бири ЭЭМ үчүн мындай программанын же маалыматтар базасынын автору деп

таанылат.

Эгерде ЭЭМ үчүн программанын же маалыматтар базасынын бөлүктөрү өз алдынча мааниге ээ

болгон учурда, авторлордун ар бири өзү түзгөн бөлүккө автордук укукка ээ болот.

9-статья. Мүлктүк эмес жекече укуктар

ЭЭМ үчүн программанын же маалыматтар базасынын авторуна анын мүлктүк укуктарына карабастан

төмөндөгү жекече укуктар:

- автордук укук - башкача айтканда ЭЭМ үчүн программанын же маалыматтар базасынын автору

катары эсептелүү укугу;

- аталыштык укук - башкача айтканда ЭЭМ үчүн программага же маалыматтар базасына автордун

атын көрсөтүүнүн формасын аныктоо укугу: өзүнүн аты, шарттуу аты (ылакап аты) менен же атын

атабай атоо укугу;

- башкача айтканда ЭЭМ үчүн программанын же, маалыматтар базасынын өзүнө, ошондой эле

алардын аталыштарына ар түрдүү бурмалоолордун же автордун ар-намысына жана кадыр-баркына

зыян келтирүүгө жөндөмдүү башка аракеттердин кол тийгистик (бүтүндүк-башкача айтканда коргоого

укуктук) укугу таандык.

10-статья. Мүлктүк укуктар

ЭЭМ үчүн программанын же маалыматтар базасынын авторуна же башка укук ээсине төмөндөгү иш-

аракеттерди ишке ашыруунун жана (же) ишке ашырууга уруксат берүүнүн бирден бир укугу таандык:

- ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын басып чыгаруу;

- ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын (толук же бир бөлүгүн) ар кандай формада, ар

кандай ыкма менен көчүрүп алуу;

- ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын жайылтуу анын ичинде прокатка берүү;

- ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын кайра иштетүү, анын ичинде ЭЭМ үчүн

программаны же маалыматтар базасын бир тилден экинчи тилге которуу;

- ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын башкача пайдалануу.

ЭЭМ үчүн программанын же маалыматтар базасынын бир нече авторлоруна же башка укук ээлерине

тийиштүү укуктарды пайдалануу тартиби алардын ортосундагы келишим боюнча аныкталат. Мындай

келишим жок болгон учурда, алардын ар бири корголуучу объектти өз алдынча каалагандай

пайдалана алат, бирок ага карата калган укук ээлеринин макулдугусуз мүлктүк укуктардын бардыгын

толук берүү жөнүндө келишим түзүүгө укуксуз. Мүлктүк укуктардын бардыгын толук берүү жөнүндөгү

келишимди түзүү тууралу укук ээлеринин ортосунда макулдукка жетишилбеген учурда, алардын

ортосундагы талаш сот аркылуу чечилиши мүмкүн.

11-статья. Мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү

ЭЭМ үчүн программага же маалыматтар базасына мүлктүк укуктар башка жеке же юридикалык

жактарга келишим боюнча толук бойдон же жарым-жартылай берилиши мүмкүн.

Келишим жазуу түрүндө түзүлөт жана төмөнкү шарттарды: берилүүчү укуктардын көлөмүн жана ЭЭМ

үчүн программаны же маалыматтар базасын пайдалануу ыкмасын, төлөө тартибин жана акы

өлчөмүн, келишим пайдаланылган аймакты жана анын колдонулуучу мөөнөтүн камтууга тийиш.

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталган ЭЭМ үчүн

программаларга же маалыматтар базасына мүлктүк укуктарды берүү жөнүндөгү келишим же

лицензиялык келишим интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда

милдеттүү түрдө катталууга тийиш.

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталбаган ЭЭМ үчүн

программага же маалыматтар базасына мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндөгү келишим

интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда тараптардын

макулдашуусу боюнча катталышы мүмкүн.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 31-мартындагы N 58 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

12-статья. Кызмат милдеттерин аткаруу тартибинде түзүлгөн ЭЭМ үчүн

программага же маалыматтар базасына карата мүлктүк

укуктар

Кызмат милдеттерин аткаруу тартибинде же жумуш берүүчүнүн тапшырмасы боюнча түзүлгөн ЭЭМ

үчүн программага же маалыматтар базасына мүлктүк укуктар, эгерде жумуш берүүчү менен автордун

ортосундагы келишимде башкача каралбаса, жумуш берүүчүгө таандык болот.

Акы төлөө тартиби жана өлчөмү автор менен жумуш берүүчүнүн ортосундагы келишимде белгиленет.

12-1-статья. Мамлекеттик келишим боюнча иштерди аткарууда

түзүлгөн ЭЭМ үчүн программага же маалыматтар

базасына карата мүлктүк укуктар

ЭЭМ үчүн программага же Кыргыз Республикасынын мамлекеттик муктаждыктары үчүн мамлекеттик

контракт боюнча иштерди аткарууда түзүлгөн маалыматтар базасына карата мүлктүк укук, эгерде

мамлекеттик контракта бул укук мамлекеттик заказчынын атынан иш жүргүзгөн Кыргыз

Республикасына таандык деп белгиленбесе, аткаруучуга (жалдануучуга) таандык болот.

Эгерде ЭЭМ үчүн программаларга же маалыматтар базасына болгон мүлктүк укуктар ушул статьянын

биринчи бөлүгүнө ылайык мамлекеттик заказчыга таандык болбосо, укук ээси Кыргыз

Республикасынын мамлекеттик муктаждыктары үчүн тапшырылуучу товарларды даярдоодо же

жалдама ишти аткарууда мамлекеттик заказчынын талабы боюнча ЭЭМ үчүн программаларды же

маалыматтар базасын пайдалануу укугун ал көрсөткөн жак же жактар менен келишим түзүүгө

милдеттүү.

ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасынын укук ээси болбогон авторго сыйакы ушул

статьянын биринчи бөлүгүнө ылайык мүлктүк укук алган жакка төлөнүп берилет. Сыйакы төлөөнүн

тартиби жана өлчөмү автор менен укук ээсинин ортосундагы келишимде белгиленет.

(КР 2006-жылдын 8-декабрындагы N 205 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

13-статья. Каттоо укугу

ЭЭМ үчүн программага же маалыматтар базасына бардык мүлктүк укуктардын укук ээси автордук

укуктун колдонулуш мөөнөтүнүн ичинде интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу

мамлекеттик органга билдирме берүү жолу менен ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын

өзүнүн каалоосу боюнча түздөн-түз же өзүнүн өкүлү аркылуу каттата алат.

14-статья. ЭЭМ үчүн программаларды жана маалыматтар базасын каттоо

ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын расмий каттоого табыштама (мындан ары -

табыштама) ЭЭМ үчүн бир программага же бир маалыматтар базасына тиешелүү болууга тийиш.

Табыштама төмөндөгүлөрдү:

укук ээсин, ошондой эле авторун, эгерде ал аталган бул милдеттен баш тартпаса жана алардын

турган жерин (жашаган жерин) көрсөтүү менен ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын

расмий каттоого арызын;

ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын, рефератты кошо идентификациялоочу, депозитке

салынуучу материалдарды;

белгиленген өлчөмдө каттоо жыйымынын төлөнгөндүгүн же каттоо жыйымын төлөөдөн бошотууну,

ошондой эле анын өлчөмүн азайтууну тастыктоочу документти камтууга тийиш.

Табыштаманы жол-жоболоштуруунун эрежесин интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым

укуктуу мамлекеттик орган белгилейт.

Табыштама келип түшкөндөн кийин интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу

мамлекеттик орган зарыл болгон документтердин болушун жана алардын ушул статьянын экинчи

бөлүгүндө айтылган талаптарга ылайык келүүсүн текшерет.

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын суроо-талабы боюнча

же табыштама ээси өз демилгеси боюнча расмий каттоо жөнүндө чечим чыгарылганга чейин

табыштаманын материалдарын толуктоого, тактоого жана оңдоого укуктуу.

Табыштаманы карап чыгуу алты айдын ичинде жүргүзүлөт.

Кароонун натыйжасы оң чыккан учурда интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу

мамлекеттик орган ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын тиешелүү түрдө Кыргыз

Республикасынын ЭЭМи үчүн программалардын мамлекеттик реестрине же тиешелүү түрдө Кыргыз

Республикасынын Маалыматтар базаларынын мамлекеттик реестрине киргизет, укук мураскерине

расмий каттоо тууралу күбөлүк берет жана расмий катталган ЭЭМ үчүн программалар же

маалыматтар базалары жөнүндөгү маалыматтарды интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым

укуктуу мамлекеттик органдын расмий бюллетенинде жарыялайт.

Расмий каттоонун тартиби, расмий каттоо жөнүндөгү күбөлүктүн формасы, аларда көрсөтүлгөн

маалыматтардын курамы интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган

тарабынан белгиленет, ал ошондой эле расмий бюллетенде жарыялануучу маалыматтардын

тизмегин да аныктайт.

Кыргыз Республикасынын ЭЭМи үчүн программалардын мамлекеттик реестрине же Кыргыз

Республикасынын маалыматтар базаларынын мамлекеттик реестрине киргизилген маалыматтар

төгүндөлмөйүнчө анык деп эсептелинет.

Көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгы үчүн жоопкерчиликти табыштама берүүчү тартат.

ЭЭМ үчүн программаларды же маалымат базаларын жана келишимдерди расмий каттоого, ошондой

эле алар жөнүндөгү маалыматтарды жарыялоого байланышкан аракеттерди жүзөгө ашыруу үчүн

каттоо жыйымдары алынат.

Каттоо жыйымдарынын өлчөмү, төлөө мөөнөтү, ошондой эле аларды төлөөдөн бошотуу же алардын

өлчөмүн азайтуу үчүн негиздер Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Жыйымдар, анын ичинде валюта түрүндө, интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу

мамлекеттик органдын эсебине келип түшкөн бардык каражаттар интеллектуалдык менчик

жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан ушул статьяда каралган иш-аракеттерди

жүзөгө ашырууга байланышкан чыгашаларды жабууга, ошондой эле жабдуу, автоматташтырылган

тутумду түзүү жана колдонуу, кадрларды даярдоо үчүн пайдаланылат.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 31-мартындагы N 58 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

III бөлүм

ЭЭМ үчүн программаны жана маалыматтар

базаларын пайдалануу

15-статья. ЭЭМ үчүн программаны жана маалыматтар базасын укук ээси

менен келишим боюнча пайдалануу

ЭЭМ үчүн программанын же маалыматтар базасынын нускасына менчик укугун сатуудан же башкага

берүүдөн кийин укук ээсинин макулдугусуз жана ага кошумча акы төлөөсүз жол берилүүчү бул нускага

болгон менчик укугун же башка мүлктүк укуктарды биринчи сатуудан кийин же башкача жол менен

берүүдөн бөлөк учурларда, ЭЭМ үчүн программаларды же маалыматтар базасын үчүнчү жактардын

(пайдалануучулардын) пайдалануусу укук ээси менен түзүлгөн келишимдин негизинде ишке

ашырылат.

ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын пайдаланууга келишим жазуу түрүндө түзүлөт.

Пайдалануучулардын кеңири катмарына ЭЭМ үчүн программаларды же маалыматтар базасын

сатууда же берүүгө жол ачууда келишим түзүүнүн өзгөчө тартипти, атап айтканда укук ээси аныктаган

келишимдин типтүү шарттарын түшүндүрүү жолун колдонууга жол берилет.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 31-мартындагы N 58 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

16-статья. ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын эркин

көчүрүп алуу же ылайыкташтыруу

ЭЭМ үчүн программанын же маалыматтар базасынын нускасын укук ченемдүү ээлеген адам укук

ээсинин кошумча уруксатын албай эле ЭЭМ үчүн программанын же маалымат базасынын иштешине

байланышкан, анын арналышына ылайык ар кандай иш-аракеттерди ишке ашырууга, анын ичинде

ЭЭМдин эсине жазып коюуга жана сактоого, ошондой эле көрүнөө каталарды оңдоп коюуга акылуу.

ЭЭМдин эсине жазуу жана сактоо, эгерде укук ээси менен келишимде башкача каралбаса бир гана

ЭЭМге же тармактагы бир гана пайдалануучуга карата жол берилет.

Ушул Мыйзамдын 10-статьясынын биринчи бөлүгүнүн үчүнчү абзацынан жоболорунан алганда ЭЭМ

үчүн программанын же маалыматтар базасынын нускасына укук ченемдүү ээ болгон адам укук

ээсинин уруксатысыз жана ага кошумча акы төлөбөстөн:

- ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын ылайыкташтырууну ишке ашырууга;

- бул көчүрмө архивдик максаттар үчүн арналган шартта жана укук ченемдүү алынган нусканы

алмаштыруу зарыл болгон учурда (ЭЭМ үчүн программанын же маалыматтар базасынын түп нускасы

жоголуп кеткен, жок кылынган же пайдалануу үчүн жараксыз болуп калган учурда) ЭЭМ үчүн

программанын же маалыматтар базасынын көчүрмөлөрүн жасоого же жасоону тапшырууга укуктуу.

Мында ЭЭМ үчүн программанын же маалыматтар базасынын көчүрмөсүн башка максаттарга

пайдаланууга болбойт жана эгерде ушул ЭЭМ үчүн программаны же маалыматтар базасын андан

ары пайдалануу укук ченемсиз болуп калган учурда жок кылынууга тийиш.

ЭЭМ үчүн программанын нускасына укукту ээлеген адам укук ээсинин уруксатысыз жана ага кошумча

акы төлөбөстөн эле ушул программаны коддоштурууну жана анын структурасын үйрөнүү максатында

ЭЭМ үчүн программаны кайра компилирлөөгө же кайра компилирлөөнү тапшырууга төмөндөгүдөй

шарттарда укуктуу:

- ошол адам өзүнчө иштеп чыккан ЭЭМ үчүн программанын башка программалар менен өз ара

аракеттенүүсү үчүн зарыл болгон маалымат башка булактардан табылбаган учурда;

- мындай кайра компилирлөөнүн натыйжасында алынган кабар дал ушул жактын өзүнчө иштеп

чыккан ЭЭМ үчүн программа менен башка программалардын өз ара аракеттенүүсүн уюштуруу үчүн

гана пайдаланылышы мүмкүн, мында маалымат өзүнүн түрү боюнча кайра компилирлештирилген

ЭЭМ үчүн программага олуттуу окшош ЭЭМ үчүн жаңы программаны түзүү үчүн же автордук укукту

бузуучу ар кандай башка аракетти ишке ашыруу үчүн пайдаланылбайт;

- кайра компилирлештирүү ЭЭМ үчүн программанын ушундай өз ара аракеттенүүсүн уюштуруу үчүн

зарыл болгон бөлүктөрүнө карата гана жүргүзүлөт.

IV бөлүм

Укуктарды коргоо

17-статья. Автордук укукту бузуу. ЭЭМ үчүн программанын же

маалыматтар базасынын контрафактылык нускалары

ЭЭМ үчүн программага жана маалыматтар базасына автордук укук жагындагы ушул Мыйзамда

каралган талаптардын бузулушу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык граждандык,

администрациялык, кылмыш-жаза жоопкерчилиги келип чыгат. Даярдалышы же пайдаланылышы

автордук укуктун бузулушуна алып келүүчү ЭЭМ үчүн программанын же маалыматтар базасынын

нускалары контрафактылык болуп таанылат.

Ошондой эле ЭЭМ үчүн ушул программа же маалыматтар базасы мыйзам менен эч качан

корголбогон же корголбой калган мамлекеттен Кыргыз Республикасына алып келинген, ушул

Мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасында корголуучу ЭЭМ үчүн программанын же маалыматтар

базасынын нускалары да контрафактылык болуп саналышат.

18-статья. ЭЭМ үчүн программага жана маалыматтар базасына

тиешелүү укуктарды коргоонун жарандык-укуктук жана

дагы башка чаралары

ЭЭМ үчүн программанын же маалыматтар базасынын автору жана башка укук ээлери:

- укуктарды таанууну;

- укуктун бузулушуна чейинки абалды калыбына келтирүүнү;

- укуктарды бузуучу же укукту бузууга коркунуч түзүүчү аракеттерге тыюу салууну;

- зыяндардын ордун толтурууну;

- зыяндардын ордун толтуруунун ордуна укуктарды бузуунун кесепетинен укук бузуучу тарабынан

алынган кирешени өндүрүп алууну;

- укук бузуучудан зыяндардын ордун толтуруунун же кирешелерди төлөтүп алуунун ордуна Кыргыз

Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептешүү көрсөткүчтөрүнүн белгиленген өлчөмүнүн

20 жолкудан 50000 жолкуга чейинки суммасында соттун кароосу боюнча аныкталган компенсация

төлөп берүүнү;

- өз укуктарын коргоого байланышкан мыйзамдык актыларда каралган дагы башка чараларды да

кабыл алууну талап кылууга укуктуу.

Ушул статьянын биринчи бөлүгүнүн бешинчи, алтынчы жана жетинчи абзацтарында көрсөтүлгөн

чаралар ЭЭМ үчүн программага же маалыматтар базаларына укуктардын ээлеринин тандоосу

боюнча колдонулат.

Укук ээлери өздөрүнүн укугун коргоо үчүн алардын компетенциясына ылайык сотко, алгачкы

териштирүү органына, алгачкы тергөө органдарына белгиленген тартипте кайрылууга укуктуу.

ЭЭМ үчүн программалардын же маалымат базаларынын контрафакт нускалары соттун чечими

боюнча милдеттүү түрдө конфискацияланууга тийиш. Конфискацияланган контрафакт нускалар жок

кылынууга тийиш, аларды укук ээлеринин өтүнүчү боюнча өздөрүнө бере турган учурларды

кошпогондо.

Сот контрафакт нускаларды даярдоо жана кайталап чыгаруу үчүн пайдаланылган материалдарды

жана жабдууларды конфискациялоо жөнүндө чечим чыгара алат.

ЭЭМ үчүн программанын жана маалыматтар базасынын түп нускасын атайылап жок кылуу же

шалаакылыктан жок кылуу жагынан күнөөлүү болгон адам автордун талабы боюнча ушул статьянын

биринчи бөлүгүндөгү талаптарга ылайык келтирилген материалдык жана моралдык зыяндардын

ордун толтурууга милдеттүү.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 31-мартындагы N 58 Мыйзамынын, 2006-жылдын 27-

январындагы N 26 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

19-статья. ЭЭМ үчүн программага жана маалыматтар базасына тиешелүү

укуктарды бузуу иштери боюнча доо коюуну камсыз кылуу

ыкмалары

Сот же судья жоопкерге же укуктарды бузуучу деп эсептөөгө жетиштүү негиздер болгон адамга

белгилүү иш-аракеттерди жасоого (ЭЭМ үчүн программанын жана маалыматтар базасынын

нускалары контрафакт деп болжолдонсо, аларды жасоого, кайталап чыгарууга, сатууга, прокатка

берүүгө, импорттоого же ушул Мыйзамда каралган дагы башкача пайдаланууларга, ошондой эле

транспорттоого, граждандык жүгүртүүгө чыгаруу максатында аларды сактоого же ээлик кылууга) тыюу

салуу жөнүндө жеке өзү аныктама чыгара алат.

Сот же судья ЭЭМ үчүн программанын жана маалыматтар базасынын нускалары контрафакт деп

болжолдонсо, аларга камак салуу жана бардык нускаларды, ошондой эле аларды жасоого жана

кайталап чыгарууга арналган материалдар менен жабдууларды алып коюу жөнүндө жеке өзү

аныктама чыгара алат.

ЭЭМ үчүн программаларды жана маалыматтар базасын укуктук коргоону жөнгө салуучу

мыйзамдардын бузулгандыгы жөнүндө жетиштүү маалыматтар болгондо Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарында белгиленген тартипте ЭЭМ үчүн программанын жана маалыматтар базасынын

контрафакт деп болжолдонгон нускаларын издөө жана аларга камак салуу, аталган нускаларды

жасоого жана кайталап чыгарууга арналган материалдар менен жабдууларга, ошондой эле ушул

Мыйзамды бузган иш-аракеттердин жасалгандыгына далил боло турган документтерге камак салуу,

анын ичинде зарыл болгон учурларда аларды алып коюу жана аларды жоопкердүү сактоого өткөрүп

берүү боюнча чаралар көрүлүшү мүмкүн.

(Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 31-мартындагы N 58 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

20-статья. Чет өлкөлөрдө ЭЭМ үчүн программага жана маалыматтар

базасына тийешелүү укуктарды коргоо

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга тиешелүү билдирме

катталгандан кийин автор же дагы башка укук ээси чет өлкөлөрдө ЭЭМ үчүн программаны же

маалыматтар базасын укуктук коргоону суранышы мүмкүн. Бул жобону сактабоо Кыргыз

Республикасынын майзамдарында каралган жоопкерчиликке тартылууга алып келет.

Чет өлкөлөрдө ЭЭМ үчүн программага же маалыматтар базасына укуктук коргоону алууга

байланышкан чыгымдарды ушундай коргоону сураган адам же аны менен макулдашуу боюнча башка

жеке же юридикалык жак тартат.

21-статья. Чет өлкөлүк жеке жана юридикалык жактардын укуктары

Чет өлкөлүк жеке жана юридикалык жактар Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине

жараша же өз аралык принцибинин негизинде ушул Мыйзамда каралган укуктардан Кыргыз

Республикасынын жеке жана юридикалык жактары менен бирдей пайдаланышат.

22-статья. Эл аралык келишимдер

Эгерде Кыргыз Республикасынын эл аралык келишиминде ушул Мыйзамда каралгандардан башка

эрежелер белгиленсе, анда эл аралык келишимдеги эрежелер кабыл алынат.

23-статья. Ушул Мыйзамды колдонууга киргизүү

1. Ушул Мыйзам жарыяланган учурдан тартып колдонууга киргизилсин.

2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары ушул Мыйзамга ылайык келтирилгенге чейин Кыргыз

Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын ушул Мыйзамга карама-каршы келбеген бөлүктөрү

колдонулат.

3. “Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар базасын укуктук

коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы көрсөтүлгөн Мыйзам колдонууга киргизилгенден

кийин келип чыккан ЭЭМ үчүн программаларды жана маалыматтар базасын түзүүгө жана

пайдаланууга байланыштуу мамилелерге карата жайылтылат.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык

келтирүү тапшырылсын.

Кыргыз Республикасынын Президенти А.Акаев

1998-жылдын 2-мартында Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

тарабынан кабыл алынган


ЗАКОН КРО ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ И БАЗ ДАННЫХ

г.Бишкек от 30 марта 1998 года N 28

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных

(В редакции Законов КР от 27 февраля 2003 года N 46, 31 марта 2005 года N 58, 27 января 2006 года N 26, 8 декабря 2006 года N 205)

Глава 1. Общие положения Глава 2. Авторские права Глава 3. Использование программ для ЭВМ и баз данных Глава 4. Защита прав

Глава 1 Общие положения

Статья 1. Основные понятия

Основные понятия, применяемые в настоящем Законе:

программа для ЭВМ - объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) с целью получения определенного результата;

база данных - объективная форма представления и организации совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ;

адаптация программы для ЭВМ или базы данных - внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях обеспечения функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя;

модификация (переработка) программы для ЭВМ или базы данных - любые их изменения, не являющиеся адаптацией;

исходный текст - текст, написанный на каком-либо языке программирования, не подвергавшийся переработке каким-либо компилятором;

объектный код - программа, получившаяся в результате преобразования исходного текста в машинный код;

компилирование программы для ЭВМ - технический прием, включающий преобразование исходного текста в объектный код в целях изучения структуры и кодирования программы для ЭВМ;

декомпилирование программы для ЭВМ - технический прием, включающий преобразование объектного кода в исходный текст в целях изучения структуры и кодирования программы для ЭВМ;

воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных - изготовление одного или более экземпляров программы для ЭВМ или базы данных в любой материальной форме, а также их запись в память ЭВМ;

распространение программы для ЭВМ или базы данных - предоставление доступа к воспроизведенной в любой материальной форме программе для ЭВМ или базе данных, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи в наем, предоставления взаймы, включая импорт для любой из этих целей;

выпуск в свет (опубликование) программы для ЭВМ или базы данных предоставление экземпляров программы для ЭВМ или базы данных с согласия автора неопределенному кругу лиц (в том числе путем записи в память ЭВМ и выпуска печатного текста) при условии, что количество таких экземпляров должно удовлетворять потребности этого круга лиц, принимая во внимание характер указанных произведений;

использование программы для ЭВМ или базы данных - выпуск в свет, воспроизведение, распространение и иные действия по их введению в хозяйственный оборот (в том числе в модифицированной форме). Не признается использованием программы для ЭВМ или базы данных передача средствами массовой информации сообщений о выпущенной в свет программе для ЭВМ или базе данных.

Под правообладателем в настоящем Законе понимаются автор, его наследник, а также любое физическое или юридическое лицо, которое владеет исключительными имущественными правами, полученными в силу закона или договора.

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом

Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием программ для ЭВМ и баз данных.

Программы для ЭВМ и базы данных относятся настоящим Законом к объектам авторского права. Программам для ЭВМ предоставляется правовая охрана как произведениям литературы, а базам данных - как сборникам.

Государственное регулирование в сфере охраны программ для электронных вычислительных машин и баз данных осуществляет уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в области интеллектуальной собственности.

(В редакции Законов КР от 27 февраля 2003 года N 46, 31 марта 2005 года N 58)

См. постановление Правительства КР от 15 марта 2001 года N 100 “О Государственном агентстве по науке и интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики

Статья 3. Объект и условия правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных

Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ и базы данных, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, независимо от их материального носителя, назначения и достоинства.

Авторское право распространяется на программы для ЭВМ и базы данных, являющиеся результатом творческой деятельности автора.

Творческий характер деятельности автора предполагается до тех пор, пока не доказано обратное. Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана распространяется на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код.

Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана распространяется на базы данных, представляющие собой результат творческого труда по подбору и организации данных. Базы данных охраняются независимо от того, являются ли данные, на которых они основаны или которые они включают, объектами авторского права.

Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных или какого-либо их элемента, в том числе на идеи и принципы организации интерфейса и алгоритма, а также языки программирования. Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных не связано с правом собственности на их материальный носитель. Любая передача прав на материальный носитель не влечет за собой передачи каких-либо прав на программы для ЭВМ или базы данных.

Статья 4. Условия признания авторского права

Авторское право на программу для ЭВМ или базу данных возникает в силу их создания. Для признания и осуществления авторского права на программу для ЭВМ или базу данных не требуется депонирования, регистрации или соблюдения иных формальностей.

Правообладатель для оповещения о своих правах может, начиная с первого выпуска в свет программы для ЭВМ или базы данных, использовать знак охраны авторского права, состоящий из трех элементов:

- буквы С в окружности или в круглых скобках; - наименования (имени) правообладателя; - года первого выпуска программы для ЭВМ или базы данных в свет.

Статья 5. Авторское право на базу данных

Авторское право на базу данных, состоящую из материалов, не являющихся объектами авторского права, принадлежит лицам, создавшим базу данных.

Авторское право на базу данных признается при условии соблюдения авторского права на каждое из произведений, включенных в эту базу данных.

Авторское право на каждое из произведений, включенных в базу данных, сохраняется. Эти произведения могут использоваться независимо от такой базы данных.

Авторское право на базу данных не препятствует другим лицам осуществлять самостоятельный подбор и организацию произведений и материалов, входящих в эту базу данных.

Статья 6. Срок действия авторского права

Авторское право действует с момента создания программы для ЭВМ или базы данных в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.

Срок окончания действия авторского права на программу для ЭВМ или базу данных, созданные в соавторстве, исчисляется со времени смерти последнего автора, пережившего других соавторов. Авторское право на программу для ЭВМ или базу данных, выпущенные анонимно или под псевдонимом, действует с момента их выпуска в свет в течение 50 лет. Если автор программы для ЭВМ или базы данных, выпущенных в свет анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность в течение указанного срока или принятый автором псевдоним не оставляет сомнений в его личности, то применяется срок охраны, предусмотренный частью первой настоящей статьи.

Личные неимущественные права автора на программу для ЭВМ или базу данных охраняются бессрочно.

Статья 7. Сфера действия настоящего Закона

Авторское право на программу для ЭВМ или базу данных, впервые выпущенные в свет на территории Кыргызской Республики либо не выпущенные в свет, но находящиеся на ее территории в какой-либо объективной форме, действует на территории Кыргызской Республики. Оно признается за автором, его наследниками или иными правопреемниками автора независимо от гражданства.

Авторское право признается также за гражданами Кыргызской Республики, программа для ЭВМ или база данных которых выпущена в свет или находится в какой-либо объективной форме на территории иностранного государства, или за их правопреемниками.

За другими лицами авторское право на программу для ЭВМ или базу данных, впервые выпущенные в свет или находящиеся в какой-либо объективной форме на территории иностранного государства, признается в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики.

Глава 2 Авторские права

Статья 8. Авторство

Автором программы для ЭВМ или базы данных признается физическое лицо, в результате творческой деятельности которого они созданы.

Если программа для ЭВМ или база данных созданы совместной творческой деятельностью двух и более физических лиц, то независимо от того, состоит ли программа для ЭВМ или база данных из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение, или является неделимой, каждое из этих лиц признается автором такой программы для ЭВМ или базы данных.

В случае, если части программы для ЭВМ или базы данных имеют самостоятельное значение, каждый из авторов имеет право авторства на созданную им часть.

Статья 9. Личные неимущественные права

Автору программы для ЭВМ или базы данных независимо от его имущественных прав принадлежат следующие личные неимущественные права:

право авторства - то есть право считаться автором программы для ЭВМ или базы данных;

право на имя - то есть право определять форму указания имени автора в программе для ЭВМ или базе данных: под своим именем, под условным именем (псевдонимом) или анонимно;

право на неприкосновенность (целостность) - то есть право на защиту как самой программы для ЭВМ или базы данных, так и их названий от всякого рода искажений или иных посягательств, способных нанести ущерб чести и достоинству автора.

Статья 10. Имущественные права

Автору программы для ЭВМ или базы данных или иному правообладателю принадлежит исключительное право осуществлять и (или) разрешать осуществление следующих действий: выпуск в свет программы для ЭВМ или базы данных;

воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных (полное или частичное) в любой форме, любыми способами;

распространение программы для ЭВМ или базы данных, в том числе сдача в прокат;

модификацию программы для ЭВМ или базы данных, в том числе перевод программы для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой;

иное использование программы для ЭВМ или базы данных.

Порядок пользования правами, принадлежащими нескольким авторам программы для ЭВМ или базы данных или иным правообладателям, определяется договором между ними. При отсутствии такого договора каждый из них может использовать охраняемый объект по своему усмотрению, но не вправе заключить на него договор о полной уступке всех имущественных прав без согласия остальных правообладателей. В случае недостижения соглашения между правообладателями о заключении договора о полной уступке всех имущественных прав спор между ними может быть решен в судебном порядке.

Статья 11. Передача имущественных прав

Имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных могут быть переданы полностью или частично другим физическим или юридическим лицам по договору.

Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие условия: объем передаваемых прав и способ использования программы для ЭВМ или базы данных, порядок выплаты и размер вознаграждения, территорию использования и срок действия договора. Договор об уступке имущественных прав или лицензионный договор на зарегистрированную в уполномоченном государственном органе в области интеллектуальной собственности программу для ЭВМ или базу данных подлежит обязательной регистрации в уполномоченном государственном органе в области интеллектуальной собственности.

Договор о передаче имущественных прав на незарегистрированную в уполномоченном государственном органе в области интеллектуальной собственности программу для ЭВМ или базу данных может быть зарегистрирован в уполномоченном государственном органе в области интеллектуальной собственности по соглашению сторон.

Имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных переходят по наследству в установленном законом порядке. (В редакции Закона КР от 31 марта 2005 года N 58)

Статья 12. Имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей

Имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или по заданию работодателя, принадлежат работодателю, если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное.

Порядок выплаты и размер вознаграждения устанавливаются договором между автором и работодателем.

Статья 12-1. Имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных, созданную при выполнении работ по государственному контракту

Имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных, созданную при выполнении работ по государственному контракту для государственных нужд Кыргызской Республики, принадлежат исполнителю (подрядчику), если государственным контрактом не установлено, что это право принадлежит Кыргызской Республике, от имени которой выступает государственный заказчик. В случае, если имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных принадлежат в соответствии с частью первой настоящей статьи не государственному заказчику, правообладатель по требованию государственного заказчика обязан заключить с указанными им лицом или лицами договор о предоставлении права на использование программы для ЭВМ или базы данных при изготовлении поставляемых товаров или выполнении подрядных работ для государственных нужд Кыргызской Республики.

Вознаграждение автору программы для ЭВМ или базы данных, не являющемуся правообладателем, выплачивается лицом, получившим имущественные права в соответствии с частью первой настоящей статьи. Порядок выплаты и размер вознаграждения устанавливаются договором между автором и правообладателем. (В редакции Закона КР от 8 декабря 2006 года N 205)

Статья 13. Право на регистрацию

Правообладатель всех имущественных прав на программу для ЭВМ или базу данных непосредственно или через своего представителя в течение срока действия авторского права может по своему желанию зарегистрировать программу для ЭВМ или базу данных путем подачи заявки в уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности.

Статья 14. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных

Заявка на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных (далее - заявка) должна относиться к одной программе для ЭВМ или к одной базе данных.

Заявка должна содержать:

заявление на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных с указанием правообладателя, а также автора, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового, и их местонахождения (местожительства);

депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ или базу данных, включая реферат, документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора в установленном размере или основания для освобождения от уплаты регистрационного сбора, а также для уменьшения его размера.

Правила оформления заявки определяет уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности.

См. Правила оформления, составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию программы для электронных вычислительных машин или базы данных (утверждены постановлением Коллегии Государственного агентства интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) от 26 марта 1999 года N 3)

После поступления заявки уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности проверяет наличие необходимых документов и их соответствие требованиям, изложенным в части второй настоящей статьи.

По запросу уполномоченного государственного органа в области интеллектуальной собственности или по собственной инициативе заявитель вправе дополнять, уточнять и исправлять материалы заявки до вынесения решения об официальной регистрации.

Рассмотрение заявки производится в течение шести месяцев.

При положительном результате рассмотрения уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности вносит программу для ЭВМ или базу данных соответственно в Государственный реестр программ для ЭВМ Кыргызской Республики или Государственный реестр баз данных Кыргызской Республики, выдает правообладателю свидетельство об официальной регистрации и публикует сведения об официально зарегистрированной программе для ЭВМ или базе данных в официальном бюллетене уполномоченного государственного органа в области интеллектуальной собственности.

Порядок официальной регистрации, формы свидетельств об официальной регистрации, состав указываемых в них данных устанавливаются уполномоченным государственным органом в области интеллектуальной собственности, который также определяет перечень сведений, публикуемых в официальном бюллетене.

Сведения, внесенные в Государственный реестр программ для ЭВМ Кыргызской Республики или Государственный реестр баз данных Кыргызской Республики, считаются достоверными до тех пор, пока не доказано обратное.

Ответственность за достоверность указанных сведений несет заявитель.

За осуществление действий, связанных с официальной регистрацией программ для ЭВМ или баз данных и договоров, а также за публикацию сведений о них взимаются регистрационные сборы Размеры, сроки уплаты регистрационных сборов, а также основания для освобождения от их уплаты или уменьшения их размеров устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

См. постановление Правительства КР от 26 мая 1999 года N 286 “Об утверждении Положения о сборах за регистрацию программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем

Все средства, поступившие на счет уполномоченного государственного органа в области интеллектуальной собственности в виде сборов, включая валютные, используются уполномоченным государственным органом в области интеллектуальной собственности на покрытие затрат, связанных с осуществлением действий, предусмотренных настоящей статьей, а также для оснащения, создания и применения автоматизированной системы, подготовки кадров. (В редакции Закона КР от 31 марта 2005 года N 58)

Глава 3 Использование программ для ЭВМ и баз данных

Статья 15. Использование программы для ЭВМ или базы данных по договору с правообладателем

Использование программ для ЭВМ или базы данных третьими лицами (пользователями) осуществляется на основании договора с правообладателем, за исключением случаев перепродажи или передачи иным способом права собственности либо иных имущественных прав на экземпляр программы для ЭВМ или базы данных после первой продажи или другой передачи права собственности на этот экземпляр, допускаемых без согласия правообладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения.

Договор на использование программы для ЭВМ или базы данных заключается в письменной форме. При продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных допускается применение особого порядка заключения договоров, в частности путем изложения типовых условий договора, определяемого правообладателем. (В редакции Закона КР от 31 марта 2005 года N 58)

Статья 16. Свободное воспроизведение и адаптация программы для ЭВМ или базы данных

Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, вправе без получения дополнительного разрешения правообладателя осуществлять любые действия, связанные с функционированием программы для ЭВМ или базы данных в соответствии с ее назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ, а также исправление явных ошибок. Запись и хранение в памяти ЭВМ допускаются в отношении одной ЭВМ или одного пользователя в сети, если иное не предусмотрено договором с правообладателем.

В изъятие из положений абзаца третьего части первой статьи 10 настоящего Закона лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, вправе без согласия правообладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения:

осуществлять адаптацию программы для ЭВМ или базы данных;

изготавливать или поручать изготовление копий программы для ЭВМ или базы данных при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей и при необходимости (в случае, когда оригинал программы для ЭВМ или базы данных утерян, уничтожен или стал непригодным для использования) для замены правомерно приобретенного экземпляра. При этом копия программы для ЭВМ или базы данных не может быть использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если дальнейшее использование этой программы для ЭВМ или базы данных перестает быть правомерным.

Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения декомпилировать или поручать декомпилирование программы для ЭВМ с тем, чтобы изучать кодирование и структуру этой программы при следующих условиях:

если информация, необходимая для взаимодействия независимо разработанной данным лицом программы для ЭВМ с другими программами, недоступна из других источников;

если информация, полученная в результате этого декомпилирования, может использоваться лишь для организации взаимодействия независимо разработанной данным лицом программы для ЭВМ с другими программами, а не для составления новой программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с декомпилируемой программой для ЭВМ или для осуществления любого другого действия, нарушающего авторское право;

если декомпилирование осуществляется в отношении только тех частей программы для ЭВМ, которые необходимы для организации такого взаимодействия.

Глава 4 Защита прав

Статья 17. Нарушение авторского права. Контрафактные экземпляры программы для ЭВМ или базы данных

За нарушение требований, предусмотренных настоящим Законом в отношении авторских прав на программу для ЭВМ или базу данных, наступает гражданская, административная, уголовная ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Контрафактными признаются экземпляры программы для ЭВМ или базы данных, изготовление или использование которых влечет за собой нарушение авторского права.

Контрафактными являются также экземпляры охраняемой в Кыргызской Республике в соответствии с настоящим Законом программы для ЭВМ или базы данных, ввозимые в Кыргызскую Республику из государства, в котором эта программа для ЭВМ или база данных никогда не охранялись или перестали охраняться законом.

Статья 18. Гражданско-правовые и иные меры защиты прав на программу для ЭВМ и базу данных

Автор программы для ЭВМ или базы данных и иные правообладатели вправе требовать:

- признания прав;

- восстановления положения, существовавшего до нарушения права;

- пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

- возмещения убытков;

- взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения прав, вместо возмещения убытков;

- выплаты нарушителем компенсации в сумме от 20 до 50000 расчетных показателей, устанавливаемых законодательством Кыргызской Республики, определяемой по усмотрению суда, вместо возмещения убытков или взыскания дохода;

- принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой их прав. Указанные в абзацах пятом, шестом и седьмом части первой настоящей статьи меры применяются по выбору обладателя прав на программу для ЭВМ или базу данных.

За защитой своего права правообладатели вправе обратиться в установленном порядке в суд, орган дознания, органы предварительного следствия в соответствии с их компетенцией.

Контрафактные экземпляры программ для ЭВМ или базы данных подлежат обязательной конфискации по решению суда. Конфискованные контрафактные экземпляры подлежат уничтожению, за исключением случаев передачи их обладателю прав по его просьбе.

Суд может вынести решение о конфискации материалов и оборудования, используемых для изготовления и воспроизведения контрафактных экземпляров.

Лицо, виновное в умышленном уничтожении или уничтожении по небрежности оригинала программы для ЭВМ и базы данных, по требованию автора обязано возместить нанесенный материальный и моральный ущерб в соответствии с требованиями части первой настоящей статьи. (В редакции Законов КР от 31 марта 2005 года N 58, 27 января 2006 года N 26)

Статья 19. Способы обеспечения иска по делам о нарушении прав на программы для ЭВМ и базу данных

Суд или судья единолично может вынести определение о запрещении ответчику либо лицу, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно является нарушителем прав, совершать определенные действия (изготовление, воспроизведение, продажа, сдача в прокат, импорт или иное предусмотренное настоящим Законом использование, а также транспортировка, хранение или владение с целью выпуска в гражданский оборот экземпляров программы для ЭВМ и базы данных, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными).

Суд или судья единолично может вынести определение о наложении ареста и изъятии всех экземпляров программы для ЭВМ и базы данных, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а также материалов и оборудования, предназначенных для их изготовления и воспроизведения.

При наличии достаточных данных о нарушении законодательства, регулирующего правовую охрану программ для ЭВМ и базу данных, могут быть приняты меры в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, для розыска и наложения ареста на экземпляры программы для ЭВМ и базы данных, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, материалы и оборудование, предназначенные для изготовления и воспроизведения указанных экземпляров, а также документы, которые могут служить доказательствами совершения действий, нарушающих настоящий Закон, включая в необходимых случаях меры по их изъятию и передаче на ответственное хранение. (В редакции Закона КР от 31 марта 2005 года N 58)

Статья 20. Охрана прав на программы для ЭВМ и базы данных в зарубежных странах

Автор или иной правообладатель может испрашивать правовую охрану на программу для ЭВМ или базу данных в зарубежных странах после регистрации соответствующей заявки в уполномоченном государственном органе в области интеллектуальной собственности. Несоблюдение данного положения влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики.

Расходы, связанные с получением правовой охраны программ для ЭВМ или базы данных в зарубежных странах, несет лицо, испрашивающее такую охрану, или по соглашению с ним иное физическое или юридическое лицо.

Статья 21. Права иностранных физических и юридических лиц

Иностранные физические и юридические лица пользуются правами, предусмотренными настоящим Законом, наравне с физическими и юридическими лицами Кыргызской Республики в силу международных договоров Кыргызской Республики или на основе принципа взаимности.

Статья 22. Международные договоры

Если международным договором Кыргызской Республики установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то принимаются правила международного договора.

Статья 23. Введение в действие настоящего Закона

1. Ввести в действие настоящий Закон с момента опубликования.

Опубликован в газетеЭркин Тоо - Свободные горы”, 4 апреля 1998 года, N 41-42

2. До приведения законодательства Кыргызской Республики в соответствие с настоящим Законом применяются нормативные правовые акты Кыргызской Республики в той части, в которой они не противоречат настоящему Закону.

3. Закон Кыргызской РеспубликиО правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данныхраспространяется на отношения, связанные с созданием и использованием программ для ЭВМ и баз данных, возникшие после введения в действие указанного Закона.

4. Поручить Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики А.Акаев

Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 2 марта 1998 года


Legislation Supersedes (2 text(s)) Supersedes (2 text(s)) Is amended by (3 text(s)) Is amended by (3 text(s)) Is implemented by (3 text(s)) Is implemented by (3 text(s)) Is superseded by (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. KG068