World Intellectual Property Organization Kompletterande Regler för .eu Alternativa tvistlösningsförfaranderegler

("Kompletterande regler")

(träder i kraft den 1 juni 2017)

1. Giltighet

2. Definitioner

3. Kommunikation

4. Inlämnande av Klagomål och Bilagor

5. Formalitetsprövning

6. Utnämnande av ärendets handläggare

7. Inlämnande av Svaromål och Bilagor

8. Tillvägagångssätt vid utnämning av Administrativ Panel

9. Deklaration

10. Avgifter

11. Begränsning av textlängd

12. Filstorlek och Format

13. Förlikning

14. Panelens Beslut

15. Komplettering

16. Ansvarsfrihet


1. Giltighet

(a) Förhållande till ADR Regler. Dessa Kompletterande Regler ska läsas och användas som komplement till .eu Alternativa tvistlösningsförfaranderegler ("Kompletterande regler").

(b) Version av Kompletterande Regler. Den version av dessa Kompletterande Regler som träder i kraft vid dagen för inlämnandet av klagomålet ska gälla för det administrativa förfarandet som påbörjas därmed.

2. Definitioner

Eventuella begrepp som definieras i ADR-reglerna ska ha samma innebörd i dessa Kompletterande Regler.

3. Kommunikation

(a) Modaliteter. Med förbehåll för paragraf A(2)(c) i ADR-reglerna ska alla handlingar, som kan eller måste lämnas till WIPO Arbitration and Mediation Center ("Centret"), inlämnas antingen:

(i) via e-post med den adress som anges av Centret; eller

(ii) via Centrets internetbaserade administrationssystem.

(b) Arkiv. Centret ska förvalta ett arkiv över all kommunikation som mottas eller krävs i enlighet med ADR-reglerna.

4. Inlämnande av Klagomål och Bilagor

(a) Klagomål inklusive Bilagor. Med förbehåll för punkt A(2)(c) i ADR-reglerna ska Klagomålet inklusive Bilagor lämnas in elektroniskt i fullständig form (enligt punkt 12(a) nedan).

(b) Försättsblad till Klagomål. Klaganden är skyldig att skicka eller överlämna sitt Klagomål ihop med det försättsblad som återfinns i Bilaga A och som även finns publicerad på Centrets hemsida. I de fall som det finns tillgängligt, ska Klaganden använda den version som är på samma språk som registreringsavtalet för domännamnet som är föremål för Klagomålet.

(c) Registreringsverifiering. Centret ska skicka en verifieringsbegäran till Registraren. Verifieringsbegäran ska innehålla en begäran om att blockera domännamnet i enlighet med punkt B(1)(e) i ADR-reglerna.

(d) Anvisningar om underrättelse om Klagomål. I enlighet med punkterna A(2)(b) och A(2)(c) i ADR-reglerna ska Centret vidarebefordra Klagomålet elektroniskt till Svaranden tillsammans med instruktionerna som återfinns i Bilaga B och som även finns publicerade på Centrets hemsida. Centret ska också vidarebefordra en underrättelse med information om Klagomålet till Svaranden (i enlighet med punkt A(2)(b)(ii) i ADR-reglerna).

5. Genomgång av formella krav

(a) Bristande Klagomål. Centret ska inom fem (5) arbetsdagar efter mottagandet av Klagomålet granska Klagomålet för att verifiera att de formella kraven i ADR-reglerna och i de Kompletterande Reglerna är uppnådda och meddela Klaganden om eventuella brister.

Centret ska, inom fem (5) arbetsdagar efter mottagandet av Svaromålet, granska Svaromålet för att verifiera att de formella kraven i ADR-reglerna och i de Kompletterande reglerna är uppnådda och meddela Svaranden om eventuella brister.

(b) Återkallande. Om Klaganden inte lyckas att avhjälpa eventuella brister som identifierats av Centret inom den tidsperiod som föreskrivs i punkt B(2)(b) i ADR-reglerna (dvs. sju (7) dagar) ska centret underrätta Klaganden, Svaranden och Registraren om återkallelse av Klagomålet.

Klagandens begäran om prövning av återkallandet av klagomålet på grund av administrativ brist (enligt punkt B(2)(c) i ADR-reglerna) beskrivs i Bilaga F.

6. Utnämnande av ärendets handläggare

(a) Underrättelse. Centret ska underrätta parterna om namn och kontaktuppgifter för en anställd som ska vara ärendets handläggare och som ska ansvara för alla administrativa frågor som rör tvisten och all kontakt med den Administrativa Panelen.

(b) Ansvar. Ärendets handläggare kan ge administrativ support till Panelen eller Panelisten, men ska inte ha befogenhet att besluta om sakfrågor av materiell karaktär i tvisten.

7. Inlämning av Svaromål och Bilagor

Med förbehåll för punkt A(2)(c) i ADR-reglerna ska Svaromålet inklusive Bilagor lämnas elektroniskt i fullständig form (i enlighet med punkt 12(b) nedan).

8. Utnämning av Administrativ Panel

(a) Panelkandidater. Om en part är skyldig att lämna in namnen på tre (3) tänkbara kandidater för att utnämnas av Centret som Panelist (i enlighet med punkt B(1)(b)(4), B(3)(b)(4) och B(4)(c) i ADR-reglerna) ska den parten ange namn och kontaktuppgifter för de tre kandidaterna i den ordning de föredrar. Vid utnämning av en Panelist ska centret, med förbehåll för tillgänglighet, respektera den preferensorder som en part har angett.

(b) Panelens Ordförande

(i) Den tredje Panelisten som utses i enlighet med punkt B(4)(d) i ADR-reglerna ska vara Panelens ordförande.

(ii) I enlighet med punkt B(4)(d) i ADR-reglerna ska Centret utse Panelens ordförande från sin publicerade lista.

(c) Uteblivet Svaromål

Om Svaranden inte lämnar in ett Svaromål i enlighet med punkt B(3)(f) i ADR-reglerna eller inte betalar in den summa som föreskrivs i punkt B(3)(c) i ADR-reglerna inom den tidsfrist som anges av Centret ska Centret utse Panelen enligt följande:

(i) Om Klaganden har önskat en enda medlem i Panelen, ska Centret utse Panelisten från den publicerade listan.

(ii) Om Klaganden har önskat en Panel med tre medlemmar ska Centret, med förbehåll för tillgänglighet, utse en Panelist från de namn som Klaganden lämnat in och utse den andra Panelisten och Panelens ordförande från sin publicerade lista.

Svarandens motsättning av Centrets meddelande om uteblivet Svaromål (enligt punkt B(3)(g) i ADR-reglerna) beskrivs i Bilaga G.

9. Deklaration

I enlighet med punkt B(5) i ADR-reglerna, före utnämning som Paneldeltagare, ska en kandidat vara skyldig att förelägga Centret en försäkran om opartiskhet och oavhängighet med hjälp av formuläret i Bilaga C, som även finns publicerad på Centrets hemsida.

10. Avgifter

De tillämpliga avgifterna för det administrativa förfarandet anges i Bilaga D och finns även publicerade på Centrets hemsida.

11. Begränsning av textlängd

(a) Klagomålet kan, enligt punkt B(1)(b)(10) i ADR-reglerna, innehålla maximalt 5,000 ord.

(b) Klagomålet kan, enligt punkt B(3)(b)(6) i ADR-reglerna, innehålla maximalt 5,000 ord.

(c) Vid tillämpningen av punkt B(12) i ADR-reglerna ska inga maxgränser tillämpas vad gäller antalet ord.

12. Filstorlek och format

(a) Filstorleken och formatet enligt punkt B(1)(b) i ADR-reglerna ska anges i Bilaga E och publiceras på Centrets hemsida.

(b) Bestämmelserna om filstorlek och format enligt avsnitt B(3)(b) i ADR-reglerna ska anges i Bilaga E och publiceras på Centrets hemsida.

13. Förlikning

Om parterna är överens om en förlikning före utnämingen av Panelen, ska parterna underrätta Centret.

14. Panelens Beslut

Panelens beslut ska innehålla en kort sammanfattning på engelska enligt vad som krävs i ADR-reglerna. Panelens beslut ska publiceras på Centrets hemsida.

15. Komplettering

Centret kan göra ändringar i dessa Kompletterande Regler på eget begär och ska då meddela Registraren om sådana ändringar minst nittio (90) kalenderdagar innan de träder i kraft, såvida inte något annat ömsesidigt har kommit överens.

16. Ansvarsfrihet

Med undantag för avsiktlig förseelse ska en Panelist, World Intellectual Property Organization och Centret inte vara skadeståndsskyldig gentemot parterna, berörd Registrar eller Registry för handlingar eller försummelser i samband med det administrativa förfarandet.