WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Corendon Holding B.V., Corendon International Travel B.V. en Corendon Dutch Airlines B.V. v. Helo Holdings LTD

Zaaknr. DNL2015-0024

1. Partijen

De Eisers zijn Corendon Holding B.V., Corendon International Travel B.V. en Corendon Dutch Airlines B.V. allen uit Lijnden, Nederland, vertegenwoordigd door Friedberg & Mahn Advocaten en Mediators, Nederland.

Verweerder is Helo Holdings LTD uit Amsterdam, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <flycorendon.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via 1API Gmbh.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 12 mei 2015. Het Instituut heeft op 13 mei 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 15 mei 2015 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 21 mei 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 10 juni 2015. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 11 juni 2015 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Richard C.K. van Oerle op 17 juni 2015 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Corendon Holding B.V. is houder van een aantal Benelux en Europese merkinschrijvingen voor het woordmerk CORENDON (o.a. BX 0890087, gedeponeerd 14 oktober 2010, en CTM 009702391, gedeponeerd 1 februari 2011(de “Merken”)) voor – samengevat – diensten van een touroperator.

Daarnaast stelt Corendon Holding B.V. sinds zijn oprichting op 2 februari 2005 “Corendon” als handelsnaam te gebruiken en stellen Corendon International Travel B.V. en Corendon Dutch Airlines B.V. dat zij eveneens onder de naam Corendon naar buiten treden.

De Domeinnaam is door Verweerder geregistreerd op 14 juni 2011. De Domeinnaam leidt naar een website waarop links voorkomen naar concurrenten van Eisers (pay-per-click-site). Tevens wordt op deze site de Domeinnaam te koop aangeboden.

5. Stellingen van Partijen

A. Eisers

Eisers vormen een onderneming welke zich bezighoudt met het organiseren van reizen waarbij de nadruk ligt op vliegreizen.

De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met de ingeroepen merken en de handelsnaam. Eisers beroepen zich op het BVIE en menen dat het gebruik door Verweerder inbreukmakend op hun rechten is. De website onder de Domeinnaam biedt de Domeinnaam te koop aan en leidt naar concurrenten van Eisers. Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam omdat hij het teken Corendon nooit gebruikt c.q. onder dat teken diensten heeft aangeboden of daarvoor voorbereidingen getroffen. Verweerder is onder deze naam ook niet bekend. Het heeft er zelfs alle schijn van dat Verweerder überhaupt niet op de Nederlandse markt actief is, anders dan door middel van het kapen van domeinnamen ten behoeve van eigen gewin. Verweerder handelt te kwader trouw omdat hij geen aanbieder is van (vlieg)reizen. Er is geen vestigingsadres in Nederland bekend van Verweerder; het adres opgegeven aan SIDN is kennelijk onjuist.

Eisers vorderen de overdracht van de Domeinnaam aan Corendon Holding B.V.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Conform dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Corendon Holding B.V. (“Eiser”) heeft voldoende aangetoond houder te zijn van o.a. de hierboven genoemde merken.

Eisers stellen daarnaast gebruik te maken van het teken Corendon als handelsnaam.

Omdat een handelsnaam in Nederland pas wordt beschermd indien daarvan in voldoende mate gebruik is gemaakt, is het noodzakelijk dat bewijs van gebruik wordt overgelegd om een beroep te kunnen doen op die bescherming. Eisers leggen in deze zaak echter geen bewijs van gebruik over, zodat handelsnaamrechten niet als basis voor de vordering kunnen worden aangenomen.

Nu Corendon International Travel B.V. en Corendon Dutch Airlines B.V. niet de houder van de ingeroepen Merken zijn en geen handelsnaamrechten hebben aangetoond, zullen zij niet ontvankelijk worden verklaard.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient gemotiveerd gesteld te worden dat cumulatief aan de volgende drie eisen is voldaan:

a) de domeinnaam is identiek aan of zodanig overeenstemmend dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en

c) de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Domeinnaam is zodanig overeenstemmend met de Merken dat er verwarring kan ontstaan. Het onderscheidende deel van de Domeinnaam is immers identiek aan de Merken. De geringe verschillen, te weten de toegevoegde beschrijvende onderdelen “fly” en “.nl”, doen daaraan niet af.

Daarmee is aan het eerste vereiste voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient Eiser prima facie aannemelijk te maken dat verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft (zie Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002 en LEGO Juris A/S v. M. Moench, WIPO Case No. DNL2009-0052). In dat geval rust op verweerder de bewijslast aan te tonen dat hij een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Eiser voert aan dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam omdat hij het teken Corendon nooit heeft gebruikt c.q. onder dat teken geen diensten heeft aangeboden of daarvoor voorbereidingen getroffen. Verweerder is onder deze naam ook niet bekend. Vast staat dat de aan de Domeinnaam gekoppelde website tijdens dezezaak gesponsorde links toont, voornamelijk voor concurrenten van Eiser, op het gebied van reizen.

Om deze redenen kan het gebruik door Verweerder van de Domeinnaam niet aangemerkt worden als gebruik voor het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten dan wel gebruik voor legitieme niet-commerciële doeleinden.

Op grond van het voorgaande heeft Eiser naar het oordeel van de Geschillenbeslechter prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. Een recht of legitiem belang van Verweerder ten aanzien van de Domeinnaamis verder gesteld noch gebleken.

Derhalve is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Geschillenbeslechter neemt de volgende omstandigheden in aanmerking.

De Merken zijn gedeponeerd vóór Verweerder de Domeinnaam heeft aangevraagd.

Op de aan de Domeinnaam gekoppelde website komen gesponsorde links voor naar concurrenten van Eiser, waaruit het vermoeden opkomt dat Verweerder bekend is met Eiser. respectievelijk diens activiteiten.

Dat vermoeden ontstaat ook nu de Domeinnaam een samenvoeging is van de Merken van Eiser en “fly”, waarmee een van haar kernactiviteiten wordt beschreven.

Tevens wordt de Domeinnaam te koop aangeboden op de daaraan gekoppelde website.

Meegewogen wordt voorts dat Verweerder kennelijk niet bereikbaar is op het adres dat bij SIDN is opgegeven.

Daarnaast neemt de Geschillenbeslechter in aanmerking dat tegen Verweerder inmiddels een groot aantal uitspraken onder de Regeling zijn gedaan, zie:

BinckBank N.V. v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0014;

CEWE COLOR AG & Co. OHG v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0034;

SPRL Trezia v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0054;

Société Air France v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0082;

Wolff Bioscopen Holding B.V. v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2011-0024;

Peter Hahn GmbH v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2011-0049;

Wirecard AG v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2012-0002; en

TravelBird Nederland B.V. v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2013-0023.

In al deze zaken oordeelde de geschillenbeslechter dat sprake was van inbreukmakende domeinnamen en dat Verweerder te kwader trouw was, en werd de wijziging van de domeinnaamhouder bevolen. Aldus komt het beeld naar voren van een structurele praktijk van domeinnaamkapingen door Verweerder. Dit beeld wordt onderstreept en in stand gehouden door het feit dat Verweerder noch in voornoemde zaken, noch in de onderhavige zaak een verweerschrift heeft ingediend.

Alle omstandigheden overziende, komt de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt.

Daarmee is ook aan het derde vereiste voldaan.

7. Uitspraak

1. Corendon International Travel B.V. en Corendon Dutch Airlines B.V. worden niet ontvankelijk verklaard;

2. Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <flycorendon.nl> waarbij, als ontvankelijk Eiser, Corendon Holding B.V. in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Richard C.K. van Oerle
Geschillenbeslechter
Datum: 22 juni 2015