WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Peter Hahn GmbH v. Helo Holdings LTD

Zaaknr. DNL2011-0049

1. Partijen

Eiser is Peter Hahn GmbH uit Winterbach, Duitsland, vertegenwoordigd door Klos Morel Vos & Schaap, Nederland.

Verweerder is Helo Holdings LTD uit Amsterdam, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <peterhahne.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Premium Registrations Sweden AB.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 11 juli 2011. Het Instituut heeft op 12 juli 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 12 juli 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 13 juli 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 2 augustus 2011. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 3 augustus 2011 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Willem Hoorneman op 19 augustus 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een Duitse onderneming met hoofdkantoor in Winterbach, Duitsland, welke zich toelegt op de verkoop van kleding en aanverwante accessoires. Eiser is als postorderbedrijf actief in tien Europese landen, waaronder Nederland, met de verkoop van modeproducten via catalogus en internet. De (merk)producten van Eiser worden in Nederland onder meer verkocht via de website “www.peterhahn.nl”.

Eiser is houder van verschillende merkregistraties PETER HAHN met gelding in Nederland voor onder meer kleding en aanverwante artikelen, waaronder een drietal woord/beeldmerken (Internationale Registratie nr. 545640, Internationale Registratie nr. 580887 en Gemeenschapsmerkregistratie nr. 000231670, geregistreerd in 1989, 1992 respectievelijk 1998). De Gemeenschapsmerkregistratie voor het woordmerk PETER HAHN (Registratie nr. 009912973), waarop Eiser zich mede beroept, bevindt zich, zo stelt de Geschillenbeslechter vast, nog in de verleningsfase. Deze merkregistraties worden hierna tezamen de “Merken” genoemd.

Eiser beroept zich tevens op handelsnaamrechten ten aanzien van zijn naam. Voorts stelt Eiser eigenaar te zijn van de domeinnaam <peterhahn.nl>.

De datum van eerste registratie van de Domeinnaam is 13 juni 2008. Verweerder is door registratie op 31 december 2009 houder geworden van de Domeinnaam. Aan de Domeinnaam is een website gekoppeld met daarop verwijzingen naar websites die waren en diensten aanbieden die concurreren met die van Eiser.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser is rechthebbende op de Merken. Eiser beroept zich tevens op handelsnaamrechten ten aanzien van zijn naam. Voorts stelt Eiser eigenaar te zijn van de domeinnaam <peterhahn.nl>.

Eiser stelt dat de Domeinnaam, op een gekunstelde typefout na, identiek is aan, althans in hoge mate overeenstemt met, de Merken, de handelsnaam en de Nederlandse domeinnaam van Eiser. Verweerder maakt zich aldus schuldig aan typosquatting, een vorm van domeinnaamkaping.

Verweerder heeft, aldus Eiser, geen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam, aangezien de Domeinnaam niet bestaat uit beschrijvende woorden en Verweerder geen “Peter Hahn” of “Peter Hahne” heet.

De registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam is volgens Eiser te kwader trouw. Eiser stelt dat dit niet de eerste keer is dat Verweerder zich schuldig maakt aan typosquatting en daarmee domeinnaamkaping. Volgens Eiser is het ondenkbaar dat Verweerder een ander doel heeft met de Domeinnaam dan het veroorzaken van verwarring met, en het onrechtmatig voordeel trekken uit de bekendheid van, de Merken en andere rechten van Eiser. Met deze Merken, en het intensieve gebruik ervan, was Verweerder volgens Eiser ongetwijfeld bekend bij het registreren van de Domeinnaam.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft kopieën van merkregistraties overgelegd waaruit blijkt dat Eiser houder is van een aantal woord/beeldmerken PETER HAHN met gelding in Nederland. In deze Merken is het woordelement “Peter Hahn” naar het oordeel van de Geschillenbeslechter duidelijk het dominante element van de Merken.

Volgens vaste rechtspraak kan aan het toplevel domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de relevante Merken enerzijds en de Domeinnaam anderzijds. Overigens verschilt de Domeinnaam slechts van de Merken met één letter (een extra “e” op het einde). Voor het overige stemt de Domeinnaam woordelijk (en daarmee ook auditief) overeen met de Merken van Eiser.

Op grond hiervan acht de Geschillenbeslechter de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met de Merken van Eiser.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 (b) van de Regeling dient Eiser te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient Eiser prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft (zie Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002 en LEGO Juris A/S v. M. Moench, WIPO Zaaknr. DNL2009-0052). Indien Eiser hieraan voldoet, dan rust op Verweerder de bewijslast aan te tonen dat hij een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Aangenomen kan worden dat Verweerder niet bekend was en is onder de naam “Peter Hahne”. De Merken en de Domeinnaam zijn niet beschrijvend. Bovendien betreft de aan de Domeinnaam gekoppelde website een parkingpage die meerdere gesponsorde links naar concurrenten van Eiser bevat. Dergelijke parkingpages kunnen over het algemeen niet aangemerkt worden als gebruik van een domeinnaam voor het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten dan wel gebruik voor legitieme niet-commerciële doeleinden (zie SPRL Trezia v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0054 en de daarin genoemde uitspraken).

Op grond van het voorgaande heeft Eiser naar het oordeel van de Geschillenbeslechter prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Een recht of legitiem belang van Verweerder ten aanzien van de Domeinnaam is verder gesteld noch gebleken. Derhalve is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Nu de Merken een persoonsnaam bevatten en ook overigens niet voor de hand liggen, terwijl de registratie van de Domeinnaam van (veel) latere datum is dan de (intensief gebruikte) Merken van Eiser, is aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van de Merken van Eiser. Bovendien zou een eenvoudige raadpleging van het Benelux merkenregister Verweerder kennis hebben gegeven van de Merken met gelding in Nederland, terwijl ook de Domeinnaam, gezien de “.nl” extensie gericht is op internetgebruikers in Nederland. Gegeven voorts dat de aan de Domeinnaam gekoppelde website meerdere gesponsorde links naar concurrenten van Eiser bevat, wordt de Domeinnaam gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Merken.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat Verweerder ook in diverse eerdere uitspraken onder de Regeling door de daarin aangewezen geschillenbeslechters is bevolen tot overdracht van inbreukmakende domeinnamen (zie BinckBank N.V. v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0014, CEWE COLOR AG & Co. OHG v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0034, SPRL Trezia v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0054, Société Air France v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0082, Wolff Bioscopen Holding B.V. v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2011-0024). Uit deze zaken komt het beeld naar voren van een structurele praktijk van domeinnaamkapingen door Verweerder. Dit beeld wordt onderstreept en in stand gehouden door het feit dat Verweerder in voornoemde zaken noch in de onderhavige zaak een verweerschrift heeft ingediend.

De conclusie van de Geschillenbeslechter is dan ook dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <peterhahne.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Willem Hoorneman
Geschillenbeslechter
Datum: 2 september 2011